ZATERDAG 10 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT BOEK EN BLAD ALLERLEI GEKKE GESPREKKEN j Het succes, dat de gerboc-dgrs .Monigol- iier echter luidden weten Je bercikein, zat (menig Kransch natuurkundige nog dwars cn onophoudelijk werden nieuwe pogingen met luchtballons ged&ath J£e-. len waagden hun leven en wierpen izch op de nieuwe uitvinding. Toen begon .inen het vraagstuk van de bestuurbaar heid van een ballon te overvvjegen. .Velen echter verwierpen dit plann, ligt .werd beschouwd als een za,ak van slechts korten duur. Toch waagden de bekende luchtreizigers Romain en Pilatre de Ro- zier zich aan den bestuurbare lucht ballon; zij moesten deze vlucht echter snel hun leven bekoope|n, Qndanks de ele .slachtoffers, welke Ju uitvinding der luchtballons eisclite, bieef bet tcn;t- housiasme yan bel publiek, en vooral .van het Kranschie publiek,, onverminderd. Bteqds opnieuw werden piguwie pogin gen gedaan om elkaar in vernuftheid en techniek, wat betreft dign bouw dei- ballons,. je overtroeven. Rep. jaar na de succesvolle opstijging van de gebroe ders .Montgolfier deed de beroemde Kransclie luchtschipper Nigolas Krapgois Blanchard, die in latere jaren door zijn stoutmoedige .vluchten de g;ehëele wereld iu stomme verbazing deed staan, een schitterend geslaagde poging over bet Kanaal van Dover iiaar Calais. Bij deze luchtreis .weid Blanchard vergezeld van Dr. Jeffries, Na deze vlucht steeg hij nog in tweq jaar tijjds veertien njaieu op, in 1796 deed hij te New York zijn ,46e luchtreis. Begin April 1807. begaf de toen reeds bijna 70-jarige Blapchard zich jnet zijn leqhtgenopte paar D.cn Haag, alwaar het echtpaar met gejuich werd ingehaald. De echtgenoote van, Blanchard ondernam, foien reeds haar tiende luchtreis, hetgeien in dien tijd, vooral voor een vrouw, een stoutmoedige daad jtpas worden genoemd. Zelfs de Koning en Zijn hof deden in belangstel ling; .voor [de overige bewoners der re sidentie niet onder; de stoutmoedige luchtvaarders mochten z.ich zelfs in een bijzondere gunst des Rollings verheugen. Toen 'den 19en Mei 1807 opnieuw gen opstijging met Blanchard's iuclitballoin pala.ts vond (.ditmaal op het voorplaat van het „Huis ten Bosch") .werd de halion tijdens de vulling door oen hevi- gen rukwind zwaar beschadigd. Re Jui. zenden toeschouwers, die naar higt voor plein waren samengekomen, om van de opstijging getuige te zijn, moesten te, leurgesield huiswaarts keer&n. Blanchard was door dit ongeval zeer onder don in druk, temeer daar hij zooyelen had moeten teleurstellen. Hij beypoidia ech.er 'n nieuwe ballon te laten vervaardigen eu hield woord. Reeds op 4 Juli van datzelfde jaar was de nieuwe ballon gereed. Hij was vervaardigd van rood en wit gestreept doek en werd door middel van een in den grond gegraven fornuis gevuld met verwarinde lucht. Dez.e. ballon droeg den naam van Mont golfier", naar (le eerste ballonuitvindi&es- gebroeders Montgolfier. Doch ook dit- maal moest men het nieuwsgierig pu bliek teleurstellen, daar dc ballon kan. telde en tegen een paal stukstootte. Dit voorval was te wij,en aan liet feit, dat de arbeiders, die voor de opstijging van |dcn ballon moesten zorgdragen, de bevelen van Blanchard, welke in de Kransche faal werden gegeven, "iet ver, stonden. Nóg gaf de teleurgestelde lucht reiziger den moed niet opreeds eenige weken later volgde een nieuwe ballon opstijging icn ditmaal niet succesGroot zijn de wederwaardigheden, welke het echtpaar Blanchard, en nog zoo velen na 'hen, met hun opstijgingen mede- maakten. Tal van min of meer onbe kend gebleven natuurkundigen hebben tijdens Blanchard's leven en ook nadien verschillende pogingen aangewend, de luchtballon steeds te verbeteren en te vereenvoudigen. Toen [de bestuurbare luchtballons ver schenen, was dit vanzelfsprekend ook een groote verbetering; men was niet meer zoo aan de weersgesteldheid en de nukken van den wind onderhevig, hoewel ,de talrijke proefvluchten met de luchtballons, ook met de bestuurbare, nog immer 'n groot aantal slachtoffers feischten. Dr. Kcnlers' Bijbelscke Geschiedenis. Hjejt standaardwerk van dj. Keuters, zioo royaal uitgegeven dopr J. J. Rotmc» en. Konen te Roermond, nadert zijn vol tooiing. I 1 Voor ons liggen aflevering. 18 en 19. De eerste is geheel in beslag genomen door- Het miraculeuze Schilderij van O. L, Vrouw van den Polder doop J. Biriigemann, pastoor. Vjo o,r wjotofiyd. Voor ieidcr® vereerder-, dep H, Maagd Maria is het eene vreugde mede. je, mogen doen in de lofprijzingen die in ealfe eeuwen en iu alle Christelijke landen aan de Moe der des Hieeirein gebracht worden, mede itje doen aan dei viepvlullinjg der profe)tiei:> „Zalig .zulfcn mij prijzen alle geslachten". Daarom wiensch ik den lezers eene nitrcin- zetitjng te geven van de vereering, die aan het Schilderij, hekend onder- dein, naam van „O. L. Vrouw van den Rolder" be" weizen is in vroegere tijden, toen toit ver in liet Buitenland zijn poem bekend was, en de geschiedenis va,n het Schilderij, thans teruggevonden, om in de parochie van Middelburg opi het vlotielf-altaar, Maria, toegewijd, te worde® geplaats|t, jn dit. feuilleton medei te deeSen. De tijden zijn anders en de gevoelens der mansclren eyen,eens: misschien mn,g da schrijver do- aar regelen toch eenzelfde kinderlijk ver toon We® op de machtige hulp van Maria in tijdelijke en geestelijke n;o,o,de|n bij velen ■opwekken als de geloavigen in da Middel eeuwen tot hun voiordeel getoond hebb'ep. het 11. Lijdensverhaal tot de Verrijzenis naar de vier E|v!angeliën,. 'dat door den geelei-deu schrijver ovferal wjaar dit noo- dig is wordt, toegelicht en gtewopnimeiiitteerd. Op diverse strijdvlnagem wprdt, diep in gegaan zonder dat de duidelijkheid ,er onder lijdt. I 1 1 [Aflevering 19 behandelt JeiZu$' vier- HeerlijRt levein op aarde eindigende meit, de Hemelvaart. In het, dan aamvlamigiende Tweede tijdvak, spheljst dr. JKeuJlers ons dm uitbreiding, der Kerk', wiaaryoor do Handelingen der- Apostelen hem hal mate riaal verschaft,an,, materiaal wat jnitug- «ctian heel wat achifltjng eni ordening yjer- oischte voor liet logisch ineensluitende cm pretllig .Loosbare geheel verkregen werd. Jos. Spieybrouck leverde ook vb(>i",M.ezft twee afleveringen verscheidene stalen van ztjn krachtig teekentaleint. „De trappn-s" door IJ. v. Hu.at, Uitgave E|rv:e|n wied, J. v. Nolle. „De, hrapjpers" is een padvinctferseluib dia hef dupfttj bestaan om' met bijna geen nudere middelen, dan die de i^afiuiur biedt, een maand te gaan kampeeren op een on bewoond eiland in -een opZer riviermonden. Alleen dit wiekt, reeds de nieuwsgierig heid hoe de 24 jongelui dit zulten klaar spelen. Bovendien hoeft de schrijver nog een duister geheim aan da verwikkeling toegevoegd, wat de geschiedenis nog span nender maakt. Z,onder het er- dik op te leggen heeft dhr. Hue't bereikt, dat z'ijn boek een Warm pleidooi werd voor- het Vele goeds, dait. en ongetwijfeld in dc varltan!ner,S|be(Weging steekt. L l i 'Een niet met name. genoemd do,ch knap 'teetenaar, illuatiteerde het levejidig-v'ep- t&lde verhaal. t i Lcvi#knm-n hij hteedarmorde. Hat gubruik)' van ra,uwe of bfijfuaf i>n)wie lever bij blaedurmpiedc i.H hut ooi-st toei- gepast door dq Amerikftansche geneeshee- ii-en Minot ie» Murpjhy, die, het 'eersjb "over de r-ieftultalein blijf 45 gevajllen van emstige bloiedarmpieide iniejde<le,ejingen hebben ge- diajw. I i i If l_ il Ook in Diuit^cliland en. in Nriderland bes,ehikhe(u we. .thans- over- een ia.ant.al iziek- tegevallen, waarojPL.die^e JslW zeer gnnsjig heeft gewierkt. Pnapbiijf kon worden vast gesteld, dat lever het beste wejrkit aR iz« noch gekookt, noch gebraden, dooli in ra.u- wen teesjtand als een najppige brei, welke men me-t anderei vo,edings|middelen kan ver mengen, wordt geepn^umper'd. Ook lever, die ,ee|U weinig gestoomd is, behqudt haar aeieir goed» w,erking. Daarentegen) heieft gekookt» of gebradiein lever weinig resul taat. Eiganaaedig is| hpt, dat juist de meest zware iqn de meest ernstigo gevallen, doop aan leviea'dieet het bes|ü wordtj beinvlopli, want metedsj in de meeste gevallen is nepds aan merkbaar- iiesjultaat in den korten tlijjd van latdhfc dagen to consjateeren- Die anornio of bloedarmoede berust, ziooals men weet, op het ontbreken van een voldoende hoe veelheid roode bloedlichaampjes. Welnu, men heelt blijf Tiet tellen dezer roode bloedlichaampje^ na een leverdieet een stiijlging van een aantal met 1 tot 3 pet. per dag kunnen vaisjistellen. Dit is geweldig, wanneer men weet, dat in één cubieka centimeter bloed 5 tot 6 millioen iroode bloedlichaampjes| zlijln. Het zgn. „bloedbeleid" verbetert aldus van dag tot dag. Derhalve is) liet ook be grijpelijk, dat alle andere ziekteverschijn selen welke direct of 'indirect met clo bloedarmoede in verband staan evenzoo snel verdwijnen of verminderen. Prof. Dr. Zondek '(Dexfijfn) heeft- zelfs een uiterst bed-enkellijjk geval van bloed armoede, dat zeer zeker zonder behande ling binnen korten tJijfcf den doqd tengei- volge zou gehad hebben, met deze lever- kuur gered, i PlaarbSjl is het tegenwoordig niet jpaeex" noodig de niet zeer ^makeljjke rauwe (ge hakte of ga^chnu'ffie) levea; te eten. Die chemisch» industrie heeft zielf ook deze aangelegenheid! uangcriukken, zoodat wïj thansj oven- tal van preparaten lyescjhik- ken, welke alle in de lever wferikzia.arn! sitoffen in geeoncentaerden vonn' be vatten. i l 1 Sjiiggrsfdc). Een aijfee, qterk dooi- ingebeelde ziek ten geplaagde boer'li wam eens naar Lang- nau om den benouden bergdokter Mi chael Sidhu'pip.aph te eons[ulte,eren- „Ik heb zeven duivels) in m'ijfa lijf," begon de boer, „niet minder dan zeven." „Eir 'ztijin. niet sj-ecilits zeven," antwonr- do de dokter zeer ernsjtig," do-ch welge teld adht." i i i I. Tijdsuiiisiaudiglu-d™ bij, 'het begin der vereei'ing. Het was c.en wioelige tjjd, da eerste helft der 1-1-da ee.uw1. Dei Pausen nvaren in ballingschap; en verMevjein 70 jaar lang in die stiad Aviginon, tiefwijl Rome verviel tob oe'ne veria,benei en iontv|olkbei s|tad. Strijd was er alom: rijken tegen rifkon, stecten feigeii steden, strijd tusschem adel on vol'k. Atom Wins, er omwislti ,en loarfag, «n als grootsitp ramp gin® d,e z'wa.rte piest als e,an verderfengel rond om' oen derde doel van Europa's bevolking met dein dood te- lp,effen. 'Mjj.a.i' er Wa,s ook iu dien tijd een sjtlerk geloof in ee.n krach tig mtenscheinge-alachh -Het >va,s de tijd va.n de opkomst der stpden, Waar de plaoir- tiea-s naa,r voren traden als ateke mannen ein wijze besfuiu-ders. Zij hebben in lan gen cn ,s,oms bloedige» strijd zich vrij gemaakt v:a,n heitv jok dat de adel oplegde opi 't volk en 'tjtot zijn lijlfeigenle rjerdaagde. Dc, Biolgische steden gr-o.eiden in de 14de- eeuw uit hot eene macht, Waarmede do koningieln van 'Kra.nki'ijk en Engeland rekening hadden t» houden. Jacob van Artevelde maakte' Gent g!«ioit,in B.euggei «treden Bneidol en dei Kaning, om de Bfad te beschermen tegen de wneade varvjol- Daaro-p begojn klijp den b.oer ta nader- zoeken »n belqoifda hem', hem zoo Ia genezen, dat hem eiken mprgen een dui vel nit iz)ij|n lichaam) zou wwrden gedre ven, waarvoor hlijf tel;kiens| aen Iauis d'or zou hebben 'te hetajian- „Daar eohtetr," vpegdo da arts) er aa» toe, „de laatste duivel veel hardnekkiger en daardoor moe-illijjker uit ta drijven is dan de zeven andere, moeten mlijf 'daarvopr twea loiUia d'or betaa(ld worden,." Do boer ging hiermede) .accnord, do dokter echter legde .alla aanwezigen het strengste stilzwijgen op en voegde er a-.n toe, dat de negen louis d'or den ur men der gemeente ten goede izjqndeif komen. i Den volgenden morgen werd de aj.g, bezete.ne bijl den dojktar geroepen, en naar een hem onbekende machine geleid, waarvan h!ij| een oleetri^ehen slag kreeg, kreeg. Hij s,ehreeiuwde- qn de arts verklaarde ernstig en rustig: „Een is ei- weg." Den volgenden morgen werd hetzelfdo herhaald, da boer schreeuwde opnieuw en d-e arts zeide: „Die tweede is weg," Zoo ging het door tot aan den zeven de toe. I Toen het den laaiden betrof, herinnerde .S.ehuppach den patient" er aan, dat 'jiij nu moed noodig zou hebben, terwijl hij 'n band om z!ij|n voorhoofd legde, die hem in staat zo»: stellen grooteren tegen stand te bie,den. D|e aleotrisöhe slag was dez-en keer zoo sterk, dat de boer van den been rua;kte len op den grond! viel. „Nu rijn ze allemaal weg," zei de dok ter -en liet deu boel- naar bed dragon. Zoodra Wijf heli-^teld wjt,s, verklaarde hij nu ook zeil', -dat h'ijT genezen wa;s. Onder vele dankzeggingen betaalde Wijf de negen louis d'or en keerde) vpaollijk naar zijn dorp terug. Klassieke woorden. Denk iér om in hachelijke omstandig heden uwe kalmte te, bewiaren. (IloratiusJ. Een dwazen jéijjl isj spoedig afgeschoten. (Shakes|pie|ai-e). Ach, al ben ik vroom, ik" ben niet temin een mensjeh. (Molière). [Weet gijf dan niet met welk een mini mum van wSjhheid zelfs de wereld ge regeerd wordtü (Axel Oxensfjerna). Een arend vangt geen vliegen. (Erasjmus). Waarom ziet gijl 'bij ,de; fouten uwer vrienden zoo scherp, terwïjll gij' uw eigen gebreken ziet hlsj een oogzieke met ge zalfde oogen (Hoi-a.tius), Kleine zorgen zijln spraakzaam, zware stom. (S.eneea). Des levens onvermengde vreugde, Is geen sterveling, ten deel gevallen. jfSiehillër). Van dokter tof inlander-koning. Een gevangene van de Fransche straf kolonie op D|uivielseiland eens een arts in Zuid-Frankrijk, die in 1927 wiegens moio.rd tot levenslange verbanning ver oordeeld was he,eft weten te ontsnap pen ien door zijn doktersdiensten te be wijzen, het vei'trouWicn weten te winnen van de bevolking v.ap een kléin eiland ter hoogte van de kust van Venezuela, waar liij thans ongeveer als „koning van de inlanders" leeft. Tijdens zijn verblijf opi D iiivielaeiliand werd hij w,egens een verwonding aan den voet iu h-et ziekenhuis opgenomen, waar hij het hem dagelïjiks gegeven 'glas wijn verkocht vor.xr een franc en zoodoende geld bijeen wist te sparen. Hij vond oen kaart van de kust van Guyana naar Panama en met acht an dere' gevangenen werd het- ontvlu'clitings plan ten uitvier gebracht. In een roeiboot voeren zij de rivier ai' en wisten na, 21 dagen gemarteld te zijn dopr honger, dorst «n de glopicnde zon, .Venezuela te bereiken, waar hun wegen scheidden. D;e dokter zette zijn zwerft,oicht nqg voprt en bereikte het eiland, waar hij zijn prakfSjik onder de inlanders én de weinige blanken ging uitoefenen. Thans is hij' vrij! welgesteld, is ge trouwd, heeft twee kinderen «n een auto), staat bij de inlanders in hoog aanzien en wordt doior hen als hun leider erkend. I Uw karakter ligt in den vorm uwer handen uitgebeeld. Slechts zelden of in het gehnel |niet denken wij eraa,n, welk 'n wonderlijk instrument de meinschelijke hand eigen lijk is. De hand is inderdaad een instru ment, daar zij evenals alle andere voor willekeurige handelingen biesternde orga nen yanuit het centrale zenuwstelsel dus vanuit de hersenen wordt ge- regeerd. De hand wordt dus door dc gingen en afpiersingan van oen Hwtjogl Dode wijk, en z'ij .maakten haar- tpit ,d» eierste handelsatiad van het Nqorden. De bloei der Belgische at oden wla,s vtoior Mid- dlelnurg em .Yaere van zwy bijzondere: be teek,enis, want zij warein de amkerpiaaitsen der schepien, die handel dreven tusis'cheln België ein hot, Buitenland, wterdani ■z'eflifs; d» stapieüplaa,t|Sein van de vprsohiE'ende liam- detegoederen. Nog in het 'bagjn der (13» eeuw w(a,s MiddelhUilg een nietige plaait^, Vaere slechte een «varziati-vteeir. Dpor djen bouw van eein klooisitier vian Preimaiiisiteeit van den H. Norbartus: began de, Bfad can weinig opi.te komen; maa,r lueit, geluid der klokken van de rijk) .wordende Biel" gische steden ma,a,kit» de burgerijwak ker. Ook z'ij gaan schiepen bavrachflofyi, mat, verschillend» afoden handePdrijviein en maken de qtad in het, begin der 1-lde oeuiv tot aan plaats van hetoeke.nis. Dan vter- hef fein zich trot.sch do 12 torens van de groote Abdij in dè luchk en 4 groote kerken .zij n binnen de stadslwn llen gebouwd. II. i Ontstaan van t). L. Vrouwe Polder. Ten No.o-xden van Middelburg ligt Veeii-e op een a.fsit.and van 7 Kilometer. I'n de 13e 'eieuw was het niets Jau het veer huis van het daartegenover liggend ste- hersenen als een werktuig gebruikt, ter; uitvoering van hu'n wil. De hand is een ,wel bijzonder samejigesteld werk tuig: behalve het polsgewricht zijn in niet minder dan 19 gewrichten der hand bewegingen mogelijk. Re verklaring hiier van is gelegen in het feit, dat d(e| krachtbron in hoofdzaak buiten de hand zelf js gelegen; de spieren liggen in den onderarm qn zijn door dunne pezqn aan ,de beenderen vari de hand beves tigd. De hand-zelf heeft alleen .ee;nig;q spieren in duim- en pinkmuis cn ,tu,s|- schcn de middenhajids-becntjes. Het beroep van den mcnsch drukte in vele gevallen een bepaald stempiel op. de hand, doch ook afgezien vari het beroep .vertoont dc hand in jnlqer' dan ócn opzicht belangrijke verschillen. Zoo heeft men getracht, uit den vorm der hand bepaalde gegevens omtrqntj het karakter van den inqnsch af tej leiden en er zjjn tal van mensclfgn, ïlie een studie hebben getnaakt ya|nl de verscltillende types, waartoe 'n hand ybeboort en die zeer ygel waa rde hech ten aan het model van handpalm en vingers. Men heeft vcrscnilleude vor men van hanjden. De uiterste typen, namelijk de korte grove hand met diklce plompe vingers en korte nagels èn de slanke elegante hand met dunne toegespitste vingers cn langwerpige na gels, kent iedereen wel. D.och daar, tusschen iiggen nog verschillende andjgro vormen; eenige ervan zullen wij 'in, het kort even nader besprgkeu. j Ren korte, dikke en lompe halnd duidt in het algemeen 'n lager type aaitp; le meer, als de duim lo.ok kort ast en uauwlijks tot ag" dein onderkant: van 'den wijsvinger reikt. Zooienjand is niet vei- van het dierlijke af pin slechts bekwaam tot de eenvoudigste handenarbeid. Hij heeft gewoo,nlijk 'n slecht humeur, is laf en Ran rich niet niet bchaerschen. Reu vierkante hnnd noemt men zoo, ■omdat de handpalm nün »1 meer vier kant is bfi den pais, terwijl de punten van 'de vingers pla,t zijn. Dit, is een praktische hand, en zoo-iemand is ge woonlijk gehecht aan gewoonten welkte hij van-jongs.af heeft geleerd. Andere goede eigenschappen, welke personen met zulke handen hebben, zijnonder, danigheid aan wet en orde, getrouw in beloften en standvastig in vriendé sch ip. Dan heeft men pok nog de hancL palm, welke naarboven of inaarbeuediqn breeJ uitloopt De vingers van dezd linad zijn gewoonlijk min of meer krom met dikke toppen. Zulke hande» dui den op oorspronkelijkheid yajn opvat ting, rusteloosheid, energie, ige.n begeerte om aljes te onderzoeken, alsook pieni voorliefde voor machinerie- of ingeini- eurswerk. Is de. hand breed bjj de vingers, d,a|ti is zoo-iemand zeer praktisch jn alles wat hij onderneemt. I? de hand bij den ppls breed(ei'i d»n is het pen donjoor. De philosophische hand is lang en hoekig, met beenige vingers qn (dikke leden. Menschen met dit Jype halnd gaan met iedereen vriendelijk om, doch bezitten zelf zeer weinig vrienden.; zij vertegenwoordigen in den regel 'n zeer sterke persoonlijkheid en volgen in alle? liun eigen zin. Het '-gebeurt zclldjctas» dat zij schatten verzamelen; 'doch het geld, dat zij bezitten, gebruiken -zij tot nut en voordeel van, anderen. Zij zijn menschlieveiid in buit gedachten, maar hebben zeer eigenaardige gewoon ten en ideeën. Zij bestudeeren graag hun evenmenschen, zoodat zij goedq mensclvenkenners zijn. Zelf netjes en precies, wat hun kleediug cn, omgeving betreft, zien zij dezelfde eigenschappen ooit graag in andere menschen. I. Ren ander type is de artistieke hand, hetwelk evenwei 'niet heteebent, jd;atj personen jdie zulk een hand biet, zitten ook werkelijk artiste" pwteh zijn. Zij houden echter z.eer vieed va,u kunst en van fraaie vormen 'en kleuren, zijn meer geneigd om iets wat mooi is ot aantrekkelijk te bewonderen, dpjii om zelve iets goeds ten uitvoer Je pran gen. Zjj- hebben mooie gladde vi'né gers njot ronde toppen en langwie.rpiga nagels. Zij zijn vlug yan begrip, maar missen het uithoudingsvermogen om hun goede vpornemen? ten uitvoer t$ brengen .Kien bijzonder type van hand is de psychische of zielkundige hand. Dit is de meoiste hand, welke er bestaat; lang en smal, met dunne vingers,.spitse toppen ien fraai gevormde nagels. In zjjn zuiverste" vorm komt deze haltidj echter slechts zelden voor. Personen,; P II dake Campen ea hasktp daariom DamiBer- vaai-. De v|a,angeul tusschen .Whl'dberen en Noard-B;ev.eland was t,o»n slechts .smal en voor de schaeplvlaort van geen waarde. Maar de eene pverslrioioiiiiiig na die andere deed den .alslfand verte-elodeini, maakte dein. toegang ap de Opster-Schelde,, die vaart naar de Noordlziee ojiien, ©n tdan hij pan hevigein storm ,een groot 'deel v|an C'ani- pwlianid mie|t; hat( stadj» .overtslrqonid Wierd en verdronken land was geiwiordan, be.gom Voer» da aandacht to trekken cln oinltsltoind de schaepivaart ,opi het Bnitenland salet doervaart many da Belgische sifcden. Iu 1332 werd do kapel van Vaene, Van do Abdij' Va» Middelburg uit opgericht 'cm bediend, afgebroken en een eigen parochie kerk gebouwd. En Veere nam zöo snel in aantal bewioners en iu rijkdom toe, dat reeds 40 jaren later begonnen Werd mat den bouw van de ontzaggelijk gnaatja kerk, die nu nog. den gaheelen ojiürak beheci'scht. Daar bet Schelde water steeds meer da landen van N. en Z. Bevleland cn van Walcheren bedi-eigdcj werden vele dijken léf bescherming aangelegden vooral da adelijke familie van Boj-ssellen maalde ziioh v e,i'(lieii:-t el ijk dqor het inpolderen au droog maken van het ondergelOiO.plen land. .On- aer de leden dez'er familie is vioprbil Idle een dergelijke hand bezitten, zijn' nooit praktisch genoeg om hun eigen belangen te behartigen. Zij zijn gees telijk te sterk ontwikkeld, om zich met aartlsche. of materialistische zaken in te laten; zij zijn te idealistisch aange legd om bestand te zijn tegen dein strijd om het dagelijksch bestaan. Hiermede hebben wij enkele va,n dc meest-voorkomende vormen va|n handen besproken cn de eigenschappen, welke er veelal miede aan verbonden zijn; Doch niet alleen uit den vorm yan; de hand, maar ook uit de plooien qn, lijnen, welke jn de huid van den hand, i palm loopen, willen sommige mieinschan het karakter bepalen, waarvan waar zegsters veelal 'n overvloedig gebruik' maken. .WAT MENIGEEN NIET .WEET- Een vtdjicuhoiudei- gpvulü met traan gas valt, naar de opvatting der recht bank te Lyou... onder de verboden wa pens. 1 iEr ziju. ongeveer 10 totale zons verduisteringen iu iedere 18 jaw. Er zijn giraffen, die yan den grond al' gemeten "6 mater Jmog zijn. [Watermeloenen, dia in Tperkesten langs de rivier de Tigris groeiden, werden zwaar. onder bijzondere omstandigheden 275 pond Wier Braziliaan'sjche, steden twisten er tlian^ om welke barer do nieuw» hoofd- s.tad van liet land: de Mer. Siteten ,van Brazilië, zal worden. „Klijlk eensj liier, Geoi-ge," zegt do be jaarde vader tot ziijln zoon, diq denkt, dat b!ij| 'kunstschilder is, ja bént nu) al 42 jaar en ja hebt liet met je ^-childerRuusü nog tot niets| gebracht. Geef nu dia klad- Sjcbilderijl toch cindehjilf eens op; je ^ult er nooit ietsj in presteeren! Raphael was op jquw leeflliji'd al vij!4 jarenj tlopd!" .1 Kiwi maakte een reisi in den, Balkan en daar ontvoerden nooverü ziijja vrouw. Na eenige dagen ontvangt h!ij( een brief, waarin hem gezegd wordt ergens dui zend gulden te deponeei'en om haar terug te krijlgen. Krol antwoordt: „Wat kost bet, als u haar behoudt Fritsje moet een opstel maken over honden. Hlijj begint; „Er zlijn drie poorten van honden: d» zeehond, de bij'thond pn da roode hond. .Voor Frederik den Groote verscheen oen oudgediend qfflicier met verzpek om pensioien. i „Wliji zullen zien," antwooi'dde de ko ning, rieoht gehumeurd. ,,'Zooal^ de kjoning, beveelt!" zei de olïicier, die vlug,,rij[n jasj en hemd open maakte cn den koning, ziijfn lidtedkenk toonde. Frederik' glimlachte en zei: „Gezien en toegestaan. \7 'r y* „Ze»; teens, Hilda, heb je dan niemand thuis, die j« met je huiswerk) ka» hel pen?, Geen broer.?," I „Nee, juffrouw, maar ik geloof, dat ik er gauw een krijig," „Vader, waarom kwispelt de hond met zljjn staart.?" I - J „Domme jongen, omdat da qtaart niet met den hond kan kwisjpelen,!" Een Schot is reeds dikwijjls bij! een vriend ten eten genoodigd, maar g-eel't het meisje dat taf'el dient, nimmer een Ifooi. D:at ergert den vriend en deze zegt bij oen volgende gelegenheid tot den Schot: „Stel je voor, ikf heb vannacht gedroomd, dat ik u tot aan het tuinhek begeleid 'heb en dat ,u in» twee shilling fooi gkft''4 c „Wel -een beetje veel", meende dé Schot nadenkend, „maar houdt ze toch maar." Je kunt j» niet voorstellen, hos mijn man veranderd is>, sinds wc in 4e stad (wó nen! .Vroeger zat-ie van 's morgens tot des avonds in het caf'éV'i t! L i „En nui" I - „Van 's avonds tot 's morgens. _i i „Ha, hica- is een van ulwi-ttvoelinlsdoicli- tertjes, meneer Glubbei Wae is hete Gjete of Cla.ra.?" I Wa.cht evem:.©(® twee jirie vier vijf da,t is Greta!" „Wa.t hebt u dan geteld, méneer Glubbe.?." „Do zomersproeten op den rechtjn-wang- Greta heeft er vijf! en Clar.a z)e,ven." heliend Wlolfaert I van Borsselen, ge boren in 1282. Eerst deed hij.de San- dijkschie polder omdijken cn bouwde dianr een prachtig kasteel „Sandenib;urg". Daar na, werd een nieuwe polder tqgen den eerste »an drooggelegd en naar,h«m „Wiol- faerts-piolder" genoemd. Dez|e polder was Zeer vruchtbaar en vielen kWaimlein! er zich vestigen, ztoodati de bevMlking .snel toenam. Om hunne godsdienstplichten te vci-vlullen moesten dezten gaan naar Veere of Sandijk', en gez'ien de slechtte wegen, was dit Zeer lastjg, voor Vielen cuiimloigeQijk. En de Abt van Middelburg, stjehtte in den nieuwen polder daarom eeine ha,pel, e.n kort daaropl wlerd de nieuwe parochie ge,- vorimd, wiaar de bewoners jn het jaar 1340 een eigen paroohieklerk gingen bou- \vlan. Eene vrome legende vermeldt ons, dat bij den bouw vele Wonderbare tae- këu'en te zien Waren, o. a. Vele licb- tan verschenen bovten dia st»»ne|n en h»t no ut, dat op liet bonjwlerrein lag qpgesita- palid, „en", zeggen de kronieken „da na.cihit Word daar helder als een dag." 1 lil deze kerk nu heeft dje. miraqujleuizte scliilderij 200 jaren lang, «ene buitenige- wone vereering .gevtonden en door, deze bijzondere Maria-vei'ieering is da naam van Wplfaerfesplolder in dien Van O. L. Vr, polder veranderd, (W|ordt vjeiViola1!-)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6