GOES Tegen zonnebrand Purol 11,25. k ZOON Tweede Blad SE COURANT 9 jrts ai lif »te. Handelsdrukkerij ie Courant Een schoon Drieluik. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT FEUILLETON HOOG SPEL. - i s. - 1 ONTSPANNINGSLECTUUR KERKELIJK LEVEN f IN HET KRAAIENNEST VAN HIER EN DAAR I- U f 90 )S ts anders dan het h, inplaats van te :n tot U zal komen op zaken af!! he reizen. Billijke tarieven. Rijdt rustig. TELEFOON 416 Parochie aan te stellen, rsoon. •en onder no. 75, Bureau an Wissels abelwerken Dankbetuigingen Reclamekaarten rten, Convocaties Enveloppes ervette» ken end e Drukwerken zijn gaarne aanbevolen EATER0AQ 10 JUNI 1933 I i Pcrlseoopje. Kezen.' -dag|e® reikte ik in een vreemde stad', na, een predikatie, op varziqek, da H. Communie uit c® ik trcio(fi o.a. fta® ;da Communiebank cym vader met twen ifcfe- se'h-o boys naast zicih. Ihf kffix ma niet en ik zal zo wol njqofit meer terugzien, maar ik ze heel zeker; nooit vergeten. Ze knielden aan de Com muniebank mot 'ZioiOi'n ideale uitdrukking in i hun schoono forsoha gezichten/ dat ze wel wieiggeloiOipen qch-enen van een schil derij of qen geb]rands]0hilderd venster. In hun sjtillo aandacht, in hun over huifde devotie, blonk 4D een Zaiclit en zalig licht hun, bewustzijn van liet Hjeilige. 'Wiat Ze, nis zei pi' uaar gevraagd werden, mis.sehieit -niet in woqrdjenl Zouden kun nen zieggen, brachten op|. aangrijpende wijze tot uiting in hun in God; vca'ztokpnl houding? het begrip.van w,at qa deden oil liever van w,at 4e ondergingen; dat |2o zich hieir vooyheajeid'den evengoed op verre 11I4 op nabije dingen. D|e vader nam.' rijjn jongen^ mee. naarr dei kerlf en hij lcaddq ra naar de 'Communiehanlk, oN zijn boysj het bcis.tie' te geven, wat er volgons zijn meening ion inzicht, aa» een menlsnh ta geven was,. Aa,n zijh gezieht wias te zien dat hij'.voioir zlijjn kinderen h|et bes,te zocht en het beste wilde en dat, in do dwolzo verondiesrsjhelljng, dat "de H. Communie ewns niet hat beste was iwia,t hiji zie geven kon, hij z'e oveiraï ©Idarsizou .gebriarfit hebben dan naar die Communiebank. ©r 'Zijn v^n die hqerllijlke, zekere karak ters, die lipt Goddelijke in do wereld met volle overtuiging ;en in ontz'ag verzonken nederigheid aanvaarden, en de eers.te hand greep Waarmee Ze hup kinderen leiden zullen, leidt 40 overtuigd daarheen. Aan; de twqe ilri^sche, ongerepte boys was, te zien dat ze het Goddelijke zonden- schok ondergingen on ze sloten hun oogen onder ongeziene lichtbundels, en genade- •«.troomen die over hen 'heen gutsben. Zju bloosden i,n hun smetteloosheid van een stil geluk1 en oen onbe.wu.sto heilige ac tiviteit. 1 Nooit heb ik Jxet Goddelijke leven z'óp zichtbaar zien nadciien tot het menstóho- lijike leven :aJ.Sj hier aan deze zalige Communiebank opj oe® stillen Zondagmor gen in een vergeten; kerk, in een «,til morgenuur waar de maagdelijke krachten zich verzamelen voor denkomenden dag en het aanrukkende leven. B ijden vader ga.f het wete.n van izlijh ondervindingfij|kei jaren dep trek, die hem heerlijlfc ibrsch ien ruig maakt, bij1 de jon- genq glansde over hun Eogsche gezichten da blanke afwachting van een leven da;0 nog half sluimert maar in stilte, in jschoo- na ziels.di'epten zich voorbereidt tot volle hfracht. 1 Zo 'toedilieeirden allo drie de vader meer reëel, van uit zlijln rijfpere ondeijvin- ding, over Hem', vair Wien Kijf nam den llijjve gevoeld! had dat Mj| 'Hlem noodig had om tektfnno® tevle® en te kunnen gjteii'vcn, ta kunnen leiden en te kunnen opvoeden. Dien hlij| 3a s^ijpremlen steun, wist voor ptjin lier© boys|; de jongens meer aanvoelend het peilige van het oogenblik', waoawooi; zei geien wopird khnden vinden en djifc huh in, het lèivan nog niet to|t aó$ kiqMbainen «teun was geworden, m'aar alle drie, reeds dooa'luiivei'd van eerbied en liefde, ztoqals de bo-etnett ten hoprinnen van Galilea mpe- ten gehad hebben, pi,l za, fjtaande lanjgs den weg, Dia Wjittte Ghgjsjta.ite voelden naderbij komen. Nu, ik' Zal die drie nooit vergeten, die als| één stuk "aaü de Communiebank kniel den, alle drie doorstroomd door'één God delijk' leven, waardoor zie opnieuw1 ver sterkt naar huis gingen. En hun bij|e|4n dijh daar ,wajs| zojo, natuurlijk, zoo vanzelf sprekend, dat ik «en ©ogenblik onwille keurig -zOcht'naaf andere grpepen.... 1 iZitten, izei ithuist ook niet aan den maal- tlijld gezamenlijke Behqoxien aq hier pok niet blijl clka,arê f iWelke herinnei-ingen riep dit tooneeltjo wakker, welke bllijldie (en, ifnartelljke ge dachten 1.1 O, dit wasi Jnas het eompleta leven Hoe veilig zlijfn de zielen van die iiiude- ren. ien het .^chojonstie Sn dei wereld aijfn de kinderzielen, in d» handen van 'zhlko ouders.. Want niet allelen 't gezand ver stand, maai' pok liefde, maar ooit töeder- 'heid bracht zei naar de Communiebank. De teedier^ei omarming en de tperst|ei pim!- helzing tus)sche,n ouders «n; kindjeren ge schiedt aan da Communiebank. Hoe verslingerd gaan de anderen dojor het leven, die op gped geluk al' de nan- Haar anfjwoord out)wapende hem echter geheel en ,ont,niani; hem zijn laatste spoor van w!a.ntro,uWem. I „Doe, wa.t gij wilt," zeide zij kalm. „Ik Lagrijp best, wat gijl vreest. Maar wlij' zijn eerlijke mensoheu; en als ik u izjweer, dut Mattao Orsini niet van hier Jyvfeig ^al gaan, voordat deze zaak ouher.roiapelijk is afgedaan, dan kunt gij daiar bok o,p .rekenen. Doch, doe wat gij wilt. Gijl hebt UW mannen hier en gij. bezit de macht, baat hap hier pp hun posf blijven en den Kt in owsin(geiten. Duedat vanavond en morgen rijd ik' met u na,ar Dastel della l'ieva, om u-wl vroluw1 te worden." Langzaam smakte hij met zdjln, lipplen; en zijn brutale ooigen Wiegden zleer klein,, won' zij haar begteeiriig opnamen. Toch was hij nog wtantnoiuwend. Toch kom hij no® niet in zooveel gleluk geflbovien. „Waarom juist naar Gaistel dekia. Pk.- va,?," vr.oeg hij. „.Wlaarcan niet hief.?" „Omdat ik' er zeker van moet zijn, da,t 'gij sjoiord ziult, hoppen. Cast,el dela Pjeva ken van hun jongei zieLeI|even m.octeiï verzorgen. 1.1 I 1 Hoe grbiot en line veilig hebben die twee jongend zich geveeld naast hun heerlijken, fors'chien, krachtigen vader, met zli/n in hot volla leven uitgegroeide, man nelijke gestalte r- hoa zw,a,k vwielen zich de anderen na hap alleen, dia nie|t geleid) wordlén .naar dei biionnem, en die hun -eigen arm! ziielol eventjje verzwiajkt voielen, alspiï 'het da tering heeft. f iW-at whd en jwat is 't 'haerlijfc' op 'te kiinncn zien,tegen j^ yader, die met zeker heid je loven leidt en onder viietaiX ffiu*- sche heersoha|ppiijf je j,a eigen loven yqeddo groeien en je voelde dat het goed was:. Wat veiligj w^t hqüig! - 'E® noioit Verge|ten Zal ikl hotSehooinjq drieluik Uah dej Communiebank I do for- sjjhe vadcir meit 'zijjn, twie|e frissch-e boys. H. D1E1 GREEVE, 8- J. ZOO ZIJN ER. Do oaiitlwiakenido stad lag zich te koes teren in de stralen der morgeinizton,, die z'iclh op dat uur reeds vrij hoog. ter Oos- teirkimme had vehhevten. De zlo-n la,chte fusschen het groen 'der boomen, Strengelde goudglanis om d'r kruin c,n glanlsde op de puggen der, vo geltjes, die hun io,obt(endhyauna .opZanden om'liocg, door dq klare1, blauwe ühucthlt1. Het wias 'u mooie' moigen, de blijde Voior- speiling va.n 'n zomnigem zlomerdag, 'Hielt w!a,s hek uur vpn matjeskloppien. .Ze kwamen de deuren ,u.it, de gele, gpoemp, ..witte deurende daghitjes. Snoe zige pagek'opljes, blond, biruiu en Zw'art. O-nder de korte rokjes huppelden in vlug- belw'eeg '11 paar rose, beige of giis-perle boenen, waarin nog natrilde do laai%jte fox-tro.tt van den laatste®, avonddans. Even knikte® ze togen elkaar, evletn giegelden ze, dan z'ag.. je Ze eem poglein- blik verdwijnen in in vvjollt vian Ztof1, dat ze sloegen uit de mafjes 'en d'r vroolijk'o toetjes in 'n grijzen mist hulde, i 'Eindelijk rustitgn de handen. Do matjes Werden op, het trottoir gedapteUecrd voor da reispeotievalij'kte .gelia, groene en 'vviljte deuren. Het bruintje,. Zwartje «n blondje vormde® 'n trio en dr.uk' klonk Mnj gesnap. Hlet eerst kwam natuurlijk „hij" aan 3)e beurt. Vroolijk babbelden Ze over d'r jongen, d'r galant, en de lotgevallen v]an de® vorigen avlond. Ze ladhten en giebel de® onopikoudelijk bij dit amoureus» fcête a têlc. Dan gingen de blikken naar do ramen langs da gele, groene ien _w'itit|e dieuran1, of soms d'r mevrouw; in achliMidjapon it|a spieden stond achter de kanten gordijntjes. Geen onraad! De kloppers vlogen w|eev naar elkaar toe en heftjg ,gestio,uJie,ar|ein|d wctt'd er gespKokein ovea' di'a mevlnauwlan. De mijnie, meende liet Zwanl je, is 'n heel goed m.einsch, maar wenselijk' propter. Heit werk' is bijna nooif goed. Alfes nioet in de puntjes z'ij®. 't Is gewoon 'verselw'ikkelijik. Ik1, begrijp niet waar zo het allemaal! geldend heeff, Want Ze is zelf toch ook nieli vian Zoo® hoogen ..komaf. De mijne, verzekerde liet "blondje, is piet kwiaad. Op bet. oog lijkt het yen deftige, sjiekte, rijke boel, maar in Wer kelijkheid is schraalhans yr koiuklenmleid. Hard Iwerk'qn wel, maar den b.uik vol', hoo m,a.arZ100 @,a,uWi als: ik' kans1 zie, laait ik ze izittiein tippel «r fusaöhen uit. 1 En Ide mijne1, sinibbigda het bruiinlje, d'r is geien haven mie© ta bezeilen. Nomf is hiflt goed. Maar vandaag .of imailgeai loop ik iweg, da,t. hebbien ca' al meer vóór mij gedaan. Ik bedank ze Videsjelijlk met d'r gemopper ,d'r geana.uwi nn „(gleraais den gansehen dag. Getik togen een ruit deed heit drietal omzien, 'it W|aS dte; mevrouwi, vian de gele deiur, de mevroulw v|a,n 't bruintje. Vlug grepien ze do mutje® bijeen en met een kW; „daag"vördwien,en ze achter dq gele, gaiocine ,en iwitlte deui'. Weicr de gele, d» giroenie en de wit,!® dqur. Maar pu is heit middag ,en itjjd om te ksa,-en. I- I j 1 De miewrouw v|an de gele dquir gaat 'Oji bezoek bij de mevrouw. vla,n de jgnoe- nia deur. Ejvie® latea' vlolgt do mevroulw va.n de wititjei deiui'. 't, Is theeJéianjsje. Hét hitje beeft yoor dözia .geleigeiheid oxtra-gesltj-eklen wit schontje ytoor. Op de tafel in den salon staat ne thee te trekken ppi het nikkelen theelichtj© en lokken de koekjes op de kjrisltalfai sdhaal. Met vefd strijkages aa® het adres Van het recipiaerendie' inevrouwitje nemen d© ta- woonStars .der gele en witte deur plaats, zclt de mevrouw v|an de gele deur (tot as 19 de diehtst, bijzijnde .plaats -en jioich vier genoeg, om1 voor Matteo dien ,wie® y|rij' t0 la,tan om t,e vluchten." „H beigrijpi u," zeid© hiji langzaam. 'n sfömt gij toe.?" Hiji keck mat zijn zwarte ooge® zb»j, scherp..in haar bleieko gezichtje, dat h'et wias, alsof liij jtoft in haar ziel wilde dowdringe® om de ge heime® daarvan aan het licht te brengen, liet was ongelooflijk, dat het geffiuk hem zoo m dien schoot geworpen Zou Worde®, Een vrouw- e» een fortuin. JEn welk' een vrouw; want naarmate hij na,a,r haar keek, werd z-ij in zij® -oog poe langer hme bege-ercnsWaardig-ev. H|ad Fra Sorafino den Hertog miet, gewaarsehuw-'d, dat deze man in haadiein v.a,n eie® vrouw als w'aa zou, zijn.? Wat Z'Oiu hij erbij wïnne® een voor deel ge,en tiende part .z'o© groot wan neer hij Valentamoisi trouw ble-ef en Ser Mat,toe gevangen nam? Gij ziet, hij- deed niet de1 minste moeite om tegen de verlei ding fc strijden. Hij dacht geen- ©ogen blik aan de jonge vrouw in de Bolognese een zekére Lencadia die een wijn- z'aak had in Laveno, en die hij had beloofd te, zullen- trouwen. Maar dat Was, voordat hij tot den rang .v'an -cctn- d'ottjere; wias geklommen en de geneden- De be'ztoeksbeis prijzen hemelho-og geurige thee. De koekjes vinidlen ze ®e- Woonlw'eg .„goididejlijk'". 1 Nia, het gebruikelijk gesprek over, vrien dinnen ,ein kenpiajfisi, kwam het op de^ diemstboden. D© kwali-to'iteu' van het bruintje, helt Zwartje cn het blondje iw'ei'- den gewikt en gewogen. Wat. ze, «r van zei-die'n was nieit vteel go-e-d-s. I 1 Hiel bruintje, da,t meit het oor began hqt sleutelgat lluislhervinkje speelde, brief de, yrttt vemtield wterd,. door, 't keukenraam over aan helt Zwantjie, dat op haa;r beurt vooi 'doiarizanidnig naaf het blondje Zorgde. 't W|as heol den middag Zenden- ian onit; vangen -op de korte golf. Rc-s ultiaat,: H|et baiuinltj© bleef den vol genden dag thuis, hek Zwiartjc -en het blondje vemwiilfeden baar mev'rou,witjes, dat zo ovep a,c!ht dagen liaar rnifianJhei-dsit'u i i' wttnsdhlten +p vieren. Hiet tea-iuurtjie is ten eindle-. Met 'n li-af laahjo cn duizend bedankjes niemien de gaston afstiheid. De mevrouw vian da witte deur viarge- nifih-tjö. Mormels! huilde de. grotene, en gin® heen. i 1 I j 1 Xeits verder -zagen elkaar,die witte en da gele», maar zie keken elkaar nieit aan-, alleien wierpen ze -oen nijdiigen blilf. Elr liimg een o-iiw-aers-Sbeiinimiiiigdonkere wol ken pakten zich samen,, ieder oogenblik ward de uitbarsting vedwlaeht. Dien nacht .br,a.k een Jveivig lOpWaer los, da,t affiles dood kraken- en beven. T'o-ein de morgen aanbrak wias de lueht nog stormachtig met snalj-agenda, .laagt- ha-nigende wolkeu. 1 Maar in de harten der drie mevrouw tjes a-ebtoï do gele, grpanc en witte deur had da storm1 nio-g. niet, uitgeraasd. Als getergde loeuwinnlen ini .hun kooi, liepen zo de huiskamer o-pi ion near, druk geisticulewend en d'r.vuisitoin ba.lllanida in de richting dar gele,gipenia of 'witte dejur. W,eg „gejiuige" thöel Wieg „goddelijke" JtoekjesJ. Zo w-anan vija-ndininen v|oor altijd! Zoo zijn ei'! haar huisingang. Zeg, la.olnte -de mevwuwi vian de witte deur, pok' een opisohepster de dia van dia griqene deur. W|at '11 gepponk mieit d'r tlhe-eiservieisl en d'r kristallen kookjieus- adhiojtel. En dan te w-atam, dat het maar geloond spiul is van d'r nichtje. Wlat zagt u, mievriO(u|wL? Ja zeker, dat is zo©. Mijn, dieasli- •meisijia had h-et gehoord van haar ge dienstige. Daag, dank er ©im, moniiijie dicht Z-eg, in vtertroiuwieu, lclekst nu de mevrouw vian do gel»?, deju'r, die, koekj'C9 waren o.ok niet afkomstig van dien lijnen ■banketbakker, dien ao' noemde. Da-fc Weat ik beifcer hoor, ilc deed 'maar precies of ik ze verrukkelijk' yo-ud. 'Wil j© woten, waar zij Ze gehaald heeft.?. 0,p do markt, m z'e ware® nog wal va® de goadk]oioipst!e -soort; ze had z'e late® koioipien -door 'do mo-eder van d'r diandtm-eisje. Wiat 'n geraffineerde ki'-eng I Mondje didh't, liooa-! Natuurlijk, 'dat spreekt vanzelf. Nou, daag Daag. (Een 'witte en een 'gele d'qur slaan dicht. 't Is -avond. Een mooie, Zoele zomer avond, die iedereen de stad uitlokt naar buiten., tiaar 'da gaunonde heido ten de diennidblosisdliem, Waar het wiame-lk vlam hen die daar. 'n friseli- zitje, Zo-elton ipa. -e,ein heteten da,g. Ondei' hen bevinden zidli ook de bie- 'vvjoioiïslai's d-eir wilfe, gluoiene -e.n- gele deur. 'Het gesprek liep n-og elens o-ver liet heieaiijk verloopen theia-iUUlri'ije ylan dien middag. .1 li..1 .Da -mevrouw via 11 de groene de,uf plraal- da van genpogen. Hiaar .vriendin van de wi,tip deur deed odhtier erg geresarvoerd deze had moeite, hett geheim niet te ver raden; telkens welden haar de- Woorden naar de keel; ze Voelde, dait Ze heit bebnauWd kreeg en ldoitede. W|a-t is ar, infbrmeea'de de groene. O niets, heelema.al nietei vier,zieketi'de de witte deur. Jawel, inisisit-qerde de groene. Ne-eê, naeêja toch-, hakfceld© de wit|t». Miaar toan wias het ij-s gebroken en golfde een wloiordonsjtroDm oina-fgébrioi- Jv-au ovelr d'r liplplen enjcloink heit: „Me vrouw, ik moet ui iwiaaiistohuwan vjopir,. do mevrouw vla-n da gele deur;. deZy toOh üéweie.rde, da,t u' de kkuekjea van deze® middag had laten ko,ope® op de marktj door de moeder van uw diensftmei-stjia en dat de koekjes van de gp.odbpoipis|t|tt en gc-nicenlslbe soort wlaren. W|at '11 naarling, «ksHmuur mövro.uwltj-e.? Vo,o;r zoo-iemand TJUrifti. J(V| O'pIpiQiSiSiÖE. Dia m-eviioiuw vian de groene dieuir; kookte em sissend kwam liet. o-var d'r lippend: slangl Tos® namien zc .afsichcid. Een eind verder, omfcmoiotbe di; m'eJvhoiuW van de groene, deur de mlavlroujW van do gete deur. D,e groene wilde de ö?Cia onitwijkten, doich de gele klamiplte haar iaa,n. Tuuzchen beiden kwam hot tot 'n uft- uarsang vanwege de koekjes. D:e groein-e vei|w|ae,t de gele haar snood heid, haar verradersrol, haar vUlsche vriendschap. B-eide waren op kopkhitite. Do gele flapte helt d'r ;uit da jnevx. van de witte deur is 'n huichelaarster; -zij heeft nok ltwaad gesproken en gezegd, dat hof: theeservies en 'de kri-sfcallem ko.ekjos-schaal geleand wtoien van een. heid en het vertrouwen van Ciesare Bor gia had ge-wloinnen; in dan laatste® tijd (wias dit verleden ia een v|age® achter grond teiruggadrongen. Hij bekommerde er zicli nu nieit meer ,om. -Zoo, hij .aar zelde, was het alille-e® maar, -omdat de Zaak lieni zjöft ongelooflijk to-esceehn. Hiet'braeht hem geheel van de wijs; hij was nieit moer in staat tot helder nadenikbn. Bij don lieinelWiat. moest, zij ontzaglijk veel vian dien kerel, dien M-atitea ho»udiein! Of was het misüehie® mogelijk ztau zij mis schien vdo-r hem z'elf 'Hier was nu- eindelijk een mogelijke op lossing, waaraan 'hij toit, nu toe niet had gedacht; iets, ,dat o,ok haar (Zonderlinge houding tiegeiMwer helm izü®i kunnen ver klaren. D-oor M-aitit-eo te redden, vol'vperdo zij een plicht,, maar doion* -de manier, waar op) -zij het deed, «helde zij tevens aen soh'eidsimuiur tusschein baarz'elvo en den minnaar, dien izij 81106 was, geWoid-ern. Zo© had izijn djidelheid eindelijk' Waar heid 'gebracht -en hem eten sleutel voor het vraagstuk gegevjem, dat hij mat iaen- voudig, ko(u:d rydaneeren jniett ha,d kunnen oplossen. „Of ikr t|Oes|tem riep hij na, pen lange stilte „0-f ik toestem.?, Bij taille goden! Ban ik van iSteenji pf ban, ik fltekqblind, Ter eer© v;an St- Anloniiiis. Moeil!ij|k ,en zwaar isj het altijd geweest vooi'i ed-eren Bouwpastoor een nieu'w'eke.rk -lp moeten 'bonwlen. M-a-ar mo-eilijkler en zw'a,arder Wordt het Zekér, wanneer men zulks: moet doen in een omgeving waar de toekomstige parochianen 0 zó,ó; gaarne het hiiunie zouden willen bijdragen mapr he laas dit bijlna niot kunnen. Dp® is de k® Bouwpia-sioor wel genoodzaakt 'heel dik- wijLsi aan.de noodklok tgijiuiden. Tihansihcb ik de nooclWolc geplaatst boven de in aan bouw -Zijjnde St. Antoniuskapel, een her innering aan h-et 7e eeuwfeest van St- Autonius. Ik" koon toch' nog o zó© veel ta kort, zelfs he;b ikr niets ami dr in -te plaa-t- c)eu- e-n daar hoort toch zeker ée® Beeld van den gro-oten Wionderdoenc.r in. ICom lielpi mij eens wlait.Slagen 4al ilf, Iwianineea'1 al zijne vereerders mijl nog pen^i w(at hel- ipjeinMag ik dan fflog ,e-ens' -bij gjel-egtein'h-eid van -ZijöNa.'S). Eeestdag in dit Heilig -Jiaa-r, ondankdde pa mo,eil!ijlke tSjlden, 'ter ee,re van Hem© ©n bes|ch'eidcn bijfdraga v,ragen. Zoo- velen zlijln ©r nogjmisjsohien, di© een gunst verlangen, of needs] 1 door izijfn tusschen- komst gekregen hebben en ik beloof, dat Wijl later da weldoeners' onzer Antonius- kapel 'niet iZ'ulLen vergeten. E11 iedere bij drage -aal ik' beantwoorden met uit dank terug t-e zenden ©en jno-oi plaatje vanluit' Padu,a, waar-op de grpote Hyilige en; de wonderbare staan afgebeeld. Giften en (gaven te. zonden ,yan den bo®Wpas(too,i' pater iSit;anisIans van den Berg', St. R-osa- klooster, Hagedoojrnpicin G, Amsterdam (Noord) PiOStgiro 142469, waarvoor wlijl u verwezen naa® de in dit blad voorkomendo advertentie. I I I Kentering.? Het gro©ite- opperhoofd der rooda broe deren, dhr. A'lbarda, is) zijn mannen zacht- kens, aan 't yo©,rbereiden op een omme zwaai in de S.D.A.P., iwlat d© ©ntwape- ningsk'wioatie betreft. Uit ten trourc iq dopr do onzen betoogd dat ontwapening alleen 't gewensichte -efiieiot had, wanneer dit niet leonizijdig maar algemeen gebeurde. Dlaar wilden de he,eren echter nooit aan. In het kern achtige: „geen man, en geen cent,' zat zoft'n l'ascinecrende opzweoping, dat men d'ie 'leus, niet voor de agitatie wilde los laten. Het fascistisch gevaar, datplotseling onze buurman is^gewprden heeft de „vre delievende" jsiocia-listen echter, leelijk be nauwd gemaakt; te voelen zich nu toch maiar 'a tikje veiliger jjnder de besëher- ming van onsj'leger. Reginsel' stak er niet in genoemde lyuze; alleen Ijelang. Be lang brengt tha®si mee, jda,t er wel in man en 'n cent wordt be«]c|hik|b'ba.a,r ge steld. D(us: zwaai om! In dit licht beschouwd, lijkt ons deze frontverandering dan pok' niet zoo gewel dig. .Van vee1! meer belang schijnt ons do wijziging ln, de echte socialistische mentaliteit, die zich af en toe openbaart. Het begint tot 'Spmmige roode leiders door te dringen, dat hun partij; het innerliijiko voor het uiterlijke opolï'ert. Sommigen onder hen «nappen eindelijk', dat de ver standige mensche® beu worden van pp- da,t ik 'Zooiqts ao,u afslaan?» Ik zal het ftomtract ©nmiiid'dellijk 'bejzeigiellefl- „Morgenftuisiteade 'viij en vnj'dwteiein, hepa half verbij®,terd ftchteplatemd. .VI. 1. IV eahaaM, miaai' te©!1 ge»t®°uW aam izijn avtonlUiürlij'klen aard, vlaqt helsloten ©m.fe vc-jgen, waar het geluk heim. iwenkto en die kansen te aanvaarde®, die hem Iwlarden ga- blodcm, nam Pa,nltale©ine rfjn maatoieigelletn, t-egcm mogelijk verraad en pio^te-epd»6 a'ij'n mannen voor den naeht zoodaniig, da,k hij zeker (wist, dait zlijn- plrooi hem niet ko»n outsmiappien-, voiordut Madquna Eulvpia en 'hij ©pi 'wag waren om züoh 'te laten tawu,- w.ern. Eindelij k' ging, liij, piaar 'bed ;om va» een rooskleurige tqekomslv vjeipguld 3©,c® tienduizend dulkiat.en, te di-qqmien. Door alle ceiujwiem. helen liaqft die eolitte avomt.urieii' zich laten hemman aan hat feit, da,t dukaten yqqr hem den -aanigeui qtfindaard van adeldom uitmakéin. Zo© Wias hat ©ok me|t Pantaleonte. Tenzij 'gij zelf iemand zijl,, die de w;aarde van ©en mienseh naar zijn rijkd-om ©chut, zult dieken man, die, zooveel géwicht hechtte aan hetgeen hij zou iwinjuan, Ibeklageh, Vo©r de duizend dukaten, die Gesane B©xgiia hem had laangaboden, ha.d kji .toièr- hitsende woorden en naar gqaande daden verlangen. Zo© -schreef dezer dagen de .aoe.^ Gel- dersc'he Gedeputeerde Kqnrschot in de „S©c. D|em;.":, „D©o,r het „gelinkerv-leugel" zijn wijl vervallen in de fout ta meenen, dat het oordeel van de, mqerderheid der .„huis houdelijke vergadering" klopt op de mee- ning van de arbeidersklasse. Dat wij „vei'warring stichten" in die arbeiders massa:, als wijl het ytottig hool'd van den Staat met traditioneele walëvendheid be- j'egencn; als wijl/liet woord „koningin" met een hoofdletter zouden schrijvenals wij deelnemen aan een nie-t-socialistischv regeering, ter bescherming van de ver kregen rechten der arbeidersklasse; als ons niet radic'aal onttrekken aan alles wat in z.g.n. bnrgerlijk-en of andex-sden- kenden kring, onze belangstelling mopht hqbb'e-n. t r 1 Als ieder jaa® bijl de behandeling van do staatsbegrooting ,in de Tweede Kamer onze fractieleider ons program toeliqht en verdedigt, kunnen dezelfde beschou wingen in de S]taten en gemeentebestwen veilig achterwege blijven, geen kiezer kan er op gesteld zij'n in een kbirt tijdsbestek dergelijke redevoeringen driemaal' te moe ten lezen. Als, zoo-als dit jaar het geval is ge weest 53 dagen nqodig zijn qm een gemeentebegi'OiOting in den raad. te beha11" ten, hetgeen duizenden guldens kost en ■waardoor I/O deel van het jaar de burge meester, de wethouders, een aantal hoofd ambtenaren en voor een deel ook de raads leden aan hun werk worden onttrokken, dan moet dat in da kiezersmassa afkeer wekken van het stelsel', dat zóó.veel kost baar gepraat in het leven riep. Als, vopr de behartiging .van de be langen v,an één m,ou> oen g-roo:te-stadsi- gemeenteraad twee dagen noodig heeft, dan vraagt men zich af, waar liet heen moest als alle ov-erige burgers hettjz'ejlfde eisjchen en dan krijgt ons parlementaire ïstelsel eon deuk, die niot meer te ver wijderen isj. 1 Als wij hardnekkig .blijven weigei'en in oen depires;sictijd als thans de schriijtnende tegenstelling tussc'hen de loonen in het piartic'ixliere- en overheidsbedrijf" ©eniger mate te verzachten, ten behoeve van de mees(t-gedrukte partij'; die weigex'ing .doen ondergaan in ^chier ongebreidelden woor- deus,troom cn daarin zelfs enkele onzer meeet-bekwame werkers meedo.ogenloos laten vex'drinken, da® bereiden wijl een voedingsbodem1, waarop.het 'fascisme welig tiert." 'I tWel komt o©k in deze uiting het be lang even om den hoek gluren, maar het voornaamste kenmerk er van is niettemin afkeer v,a® de onwaarachtigheid, waar mee de Si. D|. A. P, zichzelf én ons LaJ1(L vergiftigd liceft. Laten wij hopen pp verderen inkeer! UITKIJK. Bc eerste balloxiopsfijiging- 1783 5 Juni 1933. Den 5en Juni was het honderd en vijftig jaar geleden, dat in het Fransche stadje d'Annonay een do.or de gebroe ders Montgolfier uitgevonden, luchtbal-, Ion opsteeg. Deze geeburtenis verwek te begrijpelijkerwijze -ovier geheel jte be schaafde wereld groote beroering. T©1 van nieuwsgierigen kwamen yan veraf en dichtbij om bij de oerste ballonop- sti.i'ging tegenwoordig te zijn. D.e opstij ging verliep evenals de vlucht naar wcnsch mi groot was het ©nthousia;sin,e van bet publiek, toen ,de beide, lucht reizigers na eenigc uren behouden pp den grond stonden. Door dit succès aangemoedigd, besprak men al regds spoedig de plannen voor een lucht scheepvaart de uitvoering hiervan zou echter nog langen tijd op zich laten wachten. Parijs evenwel voelde zich als het ware bij het overigens onbeduidende plaatsje ;d'Anno|nay achtergesteld en wenschtie eveneens een luchtballon te doen vervaardigen. Deze kwam reeds op 27. Augustus van het zelfde jaar, terwijl 11 Decerrfber de iqerste vlucht er mede plaats had. De vervaardiging .van dit luchtschip stond onder ieidiing van den Franschen natuurkundige Charles,- die werd bijgestaan door de Rivarol. De oerste reis met dit Par-ijsche luchtschip was evenwel geen sucpes. Eenige uren na de vlotte opstijging viel de balon naar omlaag en deed de boeren van het dorpj-e G.onesse van sqhrik verstij ven. Djt (droevig v.opr.Yal liet niet (na een (diepen indruk op het zoo enthousiast geworden Fransche publiek te ingk!e|n. gieisltelmd om de nól vian een Judas .to vieirviuüen. .Vpioa- de tdiendtuiaend dukhiton dile) hem nu yoior -de ©iqgHn dan(s|iiau,. |w;aa liij beireid den man te verradiein, die® liij diende; en hielt t|rcuriig!ste van- dit ollea Wus, aat hij-zelf vlaalll s® zekqr igelooifdei, d'a,t hij zeea' slim én verstandig handelde. Dal. is de reden, Wlaaaiom ik1 ®lw medelijden vo.qr hem iIl)I1oelp,. Hij heeft Ji-qt noodig,. zoowel viqor deze zaak1 ,als "tooir datgene, wat daaruit aqu vomtvloeie®. Indien hij zijn, laaghaktigh-eid had heisleft, z|qu Jhij axieen maar ©em sohurfr jzijiu göw|e|eis(t. Maior v-erae v|an .ditenaainigpzi-en zij p, sx-echt-head hem viqurdeiel ziou qEpiévjemein, achfte liij aic-hzelven een kna® dh "vlöi'- daensbelijk man. Hij; Iw-as; »eeir ©eht ojrodwet van zijn cieiulw on1 .toch h-eblie® mentehen van zijn slag dooi- affile oenlwéln hééu besla,a®. TorWijl hij zïjin gulden drqome® droom de, zat Mad°®na Eulvia beneden plannen te beramen om liem en nqg iemand anders ton val t,e ba-enge®. Zij schreef .een meit op-zelfc i-aadsie'laclhjtjgen, karten -brief, die dq nieulwlsigierigheid en daardoor h-qt door haai- gewienscht-e antiwoord zou qpwékken. Zij schreief hem in een mengsel van Kerlt- Latijn en gqwjone vplltetoal. I (ffiordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5