Schoenreparatiefabriek P. M. VAN UNEN, Voorstad 33a, GOES NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DOUWE EGBERTS DES ZATERDAGS Vacantiemarken - Registermarken DROGISTERIJ SGHULTE EN THIEME Autotocht naar Rotterdam. UAIflEa ZOLEN EN HAKKEN gelijmd voor den prijs van f1,25. door GEHEEL GOES verspreid. Reizen naar Duitschland BANK-ASSOCIATIE BRILLEN! Echte Friesche Heeren-Baai KRIJGT U LOGE'S JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) TAXI'S J. DE GRAAG ZOON Tweed Praat eens met onzen Vertegenwoordiger BEDEVAART SITTARD NATIONALE BEDEVAART. met goedkoope Marken. Als U de Winter-Kleeding, FOCUS Ter eere van St. Antonius N.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant ZATERDAG 10 JUNI 1933 NSS«JW£ COURANT nAÜI^C f M1" LAAT ONS UW OR ANKEN EENS RERAREEREN! Als nieuwsblad komt het niet alleen in HUIS maar ook in HANDEN. Een goed zakenman weet deze buitengewone reclame-kans te benutten, temeer daar, ondanks de groote pubiiciteits-waarde, de advertentie-prijs laag is. ADM. „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT". Groote Jubileums-Bedevaart naar Lourdes van 25 JULI tot en met 3 AUG. 1933 KANTOOR GOES. in het Huis met de Roode Pilaren lange: delft a 94, middelburg THEETUIN „HOTEL DE L'UNION" VLISSINGEN. Nu naar de Speeltuin! Wederom nieuwe attracties. Vermaak voor Oud en Jong. Met Uw Recept van den Oogarts Fa. A. R. DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. Grootste sorteering BRIL-MONTURES. Wolken van genot...! Er is geen prettiger ontspanning dan rustig een pijp Echte Friesche Heeren-Baai van Douwe Egberts te rooken! D E Echte Friesche Fleeren-Baai is een melange van edele, rijpe tabakken,- een verrassende af wisseling na sigaren en sigaretten! CM "Verschaft U tvolketi van genat. 15 JUNI A.S. C. VAN STRIEN - VOORSTAD - GOES en hebt u niets in huis? Belt dan Telefoon450 op! Alle Vleeschwaren, Boter, Kaas, Eieren en Limonades worden direct bij u thuis bezorgd door: A. B. VAN LUUK, Kade, GOES, Telefoon 450 ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. Adverteeren Bijverdienste. Modern ingerichte Boek-, Courant-en Handelsdrukkerij Westsingel te 60ES CATER0AG 10 Een schooi FEUILL HOOG WORDT DE DE BEDEVAART naar SITTARD, 's BOSCH en 't ZAND (bij Roermond) zal dit jaar gehouden worden op 20, 21 en 22 Juni. Vertrek uit Lewedorp 6,39 uur; van Goes 6,56 uur. In den trein zal vermoedelijk een gereserveerde wagon zjjiy voor de pelgrims 3de klas. Spoorkaartjes zijn van Goes tot Sittard alleen verkrijgbaar bij Mej. L. VAN KALMTHOUT; vanaf Lewedorp bij den heer W. A. LIMONARD te 's-Heeren- hoek. De verlaagde prijzen zijn dit jaar 3de klas: Goes— Sittard f 7,35LewedorpSittard f 7,45. Kinderen beneden 16 jaar halve reiskosten. Nadere bijzonderheden zijn in het program vermeld. Namens het Bestuur der Processie Broederschap van O. L. Vrouw van H. Hart te Nederhorst den Berg, 31520-50 G. C. DE WOLF, Pastoor-Dir. Neemt deel aan de tegen verminderde reiskosten met minstens vier speciale treinen, waarvan 3 vertrekkende vanaf Roosendaal en één vertrekkende vanaf Nijmegen via Roermond en Maastricht. Uitvoerige- prospecti en inlichtingen bij de leden van het comité en de correspondenten in elk bisdom of bij het Bureau V. N. B. Lindeplein 17, Heerlen. Rector B. J. I. LOOTMAN, Breda. JOS. M. P. STIEOER, Baronielaan 1, Breda. Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Heden tegen koersen van f 43,50 per RM. 100,— f 48,50 per RM. 100 Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. dekens, bontwerk, bontmantels gaat opbergen en U wilt deze beschermen tegen mot, dan kunt U in de alle bekende mot werende middelen koopen, zooals NAPHTALINE - KAMFER - GLOBOL - MOT PAPIER - MOTKAARTJES - MOTZAKKEN. In de Red-Bird Motzak is uw kostbaar bont absoluut beschermd tegen mot. De zak sluit hermetisch en is doortrokken met een motdoodend en motweerend preparaat. De zak kan twee kleedingstukken bevatten en is verkrijgbaar in twee maten. 1,60 Meter lang f2,75. 1 Meter lang f2,50. Een goedkoopere Motzak is de ALTiFIN. Deze zak is gemaakt van geprepareerd papier, waardoor binnendringen van lucht onmogelijk is. Afmeting 1,70 lang en 72 c.M. breed. Prijs 40 cent. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN. naar 99 is Paarsmerk per ons 20 ct. B per ons 36 ct. G per ons 26 ct. C per ons 40 ct. A per ons 30 ct. D per ons 50 ct. Ook in ponden, 'Sponden en 'ponsen. Vertrek Goes 6,30 v.m. Vertrek R'dam 7 uur n.m. Retour f 2,per persoon. De Ondernemer: TELEFOON 91. kom ik, de arme Bouwpastoor, U uit dankbaarheid voor verkregen gunsten en op hoop van zegen een kleine bijdrage vragen voor inrichting van mijn nieuwe Kerk met „St.-Antoniuskapel", Pastorie, en Jeugdhuis in één der grootste maar armste volkswijken van Amsterdam. Pater STANISLAUS VAN DEN BERG, „St. Rosa-Klooster", Hagedoornplein 6, AMSTERDAM (Noord) Postgiro 142469. P.S. Gortepap steeds voorradig: 11 cent per flescli. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samas supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes ROODE WIJNEN p. 12 fl. f 12,00 p. 12 fl. f 12,00 p. 12 fl. f 15,60 p. 12 fl. f 16,80 p. 12 fl. f 19,80 Vermouth Martini en Kossi Cinzano Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te Wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! voor binnen- Goede wagens. Rijdt veilig. en buitenlandsche reizen. Billijke tarieven. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Groote financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad' Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zjjn w\j speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen Perisei D:ez»' dagen reikte stad, na, een pu'edikjs H. Communie uit en Communiebank) ie|en a sche boys naast, zie) Ik! ken zo niet enl meer terugzien, maar nooit vergieten. iZ,a k. muniebank mot izöa'ii hun iseJiooitto fforsohc wel wieggleloioipen e(Cih d en-ij of e;en gebaands ln hun taille aam huifde devotie, Maul] zalig licht hun bewusfl '.Wiat Ze, als ze 0i' npa misschien niet in wj nen zeggen, braehtel wijze tot uiting in lui houding t het begrip I of'liever van w;at qel zich hier voorhetfleiddi al^ op nabije dingen.l jongens) mqe naar dd Ü9 naar dei 'Communi het basj»* te geven, meening len inzicht, geven was,. Aa,n zijn dat hijj.vo.or zlijjn. kins en het beste wilde veTondiers,helling dat eiewss niet het beste 'kon, hij Zo ov.qral! hebben dan na.a|i' die Er 'Ziijn van die hei tew, die het Goddolij volle overtuiging (en nederigheid aanvaard greep waa rmieei zie. zullen, leidt Z|& overt Aan, de twep Krisji was, te zien dat ze h schok ondergingen ien onder ongeziene lich s.troomen die ovier h( bloosden in hun sm stil gQlak en can o; tiviteit. Nooit heb ik' Jiet zichtbaar zien nader lijlke leven ah hiei Communiebank op) ee gen in een vergete morgenuur waar de zich verzamelen vop, en het aanrukkende B ij'dan vader gal ondervindingr!ij|kei jai heerlijk; ibrsch on ru gen^ glansde over h de blanke afwachün nog hall' i)luimea't ma na ziels.dieptcn zich kir acht. iZe 'mediteerden a, meer reëel, van uit ding, over Hem', vai llijjve gevoeld! had dat om te kitnnen levten c te kunnen leidien en Dien hlij isjipremten fiere boysj; die jonge het Heilige van het na geen woord kondie in, het leven nog nie «steun, was geworden, dooriuüverd van eerl de boeren ten boprini ten gehad hebben, t den weg, Die W]it naderbij komen. Nu, ik' Zal die dri als| één stuk' :aad de den, alle drie doorat, dellijik' leven, .waarde sterkt naar huis gii ziijln daar was| zopi na «■(prekend, dat ik ea keurig zocht'na,a,r ai jZitten mei thuis( ooi (Cjld gezainenlijkjl B niet bijl etk,a,UTÜ jWelko herinnering wakker, welke blijp dachteni O, dit was pas h Hoe veilig .zfijfn de 5 ren ie,n het ^chboii de kinderzielen in ouders, 'Want niet s stand, maar "ook lief 'heid bracht ze naa De teedier^tié omarm helzing tusjschen au isehiedt -aan de Oom) Hoe verslingerd f het leven, die op g i Haar anijwioord on geheel en ontnam li van wtantpo.uwien. „Doe, wa.t gij wilt begrijp best, wa.t zijn eerlijke nïensche dat Matte.» Orsini n gaan, voordat deze is aifgedaan, dan k rekenen. Doch, doe i uw mannen hier- en Daalt han hier op hu tl in omsingelen. Dl morgen rijd ik met Pieva, om uw vrojun Langzaam smakte en zijn brutale ooige toe® zij haar bega was hij nog wtantiloi! nog met in zooveel „Wiaarom juist m va.?," vï.oag liij. „Wt „Omdat ik er zek gij s|o,ord ziult hoiu.de

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4