c E. TILROE WAAROM HOOFDPIJN? Duikkappen! c 3 Tandarts VAN DE VELDE Dr.G. KINDERMAN lange Vorststraat No. 47 ROUWI Noord-Hollandsch Dagblad HET WOONHUIS 3 Woonhuizen en Erven te Goes. Geldbelegging. Fa. D. BAKKER Noord-Holland Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. IE COURANT RECHTSZAKEN 462E STAATSLOTERIJ Financieele Berichten MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI Advertentiën HERVAT MAANDAG DE PRAKTIJK. houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de U wenscht een goeden BRIL voor weinig geld? Onze vakkennis is uw waarborg Voorloopig Bericht. 2e en laatste RIJWIELVEILING. Dinsdag 13 Juni 1933 verkoopen De fijnste soort Limonadesiroop A. C. VAN DER REST Woensdag 14 Juni 1933 DE KERSEN, DE KERSEN, Woensdag 14 Juni 1933, met Schuur en Erf, Maandag 26 Juni 1933 De voormalige Scheepsbouwwerf „Zeeland" Dinsdag 2Q Juni 1933 Te koop bij inschrijving DE KERSEN, Te koop bij inschrijving de Kersen en Pruimen, Bij inschrijving te koop Te koop bij inschrijving: DE KERSEN, DE KERSEN, de Kersen en Pruimen Te koop bij inschrijving DE KERSEN Geweldige groote Jaarlijksche ZOMER-AFBRAAKVEILING Havens BORSSELEN en WAARDE ZEEUWSCH TARWEBROOD. ÜK WERKEN DRUKKERIJ_N.Z.C., GOES Fa. Jaeoba Maria Wortelboer. li'den mede een prooi la wq,§ verzekerd. Het lieren uit Bjfsland. (lieden, langs de Huis den laatsten flij!d een ag van het aantal welke invasie, naar is( aan heb feit, 0a(ti Jnie op alle) eetbare pjaeht Wcmdt; gemlaakt, naar andere streken zlijn twee koeien cn llüjk! door beren ver- lianvallers kon echter len. ld een beer, 'die een |lerde, gewond en met pnswachten lieei't van beren, die de grenjs) kodgesohoten. |i«i'is( nejrgevcld. |m 1 op 2 iJiuni wer'd ie diamanthandelaar", Iteenen te koop! g,an- -agent "gewaarschuwd nbte met 'u revolver liet daarop volgende |.n schot in het 'hboi'd |k van de D'resldener thans gebleken, dat bhte gevel-klauteraar oerlijii is. p'lrhsche roevers. Nij;fr idtruik'roovers, ge lgeweren en revolvers, len weg nabij! Br|u|||ai dien. j passagiers van hun' feuen juist toen zij' l'en, naderde 'n anders leans .aanhielden. Dloch I die in deze bus! zaten, lp de roovarq, hetgeen 1 beantwoord wei'd. De lire schutters te zfijtn, Ijenten spoedig werd Zwaar gewtond. Is zioh uit da voeten Ilea de passagiers door lu'toriteiten vau Brusa liaiemen't vlan de bende, Inacht is uitgezonden p sporen. |s'ag «pi Voni/.clos. Malakat) in de. buurt Se politie 'n brandende hiarvan men vermoedt lahoord a,a.n de daders; I Venizelos. Instructie heeft de in |v»len va,n den chef i veiligheidsdienst te lat de daderq zich in liusjt schuilhouden en |n handen te krijgen. Btjrtijfu opgehelderd. Ike Zaterdagmiddag len villa in de March- pharlottanburg. is ge- wee onbekende daders boeiden om 'daarna fin den. muur 50.000 en voor cia. 50.000 te i?telen, is, naar helderd. ben in den naolit van sdag den schilder ien s;t Arthur ï.omaneok', ioh Zahn, en de keu- ia Streit, waarmede geweest, gearresteerd, den heen .G-usjoiws(ki,. wa? gepleegd, Was voor een jaar werlk- jinea hebben yeeds; een De buit is inmiddels ag genomen- it uit de gevangenis. uit de jiievangieinis n ka.ns gezien op ap- vluchten. Vrienden hadden ten meer dan- eraards'ohe gang ge- geyiapiganis' uithwiain. i uit hu|n ©eil in de ,St,a,at nog niet vaat, pas na v!ensaheidene ui oinitidekt, toein een bijheid van Valencia ontmmlbte. De gevan- ïhisllien, die grooiben- fcn vei-roordeeD'd wlaxetn. iu vuurwerkfabriek. een ontploffing is t te Ferrara (Italië) zijjn vier mensohen 1. Bch bandieteustuk. ©euato in den Mexi- idhoacan hebben ban- ïgen, o.w. een vrouw; sijT'tegenweer boden, rden de rooversi en lij ontnamen "de ban- Ijevenslmmior. üf't .een Joiodsch' inge- ilozes Hitier genaamd, m Wia.rsöhau gewend, t te veranderen.Hij' tengevolge van zijn nta,l winkelq was ge- i 10-jarig zoontje om' r zijn speelkamaraad- Zijln cen-en-twintigj- verloving moeten ver- i verloofde weigerde, .an be nemen. fozes Hitier toe, zijn in Mozes Héller. uit "Warschau gemeld, den zich dezer 'dagen volkingsregisters heb- lan den. naam! Hitler .ebben verklaard, zoo spoedig .miogeilttjik hup naam te mogen ver- andfere)n. t 1 J X Shrakisl komt mlen tnog tot' de ontdek king dat ook AdoirHitlier geen Ariër is! Aanvaring! in het Kanaal. He Fransjclie mailboot Oote/ d'Arge.nt- iq ©«gistermorgen ilijldens een dikken mist halverwege het KiauaaL in aanvaring .ge- kómen met het Ziweediqche vraciitsdhipi SOlive. Beide isphepen werden vrijP erjrstig •beschadigd, doch de mailboot kon nog juist op. eigen Kracht' Pover bereiken. Van de passagiers is niemand gewond, maar eenige vrouwen iij'n flauw' gevallen van den "schrikt Het iZweedsehe sqhip. kón naar Antwerpen op^toomen. Volgens Lloyds zijn beide schepen te RSVer aangekomen en zftjk ze boven de waterlijn beschadigd. De Br'. draadloozle dienst meldt nader dat de Cêbe d'Argent een veerboot over het Kanaal is. Er wanen 27 passagiers aan boord. E;r i^ slechts één plersoon,'^ «en lid van de bemanning, gewond. Dlc Ontpliilllngi'ii in ma kniit- m.agaziila 1(c Haniaiiiaisi°t'. Naar uit Tokio nog nader wordt giel- meld, zijnbijt diei ontploffingen in heb kruitmagazijn te HamalmatS)Oie t22 men- stchea om het leven gekbmen. Omtrent die ontploffing in het kruit- magazijln van liet Jiapjansehiei luchtvaart- station wordt uit Tokio nog bericht, dat meer dan 50 vliegtuigen vernield "Zijln en dat drie opslagplaatsen van oorlogsmunitie eten kruitmagazijn, een benzine-opslalg plaats en talrijke publieke gebouwen ten gevolge van de hevige ontploffing totaal vernietigd zïjfo. Men gelooft, dat de ramp is veroorzaakt door biet verkeerd omsprin gen mle't vliegtuigbomlm'ein. 1 Kantongerecht te Gfoes. Door den Kantonrechter te Go.es; z'ijh veroordeeld weigens overtreding Vuuriw'apeinlW'et: M. G., Goes f5 of 5 ld. Als kiazler 'zijn Sbemplichf niet vervul len: J. W|., Kallland, geen straf toegepast, .J M., O. H., M. v. d, B., ItdlIandHahh tf 0,50 of ld. Óp] straat voetballen: A. M. J.) Nisse,. C. Et, J. P., 's-Hjfienenhoek, A. d. Biazelinge, vrij'gtesproiken. Fietsen Zonder bel; P. J- T> K., Goes, f2 of 2 d. 1 Is Avonds fietsen Zonder lichtJK., tWleaneldinge f2 of 2 d. Met een auto, de veiligheid vian het vetc- loeietr in gevaar brengen: M. vl dl W|., 0>o- Meit oen aufa rijden" zonder geldig jij- lijnspla.at f 5,oï 5 ld. bewijsO. v. d. .W|.„ Öolijnsplaat f5 of 5 dagen. Dronkenschap le herhaling: J. B-, te 's-Heerenhoekl f 15 of 5 d- Hioogar beroep] is aangeiteek'end door J. B. te 's_H:eerenhoek, verdooïdeeid tpt f 15 lof '5 d. wegens overtr. Dronkénsohap le herhaling. I De moiord üji agent Ba,as- De pr.ocuneiur-gemeraal bij het igietrejdhjfcs- hof te 's-GnaVeinhage .heeflt hejgen J, vlan B., verdacht vian moord io|pi den lagenlt van politie Baas, die tjfslwleige door 3ie Hjaag- sche reohtbiank is vrijgesproken, 12. jaar gevangenisStiraf geëkcht. Trekking, van 9 J.uni. 5 de kla,sse I 16e lijst, f 1000 miet paieinie van f 30.000 12921 f1000 19183 I f 400 6113 10732 U310 f 200 '6345 6654 16692 18812 f 100 279 1439 1533 2555 2838 4182 8054 9072 9830 10554 11710 12074 12431 12486 12604 12907 13267 13883 142;72 16835 17059 20785 Trekkin|g„van 8. Juni. 5de idasae 15© lijst. f1000 3207 3385 160,92 f 400 1474 21,38, 7672 14331 1749.8 10900 1Q010 f 200 641 2681 7094 9852 19,122 f 100 1412 1604 1734 8699 13189. 13521 15042 16006 17684 20146 207S7 Ncdcrlandselie vorderingen op, Dnitselilanil. De Nederlandsohe Bank stelt ,e,en onder zoek in naar 'den aard en den omvang der vorderingen, vloorzoiover niet vallende on der de Stillharlltunig of riaohtStreeks vo,ot- vloeiende uit den @o,ederen|vlerv|oe(r. lliutschland betaalt niet meer. Nadat .ook de vyrtegeinlwioordigets1 v|an de crediteuren op korten «n langen ter mijn in de bijeenkomst van de vorige iwleek m'eit die directie Van de ffieidhs- bank eenstemmig erkend hebben, dat bij e,enve»diere daling vbm de goud- en de de- viezen-reservtea d© volledige fundbie van dia B'eiehbbank als centrale circulatje-hamk!- ins'telling Zou wtordlén geschaad, en het daarom gelwlemscht zou zijn dezle reserves 'geleidelijk aan te verhoogen, heef^t de Eleichtshank tjicms iaam de Duitsche rijks-, Kegeering een eohrijven gericht, Waarin' zij die rijksrageerinig mededeelt, dat zlijl met ingang yan 1 Juli n.s. vioor ©an voorbij gaand© en hopelijk korte periode, de koie- kjemning van deviezen voor alle behaHm- gen Zal sfcakfem, die op verplichtingen be irekking hebhlen, die yoior de Julicrisis van. 1931 ontejaan zïjn. 'Uitgeizlomflerid hiervgn z'ijn de hastaamde stillhallte-ioVer- emkomsten. Yoor de stiUhailtevorderin,- gjan bestaat ©en regeling. AFL00 PVERKOO PIN GEN,ENZ. 'g HEEiR ABENDSKEBKEWoens dag werd alliier doer notaris, Jpnkera publiek verkócht eeu weonhuisi met qcJhuui'tje aan den Zandweg alhier aan den heer Hendrik Kerkhove J,aoobs|Zoon te 'iS.Heer Arendskerke voor ï'1540. Acees- •soiren f'31.85. Samen Iff1571-85. Vcilingsvcrccn. Zuicl-Bcvcland, Goes. Groot© veiling van 8 J|uni 1933. Kruisbessen: 'f4.305, idem met Meel- dauwf' '2.20 per 100 Ég. 'Klein© veiling. Aardbeien f2639, idem 2e soort ®15 -21, Tomaten if 9—25, Asperges 2e soort 1' 9, Vróege aardappelen f! 10, Oude id. f0.60, alles|per 100Kg.; Krbpsla ff 1.10 f 1.50,B loemklool ÏT46, idem 2e sport ir1.504, Kipeieren tf) 1.90, alle^ per 100 stuks; Wortelen f9, RJiabarber ®4.10, Bloemen: Irissen f8, Anjelieren Ïf7, Pioenroizenï 6 per 100 hos,. Veiling van 8 Juni. GnoiO'te veiling. i IG'uisb'essen f4,505, idem m'et Moel- dauwi f2,20 per 100 Kg. Kleine veiling. Aardbeien f 1833, idem lie soort f114 17, Tomaten f 2536, idem uitschot f' 8, Dubbele Pxincesseboomen f 64, .Wagetnaars- ooonen f 40, TuinbloolUan f 15, Dopierlwlten f928, Spinazie f,3, Piostelein f412, Vroege aardappelen f 1013, oude aard appelen f 0,60, alles pier 100 Kg. Wior- telen f716, Rhabarber f4,905, Ra dijs f0,601,80, Sjialot|tem f0,60, S'éldiexij: f3,605,10, Bloemein 127, alies- pier 100 bos; Kroplsla f 1,202,30, Blinemkowl f2—7, idem He- soorlt .431,502, Meloe nen f 37,. WI't|tei Komlmmmer® fl7—10, idem Ilie eoohti f 57, Groene Komk'om- mierS f 79, idem He soort f 36, jille pier 100 st.uks. 1 GOES, Geboren: Jan Carmelis,. z1.v. Jan Cornielis Brandt lern Adriana Braamde. 'S-H.-ARENDSKERKE. Gebonem: 1, Dirk, z.y. Jam Louiwterse en Sai'a Lanser; 4, Simon, z;v. Dingteman Bal en Johanna Tlheresia, Meijer; 10, Jan Levinue,. z.V. Jan Levinus Back en Maria Aaltje Eli zabeth Rekkers; 10, AcLriaainitje,. d. v. Hendrik R'emijn ©n Leijntje Eiverfse; 12, Gornelis, z.v. Miarinus1 Wjskerkle ein C!hrj|S- tinla glabhlekborn18, Dignus, z.v. An- thonie Jhnans© ©m Klazina Sandlee; 20, Jiam, ,z.v. Anthoniuis1 Menheer© en Jobina Vette; 19, Adiiana, d.v. Marinus Vjerbaxt ©n Cornelia, d© Jingle; 29, Amiton, z.v. Johapnes Verrijzler en Jacoha Bazbn. Overleden: 17, Elisabeth Ofte, 75 j., echigenoote van Quintan Van Wlaele; 16, Bieternella Jozina Valkier, 43 j., eehij- ifcATERDAG IQ JUNI 1933 gouoofe van Jaooib vhni Sdhaik';. 17, Jo hanna Traas, 9 miaandem, d.v. JaoobuS Tina,as en Adriana Roiderdijk; 21, leVem;- looa lafinlgeglevien kind vlam Hjobreciht van Antwerpen en Johainna d© Jonge. Huwelijken: 11, Marinus Hiuisisen,. 24 jr. jm. en Pietermella Castte®, 23 jr. jd..; Marinus Nij'sse, 22 j'r., jm!. en 'Maaltljle ■Wisae 21 jr. jid.18, Marinus VerlmteiutLtem, 27 jr. jm. en Johanna Wjilhelllmiiiia Je Jonge, 25 jr< jd.; 18, Klaas Luiw'iel;etr, 23 jr. jm. en Maria Goieidegabute, 26 jr., jd.24, Marinus de Vos, 30 jr., jm. en Jaeoba Nieuwtemhluizie;, 35 jr. 'jd, WAT MENIGEEN NIET WEET- D'e nalatenschap van den onlangs bij1 Berliijlh vermóórden helderziende, Ha- nu^sen, wordt opi 800.000 Mark1 geschat- 1Engeland Zendt Zijn isjne&te spoor trein, de „Vliegende Sbhot", naar de we reldtentoonstelling te Chicago. - Op 2 jJjuni 1802 kénde het jEmgel- sche paa'letnent aan dr. Jlenner voor de ontdekking der kjoiepok-inenting een natio nale beioioning yan 10.000 pd. Kfc. toe. VERK00PINGEH EN VERPACHTINGEN Jlnni: 13, Goes, ©en partij niekwle pljVielen, De Kok'. 14 Kloetinge,, de Kefsen, 'Vian Dissel. 14 Stehore, woonhuis 'mét Schuur en erf, Van Dfjkë. 16 Borssetem, gmoioite .afblraakveiling, P, da Wilde. 16 iWlaarde, girooite afbraakVeiling, T. de Wilde. 20 Goes, 3 Wopmihuizien en erven, 1 Jonkers-. 26 Hans-weert, de scheepsbouiw'werf „Zee land", Jonkers. Juni/Juli, Kapiellé-, hlouw1- en weiland, Kramt Juli: Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- slagtexneinen, boiuiwiand, enz., Van Dissel en Jlonkers. Goes, woon- en winkelhuis, Jonkers; GR00TE KADE, GOES OOGARTS, Dan naar OPTICIEN GOES Lange Vorststraat 74 In da maand JULI 1933 zal het WOON- EN WINKELHUIS EN ERF te Goes, 's-Heer-Hendrikskinde- renstraat No. 38, eigsndom van den heer J. A. WITTE, publiek worden verkocht; hat is inmid dels uit de hand te koop. 31618-14 Notaris JONKERS. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des namiddags 1 uur (N.T.) in het „Slot Ostende" te GOES, a contant een groote partij nieuwe Heeren-, Dames-, Jongens- en Meisjes-Rij wie len, Halftransport- en Transport rijwielen, geheel compleet, uitgerust met orig. echte torpedo-remnaven, met volle fabrieksgarantie. Prima merken en alle Hollandscli fabrikaat. Te bezichtigen 's morgens vóór den verkoop. 31601-24 PRIMA OUDE KAAS ROODBOL LEVERKAAS (fijn] PRIMA ROOKVLEESCH 60 ct. per pond 35 ct. per pd 20 ct. per ons 20 ct. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 ct. per ons in diverse smaken vanaf 65 cent bij Ass.-Apothoker, GOES De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. 2 uur N.T. te Kloetinge, ten herberge van K. Meulpolder, contant publiek verkoopen I. voor den heer J. A. TRIMPE BURGER wassende in de boomgaarden te KloetingeHet Witte Hekken annex Jongen boomgaarda/d Zomerweg, het Lindenbosch in Abbekinderen en te Kapelle a/d Dijkwelschen Zandweg II. voor den heer M. TRIMPE BURGER wassende te Kloetinge in den Voor sten-, Middelsten- en Achtersten boomgaard. 31612-28 De Notaris J. J. VAN DUKE te Kruiningen zal op des namiddags 2 uui N.T. te Schore, in het café van den heer Cu. van der Borqht, krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen a/d Kanaaldijk te Vlake, groot 4 Are 80 Centiare. Bewoond door Mejuffr, Wed. A. Bruinshoofd. In eigen gebruik te aanvaarden den 17en Juli 1933. 31582-21 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des namiddags om 1 uur N.T., in Café „Paviljoen" te Hansweert publiek verkoopen te Hansweert gemeente Kruiningen, met de daarop aanwezige Loodsen, Magazijnen, Machineka mers, Ketelhuis, Portierswoning, Motorkamer, groote Scheepsbouw- loode, uitslag met Timmerzolder, Bankwerkerij, Smederij, Gloei oven en verdere Gebouwen, met Werf (waarop 2 langs-hellingen vanresp. 100 M. en 90 M.) on Slikken, samen groot 10 Hectaren 28 Aren 28 Centiaren. Zeer gunstig gelegen tusschen de Wester-Schelde en de Buitenhaven. O.a. zeer geschikt voor scheeps- reparatie-inrichting. 31619-37 Betaling uiterlijk 25 Juli 1933. Bezichtiging dagelijks op aanwij zing van den heer H. Kademaker, Werf Zeeland, Hansweert. Nadere inlichtingen en notities ten kantore van genoemdpn Notaris. Eén Hoofdpijnpoeder van Dr. J. B. MEENK en U is gelukkig bevrijd van Hoofdpijn. Portret in de poeder en driehoekzegel E, M. B. achterop. Neemt niets anders bij Uw Drogist. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds om 8 uur N.T., te Goes in de „Prins van Oranje", ten ver zoeke van de familie I. ROOSE VAN AST te Goes, publiek verkoopen 1. R. B. van den Boschstraat nr. 9, groot 90 c.A., in huur bij C. Dommanchet voor f3 per week. 2. Westsingel nr. 83, hoek Zwake- straat, groot circa 2 A. 60 c.A., in huur bij D. Fokke voor f3 p. w. 3. Westsingel nr. 85, groot circa 2 A. 25 c.A., in huur bij Wed. F. Priester voor f3 p. w. Ingenottreding bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris. 21620-28 k contant van dhr. A. ALLEMEKINDERS wassende in den boomgaard te Kloetinge (Groe) achter de hofstede (reserve 80 K.G. naar verkiezing). Briefjes in te leveren ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes tot 15 Juni 1933, 2 uur N.T. 31613-12 k contant van dhr. JAN BOONE te Kruiningen (Kaasgat): 36114-14 wassende in den boomgaard a/d Capelleweg bij de hofstede, groot 4 Gem. preserve 10 K.G. kersen en 20 K.G. pruimen). Briefjes in te leveren tot 15 Juni 1933, 1 uur N.T., ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes. van Me], de Wed. P. DE JONGE—VAN GESSEL te Heinksnszand 1. EEN HOEFJE met Erve en Bouwland aan den Zanddijk C 4 te Heinkens- zand, groot 1,16,50 H.A. Verpacht aan dhr. G. L. v. d. Does, tot 1 Jan. 1938, voor f275, per jaar. 2. Een perceel BOUWLAND in het Zuiderland te Heinkenszand, groot 0,71,70 H.A. Verpacht tot 25 Nov. 1935, aan dhrn. G. L. v. d. Does, Gebrs. Bor- dni en H. v. d. Dorpel Hzn., resp. voor f42,50, f15 en f51 per jaar. 3. Een perceel BOUWLAND in den Ouden Kamer te Heinkens zand, groot 0,67,70 H.A. Verpacht tot 25 Nov. 1935 aan dhr. C. Jansen Jzn. voor f 100 p. jaar. In perceelen of combinatie. Briefjes in te leveren vóór of uiterlijk op den 22 Juni a.s. ten kantore van den Notaris D. C. VAN WEBKUM te Heinkenszand, Tel. 14, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Hypotheek beschikbaar. 31621-39 A. van den heer W. DE GROENE te Kapelle wassende te Kapelle, I. Bakkersbosch (Res. 60 K.G. naar verkiezing) II. de Kom (Res. 60 K G. naar verkiezing) III. de Oude Boomgaard. Betaaldag 1 Augustus a.s. B. van Mej. JACOMINA VAN WEELE h contant te Kapalle in den Langen Hals (re serve 30 K.G. naar verkiezing) C. van den heer P. KARELSE te Kruiningen ii contant te Schore naast Jb. Rottier (reserve 80 K.G. kersen en 20 K.G. pruimen naar verkiezing). 31606-31 Briefjes in te leveren tot 15 Juni 1933, 1 uur N.T. ten kantox-e van Notaris VAN DISSEL te Goes. tegen contante betaling, in de boomgaarden van het BURGER LIJK ARMBESTUUR te GOES A. de Vetzak, onder Schore, aan de Schoorsche Brug B. in den Smokkelhoek, nabij Biezelinge. Informatiën te bekomen ten kan tore van Notaris JONKERS Biljetten in te leveren ten kan tore van genoemden Notaris op Zaterdag 17 Juni a s. vóór 's mid- 12 uur N.T. 31629-19 CVnoc^eXÜGrn /i fbckoirnu.^ ZELFBINDERS matVOORWAGEN 450 gld. Maaimachines New-Idaal 140 Hooiharken met 32 tanden 75 gld. Boerenwagens 10 c.M. velg 325 Stalen 2-paards Zwingen 12 7-tands Cultivatoren 30 11-tands dito f35, 13 tands 40 MarktschooneDorschmachines Enkele reiniging vanaf 296 Dubbele reiniging vanaf 525 Bernard Benzinemotoren 2 p.k. f 190 3 p.k. f225 '6 p.k. f285 8 p.k. f365 12 p.k. f505 Alles nieuw met 1 jaar garantie. Fa. Iz. CAPPON, Heinkenszand P. DE WILDE te Goes zal t.o.v. deurw. G. HEIJBOER, ten verzoeke van de heeren HOORNICK ZOON verkoopen op Vrijdag 16 Juni a.s. te Borsselen (Haven), v.m 9 uur (oude tijd), een volie Scheepslading, op Vrijdag 16 Juni a.s. te Waarde (Haven), nam. 1,30 uur (oude tijd), een volle Scheepslading AFBRAAK, als2500 Dak-,Vloer-, Zolder-, Schot-. Kraal- en Weegdelen. veel geploegd en geschaafd, w.o. veel ouderwetsch grenen i/i en D/s d.M. dik, 30 c.M. breed en tot 8 M. lang, 500 Balken, Platen, w.o. pracht partij zware gre nen, zeer geschikt voor bruggen, w.o. 20 x 20, 25 x 25, 1000 Ribben, Baddings en Stijlen, partij Ramen, Deuren, Schotten, Trappen, TengelB, 50 koopen best zwaar en licht Brand hout, benevens 300 praeht gegalva niseerde Golfplaten tot 3 M. lang. P.S. Dit is tegelijk ook een crisis veiling. Daar wij zooveel goedkoop materiaal hebben, doch weinig kwijt kunnen op andere plaatsen, zoo wil len wij nu Vrijdag alles goedkoop verkoopen. Doch wij moeten ook alles kwijt kunnen, maar er is zoo enorm veel, daarom hebben wij veel volk noodig. Dus men verzuime deze gelegen heid niet. Voor enkele guldens kan men nu een flink partijtje hout hebben. Daarom, allen zooveel mo gelijk a.s. Vrijdag naar bovenge noemde verkooping! Ieder kan daar een koopje halen. 31633-54 PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. BOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Zoakf U een ifdoende en succesvolle reclame In Noord-Holland boven 't Y? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. In ket - - - ket meest gelezen dagblad In Noord- Holland boren bet Y, met edifle's roor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- morend en provincie - - - - Aanvragen roor adrertentlatarlaran rlcbte men aan de Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" i 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 60, Oude-Pekela. 553-50

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3