ZATERDAG 10 JUNI 1933 NIEUWE ZEEÜWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS Transpireerende Voeten, tiotl da beruchte gieimeeaten iu Nederland gaat behonrein. i Een idea- -aanwezigen verklaarde dat er momenteel plannen bestaan tot oprich ting van een comité van ven'weer, giafijjtó Üit in andera plaatsen van ons laiud is) geschied. De voorzitter "hoopte dat inert spoed achter dit vetrveer zou zetten, en f)pwatk- z-ijln vfertrouwen uit in liet actief qp- Ifcred-e® van de Kath. raad'sfralctie. Dhr. Simony zfei dat verschillende raadsleden inzien dat men niet verder mag gaan niet da bala|stingverhoagingeerst moet «r eens, gedacht worden aan, be perking dor uitgaven. De voqrzittejr i^prak 110-g als zlijin meet ining uit dat dé verkeerde gang' van 'zaken in Goes; voor 'n deel te wlijlten is aan het beveel bedisselen van gem-eente-Zak-eu in geheime zittingen. Nog Verschillende andere punten wer- Id-en aangeroerd waarna tenslotte da bij|- eenkömstt mat den christelljken groet ge|- isloten werd. FaillisSemlant Vap» H»! Ca. De crediteuren in bovenstaand faillis sement h'ebben een circulaire ontvangen waarin medegedeeld wordt dat kan wor den overgegaan tot'een tweede) uitkeering op hun vordering tan b'edraga van -1 ;0/o 0|i 't kantje al. Bij heit Zwemmen in de Waalhaven te iE'dam, is eergisteren de 18-jariga J. F. van hier in de' diepltfe WeggeiZo-nkein. De 40-j-arige P. AFaokaairt uit de B-csedastraa-t iwist hem te redden. De drenkeling iwias al bewusteloos. Men slaagde er dn door toe passing van kunstmatige ademhaling hem tot bewustzijn te brengen. Collecte crisiscomité. De collecte voor hot orisi-s-aoimité heeft deze wieok opgebracht f 71,15. 6 NEEUAVE DADIO-TGDSiTDLiLEN (N. S, F. en Philips) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Polderman kroes. Tel. 129. (Adv.) iWiolfaartsdijk. De raad verleende in zijn Woensdag gehouden vergadering £©n bij drage van l a in het aan den A.N.AVj.B. a,an te bieden huldeblijk, bij gedegenheid .van zijn 50-jarig .bestaan. Ten aanzien van het voorstel' der oojn- missie tot behartiging .der belangen van gemeente- en polderbesturen, die bijdra gen aan de spoorwegmaatschappij Zuid- JLeveiland, terzake der gevloerde aatje tot subsidieverminderiug, aanvaardde de raad de .door de commissie voorgas-telde i-e- duotie van 33,055 pot. bij geheele stop zetting van het personen viervoier. Men betreurde zeer, dat de goedkoop© gelegenheid tot reizen zou wiorden opge heven en wees er op, dat de geime,etn|l)e|be- langen niet gelijk opltoopein mot die der polders. Verwacht werd echter, dat de autoriteiten een goed fumotiomniaorieinden autobus-dienst niet in den weg zouden staan, maar daarentegen ook de moodigo aandacht zouden schenken aan ren billijk itarif. Nisse. In de Dinsdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering was afwezig Wethouder van Liere. lu de vorige verga dering wias aangehouden het adres van de gemeente Hiardiembarig heit,welk thans voor kennisgeving wordt aangenomen. Aan het adres van Poortvliet werd ad- naesia betuigd miat de aanvulling: „spe ciaal voor gnootie bedrijven van toepas sing". Aan M. Eiokhardt en A. Witkam zal voor' 1983, in vierhand met a.r(t. 13 L. O.- iwefc 192U ,f 9 per kind worden uitgekaerd. Do rekening van bet Burg. Armbestuur over 1932 werd goedgekeurd op f7041,54 in .ontvang ein f 3282,54 in uitgaaf. Inza ke subsidie spoorweg-Mij Zuad-B-eveland besloot pion aoaoiord te gaan met wat door de commissie is voorgesteld. Hanswcert. Onz'e dorpisgejnoo-t dhr. B. Knuit slaagde voor 't Bsperanto-exaniein in den Hiaag. De 24-jarige chauffeur .W,. de M. van hier is bij het z)w;emimen in die Eio-tteir- darnsche Wiaalhaven gezonken. De 24-jari- ge B. J. van der Gaag ©n de 26-jarige L. J. K. uit de Da Kuytjerstriaat wisten hem. op te halen. De man was bewuste loos. In da tent van de Boibterdani-schü Kftddiugsbrigiade is hij bijgebracht en daar na. naar heit ziekenhuis aan den C'oolsingel Vervoerd. Ierseke. De geheele vloot vlam Zeeuw- sche mossel korboaten is naar die Wlad- dleiniZiee vertrokken om mosselzaad te ba lein. Kuim 100 stuks. .Datk .geieft heel jwlat drukte en werkloon. In totaal mag l.mgoveer een 100.000 ton gehaald worden. Naar verluidt umoeifc, het mosselzaad dit jaar niet fijn zlijjn, maar nogal groot, lal- hoelwel dit, ,als de visisohierij open is, |we|l meevalt, daar' dan alljoos banken met fijn Zaad worden gevonden. De eerste Belie pen werden gister reeds thuis verwacht. Da meeste sicliepein varen vanuit 13 ruin-is- se>. renseke, Pliilijjpdne en ook enkele van ÏViaere, Tholen en Ziiarikzjae. Ovezande. Nft de weg OvlezandoDrie- wegenBorss-elen (kom)Monster-,weg is ver'beterd en verbreed, is eien gevaarlijke toestand onbslhaan bij de in dezen Wieg tian- (srazige smalle sipoorwieg-iovergangan, orn- diat deizé niet zijn Verbreed. De A.N.Wl.B. en de K.N.A.C. hebben zich nu gewend tot, Ged. Staten van. Zee land met verzoek Verbreieding van deze pver'wcgen te willen betVordeiretn. li» adcuuhimiuii'. Naar wijl Vernemen, zal ©r alhier op Zondag 18 iJ;uni des mid dags om 2 uuir (N.T.) een luisterrijke proctessio gehouden worden in den tuin achter de kerk ter éere van/ liet Aller heiligste Sacrament. Daardoor zal lCwa,- dendamme zicli aansluiten bijl de hulde aan het Sacrament van Mirakel, welke, in dit Heilig Jaair op. denzelfden dag -en. ongeveer op hetzelfde uur in het groote stadion te Amsterdam zal worden ge bracht. Wanneer men naar Kbvad&ul- 'damme koimt verziekt de ZeerEerw. heer Pastoor beleefd maar dringend, dat men den tuin ontziet en alleen over de 'paden loopt. Dinsdag j',1. vierde de oudslte inwo ner van onze parochie, de lieer P. LoiO-y, zijn 90s'te verjaardag- Hjem wierd's av|onds door „Con Afftesziome" ean ser-einade ge- bra-ebt. Den grijsaard, die zich nog Jieel sterk gevoelt en zich in 'n goede- (ge zondheid mag verheugen, heeft 't bqgrij- pelijkerwijize niet -aan belangsteflinig .ont broken. Grocdc. Eergisteren warm een drietal jongens iu e.en kreek onidiar deze gome-nte m-e't een bootje aan liet spelevaren. Eén hunner, de 22-jia,rige van "K. Zou, zich te winter begeven en zich door liotj blootje doem iiile,et|rakkeji. Onmiddellijk -nadat, hij zich tc wia.ter had begeven, liet hij even- wiel heit bootje los cm verdween i.n <le diepte. Eieniige uren daarna wierd 'z'ijm Lijk opgehaald. Oostbuirg. Baldadigiein hebben dezer' da- gein een Zeétien|tia,l «ouden, toebieihooiremde ,aa.n H. alhier, doodgeslagen. Dc mare- cliausSee Stelt eem ondloraoek in. WBEKLIJST van 11—17 Juni. ZONDAG, Mis II. Drievuldigheid, Glo ria, 2e geb. van ie Zondag na Pinksteren, Credo. Pr-aef. Drievuldigheid, laatste Eiv. van den Zondag. MAANDAG, Mis II. Bonifacins, mart. Gloria. 2e geb. H. Odulphus, 3e -geb. H. Joannes a S. Fac., 4e geb. H. Biaisdlius. DINSDAG, Mis H. Antonius van *Pa- dna, Belijder, Gloria. WOENSDAG, Mis H. B,asilius, Belij der, Leeraar. Gloria, Credo. DONDEB.DAG, Mis Allerli. Sacramienl, Gloria, Creido, P,raef. van Kerstonis, VltlJDAG, Mis van M. 'Sacaiamiemt, Gloria, 2e ,geb. cioiniclede, 3 Kerk of Paus, Credo. Pnaef. Kerstmis. ZATEIlDAG, Mis als gisteren. GOES. tParocliie II. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om Jiall 7, 7 uiur, na de Vroegmis en 9 u,ur, lialf 8. de Vroeg:, 10 ,mur de Hoogmis. Kwart over 12 Maria.-Congi'egatie der jongere jongens. 2 Ujur Cateeihisfml§, 3 mur Dof met Boizcinhoedje, half 5 Maria- Gongregatie yoor de jongere meisjes, 5 uur Patrwnaiat, MAANDAG, slechts één 11. Mis oin 7 U|iir; te 8 upr uitreiking II. Goinmunie. De schoolkinderen biechten oirn 12, 3 em 4 uw. DINSDAG, 's Av. 8 pjlir iMaiia-Cougre- gatie voor de grootere jomgens. WOENSDAG, 's av. 7 uiur Sit. Jozef- lof met rozenhoedje. DONDEBDAG, 7 uur giez. II. Mis en uitreiking H. Comimlinnie,. 's a.v. .7 uur Dof. VK1JDAG, 's fl,v. 7 uiur Dof ter cere van het H. Hart. ZATEBDAG, vaaa.f 4 uiur biechtgele genheid, 7 nur Maria-lof met rozenh. H.H. Wijdingen. Z. H. Esc. de Bisisehop van Haarlem he-eift lieden in de Katheidi'alc kerk 'te Haarlem de wijding van het H. Priester schap toegediend aam dei volgende eeirw. haeren van het Theoloigicnm te W|armomd: A. Abeln, A. Bnegtien, C. Broer,s, S. Broersem, A. Biuis, A. J. Brays,. N. Oom- inande.ur, PI. v. Druilen, A. Duyinis'vicld, J. v.Duivenvoorde, W. Egberts, Wj. Gaels, B. Haanen, H. v. d. Ijjeydan, J. v. Ingem; C. v. d. Knaap, A. Mamtems, J. Merks, P. Peirquin, 11. Boozenbjurg, J. Boaenliart, N. de Buyter, M. Schipper, D. v. Schijndel, P. v. Steyn, Wt V-er- sehui-e, P. Visaejr, C. Vlaar, J. Voortwisit, O. Vosskuhler, Th. Wpnua em J. Wijs broek. De, II. Wijding van het Diacpnaah: C. Berkhout. De H. Wijding van het Subdiaconaat: P. Andrieisisiem, F. jBank, G. de Beier, A. Bergman, J. v. Bern,kering, A. Bis schop, S. de Bot., P. Bioitteliei', A. Buitelt- sen, J. Buys', A. Ona^, J. Dijisselbloem, A. Eijckelhof, P. Geven, W:. Hieauniams, P. Hofstede, E. Huippierelhz', J. de Jong, P. Krom, VAD Nicol-aas, Th. v. Niekerk, J. Oudshoorn, S. Peereboolm, J- Bemniei', P. Hoessen, P. Sohoomebaek, H. Steur, D. Toylingen, C. Thomas, J. Tuyp-, W. Tweehuysen, C. Tijss.cn, C. Wlesnineker, J. VV*illebra,nds, Th. Zwartkruis. De Kathedraal tc Liverpoial. Te Diverpiool heeft m-et. groote; plleelitig- heid de eerste steenlegging plaats gehad van de nieiuwie B.-K. Kathedraal. Deze Kathedraal, welke de grootste ter werelld zal wlorden, zal den maam dragen van Kathedraal van Christus Koning (Cathe dra1. of' Christ the King). Het oatlwierpi va,n deze kathedraal is Vervaardigd door Sir Edwin Duty ens, eien der maeisil .be roemde Eingelschie 'bo,uwimeie|slfcers. Dazle nieuwe kathedraal zal majestiueuze afme tingen krijgen. De tjotale lcingte z-al niet minder da.n 676 voet bedragen; de breedte van het seliip 46 Voet; de hoogte van het schip 160 Voet; de diameter Van den koe pel 163 voet; de hoogte van don koieipiel 290 voet; de hoogte va.n liet kruis 510 voet; de geheele oplpervlakltie bedraagt in hel kwadraat 233.000 ,voet. Voor de -architectonische plan-enm zijn meer dan een jon ge-widht aan papier en 8V2 lom -aan andere materialen verbruikt; m-a goedkeuring' zijn dezle pila.mnen gaquiim-em tijd in den salon .dei' „Rioyal Academy tentoon,gesteld gew'eeist. De p-la,nmicin wa ren reeds geruimen tijd gure-ed em in 1931 was men dan oolf voorn-cimem-d ,a,an. dem bouvV te beginnen, do-eh de ec'onioimisohe orisis deed alles vertragen. Eerst Verleiden jaar konden de werkzaamheden -ean aan vang neme®. Allereerst wlerd de grond, waarop' de kathedraal m-o.est Verrijzon, iu gereedheid gebracht,, 'waarna mJem begon met de oprichting van hel hoofdaltaar, Dit altaar is thans voltooid en tijdens de eerste-steenlegging voor het ee.rst in ge bruik genomen. Als- de lcalhe-draal geheell gereed zal zijn, krijlgt hc-t, altaar eem blijvende p-laats. Diï altaar is 83 E-n- gelsche voete-n lio-og en -afgedekt door een koepel. Il-ot Wordt omrjngd door -een massief-ijzer gesmeed hek me.t stelen dw-ar-sbalken, terwijl de fraplpiem, wettlce het van drie zijden omge-vlen, drie dubbele bree-dc biorde-s-sen hebben. Hielt -altaar, dat te® oosten va.n den koe-piel ?Jal komie-n te staan, is zoo g-ebeiouw-d, dab de tiondlud- aehden mon-sehein, wolkle deze lsabhedraal zal kunnen bevatten, liet gemakkelijk' Vannen zien. Dit was een dar 'hoofdop gaven, jvelke den jirehi-fcecit ivlai-den ge- ateld. De kathedraal zal grootendeleis in Emgelsche renaissanioe-stijl worden o-pige;- trokken. De geweldige kloiepel zal door groote pilamem vVorden o-n-degs'teuiid .en be neden aan elkcin pilaar zal eie-n altaar wlor den opgericht. In het, gehad zlai do kark 46 allaren bevatten, ongeireklemid dan no-g dia in de ca'yptle wordem gebomW'd. Ondier dezio altaren is- er aan, Welke speciaal door Eïi-gclscbc priesters is bijgedragen. Een biqi'ivderheid aan dit Hcmw|wlerk is, da-t hp.t rgel, zoiolwlel alls liet zangkoor on- zieh(Ui,ai zullen wlorden o-pigeshaM aeb ter een muur, wlelke b-ovan de crypte -aal ver.rijZén en heit hoofdaltaar in »an lialve cirkel om-geeft. Sir Edwin Dutyeus liae-ft (loze nibthude reeds eerder in eoa andere ke.rk toegepast, en beVoudem, dat. de ao- coiisriek hierdoor ten zieerste werd be- Voiderd. Heit uitwendige va,11 dit k-erkge:- bo.u wi zal Ze ar eenvoudig zijn. Vemstera zullen zoo goed afe. ontbreken, daar bijna -al het licht van boven uit den kbep-dl komt. Achter de kathedraal zal eon pas torie wérden geb-oiu.wd, een bibliotheek en verschillende zalen vlooir tlo-ngregaties 011 waenigiogen. Eir zulle® verschillende sawiaties wordem gebouwd, waarj-an de groo-tetc zeventig meiter 'lang zal zijn. Wanneer de kathedraal ecm-maal voltooid zal zijn, zal zij veertigduizend mensehem kunnen bev-atten. D-e. bouwkosten wlordeji geschat -op o-ngeveer vijf millio-en ploind, terwijl die werken dertig jaar z'ulitan dmuan. Verdrenken!. Gistermiddag is die 40-jarige 8. v. d. O., uit Doosdi echt, aan het einde van de.n z.g.n. derdien plaq aldaar verdronken. Hfijl was met z'ijn motorboot gaan varen cn is toen gaan zwemmen m-et het noodlottig gevolg. 'Eergisteravond is het a-jarig zoon tje van den lieer B. Si. ta Hazer.-(ivomde in c-en Sjloot achter de woning geraakt Donderdagmorgen '8 uur mis|te de -schipper van helt lijnschip AVildhorn, dat in do Eijuhaven Ite Botterdam ligt, zijn 29-jarigen knecht J. M. uit Biaamsjdonks- veer. Dater werden ilo kleeren van den vermiste op een steiger aan den Kval' gevonden. Helt vermoeden bestaat, dat do tkatodht Woensdagavbnd laat uit de stad Itorugkeerend maar boord wilde gaan en itocn, omdat dm roeiboot niet meer bij den wal lag, getracht heeft dit Zwemmende te bereiken, om dan daarna meit de roeibo-ot terug te ke-aren om zijn kleefd-ing te balen. iWaarslehïjlhlijk is hij bijl heit Zwemmen verdronken. D-e rivierpolitie i-) eergisterm'oirgen met dreggen begonnen; 'tot mi to-e echter zon der d'toul'taate Ofschoon niet kunnende zwemm-en, waagde die 32-jarige -sigarenhandelaar te Epe zich Woensdagavond in he|t diepe gedeelte van liet openlucht-zwembad al daar. Hftjf verdwieen in de diepte- Na 8 minuten -wierd de man bewusteloos opge haald, doch kwam na taepiaïsing va® kunstmatige ademhaling blij'. In den nacht te bijl -evenwel aan. de gevolgen overleden, R.ocib'M|l inlet '2 kiutleihr «vervaren. Twee jongens| van 5 en 6' jaar van de familie P. v. Bl. ien v. H. te Warmond hadden een roeiboot genomen en waren gaan varen op- ,,d-9 Deede, toen plotseling oen groote motorboot in v-ollen gang aan kwam en boven op ,de roeiboot voer. Dezo kwam, zonder de 'jongen^, weer aan het achtereinde van het s|chipi boven water. Gelukkig hadden zékere J. IC. en J. v. d. Z. het ongeval uit de verte gezien en liepen -ijlings- - naar de plaats, wanir de óvervaring had plaats) gevonden. Ook de schipper van de motorboot, die lied' ongeluk veroorzaakte, waq ree'ds te wa ter gesprongen, doch zonder gevolg. Bo vengenoemde IC. sprong eveneens te Wa ter ien mocht na eenig zoeken het ge noegen s|maken, de kna-ap-jes te vinde® onder het kroos. Hij| greep aa.n der jon gens vast bijf de haren en trok hem -aan. den kant, wiaavdoor teve®^ de andere dren keling, die zidh aan zijh kameraadje had vastgeklampt, w-erd gered. Inbraak e® brandstichting te Megei. Woensdagnacht li-ebben te Megen in Noiord-Braha:nt eeinige perspnen een in braak gepleegd ten huize van den heer Benkers. Dlaa®na hebben zij "het geb-ouw op twee plaatsjen in brand gestoken. Aan de toevallige omstandigheid, dat het dienstmeisje een gesp-rek' van de in- 'breke,rsl heeft afgeluisterd is het te dan ken, dat lie,t misjdiljUraan het lieht is ge komen o® dat geen menstohenlevens zlij'n te betreuren. In de ICapels-traat "te Megen heelt de heer B. een bedrijf gevestigd, bestaa-nde uit bakkerij', -Sleetris|c'be ma alderijT en win kel, woonhuis) en boerderij! met schuren, dat in een .-complex is) o®dergebir|aicht. Woensdagavond heeft da familie B. zich -na een telefonis|cbe -Oproep per a,uto naar Veghel begeven ten einde een familielid, dat in levens-gevaar verkeerde te bezoeken. De diens,tbode en een knecht waren thuis gebleven en hadden zich op. den gewonen tijd te ruste begeven. Tegen middernacht werd het dienstmeisje uit haar slaap ge wékt dooi' gestommel in de benedenverdie ping. Daar het meisje vreesde met inbre kers te doen te hebben, sloot Zij; ha,a,r -slaapkamer aan dn binnenzijde- af. Do mannen, denkend, dat er niemand thuis was, spraken op- betrekkelijk lui den toon cn het dienstmeisje hoorde hen tegen elkaar zeggen, dat zij! 'het huis) in brand zouden -steken. Benige minuten la ter -s-begen de vlammen reeds uit de schuur op. Ook de winkel had vlam! gevat. Die 'dienstbode ien-de het brandende huis uit en snelde naar de piolitie, aan wie zij' liet relaas van het gebeurde meedeelde. Intu-qschen waren de buren er met levensgevaar in geslaagd den knecht, die van het geheele geval' niets) had bemerkt, op het laatste- 'oogenblifc dit het bran dende perceel te redden. De brandweer onder leiding,,van burge meester van Vlokboven was weldra o-p- liet terrein yan den' br-and aanwezig. Met twee -stralen bestreed men het vuur, maar toen ook de- in de sjchuur1 aanwezige- vaten olie en benzine vlam' vatten en met oen lievigen knal ontploften, werd het geheele complex weldra in een vlam menzee herschapen. Aan blusswben viel niet te denken. Toen ook de belende huizen, bewoond door 3e families Duif huizen «n van Buren prns-tig werden be dreigd, heeft men de brandweer uit Oss tor aSjsistentie ontboden. Binnen qen half uur was ook deZei pp het terrein vian, den brand aanwezig. Me-t kracht werd liet vuur bestreden, en de naburige hui zen nat gehouden. Hian-den en Oksels b-ehan-dele men met Purolp-o-edei'. Dit is bet meest nfjlo-i-nde middel. In bussen van 45 en 60 ct. Alleen bij Apioth. -en Drogisten. Om half drie wa-S| men den brand meester. Dank' Zij "het krachtig optreden van de brandweer had men uitbreiding weten te voorkomen. Il-et gehe'ele 'complex ia in .een raol kende puinhoop veranderd. D[e bakkerij' met inventaris de electrische maalderij met de daar aanwezige motoren, de win kel en het "woonhuis) zijn verbrand, even- abj (-e boerderij' met schuren. Oolf een partij' hooi en Sjtroo is in vlammen opge gaan, evenals een parkljf meel. De schade- wordt op- f' 16000 geschat en wordt door varzekering gedekt. De politie heeft een nauwkeurig onderzoek ingesteld dat nog in vollen gang is. Er ko-n nog niet word-en na,gegaan, hoeveel er gestolen is. Tcrroiur. Bij de. politie t|e IJm-uidem is: e-an ia,antal klachten ingekomien b«il',neifflanide het lastig vallen van giezinisllledein van werkwillige®, l'olitie-asfeislientie ww-d daarbij verleend. Eten werkwillige heeft zich genoodzaakt ge zien te verhuizen, wleigams dein ovlerlast, Wielk-e hem e® z-ijn gezin warden aange daan. I11 verband daarmee vlerzoeht de Com missaris van politie belanghebben-dcin drin gend alle gevallen v-an terreur on bedrei ging ter kennis- te b-r-emige® n,an het bu reau van politie en zic-li door evehitluieele geuite dreigementen daarvan niet te late® weerhouden. Smiikkelarij vin margarine. Donderdag he.efft de mot-orbrigade van de il-aaa'l-elmsjche politie op de Amster- dams|ohevaart te- Haarlem e'o-ntrole ge houden bp d-e .pasjseerende 'nuto's. E,r werd een vrachtauto aangehouden, be- sjuiurd do-ar den 20-jarigen kioopnian J, B. B., uit Aaiten, omdat dei rammen minder goed werkten. Dia politie infor meerde ook naar de lading, waar-op de bestuurder .meedeelde d,at deZo uit fruit bestond. Toen ©en der agenten het Zorg vuldig vastgemaakt dekzeil 'losmaakte, bleek daaronder een groot aantal Icisjen D|uits;che margarine geladen te zijn, waar voor de koopman geen vervoerbewdj's, kon toonen. M-et Zijn auto- werd hij naar het politiebureau gebracht. Die margarine, in totaal 2500 Kg. is| vermoedelijk' van DuitscMand naar Nederland gesmokkeld. Zij' werd, évenals| de auto, ïn beslag ge nomen. T-e-gen den koopman, die volhield niet te weten, dat de auto- m-eb'margarine geladen was, is proces-verbaal opge maakt. Di5iad(el5jr.f 111 al(n"'iiigrlr,k. Nabij liet dorp Donneker ap den straat weg naar Oldenzaal iq da 21-jarige stu- cadoor F. Bidderho-ff met zij!n motorfiets in sinelle vaart in Arotsmg gekomen met den motorfie-tsrijldar Aarnink! uit Tub- bergeni. Bididerho f we,rd van zijlui motor- fiets) geslingerd en dood opgenomen Aarnink liep. geen noemenswaardig let sel npi. 1 Onbewaakte overwegen. Donderdagavond isj op den onbewaak- ten overweg bijl Draaisterliuizen onder Oio-sthem (Fr.) -een melkauto, bestuurd door den 24-jarigen ongeliuwden A. Smit te Ubbe-ga door den sineltrein' gog.rep-en. De auto werd 300 M. meegesleurd en is totaal vernield, evenalq de zich daarop bevindende bu-ssé® met mejk. Dq chauf feur werd ZWaa,r gewond en js| naar het St. Anthoniuigziebenhuis vervoerd, waar liijl Vrü'dagmorgen is) overleden. Diefstal lei Üèrechl. Tli-t aen winkel in de Stadhouders- laan -te Utrecht is{ ©an geldkistjo meb f 1660 gestolen- Bimc-Iibraud. Gisjtermiddag is brand ontstaan bijl 'ds AFasphkolk in d'en nabijheid van de NC-SiA" kampen te Nunsjpe-et. Eien strook bosch en heidegrond is door hel vuur vernield. Omltrent de oorzaak isi niets bekend. Do brandweer van Nunspe-elt en de brand wacht van het Sitaatsjb-oséhbelhéier li-abben den brand gebludcWt. Villa afgebrand. - Eergisltiermiddag is bij) 'liet gebruiken van ee»n la.s)chappaiafi.t ibrand ontstaan in de in aanbouw Zijinde villa, gelege|n, onder Heit Harde Wijf Oldebroek, in eigendom behoor,end aan jhr. F-eilli, burge meester van E-lbiirg. Die villa, die bijna gereed was; en d-e volgende week zou worden betrokken, brandde geheel af. Drie H.A. denmebosplL 'werden m-ede een prooi der vlammen. De villa watsj verzekerd. Hat bos-eh niet. Beren ujt Rukland. In de Fins,che gebieden, langs de fius- sjsehe grens wordt den laatsten tijfd een aanzienlijke, toeneming van het aantal beren geconstateerd, welke invasie, naar men zegt, te wlj'teu is) aan hef feit, Bajf dat in de S-owj-et-Unie op nllö eetbare wild een intensieve jacht Wérdt gem'a-akt, waardoor de dieren naar andere streken worden op-gejaagd. Op een boerd-erïjT -Zijn twee koieien en een paard gedeeltelijk door baren ver slonden. Eien der aanvallers kion eehter worden neergeschoten. In een dorp- werd een beer, die een kudde schapen benaderde, gewond en met -sjehotan Verdreven. Een patrouille- grenswachten heeft van e-e:n groep, van vier boren, die do grenst overstaken, drie doodgeschoten. G-cvjolto-eris-t 11c rrgcvcld. Ine den nacht van 1 op 2 -Juni werd te Dies-den een „wilde diamanthandelaar", die op straat eidelsteenen te koop! aan bood, door een politie-agent 'gewaarschuwd en, toen Wij1 den beambte met 'n revolver bedreigde, Dijden-a het daarop, volgende handgemeen, door een sichot in het hoofd gedood. Uit het onderzoek van do Dresidener crimineel© politie is thans geblek©n, dat de dood© de berucht© gevel-klauteraar (Will. Kops 11 en uit Berlijn is. ïnrkscli-c roevers. Een bende van vijf" ^truikro-overs, ge wapend me't M-aiuisjer-geweren en revolvers, heeft op een verlaten weg nabij! Bi)u|s|ai een au'tobu^ overvallen. - Zijl beroofden de passagiers van hun geld en ko-sltbaarliedeuen juist toen Zij hiermede gereed war en, naderde 'n andera autobus, die Zij!' eveneens aanhielden. Dlock 'twee politiemannen, die in deze bus zaten, openden hét vuur op de rooverq, hetgeen evenwel door dezen bean'twoord werd. De movers bleken bétere schutters te Zijfn, izloodat éen der agenten spoedig werd gedood en de ander© .Zwaar gewond. Nadaf de roovers zioh uil; da voeten geinaak'ü hadden, reden de passagiers door en gaven aan de autoriteiten van Brute1 een -nauwkeurig -sjgna-emen't vlan de bende. Een Ejferko politiemacht is uitgezonden om de raovers) op 'te sporen. De aanslag- opi VriniZcbis. I11 het boslch van Malakats) in d-e buurt van A-tbena is, door de p-olitie '11 brandende Cadillac gevond-en, Wiaaivan men vermoedt dat doz'e heeft toebehoord aan de daders van den a,ans|lag op Venizelas. De rechter van instructie hoeft de in hechtenisneming bevolen vgn den chef van den openbaren veiligheidsdienst te Athene. Men vermoedt, dat de daders) zich in de buurt van de fc'usjt schuilhouden en lioopt lien Vrij'dag in handen te krijgen. Inbraak lo Bei'lijn opgehelderd. Een inbraak welke Zaterdagmiddag voor Pinksteren in een villa in de March- strasse t-a BerEjn-Clwlottenbttrg is ge pleegd en waarbljf -twee onbekende daders lie.t dienstpersoneel boeiden om. 'daarna uit een brandkast in den mu-ur 50.000 mark in contanten -en voor cn. 50.000 mark aan juweeien t© ^telen, is, naar AFiolfif' meldt, opgehelderd. Bech-erdhenrsi hebben in den nacht van Dinsdag op- Woensdag den sohilder -en vroegeren communis,t Arthur To-maneók, den monteur Heinrieh Zahn, en de keu kenmeid Margaretha Streit, waarmede Zalm getrouwd W|a:^ geweest, gearresteerd. In de villa v-an den heen Gute-WB(ki,, waarin de inbraak waf gepleegd, was de kèukênmeid tot voor een jaar waiDs- zaam. De beide mannen hebben ];eedsi een bekentenis afgelegd. De buit is inmiddels gevonden en in be-slag genomen. 0| ziciihiiiendc vlucht uit de gevangenis. Tvv'aalf geisltrafltjen uit de .gie-vanigeinis Van Atelen-ci-a hebhlen kans' gezien -opi op zienbaren-do wijze te vluchten. Af riemde® va.n de- gevlangenlem hadden -een nie-er dan- 100 M. lange Onderaards-olie gang ge graven. di-e onder d-e gev'anlganis uitkwam. Hloe die gevangenen uit hu® -oei in de tunnel zijn gekomen stoat nog- niet vaat, Hun vlucht werd pus na Verscheidene uien door een toeval oinltjdekt, to-an een bewaker in die nabijheid va,n A^aleinicia twee d-er gevluchte® ontmoeibte. D-e g-evian- ge-nen waren anarchisten, die grooiten- die-els tot, lange straffen varoiord-eel-d Waren. Ouiplftffing iu vmirwerk'fabriick. Ten gevolge van een ontploffing* is een vuurwerkfabriek te Ferrara (Italië) geheel verwoest. Er zijn vier rnens-ciien gedood -en één gewond. Bcü bantli»l:eir-Juk. In het dorp AreWnato in den Mexi can, nschen staat Midhoac-an hebben -ban dieten vier dorpelingen, o.w. een vrouw, vermoord, omdat zij[ tegenweer boden. Troep-en achtervolgden de roovers en doodden er drie. Zij- ontnamen de ban dieten den buit. Levens humor. Dezer dagen heeft een Joodsch inge zetene "van Polen. Mnzes Hitier genaamd, zich tot het hof van AF-arsioliau gewend, ten-einde zij® naam! te veranderen. Hij verhaalde-, dat hijltengevolge van z'ijn naam door een aantal winkels was ge boycot, en dat xijln 10-jarigt zoontje om dezelfde reden daor zijn speelkameraad jes werd geslagen. Ziijln een-en-"t'wintig(- jarige zo-on had ziijln verloving moeten ver breken, omdat aijln verloofde weigerde, d'em naam Hitler aan fje namen. Het hof 'stond Moz-es Hitier toe, zij® naam te veranderen in Mozes Hiller. 1 Overigenis wordt uit Warschau gemeld, dat ongeveer 50 Jpden zich dezer 'dagen bij- 'de Poolsch© bevolkingsregisters heb ben gemeld, die allen den n.iaml Hitier dragen en verlof hebben verklaard, zoo

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2