OR 'ERKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND D orststr.88,Goes Eerste Blad „Zij"-crême Ir dan van BETUWE" UITGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS l' iATSLOTE RIJ ZATERDAG 10 JUNI 1933 |U» OVER DE GRENZEN BUITENLAND BINNENLAND [~1 UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES IE COURANT Worde®, lag .hit metj lad. Hpij aopdieie® bood- waitodhike dat hij vow perschee®, mem hieja m,-aa* - een boodschap, tijke amtfCKrilteiitjem Irdeerd dam door .dien leden Doviilfh nooit" lien ander verhaal, dat l'eel smaak' .wist tie Ver- lezóe-k aan een echoiuw- l'lr Was daa,r igeem tinkela I voor Xiovath, duis [ring Izibte® in het .middenpad suippoioiste®. Bovendien staan, zóólang etr geen jop hij kom zitten! Toen pg veaüeit, n-arn hij reten 1 al weer nieit c$l z(ulk pend en igtnlder|wle(g z!ak|te De heer Dovath wa» S* van 6 Juni. 13e lijst. Ï429 1)75 7382 11346 13092 |04 18654 |13 19089 >95 4110 '4785 6737 197 11819 13314 15471 [ran 7 Juni 1933. 14e lijst.. |643 1808 9946 13654 14672 1192 |477 9862 11660 15516 1947 N EN VERPACHTINGEN kerke, hoefje, JionkEfrs. I partij nieuwe -rijwielen, I I Is Kersen, 'Yam Dissel. Knhuis 'met Schuur en erf, IgïWte ribtfaakveilingy P« Iroote afblraahVeiling, "P, lelie, bouW- en weiland. terreinen, pakhuizen, op- in, bouwland, ènz., .Van. Jonkers. elend, W. JOOSSE - •- 7- *7*-" - »r» -•»£>. IE E NUMMER 68 293TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon fnterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Elt nummer bestaat uit twee bladen 4 .Wl s e k r e v u e. Kr is weer stof genoeg tooi' 'deze. iw'eek- reyue. Daar is op de eerste plaats de voorloo- pige oncfeirteektening. van het Viermiogend- -hadenverdria.g, die na maandenlange deli beraties heeft plaats gehad. Na heele vluchten -.onheiisvlogels eindelijk de eer-sip zwaluw! Op1 het eerste gezicht lijkt het verdrag het kopplant van onbenulligheid en vraagt- men zich af, hoe anen van die paar vage artikeltjes politiek heü durft Yerwaah't,em. Het feit echter -dat er e<en titanenstrijd moeislb Worden gestreden voor de vier hoofden van Italië, Etngeland, Frankrijk en Duitschland in één imiuits za ten, bewijst; reeds, dat er m'e,er in die ar tikels stak dan zich laa,t aanz'ie-u. Hiel belangrijkste in die overeenkomst is nat- men nog eens plechtig .bevestigt de -aangegane verplichtingen na te komein en (lat. heb geknakte prestige van dein Volkenbond aardig, opgelapt w,ordt. Ze«r voornaam is ook de bepaling daib de "vier mogendheden -zioli verbonde®, -om zelfs indien de Ontwapeningsconferentie 'mis lukt, de niet opgeloste vraagstukken op nieuw te onderzoeken en [langs, den jgis- ten weg op te tossen. Het is dit artikel Waartegen DuitsiCh- sarst omoveiklome-lijke bezlwtoen had, om dat het daarmede af -moest z'ien v.an den hartawensch. der Nazi's om ao-nder eeniige reserve tok de- herbewapening ovelr te gaan. Dat 'Hitler tenslotte onder het Cauidijnsche juk 'doorging .b-eteekenij oen ov-crwinning der F,raniisch-e diptomatiec en tevens -een teiomif Van D.ivitagihe werke lijkheidszin. EN» mio&t men natuurlijk' gp-em „hei" roepen voor men .ovjer -de brug is. ijWiil (een! Werkelijke verbetering, vla-n de internatio nale verhoudingen tot; stand konten,, dan aal Duitschland affiles dienen te- v-ermjj- den, d-a.t lijkt, op! ontduiking der overeen komsten. BDeiü Wanhr-oulWen in ErjyakMjk en elders tegen jfe bedekte inilitairtoeiering in DuibsChl-an-d ig niet -ztanider gegronde reden-en enorm- groot. Mocht; het «ny'er- ho-op't blijken, dak Hjitler allee® om pp adem te komen zich onderworpen heeft, 'dan kan het Vieamo-gemdhedenvërdj'iag ge rust bij d-e vele „Vodjes -papier" in de -jtmllenin-an-d geworpen worden"! Mussolini heeft zich geestdriftig jjvor het verdrag, uitgelaten. Voor den Duiee si-eekt -er veel persoonlijke vlolldoieniulg, iit het bereikte a,caoord, dat nok de verhou ding t.ussc'h-en Italië en Frankrijk belang: rijk verbeterd heofj;, Schrijven -ovler den binaenlandsoh-en itoe- eta,ud van Duitschland beteekeuit stuiten op reeksen va,u Vraagfeekenis. Aan de hl-aden is r.on-duit sehrijv-ön vler.b'-odeudo huitenl-andsche -qoi-j-espionideniteu ifuirvleu geen onvertogen w-o-oird te aeggpn uit Vr-eea vloor uitwijzing en zoo- mp-et m-e-n •het hebbten va,n hetgeen de pers-eoinmis- sarissen geschikt voor dien ;uitv|oer ach ten. Politieke tegen-standers: wiordan nu nog ,-sledhte .„vaoa* hun eigen Veiligheid" gearresteerd! Hiefc. nieuiwate opl dit gelbied. Eerst versplreid men sensatienieuws pvlar Jh-en. Dan volgt eten opstoot je v óór 'huil Iwoonhuizem ■jia.arop de rijkspolitie niet de réll-etjesmiaikeirs uiteen vanseflt, doch dengedupeerde a;ahitiar de tpaliès zet (uib louter barmhartigheid. Hiet ruikt ji-og „steeds mar Aziatisdhe miethod-es do-tJli hlgi; ia al wear 'u verbetering bij idle eersitie' jmianier, die beste,n-d uif inhie-ohtenisnleming Ba. eorrupltie-begakuldiging. D'eZe w-ele-k ia ook' -een d;er ingerekende -vjie-despiropagan- ten, genera,al von Schön-aich vtij-gelaten. jBPoe doodsbeu-auyd meu voor 'n afiwij- jkende m-eening is igeem bewijs Van kracht bewees het. optreden van den dictator in Beieren tegen die- §t- Joizeügie-' ZeUenvere-enigingaji; Haeiwrf de bestuïteil izicli in alles on-derwiorpe-n hadden -aan de Pruisische machthebbers, veijbood viotnEpip- houdlw'ag hun oonglneis. Nieittegeustaandie een panische angst in Duitschland voor Ifniev'elarij iedereen' in .do-ffe berusting ho-udtj iwias dit to-óh' te veel v!oor de Beieren. E(r brak z-oic*'n' verzet uit da£ HStl-er te elfder 'iare zijn -handlanger von Bptpi vtertoachen-de. A- Hiet herstel der monarchie in Hongarije zteeeffc weer in de lucht-, A-airtshertog CMito- sdiijut zich, naar 'n Eplgtelsh blad' hfeWe-ert, door zijn geestverwanten ztao' te hebben laten oplsto-ken, dat hij tot het groot e -avontuur bejreid is, hopende dat de verlw'arde werielditoestand het ingrijpen vian ehdere mogendheden belemmiert. De lelgetimisten doen hun -uiterste best om te do-en gelonven, dak de Hongaren h-uhkteren naiar terugkeer van het Hiabs- hurgsche huis. Dit is -echter pnlwiaaijheid. De groo-te meerderheid is da-ar abisoluiuf lOnvexsohillfg v|oo-r, oimidait heifc in Ofcto evenals in zijn Vader slechte dem vreem deling ziet. Wia.nneer de jonse pi'ins ver standig is geve hij zijn. voornemen op-, indien hij 't heeft. In Spanje kookt en bruist, het nog. President Zamora, heeft de v-arvlolging van kerk en godsdienst naar het schande lijke ontwierp- van son. xegee-ringrAzana -onderteekend en da,a,rdoior allen in wie nog e.euig geloof en .rechtsgevoel siteunt, tegen -zich gekregen. Wiel diep-, is- Spianj-e ge vallen. Zeer opivlalBlend is het weer, dat de -geheele (wereldpers te-gein dez® roods ter reur niet één woord v-an protest heeft laten hooiren. Dat beteekëhlt n-atuiurlijk instemming. Dezelfde penvoerders die uit pakken tegen der grove wille-keuir in Duitschland, gnuiv-en van voldoening wian neer het onrecht, zich tegen de Kerk' richt', Eergisfcer is Azana met zjjn kornuiten -afgetreden. Misschien komen er b-afceren vour terug. Slechteren z'ijn er Ze-kar niet! -* Hel- Oosten .lijkt vrij rustig. Cfandhi dineert weer en ontvangt nu barbier, kok' en kleermaker hem wiedarom -oplgakale- fa.terd b-e.bben, goedgunstig; de fotografen. Bemoedigend sympitoon! Ohin-a eu.Japia-n pioegden wiaipienstilst-and, Wiaarmee aaiu een zonderlingen strijd vo-o-rloopig .een einde komt. 't Is voor de gele soldaten en be volking zeer gelukkig, doch of de blan ken zich over die .toenadering vtejriieugein is twijfelachtig. Die worden er, en niet all-een in w-erkieHlijkem zin, met s'cheele oogein aangekeken. Eiemige redein is daar wiel voor, wian-t Elu-no-plean-en ejn Amerika nen gingen de Aziaten in -dubWel spel reeds lang-.voor. Vorige- wleiek bijv', kwam. het nog uit, hoe de A-mër. biankiea' Mor- -ga-n, die de- voornaamste politici imet steek penningen bewerkte, 2-5 millio-en dollars- aan Jap-an, 't gevreesde Japa-n, geLeend heeft DUITSCHLAND De giMclIieiuifcig: te M«!nihe|U. Mten meldt uit Munclhen:| Een viele hond-erden persjonen tellende feestelijlk gestemde menigte wachtte gis termorgen op het centraalstation alhier de aankomst af van die extratreinen, welke de uit andere plaatsen afkomstige deelj nernerg aan den Kath. Gezellendag naar Munchen brachten. Men verwacht in tota,al ongey-eer 20000 gasten uit .alle gouwen van Diitschland- maar ook' vele ,uit het buitenland. Zelfs uit N.-Amerika, Argentinië en Brazilië zullen deelnemer^ kómen, of' zijn reeds gekomen. DE DONAULANDEN Herstel van de monarchie in HongarijeV Vanneer izfija mededeeling het plan niet in elkaar doet ^tarten, zoo deelt de Pa- rijsche 'correspondent van de Her,aid, in het volle- 'besef van zijïï internationals bet-eek-enis, mede, dan zou, aartshertog Otto dit weekeind naar Boedapest vlie gen om de monarehie te hersjtellen. px- keizerin Zita heelt haar toestemming ge geven, Horthy heeft het plan goedge keurd en hetzelfde zou van Muspolini gezegd kunnen worden. Mussolini's toe- istemtoing izou door graal' Be-thlen verkre gen zlij-h b'ij diens; laatste bezoek! aani Bóme. Men zóu de-zen bijfd gekozen hebbem omdat de vei'tehillende landen in beslag genomen worden door de wereldconferen tie en men aanneemt, dat 'zljf Zullen aarze len met maatregelen tegen het nieuwe regiem te komen. SPANJE Bet kabinjet-Azajia, afgetreden. -Het k'abinet-A-zlana B eergistermiddag afgetreden na, de weigering! van den pre sident der republiek o-m eenige door den premier noodzakeljfe geachte binnenland- tehe bestuurshervormingen goed te keu ren. Az-ana heeft uit deze weigering de conclusie getrokken, dat hijFhet Vertrou wen van den president nietmeeij beizdt en is met zlijjn geheele kabinet afgetreden. Reeds gisteravond kijlh da besprekin gen met de politici over de vorming der nieuwe regeering begonnen. Reuter meldt uit Madrid ,da,t da p,r&- sident^ den wensch had geuit, del parle mentaire groepen te raadplegen, alvo rens een aantat wijzigingen in het kabi net goed te keuren, die Azana had' voor gesteld. AMERIKA Eieji gerucht dat aanho[cjdt. f1de minister van finan ciën Wjoodin, dia als -Zo-omelen vlan. -zii-n vopraanstiaanidie lamdgeup-oten «enigermate gecompromitteerd wer-d door hetgeen bij, heit onderzoek naar de gestje, van, het mteirna-tionalft bankiershuis J. Pierpont Morgan Co. aan hat licht; kwam W-oo- diu's naam kyam voor op die lijalt vian -dagenen, a.an wie .Morgan Co, voordeel tjes ve,rsdha%) zal aftreden .als 'minis- tai' licud-t -aan. Het is inderdaad noodzake lijk', dab een Am/erikaansoh minister van fiuia.nciëën -niet. behoort tot -diegenen, di-e zij helt da-n ook in hafc' verleden indirect geschenken heeft aaingeuomen van leidende fin-anciens. President Rjoosevelt Scliijnt eühter van oordeel te ziijn, dat hot aan liet licht gekomen feit nieit vcd- dioonde is om; Vloodin als pplitiek' per soon onmlogielijk1 te maken. Eï zou diuis djeza oplo-ssing gevo-nden zij®, dat Wjoo din 'wel aftreedt als minister van finan ciën-, doc-h- wo-rd't bonaemd tjot den in dia Var, Staten zooveel bagaeirdeoi post van Amierik'aansöh a-mbfaissadie,u,r ia een d(ar groote. hoofdsteden in Euro-pa. In dit. geval zou dat, dan Berlijn zijn. Maat- he-t gerucht i-s nog maar ge rucht en er i-s ook al -een tege in omloop. Be't (Icplartemeuit va® sociale zaken. (Naar wijf v-erneime-n, tegen a.s. Maan dag h-at Kon. Beisjuit te varwaoht-ejii,, waarbij) het nieuwe departement van So ciale Zaken wordt ingesteld eu waarbij prof. dr. Jj. R. Sl-otemakieir de Bruine tot hoofd van dat departement' wordt be noemd. Voortoopig. zal minister Slotemiakei* de Bruine z-ijii intrek nemen in het departe- mentegebouw aan den Bezuidenhautsche- w-eg no. 30, waar1 een kamer vaar h-em' in gereedheid is gebracht. In dat giebo-uw zullen dan, zijf het ookf tijidelïjls, 3 mi nisters zetelen, n.l. die van Economische Zaken, van Onderwijjtj .en va® Siociale Zaken. .Waar echter i^traks de versc|hil- lendie af'deeling-en van het nieuwe depar tement zullen worden gehuisvest, is een vraag, waarmede de Rafkisjgebo-uwendienst zich 'thans) druk bezig 'houdt. Op) het oogenblik zijln dia afdeelingen, welke on der den minisjter van SioOiale Zaken zul len regorteeren, over drie gebouwen ver spreid. Eenige bevinden zich in het de- partemientsgebouw Bezui-denhautsclheweg 30, andere aan de ov-erzijfde, n.l. aa® den Beziuidenhoutgchew-eg 9.7, -en weer an dere op het_Binn-enhoirin het gebouw va® liet departement van Binnenlandgche Za ken. Bii Kon. besluit. va_n 8 Jiuni is inder daad met ingang van 121 Jluni 'benoemd tot minister van sociale zaken, profi dr. Ji. R. iSlotemak-ea- de Bruine, lid va.n da Tweede Kamer. De nieuw benoemde minister van het nieuw ingestelde departement va® sociale zaken, prof. dr. J;. R|. S'tobean'ake® de Bruine, werd dea 6eu Mei 1869| te Sliedi'ëcht geboren en is; dus) thans) 64 jaar. Bezuiniging bijl dc Keuringsdiensten vu or 'Waren. Naa-r wij Vernemen, heeft de regee- ring aan. d'ê verisiehillen.de gemeentebe- etu-ren, waar een keuringsdienst gevestigd is, de leisdh gesteld, dat alle ambtenaren -en beambten Rijf de keuringsdiensten werk zaam, galiij|k bezoldigd zullen wórden pact die overeenkomstige fenctionairessen in 'srijlksdieust werkzaam. Bij- verschillende keuringsdiensten zal dit leiden tot zeer b'el aDgnijlke galaris veiiaging-. Bovendien zullen bijf deze diensten, in verband met de door de bezuiniging ge boden reorganisatie, verschillende ana lyst-en en controleurs op wachtgeld *wor-, deu gesteld. Hqt Duilsche MitilemKatiiijta. Het hoofdbestuur der Nederlandsohe Maatschap'piijl yoor Nïjtverh-eid en Handel heeft een telegram gezonden aan den voor zitter van den raad van ministers,. Rr. Colijjn, waarin den minister-president ver zocht wordt met aandrang dë mogelijkheid te overwegen tot het neme® va® tegen maatregelen tegenover het voor Nederland noodlottige moratorium, doo® Duitschland afgekondigd ten opzichte van betalingen aan het buitenland. Sltjewn in natura. De commissie van .advies inzake ver strekking van steun in natura aan werk- loozen, in d-en herfst van heli vorige jaar door den minister van binnénlandsehe zaken in het leven geroepen, heeft de zer dage® haar rapport aan den minister aangeboden. Aan -dit nap-port ontleenen wtij) 'hef volgende: Het verplicht -stollen van het in ont vangst nemen van den steun in ®a|9u(i'.a wordt door de meerderheid der commisbia ;uit ethisteh, zoowel als uit opvoedkun dig oogpunt verkeerd geacht. Züjf is va® oordeel, dat het gevoel va® eigen waarde van den w-ea-ktoozen arbeider door het verplicht -stellen -als bedoeld, in, het ge drang komt. Enkele leden aehten -echter «enigen dwang van de aij[de dei- overheid voor zooveel betreft het o.p-nemen van' [producten van de® land- en tuinboüjiv j wenschellijlk. Deze leden, hoewel .Erken nende, dat het grootste struikelblok voor den land- en' tuinbouw in' liet sluiten der- grenzen to gelegen, aehten een beterfc verdeeli-ng dier producten in liet binnen land noodzakelijk. Het heeft een punt va® ernstige over weging uitgemaakt, of'bij eventneéle var;- -Strekking in natura het bestaande distri butie-apparaat zal moetenl blijven gehand haafd. D-e icomlmis'sie in haar geheel is ,van oordeel, dat het bestaande distributie-api- para.at moet worden intact gelaten. Uit schakeling van den handeldiijfvenden mid denstand, vooral va® het kleinbedrijf, zal onmiddellijk een nieuwe bategorie werk- loozen in het leven uoiapen. j D» jra'-ttcf-naohtdïeaist opl het veer Moerdijk'iWilkmsdoi-p-. Zooalg bekend hebiben de A.N.WÏ.B. en de K.-N.A.O. desjdjÖs aa® den minister van waterstaat verzocht op' h,et veex- MoerdijkWillemgdorp e.en geregelden nachtemj'ken dienst te doen invoeren. Op dit verzoek ontvingen die vereenigingen bericht, dat invoering, van zoodanigen idiensj op- dit- Veer met hef oog op fde 'daaraan verbonden groote uitgaven niet kon worden bev-orderd, omdat de toe stand van 's lands financiën /©èm dei-ge lijken last 'niet toelaat. Mochten echter belanghebbenden bereid ziij'n een garantie te vei'leeoen va® f 1500 per maandi dan wel «en bljldrage va® f1200 per maand gedurende -een fijfdva'k van zesi achtereen volgende maanden, dé® zou de .minister genegen zïjh met het inleggen van een geregelden naohtuurdiens-t teg.en dubbel tarief een pro-elf te nemen. De A.N.Wi.B. ie® de K.N.A.C. hebben zich daarop "bereid verklaard een op brengst te garandeeren va® f1500 per maand. Het begin van deze zesmaandeïijk- sehe proöf' is thans vastgesteld op 1 J-uli a.s. Die vertrekuren /ij'n vastgesteld van Moerdijk.' om- p u. 30; X' 30; 2 u. 30; 3 u. 30; 4 u. |3)0 enl 5 u. 30 en van Willem's'dorpi een kwartier later. l houdt Uw huid jeugdig ,©n soepel, Uw tieimt fijsieh en fraai. In prijzen van 2075 -öt. Die brocliii/ne v^n mir. Buys. Naar wij) verniemen, zal binnenkórit bijl W. J|. Thi-emia Cie. t© Zlutphenl (toch de bróebuïia van nar. Duysj vers-ehij5f6n wiaaromt-remt gameid werd dat aij| niet zou woi'd-en uitgegeven. Rl-K'. Vaklreweging. Het ledental der R..-K. Vakbonden be droeg op 1 April 1933 198240, tegen 198057 ffp 1 (Jianuiari j.l. Het aantal nieu we leden bedroeg 2096, afgevoerd wer den 1886, het totaal aantal lede® iging vooruit met 183. Verecnigiiig van Katholieke Ziekenhuizen. Ta Utneicht wordt op Mia,a®dag„19 Juni om 2 u;u|r in heit JaarhauesgebiOtulwi een Viargadci-ing gehouden, fceaileduide te kooman tot oprichting aan-eir veraeini-gtn-g ,v|a® Kathoiiekle Ziekeinhuiaen. Dei oprichting, deizeir yepaenigingi ,belooi£t voor Katholiek Nederland vja® grooite be- teek-enis te worde®. Iipimiea-si, ,da® wiordt e»n -onderlinge b.-a®d gelegd Jusischen de vel-a inriCh-tinge® ter Verple.gin|g ya® zie ke®, wtalke op ons Roiounsahe erf abao®. Aa. u-een sluiting tea- o-ndiarlinge samtenwlei-- king is uoodig-, wil op de® du(ur heit hog.ge -pleil, waarop- de verpleging moat siteau, gehandhaafd klu®emln wórden, alsmede ter beveiliging onz-er zio-o- algemieen gewaar deerde religiauiSe verpleging. De oude. idee dea- G-odriiiuizien, opgeaicht -uit christelijke® liefdadigheidsizin, heeft in 'het z-iekeuliutowpz'en plaats mo-ete® maken voor meier wetenscha-pp-ielijkle metibodie®. Inrfd-evoUe toewijding.- behoont. in. die zie- kcnvei-pleging gap|a,aad te gaa® m(et kennis en scholing, opdat de® ziekte® d-e .hgsit mogelijke verpleging geWiaarblorgd zlijl. De medische- wetensicha.pi ontwikkelde- zich in -onz'eu tijd Zeer; talrijk zijjn de hulpmid- ttcle®, .die de wiöüem-scha.pi thans biedt voor .behandeling en v-eirpilegmg die-r lijdende menschheid; en het spreeklt v-a® zelf dat daardoor de eischen, aa® omze ziekeimhui- izjen gesteld, steeds zwaarder werdie®. In deze nieuw te stichten vereeiniging z-ulton onze ziekenlruizein een oe®ta-uim vin den van voorlichting uitwisseling van ge gevens en studie vla® .nieiulwle Wetenschap pelijke eischon en uitvindingen ztulie® er tea bijdragen de verpleging aam de haog- -9tiQ eischen, in hetj belang der ziekicni, te doen óe-antWoou-den. Te ve.vwionderen is het da® ook mief,. da-t voor de oprichting deaer vleraemiginjs alom belangstelling besfa-at. Door Mgr. D. Hiuiurdeman, Vicaris-Gener,aal va® het Aartebisdom Utrecht,, „wordt een inleiding ■gehouden ov-er: „N-uit en do-el dezer Ver- esniging", ter'wijl dr. J. F. J. fem Berge,, direeteui- van het R.-K. Ziekenhuis v!an deu H. Jc-annes die Dieo, IVjestieiude 's Gra- vehha.ge, spweeM, ovier „Nut, en doel de zer "V-ereeniging in technisch opzicht". Examens akte L. O. RijMfweeksichool: Geslaagd de dames A. C. Meeus-e, Wilhelmimaidor.p; G. B. Akkerman, Vlistsdnge® -e® P. M. Ki-am,. Kapalle. AfgeWeizten 3 vrou,wielijke eo®di- d-aten. Oh-r. kweekschool: J3-e&laagd ,a|lllie 7 ca®- didat.en, n.l. de dames M. P. Japse da J-onge en W. O. Ledj-nse, Middelburg; P. Slotema, ColijrasplaatN. J. v. d. Wleefe, Tholen en D. O. van Westreenlen, P-oede- rooijen en de heeren J. M. Verburg, G-o-ea en B. va® d-e Wlouwe, Vlissinigie-n-. Concert. D'-e bedangs-telling voor het Moleaw,ateii- coinöert wais| gisterenavond niet groot ta mo'emen, waar da amdersj zoo) welkbrnenl regenbui in h'at begin van Jen avond en' het ook verder minder aangename wede® ook w'el Schuld! mpet'e® Rebben. Z-lii die ';er ware® toonden groiofendeela goede bel- langsfelling voor hetg'een het korps !x»d. C'imgres Ned. Ver. Vr!emvdcringcnvC|.kcer. Het Congres, van da ALg. N-ed. V-ereeni ging van Vreemdelingenverkeer wordt dit jaar te Vligsingen gehouden en wel va® 12 tot 16 Juni a.g. - i 1 Het vere-enigingsorgaa® is als- speciaal congresnummer verschenen waaraan ver- 'seheid-ene provineie-genooten artikelen ai- stonden .en dat overigens rijk geïllustreerd is. Aan het beknopt programma dat dit nummer bevat ontleenen wijl Tiet volgende i I Ma,a.ndag 12 Juni. Er wordt op gerekend, dat de congres|sisten (afgevaar digden uit alle deeleu van het land) uiterlijk Maandag te 7 uur 'g avonds in .VJissingen zullen z'ijn gearriveerd. H-alfi negen off1.ontvangst ten Sta-dhuize. Dinsdag 13 Juni vergaderen da Congresgangers'ir. het Grand Hotel „Bri tannia". Deze vergadering vangt aa® 'preciest om 9 uur er. duurt tot '4 uur met ©en fussehenpia.uizie van 122 uur vloor die lunch. 5 uur: Zieildemonsfeatje van de Visi- schiersvloot o-p< da Schelde. 5.30 uur: Viertiek van Hotel „Britan nia" met gereedst Jamde tram of auto's naar de Buitenhaven ter inscheping op da Mailboot „Prinses Juliana" der Kon. Stoomvaart Mijl. Zeeland vo,or een tocht op- de -Noordzee langs diverse badplaatsen aan de Belgische kust. Blijf ongunstig weer zal een tocht de rivier de Schelde op worden ondernomen in de richting Ant werpen'. Ca. 10 uur omtsehjeping,, w-aarna on middellijk in gereedstaande auto's wtordt' plaats gen-o-m-en, teneinde naar Middelburg te rijden, wiaar den ^gasten kal avjorden' getoond Middelburgs pinonkjiutwloel,. hot feeënriek verlichte Stadhuis. iWlo-auisd 0-ig 14 Juni, volgt ©en tocht door Zuid-Bweland. E)erst gaat 't naar rersekte, sr.ro:. voor 'n bezoek aa® de oiesterbauken. Dan naar 'Whmeldiniga ien vervólgen® naar Goes. Te 2.45 u-uir worde® de .V.V.V.'ers o® hieifc ata-dhuis in Goeg verwacht, jwlaax, de burgemeester de comgrassis-ten offici-epl zal o-ntvangem, Tanslófte weer ter;ug naar! Vlissinge® voor dein offïcieelen maadtijd en den „Z-ëeiuwsche Avond-" L Do nd-er d-a g 15 Juni móeten adlön te 9.30 uua- gieineed zij® tot het maken van .eau autotoer op het wond-ermooia eiland Walcheren. (De T.uin va® Nederland) )m(gt langdurig heizóek a,a® Middelbturg». Iwaar do daelnem-ers' te hall drie ftp ',t stadhuis 'u officieele reoepijei w-adht. Vrijdag 16 Juni w»rdt door d© V.V.V. een autorondtioicht aanlgebodeini pp Schouwen. I{r- K. luVsverceuiging. Gisteravond werd iu „Slot- Ostenda"- een alg. vergadering dar R',-K. Kiesver-j eeniging gehouden onder yaorzittersjcha/g van dhr. v. d. Voort, die in zlijjn openings;- woiord alle aanwezigen het walklom toe riep en liei-innerda „aan de® gesitredeni' stembusstilijfd. f Op voorstel van dhr. A. Simions Ivard hierna besloten om! er viai het Kieskring- bestuur Wij de® Partijraad opi.aan te 'drin gen dat de regeering met vaorsfchlotver,- leening de -Kredietwaardige middenstanders zal ga,an gtenne®. i Uit het v«rglagj_ over -den stand der kas d-oor den penninlgim. dhr. J. dë Kok', ibleeik, dat hoewel de vafkiezinigsjpmapiagandazwa,- re eigdhen aan de financiën had gesteld, -er todh nog geen nadeeilig galdo -was. Dhr. v. d. Voort Werd' hjerna met zno goed atta lalgemeen-e stemlmen tot voorzit ter h-erkozen. Deze nam, hoeiWel met eeni ge aarzeling, die functie aan, hopend daA ook in de nieuwle periode, politiejk alljes normaall zou verleopen. De overige aftredende bestuursleden iv'ërden Wijl 'aCalama'tie herk'oz-en, n.l. da heeren Vervaat, Verbist, W-aJlraven, D-a Kok', Telgenkamp en Burgg. Dhr. A. de Valk', dw niet voor 'n her verkiezing in aanmerking -wenslphte te ka men, wead door den vaorz. dank gebrflicht voor zlijfn jarenlange plichtgvervulling. Tot afgevaardigde® naar de iRSjkskies- kring werden de heeren v. d. Doeial (exB Karhof 'gekozien en tot plaatsvervangers de h-eere® Baarg en Simons. De rondvraag was buitengewoon ge animeerd. Van verschillende zlyfden kkvami fir protest tegen de roekelaoze verzwa ring wan den belastingdruk, waardofar Goes andankis zSjfn bevoorreehte positie

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1