LIMONADE, iroVumwi» InMMtrsMinkiU.VKSlsM.te ALBERT HEIJN 1 ALLE DRUKWERKEN Drukkerij N.Z.G. EEN FLESCH BESSENSAP de KERSEN ONS NOORDEN WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGën BILLIJK rillll ALLERLEI '111 SUCCES VOOR 5 CENT. 1 PAK JAVARIJST Gij behoeft niet te klagen DONDERDAG 8 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSOHE COURANT BOEK EN BLAD KERKELIJK LEVEN 462E STAATSLOTERIJ Advertentiën PETRUS JOANNES VAN DE VEN, H. J. KARHOF—Wassenaar Veilingsver. „Zuid-Beveland", Woensdag 14 Juni 1933 publiek verkoopen DE KERSEN, DE KERSEN, Tb koop bij inschrijving RECLAME RIJST MET BESSENSAP EEN /2 FLESCH BESSENSAP „DELICATA-KOFFIE" verpakt in blik iÉf 1|j|f m if i 4 «kT# ËlSËwJL MAAKT U HET LEVEN G0EDK00PER Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen Mannen a del en Vrouwenen'. Aflevering. Juni. Om in Wlat er op heb gebied van eedembeiderf en in dien s|brijd diaarleg-en als belangrijk is aan t[e w'ijlz'en, voor't;d|ii- reind ad rem te blijven, 't is g.eiem dainik- tere noch afingepaima maainidtiaak vootr de Redactie. Maar heb treft ons tiodh, dait da stof altijd nreit zooveel kiesohiein smaak„behandeld wordt. Wie '2{jn dat gewoon van Palter Ke,uiers M.S.O1., <üe Papika's teigehwioordig zoo gezonde itteecn over helt Nieuw-Feminisme in mieierdere iartikelen naar voren bracht em daiairaneie ook' in daze aflevering inferieissainit, vport- Bater M. van Mietrio M.S.C., wien wij (pas he.t zoo gunstig beoordeelde Tablejk' Huwelijksdoel en periodieke ontho|udinlg ■danken, oritiseert het nie.uwle boek van Ogino door Dr. Daivid Meyetr Levy dat, nee goed tok bedoela, in deze stief geen nieu'wi 'gaziehtetpunt opent; zeifis zon het geen groot, verlies gewleest zijn, indient de dissertatie niet voor helt grpftte publiek in herdruk Wlar'e: versohemen, mieent Patfeelr van Mieirlo. IDot troost ein genezing der siepiipiuleu- aan geeft Pater J. L. Dufifmer M.S.O. iwjeielr beh.artens|w:aaTdige wenken tem biets te; ook gfoeid v.oor hen, die voortdurend over dingen lapgs 't karntje al' heibb'en te oordeelem. lm „Het R-ussasdhe Huwelijksrecht/' overdruk uit Themis geeft Pater Dayid de 'Kok O.F.M. aan, Wia.t er Van dat recht in Eusland n'og overblijft. Zieer leerzaam, ■vooral vloior Sovjet-anthioiusiasiten. Als ie«n aanprijzing viain het. mooie boekje van Mr. A. de Graaf: Het mono game huw'elijk wordt heit: artikel: „de 'houding der ouder" afgedrukt en dezler priesterlijke taak; zij moeten den ikinderem hun leven vlooplevem ein, tjoielfoven, niet net minst in hun opvatting v'a,n goeid 'en Kwaad, in het levend vtoor'beield, dat de kinderen in hein zienoude, oude waar heden, die in cte verwording vlam: tegen woordig, ihieiaas! nieiuW beginnen te klin ken. Voor wie er mep te malton hebben, kun nen in diez'e, aflevering ook nog kennis Ine- mleln over den algieimeanen maa(t|reigel van ibestuul- in zlake dansvergUininingpn. I De H. Vader over de Katholieke Pers. Dinsdagmorgen had in de aula der Gregoriama te Rome een vergadering van. katnolielra journalisten plaats, baarbij velerlei getvic'htige onder'wc.rpen besproken werden. Pater Hpndriohs S.J. stelde de oprich ting, vian een eigen internationaal Katho liek agentschap voor telegrammen v'oolr ter bescherming tegen yeirvialsteihingi .der Kalh olieke berichtgeving. Bib voorstel vond veel bijva/L- lOxo 2 ujur middags had er eien auidiën- itiö bij dein Paus plaafis in die Sala Dlucaflie, Waar de Hl. Vader eiken journalist afzon derlijk be-groptite. Graaf Dialla Torre, directeur van de „OfServatore Romano", stelde de jour nalisten aan Zijne Heiligheid voior. Da H. Vader was bipzOndpr Voldaan over de aan'wpzigheid yam pen journalist van „De Maasbode", die vtertegienwioioirdigd was door een har-eir redaotieleden, dm heeir PepBikbrn. De Palus had overigens v|oor elk deg: journalisten een liefdevol wloior'd, Na -zich met hen onderhonden te hiabbcni, 'hield de H. Vader van den troon .af cein lange toespraak. Zijne Heiligheid sprak eerst oviar de betieelienis en hieife doel ya,n het Jubeljaar ter herdenking van de Verlossing, Wtaar- door de-„m'emsiclhheid mopt tpragkleeren tolt den Heiland. i I Daarbij kan de pers de meest gejwioh' tige hulp. veirleenen. i De Paus besprak dan in heerlijke Wïroir- d'en de taak, de plichten en de zWIare verantwoordelijkheid dej' katjholiekto jour nalisten, die Voor de Kerk onviermloeid moeten strijden, thans1 meer dan ooit. Zij zijn, om heit op- moderne Wijze ,uit te drukken, de luidsprekers der Kerk', van den Paus, vlam heit geloof. Zij moeiten helpen de openbare meaning christelijk ta beïnvloeden en iett' naar strev'em, steeds grootere kringen voor de Kerk tppga.nlke- lijk te maken. Opfla.t de journalisten dit steeds beter zlo.udem kum-meta doem, schenkt de Pauis hun van harte den apnsitplisahani zlagen, die zich over1 alles uitstrekt, iwialt met hafc verheven bemopp in verband staat eln zich ook uitstrekt over alle miedelwler- ke(rs, tot de eenvoudigste hnlpferaicbben toe. i Vóór da rede des paiuson had graaf Dalla Torre pen .adres van hulde aan den Paus voorgieHieizon. I ln dit adres gaf' hij uiting [aan de bn- veibreekWajr© irouW der katjholi|e|ke jo|u;r- mhsten aian de Kerk en den Paus, even als aan de onvoorwaardelijke ondejlw'ex- ping aan alle piauselijk'e diredtievein. Graaf D'alla Torre deie|llde oiok mede, dat er binnen 2 jaar te Roane weiqr een jiournalistemooinigres ao|u gehouden Wor den ein dat dan Jj<et 75-jarig bestaan van da „Oss. Eiontano" gevierd zal Worden. 11aslow ijj. Gsense. D'e zeiereegw. lieer J. Goemse, pastoor van Wateringen, ïs Zondag ziek' gewor den. Zijn toestand is sindsdien zoodanig veo'ergerd, dat hem' gisteren uit Voorzorg de liaatsta H. Saiciramienten zijn toegediend De Utopische vlinders. iWio nog noioit, d'e tropische vlimdcrs gezien, k'an zioh niet' de betoojye- rend'e' pracht ?m den rijkdom-aan kleuren en yoam'en vto dezie inseoten voorst-ellen. De taal is niet rijk genoeg aan wioisrden oni de schoonheid na,ar waarheid ,uit itp drukken. Allen, die heit voorj'eohit; had den, de vlinders in dein glans der Krppiischia zon te zien rondfladderen, zijn het miet elkaar sen's, dat heit; schouwspel overwel digend is. D'e in heb Indisch-Ausitpalisieh gebied voorkbprende Ornithopltiglne met h,un sterk'e, als uit, zijde, gesneden vlepgeHen en da Mojaihe, met hun alg uit hemelsblauWte zijde gelweven vleugels worden afe de mooiste genoemd. De Bngelschie onderzoe ken- E. Sannon spreekt van onvergelijke lijke schoonheid der ornitboptere soorten, dia hij in Nieuw-Giuime,a, ,om. de kruimen der boomen fladderen zag. Hij vergeleek ze m;eit edel'geStieenten, die zich door tjoo- veakracht in de lucht; vferhieven. En de bekende Wallace, de onderzoeker, die ook in Oost-Indië onderzoekingen hepft; ge daan, zegt van een andere snork, die hij op. het eiland Datjan aamiraf: „Da schoonheid en de glamö van deze insecten ■zijn niet ije "beschrijven ein ^jlejchts een nailuuronderzoieker kan de ontroering .be grijpen, wfelke de'ze dieren in teSji ver oorzaakten. Als ik z'e uit. bet pelsit. haalde en da pira;cbtiga vleugels ont;v|o|UiWide, be gon mijn hart heftig te kloppen en het bloed steie.g me naar het hoofd." Naast dezte onbeschrijfelijke kleuren pracht- en vormenrijkdom mennen onze schoonste inheiemsche vlinders leem zeer 'besriheiden plaats in. Daaruit mag „niet da gevolgtrekking worden gemaakt, dat .allei tropische vlinders zta m(ooi zijn. Owk daar zijn er, die zich van de onze weinig of niet onderscheiden. 'Ook in grootte overtreffen de tropische vlinders de pnze. vele mafen. De Iindislohe atlasvlinder hoeft vlaak VLeiugelis jnief een splanwijdtie van 25 centimeter. Deze, be hoort tot de groe-pi van de „machitplaray- oogem", die een groot aanltnl verschiltanide vormen biedt. Die in Suriname levbinde Semiramisvlinder met, zijn zfechte kjeuren, in een Schakeering van. bruin en geel, beizit a,au dca chtervleugels t'w^e dunne stia,arta,cbtigiei punten, die driemaal zioö lang Zijn als het lichaam. Vooral zijn het de kleuren, waardoor zich de tropische vlinders! onderscheidiein. Bij onze iulanidsche soorten z'ijin de kleu ren ju>eest dof: bruin, geel of wit. Sterk uitkomende kleuren als rood, blauw of groen komen hieir bijna, niet woio,r. De blauwe kle.ur is bij de Vlindeiiis ju dg tropen domineerend. De sehoioineitp yer- t|egen'woordigst|erS van het blau.w' yj-ndt miem onder de Morplho,, waarvan h.et v'a- dierland Zuid-Amcirika is. Daaronder z'ijn snorten, bij wie hoti .bla,uwl sleohtis' aife -een breede sltlrleepl .over, de vleugels' is getrokken, weer anderen, bij wie het Iblauw als een azuurblauwe sluier het geheele dier omgeeft. De kleur is een ziooidanigie, dat het tot nu toe .niet is ge lukt, ondanks dein vooruitgang ylam de techniek', om naftiuigetpoulwe weergave tie verkrijgen. Zwaarste man ter wereld. Oj: 6-1-jarigen leeftijd is onlangs ,te Brierly Hilll' oveirleden de heer George LLovath, die bekend etpiud als de Zwaar st» man tei- Wereld. Den laats|ten keer, dat de heer Lovafjh -opi een speciale weegschaal Werd gewogen, was zijn gewicht 241 kilogram, doch kort yoior zijn dood Verklaarde hij met- trots, thians izekel te zijn de 250 Kg. te zijn gejpia©sieierd. De laatete twiaalf jaia.r was de heer LoVath niet, in st,a,at gelw'eieisit zijn h-qis te verla ten: geien enkele dejiu' wias er op geimaakt, riluk «:en Dmva,ng door te lait.an. Hat merkwaardige is dat de vadep van den overledene tamelijk1 licht, was; zijn moe der w'nDg 130 Kg-, wttt welisa-ar vooral voor een yrouW' veel iis, doch nietitiemin vederlicht vergeleken hij haar Zo,on! Da h-ecx Lovath was de beliohaimi;ng dei theorie, dait dikke mcnschen minzaam on vpoclijk zijb. Zijn verschijning, ien de grapipien, die daaropl werden geimaakt, ver maakten hem-zeiven niets minder dan ds anderen. Reeds- zeer lang geleden kon hij zijn huis niet op' de géhbuikblijifce wijze verlaten. Daar hij1 zich edhter. uiten mate voor politiek interesseerde, Werd de grond hem tijdens den Verkdie'zin'gssltpijd te heet. onder de voeten. Hij had een c.xtira-lvreed'6 en zware achtjeirtBapI laten boixw'en, waarlangs' hij zijh huis kon ver loten. Talloos z'ijn de ampaodoifes, die over Lovath de ronde deden en (nog dolen. Zijn -omvang maakte het, onmogelijk, dat hij tijdens den oorlog dienst deed. Toen liij gekeurd moest worden, lag .hij: mek ■een be,enwlond te bed. Hij zond icen bood schap., dat als mein w'enskihte dat hij Voor dan keuringsiaad vefsoheein, mein hem maal moest ko.men halen eein hoiodsohap., ■welk» -door de plaatselijks laulfjoirilteiitjein meer Werd gewaardeerd dan dooir .den keuringsraad, welks leden Lova|th nooit' hadden geizien. Ken amider verhaal, dat LoVath z elf met veel smaak' wist it's Ver- lallen, was zijn bez'oek' aan sen sidhoiuw- 'bu,rg te Londen. Er Wia;s daa.r ,geem epkele sboel gnoo't genoeg! voor Lovath, du|s [ging hij -op; dan grond zitten in het ïuiddenpod tojlj Wanhoop! der suppoosten. Blovenidiem Weigerde hij op' te ®ba,an, Zoiolanig elr geen sto,el kWiam, wlaaa,opi hij kon zitten! Toen hij den schouwburg verhef-, nam hij sein taxi. Deze w'as opk al w'e-er nioit cpl ztulk eein gewicht berek'epd en ppidenwlag Zakte den bodem inDe heer Lovath' W'ae- ongehuwd. Trekking van 6 Juni. 5 de klasse 13e lijst. f'1000 5792 8429 f 400 5460 5975 7382 11346 13092 13704 14304 18654 f 200 3996 17313 19089 f 100 1212 2095 4110 '4785 67371 7419 11597 11819 13314 15471 Trekking van 7 Juni 1933. 5dei «klasse 14e lijst. Ï50S0 18393 11000 12693 14643 f 400 1378 1808 9946 13654 14672 f 200 6799 7192 f 100 2631 7477 9862 11660 15516- 17599 17947 VERKOOPINGEN EN VERPACHTINGEK Juni 9 's-Heer-Ahtskerke, hoefje, Jicniklcfrs. 13 Goes, oen partij nieuWie 'rijiwielen, D'e Kok'. I 14 Kloetinge, da Kersen, 'Yian Dissel. 14 SfchoD'e, woionhuis 'met Schuur en erft i [Van Djijké. 16 Borssielen, groot e lafbtraakveiling, P, i dei Wilde. 16 iWkarde, grooie afbtraakVeiling, T.. I fle iWilde. L 1 j Juni/Juli, 'Kapelle, bouw- en weiland^ Kram. Juli Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- 'slagterrieinen, bouwland, bnz., .Van. Dissel en Jonkers. Heden overleed tot mijne diepe droefheid, na een lang durig maar geduldig gedragen lijden, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden, mijne innig geliefde Echtgenoot in den ouderdom van 72 jaren. M. I. VAN DE VEN- VAN KALMTHOUT. Scheveningen, 7 Juni 1933. Huize „Annunciata" Oude Scheveningscheweg 27. RozenkransgebedVrijdag avond onder het Lof van 7,30 uur in de Kerk. De plechtige Requiem zal gehouden worden Zaterdag 10 Juni a.s. in de Parochiekerk van den H. Antonius Abt, Oude Scheveningscheweg, te 10 uur. De voorafgaande stille HH. Missen zijn te 8 en 8,30 uur. De begrafenis zal plaats heb ben, van de Kerk uit, op het R.-K. Kerkhof aan de Kerk- hofiaan. 31611 38 V Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje BETSY. NIC. J. KARHOF Goes, 6 Juni 1933. GOES Uitgeloot zijn van de 3% Obligatieleening de No's. 68, 80, 177, 198, 258 en 267 en van de 6 Obligatie leening de No's.: 43, 75, 77 en 96, welke betaalbaar zijn op bet kantoor der Veiling. 31607-17 HET BESTUUR. De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. 2 uur N.T. te Kloetinge, ten herberge van K. Meulpolder, A contant I. voor den heer J. A. TRIMPE BURGER wassende in de boomgaarden te KloetingeHet Witte Hekken annex Jongen boomgaarda/d Zomerweg en te Kapelle a/d Dijkwelschen Zandweg; II. voor den heer M. TRIMPE BURGER wassende te Kloetinge in den Voor sten-, Middelsten- en Achtersten boomgaard. 31612-27 tegen contante betaling in de volgende boomgaarden 1. van de Gemeente Goes, naast de villa „Ma Retraite" te Kloetinge 2. van den heev Joh. Pilaar te Goes, te Driewegen, tegenover de hofstede van de Wed. Bruggeman 3. van den heer A. Dekker Jzn. te Goes, aan den 's-Gravenpolder- schen Straatweg, tegenover het „Huisje ten Halve"; 4. van Mej. C. van Weele te Goes, aan den Karneraelksput te Goes (behoudens reserve). Inlichtingen te bekomen en "bil letter. voor eiken boomgaard afzon derlijk in te leveren ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes vóór Zaterdag 10 Juni 1933, v.m. elf uur N.T. 31567-27 Zaken menschen die de Katholieke be volking van het Noobden wensohen tb bekbiken moften benig R.-K. dagblad voob de noorde lijke provinolfln voor dit dobl ge bruiken bn hebben Advertentie-TAEIBVISH tb vba- gen, Administratie, Groningen EEN HEERLIJKE TOESPIJS. Van ZATERDAG 10 tot en met VRIJDAG 16 JUNI a.s. ont vangt U bij aankoop van a 16 of 22 cent per pak, voor 5 cent. AMANDELTJESPUDDING per ons 7 ct. VRUCHTENPUDDING per '/2 pond 19 ct. DELICATESSEPUDDING per pakje 8 ct. A. H. CUSTARDPOEDER per pak 20, 35 ct. ROODE ZALM, Delmonte per groot blik 54 ct. Imperial 35 ct. PINK ZALM 25-35 ct SLAOLIEper Liter 37 ct. per groote flesch 34, 60 ct. TAFEL AZIJNper flesch 11 ct. MAIJONNAISE per flacon 30, 45, 60 ct. ALBERT HEiJN'S LIMONADE SIROPEN Bijzonder fijn en door haar hoog siroop-gehalte extra voordeeiig PER GROOTE FLESCH 48, 58, 70 ct. LIMONADE GAZEUSE per flesch 15 ct. IETS NIEUWS! IETS GOEDS! Per blik, inhoud een '/2 pond 40 ct. Aanbevelend, W. JOOSSE R 283 over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, Influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar k 60 cents. 13157-40

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4