iHE COURANT - I U I z'al Z. Hde Paus, mlen- wel niét- in' eeln de elementaire rechten vhin! behoeven op te In wij echter dei splijfewlain et spoedig uitj, dam jmarkén hs ongeHuk' in de hand dau Woede anti-papist kan doen. 'NGD NIEUWS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Financieele Berichten MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND DONDERDAG 8 JUNI 1933 LAATSTE BERICHTEN ALLERLEI Twee berichten, in één blad: it del tover de kérk'ver- e en over 'de encycliek I Pan0; daayover schreef. It het protest van den It enlieid tegen dei mis- lelgeving der Slpa.ansphe niet meeir steu- Ihtdoph op liét groifSjte le hevigsjtei godsdienstbe- f treft mjen in haar hapt ■orden h«t 'onderwijs ge in, terwijl tegeljlfcelrtïjjcl ptal1, de congregaties van (■zit worden beroolfd. Da jlienst wordt onder be- jtseöntnole gesteld en de (thoiudt mén de toelagen, toekomen. werd in dit geheel 1 vogelvrij, verklaard! brengt nieiuw'S| over p. Volkspartij, hiet dwerg- tegen alle adviezen der lid in, haar eigen weg- pr wil. Met onnoemelijke .het tot een Kamerzetel ren: thanq is er re«da mén! elkaar met de 5\t,oei om' de ooren. Til- lig .waar deze disjsidenten- étcunf,, heeft zie'h 'losge- »odverband en den Bosch rn spoed gevolgd, fcnlven dat die heeren ein- de aïscheidingsg/eést lic'h. Kaar de Bi-K. Staats- niet yveder. Wei ijtich- pavtSjl; 'n democratische Be hoeveelste in wei- (oopendie berichten dus a wezen passen ze precies (eien zfijf eigenlijk uit el- als het gevolg uit de Dor per een pauselijke photest- kerkvervolging in Spanje keest, indien de Sipaanseha pi tijd begrepen en eensge- (wéest. Hun tegenstanders her vaster aaneen. Zij' zelf (h met onderlinge ruzietjes roepen van nieiu|we overtuigen, voor zlijh het goede ijveren kfost veel gemakkelijker kwaad eni voor zichzelf ite be- als eenige van die "„ver- in Nederland aan én ook meer da streelende. pooi gekleed de aanvoerder -pleziertje ziet men er p scheuring, pp soheuring op touW ta (ander eens-fijntjes te ver- boolang tot de krachten zoo 11e macht z'ao ondergraven sterk genoeg is ami zijin lan eten ander spjegalt, spie- UITKIJK. HVlak©, die ,jn 1932. oplevjerde van tqtjaal komen na rijp beraad tot staten met heb vjqorsbel de rang van 1 Januari 1934 iop Uiet voordeeligst» laanbod is krneimej:, die voor f 30Q0 be- dienst te ondgrhoiudein mét rekenen op ongeveer f 8OO.Q voor de provincie, ongte- hachtjgeld voor een deel viau kg op de provinciale financiën* ear der vtrmindeaien v.an' Gedep. Staten voor af- beschikken op heit verteak! heer Fremickeh' ojn f 30Q het Bu'charisjasoh kruis- bis te Hhlst. (ran Beheer dep N.V. "Wjabtr- ihappij Tholen vroeg om sub- ProVincie. Ged. S.tateri etel- ïwijzend op dit yierzoeik Va spmdat de Provincie reeds Van lancieelen s|teum heeft toag©- fcn wijzen op de groote scham- de uitgaven tan bate Van de polders namelijk in de alafata 'aschen f 86.924 in 1923 aai 1930. voorst-el in dezle tijden 'bij da moeilijk is eien bedrag te ra- Ged. Staten voor onder den ,Zeeweringenifonds" ee)n 'flanda waarinh etgeen meer geraamd! tot een maximum vlan' [al worden gesitort en welk i' dient, o.m in jaren,, dat. meer dan geraamd,, daaruit het te vullen. I 9n Ged. Staten voor da reké- ptovincie pwèr p831 vas(t te onitjjrang op ¥5.823,474,92 en op f6.974.852,81. in de ITémi (e Amsterdam». Eindje ta Eindhoven waren ld twee lieden aan het pasjsa- ij verklaarden, dathun ta een biljet van duizend gulden WHï zijn OntsjoHen. Mede uit andere uit latingen meende de politie te kunnen op maken, diat zij te doen had met de in brekers;, -die vorige week te Amsterdam de brandkast van de Hernia hebben ge forceerd en 'ff 1800 buitengemaakt. Bei de mannen zijn gearresteerd en naar Am sterdam gebracht. Eien halsstarrig juinmobiiist. Tijdens een van deze drukke dagienl heeft een automobilist het dienstig geoor deeld oni op het gevaarlijke kruispunt Rijksweg—BrediuSweg. bijl 'Kaarden het verkeer ie bemoeilijken. Komende van de richting Laren is| hij! lüt een lange file gereden en wilde met een 70 K'.M. vaart vooraan komen. Djaar er van drie kanten auto's haderden veroorzaakte hij een niet gering gevaar. Een politieagent gelastte hem te stoppen. Hij wilde pro ces-verbaal opm'alkeil terzake van het in gevaar brengen van het verkeer, doch de automobilist weigerde zijn naam op te geven. De 'agent gelastte hem' zijn ante te verlaten om zich met hem' haar den burgemeester te begeven. Die .automobi list verlangde, dat de agent fnet hem zou mederij'deh, maar deze vertrouwde liet niet en gelastte den weerspannige uit den auto te stappen. Dieze en een vrouwelijke passagier gaven daaraan gehoor, doch al leen om! den agent te lijf te gaa.n. Een voorbijganger telefoneerde na,ir 't politiebureau te Laren om! assistentie, die spoedig kwam'. 1 De automobilist beweerde toen, dat de bejaarde agent met een meisje liad staan praten in plaats van het'verkeer te rege len. Ka een laatste somtaatie van den chef gaf de automobilist eindelijk op' S. uit LoChem te heeten. Hij was in het bezit van een rijhewlijts, ofschoon S. maar één avm bezih. Verdronken. Eergisteravond omlstreek's 9 uur waren engeveer zes mariniers uit Rotterdam in het Sc'hiekanaai te Oversehie aan het baden. Plotseling verdween de 22-jarigo A. Oudra in de diepte. Toen hijr op droge was gebracht heeft men onder leiding van dr. Roest Crollius kunstmatige adem- haHng toegepast en getracht met behulp van een zuurstofapparaat de levensgeesten op te wekken. Het mécht niet baten. Het lijk is naar de algemeen® begraafplaats t.o Oversehie gebracht. Woensdagmiddag is te Tilburg va.n de brug over het Wilhelminakainaal aan de Oo&terwïj'kkehe baan pen aöchtjarig, jon getje der familie WjageinaKars uit de van Heutdstraat bijf. het Spelen) te watea* gé- raakt en verdronken. Eien marechaussee, die even later kwasml toegesneld, srpong het kind' na enl braicht' 'hem op het dnage. Pogingen óiml da levensgeesten op te welf- k'ën hadden geen! Boiichoes. i Die adjudant-ondeiioflFiéier van de in fanterie P. C'. Nooirland'eB uit' Hijm'egeh is gistermiddag op de zwem'p'laats in het Wïj'Iermleier bfijj Beek' Van ee;n springplank' gesprongen. Omstanders, die bij zlijh sprin gen méénden te zien, dat 'hem' iets jnlan- kéetrd'e, sprongen hem1 terstond na. Hij werd dood opgehaald. Men verm'oedt ée.n hartverlamming. Dje warmte. Eergistermiddag is te Watergang bij Purmerond dhr. de Moes plotseling van zijn motoriïets gevallen. Vermoedelijk' was hij door de warmte bevangen. Htjf Wérd naar het ziekenhuis te Purmerend ver voerd, waar hij' na aankomst is overleden. Aiat» té water. 'Te Amsterdam is Dinsdagmiddag de pas per Christiaan Huygens uit I.ndië aangekomen familie Situyvers, bestcialndo uit vier volwassenen en twee kinderen in de Haarlemmervaart gereden. Van de Stoomvaart-maatschappij! Nederland zou per auto naar Dien Haag .worden doorge gaan. Die auto bleek 'echter defect te zijn, waardoor een taxi gerequireerd werd om. te sleepten. Toen de ta,xi eveln Vooir een uit Sloterdiepl kpmende auto moest stoppen en het sleeptouw slap hing, liep de auto achteruit iu het water. Gelukkig konden alle passagiei-S bijtlijfds gered wor den. Daar "de kbffers in de taxi stonden, Ponden zij zich verkleeden en vervolgens den tocht naar Dien Haag voortzetten. Graatje brand te Alpfycin. Gistea-middagj is brand ontstaan; in do ■hroodbakkérij annex boerderij- van den heer Gruithuizien, gelegen in bet 'gehucht Greffleling, nabij; Alphien. Aangewakkerd door den feilen wind en mede tengevlal'go van de groote diroogtie sloeg het vuur jofi-ar naar twee naastgelegen boeren!Woningen, bewoond! door de families) Van Gent ep Van MoUenbeirg. Die brandweer van Alphen kon niiat voorkota'en, diat 'zoowel de broodbakkeiriji annex hoerderijf en de bedde boerenwAningen zljai lafgebj-and. Ook de inboedels gingen groot-endeels verloren iWaeste rijder doodt 'n kind. Gisteravond' ami 7 uur) reed - de ..haaij Gans uit Den Haag in zijn auito toet gi:oo te snelheid over den Boschdijkl te Eind loven. Met de vaart die men opl 80 a 90 E.M. per uur schatte, kon de heer Gana ■niet tijdig stoppen otof den 11-jarigen C. PjjnenbuT'g, wonend'® in da Wenc'kenbaoh straat, die den BoSchdijkfovéirstak, te ont iwijken. De jongén Werd door den lauto gegrepeh en liep been- en armlfecbure'nr 'benevens een Zwiare Schedelbreuk op. De j'ongen was pnmiiddellijikl dpod. D'le automo- bilist moest, nadat hij uit zljjln bijna hon derd meter doorgeslipte lauto wia-s gestapt, 'door eenigo jiolitie-agenten tegen de Woedg van het publiek! beschermd worden. Do folitia heeft den auto) in beslag .genomen .Vterfïnr. De. politie ie Enschede heeft gister twee pea-sonen aangehouden en in arrest gesteld. iZijf waren bezig in een c'afé' mor fine te verhandelen. De' jhorflnc is doof hé politie in beslag genomen. i I 1 Surnkkeldrama Seeds 14 dagen lang lagen Duitsche ■beambten in een stèrlfet postenketen in hinderlaag in da buurt van het kantoor Pannerheide, bijl Kerkrade, om beslag te leggen op, een Hollandsehen. vrachtwagen die herhaaldelijk groote hoeveelheden kof fie frauduleus over dé grens had ge bracht. Pinksterdag werd dei auto gesig naleerd en beschoten. In razende Vaart reed de auto verder,, pndankis de lekke banden. Bijl den z'.g. Beckers-mplen stond ee;n aantal beambten op! den weg met de karabijk in dei hand. Toen da chauf feur weer geen acljjl gaf opt, de stop signalen, openden de beambten het vuur. Plotseling stond da auto stil. Do door verschillende 'kogels getroffen Hiollabd- sehe chauffeur zla'kt-o iu elkaar. Op een draagbaar werd hij;, naar; het kantoAr Pannerheide gebrapht en later vervoerd naar een hospitaal Zijn to,«.tand is ern stig. In beslag, genomen werden 600 pond koffie en een giwiota hoeveelheid andere smokkelwaar. Dp Hollander, die naast den Chauffeur w,as èe^d611! werd licht gewond. Auta-ongcluk bij Haarlem. Eergisteravond! reed opi den Amster- dam'schen straatweg bij' Haarlem ter hoogte van den spoorwegovergang naar Hoofddorp een auto', die uit do richting Amsterdam 'kw(a|ml cn waarin do familie Dalman uit Amster dato] zat. Uit de richting 'Haarlem! naderde een bestelauto van de fa. van Oosten op den Kieuwendij'lc te Amsterdam. De chauf feur van den bestelajito) haalde eenigs- zins links uit, met da bedoeling een voor hem rijdenden ,auta te passeeren, hetgeen hij: echter pietdeed,, waarschijnlijk! pm- dat hij een tegenligger ontdekte. De auto van de familie, D'alman, die den bantel- auto ver linksi op den weg zia.gliggen, week om een boitsjng te voorkomen naar liukq uit, juist o.pi het opgenblik, dat de chauffeur van den besjelanto, die do on mogelijkheid van pa^seeren zag, weer naar het rechtergedeelte van den weg terug keerde. Met een hetvigen sjag vlogen de auto's ia,pi elkaar in. Zijl werden beide geheel vernield. .Wat de plaispagiers betreft, de uit 4 perspnen bestaande 'familie D., man, vrouw een jongen en een mieiye, mo;est tf»i' ver pleging in de Mai'iaijtichting worden FJp: genomen. Hun verwondingen jvaren ech ter geen van laUe ernstig en hun toestand is dan oót redelijk wel. In den bak van van den bestelauto dated Vijf .personen, waarvan 'er ook! enkelen geiwlond werden, doch konden na verbonden te zijn huis- w.aartq keeiren. Die chauffeur van den pierspnenau'tio bleef ongedeerd. Zooalq begrijpelijlk: is veroorzaakte dit 'ernstige ongevaL pp den Am'st'erdamschen straatweg een groote verkeersopstopping. Het duurde; geruimen tijd, tot ongeveer 11 uur, alvorenq geizegd! klon worden, dat het verkeer weef eenigsjzins nor maal kon gesphieiden. DjOor een aat» ovcrreileu eu gedood. Gistei-middag is het 4-jarig zoontje van den heer L. IC. te Reuver bij,"het over- stekéti vau den weg door een passenenden auto gegrepipen en op slag gledood. De auto, gegrcpien en «pi ^lag. gedood. De menden auto op. gn kwam in de sloot te recht. Beide auto's werden zWaar bescha digd. De bestuurders bleven ongedeerd. Hergistermid'dagreed kapelaan) Ous ters uit Oss met 'n kalm vaartje over den Bosehdijlk t,e Woensel. Het 7-jarige doch tertje van fljen heer Ernstuit Wpensel wilde de straat oversteken. Het kind wérd aangereden en liep §san hersenschudding op. Éjoi-t daa.rna is het kind overleden. Het 13-jarige meisje J. "L., uit Hillegersbeïg is gisteravond onder de gle- meente Kieuwefkerk' ,a. d. IJisel door een a,uto Overreden, en opi slag gedood. Het lijk is naar d e begraafplaats te Hillegers- berg gebracht. De auto is in beslag gé- nomen; de chauffeur is' in arrest gesteld. Een liefdesdrama. Op, den tweeden Pinksterdag 's avonds om .even elf' uur heeft zie'h in de Cofonia- straat te Botterdam een liefdesdrama af gespeeld, waarbij, twee jonge D'luitsche vrouwen door den verloofde van een van haar werden neergeschoten. In zorgwek- kenden toestand zijn de beide slachtoffers zusters dpor een au,to va,n den G. G. D. naar het ziekenhuis aan den C«ol- singel gebracht. Dlo dader, een Kederlan- der, die na den aanslag de vlucht nam', werd door eenige burgers achtervolgd' en kort daarop, door een agent ..aangehouden onder de Pi-eter de Hoochbrug, waar hij zich had verborgen. De slachtoffers zijn de 32-jarige M. Gapisik'e, die al'geruimen tijd te Botterdam in de C,o;loniasti-aat woont en haar jsuster de 36-jarig'e me vrouw E. Hajes-Capiske, die iuDluitsch- land woont en sinds Zaterdagte Rotter dam logeerde. De dader is do 32-jarige II. v. M. uit Barneveldf Paging tal brandstichting. De bui'en van den schoenmaker R. te Eindhoven bemerkten Zondagavond, -dat ejj «en sterke benzinelucht opsteeg uit zijn huis aan de Amperéstraat. Daar de toan met zijn geziu den dag te 3lciheve- ningen doorbracht, konden zij niets uit richten, doch om! half' "tien waarschuwden zq een waker van den nachtveiligheids dienst. Deze klom1 «ver een muurtje en ontdekte toen een touw, dat Hoor pen raam naar de keuken yan de schoeuma kerswoning.liep. Vervolgens door het on gesloten venster binnen klimmend zag hij', dat het touw verbonden tvus met oen knalpistool' en dat in de onmiddellijke na bijheid van dit vuurwapen hoopen- lappen lagen, die in benzine waren gedrenkt. 'Ka deze ontdekking waarschuwde hij' de recherché, die bijeen verder onder zoek bemerkte, dat" het geheele huis voor zien was van flarden lompen, die de ka mers verbonden en eveneens in benzine of petroleum' waren gedrenkt. lOniniddeUijik! ©telde zijlhet huis onder bewaking en toen na verloop van tijd dé bewoners van hun uitstapje terugkeerden, arresteerden zij. den man en da vrouw. Tegenover den optolmissaris van 'politie bekenden zij, dat zekére A. M. H. dien dag met hun medeweten brand in dei woning, zou 'stichten, om; aldus de. ver- zekérings'penningeu machtig te worden. Dienzelfden nacht heeft 'de Commissaris H.' van zijn bed gelicht. Beide mannen zijn ter beschikking van de justitie inl Den BoSch gesteld. De vrouw van B. is na verhoor in vrijheid gesteld. Flfen sfalng uit Zuid-Amerika. In een krat met bananen werd opi de vruchtenmarkt iSipit-alftelil te Londen tus- schen de vruchten een flinke slang ont dekt, een beeist van bijlna een meter. Onmiddellijk werd de diergaarde gewia-ar- ischuwd, en er was Spoedig een beambte van die inrichting ter plaatse, die de slang erkende ,alls een vpn de gevaarlijkste Zuid-Amei ikaanschc kruipers (trigonoce- P'halus Hanceolatus, géén ratelslang, mia,ar daaraan verwant). "Het beest werd met groote voorZorgen gevangfen genomen en naar de Diergaarde overgebmeht. Onder het praan. In een duizend jaar oude pagode in Burma hebben werklieden bij' liersbellings- werkzaamheden, een massiefgouden Boeda- beeld gevonden. Bovendien vonden zij' antieke kistjes, gevuld met èdellsteenen. Kort geleden is de pagode geplunderd en de werklieden vonden deze schatten bij: het opruimen van de puinhoopen, wel ke de bandieten kadden achtergelaten. Dé Afgannslchc gezant <e Berlijn verm'niird Dinsdagmiddag vroeg a,an het Af'gpian- sclie gezantschap' te Berlijn de 33-jarige Afgaan ICamel Seyd den gezaut te spre ken. Tijdens het onderhoud, dat hem' werd toegestaan, trok' de bezoeker plotseling een revolver en lloste schoten opi .den gezant. D'e gezant ^Sirdar Mohamed AssisKhan werd naar een ziekenhuis in Moabit over gebracht, waar nog operatief werd in gegrepen, doch tijdens de operatie is het slachtoffer pvlerléden. De' dader ,een Afgaansch student, werd gearresteerd. 1Wolft' meldt, dat dte toedracht als volgt is gewleestDe gezant stond op liet punt om met 'èen kennis, den student Mohamed Attik', een wandeling te gaan maken, toen hen opi het bordes van het gezant schap de 53-jarige Afgaan K iSlyed tege moet trad en met, den uitroep: „Yowr de vrijheid," twee schoten ép hem' iostte. Dbor het eerste schot werd de gezant ernstig in die borst getroffen. Het twee de trof zijn' begeleider in den schouder. Dieze wierpi zich ondankis zijn verwon ding opi dein dader. Ook een bedieinde snelde toe. Hoewel de moordenaar nog drie 'schoten afvuurde, wisten de twee hem' vast tie houden, tpt er politie kwam. D'e vermoorde- gezant is den aude,ro broer van den tegenwloordigeitt Koming.vW Afganistan. Dé dader "behoort tot - een studenton groep, di'6 bij het gezantschap bekend is, daar deze studenten sedert jaren, met steun van de AfgaanScha regeering in Déritechland studeer,en. Tragisch dugclu'k'. Eergisteren zijn de kleeren van den machinist op een trein, komende hit één der voorsteden van Parijs in brand ge vlogen. De machinist sprong.van de loco motief en weid' doör een uit de undiere 'richting komenden trein overreden. De sfoken, wiens kleeren1 evemeans vlu.uir had" den gevat, bracht, teiziaanen met' dletn hoofd- comdut-teiux den trein tot stilstaind. Kort daarop is hij aan z'ijn brandwonden be- zWieklen. Zievlciu menscleu gedaml daar electrisclieu ArOioMf. In de Val Levantihai na'bijl Chiggiogna zijn bijl 'hgt transport van. Hoiamstaimmen per kabelsp'oor zeven menschen door den electrisichen stroom! gedood. Opi .nog niet opgehelderde wij'za te de stalen Kabel in contact gekiomen met den hoogspnnnings- leiding. Vijf 'inenstchen zfijfn bovendien zwaar geWond. I .Sipaansclie idylié. Beuter meldt 'uit Graniada: Die civiele garde heeft hier ter stede een huiszoeking gedaan bijl een beruchten extremist, die er sterk' van verdalcht werd, bomtoen en wapens in zijn. huis te hebben. 'Ka geruimen tijd gezocht te hebben zonder iets te vinden, keken de manschap pen toevallig onder het mlatrasje in de wieg van de baby en vonden daar 27 sta ven dynamiet, "84 iSaghoedjes, verschil lende pistolen en onafgemaakte bommen. Toen de. politiemannen de wieg naderden, deden vader en moeder hun heist om te verhinderen, dat zij het kind, dat vredig lag te slapen, zouden wekken, hetgeen de argwaan der politie opwekte. Ka de ontdekking bekenden zij, dat de baby reeds geruimen tijd op dit vreese- lijk arsenaal geslapen had. r Vliegongeluk. Bij een nationaal 'spicdalistische vlieg- demonstratie te Furth, waaraan ook' rijks minister Goering deelnam, zijh Maandag twee vliegtuigen tegen elkander gebotst. De twee bestuurders zijn gedood. In vrijheid gesteld. Kaar V. D. verneemt, is de bekende Duitsche pacifist generaal von Schoenaich, die een van de eerste dagen van het Hit- Ier-bewind gevangen werd genomen, thans weer in vrijheid gesteld. Hlijl 'heeft tien weken in'arrest gezeten. Die transatlantische toch1 vin dé 24 vliegtuigen. Reuter meldt uit Milaan: Ter gelegen heid van den grooten transatlantisehen kruistocht van de Italiaansche marine- vliegbooten, die van Italië naar Chicago zullen vliegen, zal een speciale serie luchtvaart-postzegels worden uitgegeven. Balbo, de Italiaansche minister van lucht vaart, neemt aan deze vlucht deel. De waarde van elk 'der deelnemende machi nes wordt op, een millioen lire geschat. Elk der 24 vHegbooten zal vier man aan boord hebben, zoodat in totaal 96 pea'sonen aan deze vlucht deelnemen. Dje vliegbooten Zijn van het nieuwste model en voorzien van Isotta-Fraschini motoren en "klun non een gemiddelde sjnelheid van 225 K.M. per uur ontwikkelen. D'e vlucht zal in étappes geschieden, waarbijl de machines Amsterdam, Londonderry, HJis- land, 'Groenland en een plaats in Canada zullen aandoen. Zoo'dra de weersomstan digheden gunstig zij'n, zullen de vliegtui gen vertrekken. Sneltrein rijdt op vrachtauto in. Dinsdagavond is bijl Benares een snel trein! van Pciqja.war mletf groote snelheid tegen een vrachtauto' opgereden. In den .auto 'ziaten! arbeiders,. Zestien! arbeiders en twee kinderen werden gedood. Een mislukte aanslag flip Vcnizetos. IWolftf meldt -uit Athene, dat onbekend gebleven daders een revolveraanslag .heb ben geppleegd op Veniz'eloiS|, die met Zijn vrouw een autotochtje deed. Venizeloi) zelf bleef ongedeerd, doch zijn vrouw is) ernstig gekfwtest. Een [ambte naar van de politie is gedood. Kader meldt R'euter uit Athene: Toen Venizelos; mét Zij'n echtgenoote in een auto v,aii Kip'hi!}sai naar Athene terug' keerde, loste een onbelkéndcl mam ver scheidene schoten op! zij'n auto. Mevrouw Venizehte liep vier Schotwonden op, Uoeb Venizelos Zelf' 'bleefff ongedeerd. Dlo aanslag werd! op ongeveer 7 Kj.M. afstand) van Athene gepleegd. De dader Jos.te de, schoten van een anderen ajnta uit en kón daarna ontkomen. Een knecht Van Veniztelos werd gedood. Dé chauffeur1 van Venizelos, die zwaar gewond werd. Zag toichl nog 'Wans den wiagen naar Athene ta rijden. Venizielos heeft 'sléchts eenige lichta Verwondingen opgekropen ten gevolge van glassplinters. De politie' heef't' eenl uitgebreid ohder- zéelf ingesteld oto! den dader op het spoor te kbmien. 1 f Faillissement B. Jaiist- en L. .Ta,use I te -Gfles'. Het weiekblaid „BanidelshieHanigen" neeimt, o.m. op da creiditeu'renlijall in bovenge noemd faillisaaniient!. Deze lijistl tellt '54 ereiditleuTien mieitj ©en totaal passief van f31.335,29 wiaaavain pwelferant' f532,88. Da baten zijn nog miet volledig blekland.' Vcilingsvcrecn. ZuM-BevCland, Gée9. Veilinig van 6 Juni 1933. Groote veiling. Kruisbetsteem f4,405,40 per 100 Kg. Kleine veiling. Aardbeien f 2742, ideto II,e Soort f 15, 19, Rlooda bessen f49, Tomaten tfl 15 31, Brincessabaomen f5072, Didpler'wlfen- f2630, Peulen f' 1747, Postelein f9 —13, Spinazie f 15, Aspieolgas 'f 2232, Vroage aardappelen f 1012, oude idem f 1,301,40, alles per 100 Kg.Blloemkldol f612, idem He Soort' f35, idem uit schot f 1,502, Meloenen 'f32, 'WEfte komkommers 'f 712, Groene idem' f7'9, Kropsla f 0,803, Kipedeiren f 1,90, Gans- eieren f 4,80, Kalkoéneieren f 3,80, aliltels per 100 stukfe; Ho'ning f 0,340,40 .pier -flacon; Wbrtelein f 4, Bladijs f 1,503, RhaibarVeir f 4,406,10, Selderij f 1,60, Eammemas f3,70, Irissen 1310, Lupi nen f 3, Lathyrus J26, Roizein 'f 6 12, Anjelieren f 48, allés pier' 100 bos1. Bloemen f 1828 per 100 plot. Veiling van 7 Juni 1933. Groote veiling- Ki'uisbeslsein f4,405,30, idem met Meeldauw f2,20 pier 100 Kg. Kleine veiling. 'Aardbeien f3348, ïdetm soort' f13, Tomaten f924, Asperges He soort f 12,. DopieiVt.'en f2627, Peulenf2938, Pos telein f 811, Spinazie ne islooirt'.'f 2, Oude Aardapjielen f 1,30, ales per 100 "Kg,; Wortelen f49, Eadijé f1,101,30, Rha- batber f4,905,50, Peterselie fl, Siel- diealj f 1,90, Sjiatetlten f 2,10, Bloemen 'f' 5 8, alle® pier 100 bos; Bloemen f35 per 100 pat'; WHlfta Komkommers f9-12!, idem lie soort' 6-8, Meloenen f.40, Bloemkcol f 69, ideto He soort 'f 25, idem! Hle soort fl,502, Krolplsla, 'f0,50 2,50, alles-p-er 100 stuks, f VeilingsvereenigCrag KapraBe-Biezelinge. Veilinig van 6 Juni 1933. Groente veiling, 12 uur v'.m.: •Kruis-bes- sen f4,104,70 per 100 Kg. Kleine veiling. Aardbeien 1137, Postelein 8.11, Bei- dien per Kg.Kroplsla f 0,40 Iper 100 krop. BOTTERDAM, 6 J.uni 1933. Aanvoer 257 paarden, 2 veulens, 857 magere riin- dteren, 1006 vobtie runderen, 378 Wétte, kal veren, 799 nipchteire klalvienan, 238 gras kalveren, 393 schapen, cn' lammaenem, 608 vaakens, 35 biglgen, 5 blokken. 1 Prijzen pelr 1/2 Kg.koeten 1517, 221/3—26, 271/2—29; ossen 16—17, '21— 221/2, 24—26; stieren 15—17, 18—20, 22 -24; vetbte kalveren 1520, 2530, 35' 371/2; schapen f5,10 per 'stuk"; .zhiilg- laimmerön f612 p-, st,uk; varkens' pi. p. 141/2, 15 en 16. G OES HuW.-afk.Cornells Murre, 25 j. jm1., te. 's-Beelr Arendskerke en Saartjje Geertruida Bakker ,24 j. jd. te 's-Heer Arendskerke, laatst, te Goes. Giebbrem: Maria Anna, d. v. Jacob Mar- tinus Lipiijn en Christina Cornelia da BooijElisabeth Anna Mqgia., ct.v. Kico- la,as) J«hannies Karhaf dn Hendrica Jp- 'hanna WlasseinaarCornelia jPieteimelilla, d.v. C'orneilis Johan ya,n B|e,ugeini en Geer truida, St)e|utel. 1 OverledenJan Bredouw' ,2 j'.,. te Klota" tinge; Louis Versé, 62 j., ©ohttgenotot van Jo-zinla GcieltliearAdriana van Lierfe, 60! j., -echtgenoote van. Pieter C-ornellis Oele ta Kloelinige; Miaria Goeree, 59 j., Wed. van Marinus Goedhart; Simepina da Rfegte 89 j., wieduWe van Dinjgiamain' yian diejr! .Lin'den. Gehuwd: Jacob Plattje|eiu|w), 22 j.. jtm. te Wlolphaarisdijk' an Pieitiarnelllia Keeltje Sie|p( man, 24 j, jid.Adriaan Gorase, 19 j. jm- lein 'Suaanna Jaqoba de Kubber, 20 ,j. jd, ta Klioetjnige. I Bu'W.-aang.E^eniuis Frainpois Maria van der Kelliaii, j'un. en Maria ManlnlhaJ*t, jd. MIDDELBURG. Bevallen: P. Wlattal Boekman, d.C. A. H'ooigesteiger Desls'on, z'.H. V-errijzéir-van Raam, d. M. Baiéihtsenvan So-elan, z.P. Cujé Goeman ,z' "Ovea-ledeinM. J. va,n Dalen), 74 wied. v. I. C. Marijs. HISSE. Gabu'wd: 31, Johannes Pieter liiooiktoian, 29 'j, jm. te Kattendjjke cm Christina Bloslman, 25 j. jd.' te Kisse. Gel boren31, Johina, *d. v. Pieter da Biaar en Maria Dreidijk'. Wl AARDE. Gahulw'd: Andriesi Wiaiter- roain, 2'4 j. jan. en Elisabeth Jantoetj'e van den Boer, 20 j, jid.11, Benjamin vara; Noorden, '2'8 j. j-m. te Kmiiningem en J-a- aoimina Koiptoels1, 23 j. jd. 'Geboren: 8, Christiaan Frederik, z. v. Aarnout Van den Bioar en' Anna Geeriitui» da, Biram-sen9, Nellij Levi-na J-ozina, d. Vt- Willeim Genard van Nieuwtenhuijizeni «nl Martina. Geemti'uida Decs; 12, Maatje, d. v. Jan NieuWenhjuijiZen ©n! Cornel» Adriana Meieiriwlsen. WOLF,AARTSDIJK. Gehulwd: 4, Jan' Koa-stianjie ,43 jm. èn Jaooimina van B|ol- van. ,32. j, jd.4, Johaninis Kardux, 28 J« jm. era Aaitje Maria Overbeieke ,30 j. jd. Geboren: 10, Maatje Jozina 'Jacoba, d.v. Adriaan Jan W|agleinaair ein Maria Cathaaina Meijaard; 15, Wdlhelmina d.v. Wiillem Blr-aam en Taunetje Saaimiain; 22, Ja-nnetje Francina, d.v. Jan Tav'enter en Johanna HaninCwijk23, Pieter Jacobus, 7i. V. Jacob Kol© en Cdmelia Nteiriwera.'* huize. Overleden: 2, Cornelia BEek, "58 j., echtlg. van Fran'clois den Einigelsma-n4, Pietermeila, Wlaiglemaaa", 48 j., ecliitgera. vairf Jacobus v. d. Schraaif; 31, Jozina Ver burg, 81 j., Wied. v. Diavld Riemijnse. BOESSELEK. Ondertrouwd3, Piafeé Wlalliouf, 28 j. jto. en Cornelia Bluster, i25 j. jd.10, Pi-eter de Jonge ,33 j. 'jlm. tte 's-Heea'-enhoek en Johanina v. d. Wlaard, '33 j. jd.10, Jaqo-bus da Bu|e_, 23 j. jlm. em Maaïje Krijger, 22 j. jd."18, Anitipraiua Höndrilfus Tnamlp), 21 j, j,m. te Eindhoven en Anna Kaköbseke ,24 j. jid.; 24, Willem» Murre, 21 j. jm. te 's-Hjaer Arandsikcrka en Catharina Wlalhout Fd., 19 j. jd. Gehu'wd: 5, "Jg.n Bjuister ;23 "j. jm. en Maria. Tod, 20 j. jd.10, Jam PaairdekW pier, 24 j. jm. en Maatje Bras ,24 j. jd. Geboren9, Johannes, z1. v. Johannes Pieter Djoritmomd en Geertruida Cörstanjie; 18, Albreicht 'Corneli®, z-, v. Adriaan Bal en Cornelia Ars; 19, Adriaan, z. v. JacoJ bus de Blue-en Blazina Janse; 30, Maatje, d. v. Cornells Oorstonje' en Piatejinlellla Boei. Overleden: 6, Jan V. Wleelb ,65 j., echt genoot van Catiharina ra1, d. Bei; 16, Pie- tiernella Jozina Vallkier ,43 j., eolihgemoo-f! van Jacob vlan Sdhaik'; 31, Cornelia Nieu'wkajner, w'ed. vhn Co-melis de Win!-' 'tör. HOEDEKEKSKERKE. Ge.hu'wd4# Co,rnelis Johannee Moreauw, 30 j. jm. en Apollonia, de Jougle, 25 j. jd.18, Hehdrik Steienepoorte, 32 j. jm. te Ka-plelle en Jan na van Zanten ,28 j. jd.18, Lambertiua Me'hheie'ié, 25 j. jm. te 's-Heer Aifendskéïr- ka en Cornelia van Bremen, 21 j. jd.; 18, A'albrecht va,n Boivfen, 26 j. jm. te Kapelld en Maria Verdenk ,27 j. jd.18, Janus de Visser, 2 5j. jm. te 's-GTavenpiolder eu Aaltje Thomsou ,24 j. jd.26, Laurentijuia Gé,us, 41 j. jm. »n Apiolonia Riemijn, 39 j. Géboren: 7, Karei Lodéwijk' ,z.v. §ib-iTtl Jan Michaël HulSbeiiigen en Sara Helera!» Henrioa. Blommaart; 11, Pietérnelll'a Jan na, d.v. Marinis Meartens «n! Sara Cor' rielia, de Pulhfer; 26, Gilltes, z.v. MarinW Van den Berge en' For ra Schoulwem-aar 7 26, Petrus Johannes Riliplplus, z.v. Leo- nardus Vetihieleiin en Barbara Di'ijdijk'. MIDDELBURG. Aan hvt stedelij'k'gyml nasium sTaagden vow liet eind-examein v afdaeling A: m;ej. E. M. T. Zandijk en da heeren E. 'G. Bisschop', L. de Groot, j'hr. W, F. Quarleis van Ufford, D. Van Swigcheon en A. %T. Vroon. Afdaeling B: mej. J. R, Beelaerts van Blokland era de heeren H. ten Kate iep O. Th. Wlallamd. MIDDELBURG. Aangevoerd door Wlal oherscihe boei'innie'n: boteiV f 0,921/2, kip eieren f2,75, eendeiemem "f3; aangevoerd do,oa- handelaren: boter f0,80,. kipeierem f 1,75, efen-deieaien f2, ganseienetn f4; par ticuliere pirijs: boter f 0,85, kipleieren f 1,90, eendeieren f2,25, ganseicnein1 f7, klalkoeneieaen f 4. Expiortveilimg van '8 uur meit. Latiani- aardapipielan f 8,5.0-f 10,50, diieliugleaï f4,80, pubers 1© socrb f4,20, pioters 2a scioriJ f 0,50, kiuislbösisein f 3,80. WAT MENIGEEN NIET WEET- In den Amerikaamschen staat New Yersey is onlangs ©en der zonderlingste huizen der wereld gebouwd. Het heeft den vonn van een olifant en 'bevat zes vertrek'keti, die men door middel vau wenteltrappen, welke in 3e aichterpoiO- ten -zijh aangebracht, kan bereiken. In verhouding bot hun lichaami grootte is de bewegingsmoglelljkheid der bacteriën zeer groot. De levendigste soor ten leggen in een Tfwartuur eeai afstaand van tien centimeter af.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3