uit zeeland gemengd nieuws DONDERDAG 8 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT MIDDELBURG VLISSINGEN GOES Examen gedaan en niet geslaagd f IN HET KRAAIENNEST 1 den verkiezinlgguitlstL-ag ni©k tevreden ta zijn en is ©en natie bqgomnitln om. alsnog in de Kajnieir terug, tp konien. Deze zaak is op 29 Mei j.l. in een vergadering 'Van heit hqofdbsstjiiar van da Nationale Blo-aren-, Tuinders- en Midden- sta nd-sipiartij behandeld en zal oolf nog in een algemeen-ei vergadering worden be sproken. Da besturen der drie Noordelijke kiesi klingen hebben in verband met diaze aan gelegenheid ©en brief aan liet Centraal Bestuur gaziomden waarin zij beto-oigem le. dat de candidaatjstelling vpoa' 'da Tweede Kamer in bovengenoemde provin ciën opi correct© wijze, geheel in overeen stemming mat het beisJuit van de alge meen© vergadering, is geschied; 2e. dait de verkiezing van mi. Ver- voor n oipi oorpedte en wettige wij zie is geschied 3e. dat er vo-oir m,r. Vc-rvkgoirn geen reiden is om voor het lidmaatlschapi de;r Tweede Kamer te bedanken en dat dit voor de partij graat© schade z'ou zijn 4e. dat de actie, w|e'lkte t|eigen mr. Ver voorn wtoi'difc ge-vlo-egd, ben-eden plail is. DeiZe brief was geit©ekend dooir ©en bestuurslid uit elk der drie N-qcrdeSijbc pro-vin-oiën. Dfe c, iiinimiislischc TwK-ed© Kamerleden. Naai- wij 'vernemen, hebben de tot le den der Tweede Kamer benoemd ver klaard^ communistische, c-andidatem S-ar- djonio en Alimin niet binnen den door de Kieswet voorgeschreven termijn van één maand hun geloofsbrieven bij de Kamer ingezonden, zoqdat volgens artikel 132 lidl 2 der Kieswet deze plaatsen worden geacht op'p-nie.uw te zijn opengevallen. In de hierdoor ontstane vacatures zul len thans benoemd worden verklaard, de hoeren C. BI. P. Schalken en Roostam Etï'endi. Eje laiigid gallT ernstig eilrcigd. Het schijnt op de. radio-conferentie to Luzern, schrijft de „N. Rott.", waar men zich o.m. bezig homdt met de verdeeling van de om'ro-ep-golven onder do verschil lende, gegadigden niet best te vlotten. Over de verdeeling van de korte gol ven, d. i. het omroepgebied tusschen 200 en 600 meter golflengte, schijnt men het vrijwel eens- te zlijln, al lijkt ons de op zet ©en vrij- gewaagd experiment. De lange golven, die tpisschen 1100 en 20CQ Imeter lengte, bieden minder ruim te voor- stations, terwijl er natuurlijk veel meer gegadigden (dan beschikbare plaat' gen zijn. Gelijk bekend ia een lange golf 5©u zeer bageerenswaardig bezit om techni sche redenen, die wij niet opnieuwl (uiteen zullen zetten. Met natuurwetten is het kwaad onder handelen en wanneer die weten overtreden worden, loopt het onherroepelijk mis. Vandaar, dat het niet aanga-at, om iede- ren liefhebber voor .een lange golf te vreden naar huis t© zenden. Nu lijkt het ons niet meer dan billijk, dat degenen, die het eerslt een lange golf bezet hebben -en geregeld tot op dit o,ogenblik gebruiken, deze ook behou den. Nederland, dat het alLereerst in Eiuropa een pinroep- had* daarvoor een lange golf bezigde en thans nog ge bruikt, houde derhalve het recht op een lange golf. Zopi schijnen onze 'afgevaardigden ta Luzern er ook bver gedacht te hebben; althans, voor zoover bekend, zijn z|ij-, nog niet bezweken voor den druk der an- 'der© gegadigden. Zondag j.l. is de conferentie in een acuut stadium! gekomen, vanwege het feit, dat de Nederlands-clie delegatie onder geen voorwaarde de lange golf wilde prijs geven. Hoo netelig haar p-o-sitie ook mogu zijn, wijl kunnen 'het niet anders dan toe juichen, dat zij thans voet Uiji stuk ge houden heeft. Er is geen enkele reden, waarom Nederland een bezit, dat het reeds jaren -geleden verworven heeft en waarvan het tot heden een gepast ge bruik jnaakt, zou afstaan aan welk land dan ook, omdat het land het ook zoo gaarne zou willen hebben. Het zo.u al to dwaas- zijn om! over te spreken. Het land, dat met zijn omroep- kwam, toen de- beste golflengten! bezet waren, dient genoegen te nemen met hetgeen er over is ©n kan onmogelijk van Neder land eisnehen, afstand te doen van'eerj eenmaal verkregen bezit. Wij hebben vroeger o-nz© historischs golf van 1050 meter al prijs gegeven en daarvoor die van 1875 meter teruggekre gen, welke' van technisch standpunt be zien, aan de e-lrstgenoemda minderwaar dig is. Onze eenige lange golf thans verlaten ia een verlangen, dat wij met beslistheid moeten afwijzen. -Wij zlijln er van overtu-igd, dat heel luisterend Nederland ae'hter onze de-lega tie staat e-n dat zij-, -zelfs indien de confe rentie op dat'p-unt onverrieliterzake huis waarts zou moeten ke-eren, voet bij- stuk taioet hquden. Dia lange golf is een nationaal bezit, dat onder geen voorwaarde vervreemd mag of 'kan worden. De nieuwe K.-K. Kapiel te Domburg. Dinsdag heeft- dehoioigeierw'aard'e heer Deken van der Aa mét -assistentie! V-an da Weieerw. heeren vah Diepen en Hil" fierst-, de nie-uwe kapel te Damibuaig inge- ze-ge-nd, waarop' direct een plechtige H. Mis yolgde, waaronder het koor vtan Mid delburg op- zeer verdienstelijke wijizei de Mis van H. Cuipers ten gehoor© bracht!, Aanwezig waren de zeereerw. heer Birjige- ma,nn, pastoor van Middelburg, aan Wiens zorgen Domburg is toevertrouwd, en die een open oog heeft gehad voor da geeste lijk© belangen der badgasten an het nieu- wei bedehuis- he-eft laten bhulwen omdat tijdens vroegere badseizoenen 'dikwijls bleek, dat he-t bestaande v-e-el 'bet klein *wOs. Verder eenige eeijwaarde he-aran uit he-t Dék'en-aat, de burgemeester van QomWiiilg met wethouder Elomt, eenige badgasten en enkele parochianen uit Middelburg, Da laxcihitetet, de hear Van Ajjelsen, schonk een reproductie van „Kruféw-eg van Tooro-pi" die in zijn levan meermalen t© Domburg vertoefde en 17 ja-ar gele den -zelf he-t alfaa.r voof de oude kapel Jieeft -ontwOrp-en. Allen waren ouder dein dieplste-n indruk vah de devote stemming, die er hae-rschte. De V. N. O. -o.pl excursie. Hét w-as Zafe'rda-g j.l. voor vele. cur sisten van de Veireenigingvioo-r Voort gezet Nijverheidsonderwijs Middelburg Vlissingem weer een belangrijke dag- Reed» vroeg ging het per touring-aalr via- Bireske-ns naar Gent. Diooir die- afdee- ling Werktuigbouw en Ele-etrp-telcliniek Werd 'hier e-en bedoek gébracht aan d-e werkplaatsen enz. van de Soeiété -d'Elec- trieitié et de- Méldaniqu© Procédé» J0wta- sonHouston Oar el®, terwijl ets Af deeling Biouwku-nd-e- een rondwandeling dioo-r -de stad maakte. Ge,nt met, zijn plra-dhtige bouwwerken is voorwaar cein- pra-öht sltidieti xirein. Daar;na, werd de tocht v-ervblgd en .gereden maar Waesto unster. Niet. -alleen voor da Wlaitpr-bOiUlwjkJun-di" gen -doch oo-k van da and-ars deelnemers was het interessant do g.rooite waiteipbouw- ku.ndige werken in OiO|gcinisoho|U|wl te ne men, welke hier wtord-en uit-gevoerd ijot rechtsl rekking van liet riviertje de Durne. Da tocht van hier naar Anit'w-elrpwn was niet mindelr van belang, omdat ancm hier e-enig idee krijgt van de- Weirkeln Welka noodig zijn tiot! uitbreiding van Antwerpen a-an de overzijde der Schelde. Na- de ge-m-e-ensehaplpielijke' lunch Wlas wel het glans-punt. van dein dag aan de beurt, n.l. heit be-zloek' aan de taéninel voor wagenvie-rk-aeu', onder de Schelde. Indrukwekkend iwa-s het Voor d-e' pug- sisten de geweldige w,erken die hiervoor noodig zijn geweest in o-ogen-schouw tie namen. Deze tunnel welke zijn voilitlpioii'ng nadert en 2000 M. lang is, werd geheel doic-rge'wandeld onder leiding vain eenige ingenieurs. Teven-si Wtordein hier bazich- iigid de gebouwen en de werktuigen welke -benoo-digd -zijn voor de aan- e-n afvoer van lucht. Tot slof. stond «p het gjrogramma voor de Afdeeling Winter,bouwkunde e«n rond vaart door de1 havlans en voor de- Werk tuigkundigen e-n de Eile-ctrotechnikers een oepiek aan de grootst© electriscihe cen trale van België te Scheel» bij Hoboken. Was: het voor velen een vierm'o.ei©nide dag, het was echter tevens e-en dag vian -aanschouwelijk onderwijs waar de V.N.O. met voldoening oipi kn.n terugzien. Concert. (Morgen, Vrijdag,, avond te 8 uur geeft het Midde.lburgsch Muziekkorps weder 'n uitvoering op het Molenwater. Nog niet bicslist Zaterdag zal tq Breda hot protest be handeld worden' t«n aanzien van den wed strijd V.V.V.— Middelbuirg I. Valt -de beslissing uit ten gunste van V.V.V., dan i/s- Middelburg nog geien le- klasscT on m'oiet aij een beslissings-wicd- strij'd spelen tegen ,;Jluliana"* met wie ziji dan gelijk sta at in ligt aantal puntlen. D® wedstrijd! V.V.V.Middelburg werd door laatsl^enoqmd© gewonnen, ond©r pro test van -c-eTstgeno.emdc. Z|augc-(i|ncoiitrs|. Het jaarlijkisch© concours van den Zeeuwschen' Zangersbond „Zang Ver edelt" heeft Zaterdag a.s. te Vlissingen plaats. Dlë deelnemende ve-reenigingen ver trekken desl middags te half één in optocht van het stadhuis, voorafgegaan door het muziekgeiZ'els-c'hap! „Ons Genoegen". E-r zal e©n wandeling p-laats- hebben door een groot deel der stad naar het Grand Hotel Britannia, alwaar het concours- aanvangt, nadat voor het hotel het bondslied is ge zongen. Deis avonds van 8* tot lü zal hc^ harmonie gieiz-elscbapi, „Sit. Caecillia" in da tent o-pi denl bojulevard' teem cronj.jblrt' geve®-. f „De sHauzc". In hotel Tivoli wierd gist,eravlo-nd daotr genoeimde vereeniginig-. eau algean-eene vtar- gadering ge!ho,uden, die z'eeir matig .werd bazoicht. In zijn oplemngiswiooa-d ©onsfa- te-erde de Voomzitfey ,dhr. A. Baars t-ot zijn groat© -slpijti,, dat de zeereefw. heur Pa,sto.or doioir ongaslt|©ldheid Verhinderd Was deizl© Vergadering bij te wennen-. Hij ■wém-schte Z.Eaeaiw. ee-n spoedig' en algeheel herst-el t,o-e en1 hooip-te hem .weldra in 't midden de-r Hanze-verg. te ziiea, we-lka Wen-seh do-o-r de aanwezigen werd onder streept. .Met aigemeein-e sflcimm-en wefd als üd aangenomen de- heer Cl. Bjjelan-. Na-ar een v-ei-gadciring je Ujreicht, fe houden 13 Juni -a.s. ter belsprie-king.va*' credieilsticun voor den middenistaimd, wou'- dan afgevaardigd twee ledetn, dlh-rn. P. Ohamulëau en M. Burgs. Pla-atsvarvl de. li-sej' J. d-e Kok. Door de ver-een. „Ned. Fa.brik'aait" Wordt op- 2829 Juni ©en t-e-nteolnisitedlingtge- o-ragnisoerd, terwijl qp- 27 Juni -e-oni voicr- drach-tavond gëlicridetti wordt. In ©eln schi'ijven door deze Vepee-niginig aan do Kan-zie gezonden, wordt- slpeieiaal gevraagd om mede'wérking v. d. middanstia-nd-ems, o..a. door in dez'e dagen b.v. te etiateeremi met speciaal in Nedeadan-d gefabriceerde pïoduobein. Na- versóliillend© meeningicn verdedigd te hebben, besloot de Verga dering iu p-rincipi© me-daw-e.rking ta ver- leenen. Volgde vofiullezing. vja®. het verslag van den Cenlttrale'n Baad, doo-r dhr. G. Koeh, naar aanleiding wiaarvan dlv .J. da Kok miennorearde da.t „Santos" bij ga- leg,cnheid v. d. bloempijesdaig ©en sinds jaren niet miaar verkregen ©om ineaaseleiride.' Om de- voarsohotiregeling beter, ba doien begrijpen werd opt voor,stiel v|an dhr. Si- mans besloten, dhr. Mol te varzaakan bin nen enkele weken hierover een uiteen zetting te geven. Wiaar deze -spreker ook bevoegd is te bleih-an-delien heb ond-ea'- Wea'p: „Omzetbelasting" Zou e-en -avond voor de led-on van -buitenigöWqein nut zijn. Nog werd in overweging -getnoanen ©en brief van den lieer Brom-m-Ct dia Van plain is bij voldoende deelname «en cursluis it» ge-rein in i-erschilllemd-e on-d-ardecffiein van ©taleerkuns-t, zooals- l-akschiMeren, kle|us renlcer, etc. Na een geanimeerd© rond vraag vol bahtie Variatie, sloioit da 'voor zit,ter de vergadering met een. opIWekking da binnen eulteie weken te houden belang rijke avond met dhr. Mol als spreker, zekér nieit te verzuimen. feugdclag. Die plannen Vqoire en| Jpugddag 'ter pii'op'ag&ejring v,an het- B-.-K'. Jeugdwerk iii Zeeland beginnen thans vasteren voirm aan te n-©men. Dq j-eugdioirgani-saties ,uit vel-tt parocliiesi van «nq d-ekenaat Zullen ei- aan deelnemen. Medewerking is- be reids toegezegd do(qr -een| afdeeling van Dia Guaal uit Riottcirdami en Patranaatb- jongons- uit d-eizelfde stad. Die Katholieke Eanfrare-koirp's-en uit Middelburg, Vlissin- gen en Kwiadendajmm© konnen ter Oipluis- tcrin-g van li-et geheel-, Dia flteugddiag Zal op .Zondag' 23 Jpli gelio-urden Wjondien. Te zijmyr tJijfdc volgen niad-orc miededeelingcn. Beeds voor f 8,40 p©r ma-and kunt U, zich thans e-en Philips radi-orinstallatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman, G-o-es. Tel. 129. (Adv.) Ovezand. Dinsidagavlond qmgtineelk-s 7 u-ua' ontstond ar 'blijamd 'bij J. N., in dien Hiollastrflelplcldiar. Dioioa'-dal, aein 11-jarig, zoontje van N. een bram;clou-de lu-ei-far in da hoagt© gqod-do ©n deZa opl ©cp! sltnookla.mipi tpradht kwaim; 't sltïoo cm icien, g©deeltie van do onihe-ining' ward-eui doni' hat vuhr vlcirniold. D[ocit' heit flink' o-pitre- deui van to-eigesidhoitiBn piereianan Ward-tin de -gebouwen hahquiden, lib-it'll ©genist amn-dö helt- istrao opi - korten afsltan-d van de- @c- bcuw'e-n ötond. i i Kon-dag Aanstaanda Zal eii' alhier e-on sp-annendic. voetbalwedstrijd te aanschou wen zij-n. Hjeit is t-e vaoli'Zien, dat ".„V-ol- ha'rdling" het! epr -niet Zoq gloed Zal afbren gen als da vorige drio wedstrijden, d-o|cih dat het w-eier 90 z|al worden, dat "ge.lo|o- ven w-a toich -noigj,inliet. Onderbudscjlulnl kunnen „Patrijiz"n wal -een goede aan spraak o!p' d-en beker mak-en. - Woensdag) slaagde t© Moerdijk oil/.ö dioirplsgeniqatei m-ej. J|. Wijk voor de ,akte' Lagen' On-dieirwijs. 's Uccfenlu ck. Di© rtoistduivenvier. Vrien denkring hi©ld opl Ziomdag, 4 -Jluni oen wedvlucht vauuit Pont Sit. Maxcpse. D-e prijzen w-erde-n behaald als1 volgt le en pi'ij's Di. de WStttqr, Niss-e; 2, 3, 5, B. de «Jong; 4, 11, J. Kjoiens, Lqwediorpi; 6 -en 8 Wi. v. 't Westciind-e N. v. 't W-esteindo Leweid-ofpi9, 14 -en 16 K. Hioiaf'timian- 10 en 13, Copippicins-, 's-Gravem-p|oId-e,r; 12 •en 18, -Hi. Blansiein; 15, J. Traminjelrsi';; 17, lJ. B-emljln, Kwadieindainimie20, P. Bïjk; -eerste duiif' 11116 -37, laatste 11—48—15. Ut'cdi-kiciup e. k(\ Die Ra-ad vergaderde Vrijdagnamiddag. Na Opening deelt de voorzitter mede, dat Ged. Sltaten hebben goedgekeurd de gcmeentebegroatingl 1933 waarop ter zijner tSj[d 'zal' worden terug gekomendat een perceel grond, afkom stig van het d-o-or dei gemeente in heit voor jaar gekocht© terrein vopr vei'breeding van het Kca-kepiad' onder Kwadendamme ingevolgei 's;Ba-ads machtiging is ver hoekt aan den hopgsjen insctorijlver, C. Chamuleau alhiei-, voor if405; dat do zit dagen van den burgemeester overee-nkbm- fetig 'sBaa-ds advies dboa- Ged. Staten be paald zijn dei? Maandags van 111 en des Vrijdags v-an 24 uur; dat in dei ge combineerde vergadering der Colleges van B. en W. van Ba.afland, '©-Gravenipolder 'en Hoede-kenSjkieirko is beisl-oten het met 1 Jluli a.s,. eindigend© cfontiraict tot het ge meenschappelijk aanstellen van een ge- ineentegenee?(hc©r onder dezelfde voor waarden weel' voor .6 jaar te verlengen. Ook is de werkverschaffing, gezamenlijk dooi' de gem-e'en-te mat het W|a,tersohaipl 'Ho-edekenSjken'ke en bestaande uit delf- Werk, M-aan-dag 15 Mei w-e©r aanigeVanigein cn is hiervqor een nader te bepalen per- ,c'entage tot 17 Jluni verkregen. Aan het be^tunr der R.-IC. scholen te Kwadendamme Wordt op zjjn verzoek ©en crediet toegestaan, tot het aanbrengen van houten banken rondom' Je boomen opi het schoolplein. Inzake het S;C'hii'ij!ven van dc commissia voor do regeling v,an de aanhangige- kwes,- tio over' liet eventueel stopzetten v,an het pei'S|Onenverkeer op the tram') ijken in Z.- Beveland, woi'dt n-a, eenige diqclnssie zon der hoofdelijke ©teniming aangenomen het vo-oirs-tel van B. en W. om mee te deelen, dat do Baad, vofflroipis|te'llende, dat de lijn Hoedekenqkei'keGoes viöei-versa, hie.r buiten valt, van mé-eningi©, dat de ibe- -Staando toestand oipi al d© lijken dient te blijven gehandhiaafJ, en zulks uit overwe ging, dat deze gemeente door goederenver voer ©en beduidend veriiesj heeft geleden opi de inkomsjen der haven, en een com pensatie- in den vorm van goede, gelegen heid tot pea'spinenvervocr zeer zeker wel o-p zijn plaat© is. Mo-cht dit toch worden opgeheven, dan meent de Rlaad, dat do reductie wel 100 pot. zou mjogen zijn, dus algejieele kwijtscfee-lding de-r nog te betalen bijdragen gedurende de- rusfeerende 38 jaren. Nieuw eu St. Mud. Gisitewnoiigqn- is da autobus Vah den hoer P., die üml 10 uur uit Goes vertjwikken was -en Üi-e bij het biagin van deiz» gemeenite stoplte voer in- of uitlaten van - pa?aagiens, van achter aanigeradeai docir aein vrachkauta, alk-omstig uit, Brabant. Bieide- Wagons ije- kWam-en nog al schade doch klondeim Vea'-> clea rijden. Gaan peirspanlijllte oingevalllein. Ilreskéns. Naar aanleiding van da ge- ruchlniakende zaak van dhr. de T., direc teur d-cr Stoomt,!' ammij. BreskemsMal- dcigncm, heeft de Midd. Qrfc. -een onder houd gehad m-et den preis.co-mm. dier mij., mr. Heij-sie. Deize d-aeide m-eie, dat da beschuldiging inzl.akfe vaigohheid i-n ge schrifte e-n toeëigieninig vn-ni geld, gleen verband houdt mét de Tram'wciglinia.alt- Sdh-aipptij BiresltensMaMcgheim, aangezion he-t -een ©krikt particuliere aange-lagonheid v-a,n den heer De T. beti'ieift. D'e pll'-asi- dent-commissaris, mr. Hjeyse, en de -gede- lcgeerd-comimasiaris, no-taris Mijs uit Oostlburg, hebban na liejt voorigieivalleijic slecliis ten kantore der maatschappij te Bireskene de .pi-aatre.gelen get rpften-, -die door de afwezigheid van den directeiur naadziakelijk gelwioidein zijn. Don betr-ok- kene is als directeur v©i'lo(f Verleend en de 'bo-ekhouder deir. maatscha-plplij i» tot waarnemienid dj-rectoui' aangesteld. Axel. Alhier vvis-t, hat, ongeveer 3-j®|rige jongetje v-an den beer' Kan-aar, -ticion de moeder even afwezig was, -een fleisah met aizijn-exlract te. b-amlaoh'tigjen. Hot kind dronk e-r uit en is -a,an dc ,gcvalgon ov;c,r- lc'd-en. Ternenisteu. Eiougisiteii'lmiddag js hof» 4- jarig izoolntji© v-au dein haeir A. Hloiouinaeirt) in Ken Oosteiijken kamaalarm ,na|biji do Trambiug v-crrdronkéin. Illoe heit ongeluk göbemird is, is anble- kend, daar nicma-nid heit femaaipij1© daar ge zien had. D© jongen 'was om! 2 jutur inlog iu de wierkplaa-ts v an zijn v'ader anaibij- de -tegelfabriek. Olm 3 uuii" W-as hall ventjia Zoek. M-en isi lieim gaan zbekein. Tom uilen hem om ongBvaei' 5 uur hoig Jnieti gpvonde-n had, begon de v'adar te vreeiZgn-, dat hij bij heilp kanaal w'asl gaan spelen wn daarin gevallen w-as'. Do poli-tóe Werd vérzoc-ht het, knaapje cp|,te s|p|ohen. 'D-e agent van politie Vader», ging met da dreg aan het Werk -en ma vioi'ma-al ophalen weti'd 't knaapij-e- levenloos boven gebracht. Kennis voldo-ende, ma-ar te nerveus ge weest. Waar-om n-iet tijdig Mftjlnhardt's Ken-uwtablctten gebuiikt? Hierdoo-r blijft men kalm en helden van geest. Z-e- zijn verkrijgbaar blijl Ap-otli. enDlrogisten in kloke-r's van 75 Cent. EjCiiheidslpirSjs vboir briandstoi'IIcn. Er liep-e-n reedls| geruimen tijd geruch ten, dat het binnenkort uit z-ou zijn met de prijzen,-concurrentie in dg lu-iLuds-tpt1- iënbrach© -en da,t van hoio-gerhand de prij- z'ein zouden w-orden va-s-tgeelbeld. Thans zyn in e-on vergadering yan brandstoffen- handela-r-en te, Goe© "daaromtrent nadere med-edeelin-gen gedaan, meldt de Z-eeuw. Een -uiteenzetting weid gegeven v.an den nieuwen toestand, geschapen do-o-r de Hnagsiche' Kolen Cionventie. De bedoeling is, dat elke provincie vojor alle brandstof fen bepaalde prijzen vaststelt, waaraan alle handelaar© (o-o,k coöperaties) ver plicht zijn zich. te houden. Zlijl, 'die zich' niet aan de vastgesteld© prijzen houden, zullen doio-i- de- „Huisbrand-Commissie" van levering worden uitgesloten. Om tot vaststelling de-r prijzen te lui men, werden in elke provincie ééu of meeT brands;toffen-iioinlniissies benoemd. Deze brandgtoffoncio-mmissies hadden ech ter slechts advi-es te geven. Die Hnagsche Brandsjtoi'fenc.ommissie stelt geheel onaf hankelijk de- p-ilijfz-en va©t. De prijzen voor Z.- -en N.-Beveland zul len van 1 Jluni af gelden. Vqe-r geheel Zeeland kon nog geen gelijkluidende rege ling worden getroffen, maar liet ig wel de bedoeling daartoe te komen. .Voorts bepaalde de Conventie, dat geen nieuwe bvandgtol'fenhandelaars meer zul len worden toegelaten en dat aan de coö peraties geen groioter kwantum brandstof- geleve-rd zal worden dan zij' over 1932 ontvingen. Zaterdag 17 Jluni za.1 nog een speciale vei'gadering worden belegd met de- coöpe raties. De b-randstoffencominissie voor Zuid en Noiord-Beveland begtaat uit de heeren J. C. Pik', I. Eokke, W. Eaagse (allen te Goes); M. van Weele, Cplijnsplaatvoor het Westelijk deelP. de Vos, 's H-ee- renhoek en voor het Oogtelijk deel: H. Louigse, Sohoiv, A. J. M. Nolet. t In he-t pension S-t. Wjllibr-or-d te Wlasise- niaTar is opi 66-j-arigen leeftijd overled-en- de lieer A. J. M. Nolet, gep-easioiuieeird lniten-ant ter ze© der le- klaase ©,n oud Bdj'ks Ha-veinm-eeister, te Teirnyi.zieln. De lov-grled© trad opi 2 Au,gu-s-t.us 1887 als ade-lbiorsit le klasse i-n zeedienst en werd 16 Maart 1890 benoemd tot luite nant ter zee 2e klasse, waarna «pi 1 Oc- ■toner 1902 zijn bevordering to-t luite-npnit ter z'ee der le klasse volgde. Hij maakte deel uit vain vérschiljlende -e-xpaditdën naar Aljéh w-aarv-oor hem drie -ondtrscheidingeii werden toegekend. Bovendien wlas hij ge rechtigd tot hot dragen van heit ©ereteakënl voor laugdurigen dienst als pfficsier. Do uitvaartdiensten hadden plaats in de St. Wiillibrorduskerk te W|ajSseinaar, deis morgens te 9 uiu-, waarna ds teraarde bestelling -opi het R. K. kerkhof aldaar. PIÏOV. STATEN VAN ZEELAND. V oorsittellen. Ged. Staten van Zeeland stellern a-an de Provincial© Stat-en voor ©en de-el vain den weg, die loopt over de kruin vfajul den zeedijk' van den calaimitouzeto Bors- sele-nplolder toit onttrekken aan heit «pien- baar véa-kecr, omdat dit deel na de dijk- Verhnoging t© smal z-al worden ©n -aam. den binnei berm van den dijk ©en ilinke Ureede 'weg in aanleg is. Ged, Staten hebben in den breede over wogen wat te doen staat mieit 'den train- Twee berichten. Twee berichten in één Mad: Het ©ersjta handeltover da kerkver volging in Spanje ©n over 'de ©nciyeliekj welk© Z. Hl 'do Pansj daarover schreef. Waardigklinkt het protest van den Vader Ti-er Chrigtenheid' tegen da mis dadige nieuwe wetgeving de-r Slpaangohe republiek'n wetgeving niet meeir steu nend op het recht - doch op het gTofSjte eigenbelang en de hevigqta godsdienstbe- ghrijding. Die kérk treft mjen in haar hart door der kloois;terorden ,het 'onderwijs ge ven te- yeirbiied-en, terwijl tegellijlkeirtijJÜ dooi' brutale-n diefgtal, de congregal ies van hun gtof'felijk bezit worden beeoolffd. Da kalholijeke -godlgdienst wordt onder ba- lcmmerendat isjtaatscöntral© gesteld en de geegtelijkli-eid onthoudt men de toelagen, die haair fechten-q to-c'kéineii. D-e katholiek© keirk werd in dit geheel katholiek© land vugeivrijl Verklaard! H.et tweede bericht brengt nieuws over de befaamde R.-K. Volkspartij, het dwerg- oirganiqatie-t.je, da.t te-gen alle adviezen der kerkelijke overheid in, haar eigen weg getje bewandelen wil. Met onnoemelijke moeite hebben zij het to-t een Kamerzetel weten te brengen: thang is er resda scheuring jen slaat m'énj elk|aar in-et de pionten v,an dien qtoel om' de ooren. (Til burg, de 'afdeeling wa(ar deze digsidonten- groep vooral o'p- gteunt, heeft, zich losge rukt uit het noodverband en den Bosch tg miet bekwamen spo-e-d gevolgd. Wie mocht denken dat die heeren ein delijk genoeg van d-e aïspheidingggleést hadden vergist zich. Naar de Rl-Kj. Staats partij keerden zlijT ijjot weder. Wel qtich- ten zij een nieuwe partlijf; 'n democra-tigolie en '11 katholieke. D|e hoeveel'gte in wei nig tij'ds?, Twee uite-enloop-ende berichten dus?, Sichij'nbaar! In wezen passen ze precies bij elkaar. Vloeien zlijr eigenlijk uit el kaar voortzoo-als liet gevolg uit de. oor zaak. Fr zou nimmer een paugelijk'ö protest- encycliek tegen kerkvervolging in Spanje noodig zijn geweest, indien de S-paanscha katholieken hun tijd begrepen en eensge zind waren ge-w'e-egt. Kun tegenstanders -sloten zic-h immer vaster aaneen. Zij zelf vermaakten zich met onderlinge ruzietjes en liet in, 't leven roep-en van nieiulwe partijtjes. Iemand overtuigen, voor zijtn ideeën en voor het goede ijveren kost moeite. Het is veel gemakkelijker kwaad weg te knopten eni voior zichzelf "te be ginnen, precies als eenige van die „ver standige" katholieken in Nederi'and aan het 'doen zijn. Veel gemakkelijker en ook meer de persoonlij la© lipelbeid streelen-de. Het sta,at zoo gekleed de aanvoerder te zijn. Voor dit ple-2iertje ziet m-en er niet te-gen o-pischeuring pip scheuring te mak-en, broedertwisten opi tou!w' ta zetten en elkander e eng" fijntjes te ver ketteren. Nét zp-olang tot de krachten zo<? Versplinterd, de rna.oht z'oo onderigravleni is, dat de vijand stè'rk' genoeg is om zijb slag t,e slaan. Wie zich a.an ©en ander spie-geilt, spie gelt zich- ziaidht. Vooado-o-pig zlal Z.H. de- Baus, metn- sche-lijkérwij-s gesproken, Wel niét in e©ni e-ncyeliek voor d-e elemiemt-aire rcehten V-attl Neerlamds katholieken beJuoeven op te komen. Roeien wlij eiöhte'i' da splijitjzW-am •oindei' ons nieit sipoie-dig uilj, -dam .werken! wij snellen' ons ongeEuk in de hand dan; d© méést Vei'wioedc anti-pap,list k'an doen-. UITKIJK. dienst HiaméwteertVlake, die .in 1932. alleen ©en verities, oplevrtd-e van tqtjaal f 14.887,95. Zij bomen na rijp beraad both de Provinciale stagen met h-at vjopi'sltel da team met in-gan-g van 1 Januari 1934 iop ia heften. Kat voordee-ligqte la-anbod ia van «en ondernemer, die yOior,f30Q0 be reid is den dienst te onderhouden- mat autobussen. Ged. Staten rekenen op ongeveer f 8000 voordeel per jaar vqoir de provincie, onge rekend het wachtgeld voou- een deel vlam het huidige tpampergoneel Met het oog op de provinciale financiën* e-n op- het reeds eerder virmindesran vianl subsidies, stellen Gedep. Staten voor ,-af- wijznud te beschikken op hat! verzionkJ van den z'eere-orw. heer Fneinckeln ojn f 30Q s-rbsidie voor he-t Eiuiohai'is'tnSoh kruis tocht warkhuis t© Kuist. Do raad van Beheer dep N.V. Wlabtig leadingmaatschapipij Tholen vroeg «m sub sidie van de Provincie. Ged. Staten stel len voor afwijzend opi dit véxzlaak 't© beschilken, omdat de Provincie reeds Van) 1919 af financieelen s|teun heeft toega- beind. Ged. St-ate® wijzen op de -groots sehoan- ïnelin'gen in da uitgaven t.en bat* vlam de calamitcuze polders namellijk in dn alafate 10 jaar tusschen f86.924 in 1923 effli f199.133 in 1930. W-a ar het voorstel in dezte tijden bijl da begrooting, moeilijk is, e©n bedrag te ra- man, stellen Ged. Sbatein v-oor ooiider dan naam van „Zeewej'inganBonds" ee|n fbmda te stichten, Waairinh atgean jne-er geraamd! is dan uitgeven tot -aan maxiintmn v-an! f 200.000 z-al worden gestort ©n wielij l'ond-s verder dient, om in jaren-, dat. meer uitgegeven is dan geraamd, daariiih het mee-rdei-e aan t-e vullen. Nog stéllen Ged. Staten voor da reke ning der provincie p-vitr p831 vast iet st-eillan in ontyaing op 5.823,474,92 -an in uitga-af °P f6.974.852,81. D|e inbraak in da Itema (e .VmnJterdaiii. Op het Eindje ta Eindhoven warenr Zondagavond twee lieden aan het passa gieren." Zij verklaarden, dathun ta Antwerpen een biljet van duizend gulden

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2