3UWorukwerken ■I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND GESPREKKEN I lord-Holland ird-HollandsGit Dagblad eKfui* DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS f~l BINNENLAND iCHE COURANT 11 U een afdoende en succesiolle ne In Noord-Holland boren 't Y? pst uwe aanbiedingen, aanvragen, ndmakingen, enz. In bet - - meest gelezen dagblad In Noord- end boren bet Y, net sditlo's Alkmaar, Nelder, Hoorn, Pur end en prorlncie - - - - irregen roor adrertentleterleroi ife men aan de Administratie Telefoon 433 en 633 - - als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. IRUKKERIJJI.Z.C., GOES [galt Uw reis zenuw-, hoofd- Fere pijnen, aarom steeds zei een doosje tS VAN HET i uithui (uis! PCENT. PER DOOS EDERS 45 CEKT. [ERS EN DROGISTEN. DONDERDAG 8 JUNI 1933 De Rotary-beweging. FEUILLETON HOOG SPEL. fl BUITENLAND l~| U66fdfufa,liie#fujn> s Voeder for een naaf vain M^grbéegci da' vraag, of bijl den potn- |n Jreurmarsch voor nuotihti gccompiojnieerd had W'ege|n!s I /.ij u oom. ie> en Rosmini Luisterde ge- ztei hij,,'t Is org jnooi» touh liever gehad,. dat a en u,W oiolm dan fpelulrr eoimpioimeie'rd." 1 genopt na ©en ©ourcfelrfe ta I eer,, do,or «ein! p(rinjses to esprokendeiZe befwtomdieirda bgripl en dirigeerktuntelt, ar» Laar oen ding betjreulrd had» Iz© den meester dea> heelem van-achter ha»J k'ulninien zien* fcfc Zoo erg, hoogheid," ant ler, „ik ben van adhfceirieó Idie als van voren 'Refeepn It'eger, ali keier je 't jam.'*" FPLEIN 6 - ALKMAAR vorden met den meesten jjpoed en tegen concur reerenden prijs recht sreeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. Wie niet Adverteert, eft geen recht op succes T E KWLM S Oegstgeest (bij Leiden), sn en Zuid-Beveland: LDER te Goes. genlijk niets anders dan het op zaken, inplaats van te ten tot men tot U zal komen succes op zaken af!! NUMMER 67 298TB JAARSANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie, Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No, 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN (Slot). •Drie jaw na, die stichting yam de eerste Rotary-club, dus; in 1908, k'vviam het 2e 'district tot stand, n.l. te Spn Fpan!ciscio|, waarna het aantal'z<y>< sterk1 aangroeide, dat het in 1910 .gelstegen was tot 16 clubs. Deze vormen gamen de „Rpit.ary; International", Vopr eemig© jaren is 'Eugeme New'son© uit D|ur.aa tot voor zitter gekozen. In '1910 overschreed de beweging, de grenzen der Ver. ESta.tem, daar te Winni peg in Canada eveneens eetn club \verd opgericht. Het volgend jaar reedsi deed de 'Rotary haar intrede in Engelanjd; doen t» Dublin en te Londen een 'flhibl werd opgelicht. Volgens 'de officieel® cij fers van Jluni 1930 bedraagt het totaal aantal leden 153.000, die verspreid 'Jdjm over 3200 steden in 62 verscliille|n|d(f landen WH!: in de Ver. S|ta,ten zijtn onge veer een paar duizend clubs, in Canada '85, Cuba 20, Mexido 19. In Engeland en Ierland besta,au 254 clubs, in Italië .18, ia Frankrijk en Spanjte 13, in Zwitser land 10. Overal' is (Jei "Rotary te vinden, hehalvei in Rusland. In ons land drong de Ijewteging door in 1921, toen de eerste club te Amsterdam werd gesticht. Die bewtegingmaakte hier ©enige voortgang'.; in Juni 1929 Werd o.a. te Maastricht een club opgericht, terwijl iu Januari daarolp 'de oprichting yan een club te Arnbeta' plaats vond. Er zit ook' wèlf'teven in; in 1929 Werd d'e jaarlijksche landdag ge houden te Haarlem, waarbijverschillende buitenlandsohe Rotary-autoriteiten aanwe zig* waren. In 1930 werden op 9 Mei de zesdie districts Rotary-bijeenkomst te Lei den gehouden, w,aarbiji' 90 afge vaardigden iiuit 14 'steden van ons land aanwezig. Wa ren. Gouverneur van liet district Holland is momenteel dhr. 'Et H, Krelage uit Haarlem1, voolrz. van die Atg. Ver. voor Bloemhollonciultuur.,Nog onlangs vpnd to Apeldoorn de Rotary-Landdag plaats. Op 12, 13 en 14 September 1930 werd to 'Den Hang een (tongres gehouden van do Europeesehe Rfotaly-clubs. Hierbij waren ruim 1400 .afgevaardigden uit het buiten land aanwezig. In do intern, organisatie ontbrak nog maar altijd een schakel, n.l. Ncderl.-Indië. Voor eenige ja,eetn besihomd tilda,ar nog Meehts één club 'en wel te Soer.abaia ten te Djokja; dit was te weinig naar het oordeel vam den voorzitter en hij zond den vice-president, dhr. James Da vidson, na,ar het Oosten, Waar deze in Maart 1929 afdeelingen oprichtte te Wel tevreden, Bandoeng, Malang en Sema- rang. Te Batavia traden een 60-tal per sonen toit do club toe. Die organisjalje heeft z'iöh dus1 ziichtbaar over heel de we reld uitgebreid en het was "dan ook' geen wonder, dat toon den 2en Juni .1930 te Chicago het 25-jarig bestaan van de Ro- tary herdacht werd, een groot aantal af gevaardigden uit alle landen, waaronder la Nederlanders, naar 'dp tweede, stad van Amerika reisden, om er internationale vraagstukken te bespraken, waaronder als nieuw onderwerp' viorklmbm de woknij- verheid. Wat nu het standpunt aangaat, dat de katholiek ten op'ziehte van "dejze instelling heelt in te nemen, willen wijl allereerst Wijzen op den inhoud van het bisschoppelijk schrijiven, hetwelk in den zomer van 1930 tot de geloovigen werd gericht. „Die Rotary, zoo spreken de bis- sclioppen, is een neutrale vereeniging met 'een economisch en een sociaal karakter, die de maatschappij wenscht te verbete- terten en de leden w.enscjit op, te voeren tot eerlijke; onbaatzuchtige mannen. Het 'nastreven van dit Boel is zéker prijzens waardig, doch zij wil het bereiken door de beoefening van ethische beginselen, welke losgemaakt zijn" van iederen gods dienst. En om 'deze reden behoort de Bo- i' i —17 Zij richtte zieh .weer ,op en stiet een kori,en lach uit. „Ik boedel, dat wij den schijn moeten aanernen van dat te doen. O!" riepi zij, haaa- handen tegen haar blanke voprhoofd drukkende. „Jk heb een viisioiem vain iets, d!a,fc ona hier' .Wacht. Het is mij, alsof zich eien deur heeft geopend ieto mij een Wlaplen in de hand is geduWd, dat ik kan hamtee- nen om met een wjoéstien slag het aan do .Orsini's gedane onrecht te wreken." „Sst. je bent, ovemspannen, kindDat is (nieit het werk' voor een zlwfajk meisje." „Neen, ni'öt Voor een zwak' meisje stellig niet- maar ,wed voor een sterke vrouw van het geslacht Orsini. Luister." Zij .boog zieh naar heim toe en liet haar stem tot zacht gefluister dalein, Wjanit het Waren zeer gteheimla dingen, die zij hem ha,d me© te deeten. Snel sptrebélnde, ont vouwde zij helm het) heelle plan, dait, in haar schrander brein was opgekomen. Het Iwas tot in alle bij,Zonderheden uitgewerkt, zoodat aan de sterk gesmede keten geen- tehakel ontbrak. In geihogen houding op zijn sltoel gtózë- W, hoorde hij ha,ar aan, en hioe ver- tary tot de vereeniging,en, waarvan de ICatholieloen zich "moeten afzijdig hou den". Inderdaad getuigt het eerste ge deelte van dit citaatduidelijk van den broeden geest van Verdraagzaamheid, wel ke het episcopaat eigen is. Voor oprechte andersdenkenden moet de Kofary zeker veel aantrekkelijkheid bezitten en wellicht ook tot het beoefenen van veel goed aan leiding geven. Maar hetgeen wij' Katho lieken ispeciaol' ten opzichte van dezie be weging bei doen of' "juister te laten hebben, is, evenzeer in de lijn, hetgeen de hoogste kerkelijke overheid .tevorten .reeds; bepaal de. Dien 23en 'Januari 1929 had Kard. iSiegura y Bpieuz in een kerkelijk' schrijiven verklaard, dat de Rot arias; de leekenmio- ra.al en godsdienstige omverkc'hilligheid huldigen, waardoor deze vereeniging valt onder Canon 684 van het kerkelijk .wet boek, -welke zegt, dat" de gefhovigen goed doen, met zic'h te laten inschrijven bijl kerkelijke vereenigingen, doch dat zlijl 'zich moeten afhouden van geheim», vferooir- deelde, xevolutionnaire eh verdachte ver eenigingen en verder van zulk'e, die üc'h onttrekken a,an de kerkelijke cent rote. Op 4 Februari 1929 antwoordde de Congre gatie Consistioralis', hieromtrent onder vraagd, 'dat de geestelijken zich niet bij de Rotarians, miogen aansluiten. Eigen aardig is het, dat dit verbod bleet be staan ook1 toen Mr. Button de intern, pre sident der Rotary, zijn opwachting b'ij! de kerkelijke autoriteiten had 'gemaakt. Te gen de berichten, als zou de kerk hah- hen beloofd, niet meer aanvallend tegeD de Rotary |opi bei treden, werd op 12 Maart een sterk démenti uitgesproken door Kard. Segura. Ook 'in Frankrijk''begonnen nu de bisschoppen zich te keeren tegen deza beweging, want ter gelegenheid van het in Juni 1929 gehouden congres te Bordeaux waar de Rotary vergaderde, sprak' Kard. Andvieu zich uit degen dezle instelling en raadde de geloovigen het lidmaatschap ervan af. Overigens, afgezien van de „Neutraliteit" en de „relaties')' van de Rotary, is zij', zjooals het bisschoppeliiji'k schryven klaarblijkelijk bedoelt, gevaar lijk ien overbodig. Gevaarlijk eenerzijds, wijl de ethische beginselen, welke rij) hul digt ons mioioilijk' een ethiek kunnen doen voorstellen, daar zijl los staatva.n alle godsdienst, omdat de. Rotary dogmatisch is. Wjj kunnten ons immers nipfil'ijk een ethiek' indenken, welke los is van dogma's, tenzij wijf de Kantiaiansehe ethiek aanvaar den of de Iper van Schopenhauer 'en Hartmann. De valsc'hheid van hun wij's- begeerie is eöhter genoeg geblekte.). ÖJk is de Rotary vo|or ons overbodig, omdat wij van Christus, dong de Kerk, de ethi sche beginselen, welke ons christelijk' le.- ven möeten 'leiden, heblh'ein ontvangen onze onverdraagzaamheid zegt, dat de be ginselen der Katholieke eibhiek, wlépjk'e Ivathoüeke moraal' is geworden, de eenig juiste zijn. Slechts in zoover de begin- selcn der Rotary ermede overeen komen zijn zijl juist. Maar dan volgt fok, dat zij, inzotov'er gij ermede overeenkomen, over bodig zjjn, terwijl inztopver zijl "èr niet ui'ede^ oveve.ïnstemmien, valsch zijn. Het besluit van het Episcopaat is aldus, zij h'et dan, dat het niet tot de definities; af daalt, duidelijk". DUITSCHLAND Dc Katholieke gczelliendag toch (cCgelaten. De bij beschikking van de piolitie te Miinchen d.d. 2 Juni Duitecfae geiZeltendag is W'aea* .op v0)0rwa,a.rdiei dat deiZe hijeenkotosit be- pisakt blijft tot helt temltepnsj(eliliitD|gls(p|aa*k eaa heb Danl\ei-stadion en daifc moioh pplboidhben plaats vinden, noch vlaaindels Iwlorden ge hoond,. J? ij J J jj (J[J der. zij kwam, hoe meer hij hot voprkptaieln kieegvan iemand, die. zich instimlc|hpiatig gbaalfj legem een slag, die dpeijglt te vallein. - „Mijn God!" bracht hij, toen zlijl ein delijk z'weeg, met moeite uit, tsrtwSjl hij haar met een half misnoegden, half! ver baasden blik aanstaarde. „Mijn God! En ja uw rein medsjesbrein heeft zulk1 ietjs afschuwelijke uiifjgedachtHet sohijlnt, dat ik je na al die jaren nu eerst Wterklelijki leer kénnen, Fulvia. 'Ik beschoiulwid'e jè nog als eten k'iind yn jijHiij, kom geen Wlo.oïdan meer vinden. Hij maiaklte oen zwak gebaar mat zijn ou.de, doof.'sfcji- nende handen. De stoïcijn had plaatp gemaakt voot den Vader. In zijn gliio,oitie beztargdhédid voor ha,ar, zijn eenig kinid, had hiji het haar gaaatne uit het hooifd getpteaatmaar z'ij liet' 'Zich niet van haar plan afblre|n|gen. Tertvijl zij', voorbging mieit hem te vciritell'ein, hoie zij, met één eaiketein slag 'dezWn Slagen vfeuradar en den Hea<t,qg. v,a,n Valcintjinois dadht the verslaan, naakte z'ij hoe langiep hoe mieer in vuujr. Zij besjLooit me|t hem te Heggen, dait zij, nqch hiijt, noch eeinige Orsiind veilig zo.uden zijn, Wanneer zij niiet tot JeZefn stap) overging. Zij -herinnegda hem Kraan, dat geen Orsjai veilig was),, .zoolang) Qe- sare Borgia leefde en tenslotje verklaarde zij, te gelopvein, dait de Eeim'el z^ellif haar deze zending had opgelegd, dat gij, leen meisj'e, de zwakste der Orsini's, bet aan SPANJE I)r gevolgen van de wet op) de congregaties. I Meer dain oen millioen siahoiojllkiinidiarein, 350.000 zieikem,. 18.000 laiainlklzinlnigen ep 15.000 meiliaiatschein, die .thiante door instel lingen v,ain de religieus© orden twloirden vea'zorgd. .WOtt'deu tUxa.raa geitrolffleji door de w'et op de congregaties, JKrachtens de nieuwe wtet, die onlangs door presddemt Zamora getetektend is, ziujlen lal! detzte in stellingen geeTJoten wbrdeto. i D,ei „Velreioniging vian Gezirislilooldau" heep bij de Bcgteering jkraichtjig tegen deizei wieit giepbotesteerd, wëlk'e, zij de mteaslt opiemlijke siöhending noiejnt van de ne|ch- teiu 'van gelzin en Kerk buiten Bluisfemd en Mexioo. DE DONAULANDEN Hoogverraad ju hel Oestcurijkjiclic hondslcgcr. Volgens de bladen te Wieeinen zijn gis teren o.nigeveer 100 plepsoinein1, mceisltj 'htelw- rende t|0>t het Oostenrijk'sidhe boinidslejger, dp,or de plolitie .geanre^taerd olndeir .-Verden king van hO|Oigv!aiu',aaid. Dit. (iplbradein van dei plplitie vindt z'ijn oorziaai' in iqntdekjtan- gem, die onlaings hij agn huiszoeking in eein nat.-socialistjscli lokaal! gedaan zijn. Voleens de bladeoi heefft jneu daar teJ-' rijke actief in heit;.leger dionendei plcirïjonieni aangetroffen em bezW'arand materiaial in beslag geinomen. ITALIË Het vier-mogendhedeu-verdrag aanvaard Reuter meldde gisteravond [uit Bom^ dat Duittehlaind zijn eisch tot wijziging van den nieinWein tekst v;an het vieff-mor gie'ndhedan-verda'iag bee®. inlgetrokkelnjWlaar mede het veadrag .aanVaard is. Dei piara.fieering hieeft gisteraViOnd 9,30 uur in helt kabinet van Mussolini in het Bialaz'zb Veinelzia pulaatsgehiad- i Het verdnag is door dn amtoadsadeturs van Duitecihlaud, Ejngieland en Fran'jrijk en .door Mussolini gielpiarafeerd. Vantevotein had Mussolini in dan Ita liaan schen Senaat eten aiede gehoudem, waarvoor g-rppte 'belangstelling, bestoind. De tekst, v a,n het vj,er,drug, In de inleiding tot. het verdrag W|o>rdt gelegd, da,t liet p®tet in hoofdz|a,alc' fen doel heeft dé doW-het violkenbondsiaoivfe- na.nt injgteisjtelde methoden ein 'pkloiöedureis doeltreffender fp m,akten, Zonder ,dat de beslissingen der vdar, mogendheden kun- nein vooruitloioiptep opl .de i-echtetn y|an an- dlere staten, buiten welkte om zij daarover g'een zeglgeaislchiapl) hebhien. Art. 1 bepa,alt dkt Engeland, Frankrijk, Italië «n Duitglcliland zich aaneenlsCfufitein om een krachtige, politiek van samenlwter- king te Voeren. j i 'Art. 2 houdt, in, dat de gedaobt'enWil- aélingen vooral ten dloel zlullen bejbhten dte toepassing der bepalingen ,vam hek MoLkfem- hondspaot, mieit, name-vap ar-t. 10 (haind- hia.ving territoriale! stalbus) quo), art. 16 {sancties in geval vlan een clonflioD en Bit. 19 (hier'zieining 'der verdragen), i Art. 3 voioalzieit in heit gavlal van een fiasco der .onltWapeningElcloinlfea-eintie; d® vier miogemd'htedem z'ullen samiemtwiarkteln cm een regeling te vindem .Van de onoplosbaar gebleven plrohle)m«n, L (J JLJZi Ari. 4 behelst» dia.t de gnocute mogend heden eveneens' het geheel der o economi sche quaeiaties kunnen ondeiriZaekeni, Welke voor he;n een gemeanschappelijk' htelaing jn Europa vertegenwoordigen. 'Art. 5 stelt 'dein du,ur v.a,n heüpaöt op tien jarenliet kan voor gelijken tijds duur worden verlengd, "behoudens, opzeg ging aan heb eind van het aohtste jaiar. Aft. 6 bepaalt ten slotqt, dat de Fran- sche tektet. in geval van een meenjiglsver" schil beslissend Zal zijn. hun huis .aangedane onrecht moeslt Wteklen en verdere vernietiging vlain hen ip|o)e)s|t verhinderen. Eindelijk scheen ook zijn gesahokit,oud gemoed door haar vuur aangestoken te wlorden; tenminste voldoende o(m te ma ken, dat hij haar eindelijk angstig ön jnet tegenzin zijn tpestenwning gaf. „Laat het verder aan mij over om het met Cesare Bioirgia en zijn handlanger kla,a.r Ie spelen," zeide zij. „En bid voor ons beidei- Ziel". Hierna, kust© zij hem en liepi naar de schaars gemeubelde zijkamer, wiaaj Fflnlte- leone haar ongeduldig Wachtte. Hij za.t in een stoel met hoioge leuning aan een gebeeldhouwde tafel, Waarop) een zilveren kandelaar stond, Bij haar bin nenkomen ïstond hij op en. Zag nu, hoe bleek en zenuwachtig zij was. Voor haar statige siohoonheid, haar slankte gestalte en de sierlijk© houding van helt kopje bleef hij onverschillig. 1 Zij tïa,d naar voren en leunde tegenover hem tegen de tafel, vanwaar zij hlejm, on danks haar zenuwachtigheid v'aSfc in de oogen zag. Eooals wij weten, was Bantaleon© slim en sluw, maar vergeleken nji©t de harte had zijn slimheid niets te betelek©n|em. Hij' wias sluw', niet schrander ©n geestelijk niet Pp>g'e!w)a,ssen tegen de scherpizinnigheid, die achter haar tenger uiterlijk' veijborgen AMERIKA De Verecnigdc Staten en Japan. Het depiartiemtent van bujbenlainidsicihie za ken. te Tok» haeflt bekend gemaakt, dat net: tiuisteehien Japan en de Ver. Saltern tolt 'een viergelij'k is; gekoimi® inzia|k;e de douianeplolitiek. Van Amlfijdkaansdh© zijde is bovendiiein v(erkla,ard, dait miettt tje WiaS- hington de bteteetkkingtem. tuisislchen Jaipaa en Mantejoe.kWo overeenkomstig aciht tóeit di© tu'Sschen Groot-Biritannië en de Brit- sche dominions. Dwz© laaibsjte vèfklaring is in Japta- ssrihiei politiék'e ki'inigen mgt, grapte he- iangrielling vernonilein. Algamean paeprt men aan, dait de .niieulwie negleierimg in de Ver. Staten een wijiZjging heeft isehracht in de ptelitieble gedragslijn nopens Eet Ver re Oosten gevolgd door den vterigen se cretaris van stjaat Stimsan. Te Tokio a,cht men «en en ander gunstig .voor de ontwikkeling der vriendschap! tuisschan de Ver. Staten en Japan. bedaart spoedig met een Per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist Tweede Kamer. De voorzitter v;an het centrale atem- bureau heelt benoemd verklaard tot le den der Tweede Kamer: in de vatcafuire-L. N. Dgok'eirs, den heer Tli. F. M. Sohaejiiman, te 's-Gravtenhage in de vaioafure-T. J. Veirgclhifthr, ,den heer M. P. V. d. .Wieyden, te Ziefvjen- 'hoven1 in de va,oatu|re-J. R. H. v'. Sdhaik', den heer G. W. J. van Koev'erden te Burein; in de vacat;iu.-e-P. J. Oiuid, den heer-J. Schilthuis te 's-Gr,a,venhage in de vaoatuie-H. Colijn ,den jieer A. A. L. Rutgep-s te Paraniariho. Bet conflict in de R,-K. Volksjrartij. Te 's-Hett'togenboEieh heeflt, op' Tjwteodien Pinksterdag een bijeenkoinsit plaats gehad van leden der R.-K. Volkspartij .uit v!er- achillende deetten das lands, «IpteOiaal uit Brabant en Limburg. Deze bijeenkomsifc Werd gehouden in verband met gösiöhilleai in de R.K.V.P. na, het congres te Utrecht, diq eenige af dealingen, o.a. Tilburg, aan leiding hebben gegeven en bloc uit de R'. K. Volkspartij t,e t peiden. De heer Felix Donders, die ,zich als eelrste teigen de leidinlg Van de R. K. Volkspartij had verklaadr, gaf in de Ver gadering te Den Bosch een uiteetolzletting van zijn standpunt, De> -vergadering heeft met. algemeene stemmen een resolutie aangenotoian, waar in besloten wordt tot sltidhting van de „Katholiek Delmocratisiohe Partij". Hrofdingeiiicur-dircctoinii' v. d. Wateritaat. Naai' men wteet zal de hoiofdiingeniierir- directeur van den rijksjvvatieirsfaat, ir. A. A. H. W, König, met inganjg Van 1 Augustus met pensioen den dieinist ver laten. Da Limburger Koerier veneemt thans, da.t- als zijn opvolger is nangelwezlen ir. C. J. "Wittevteen. ,tot dnsviea- hoo|fldin- genieur bij de directie .Zuid-Holland te 's-Gravenhage. Dhr. "Wk'teveen is als arfondisislelmcnlts- ing. ook verscheiden» j,a,ren in Terneuzem ■werkzaam geiweie'st. Naficnale Wit-Gcle Kruisdag. D;e R.-K. Nationale^ Federatie Het "Wit- GéLe Kruisi '.viert "di!» jaar haar tweede lag. In dat oogénb'lik, "tpen hij zichztelvein in zijn war© gedaante had laten kannen, had zij haar oord'eiel over hem geveld en zteer jui'st in hem gezien, Wat hij inder daad wias. „Zie mij eens goed aan, Ser Panitaleo" ne," zoo noodigde zij 'hem met etffcn, kalme stem uit» Hij deed het, banieuWd Waar zij.' heen wilde. „Vertel mij eens, vindt u miji niet mooi en heb ik geen knnpi figuur?." Hij boog, meit een bijna sardonisch© uitdrukking op zijn gelaat, „Schoon als eten engel, zeer zekter, Madonna, Monna Lucretia, de eigen zuister van den Hertog, kan geen vergelijking mek u doorstaan. Maar wat heelft dit te maken met „En mijn schoanheid is nieit helt eenige, wat mij be|geierems|waardig maakt. Ik be zit een goieden bruidsiohat,." „Bij zulk een edel jiulwteel briweffit ook een edele zetting." Nu begon het fla,uW to.!j h em door te dringen, w!a,ar ra'ij hoen 'wilde en zijn plolsen hamerden noig sindl- ler. „Ik breng den man, met 'wietn ik [trouw1, ongeveer tienduizend duk'akan miee," Ver- lelde Zij vterder en h'et hoo r en npiemiein van zulk een girodt bedrag deed zijn hoofd duiztelen. 1 „Tienduizend dukatonï" herhaalde hij lustrum. Feestbetoon in Jen eigelij'ken zin desj woords, Wordt aan dit 'feit nie,f gewijd, hief 10-jarig bestaan w'as voor het bestuur der Nationale' Federatie een aan leiding, evenalsj in 19281 ©en. nationale bijeanik'omsü ta hemden van besturen ten leden van het iWit-Geki Kruis in den lande ©n van de| R!.-K. Vere,en,iging het LimburgSjche Groene Kruis» Dezie, dag Zal geheel gewijd Zijiii aan de bespreking der geesfelijke volksge zondheid, epn onderwerp, da(j in Neder land! momenteel de voile aandacht heelt, en om organisatie en uitvoering .vraagt. Het programinia van RgZen dag luidt als volgt i; Behalve aan de besturen der afdeelin gen werd nog,<ph uitnopdiging verzan den aan verschillende .personen, die ge acht Kunnen worden in de organisatie der geeistelijk© volksgetztondheid' belang te stel len. Diagenen di© geen uitnooidiging ont vingen en toeizehdlng, daa.vvanl "op prijs stelïein, gelieven zich even le melden aan het secretariaat' van Jen Wat-Gele 'Knuia- dag, 0|udwijH 19 Uteecht. Grivewcnr Rutgers van iSiuri- namfc gaaf hejrn. Bij het Centraal Sitemhureaiuj is be richt ingekomen, dat de| heer A. A. L. Rutgers], gouverneur van S,uriname, zijn b'enoemng. toit lid wan de Tweede Ka mer in de, vaeïiiure-Colijn heeft aange nomen. Djt heteekent dusi, dat dr. Rut gers binnenkort zal aftreden als gouver neur van S|uvin,ame, hetgeen! hij sedert 1928 is Verkorting arbeidsdi&r. A erschenen is het raippwk van den Hoagen Raad van Arbeid inizake wettelij ke .vierkoriing Van den a|r|beidsisiduiur iter oepterking yan de orisis-iweFkloosiieid. 'L In dit raipppait. splraekt de gronte roeelr- derheid van den Raad zioh uit, niet tot een algemeen wettelijke reiggling ovter te Dit «(Landpunt afuifc echter, aanr de nieening van Vele ledeai', in geenan dieeiie in, dat voor da Nederlandsche j-egeerinlg ten aan'zien vlan de vérkprtjmg .van den arbeidsduur geeneglei taak gon Hjn |w|e|g- g,elegd en zij zidh Van het nemieu vjan ittaatirege'le'n z|au moeten onthouideln. 1 D© meerderheid van .dien, Raa,d meem'Ü eenteï, do,t deze regelingen «en bedipijfs-1 géwijs karakter Zullen inpaten driagan. Niet alleen dat man zoodoendje kan rekening houden met de hijzioindiere om-' stiandigheden van ieideir bedrijf, doch jte- sluit me!§ dan nam. bij hef gere- werlag ovler 'loonien en agheids- v:Oior'wlaardan, dat als reigel «Ivieniaenisl be- drijfsgewijlzia plaats hedfif tussehen oirgani- «aties van WerklgeVtens en W|e(rknemiers. Bo vendien heelft een badrij'flsgejwijiZe riegelinig op een onderneimings|gewijiza regeling .voor,. da.t de concurrentie-vopf.wa arden der pin- dsrnetaingen in een bedrijfstak nielf onge lijk Worden gemaakt, i Om ccn Kamerzetel. j.n verband mat de berichten Mmtiiant d© candidaatatelling en d© Verkiieizimg vlan mr. C. VervMorn tof Kamerlid, vte-neiemt helt persbureau V.as Dia,z thans van den heer J. H. Zwlart t,e Appielspha, seckiataria van de National© Boeman-, Tuinders- tan Middanstandstpradij het volgende: i in da op 28 Februari gehouden 'alge meene vergadering v'an da Nationale Boe ren-, Tuinders- en .MiddeiasltiandspartSj' werd op voorstel vlan den beier Rraaf besloten de kieskringen ahlsoluuit 'vrij te laten in de samenstelling van fle candida- tenlijsfen. Van dit rachf hebben "de Noprdelijkia kieskringen gébruik gemaakt. Zij hebben, zooals ze dit ook' in 1929 hefbben gedaan, 'gelijkluidende lïjlsten inigedileind, Inefc het bekende gevolg. De hieer Blraat sdhijnit m«t langzaam, op een toom van diiepl omfzlaig. „Voor- dein man, dien mij tmniwlf," hield zij Vol ,en voegde er toen kalm aan. fotei „Vil u die man zijn?" „Of ikHij z'wteeig. Naein, neen. Hjgti kon niet waar zijn. Die vraag jhad hem zoozeer van zijn stuk gebracht» dat hij bijna, vermfd was. Zijn mond giin® van verbazing wijd open «a zijtn knap gelaat verbleekte ondier Zijn gebtenside huid. „Natuurlijk opi één voorwaarde," ver- volgdo zij, „da,t gij heit zoeken naar Sar Matteo opgeeft en aan u!w mieestor da boodschap hhengt, dat liij niet te vinden is." „Natuurlijk, natuurlijk," mom,pelde hij als verdwaasd. T.oan herstelde hij zich ten spande zijn brein in oim jlit raadsel voor hem op- te lasiSan,. Zij Wa^r Maitteio's ver loofde. Zij hield van Matteo. En toch Of was haar liefdei eein van die algeheel zelfopofferende gevoelens, Waarvan hij weleens had hooxen spreken,, maar wjaajrin hij nooit had geloofd? Hij! kon hef niet zoo maar slikken. Het lag niet in zijn aard om go-edgeioovig! Jte zijn. Plotseling hief hij hett hoofd opi; zijn meusvletugelp trildeh; hij zag. gevaar. Een valstrik Weird voor hem gelogd. Hij zeidie, het botweg en lachte minachtend. .v (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1