J ENGLEBERT Buitenbanden HET HOEFJE, ROUWi Witte Kruis r Drukkerij N.Z.C. Noord-Hollandsoti - Dagblad de KERSEN ONS NOORDEN HET WOONHUIS DE KERSEN, SUCCES 15 APRIL tot 15 JULI 1933 HET WOONHUIS EN ERF NATIONALE BEDEVAART. Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. Noord-Holland mÊM DINSDAG 6 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT RECHTSZAKEN ALLERLEI Advertentiën zullen niet doorgaan. Woensdag 14 Juni 1933; met Schuur en Erf, Te koop bij inschrijving DE KRUISBESSEN, Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving RECLAME XflTt ,'*yx t Woensdag 7 Juni 1933 Vrijdag 9 Juni 1933, Groote Jubileums-Bedevaart naar Lourdes van 25 JULI tot en met 3 AUG. 1933 Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. Fa. Jacoba Maria Wortelboer. Zoekt U een afdoende en succesiolli reclame In Noord-Holland boren 'f Y Plaatst uwe aanbiedingen, aanrraien, bekendmakingen, enz. In let - - - dagblad Ie Noord- Y, met editle's kei meest Holland boren het roor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en provincie - - - - Aanrragen roor adrertentletarlara rlchte men aan dn Administratie Telefoon 433 en 633 - DRUKWERKEN DRUKKERIJ_N.Z.C., GOES y Niets vergalt Uw reis fneeröasï senuw-, hoofd en andere pijnen. Neem daarom steeds als reisgezel een doosje mam alia, punu\ vltlluiluLsl Adverteeren I GEKKE GESPREKKEN I De Rotary-b( FEUILL HOOG Kantongerecht te Goes. Dloor den Kantonrechter te Goesj zijh veroordeeld wegiens overtreding: Leerplichtwet: A. H. L, Krabbtn- 'dijkc, f 3 b. of 3 d. Eieren van wild rapen en vervoeren: P. J. R J. P. B., Wilhelminadorp, een berisping. Auto op openbaren weg 's avonds on-, verlicht laten slaan J. E, d C.-, Goes; f 3 b. of 3 d. Te Goes zich op het gras van het plantsoen bevinden: M. S., Kloetinge, terug aan ouders. Onreinheiden. in riooJput laten loopenj E. d. VGoes, f 10 b. of 10 cL. Keuringsverordening GoesG. M. T Goes, 3 maal f5 b. of 3 maal 5 d. Te Borsselen een openbare vermake lijkheid houden: G. v. d V., .Goes, f 2 b. of 2 d. Zonder vergunning woning doen bou wen: D.v. M., Kap'ellc, vrijgesproken. Zonder verlof in lokaliteit bier schen kenJ. LI.; Hcinkenszand fib of 1 d, Op Schelde visschen zonder vergun ning van den rechthebbende van hef perceelP. idL N VliSsingen f 10 of 10 d. Vlees,chkeuringswetB. J. N, Hein- kenazand, f 10 b. of 10 d. Arbeidswet: H. A. J Colijnsplaait; 3, maal f 0,50 b. of 3 maal 1 d.. Ventojn zodder vergunning: H. J. J. D., Luyk, f 1 en f2 b. of 1 en 2 d., E. A. Goes, f5 b. of 5 d-, A. L.„ aldaar, 11 b. of 1 d. Met auto geen signaal met (den hoorn geven op e,en hoek van een straatP li.. Goes, 15 of 5 d. Met een rijwiel niet behoorlijk uitwij- ken naar rechts als men wordt inge haald: C. R., Goes, fib- of 1 d. Met tinto rijden zonder spiegel: f R„ N. M., Goes, f3 ,b. of 3 d. Met een rijwiel de Veiligheid van' het verkeer in gevaar brengen: J. M. d MG Kruiningen f 10 b. of 5 d Des avonds fietsen zonder reflector; F. J. v LI., Goes, f 2 b. of 2 d. Fietsen, terwijl men verkeert ondot den invloed van het gebruik van, alco holhoudenden drankD. li.., Kloetiitgn f10 b. of 5 d, In staat van dronkenschap de open bare orde verstoren: G. P., \Vemeldinge', 5 d. h„ M v. S., Goes, f 15 b. of 5 d. B» baarddragfffs. To WladdixVeem is Oiplgpridht „Die club van de baarddraigjesjs". Do vereaniigiinig K|t|el|ti zich tein doel liet dragen van dein baard tie bevorderen. Zij maakt; propa ganda ioipl rijm, wlelkó ,als voligt luidf.:, "Wieg mie1! sicheieimnas, -zeep oni-k'wiasfc, Wlant, di'a zijn 'u stecMjs toit last. Laat- -dJe baard ulwt kin omhullen, La-at de- hanen luisfjig krullen. In 'dient ban: dei "miaajklta kim, Diei baard, dia geeft heit; loven zin. V-oor de kunstmatige ademhaling. Al dei middielan die men laatt'wienld'ti Pfn de kjinistmatpigie ademhaling toe te pfctsistom ma lton, dien redder te glaUw' miole, en- pochhans zlo-ui uien -soms veristeheiidenie uwen mjoefie|n •Volharden oan een guinlsltaigen fuif^lag1 te bereiken, i In Amerika, word nu .omlamgis een ver nuftig tpeistei bedacht, waardoor meji da kunstmatige ademhaling zóólang kan toie- pa,steen tioit de natuurlijke ademhaling her steld is. Hleit basita,at in 'hopifd'zlaiak -uit tan kilsit, 'wlaiajin heit, liohaaim lOfpi eiem bad r-tusit, heit hoofd ar buiitein, de hails in een gummiband geislofcm. M-eit een (piomïpijla dat dooi* eein eleetirisahan motor wordt aam d!em g'aing gebracht, brengt, micrn in -de kist, tnet 'n bepaald rhyt!mu|si ©en drukking1, e«n lonit- spanning aap, dia de bewegingen van de borstkas navolgen -emi dan herstelt. Er wlordit bewteierd ,daih het ttaas|tlel reeds in veiel igevaljljen gunstig® uitslagen, «nocht boeken, onder taieer bij Verstikking door -schadelijke gastelen, zlopdait men verwachtten kaai d-ait' heit uitm|unitlende diensten, Zou kimnen "bchvij zleinnieiti alleien in hospitalen en klinieken, maar ook in mijnen en clóctrische eentjrlale, Waar, Verstikking een steeds dreigend gtevaar is. Be gewone audiënties van den COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND op DONDERDAG 8 ets DONDERDAG 15 JUNI 1933 De Notaris J. J. VAN DIJKE te Kruiningen zal op des namiddags 2 uui N.T. te Schore, in het café van den heer Cu. van I>En Borgiit, krachtens art. 1223 B W. publiek verkoopen a/d Kanaaldijk te Vlake, groot 4 Are 80 Centiare. Bewoond door Mejuffr. Wed. A. BruiDshoofd. In eigen gebruik te aanvaarden den 17en Juli 1933. 31582-21 it contant r/d heer ANDR. BURGER te Baarland: wassende aan circa 2150 struiken te Baarland in den boomgaard a/d weg naar Oudelande. Briefjes worden tot 9 Juni a.s., 12 uur (N.T.), ingewacht ten kan tore van Notaris VAN DISSEL te Goes. 31550-14 tegen contante betaling in de volgende boomgaarden 1. van de Gemeente Goes, naast de villa „Ma Retraite" te Kloetinge 2. van den heer Joh. Pilaar te Goes, te Driewegen, tegenover de hofstede van de Wed. Bruggeman 3. van den heer A. Dekker Jzn. te Goes, aan den 's-Gravenpolder- schen Straatweg, tegenover het „Huisje ten Halve" 4. van Mej. C. van Weele te Goes, aan den Karnemelksput te Goes (behoudens reserve). Inlichtingen te bekomen en bil- letten voor eiken boomgaard afzon derlijk in te leveren ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes vóór Zaterdag 10 Juni 1933, v.m. elf uur N.T. 31567-27 a. contant, van den heer Ir. A. M. PEMAN KAKEBEEKE, wassende te Kloetinge in den Grooten Boomgaard en Geertjenshoek a/d Patijnweg, in één percee). Reserve 80 K.G. naar verkiezing van den verkooper. Ingang a/d Patijnweg. Inlichtingen te verkrijgen en briefjes in te leveren ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, vóór ef op Zaterdag 10 Juni a.s., des voerm. 11 uur (N.T.) 17-31605 Zaken menschen Dm db Katholieke be volking van het Noorden wensohem tb bereiken moeten benig R.-K. dagblad voor db noord b- lijke provinciën voor dit dobl ge bruiken bn hbbbbn Advertentie-tarieven te vra gen, Administratis, Groningen 'V... vf.Vi.v -'.VAT i.LW JV.VA gr iste prijslf300,- TH. BOLTJE Werkman Heerenveen 'viTv> Wa'A wiiv: •.V?±Y* -VVVA ftv/v. CA.' -sy/AVA •Yk'v ivV-y; ■'.v/i. .-•TA'J ■ya»», ."TAV.V 2de prijs f 150,— R. HEESTERS Dienstbode Breda VERDERE PRIJZEN: N.-Br. 6 3de"prijs f 75,— ANT. MACHIELSEN f 50 J. Bos, B 222 Leur f 50 C. Raaymakers, B 275 Leur, N.-Br f 50 J. v. Gelder, Tasmanstr. 63, A'dam. f 25 H. v. Tol, J.-P.-Heyestr. 137, A'dam. Werklooze \.Y.N'V-! Wouw tert-i i f 25 H. Korff, Vlissingen l-.yjl"* f 25 H. Schele, Enschedé S'i'v'J' f 25 J. P. v. Veen, A'dam I 'vy-A Verder 250 troostprijzen |iyi welke aan de winnaars reeds zijn toegezonden. vX Tot ons groot genoegen mochten wij consta- teeren, dat de wedstrijden bij het wielrijdend publiek groot succes heeft gehad. - De talrijke binnengekomen coupons wijzen er op, dat men volkomen de bedoeling van dezen sportieven wedstrijd begrepen heeft. De deelname aan dezen wedstrijd vereischte inderdaad een zekere kennis van da wielersport en speciaal van de door de renners verrichte prestaties. De 2de serie van den wedstrijd loopt van Zelfde voorwaarden. Zelfde prijzen. EISCHT VAN UW RIJWIELHANDELAAR MET COUPON I /.'vil vVcr..a ï'vV'vf 'LYy"# J IA'.V; ».vM .v.rJr De Notaris H. JONKEBS te Goes zal op n.m. 1 uur N.T., te 's-Heer-Arends- kerke, in de herberg van D. van Dammb publiek verkoopen: in de gemeente 's-Heer-Arendskerke op het Dorp, groot 3 Aren 63 Cen tiaren. Bewoond door Antbonie Schipper Sr. Aanvaarding bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris. 31533-20 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 2 uur N.T., te 's-Heer-Abtskerke in de herberg van De Pundbrt, publiek verkoopen: bestaande uit: Woonhuis met Schuren, Stal, Varkenshok en Erf, te 's-Heer-Abtskerke aan het Dorp, groot 10 Aren 30 Centiaren. Bewoond door Foort Minnaar. Aanvaarding bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris. 31532-22 De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Neemt deel aan de tegen verminderde reiskosten met minstens vier speciale treinen, waarvan 3 vertrekkende vanaf Roosendaal en één vertrekkende vanaf Nijmegen via Roermond en Maastricht. Uitvoerige prospecti en inlichtingen bij de leden van het comité en de correspondenten in elk bisdom of bij het Bureau V. N. B. Lindeplein 17, Heerlen. Rector B. J. I. LOOYMAN, Breda. JOS. M. P. STIEGER, Baronielaan 1, Breda. tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" I 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie I 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-60 De Inspecteur der directe be lastingen, invoerrechten en ac cijnzen te Hansweert brengt ter kennis aan belanghebbenden, dat eerlang in werking zal treden het Kon. Besl. van den 22sten April 1933, Stbl. No. 225, waardoor de bepalingen van art. 87, par. 1 der Suikerwet 1924, omtrent het vervoer en de nederlagen van Suiker op het terrein van toezicht langs de grenzen, omschreven in art. 177 van de Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Stbl. No. 38) van toepassing wor den verklaard a. op het in de provincie Zeeland liggende gedeelte van het terrein van toezicht, om schreven in artikel 162 van laatstgenoemde wet, voor zoo ver dit ligt buiten het in die provincie liggende gedeelte van het terrein, omschreven in art. 177 van die wet; b. op het gedeelte van het grondgebied liggende in de provincie Noord-Brabant buiten het in die provincie liggende gedeelte van het terrein van toezicht, omschreven in artikel 162 van bovengenoemde Alge meene Wet, met uitzondering van het gedeelte van het grond gebied liggende ten Noorden van de Bergsche Maas. Ten aanzien van het hier voor onder b. aangewezen ge deelte van het grondgebied, worden voor de toepassing van artikels 166 en 187, 2e van voornoemde Algemeene Wet, de in art. 87, par. 1 der Sui kerwet 1924, genoemde hoe veelheden van drie kilogram tot vijftig kilogram verhoogd. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de amb tenaren der Invoerrechten en accijnzen. 31583-64 I HOFPLEIN 8 ALKMAAR als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd Vraagt volledig monsterboek, Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes hoeders vmmi PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BU APOTHEKERS EN PROOSTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS Voor Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! Eews ldw&tn: er een naaf1 vain MayeibeGp bij Rlosteini met d» vraag, of bijl den poim- ponist eens een .treuirmaracli voor mioölifc ■sipalen, dien hij gacoimponjeeird had 'w'egelnls dein dood van zijn oom. Heit glebleuide, on Riossjni luiatjarde ge duldig. Daarna z'ed hij,,'t Is erg jiiooi^ maar ik had toch liever gehad,, dat Ui gestorven w;ap, en uw oioim den trehli:-' ipaaiseh had geioomponeerd.'' Max Reiger genoiot na eon oonderfc ts Meiningen die eer, dopr ieie|n' urinöteis te wórden toeges|plnoikendqz'ei hetwiomdeifda zijn muziekbegrip en dirigteeirkinjnteü, ea z'ei, dat zij maar con: ding, betjreulrd had,, namelijk dat zo den meegtleli* deaj heielem a.vond alleen van-achter had k'ulnimen zien, „Dait is nieit, z!oo erg, hoogheid," ant- iiioordde Rieger, „ik ben van adhteilem precies 't zelfde1 als van voren Rtefeep blijft altijd R'egeiy ai keer je 't jom.'*" Bureaux van Redactie Telefoon Interlocaal Bijkantoor MIDDELB GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT (Slot). .Drie jaar' na die sticht! [Rotary-club, dus in 190 'district tot s'tand, n.l. t iwaaota het aantalzoo dat het in 1910 .geistei, clubs. Deze vormen $aj International". Vopr lEugenio Newteone uit •zitter gekozen. In '1910 over&öhmeed grenzen der V-er. (Sta.teii peg in Canada evemeet opgericht. Hiet volgend de Rotary, haar intnc doen te' Dublin en te werd opgericht. Volgem 'Ier® van |J|um 1930 b: aantal leden 153.000, over 3200 steden in landen wfel1: in de Ver. ,veftr een paar duizend '85, Cuba 20, Mexico 19 Ierland beista,an 254 cl in Franka-ijk en Slpanj'i land 10. Overal' i® dó behalve in Rusland. In beweging door in 192 club te Amsterdam tes] beweging maakte hier in Juni 1929 werd o.a. club opgericht, texw'ijï i| de oprichting v,an een •plaats vond. Er zit opa 1929 Werd dó jaarlijk' houden tó Haarlem, w,a| buitenlandscbe Riotary-r zigy Waren. In 1930 w zesdó districts Rptary-k den gehouden, waarbij guit 14 steden van ons j ren. Gouverneur van In is mpmenit.ee! dhr. 'E. Haarlem', voorz. van Bloembollencultuur.Nt Apeldoorn dó Rotary 12, 13 en 14 Spptem Den Haa,g een congrw Euiopeósóhe Rotary-oli ruim 1400 afgevaarddg land aanwezig. In da ontbrak nog maar a-ltij Nóderl.-Indië. V,oor et I mldaar nog slechts Sioerabaia, len te D'jokja naar het oordeel Van c zond den vicó-p.residei vidson, naar liet Oos Maart 1929 ai'deólinge: tevreden, Bandoeng, lang. Te Batavia tra son en to t de club t heeft zich dus gichtba.: reld uitgebreid en het wonder, dat toen den Chicago het 25-jarig tary herdacht werd, d gevaardigden uit alle 15 Nederlanders, .na,ar Amerika reisden, om vraagstukken te bespa- nieuw onderwerp vol verheid. lVat nu het dat de Katholiek ten instelling beeft in te allereerst wijzen op <i bisschoppelijk s.chitjfvf zomer van 1930 to,t gericht. „Do Rotary, schoppen, is een neuti 'een economisch en e die de maatschappij •teren en de leden •tot eerlijke) onbaatz' 'nastreven van dit R< ■waardig, doch zij: w de beoefening van welke losgemaakt zij dienst. En om "deze i| li —i Zij richtte zich w koften lach uit. „Ik' boedel, dat W eanieimen van dat te haar handen teigen h drukkende. „Ik heb dat ons hier wachh eiefn deur heeft gaqpia in de hand i® geduW ren om met een w d© .Orsini's gedane „Sst. je beinf ovens tnitejb het werk vootl „Neen, niet voor I stellig niet- maar ,1 vrouw van het geslJ Zij .boog zich naar 1 stem tot zacht geflnl waren zeer geheime! had mee te deeten. vouWde zij helm he ha.ar schrander brein pias tot in alle bij zaodat aan de ster schakel ontbrak. In gebogen houdi len, hoorde hij ha.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4