Inde dingen 1 DINSOAG 6 JUNI 1933 [EN TUINBOUW^ [vlGD NIEUWS ril ALLERLEI 1~1 BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN SHE COURANT I minuut ztorg over ta [verlaten door Amerika standaard, tracht men I d betoog' wel goed te II door den Amerikaan, I \ve,ll voor „goede munt" |en maar desalniettemin 1 van Amerika dat •eqt-werkelijken, natuur- liten) riiiktl'Jm. en daarom Vtt de dollar in ons pdaats| van een nage- giedek'ten rijksdaalder, Ie gulden en tien cent pld is( nu beter? Het beste" of het 'njize Ti-laat officieel de n standaard. I ©vak, heeft het wlejtson-t- I ffmig va,a dein Gouden ■teekend, 'waardoor deze peift gekregen. piefstal? ndard gulden pilt de Lute in daag nu jayfek haar laanigtetbiiok'ein, besloot .zijl reisje te gaan mate®, nia gen bij kante Gyada, die 'Ut, getLogieeird tja hebben* I laair koffer ie® j^eoirut, met li,fscheid van haar familie, la® honiderd gulden heelt Itasleh geborgen. Wgooutplé, tegenover haar, eau .bruine® bontjmanitel. kt zie oveec haar ooapemt h'je, die daardoor met (érg [is. Zij begint 'zich iWat Selen en basfluit öm he<t he gaan am gelaat en j'-arfrisBcbei®. Dat doet zij B zichzélf t.e loyarléglgid®, llas'eh zal mieienemieiu. N-ae, Idfaseh laten liggen on/ I te geve® de gevoelens Jotisen. Troulwteius ka® zij, een dievegge is,, haar e .terugkomt. f tasah majr «ttu'1 laten liaan of er ni-eitg bijzonders en komt weer .terug, placht en verdwijnt, even j béugt, en na4at zij het ■■rlaten heeft neemt Door. ItaSeh «m ^li'öh te o vertui- pankbiljet ea- aioig jn is. in hoogte mati?i onthulfet: ■iigenlijik niet vea-waaht 1 Wiat een brtuitalitót Ik, in dein hoek "waar de ftein, hangtliaar tasch. Even J durft zie nog niet goed, lit zie de taseh, -opent haaa;, Irmomnait', inaatie ze opem |qp!gevo(u!wtein zUfhet bamk- precies -zfoioials, het in haar Bnaie had ggzfeife®' Kt het eruit, en sibapt het reispironkélijke betwaarpllaats, hangt dia wlaer op en gaat plaats zitten. fcie zfflo'n leeljjk'e lalich- Biand tegen Dioortje, Weer Idaa.rna ziet zie haaa- |oed Inantel aan, gaat met haar |a;y den corridor ein stijgt lie station uit. f In Jioioga mate yeystooird l Fnde.rwleg haar luist om bij lie gaan .logeanen, geizlakt. |iar_ op een briefkaart af [Nijmegen gcia,rriveegd, een alkenbupg. Daar genieit zie dagen Toe® die om mat, een Verbrand gezicht |ha,ijen Weeji' thuis. i vroohjk'e begroeting, be- 7 i me nu .tpali eens, lieve helb jij die. Ijwtee Wéke® Beleefd?" ran die honderd gulden. I die soms, die jiei op de ht laten ISggeh?" j. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT in de gri)entcnre.vfiart. Tan Nederlandsehe groenten ïa.nd is de laatste dagen ■enotmen, da bde Nederlanid- Jg'en., hebben bask/ten, eein lo.r dit transport in te lag- ad gaat thanis een dergelijke |ove.r de Naderlaindsch-D'uit- lat dit vervioe.r inderdaad ata b'etr&ft, blijkt hieruit, like trein uit 19 wagons bo- Verkeersfonge vallen. ond is de motorrijder St. Hypolitushioef op de Lelie- van Eiwïjbkslufe op inver se gevallen. H ajlheeft daabbïj ©uk: opgeloopen en moest -inehospitaal in Ejlen Helder bt, wfr ar hij aan de ge- ijn verwondingen is over- r f I iiddag reed de 75-jarige C. Kamerik bij ^Woerden, per over den rïj(weg,rijlden iqjM een boerenhofstede op te rij- is hiijf door een achter hens auto aangereden. He man S gedood. gmiddag reden oip den straat um twee metselaars, werk- iuiderzeewerken en afkomstig i Munnekénburen, per motor- irt. To-en. een voor hen rij'- Aenda auto in het d«rp, Irnsnm' zijn va,art veimindexde, wilden rij', vqorbüjtójden. Dlaar bij kwam' de mofoirfets in botsing m;et een auto uit de tegenovergeistelde richting. He bestuurder van het motorrijwiel werd door den auto overreden en werd met verbrijzeld dlijlbeeu en inwendige kneuzin gen opgenomen. Ook de duo-passagier werd ernstig gewondhij had eenige rib ben gebroke'n. Beide gewonden, die be wusteloos waren, rijn in z)orgwekkenden toestand na,ai' het ziekenhuis te Leeuwar den gebracht. Aanhouding vsn "ommunisten aan dc grenst yrijdagavond kijln lang® de hfederl.— Diiiitsche gwns bij!Kerkrade dooi- Duit- sche beambten .drie bekende Djuitsche com munisten aangetroffen, die in het bezit waren van verboden Dluitsche drukwer ken. Eén yan hen kon op. Keikraadsch vebied vluchten. Zijn twee kameraden werden gearresteerd. Ze worden v'erdaeM Koeriersdiensten 'te verrichten met ons land en in verbinding te staan met iNeaeri. communisten. g|Cii a.auhondiug. Die ziedenpolitie te'Amsterdam heeft in samenwerking met het rij ksburqan be seffende de bestrijding van den handel 'in vrouwen en kinderen in. Lnnbuig.een 35-iarigen reiziger in stofzuigers aange houden, die onder valste vciorspiegelm- gen twéé LiwWgsdhe meisjes in een ver dacht huis tc Amsterdam had do^n pn- detL-bimgen- In verhand düiai-mee is de ïioudster van genoemd huis eveneens in arrest gesteld. E|en r«s(ofi?ut chauffeur. Zaterdagavond ie pp, den Zuid Buiten singel te 's-Gravanlitaga 'tegenoveir het Ziekenhuis een auto te water gereden. In de auto zaten de eigenaar, de 41-jarige 'A. 1. v. d. Si-, café-houder, wpmende »,an den Zuid-Buitensingel, een 10-jarig zoon tje van v. d. de 29-jarrige vleesehlioiui- werskneeht A. v. d. W|. iiiit de Hetscher Btraat en dei bestuurder, de '38-j,arige ver- .lofhpudea' jJ|. Wl. Si., woniemde in dei Ca- Inndstraat. Toeu de inzittenden gen mee- ningsverschil over het rijden kregen, "zeide de bestuurder Si.: „Dian moet de anta het water maar in", Waarop' liij .meteen in den singel need. Die eigenaar v. d. 'S(.: en de bestuurder S. geraakten te water, 'terwijl de twee anderen tijdiguit 'den auto kon den springen. Die te whter geraakten kiva- men zonder eenig letsel "ppi den wal en vbegaven zich naar huis. Dje bestuurder S;. is in zijn woning gearresteerd en in het hoiofdbureau van, politie opgesloten. D'e kir aan wage il yan de politie heeft den auto gelicht en ,na,ar het "hqufdetómimssa- riapt gebracht. Gcwddigc bojchhraud. Gistermiddag heeft in de staatsbosschen onder de gemeente Gilze Rijen een zWare boschbrand gewhed. Ongeveei-, 3 H.A. dennenbo.seh is een prooi d er vlammen geworden. Die bosoh biandweer kon na, uren werken het vuur door het aanleggen van z.g. tegenvuren, meester worden. B'ij hjet ziw'wnmcn verdronken. Gistermiddag om half' zes is 'te Rhenen de Ongeveer S0-jarige sigarenmaker, |J. van Dialen, bijl 'het zwemmen in cte Rlijlii verdronken. Haar het lijk wlordtnog ge dregd. 1 Zaterda,g is- in da Maas verdronken ■de 12-jarige S. uit Lutterade bij' Geleen. Zondagmiddag' is- bij het kwemmen in de haven te Heusden verdronkan de 22- jarige machinist Hjoogentoorn. 'l'wjee kinder (jen verdronken. Zondagmiddag vpnd een vaoirbijganger in het AlWaïeiringsikianaal tusswhen Wie- ringen cn den Wjering'enneeirpiolder tw'ee kinderlijkj,e|s drijfvende. Hij' 'haaide ze op 't droge en wiaarsehulwde onmiddellijk1 den dokter. Diazè trachtte mgdoor kunst matige eftlemhaling de levensgeesten weer op te wekken, doch tevergeefs. Die ver dronken kinderen bleken te zijn twee dochtertjes van den landbouwer N. 'L. Zij zlijln waarse'Mjnlij'kl bij het spelen t£ water gar,a,akt. Heg eenige verkeer.s;ii/gelakkclir. Gisteiiavoind ia de 17-jarige B. do Boer nut Smilde, kussohen App|elscha «n Gbster- WOlde, met zijn rijwiel onder eieto' plas- «eerende auto gekomen. Dyj jicwgefn is aan de gevolgen overledtan. Gisteravond omstreeks half 8 kw|am -de 27-jarige maju|ffriOu|wi E. v. .Gils, wioi- uendo Eoudeplaid te Goirle, mat haar ver loofde per fiats van Btreda naar Tilburg. O.p den Bradaschenwcg nabij D'anlgen- waiW kw,ani zij, naaa' lOiOjggabujige®, bewcran,. an aanraking met eien alidaaa- étiaandcn verkeersagent. Zij zWenkf® daardoor den Wdg op, viel en werd dqotr ©an |p|a,slse;e.nein|d'e auto overraden. Mej, G. Iwias lOp BOiag ,dc(ad. n rt W,ftri^ 1161 aui'10 Tlai1 ^'®11 «n lx. U. naaj. het Goirlesche ziekenhuis vetrvoerd. De politie stelt een onderteek -in. i Brand aan board van 'n motorschip. Aan boord van het Haderlaadsch© mio- ï!?^a'ris m> metende 199 toin, van Beerdam naar Alaxandrië «n Böe- pes"dat 21 Mei v.Ofa het reptaraeren van mac'hinesahadei te nengeloopen is Vnjdagnachjt. in laatst genoemde haven brand uit teblmkfani i h Pft W?a"'e iriddd"is BoMuscht, ncait in het achtarsdhip, machinekamer en salon geWloed. De schade is belangrijk. Aan boord van heit schip, daitp een gere- geiden dienri ganf ondea-haudeni van. Rae- Qapest op Alexandrië bevoindein zich tjwe/i kapiteins, de N-edarlander Johannes en de Hongaar Leier. De heer Deer iis bij djen wand om het leven gekomen. I De heer Johannesen ©en' HJoinJgaarsiche 3*p,ssagier zijn mielfc brandlwlo.iijdeta' in he4 fflekemhuis te Bdzewtia, oplgenoanien. Ontploffing. ^atra'dagmorgem was de 17-jari|ge schild- ï.ötsknechfc P, Molenaar, aan boio.rd bij dem Stopper H. de Bruyn, o|p| de .Noord ondeï de gelmeente AlblaiSaeirdaait, horig .mieit een benzinedamp den rojdtorkop1 fa Verhitten, De,zie vloog in b'rand en ontplofte. Do kleieiding van den siöhippierskinieöht geraakte in brand. Hij had nog.de tegenwoordig heid van geest om in de Noord "te sprin gen. Spoeidig toegeschoten hulipi- bracht hem op het droge. Hij ha.d ernstige brand wonden opgeiaoipen Cn is naar Jteife zfie- ken'huiis te Goi-inchem geibrafiiht. Brand in een blok liniten tc Zntfen. lEea-gi'^fermiiddaig is -eien uitslaande brand ontstaan in deBk blok van drie Woningen* ■annex boerderij aa.n de Lijinbaansltriaat le Zntfen. V-au twee wtomiingen, bewoiojid door de gezlinneni Derk's en Kip, zijn de bovenverdieping geheel en die Beneden verdieping grootendeels uitgebrand. De derde Verdieping kreeg waterschade. De inboedels konden grootendeieis gerfed wor den. De oorzaak is onbekend. Do schade Wordt, voor zoover bekend iis, dopr vér- z-ekering gedekt. Lijk opgehaald. Eea'gtóte'iimiddag omsltTeeks vier nuv is door een vissicher in de rivier de Kmomtoe Mijdrecht, na,bij, de spioorbriulgteMijdreidht, hieit lijk opgehaald van «en naar schatting 45-jarige® heer. D« identiteit kotninogniet Wteden Vaefgdslbejld. Daag.' h«t lijk gelen spore® va,n geiw-eld vertoornde, wordt aam misdrijf niet gedacht. Het lijk isi door- de Bplitie naar heit lijkenhuislje oipl de ,A1- gemeene Begraafplaats' gabracht. j Inbraak. 'Zaterdagnacht is ingelbwoke® in «en per ceel aan de Mauiriitókade1 te 's-Gravleu- Jj,a,da. Uit liet door de 'Piolitie iD@öSltiedd omdea^zioieik' bleek, dal de inhklefcers zich' toegang hadden veirischaft do,or Ve.rlbrekSinlg! vain da voordeuir aan de straatzijde. Eien brandkast wias lOipiengeisclieiuird «n daaruit bleek ongaveier f 800 te zijn onitvreejm'd. In heit paroeel is den c-oniseirvöniagentuinr- en commis|sielbia,nd'el gevestigd. Doodeïijia' vak De 50-jariige T. Timmeaimian, ito Venio, dia in zijn woning, van dei trapl is ,'gevlalle®., en daarbij elrnis|tiige kneuizinigen hleielft* opgje," looplen, is a,an 'de gevolgen piyerfedein'. J Mijurumpl. 'Keuter meldt uit .Tokio Bij een ont- ploilffing van .koiolmonoxyde in een mijn bij iSaseb» z'ijfn 40 mijnlwiaikers gedood en 30 Zwaar gewond. Als! afsclirikwlekkeud vfloii'bccid. Een handela,ai!' en maikelaar uit Moers die iemand voioa- drie maanden 100 M. had geleend en daarvoor 20 M. rente had be rekend is gistermiddagals afsc'hikwiek- keud voorbeeld door 4 S|.S. lieden door Moers geleld. Daarbijmoest h'ijl'oen bord dragen mst het opschrift: „Ik ben ■'pen woekeraar, ik ben een bloedzuiger'.'. De wea-to,oningoogstte veel bekijks. FrisfCli De directeur van de watervoorziening te Altona, Liehheim, is op, ,sja,anden voet, konder toekenning yan pensioen, pntsla,- Igeii, omdat hij! eergisteren in een reser voir, dat voor drinkwater b\C|S|temd w.as, is igtaan ZWemmjen. Ecu piraCht-vcirpleegster. Het ipairkpt van Nam'an heeft een be zoek gebracht ia,an het "Ziekenhuis: te Bias- me 'wihar vieprswheddane personen onder vea'- dac'hte omstandighiedein zouden zijn ge storven. Uit h(et landerzoek is gebleken dat een 19-jarige verpleegster herhaaldelijk ,aan ziekjen, die haar beletten te slapen, ejen 'setrke dosis mioirfine zou hebben toe- gediiend. Die varpjeegster is gearresteerd en naa,r de gevangenis >an Namen over gebracht. Verschrikkelijk .sii.aarivrgniigt'liik. Zonidagmprgen heeft nabij 't station Nantes een geweldige spoorivegramp. plaatsgehad, die talrijke slachtoffers heeft geëischt. De sn-eltrein uit Parijs is op eenigig kilometers afstand van het station uit de rails geloopen. Verscheidene wagons sloegen oni en anderen werden in elkaar geschoven. Volgens de eerste berichten zijn niet mindier dan 14 passagiers gedood en 90 personen niiti of rnper zwaar gewond. Men vreest, dat onder de terwaestq rijtuigen nog meerdere lijken zullen liggen. Het reddingswerk is met koortsach tige haast ter hand: genomen en tal rijke doktoren en yerplegingspprsoneel zijn uit :de stad ontboden. .Volgens fnédedeeling der directie va|n den ParijsOrléams-spoorweg, heeft da ontsporing van den trein plaatsgehad op drie kilometer afstand van station Nantes, toen de trein over 'n ander spoor redd, daar de gewone lijn her steld werd. Zeven .wagons in het midden van den trein zijn gedérailleerd. Hierbij werden veertien reizigers gedood, tien anderen ernstig gewond en 'n honderd personen gekwetst. Het ongeluk schijnt te rnoeten wor. den toegeschreven aan het niet-in-acht* nemen van het signaal om langzamer te rijden. Volgens, de sne'ilieidsm'dteï op (de opi-gevallen locomotief had de trein op het oogenblik der ontsporing 'n snelheid van 90 kilometer per uur. Op het oogenblik, dat de trein de ongeluksplaats passeerde, liet de machi nist den trein plotseling achteruitstoo- men, waardoor deze geblokkeerd werd, hetgeen tot gevolg had dat de loco- motief in ;den grond drong. De machinist is ter beschikking yam de autoriteiten gesteld en gevangen ge- nomen. Spiarwegougel uk in Bosnië. In de nabijheid van Mostar is een ernstig spoorwegongeluk gebeurd, dat tot dusver drie dooden .heeft gieëischt. Een trein was in een buitengewoon) hevige hagelbui terechtgekomen, wellce de baan tot 30 cM. hoog miet ijs- korrels bödekt had. Hierdoor werd hiet rijden voor den trein reeds bijzondleki moeilijk. Dpor het noodweer waren echter opk grond-massa's in beweging gekomen en deze bédolvian de baan juist op een plaats, waar bet uitzicht slecht is, met het gevolg dat de trein met volle kracht op de grondmassa's inreed en ^op de met-ijs-hedekte rails niet tot staan kon worden gebracht. De locomotief en de beide tenders/ 'be nevens een derde-klasSje.wagen werden in elkaar geschoven. Daarbij werden twee menschen gedood, éen vrouw over leed tijdens bet transport haar het zije. kenhuis; vier personen werden zwaar gewond, zooda; zij in levensgevaar ver. keeren; twintig' anderen bekwamen lich tere kwetsuren. Petrol o union f)! lolling te Lang .Beach. Omtrent een petroleum-pntploffing te Long Beach wordt nader gemeld Het geheele fabrieksterrein, waarop zich- ongeveer 30 olietanks bevonden, was onmiddellijk 'na de ontploffing in vlammen gehuld. De brandweer tracht zooveel mogelijk vendieala uitbreiding .te voorkomen. Het geschreeuw van idet do-qr brandwonden, overdekte persoden was zoo, mogelijk nog luider dan het gekraak van de in elkaar stortende fabrieks gebouwen. De gewonden werden zoo spoeldig mogelijk voorloppig geholpen en met ziekenauto's weggebracht. In ieen ziekenhuis waren binnen oenige minuten 17 gewonden binnengebracht. Na de eerste ontploffing dachten de bewoners, dat een nieuwe aardbeving Long Bteach teisterde, tengevolge .waarvan zich ieen paniek van ide bevolking meester maak te. De .schade wordt op 200.000 dollar geschat. Reuter meldt, dat tengevolge van deze ontploffing zeven menschen zijn gedood, twee worden vermist en vijftig prnstig gewond zijn. ,Bje Lcnvcusjche Balustrade ojiaiieuv I Vernield. Het „Laatste Nieuws" verluidt Zondagochtend beeft de oud strijder en metselaar Morren, die needs in juli 1928 een eerste maal d'e balustrade ver nielde op de Universiteits-bibliotheek te Leuven, opnieuw het hekwerk wjegge. slagen met behulp van een hamer. Den eersten keer bleven nog drie stij< len over; nu Is het heele werk vernield! De man was om kwart-over-tweeën langs den bliksemafleider, aan den hoiek van 'den Arendstraat, naar boven ge klommen om k.wart-voor-jdrieen was hij met zijn vernielingswerk klaar. De politie had hem intusschen bevel gegeven om naar baneden te komen. jWanneer ik ermee zal gedaan heb ben! luidde zijn antwoord. Daar niemand wist, hoe boven bij Morren te geraken, moest die politie gedurende twintig minuten machteloos toekijken. De kommissaris, die erbij was geroepen, kon evenmin .Morren bewe- ge® om naiar benede® te Komlein. i Toen de kerel klaar was met zijn vernieling, liet hij zich arrestejeran. Hjet ipffiMlelül teg,»» v. 3. Litbhe ris. t I Injeglcn^ don Rijksdagbrand. Over het vóoronderzoek inzake dein brand in het Rijksdaggebouw .verluidt nog, dat raadsheer Vogt tezamen met de politie méér G»m 500 getuigen ver hoord heeft. Het g-eheiele onderzoekings-: materiaal dat zich thans inhanden van den procureaur-generaal .W,ern-er bevindt omvat niet minder dan 24 dcelen. E'en groot aantal deskundigen is verhoord. Zij moesten inlichtingen vers'rekken iovat de kwestie van het ontstaan en die uit breiding van d-e.n brand, over het ,aan- leggen van de vuurhaarden en de daar bij gebruikte brandstoffen. De vijf ver dachten, de Nederlandsche commulnist Van der Lubb-e, de vroegere coiöm. Rijksdaggevaardigd-e Torgler en de drie Bulgaarsche communist-en Dimitroff, Po- poff en Tameff, die zich in bet huis van bewaring te Moabith bevinden, zullen jeeds leenigien tijd voor het begin der beehandeling voor het rijksgerecht naar Leipzig worden overgebracht. De mogelijkheid bestaat, dat het proces nog vóór de gerechtelijke va-cautie plaats vindt. Waarschijnlijk zal het rijksgeredht zich in 'den loop van de behandeling naar Berlijn begeven, om in het Rijks daggebouw een onderzoek te doen ge schieden. Uit de geschiedenis vau den bril. De wetensdhaip' heeft dezer dagen weer oen-s «e® bela,ngirijbe omtdekkinlg gedaan, welke, indien deiz'e ook in de jilrakltijM uit voerbaar blijkt te rijn, een groot gedeelte der mensAheid tot z'egen kan strekken. Een bekend Am'erikaiansch ooigiaiits, dr. William Feinbilooiin, is er ma een stuidde van. «even j;.aar in geslaagd eem bril te com&trueeren, wélke pets,omen, wtiier ,ge- 'zïcht-sverm'ojge® ^.ledhtfs: 2 pfcocteent van het' normale beidraaiglt en die vrpoger als ge heel blind werden beachoiiilWd, in staat stelt, -alles ge,wbo,n te kannen. WiaarnenJem. Dez'e lonldekkinigl. is de vmebt van tel- looiz'e .exjierimenten. De nieuWe bril be staat uit drie telesoopisAeiglazian voor ieder oog en kan als een gewone bril Worden gedragen. Bepds heeft dr. Feinbkwn over zijn uitvindimg verschillende lezingen ge houden, welke uit optisiche kringen een groote belangSteEinsg trokken. De Ame- rikaansche oogartsen hechten aam deze uitvinding veel waarde, daar hierdaoir on geveer 40 procent -?an de blinde® in Amerika weer normaal zullen khihtnen zien. .Naar a,a®leddinig vain deze inderdaad opzienbarende ontdekking is het wel eens interessant iets uiü de geschiedenis van de® bril te verhalen. De brill, z'aoals wij deize, zij het dan .ook' in meer geperfcction!- neerden vorm kennen, is een Eunopeesaho vinding van omstreeks de twaalfde eeiuw. Deze eeuw vormt rij de geschiedenis een zoel' belangrijk tijdperk. Immers in die jaren werd ook' lipt kompas .uitgevonden, waardpior ontdekkingsreizen mogelijk, wer den gemaakt. Tevens deed men iin de der tiende eeuw de ontdekking va® het buis- kruit, waardoor de wjjlze van otoirlagvioieren e.an algeheel® wijziging ondergd-nig. O-ok werd de papwr-fabrioage ingevoerd, wélke tazameh miet den bril de voorbereiding voor da boekdrukkunst vormde. Herhaal delijk hoort men beweren, dat men ook in de oudheid het gebruik van brillen kende. Zoo .weari daai oiok van EinjgelsAe rijlde béiwe-erd, da,t in een sanoopiiaag te Oar- thago „lenzen" zonde® rijin gevende®. Oiok wordt dikwijls gewezen -op' de veelbeslpino- ke® „monocle" van Nero, doidh. plriofossor Greef 'heeft in zij'd werk over de uitvin ding van den bril duidelijk aanigetooind, dat men bier te doen had met lenzlen uit bergkristal, welke meer dienden voor ver siering. Eerslt toen me® kWam tot de ontdekking van da wet va® het breken der lichtstralen, kon de gedachte mam oe® deagelijk apparaat al's brilt opkomen. Het i0®d'9tei werk waarin over dergelijke „len zen" wordt gespreken is het wéitenischap- pielijk 'weï'k van den Arabischen- geleerde Al Haze®, die .omStreqks hot jaar 1000 geleefd heeft. Dit werlc gaf don Emgel- sehem Franoiscaner monnik Rlqger Baoon aanleiding om het gebruik' via,® geslepen gla,ze®. en kristallen ,a.an te rads® jiam oude® van dagen bij hum leot.iïjir. Deze geestelijke zlomd omstreeks 1268 aan den P.aus een boek', waarin bijl de meening luit- sprak', dat kogelvormige lemen kénden vergroiote® en dat deïgelijlko Venizie® de oude mansobem, die nog maar 'sieAt lsom- de® zien, van groot ffluit zloiuide® kii®nen zijn. De uitvoering, van dit denkbeeld 'Was pvem'wel allee® gnogejijk in streken, waar de glasblazerij reeds op «e® hooge trap van ontlwikk-eling stond, aqoialS te Veine.tië en op het kleine Muran, Waarheien de glasf'abrioatie door Byzanitijinsiohe arbei ders was overgebracht. Uit oude dodo- mé.nten heeft men kunine® vaststelle®, dat in Italië de Donunicaner-broedey de la Spina reeds in 1285 brillenglazen veliWiaar- digete. Lanlgzam-erhand breidde list ge bruik van den bril .zich steeds 'imöer en meer uit en warde®' ztijl ook in DluitlsA- land, Frankrijk em Vlaandegem gedragen. Dia vbrm was toen evenwel uqg teer pri mitief en moelst meestal mat de hand bo ven bet oog worden vastgehouden. Als montuur gebruikte men materiaal van hoorn, been, balein en metaal on sinds 1500 pok wel leder. Dit laatste materiaal zag .uren vooral in Zjuid-Duifechland veel gebruiken, waar zich met- name te Nelu- reniberg ..en Ifoge®|Sbu.r,g gen belangrijk centrum van brillenfabriciage had igevlorimd. In S-panjie wérd de bril in: de .^astieinde ©elulw! tot mode verheven én ietderie» Span-' jaard, die zichzélf respecteerde, veTtoonde zioh met een bril opi straat. Het model Was toen allesbehalve elegant. Het Ware® z'eer groote beugelbrilïten, Welke met lus sen om de bore® werde® bevestigd. Aan da Spanjaarden .komt de eer tpe va® het idee den bril opi de mren to "late® sfceu- ne®. Ee® algelmeleni gebruik' va® de® bril Werd 'toentertijfd evetiWel fioig mi-at ge maakt. Dit is eerst later, in de achttiende ■en negentiende eeuw, gekomen. Dé voor naamste raden, Waardoor Zoo lange®' tijd het gebruik van den bril w'erd tegenge houden. was, dat dokters nooit ©en bril aanprezen, dézen echter integendeel af raadden. Hierbij' kwla.m nog heit bijgeloof Van het volk', dat allerlei onheille® vn tegenslagen aa® het gebruik' Van ©en bril ■toeschreef. Nog in de vorige eeulw' deden in sommige stréken de onzinnigste verba le® over de® bril de no-nde. Berst i® dp laatst^ z'estng a zwemitig ja®e® fel Imém (h-et gWooita nut van de® bril gaiain inzie® én Wlordt ;er thans alleriwage ee® i'uiiim ge bruik van gemaakt. I) au plii n-lcgeu den Over hat lot va® Hen Zoon ,-vfan Bode wijk XVI én Marie Antoinette, de Dau phin, bestaat öen aantal min of meer stekhoudende legenden. Heit mepst be- kérnid is de lezing, naar welke ee® schoen maker de® koningsjZaom met éftp. andjeir kind verwisselde e® uit de gevangenis „Be Temple" smokkelde. In Auverignlc wtja-dt nu! >lgameien Madame Bozés, die diep in dé taéhtig is én eigemarés va® ee® bijouté- ïie'win'kfel te AuA, voor de, aAtiarkllein- do.dliter va® Boidie|wijk XVI aangezien. Bij vergelijking miet de buste van den ge- guillotineerden koning pMrtoomt het gelaat va® dez'e dam® ïrapanta gelijk-.viis der gelaatstrekken en het profil. Bcujs Ma.zel wias «e® wteesjongte®, in diemst va® de® graaf d-e la. Veirméde e® werd i® de pjlaats van de® D.auiplhi®', Bode wijk' XVH, in dé gevangenis „Be Tempte" gebracht. Pit geschiedde met b'Aulpi van Geités O'jiardias, die de schildwachten als artte pilasÈiéeirde. Ojardias had Bonis Matei va® Auvergne naar Parijs gebracht. Hij verborg helm in een paard van cartom', dat als speelgoed aan den kllieinlein kroonprins 'werd gebracht. Toen heit. eerste iwtagslthk was gelukt, verstopte de yroniw1 vla® den schoenmaker Simo®, den primis, wiens be waking aan haar man wais toeveirtroiuwd, in ae® ho,op v.uil waschgoed e® verliet om- gehinderd de gevangenis. Heit- kind bleef drie maanden op-' ee® /zolder zlorgyuldig 'verborgen, ter1 Wijl hij nu en da® bezloek va® z'ijn vrienden kreeg.. Ze liéten hem beloven nimmer zijn geheim te openbaren. Ook later bleef Gen-es Ojardias den pirins behulpzaam. Hij bracht hém naar A®i- vergne, na,ar Bonna®, in een jacht-slof, dat a au den graaf de la Vernéde behooirde:. Hier nam de prins den maant va® zijn plaatsv-ervanger Bouis Matei aia®. Toen de graaf stierf k'wam d® knaap met zijn vriend, een kleinen echoarstoem- veiger, naar Auch. Daar bleef hij in het hotel de France als staljonge®.. Da.ter bevond zich zijn zuster, de her togin va® Amgoulême, i® de buurt om een. onderteek i® te stellen naar haar broer. Zij vond ook' inderdaad het spoor van haar broer, dat naar Auich leidde. Zo gïmg .naar deize plaats e® stapte af in hét Hotel dé France. Het was Bouia Maael, haar broeder, die, do,or haaa- nieü herkend, ba,ar uifi den Wiagiem hielpl ére ha,ai- plaard ujlfepiande. Hij sehajeide, miaaa? ka.d de® moed gjet' om rijn geheim ha openbaren. Bo®is Matei fsrauWde den 16en Januari 1810 met een kellneri®, Maris Vignaux1 voor monsieur Thoriet, den majre van! Auth. De hulwtelijksadte draagt ni«t dem naam va® de® bruidegom, daar deze. had verklaard niet te- kunnen leze®- e® echrij.- ve®. Uit dit huWlelijk sproten zes kinds- rem, drie aoiom® en drié dooliter^. Db oud- site, Jean PierreMazel, wfeh «erst niat', wie zijn voorouders wia.r,e®. Zij® vader, Boidielwij'k XVH,;'liohtité hieim', eenige -ure® voor diens dood, in pvler zijn ufklomst. Jeia® Piea-re moest beiovte® het glelieim ■te bewaren. Die thans nog levlemide Ma dame Loizies, doohter va® Jea® Pieatrie Ma zel, herinn-ert zich, da,t z'ij «enls opi da kh mer va® haar puders sliep. Midden in' den'nacht kwam iemand haar vader halen-. Toen liij terugkeerde vroieig rijn vrouiwl hem, w'at me® van heim had géwild. Hij antwoordde toen:. „Mijn vader maakt mij! tri' zijn erfgenaam, maar dat is mr© niet erg 'aangenaam." in diep tijd was Madame Marie Maziel vier jaar oud. Ze w'as heit- eenig kind va® haar' ouders. Zé wierd in 1844 gebo ren. Zij hulwde met Jo,zéf Boz'aS :en heefW eein zloo®, die tegenwoordig directeur vanr da „Ba.nque Populaire" va® Avignon is- Ook zij kénde heit .geheim leerSt niet lert no,orde hét pias bij het sterfbed van haan v.adar. Tegeriwioordig drijft 'Marie BoZeia Ma,ziel een' bijoiulteriezlaak van d0® ittami va® haar kleindoehter, Mï. Jioiurneis, Plade de la. Catheidrale t\e AuA. is dat alles een tegende of is alles op waarheid gegrond? Wie zal bet kunne® zeggen'? is hat niet oipmerklelijk, dat opk!,. nadat de revolutie wae geëindigd en- da Bourbons Weer naai- Frankrijk wlare® te- rugigekeerid, de jongen zijn gleheim belwaar- da en velfls zijn vrienden heim niet he(bbe® bewogen zijn geheim t® openbare®'?. WAT MENIGEEN NIET WEET- Hat langsjte kanaal vindt men in. China, het „KjeizerkanaaT', dat 1854 K.M. lang isj. -Dé langste tunnall ter wereld be vindt zich in Californië, beiet de Hunting- ton-Backe-Tunnel e® is| 2B750 M. lang. Het hoogsjbe standbeeld ligt a an d-en „Ingang van do Nieuwe Wereld.'' Wij bedoolen het „VrijlheidS|beeld" in de haven van 'Niew York', dat 47 M. hflpg) is>,. De hoogste dom .der wereld is nog altijd de Sint 'Pieter te Rpme, wiaarauia1 430 jaar gewierk't werd. - 1 i D'e' grooitSjhe bloemen groeien ojy Siumatra,. Zij:, haeten -Ri'aïfflesia Arnoldii^, hebben éên doargnee van 1 meter cn wegen 15 pond. Semeca, "de beroemde Rpimednsiché stoïcijn kpn, na te slechts 'éénmaal' ge hoord te hebben, 2000 woorden die niet' in onderling vérband qtonden herhalen. E:en der grootqte Italiaansche staom:- qchepien is „Rex" genaamd, ofschoon het Italiaahspbe ;alphabiet de letter X' niet kent. /- i Een negenbloog, vanuit pen vlieg machine ge-zien, is; een zuj^era cirkel, terwijl de s,ehaduiv' va® Ue vliegmalcjiine iu het midden van dezen „regenTing!''1' vers,chijnt. i Déuiven, -sjnaasappielen en citroenen groeien aa® demzelfde® bopm' op ee® boer derij in Tempe, Arizona, Amerikia. Yolgens het Amerikaansc'he Marine- Observatorium! is 'de ronding v,an de aard» ongeveer 8 centimeter per kilometer. .Vanaf "de aarde rijn tien bergketen!» op de maan -zichtbaar. Een te "Budapest''varso'hijnend dag-= blad beweerde onlangs), dat er meer daif 380.000.000 ongetrp,uwde vrou'wen op jijf wereld z'ij®. I t HEINKENSZAND. GehuWid: DaniëSl Mu-sse, 45 jr. ea Piebernella WleClema®, 34j jr.; Jacobus Traas, 27 jr. e® Catharin»! van der Made-, 28 jr. J.aooibuisj Dingenis d>éf Jonge, 26 jr., tie Vught en Antoa va® delf Made, 26 jr. GOEiS, 6 Juni 1933. 1 "Bateir: par Kg. fl,40, per, halve Kg< f0,70, aan paaf. f 0,80; fabr.boiter f 0,85t afwijkende boten- f 0,60 per pond. Boter va® handelaren f0,60 per pond.- Ei-eren: per 100 ehukh £1,50, per -2S. st, i 0,37!/2, aa® punt. per stuk 21/a' cent? eendeieren pea- 100 ëtujks f 1,40, poeljier' eieren f 1,gamseiereni 5, oemlt pier atuiki GOES, 6 J.uiai. Erea-Veiling ,j,V. P. Z.'® Aanvoea' 18001 ei-aren, prijf £1,70 peJtf honderd Auikls. iVeilingsverecn. Zuid-BevMand, Goes, i Viedlingi.va® 3 Juni 1933. - Groote veiling. t Kruisbessen f 5, idem meit Meeldaiu^ f 2 per 1 00 Kg. Kleine veiling. Aiardbëie® f 4061, idem He stoori: f 23 37, Asperges', He soort f'10, lalleis pejf 100 Kg.; Bloemkool He jsoprt, f3, KroBf sla f 1, béide pier 100 stuikte; Hpninig £0,3® per flacon; Bloemen: Anjelieren if!4, ltd»» sen f 79, Klazen f 3, -alle per 100 bos. i VERKOOPINGEN EN VERPACHHN6EII Jhni 7 'sj-Heex-Arendskerké, woonhuis ea» erf, Jbnkws). 9 's-Heer-Abtskerke, hoefje, Jk>uk0fs. 13 Goes, een partij nieiiWa -fijlwieleBj D'e Kok. f .14 StAöi-e, wponhuis; inlet dAuur en eri^ - Van Djijkfi. Juni/Juli, JKapelléi, bouW- e® weilaan^ 'Kram. Jhli: Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- slagtexriedne®, bbuwlénd, ènz., VaU 1 Dissel en Jonkers. f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3