DINSDAG 6 JUNI 1933 UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES HSPORT ENSPELH KERKELIJK LEVEN Hnancieele Berichten H" DAVERENDE DINGEN H Eland- en tuinbouw^ GEMENGD NIEUWS NIEUWS ZSEUWSGHE COURANT Garantieregeling vaar kippen en ©nidciili ouders. Namens dein minister vaal' loeoolniomisch© zaken en arbeid maakt do raglaenunigseoim- misslaris vo.o.r da uitvoering der garantie regeling 1933 tlein. behoeve vain de kiplpte'n- «andenhoavdetrij bekend, daife besloten is, de veirlieizcin voior den pliiimiv'eehioiuidetr eg) da kleinere eieren, tok een .g'ewicht vaini len hoogste 55 lig. peir 1000 sltiuiks, loeiniiger- malte te verkleinen, dcpr vop|i'het tijdvpk vain 5 tot en met 10 dezeir hani igedeiellte van het verlies, ten .bedrage vian 40 et. ipieir 100 uitigeVoardé kleimicgo pieren ave; te nemen. Ten b>at|o. van den eenidanh.O|nider is; voor eiandenederian het oVen" her nomen, gadeielté in kelt verlies vaar tov'an|gen|oirlmid tijdvak vastgesteld ppi 25 ot. pier 100 ujltgwoierdie eeindeneienen. Scheuring in de R.-K. Vtillaipiartij. Naar aanleiding y'an ©em in de R.-K. ÏViolklSiplarti] gleirelzcn geslchil itpaslctoen hieit hoofdbas! uur cln eenige laden diclr ia|fdee- ling Tilburg, sjtjelSde da heier P. Diandcrs zijn miandaajt beschikbaar late lid der Prov. Stagen van Naolrd-Biralbainit ©n v|a,n dem Tjlb urgscheln raad. Als gevolg daarvan heeft de af'd. Til burg van de R. K. V. P. een bluj|tcin|ge- iwtona veagBidering .gebomd, die ptnidej' lei ding. islt|o,nd van dein heer P. Dioinderis «n iwiaarbij'nja alle Heden teigen|Woioirdig war e|ni. De lieer nar. P. M. A.rte twiae evemiwtel niet Na breeidvo.e,ri.ge besprekingen Wlerd 'n miofeie aangenomen, wlaai'bij de vergadering ziek solidair verklaarde mat lie|t; doior dhr Donders ingenomen sliiamdpiuint, ©in allo getneemlbera.adnledeln afgevaardigdqn van de R.-K. V.-P. (mieit uitiziondariiig van imr. P. M. Arits) ku|n mandaad. bieBohik- biaar 'Slteldein. Da y.eaiga,dc-ring beslaoit oenistemmig, uit treden uit de R.-K. V.-P. In andere plaatsen is dit voorbeeld gevolgdo. m. te dein Eiosdli. Albert van der Kallen. f iGisberoobteind is te Zaudvoiorb, waar hij wa,s opigeinoimon Wegenis een hariv ziekte, overleden de haar Albert van der Kallen, Direofcur-H'ooifdredacltaur van „De Gelderlander" te Nijmegen. Da heer Van dar Kallen is in 1873 te Sneek geboren, studeerde aan het Jésluiie- ten. College te Sitbard en aam dé Hooigo Sohiol te Amsterdam. Hij ging de journalistiek, learat aam de Maasbode te Rotterdam, waar hij slechts kort verbleef, om- beinnemid te 'wiorden tolt hioofdredacteur. van het D'pgblad van Noord-Brabant te B.reda, waar hij tot 1919 werkte en hij mede een den- eerste atoaten gaf toit oprichting van de Kath. iWiett'klieidienvakoaiganisa.ticis. Daarna werd benoemd tot directeinr-haofdredacltlelur van „De. Gelderlander" te Nijmegen, Waar hij in 1923 zijn zilveren julbileoilm her dacht als Kaïthioliak1 jomirnallist en toen Üraor Z. H, dem Pa;u|s onderscheiden Werd meit Pro Ecclesia, Ponit,ifioe en door de ïtegeering benoemd wtird bat, Ridder san Oranje Nassau, Da heel' v. d. Kallen 'w<a,s vice-vio.otrizililleir vam de verceniginigcm Van Dir. deli' R.-K, Dagbladein en bestuurslid vam de Ver.' „Dia Ned. Dagbladpers." Hij sahraelf eeinige brioéliupe® over liet EiOicialisme in verband mat de sociale en cyclieken van Z. H. Pari®. Deio XIII, z.g. iem haefit. zich ooic veel beWiage-n op het. terrein der Kaïtiholieke. Drankbestrijding. 3'crdiiistei'ing. In het liuis vam bewaring, alhier is op gesloten de directeur v.am de Stqoimittram- JWeigma.afcschaippij BireskensMaldeighean, A. de Th., verdacht vam Verduistering .en Valsohlieid in geschrifte. 'De Pipiksterdrnktc. Het, prachtige ZoprerWeer beeft hier een ongekende drufetie veroorzaakt- met de Pinksterdagen. Vooral, het doorgaand ver keer met aiutoi's en fietsen was enorm. Hoewel gister heit muziekfeest melt Vuurwerk te Kaplelle heel ty'at belang stelling van de Ble.velanden em Walcheren ïr,ok, heersehte- hier toch de gieiwone leven digheid. Alles ia gelukkig ordelijk e.n rustig verlocpcnwe .hoorden z'elfs niet van een aanrijding of boitsing'. D® Hanze. "Morgen-avond houidlt, de H.amiz'e leem al- gemeene vergadering in hotel Tivoli. De eigenda veameldib o.ni. een besptrekimg oVe.r da a.s. tenteonisbelliing van Nedeifandsch fabrikaat. i „Eiuplha.nia". Opi het mulziekcancioau's te Kaplelle Reieft cle harmanie „Rujpihoinia" een tweieden plrijs heliaald. 1WARM "WATER, met nachtstriom of igas, vwor keuken of bad. Installateur1; jj'. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Baarland. Vqor 'da vacante betgeikking vam gemeenteveldwachter .alhier helWb'em zich 188 ^ollicitamitan aangejmeHd. Ovezand. Zondag 1.1. gaf de Hamd- boiogsoeiéteit Willam Tetll ha,ai- jaaiiijksclhe Koningsöhieting, wlaarbij de heer M. df- JiOpga het koningschap wist te behalen ina eau heftige,n strijd. 's-llecrenli rek. perste H. Miis. Oip Zaterdag 10 Juini Zal een zdon vam déze jparoohie, da eofw1. heer A. Martens, de 0. Priestei*wijdin:g ontyamgen in de Ka- thedirate kerk van Sb, Bayo be Haarlem. Zondag 11 Jumi i^a.v. zal de neomist zijn eea'sbe H. Mis aan God opdragen in dnze parochiekerk, t i 1 l i Da+ein de ploradhianien zidh diem dag miafc Onbetuigd laten an den jongen priester ie(r eere ook de driiekle,ur mitstelken. i Kapellc. Bagumsbigd door lieeiljjik' Zo merweder ljield de Band vam Hiartmomie- en Fanf'arekorplsian in Zeeland op 2lan Pinksterdag tier gelegenheid v.am het j}5- tjarig bAt|a,an van heit Panfairekoi'ps „Ons Genoegen" te Kapelle haar comifloiirs, Reeds vroeg was heb aan te .zian dat er ie'tis ging .gldbéuren, rondom hot Kerk plein kreeg allies élan feestelijk aamiziem en overal waip|prfrda van de dakem de driekleur. Om 12 uiui' ha.d de .ontvangst plaats tem genmeentehuiilzie vam heit BondslbestiiiUir, Ju ryleden, vaorzitlteirs: en .Dh'ecteluren der dedlnieimende vereeinigiugen. Biu,ig[eimeasten' Bierens sprak een hartelijk wlellcloimsU- wioord. Inzomderheid weird de voiorz. van den B.ond geioamplimcntaeii-d, nisaak de voorz. van de j uibilaerende veroeaiiging, de heler H. Blok, nan wien dit korpis zloioivccl is verplicht em te damkein liactft. Alsmu. sipra.k de voorz'. van dem Bloind, dem heier O. Plipi^e, vam Wisisekiarke eiem Wioo'i'd vam dank voor deizéi .waj-me be- la.ugstellling. 23 veraemigingém wiarein t|egen(w|aoindigl, 2 'ziondem bericht va,n miieit .aam dem op roep' te lammen voldoen. Tem slobbe voerde de heer II. Blok zelve helt 'woord. Sptr. Was geiteoften doog al do toieige,bra,chto hulde, vriaagt zich al', lieiel'b de ver. dit, verdiend, heb ik' dit verdiend. 'Allereerst Will epr. 'Zéggen dat hij al die lof mist in omljyaingst li|0,n nemen, wamt véél, zoei' veel moe.t toogle" kemd a,an de w,akkere yolijverigla Biomds'- secretaris dlir. v. d. "Gricindltt, en Wat „Ons; Genoegen" betreft, komt dam al die lof niet toe «aan dien heer A. |W|. vam Dijke, den muziieikminn'einde diilactepM', wiel- ke de ver. zioa krachtdadig sjte'unde, het niet deed om gewin, .jnaiar .em'klel uit liefde voor do m.u;ziiek, en spmelkendie hier over, wordt spr. ineit weicimiaed vervjild omdat de directeur gemeend heelft na wel to hebben over'wioigeu, te mioieteln bedamk'em. De lseftijd noopt helm, met teeda oiogen zien wij allen hem gaam. Nu ontving de voorz'. v|a,n „Oinis: .Ge|n|Oo< gen" namens de burgerij' 'oen oepeme- daille wellk'e- de voprz1. vam de fresbaoiiii,'- missie hem amhamgt. De uitslag van. de gehouden wedstrijd is o. m. als volgt Derde aid. Panfarever eieinigingdhr. muziiekvereiemiiging „Oefening na dem ar beid" te Middelbiuig ,1e plrijs (.154 p.); Excelsior, te Kloetinge, dir. P. X. Mam- Xhardt, le pir. (152 p.) Tweede a,fd. tanfamevereenigiugem': Ril- lamdia te R,il|!land, 148 pe le pr; Arnei's Genoegen te Arnemuideln ,148 p. le pir.,; Excelsior te 's-Hoer Arendiskierke, 151 pi., le pli'.; Eendracht maakh niac'ht, te Kïuifr- liimgen, 156 p., le pr.. Eerste af. Panfareveraemigingen: Ons Genoegen t.e Kamperland, 97 p|., 4ei pr.; Vlijt en Volharding te Souburg, 115 p., 3e pr.Oefening na d£in Arbeid, NieuW eu St. Jooslaaid, 111 p. 3c plr.; Com -Af- feaziome te Kwadendanume, 113 p., 3ie pao; Eendracht maakt Maeht, te Seriopskerke, 156 pc, le pr.Moziart, te Iej-seke, 129 pi,, 2,e .pr.O.eleming kweekt Kumsit, te Blore- selon, 143 p., le p|r.„Ons Gemoageln" te Kapellc, 156 p. ,1e ,pr.; Oefeming. lein Uitspanning te Kattendijke, 162 p., le pji'. met lof der jury. Aid. uitmuntendheid fanfarevereeinigin- genOefening jia den arbeid tie Ribthem, ,150 p1., le pr.Sicheldegahn te Hnnsweert, 155 p., le pr.; Voorwaarts te' Koudekerke, 116 p. 3e pir.Eulpihonia t.e Goeis, 133 p,, 2eW'.; Eiereafdeeliiiig' Harmonievereeinigingcn Harmonie Apiollo te Wiseelcerke, 172 p>., le pr., meit lof van de jury. De opkomstwas bizon,der groot, een ge zellige drukte heersehte er ,be Raipeflle. Alle verkeer was bizomdci' goed geregielid. Met genoegen mag op dezen dag! wte-'den teruggezien. Concerten werden gegeven door „Apol lo" vam Wfesekarke, „Eixcelsior", Middel burg, „Eiiipilionia", Goes en Ritliems fan fare. Alles w.erd besloten met oen schitte rend vuurwerk. Axel. Zaterdag is alhier iu ©en gecom bineerde vergadering van .paldcrbésitunieln' - besloten, e^n kraehtjiige actie Je voieren tegen de plannen van Ged. Stefan «5 fa komen tot de oprichting van e©n uiffwu- it.erinigs-iw,altiea''Sdia,pi- „Hutetelf- en Axeler Aanbaicht". Algemeen aehtite men dit Waltecrséhap oveiibodig. Dazer dagen zal nog ©an pjro- teisltveagadering gielhoiiden worden vü|n de polderbesturen, die hierbij hellrokken zijn. IJzcndijkc. Donderdag yieirgadeffida de Raad in spnadeischemde vergadering, ter behandeling van het voorstel viain B. en iW. tot het stiohben van ©en brandput hp da Markt. B. en W,. hebben e©n derge lijke inrichting bezocht. De koetem d,o,u|dan •omgelveer f 1-200 bedragen als er op 60 m. diepte water Wordt gevonden fitf de inrichting niet. voldoet, Zal de gameeimte niets behoeven te betalen. Da heer Jjcliijve vraagt ,of dit w.ateir oiojk voop andere doel einden kan dienem. De Vooa»ziitlt(er bevestigt dit, zloodat ef tevens een oplossing gevondiem is bij lang durige drocigte. D;e. niatjon'spluit zal direct op de- leiding k unin'om warden aangesla- titjn. Voor heit werk zijn dpie memslaheln neerlig. De heer Vam de Weijde vraagt of alleen de Markt gebaat. .Za| Worden. De voorzitter zegt, da,t bij voldoiende alamgenlamgbe de geheele pllaafs geholpten karn wordem, daan- ,d& apuib stepjk igenoeg is. Op voorstel van dein heer Wijffels izjaüi 24 Uren ,a,aneem gepttiobeefd Wlorden nuelt' do Spuib of er waiter genoeg is. Oip ©em vyaag oï da welputten rond de Markt mieb 'dtoog zullen komen, antwoordt de voioa"zStter, dat, zkjo iemand daarvan lasfr heeft, hij wiatier uit dan, pint zélf kan krijgen. Besloten woa'diti een leaning van f 1200 teigem 41/2' .aan te gaan en déze in 6 jaar af te lossen. K. N. V. B. Kam[iiociiscliap van Nederland. Go AhetadStormvogels 43 PSVVieiliOieitiaa 54 Middelburg blijft le klasscr. Doordat Middelburg e.i' gister in slaag de van V.V.V. mlelb 2^1 te winnen, blijft die club eerste klasseer. 1 VOETBALUITSLAGEN' Goes I—D|. C. L. 2—4. Ook lGio.es heeft 't 'Zondag.j.l. évenals ytissingen I, waarbqgen IX 'O. li. .vorige week Zondag te Vlissingen een vriend schappelijke wedstrijd speelde, moeiten af leggen, docli o,p een wijze die .al'le lol' te boven gaat, vopral al® men weet dat Vlissingen I een 2e klasser Is e-n Van D. C. L, verloor met 13 en Gjaes' I als; derde latassei' met bovenvermelde uit slag .de Ikfctm'p beëindigde. Het eerste spelbeald van dethuisclub zag er we,er naar ^uitof "dat zte; weer leem partij', zonden gaan spelen als op 'Hemelvaavbsdag, want ze waren geheel ingesloten en de verdediging <werd dan ook geducht aam den tand gevoeld echter zonder resultaat vopr D|. C. 'L. Doch ill 'spoedig heeft Goies zich ,uit haar isole ment iosgeweikt en de ^wlOieger-Dlaamtje, zette Goedbloiecl aa,n 't iwerk die de Dl. C. L.-doelman in ©em benauwde positie bracht. Even daarna kragen de gasten een corner te verwerken, die door de Goesche verdediging werd afgeslagen en omgezet werd in een aanval. B!o|k!ptoel krijgt het leder toegespeeld passeert ver schillende Rotterdammers zet dan voor waar Zweed ijk gereed sjond, doch v. il. Klooster nam het Voor zijn rekening en scoort precies langs den paal (10). Het spel gaat ©enigen tijd gol'ijlk op, boe- wel de aanvallen van de- thuisclub een tikje gevaarlijker zijln. Maar de leiding, die de gastheeren na, 15 minuten spielens luidden genomen, werd al spoedig- door D. O. L. omgezet in teen gelijk spel. Daar 11a volgen dan onder luicle .aanmoediging van het publiek jeenige snelle aanvallen van Goes; uit ecu daarvan loist de rechts binnen een schot op het Rotterdamsdhe dool waarbij bijl ipjg werd geholpen door oen der back's van D. C. L„ die via, zijn zijn h.iof'd den bal in ©igjen doel giette 21. Hierna komt onder pen goMe stem ming' van spelers en publiek* de rust. Rn de hervatting spieelt D. 'C. L. met den wind moe en de aanvallen o'pi de Ooeselie veste zijn dan oicik veelvuldig, doch de achterhoede van do tliuiselub weerstaat deze op een kranige wijze. Zoo zwoegt de thuisclub dan verder onder een geweldige inspanning, daar Dl. C..'L., 'die da sterkere is, h.et spel baheerscht. 'Na deze periode van overwicht der Rotter dammers dringt de iiiiklervleugél sterlc naar voren, het leer .belandt bij den links binnen, deze wlordt geducht bp z'n huid gezeten, maar'tocili ziet hij1, .klams den bal iu de touwien te wedken 22. Goes blijft moedig doorspelen, maai' het geluk heeft zij niet op haar hand. Een doorbraak van de gasten levert hun weer succes op en terwijl verschillende spelers de scheids rechter er attent op jmaiken dat het bui tenspel is, kent hij het doelpunt dat door 1). C. L. is- gescoord, toe (23). Nog 15 minuten van dezen Wedstrijd 2lij'a te spe len, de spelers schijnen geen last van de zon te hebben, doch de grens- én scheids rechter des te meer c n bleven dan maar 'staan, zoodat scheidsrechter Groffen meer malen het speli verkeerd beoordeelde. Het vierde doelpunt dat. 'IX O. L. scoorde was «enigszins een fout van den Goes-keeperdeze kreeg'een hard schot op zich gericht dat hij keiui'ig stopte', luaar niet klesn-vast genoeg en liet da ba,l ,uit zijn handen rellen eenige meters 't veld in, hij herstelde zich direct, dooli'was to laat en de middenlialjf van D. C. L. hold weinig moeite om den bal tussohen de palen te werken. In deze 24 stand kwlam geen veran dering meer en kan Goes met deze eer volle nederlaag tevreden zijn. Ba n-frlijjke. encycliek tegen de Spaanschje kerkvervolging. Z. H. de Paus heeft oen encycliek! tegen de Spaansche kerkvervolging hot licht doen zien. De encycliek behandelt de Spaansche wetten, voor zoover deze indruischeln tegen de vrijheid van Kerk én geweten allereerst de wet, inzake scheiding vain Kerk en Staat, in de grondwet reeds gesanction'nieerd. De encycliek yeroor- deelt het beginsel dier scheiding. Im mers zij is in strijd met de be.langeln der bevolking, die in meerderheid het Katholiek geloof belijdt. Met klem laakt het pauselijk schrijven ook de ernstige dwaling; van het laicis- me, zoo verderfelijk in zijn gevolgen, die ten slotte leiden tot den geloofs afval der maatschappij. Dit buitensluiten van God en zijn Kerk uit het leven der Spaansche'natie is te onbegrijpelijker wijl liet juist ide Kerk is, die in Spanje immer haar vveldadigsten invloed iln het belang van land en volk gelden deed. De Spaan sche wetgevers hebben echter gemeelnd, dien vorm van 'Scheiding van Kerk en Staat te moeten uitkiezen, welke voor de groot e meerderheid van het volk het fijnlijfst is. Terwijl alle meemingen, zelfs de( meest dwaze, volop vrij zich uiten mo. gen, staat 'de Katholieke godsdienst ou der staatscontrole en wordt aan de Kerk belet, haar leeraarsambt uit te oefenen. Spanje's grondwet erkent, g'elijk oyéral elders, het natuurrecht van den eigen dom voor alle burgers, maakt echter tegelijkertijd een uitzondering voor de Kerk, die men van alle goederen be roofd heeft en nu, na dien roof, nog dwingt, voor wat nien 'iaar qntroofdet belasting te betalen. En die onteigening van kerkelijke goederen door den Staat strekt zich zelfs uil tot alle roerend bezit en voorwerpen van kunstwaarde, ook al zijn deze voor den ©eredienst bestemd. De encycliek wijdt vervolgens aa|n- dacht aan de opheffing der renten, welke de Staat, op grond van het concordaat, volgens streng recht, den Spaanschen clerus verschuldigd wajs, als schadevergoeding voor de indertijd roeds aan de Kerk ontnomen goederen. Verder gewaagt het pauselijk schrij- van het unmenschelijk hojt, .waardoor, ten geyolge van die joingste wetten, de religieuze congregaties getr.offen worden. De H. Va;der spreekt de hoop uit, dat het edelmoedige Spaansche volle zijn clerus niet zonder hulp zal laten. Met droefheid spreekt de Paus oyer die grootc beleediging, God aa;ngedaia|n, door de ontb.nding en verjaging van die orden, welke een gelofte afleggen van gehoorzaamheid aan .een autoriteit die niet het wettig Spaansch staatsge zag' is met welken maatregel men de Spcieteit van Jesus hééft willen tref fen, teneinde gemakkelijker de-n grootcn slag te slaan waarmede men het geloof en de christelijke zedenleer uit het hart der natie wil rukken met wel ken maatregel men ook het opperste gezag der Kerk heeft willen belecdigen, wijl Christus' Stedehouder li'.er genoemd wordt een het Spaansche Katholieke volk vreemde autoriteit. Een (laad van grove ondankbaarheid en schrijnende onrechtvaard.glieid tevens is .ook aldus de Pauselijke brieilj verder het verbod van het géven van onderwijs door de congregaties. En Ide H. Vader acht het d,an 00.k Zijn plicht, krachtens Zijn Apostolisch gezag, een wet, welke zóó in strijd is mét het Goddelijk doel der Kerk, te wraken en te veroordeelen. .Wij verheffen daarom plechtig Onze stem aldus de Paus tot een krachtig protest tegen die wet on ver klaren, dat men nimmer zich op die wet zal kunnen beroepen tegen de on miskenbare rechten der Kerk. Tenslotte doet de H. Vader een beroep; ■op Zijn geliefde Zonen iu Spanje, om alle gewettigde middelen te baat ta nemen, teneinde de wetgevers ertoe te brengen hun anti-godsdienstige „welton te herzien, ;t e verbeteren cf op te heffen. Dringend vermaant de Paus de bis schoppen, de priesters en de: Katho lieke leeken, die zich krachtens huln' zending of beroep met de jieugriopvoe- ding hebben bezig te houden, met alle kracht liet godsdienst-onderwijs te be vorderen. Aiuérikjris geld en cle gouden shidttrd In een der laatste nummers Van een in wijden kring, gelezen Amerikaans,ck dagblad, vinden wij' het volgende relaas; in verband met Amerika'» loslaten van den gouden standaard. „Onze vrienden in Europa klagen pvcr president Roosevelts prijsgeven van den gouden standaard. Zij Z'eggen, dat het de dollar's goedkoope,r maakt en (Jus het IriüteDland gelegenheid geeft tot lagere prijlz'en Amerikaansche ^öederen en pro ducten tei koopen. Voor Eiuropo, beteekent dat concurrentie. En dat beduidt ópk, dat Amerikaansche Sitaats,- en andere in goud betaalbare of losbare papieren in Eunopeesch bezit, niet in goud zullen worden betaald en de beizittens, moesten blij rijfo dollars te 'krijgendollars die; beter zlijln dan eenige andere valuta, omdat men daarmee overal in de Ver. Staten alles; en van alles kan koopen. Uncle Sam heeft mee»' goud dan eenig ander la'nd, Frankrijk niet uitgezonderd en momenteel bedoelt Uncle Sain dat goud te houden. Eu' is sprake van, om bititenlandeli"» toe te staan het hunne terug terug te trekken, terwijl het den Ameri kanen verboden is; het hunne te blijven bezitten. Als dat gebeurt, rial president Roosevelt voor eiken dollar "{lie naar Europa geaonden wordt, aan populari teit inboeten, vooral als; hij' goud naar Europa laat gaan, dat de Amerikanen gedwongen moesten afgeven en waar voor hij papieren inflatie-dollars in ruil krijgt. i I Betaling in goud is; lang een fictie ge weest. De openbare schuld der Vereen. Staten bedraagt een en twintig duiz'end millioen dollar. In dei geheele wereld is er 'slechts half! genoeg goud om dat te kun nen betalén. Eindelooize milliarden Amerikaansche hypotheken dragen de clausule „betaal baar in goud van gelijk geiwicht. en fijn heid." Er is, op aarde geen goud genoeg om slechts een vierde daarvan op de aangegeven wij'ze te laihnen betalen. Andere landeS hebben geen staats obligaties „betaalbaar in gioiud". Dit is een speciale Amerikaansche dwaasheid. Engelsche staatsschuld is niet betaal baar in goud, maar een klein gedeelte er van is "betaalbaar in .dollars. England moest blij zlijfn goedkoapere dollars te kunnen krijgen; dat z'al het dpt land gemakkelijker maken zlijfn dollarverplich- ting.en na te. komen. Een poging, die men eens gedaan heeft, om platina, van hoogere, waarde Aan goud als ruilmiddel te bezigen, 'faalde en de poging om het goud tot den nnivers.eelen geldstandaavd te maken, schijnt evenzeer mislukt te zijn. D|e patie met den meesfi- werkèlijkeii, natuurlijken rijkdom, z'al het beste geld hebben en die natie is toe vallig de Veteenigd© Staten. Hoeveel Ameribnansjche dralla'r's ge ook hebt, en hoeveel ge éi' nog bij' krijgt, gij behoeft er geen minuut aoj-g over te hebben 4* Het onnoodig verlaten dooi' Amerika van den gouden qtandaard, tracht men met bovenbesjtaand betoog wel goed te praten en hét zal door den Amerikaan, in het .algemeen, wel) voor „goede munt" worden aangenomen maar dsinlniettemin 'isi de munteenheid van Amerika, dat omdat het 'dien mees|t-wei'kelijken, natuur lijken (dus| nationajjen) rijkclom, eu daarom liet bieisite geld heeft: do dollar in ons land momenteel', in plaats; van een nage noeg door goud giedekten rijksdaalder, slechts circa twie® gulden en tien cent waard! jWielk geld isj nu beter? Het AmferiktSansichie „beste" of het 'onze?. Amerika verlaat officieel de I goüdien standaard. President Roioëc,veilt, heeft het wleltsont- wlerp voor qplieffhiig; van dein Gcnidein Standaard oiideirtieekciid, waardoor deiz© kracht van Weit beeft gekregen. 1 Diefstal? D'O.ortje ha,d hondeird gulden (ujit de lote rij gëtrokken, en daar nu jnigsiL haar ylacanlietijd was aangebroken, besloot ,z!ij, van d.at geld een redlsjc te gaan im'akén, nla eiarpt een pa,ar dagen bij 'teute Gyoda, die 'bij Ni;meg1eu woont, geitogieieird tja hebiben, Zij pa,kt dus haar koffer en jjjeieimJt imet eiein „lot ziens" afscheid van haar- familie. Haar biljet van honderd gulden heeft ze in haar haudtasëli geborgen. In den Spioprwiegoouplé, tiegenioivlai' haaf, ziiib can dame in eon briiinian bo|n({manltel. Af en boie kijkt zie over haar cou;i'.aiit heen, naar Doiorbjc, die daaydaotr niet, Brg topi- haar gomtak' is. Zij begint 'zich iwat slaiperig te gevoelen en bas)iuiil 0111 heit cioimparliniieint, uit te ,gaan can gelaalt en handen wat te veafrisisriiem. Dlat doeit zij nfeit zonden' mati z'iöhzleiif te OiVai'leggdu, 'Of zij haar handt,ais'ch zal mieiencimjein. Nee, zij zal de liajiidtaisio'h laten (liggen onï geen aanleiding te gevcin do glevoelens dien' dame te k'Weiteen. Tronlwleus kan zij, nis die, aitdeire «en diievegga is;, haar overvallen allls ze .beiruigkcKint,. Nee, nee, de Uiisidh mai.r .oitijl laten liggen, en net doien of er niets bijzonders iin zit Doortje gaat m koimt weer -terug. De dame glimlacht en verdwijiilt. eveln l-aier, op liaar bëiu,rt( en nadat zij helt oompiariiineniü verlaten heeft nieamt Doior- tje fluks haar taScli ,om giiali te q vei" tui- gen,, dat heit bankbiljet er nloig jim is. Natuurlijk is zliy in hooge mate onthultet heit is wtelg Ha.d z'ij dat" eigénldj'k nieit veriwladht Geigiapt dus. Wat eein brluitaliteit Aian den haak, in dein hoek 'Waar d© dame hfiei't gezetein, hangtJiaar 'tasch. Even kijk™Berst 'duirft zie nog niet goied, maai dan grijpt zie de1 te-sieh, opent haar., vindt ecu porteim-oaiiiiiaie, 'maakte z© opiein cm zie:: neitjeis opgevoniwleu zite het bank- btijéb ea' in, pireoies 'Zooals; 'het; in lia,ar .enigen pbrilemonnaie liad gezetten Doorijle nielemt het eruilt, en ®|topt het 'wteer in de Oioiraplronkfelijke blelwlaarplaats', sluit de tiasch, hangt die; Wteeir op ©n gaat 'wleieir op, haar plaats zit.ten. - De andere dame zao'n leeljjk'e lalich- slier, komt,, lariiand tegten Dioortjie, Iwieer binnen. Eyeln daarna ziet zl© haar hoei op, trekt haar mantel aan, .gaait meit' haar hari'dkofflei'tj© naqj' den polrridor én sitijgt aan helt volg,einde, station uit.. 1 D'oortjie .is in vhoio®e nnate yteystaoird 1 Overigens is onder'wlelg haar luislt can bij ia,nlta Gmda te gaan .logteeaien', gfeizlajst. Zij schrijft haar ,o,p ©en htidflkaarh afl ■en neemt, in Nij'nuelgan geiarriveejrd, een kaartje naar Valkenburg. Diaar geniet, zfe yieetriien lajugiei dagenToén! die om waren komt zij mak ©en VerbrandgtezScbt en verbletekte harten wéét tfruiis. Na, de elenSt© vrqolijk'e bog^oeting, be gint naar vadeir: j j „Maar ventiel mie nu hpcli eenis, 'liiev© meid, waarvan helb jij die fiwlee wleik'en nu .eigenlijk geleefd?" „Wiel..pap, van die honderd guldetn. „Bedoel j© die soms, die jiei op de kc-nkéntafel hebt laten ISggeni?." i Öj'k'ving iu de gi'icuteu-expjrt. De export van Nederlamdsdlie grotelnitieffl. *na,ar Dudtschland is de laatste dagen, zloodaniig toegenomen, da tde Nedetrlanld- sc'he SpjooiiwleigBn, hebben besloten, «en extra-trein voor dit transport in te leg gen. lederen avond gaat than® ©en dengelijk© groentenbrein ovey de Nederlan'dsdh-D'uit- ■adhe grens. Dat dit veirvoe.r inderdaa-d beduidende kwanta betreft, blijkt hieruit, dat een dergelijke trein uit 19 wagons be stond. Verkeersongevallen. Zaterdagavond is de motorrijder ït. Schepers van Hypolitushioef op de Lelie straat nabij1 van Eiwïjfcksluis, op «nver- klaarbare wijze gevallen. H ïjlheett daarbij een schedelbreuk opgeloopian en. moest naar het Marinehospitaal in Dien Helder worden gebracht, w|aar hij aan de ge volgen van zijn verwondingen is; over leden. - II Zaterdagmiddag reed de 75-jarige C. do Graaf, uit 'Kajnerik bijl "Wqerdein, per rijwiel d'w'ars over den rijiwegrijden ant het erf van een boerenhofstede op te rij den. Daarbij' is; hlijf door ©en achter hem' aa.n rijdende auto aangereden. De ïkan werd op slag gedood. 'Zaterdagmiddag reden op den straat weg te Irnsum' t'wee metselaars, werk zaam bij dé Zuiderzeewerken en afkomstig uit Mareu ien Munnekfenburen, per motor fiets huiswaart. Toen een voor hen rij-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2