LEN'S NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver Roosendaal PU ROL ite voor de te prijzen. turenhandel Stukgebopen gCHE COURANT GESPREKKEN j iste. tersoon. te Goes, tandt Bank- an Effaetaniakaa BILLIJK. 18174-80 >n sorteering daar sd van staat. gebied steeds het traat 50 Goes NUMMER 66 11R.d.cH.,nAQmi,i.,rai,.-.w.,»ing.i.^ooEs,it DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ilisax&;r»ï&s^yxssatllil I|1 1 B^antoor "MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J'l' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS TL Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager j j DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Oe Rotary-beweging. feuilleton HOOG SPEL. VAN OVER DE GRENZEN I Complete Sorteering f| BUITENLAND BINNENLAND aamald; kortom,. het ij» D'ra ontstonde® imöefl ver* |bela®gstellllinig jwias yopo* «the izelf toekende lie fs om ia Italië qpi, ander» Uhlamd en vooral' Hiolff1-" Ktebem, <fia epieriaaj: vpor he oude lied heeil veel la Pr amkrijjk, later óok ia I; later in Postetninijik' on I. efaaitetwiege dit vie.rzame- lgd„ gesubsidieerd, noma lerd. Tijdens den qorlog |_egieiesi'inlgiawegie in het gpm- ipngaaaiaehe lager;, «n in kamp,en verzamelaars aam an deze nimmier lw«erhee* ld Voer het' leeran kapnen lang ton rvloMle, profijt te Ink1 gaf een rogeerinigl .aan |ëii90i0in ie|e|n lolgdradhlt, om Strejelk1 te qnidiftrzóekön notoi aan BoiugafuilteDuiao,. 16 door de Levant en in fcagna hrpk' em kjogtbara l.vist te bifjigfn, lie® 4eela J neergelegd in tjwise moioAe In Puitadhliand iwerd E,rjk Ihiederhoii't'hekgffwto' sfan- 1 .kannen daar, mat gweoh- jin ispmaniigiei opltiehtelni zielfs 1 'ïUorimond van I)iuiy,ae'a lidischa Lied". ,V|Opr, liet Jyoqr het Rómuansöhe,. hot Slavische igjehied mtr p omvianig)Cij|ko ivtanzame-' pg namnamien, dat in ,dit Ejupoipaeisdh Hand thans i onderzocht, maar oijqg ©1 onbekends te vinden, jrejgtb onder te gaan; dat l Kumskjziellsi in oma .toch lichten oiboi gjppdigf feetkjan- thbbevolkte fljaind, wlaar hij! J(19151918). «en after rui na® mief topgftte)eilteiid|e Lek^tani inhaalde,. levrqulw: Muller nog Rn wóprd. Als anevnottiwi jind niets gpftds k'ain z'egtglfin zei de, ma® van z'akem ■„en- zjjin tHvlea dingfin van hwAcht in heit zajtentavenj. It-eeds voor opgen dic®!h ,te ,e|u|ec'eis; heibben." fn dat, vader.?" 1 en beleid." Islijkheid?," i i Itijd je .ivjaord honden, .pm daardoor -je beHanglen ge- of .niet." beleid?" 'i [lit je. -wiotprd maaet gieven.". óók' in de ;ark van Nouicihl? ph u dan niet vcrdrómkenji" Ik' ineib een vriend. i pijna. twintig, jaar geduurd, »p, Hat ik a,bs:olu|U|t( gleen iziek' ha,d." F er toen mea ongehouden'?" I.en was ik al beroemd!" Ilaa.rsjes het repa;recx©n nog jnfflro.uw Fitter! 'Nieluw'e Jen ein nieulw.boVonleer, dan ■ïeél goedde oogjes voor nog zón goed lala intemlw!!" jee Parochie aan te stellen, 3rieven onder no. 75, Bureau ilr In Effacten. ICHTINGL d« markturen zitting la bal DINSDAG 6 JUNI 1933 298TB i AARS AN G NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN I. Napr aanleiding, van den Bptary.-Landl- dag, welke unlangs te AplehkP™ wierd gelioudcn, is in da pletrs 'wieder aeni t'olc- miek gaande oin'ttrent' do al nf niet toelaait- baaaheid v,an Katholiekfeu als lid v,a,n de vereeniging. E'en dek' libcralci hopfd- prgunein in otnis' land gebruikt: hieïjbij Wie der de geijkte inrjlhode oin de njitsiptriake/n vnn, bisschojpjpleai van de vieusichillcinide lan den. tegen elkaar upif te stielen. In Ver haald 'hiermede willen wij nogmaalts e,0n ujlt'eenziettiiiig geven vaar wtajfe de Itotaay. is en wil en de inieening hiarpvea- vaal helt Hlotogwiafla-dig Nedea-laindseh E}pistc|otp(aajt. Dg stwhter der Biota,ry. was eein Amie- rikhangch advöetat, Paul HiaarieS. Paul tl'ames aag in die maatsohaiHEielijkiei ver- honvdiiigen tal van misstandeln. Het eemige doel van de mtensohem Was jV'tnsbbejag, waarbij de belangen van den medeftnensoh niet wielden onifezfan. Als weldenkend meaisrh stuitte h?®1 dit telgen da boiret en hij !wlilde da,u o,ok' al zijn kpachtetti wijden ia,an de verbetering., der menischJ held. In den geest z'a,g hij v;opr zich een grooite ioirg,ainis;atie, welke haar vertak kingen over de hoela Wereld en övter,a|l haar machtigen invloed zlou, k!unin«n dotn gelden; ongerecliti|gheid aow uit de wereld verdwijnen ,en hulpvaardigheid an teVre- denneid haar- pl'aats1 innaman. .Paul H)ar- rie« verzamelde eelnige vrienden ie Chiea' go om zioh heein en zlette zijn aaieening uiteen. Zijn vrienden waren zieer, elnt'hoiu,- niast over de plannem vain den advteaaat <^n voelden het ,ate een jhwJhf, Hun deze te hel{ien volvoieren. Aldus weid mui rjiian 28, jaao- geleden, in Feteuiari 1905 da eerste Rjoitaryroluh opge,richt. Wij willen Jiuir in 't kjoirib doel en Welzieau Vanda, cluib uiteenzetten, ,oim vervolgens haar gesehie- denis te behandelen', Wnartnia wij tenslotte hel standpunt gullen nagaan, <J.a>t de Ka,- thdliek behoort in te nemen opiziehtbms do Blotaxy-belweginig. De: B.otary s.tlreikt zioh vooral uit op het gebied der ethileik', doch opl deze Wijzle, dat zij los is van iedere confessie sfe'ondffl- lijk e,n daardoor een, ondogmialdscli eledo aanhangt. Dfe „Initexnational Bbtnry" is dus volgens Harrieis neutraal ejn ziet ha,ar deiuii-em ó®|en Voor khtholiekielnl, jtrotestamteii, jioiden cm bboeddhistien. JETet doiel der beWleging is eïen. Wereldgeimieen- soha,i< to vorinön van ledan, die zich ten doel sjtieMfen, dit ideaal tb yehwiazielne lijken doior „dielnem"^ Hleel helt econiolmisiali em sociaal leVein mloielt W|ordem geignomdvest opl den „dienstt", wil eem ware hervorming tot stand Wlorden gabraoht. Tejr, verduide- lijking kupcneini wijl. eigenlijk nieitfi beit(er doen dan in helt hork aamhalen, hetgeen men vindt in heit. Netdetrlaindsch Rptary- boekjiei; „Bhtary. is in wiazlen em geestes richting, welka 2ich fein djoel steflltj. de oplbaajmg vhn heit eèulwig .eoniflidf tus- schem pleïiapionlijk wiu'Stlbejiag cini den gaioht om lamdeum tp .diieimem. Biotary ia de philosioiplhie: van het bsgripl 'chenletoi, het niemion dat ujtgaait bovem eigelnibelanig. Da hasj® van diazo praiotisch-iejthisohe levensbaslchonWing. is, dait hij die het' best dient het hopjgsfca loern zlal oinltVainigen. E|em Bó,toiy-club is ejeu gnoap van verleg,eni- woordigeirs van bedrijven em beroepen, die zónder ecnige gelofte, verklaring of ge- lDoïsbelijdeinie, dus geheeü] ondoigmiatisdh ein volgems .eigtenl oipVa.jjtiiing de Biotary; leer van hot dienen aianvaardem. Zij wem- schen: geiz'aimienljjk dia theorie te bestu- deerein, ,da|t he|b cUenlsitideaal de war-e basis is, waarop het suacès em heit geluk' berus- tem, zóówel in z'akbm als in hcih plarticu- liere leven, enizl" Wij voegen hieraan mog Joe, hetgeiem dr. •T. A. E. Verklade1, direcjieu.r. van de International em vooorzdtte.r van do Am- Bitcrdamsche eluib, als doeleinde van de beweging aanmerkte: ,,H:e;t aankW'eeikJein van ethische begjnslelen im het ^stken- 16 „Stil, kind, jei ztelfnespleot., verbiedt je cim t elgen zulk1 «ern laag Wez(ein te gpireikein, zelfs om hem te bteri^en." Zijn stem klonk kalm'en beaadigd. „Wfcfc hindert het Jiqul, dia.t hij eem VeuTadeii-lijik, sniaamte- Jtaos individu, is? Sóhaadlt he|t:jioju,? Schaadt het iemand andea-s! dan hejn zelvieip,?" -Hfet sehem haar nu niet dein, tijd voor atoïcijnsdhie wijsheid. Driftig wjendde zij zicli naar haar vadep. ..„Of het mij schaadt?" lieip zij'. „Natuur lijk schaadt he|t mij; em Alatteo." „Zon heit eiem mensch Wiexk'elijk tehadem om te stexVem?" vroeg.. Almeirico, ojpi tpteiii- zemden toon. „Matteio, zlal na zijn dood toch voiortleivan. Maar dit ongelukkige, levende Wteaen is dood." „Laait oms tea- zlakfe Ifioimien^" zbo, viel P.antaleone den oudem mam ia He rede, die, een verhandeling ovjer levjen en dood scheen te Willen houtden, die hij' voorma-- ffiielijk uit Senwoa had gópuit- „Wüt gij Majiteo Orsimi latem halen, of moet ik hemi door mijn, mamntan uit bet lazlaret Waar hij zich vea-bojrgan houdt, latten Weg- sleepien.? .Wjeai'sitiand bieden is muittelooE om he:roK5p9lOv,en. Hielt aaiik'wieiekeini en lh- moedigen van dienis|t-vaardigheid dioior isde- reni Botiarian in zijin, pariieu'liex e,n .in heit maatochalpipelijk leven, zöoWePis als in z'ijn zaken- em beroepsleven. Het aam- 1c weekten van een groioltieini kiiing yam be- ktnden, Waardoor w,ee.r gelegenheid wordt gehóilem diiensitvaardigheid t,e be,toornen. Het aankiveieken en aammoiedigeni vam ar beid yoior- en de 'jviaardeeriiigi .van eilten wWkkriDg door. iederen Enttalrjan, alk mid del .pin de gemeenschap be k'unnpn diempm. Het aankWeekem en bevorderen Vam goede varaliandhoudimg, weiwiBendheid en inter nationale vrede dooir een wlereldiorgalni- saitiei van alle zaken- en bferopp|gmanmen, vea-eenigid do,or huin geloof in het Biotary- ideaal der dienstvaardigheid". De .Eotary .kent twee soorten leiden, eetekden en geWome leden, maar aiLlen za kenlieden. Om opgenomen te worden is bat een Vfflreischfee, dat men de bejgiinlsteten der Botarians huldigt en zich' wijdt aan een of anderen, tak vam nijverheid, hamdel of techniek'. De leden Wórdiein verdeeld in specialiteiten, iedere slpeeialiteit wordt «leieh'ts doior één lid verteigenwloiqrdigd. Hieit bestuur van ieder district bestaat nïb een raad van 6 of 9 ledein-. De versohil- lande districten ^'ijn natiopaal VereHnigd en da landen inlternaticnaal mót alllsl hoofd zetel de directie te Chiciago'. Dit' neu traal en humanietjsoli karakter d, r veirse,- niging, .geeft eenerzijds wlaardaeriing .Voor da- goede bedoielingem, anderzijds aanioj spei'ltimisme ten ppziclite van de pkakltijk. Ein niet ton onrechte, W!a,n|t in de praktijk blijkt de beWeging niet vraamid pan da Vrijjpietelarijl. De stichters t,odh em de eerste leden wanen vrijmetselaars. En be staat dan ook eem naulwie vcrWanitsiehap tuBsehem de statuten van beide instellinigem en van andeire organisaties, gegroeid uit dia .Vrijmetselarij, zooals' wórdt beMacrd in hef blad „Wlieneir Freimauer Zieitfumg". Wianneer wij hienoimtront de feiten xaad- pleigeji, dan behoeven wij ,eir slechtla dp to wijzen, da,t de Rotary hij, de. K-erk- vervoliging in Mexico da z'ijde, klaas Van Calles, da.t „Miijfi" hef blad der Zivit- seaische loge er graat pp gaat verschil lende logemannen, te zien daefineimen a,am de R'olfcary-beiwielginlg, 'terwijl er in.Iiomdan eem zeer blaeiande fufdaelinlg, b'esfaat in dia lage, welke is voorbehouden jj,an Ro- tary.-ledeln. In Spanje daairanitegein' Üaet zien de belwieiging .als Katholiek'-gaoried- teielrd voor, hatlgaen, ala Wij zuffliem zjien, door de bi'sacbojplpem ten sfcsfkste is ge- laak't In hef licht vooral van dó vloor- ga.anda feiten Idinkt de bswieripg y.an deiï voorzitter van de International in 1929 wel eigenaardig. Dhr. J. B. Suitfon schrijft: „Als1 president van Rotary In ternational en als Katholiek warHaiar, ik op ..eere'woard, dat Rotary, nimmer in eeinigo relatie of Verbinding met de "Vrij metselarij heeft géstaam, in welkom vorm. ooikf. Vett'der heeft Rjatiary nimmier 'eenige houding ,a,angenomielni of deeiigtenloanlem ,aan eenige aótie, die onvriendelijk j.e'gelnShat Katholicisme is." {Silot volgt) De Ghinaesoho Oqstlerj sipipiox Weg. Naar uit Moskou Wkxrdf gemeld, heibben er in het Japamsehe gezan'tischa.pi te Sjamgsijioeng uitvoerige politieke- bes©re- kingem plaats gehad, batrefilenKiö den toe stond aan den "Chèneeslohcin Oosterslpioior- W'eig. Als reisiultiaat Vam deze biespnekamgenl Zonden de Main'ds|joerijls!clhe, aiutoaiitipiilteini va,n Japansche, zijdiei opdracht hoibibtem ge kregen het geheleïe verkeer fu'^sohfiin dem^ Chinceschem OpStemsploiolriWieg. e|m Rnisliamd volkomen stopb t|ei zetten, ere bovlelnidiein' elkein Rhitefechen. invlóed op demi Chi- neeschen DoSteaisip|oioirWieg_ujib te sehak'elem. Vain Rulsrische zijde .Wijislfe mlen er qp, dat mijn manniete habbein het plein belzlef em w gaat zónder mijn toestemming geeln memsch in of uit." Hij zlag een ziekere va-anderimg jm 'de beide gazicluteiiL. Hief mieisje Zefte een paar grooitle oogen oplvan yfeieis, meeta- dia nij, terwijl da oude mam een kloritjenl la,ch licit hooren,. z,óoafe hij dadhjt,. een uitvloeisel vm .Stoïcisme. I „Welnu, mijnheel-," ztide .Aimiarieo; „aangezien ,gij .zloo goed op die.'hoogte rijf, k'unit gij nief beter doen, d,ami lujwi- mis dadige taak tie Valvoemem." Een oogemblik' keieik Pamitaleoina hem1 a,an en haalde liij de sphoutders qp. „In ojde 1" spjrak' hij. koriaf en kelerde zioh om, ca heen te gaan. „Neien,. neem!" Met een sioheirplem kkeefc,. waaruit, nieiulwó anglsit sprak, hield Ma- diomaa Fujvia hetai Jjegem;. „W|ach|t,. mijw- heer! Wia,oht!" 'H'ij bleef gehoorzia&m, halfl amiglelwemd staian. Hij zag, hoe rij; zich in haar Voilia leiagbe hia,d oplgerfcht «n, mh ,éein hamid op haar boezem gedrukt' hileld, iais|of rij het hevigte bomizen Vam haar hart wild© fagjem- g.a,am. De andere hand was smleeklemd maar hem uitgesifiek't. 1 „Vergum mij, dat ik1, voordat Wijl teem be sluit neinten, eieni oogesnblik ondier vier ooigen mtet mijn vader spreek." dóór dei-gleilijke miaatriegolcm de to,esfaind in het Viea-re O,03t|em nog;, mteergespaflintep wurd't dain hij reedsi is. Hl©t lijkt ons1 mieit on,.uëiL~)ig do btet(Bekleinis vam den Oosteb'- splooiWeg im Mamdsjoerije even miade.r .uit eten te zlefteu. Hiertoe is' helt mooidig, dait wij geiruimieln "tijd terug g^,an in da ge schiedenis vam Mamdsjperije. Eiem1 vijftigtal jarem geiedem lag .Mandsijaerijie miogi ,ombe- roerd en omoipgiemK.rkt. Hjeit sdheiem eein opibet'eiekemd gebied, wlaaropi geem prijs Werd gesteld. Sedert dtein,' tijd, dait de Mamdsjo,eis da macht oVer hef groote C.'hinctesdi'e Rijk hadden verkueigen èb vam- af 1644 diem keizWlijkem tirpom vam China bazlettem, scheen dia biodem vam het Stam land hen waardeloos, tjo.o. Dte btevolkimig 'Werd gebruikt) fot stein van de keizlerlijke regiering over China, Maudsjoerijsche soldaten en ambtonaiten wiej'dien over ge heel China vmrspWeid. Zij Werden de sfean- plumfen der Mamdsjoe-dymastie in Chima,. bafzij1 ,als Soldaaf hetzij, als ambtenaar. Dteiz'a soldaten ©n amibtenareim, die in Zoo groote gat,ale functies verk'r:elgien in haf uitgeilreidie Chineesche Rijk, liqtlem ook hum families vanuit Manidisjoerije ovei-- koimem om zich blijvend in China, te vestigen. Zoo trokken Vele jmemsirihen vjam- uif Mandsjoerije naai- Chioo. Aan de Chinee,zen was heit daaiTmtólgen1 beslist verboden olm; zich in Mamdsjoerije te gaan vesitigein. Elr Wae eem bevel door 'den kei zer uitgevaardigd, dat aan die ChineeZein verbood cm' zich buitem „De Chipeescha Muur" fe begeven. Z,oo vam de e,emia zijde elen ,g|roat gedeelfe .dar eigpn bevalkimg na,ar Ohin-a, teirWijl van Hem amdierem leant gem vreerodelingtm zicli in Mamdsjoerije konden Vestigen. Ejem icWt- vólk'in'g van dit gebied moeislt 'hier'Vam' het gevolg, zijn. Steden raakten in vervlal. Bloeiende dorpien gingen femiomdea'. Guootie gebieden, welke vrqeiger be|b|on|wd waren met velea-tei gewas, lagan nm bi-aak. H|am- diel en vej-keer waflem vam, geemjerlei waardle m«er. In heit Irorf: Mamdsjioerije wierd een vervallen gebied. D;ooh zlop zófu, hef nieit blijvenVruchtbar© grond, waarop, 'eem plrachtig ge iw'as k'am, bloeien, eiem bodem, welke alleirlei schaffen be- vtaif, mag desnoods kunstmatig ,aain de belangstelMng dar b'uitemjwtereflid worden onftirokfcen, van blijvenden diifuir kam dit nieit zijn. Zioa >al de eigen bevölking jiief in. staat is vam dóm< gi-ond em gimmdstofttlem profijt' te trekken, d-am zulllem er: miteim- dejijfc nog wtel landano iniogeindhiedein; ko men, die het land in cuItMur Zuöllein: brengen, daar het nieit te dulden is, .dat een gebied met zulke rijke schaften,, welke aam de Wereld dienstbaar kummem worden gemaakt, ongebruikt zomdiem blij ven 'liggen. Z,oo wlas heb ook1 miqf Mand- sjoerijte. Dit gebied, daf oen oipiporvlakte heeft va,n twiaemaal Ja,piam,„ een vï-aeht- b:afe,n bodem' beril, hiefwielk bbvem,di0n, rijk is aan steiemkoM en, veleijllei erijgem, klom niet aam de só'herpie oolgein vam andere miogiendliedem omt'gttplpm. .Opl het 'einde vam de voriigte ae.ulw mam hef infrigeeiiein vam, vele regeerimgem eeml aamMamg imiem traohtta in Mamdsjiaerij© macht 'fa Ver- iwieavem'. De strijd ging gteiedisl vamaf heit begin Vo!ornB|mielijk tjissöheini R|ulslalnid em Japian'. De' RufifiisChe xogemag maakte in 1890 eeln aanvang melt dein aanleg yam da tramsslberische spoorbaan, welke Wladiwd- stok me,t St. PetreSburg ao|Ui Verbimdem. Om ,o.p de koxtsf mogelijke ein op de meest voordeelige iwijzla dezieln dplooiriwleg aan t© lelggen z/ojp dè lijn mtoeiteln 'gaan Pamtaleiane haalde minachtend de sehofui- deirs op em zijn wemkhraulwiemi gi/nlgea Veg- baiasd omhooig. I „Een besLuit?" sprak liij'. „Wlaij valt er te bestuiten Zij wrong zich in groote gp,es|t|pisp|amminlg dei h amdeln. „Wijwij k'umneim ui jmiaadhiem ©en voorstel doem,, mijnheer." „Een Voomslt,el," herhaalde hij en rijd Vooa'hoofd rimpelde zioh. TjiiaicMten zij hemi oim fe kloiapiem „Bij d,em heimiel begon hij uit de boojgte; maai- taem Zwelqg Jbij. riet ombófroiuWlbar© vam rijm karakter trad weer op - den vootgmomd. Hie,fe. kóm toch eigenlijk' geien kwaad om eens' te hooren, wlat hum vooirstol iWas^ D© mian,. dim Verz'nimf om iets aan te hholrenv Waaruit bij m'islsohieto giroaf plersoomlijik voordeiel kam halen, een dwaas. Hij dacht nog eVem ma. Hjat kbfil imipaere gelein kwaad. Btaiifon hem jwisf miemiamd dam hij, dat Maitfeo Zich o,pl Pievamoi be vond em als hum prijs maar hoog ge noeg. was, wie' weiet? misschien was hij er dam wiel foe te krijgen om', hetgeelni hij' wist, Voor zich fe> homdten. Ma,ar het mioest wel oen Zeer hooige prijs rijm, (die hem piet alleen het. Verlies; v^u de duiztemiH dukótem moest vergoeden, 'di& de IJertoig had geboden, maar- tevemsi 'n Ualsieim pwest doar 'het onder den stoiamdie Ma-mdsijigerije. 'Na velerlei bospw- kmgm werd in 1896 me|f den Chimaesichem Keizer de Cassini-ioivoreeinkómsit; geelofem, waarbij Rjuisiamd hef reohf verkreeg otm da iiieiujwei spóor-lijn midden door 'Mamd sjoerije naar W]laidilwösltioto fe doiem gaan. Dit is da. Zjg, Oioisiferslpoior'weg, wiaa,novel tot op: dön dag,van lieden 'grovee! te doen is. Tevens wist Ruisl'amd het, recht te verkrijgen om ©enige zljlaj|n|eln om te leg- gem welke van tot hoogste blelamg 5?laireln' voor den tijd, daf de' haven vlam1 'Wjadjiwoj.- stok nielf ijavrijl -kom wórden; -gehoiuidep en het zóó foioli nnotgielijk' was in- en uitvoer te doen doorgaan. .Aam ileiziei coimciasjsdias was bovendien helt retehif verhlomdlem om bij de spporwieig(ein tnoepien fel legeren ter bescherming dór spporiwogen fsjojen Wamdie1- temi, dat betteefc'endlo ook bet blegan vam1 de BuissLsehe expiamsio in Mamdsjoierije. weien, verzacht en geneesimen wei Doos 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten DUITSCHLAND Peil vrijiii rcdig o,'ird< ei «ver 't Hit 'erismc. Prof. Ludwig Emt, hoogleeraar ta Er- lagen, leider van de Duitscli-matiouiale partij in Beieren, heeft te Munehen eem rede gehoiuden, waarim hiji zich opmerke lijk vjjijfmóedig uitte)- oyer het Hitlerisme. Aan het ver-slag dat een medewefker yam de Djaily Tel', er van geeft, is; het vol gende ontleend: i Firpf. Emt óefende vooral bittere kri tiek opi dei politiek' van „G-leichschaltung" die Zoover, gaat dat'het de jjluitschers dwingt tot volklwnen gelijkheid in ge dachte en, daad. Niettemin zal geem enkel vreemd land overtuigd Zijn, dat Djuitseh- land thans; geheel'eensgezind is. leder- weet dat de uniformiteit yan denken, die mem thans; waarneemt, kunstmatig is opgelegd em. dat volk en de pers; van hun vrije m'eemngsiuricihtingZijfn beroofd. „Het opnteei van de D|uits«h-n,ationale partij' over Hitier aldus ging p'rpf. f3. voort is niet van diem aard dat wij1 de gelreele verantwoordelijkheid voor D|uitsch- land's lot opi rijm Schouders zpudem willen leggen. ,W|iji wenschen qo,kl wat van die verantwoordelijkheid te dragen. Tijdens den oorlog deed het- u:1" tiet toa of'een Duitsch soldaat in BeierSdhe of! Pruisische uniform' was gekleed, zloqliang zijn hart maar voor DJuitschlarid klapte. Waarom zóu het nu' andars zijh? „Em alomtege.nwoqrdig hakenkruis op de mouw iem pressie pipi alle amdersdenken- den, teneinde hen tothet Hitlerisme te brengen. Zal nooit èenl 'flink, waerbia.ar Jas voprtbremgen. Men kan de vreesaichtigen, 't zij' ze aan politiek do«n of niet, die se dert diei natiomaal-S|OOialistislche revalutia het hakenkruis hebben om'sh'eld, noch pu séi'ieux nemen, noch respect voor hen hebben. „Ofschoon de Nazi's beweren dat zij liet grootste gewicht liacjhten aan vast heid ien karakter, zijh hun methoden er slechts op berekend om' mannen 'te kwee- ken zbndien' vuggegraat. D)a Hitleriamen mogen zich verwonderen dat de Diuitsöh- nationalem geweigerd hebben em blioo tot de NNazi's over te gaan, maar zijl moeten bediemken dat de D|uitsch-na,tionalen een betier en „om1 er mee voior den dag te komen geschikter- menschemtnlateriaal" op leveren dan do nieuwbakken Nazi's. !D|uit:schland haetft' weer een eerste plaats onder de volkeren gekregen, maar de methoden dei' Nazi's om alles en ieder een te uniformen een slag in het aange- z'ijtt Voor rijin gekiwótete ijidielheidj als bij mcefet erkfemmem; dial hij had gefaald. Toen zij uit zljin zKvlifeem bagreiepi, dait hij weifelde', to|rmie;utwidia heit mteisj© kaar Verzioiek'. „TVjat steekt er voor kwaad in, mij dit to© te sbaain?" VroiegLzij. „Hieiblt 'gijl Zelf iiic|fc geizeigd, da,t het plein dopr s|olda,tiein ia neuelt? Gij hebt hier dus immers toéh dei roacht inhandem:?" 1 Hij maakte een stijve buiging. ,,ik sitia. hoife. ui toiei," zeddie hij. „Ik zal u in de zijkajnJelr w'aehten." Em hierin» ging hij heen, terwijl zlijin spórem Welll'ui- deind rinkélden,. ■Zoodna zij a.ll'ecm wlaibep, ziagem vadefc ent id' ocMea- elkaar langeim tijd zlwajigeind aan. Toen vroietg de hoer Vam Pilevanp eiaidelijk: ,„W|a aroom hield j© ham tegen BDejfc was tóch niet uit een gevoel vain Warmhairlig- heid telglenpvler dien mlam?" „Zioo-iete khn u; 'tpch omimioigeilijk dienj- ken - dajj kan u mjieib mlesniem," ,z|eide zij, tieiriwljl 'hia,aa- lip rich miniaditiend krolde. I I CP; „Ik Vraag hieiÜ jufeft opid'at tolt mij Zoo onmogelijk Voiorkotnik Hf stja, velrislteïd." „Btedemh, wh|t hij uaitj Wlraak g|edaan zou hëbhfen, afe Wij h«n rijn zitn haddiein gelgeven. Hij zóu mis|sichien zijin soldiateas zicht der Dluitschei ontwikkelingsgeschie denis. 11 J „Wiij' willen Dluitscihie.rs kWeeken en' geien fascisten. Wjiji kunnen veel van het fascisme leeren, maar wijl Zijtn intellec tueel toch nog niet zoo armi geworden 'dat wij; voor de voife honderd procent' een reproductie van Italië "behoeven ta worden." i „lediere vreemde rageeringkan voiort- aan op een eventueel piqo(te|st napfens de be handeling yan Dluitsch» minderheden te recht .antwoorden„Wjij hebben niet an ders; gedaan dan Hitler!" Diuitscihïand móet zich hpieden Voor hetuitvaardigen van ongewiemswhte w'etten die sleidhts wrok en repires;ailles in andere landen kunnen uitlokken." ICathsRekc, Ge: ellendag verboden. De Katholieke Hezellendag, dia van 8 tot 11 Juni te Muancèen zlou worden ge houden, is door da Beiersehe politieke po- litie verboden'. I T ff I 'C Iï];l Dioor dit willekfe|urig en anti-k'athMiekl optreden is er gnoote verontwaardiging geWfekt in Beieren. 1TAL.IE Djaflfiiss in RjOlnie. Z. II. "de Paus ontviug achtereenvol gens in audiëntie den Oostenrijiksehen Bondskanselier jpbllffuss, wien bijl heti Grootkruis schonk der Orde van Pius 1X1 en den Oostenrij'kschen minister van Ju stitie, iSbhusstehnig, die het Commandeurs- lint ontving der Orde van Gregfuriu® den Groote. i j Het Concordaat tussehen Oostenrijk' en den H. Stoel zal1 vanavond worden ge- teekend. I 1 D'e Bondskanseliea- benutte zijn verhlljfB te Rome voor een lang bezóeki aan jMus- solini. Er werd aangaande het onderhoud geen Communique aan de pers; verstrekt. SPANJE i BJb inaatrcgHen tegen de geestc- lïjjkjc lcJtoister ordén. Ook het Spoaaschie ëpisclopiao-t heeft in een gemeenscihaplpelijke verklaring ten scherpste gCprotesteeirdi tegen de wet. Hot roept die geloovigen óp> voor te zorgen, dat alles; uit d© wet 'verdwijnen zal, wat de vrijiet belijdenis v.an het katholicisme verhindert. De huisvaders worden aange maand hun kinderen glleen naar katho lieke? scholen te zenden. Het btizneken van •niet-katholieke, neutrale of gemeugde scha len wordt streng verboden- AMERIKA Samenzwering in Uruguay. Reuter meldt uit Montevidepi: Dfe regee- ring van Uruguay heeft een gropit revolu- tionuair complot ontdekt. jVerspheidene leiders der oppositie, als mede He leiders der fadicjale partij1, rijin gearresteerd. Later heeft de poditiei opkl èen qud- afgevaardigdiei en eèn beducht anarchist gevangen genomen. Nader wordt uit Buieniois Aires ge meld: Uit Montevide(0| wiordt 'gemeld, dat de Urugnyaansche regeering do arrestatie heeft gelast va-n de directeuren der bla den „El Dia" en V{EJ! Libeaial". Verder wrodt gemeld dat" de regeering ontdekt zou hebbcni dat in da ha,ven van' Coilonia dynamiet ontscheept is. Direct.-goueraal van het H[o,ng«.r. Onderwijs. Bij K. B. is 'bij heit Departement van Ondlefwijs,. Kunslteln ein iWleitpnisicbiaplpliin ba- uoiejnd tot. 'direlcteiu)r-|gie!nieiriaial Van h|e|ü om- derwijsi, pkof. dir. G. A. Van Pooljjie,. neferendari's ter seCrletaie Van VGravainb hagle, buifeingelwioon hooigjeiej-aar aam dia Ne/deirlamdsChe Handelshoogoschoofli tja Ró|t- tjea-dam. hebben binnieinigleir.oeplem en het kaïsteól 't Ondierste' boven hebbben gelia.ald, .tot hij Maitteo's werkejlijkei sehuplpPlaiats had ga- vonden." i „Maar, .dlat zial nu toch immers' evleai- góed het eind rijn. Ho© kuinmein Wij! dat verhiinidlewein Zij boog zich maar topr oVer. .„Wja,a|ritiol9 bestuldie'er'lt ztooi diep het mlewchaliik karakter, .alsi het ,U in dte plractijk nog niet mogelijk' is', dan opplervlakikigeinl mod derpoel vam zulk' een karakter alls vam die zón hond to doprgtaomdetn)?" - Hij dleinqd© aohfeimit «n tog haar aian. Hij voelde, dat ai dia philósophie hem inderdaad niets had gelieerd:, W.amnjaetr. dit kind hem' in een geval van nood,, als wa arin tij nul verkfedr dein, zlo|Ui fflaeit|eln ver tellen, hoe zij moBstjen handleifem. „Wieet u dan niet. staaf dat niet op eieox van. die bladzijdiern diaf. hij, dia eenmaal verraad pteegt, daA t*óns em telkens rweer Zal doen? Blegiijptj u| dan niet, dait, een ta,a,n, 'die izlnjük' elelni lage sohluji;- ke-nrol heieft vervuld, sjfaelifj igemoeg ja ojril zjjn eigen meastler voor geld fe vterJ paffen, ein aam mi&t|s fpo,u(wi blijft, dam allieea am zijn ciglen1 beiamgein „Bedoel je, daf wij torn Morion «Vd-1 k'oopen?," j I I {"Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1