I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND n isjesteGoes Krui* DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad MET PINKSTEREN natuurlijk naar VERSCHOOR op de FOTO. Foto-Atelier GOES Fotohandel EVAART. Vreest geen Examen SHE COURANT AATSLOTE RIJ t naar Lourdes 3 AUG. 1933 Ivoor alt Uw reis 5 siuw-, hoofd- re pijnen, arom steeds al een doosje S VAN HET I v>» AVER DE GRENZEN BINNENLAND fl UIT ZEELAND MIDDELBURG llige Middenstands- en opk in bet versl'agjaan Jngenamen nu'd. In ver- |en verleenden' wij) onza verbetering van bare} lillo jelm van da li(juidiJ verdere clonsplidatié Vaii §-rc-di et-bedrijf in ons land el vanzelf dat de relsut- I invlioed der tijdsomstan- I dapgmiede gajpaard 'gaan-< tfcand, vergeelden bijl het. ■geen verbetering.konden Iliepi.terug van 650373,871' 1577,65 in 1932. Djaaren- 1 provis-jeba.ten nielt onbe- Jcn totaalr van "422373,13! 12 in 1931, als gevolg ltbireiding «niZer reta.ti©|s|, l-Veriiesreikening wijst, na. 1 'ff52789 (v.j. f43205) safe-inrichtingen, bené- (v. j. idem)'op-oprioh> I eene re^eïvéering van If 30.000) tegen bedrijte- [nstsalcto a,am van f6S7f>». van .30 Mei 1933. 10e lijst, J790 k647 7728. 19549 f239 2117 4126 707$ §761 13578 13987 1425$ de iskosten karvan 3 vertrekkende ide vanaf Nijmegen via bij de leden van het oisiom of bij het Bureau YMAN, Breda. IR, Baronielaan 1, Breda. Ifcus de huishouding dster ster anaaister en an 2—5 uur, uitgezonderd iw W. C. WESTSTEIJN. nen u&liuiLds! ENT. PER DOOS OERS 45 CENT. RS EN DROGISTEN. •U KRUIS X )egstgeest (bij Leiden-). en Zuid-Beveland: DER te Goes. dijk niets anders dan het op zaken, inplaats van te 1 tot men tot U zal komen ucces op zaken afü NUMMER 65 ZATERDAG 3 JUNI 1933 29stb JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen ,Wi e e k r e v u e. In een redevoering te Munchem lteeffc von Papen, die zich èern veirbn|0|clht pala- dTijfn beton nt van de Hitler-regeeriiig, nog loens; felle ikiritiek geoefend opi t ver drag vajn Versailles. Ditmaal echter niet op dat gedeelte wat de pjntwalponing on (Schulden regelde ?n waarbij) vooral Frank- ijijto izijln uitertjte 'krachten inspande om! zulke -toestanden ,te scheppen ,dat de overwinnaars) van to.cn ten eeuwigen dage hnn ppsjtie van overwinnaars Zouden blijf- von behouden. Vpm Papen heeft nnde.ro vergissingen van de h-eeren van 1918 op 't op-g gehad. Op1 een onbegrijpelijk domine wlijfz'e zijin toein opi.de kaart "v^h Europa grenzen getrokken, die met dei nationali teiten, d.w.iz', volken, die dopi' hun taal ,en Beden een eenheid vormen, niet het mins) rekening hielden. S|taa,tsgre<n.zCn dus, waar eigeinlijlË vollrsgreneeu moesten uit gestippeld 'zïjfn. Voer von Papen was 't toen maa.r één tjtap meer onr 'over te gaan tot de rafjgedachte, die een groot gedeelte van de D|uitsphe regeerders thans zop- ernstig bezighoudt. .Volgen® von Papiem alweer is 't natio- naai-®ociailis>me juist ontstaan als een read- lie tegen de mistoestanden diei sinds 19IS zjj'n ontstaan. Waar toft'dan toe alleen gesprokén werd over den heksenketel, die de Balkan was, heeft men thans van heel' midden-Europa zpo iets, gemaakt. Dé haar den van onrust Zijin er toegenomen en de versnippering dreigt een ramp te worden Daarom' kon van Papen met een Zek'ei-em trots) wijlz'en opi den gezonden (.reik" in do juiSjt begrepen rasgedachte, het den ken namelijk in grondverbondenheid, in familie, in geFjlfeohtsopvolgelijkheid en in erfelijke afstamming. Waarschijnlijk heeft zelfs Hitier nooit gedroomd, dat er voor zijn tlieoriën zulke mooie formule® bestonden. Maar von Pa pen lieeft ze uitgevonden en m'eteen 't een en ander verklapt! van da vte,ral bikkende plannen waai mee D|uitf|Chlands regeerders xondloopen. Ze-er-ver-sjtrelhkend, want 't Dluitscke volk is o.ver een twintigtal groo- tere en kleinere landen verspreid en deze verspreide groepen met een passende volks grens te omringen is een geweldige op gave om' te volvoeren. Een 20-tal naties zullen in da toeiklomst zich min of meer noodgedwongen v-oor de Hitleriaans,che ras gedachte móeten gaan interesjse®ren en 'dat kan nog 'n ingewikkeld geval worden. Daar is nog iets. Bewust of onbéwiist heeft von Papen in Zijn formuleering den godsdienst verzwegen. Mogelijk 'ook heeft hij! al is Mj| dan IfatWoliek zooveel sympathie opgevat voor de in Duibsphland te vestigen Rijkskerk, dat hij' den godsdienst als een aangelegenheid yan den tweeden rang is gaan bescboju' ,wen. In 't Dluitsphland van heden doet men sterk' aan gelijkschakeling d.w.z'. dat het leven zuiver meohanisp'h moet opge vat worden en z'uiver en alleen ingesteld op de gedachte „ïjtaatsgpbondenheid". Pas wanneer de burger ziijh inzichten geheel regelt naar de inzichten van de leiders in den Staat, bestaat er kans dat hijl pok eenige rechten kan doen gelden. Hij: heelt du® bijv. van den S.tua,t de een of andere godsdienst te aanvaarden, een persoonlijke vrijheid in za-kèi religie schaadt aan de Staatsgebóndenheid. 't I® om deze reden dat de jDluitscha Katholieken in vreezen en Waven af wachten, twlat 't lot der Kerk' in (le nabije toeklom'sj; zijn zal. En 't is ook om deze reden waarsphij'nliijjkl vooral dat de Oostenrijksohe regeering. zich ten felste keert tegen t nationaal-spcialisme in Oos tenrijk. fc I.% als éen gevolg van de 'geweldige opikeering in 't geestelijk leven in D|uits,ehland, dat er vrij' plotseling en Zeer hevig een Diiutsph-OostenrijkSëiiiei te- gen^elling is ontstaan in Midden-Europa. Dleze tegenstellingis zelfö zeer waar schijnlijk van grooten invloed op de ont- wapenings-b-esprekingen te Genèvie. Want bij de-z'e Duj'tsich-Olosifcani-ij.kgofe zijn immer® de becren van VersiaMes direct off indirect geïnteresseerd en zoo lang van deze kwestie dp afloop now zoo moeielijh te vppïzien zullen Vrien "in Genève —en vooral' Frankrijk m©t 'de afhandeling van de ontwapeninD-si- voerstenen liefet nog. wat wachten. Wat niet wil zeggen dat toen in tfenève ove rigen^ zooveel succes te 'noteeren heeft Allesbehalve, Krankrijk' heeft 't althans Zoo ver gekregen dat jnen de verwach ting van ©enig positiefresul baat vo,or 12 Jjuni, maiar prijsgegeven heeft. Die datum was eigenlijk alb eindpunt bedoeld van 'de lange ontwapening^-historie. Staatslui Kunnen ®o-ms te optimistisch zijn. Zoo nok in deze dat ze met op,gewekte moed de Wereldconferentie zo.uden aanvano-en. Ineensi doemen weer die opvriendelljke schulden aan Amerika op, te bfetalen m 15 fJ'uni. 't Amerika van thans) denkt niet aan kwijtschelding ondanks Rioosevelt. En ide m««S;t® stgteir in EiuTopa. denken niet aan betalen. Bovendien zijn Amerika en Europa 't nog niet plréciesi over liet 'geval eens;. ,Die schulden konden beta.ald worden als d« d'w|aiz'e bewapening achter wege bleef aldus Roosevelt, In Euro pa legt men de ïnoeielïjkheid in de econo mische crisis. Bewapening speelt daa.rbij geen rol. Zioodat de vooruitzichten voor de oonferentievan Londen niet bijster gunstig zijn. En de staatslui kunnen zich weer eens bezinnen op do dwaasheid van een oorlog. Zonder dien 'konden '.ze nu stooi'loos gelukkig wandelen langs de bou levards van' 't ineer van Genève of gaan hengelen in den vijver- Van 't Hyde-park in Londen. Tweede Kamer. O v e r z! i ci h t. Donderdag zijii in da Kamer de debat ten geopend over de rogeeringsverklaring, die, behalve dan bijl uiterst link's en rechts, gunstig, ontvangen is. Die kl-ein'ste partijtjes zetten ook thans weer den grootejten mond op. Djhr. Al bania, die nalmens ,de socialisten spprak, was vrij1 bezQidigd. Alleen liet optreden van minister Dieckers doet do Sj. D'. A. P, tegen de regeeringmet" wantroulwën en bitterheid staan. Dit is niet logisch, want feitelijk mbesjten die organisatie den mi nister van ple'fensie dankbaar zijd; dat dezie de dubbelhartigheidder socialisten inzake 'de 'militaire kwestie .probeert te ■genazen'. Van liberale rijde werd ook instem ming met bet kabinet betuigd. Dhr Knot tenbelt oefende nog. eens critiek iiit op de Katholieke "fractie, wegens haar wtei, gering' bm' met den Vrijheidsbond: een '.regeering te helpen vormen. Mr Aalberse heeft die critiek afdoende weerlegd. Aan, diens betoog ontleenen wij liet volgende Tijdens de onderhandelingen tussohen dhr Col'ijfn en mlijj'z'eide mr Aalberso is steeds naarvoren gekomen, dat een Sterk kabinet noodig wasbeiden meen den, zioo, mogeffijfe' "door pen parlementair kabinet. [Naar spr.'s m'cening echter be rust de sterkte van 'n kabinet niet zon zeel- op .een 'talrijke dan wel'op' een aangesloten, desaoiods1 kleine meerderheid. Do formateur vreesde bijl 'de te nemen ernstige maatregelen niet genoeg vertrou wen te kunnen stellen in de verschillende fracties1. Heeft de R.-TC'. fractie echter niet steeds getoiond, haar steun te geven aan impopulaire maatregelen, als die noio- dig warén?, Dia jindere jnartïjien hebben bleken. Tha&| hgjbbem we eigenlijik' ©en .cxtra-piarlementair kabinet ad) hoe, met de cris|is als inzfet. iW-e aanvaarden evonate in de vorigei periode dit kabinet, o.m'. door de negatieve daad, van het niet van het leven te willen beropiven. D|e regeeringS|Veiiklaring, de da,aj'uit blijkende toon, hebben op de 'R.-Kath. een gunsjtigen indenk' gemaakt. Het stre ven zal zlijln, hot even loyaal te steunen als liet vorige. Het is van Ijet liojagsto beiang, het evenwicht in 's) lands finan ciën intact te houden, flls middel óm ziét) in de erisjs -te handhaven. Men z'al juist in dezen tlijÜ den gi-onds)lag móeten leggen tot een betere ordening van het econo misch leven. Hall bielaniggijklsite- in de zitting vam gis-' ter was de reide der dr. Oolijni hiield ovea- de regpimi'njgsjploliitiek. De cumiujiailie-k'wteSjtjie is niog in onder zoek. Aan afbraak der aoie. verzekering wordt nielt, geidaidht. Het budget moet sluifeind rijn, in over- eienlsitemni.ing mok bet volklsinklolmloii:. Na.u'wkeiuiri'g moeit worden nagegaan wat da dciononnisicjie gtovoigen dep te doieime heffingen zullen zijnda,ai-in zijn de ge volgen .eenar weeldeviepteiriuigabiejlaisitinlgi Ie vea'wtarken. Men kan- glejeltt bteplaalde ge- oM viwho^jng' iqtj Indine,"zoolang' niet da res-ulitiaitein der Londemsiohiei cioinfereintie bekend zijn. Onder de gegeven leicoinioimisahe amsitan- digheden dankt da reigaering [nied laiaitt heffing ineens. Spir, verklaarde, dat met ordening yan bet bedrijfsleven uft, den ;aard der zaak' niet bedoeld is soicialriatjia of pdahwirt- D'e nnogelijkbeid van hak iocn wlerk'en1 Iwlordt on- loilc valk vioicrtziet- da ui'kvoiaring dei" 'Z(ujde|iizlda- nan gnooike. ,geziin|nli?n door variminderinig van laisiten, v^rplidbtie kvltrlrj lo.oiaheddsregeling vioiojr1 ggnneiepitem, da po sitie dea- vro.uw-kbsltiwinster, belt' ttexed'aihem, van buitenlandisiohe jwiea-kkraólbteinl, 't placht- vnaa,geiiu,k, dulbbele inkonaens en izioorvela m)e©r, zijn viiaaigglluiltken, door 'dik kabinet t]er band k» namen. ,Van meer dan .aein rijde iis; tiwijïlel geop- plerd of de g.eiwijZigdiei .deplaii'liaimcnkate' in- dieleling 'w-el bnenigen zlaj), jwlaifc tervani ve.r- wla,ohti wloaidt. Spt. verdedigt te delzein aanzien voor Dei landsWerdediiging en handhaving (Ier openbare, orde beisppek|enid, W'aepl «Ipr. er opl, dat Iwie! eenis miaaitpeigelien .khmpen iwioa- de|n genojn-en die het doiel voioirbijsiohietiaai. Dpion bek gaat, bier om' de giriondstaigen Van werkgevers) en arbeiders, die een werk- looz'enk'asi inricht. jWaax van de arbeiders ben eigen daad verlangd wordt, gelijk' dit het geval is in het tweede systeem' wórdt daarmee een kostbare selectie verkregen. D!e ervaring hééft geleerd, dat de be sturen van werkloozenkassen doeltreffend kunnen zorgen, 'dat „beroepsjwerkloozen" 'blijiven buiten die kassen; hetgeen bij verplichte verzekering ondoenlijk zou bl'ij'ken. Categorieën arbeiders) met zeer gering werkloosheidsrisico bïij'ven bij' "vrijwillige verzekering er buiten; pnnoodige admini stratiekosten worden daardoor bespaard. D'e Brits;ehc commissie-Blanesbuxgh 's|ehreef„MefT tegenzin rijk wij! ver plicht geworden te- erkennen, dat gelijke bij'drage-bedragen een onvermij'delijke ka raktertrek vormen van elk .jiitv'oerbaar stelsel van verplichte werkloosheidsver zekering, waarbij!" bijdragen worden be taald." Die differentiatie in bijdrage- en uitkeeringsb'edragen, uitkeeiingstermljhen en speciale maatregelen, naar da bedrijïs- klaspen, waartoei de verzekerden behaor- den, w-elki£ differentiatie kenmerk isl van het Nederlandsiehe stelsel van vrijwillige verzekering-, verhoogt het nuttig. Affect van het aan dei-verzekering ten kósite ge legde geld. 'wnnfc er is clan middel dat U. kalm houdt en Waardoor U,W gelast heldaii. blijft,. Mijnhardt's Zenuiwfcable'titlen bcJioiedieta IJ, voor z'emulwlaichtliigheid. Zo rijn veirkrijig; baar in kokar® van 75 ct. bij Apioilh. en Drogisten. i D!at bijl dc uitvoering va,n de verzeke ring door de belanghebbenden zelf' die uitvoering (administratie en controle) niet alleen doeltreffender mlaar ooki go-edkooper kan geschieden dan op: andere wSj'ze, be hoeft wclhaaist geen betoog. BSji een systeem, waarbij! de vrijwillig heid wordt gehandhaafd voor de toetre ding van de Arbeiders) tot werkloozenkas sen, is de verplichting voor werkgevers om blijrdra.gen te; betalen vopr die ka'fjsen, niet billijk;. Dit heteekent allerminst, dat niet ook O-pi h et terrein van de we,ïklcjoisjheidsv,er- zekering plaats) is voor bijdragen van werkgevers) en dat daaraan geen plaats zou kunnen worden ingeruimd in een wet, die op het systeem van vrijwilligheid gebouwd is). Het advies van den Hoogen Raad van dat niet zoo. gedaan. Het gemis aan ver trouwen was dus jegens de R.-K. fractie zekér ongegrond. Sp:r. voelde niet voor een gecamou fleerd parlementair kabinet. In een moei lijken tïjld als deiza is e,en gevoel v,an saamhoorigheid' 'n eerste vereischte-. D'e liberalen hebben den Riwmlsch-Batholieken ten onrechte gebrek! "aan nationaliteits gevoel verweten. Het -zou naar spir.'sc meening, juister zijn g ew-eost als dpki het antwloord' der andere 'fracties aan den formatepr ware gepubliceerd. De R.-K 'fractie hééft zich in geen enkel opricht tegen den formateur willen richten. Bovendien merkt spr. o!p, dat in tal van reohtsdhei kabinetten 'n libe raal minister zitting had genomen, waar tegen de R.-K'. rich 'nqodt 'hebben verzet wél, daarentegen, de libéralen zelven. Ook nu heeft Bpr. dadelijk' nan den fbrmateur medegedeeld, dat- hijl 'tegen het zitting- nemen van een ]ibfera,aj! minis,ter, ofschoon niet nooidig, geen beztwaar had. Maar, hier gaat het' om1 de wijze van meerden- heidsvorminguit die meerderheid kómt dan zdo mogelijk het kabinet voort; daar bij' neemt ze dan voor hetoptreden van) dit kabinet verantwoordelijkheid' üpi zich. Tuispchpn liberalen en RIootalSch-Kaithoh Keken bestaan groots versohilfp|uinteni, 'wat blefcrelft isjaatkiundig© dooli vooral "ecóno- mi-sche beginselen. Bet is dus begrijpelijk dat de R.-Kjath. geen verantwooirtfeïïjlkf heid wilden voor een kabinet opi.de bre,ed ele basis.^ Rersoonl'ijik! heef't spr. de ailler- bie'ste vrienden onder de liberalen; wat ®!P'r. niet belet om onomwonden rijfn e'igen meening. uit te spreken. H;et is onjuist, den ffi.-Kath. te verwijlten da,t za poir- Zaak zïjï van het niet kunnen 'tott'l^tand komen van een normaal parieinientair kabinet. Toen formatie opi de baisjs van vijf niet mógelj|k! wasj, 'hebben d-e Katho- Keken zelfsi nog, drie andere mogjelïjk- hed-en aangegeven. Toen een parlemen tair kabinet niet mógelijk" w.ais|, Was hun streven om' een zloo goed mogelijk' éxtra- parlementair kabinet te verkrijgen. Aan medewerking hunnerzijds) heeft het niet den stiaal' zelf; ©r z!al niet veell1 verder wfórdein ,gega,an dan tea" bereiking! van heit doei nooidaaikelijk is. Da iheier Alibarda en andepein heibb'em Iilelfc. zélf in <ïa hand ojni_ ilooa heit Wlegnennen viain' iw!am|tjrio|uwen te bcvord-erein. Alle veiiizat-, tegen dia Wfettiga pivëahcid, alle ohruisitv |z]ujlió'n met kracht Iwtordieini legengegaanspr. richt zjéh hLerbij in bijzonder tot den haar De Visfsleg. Als de regeering .daaytloo andere bevqegdhedeu hoodiig heéüt dian ze jjezif, zial ze dia a.aai do Kiapneir vragon (apptau's). ©|e wicii-iif<|(i.'Jlici(ls\ erzék'cring. Instelling. v.an oen Crisis we-rk- lo o|S|h ei d|js fonds. D'e heer R. A. .Verwey, directeur van den Rlijfksdianst der werkloosheidsverzeke ring en arbeids;bemid4eling, heeft in op dracht v,an den minister van binnenland- Piche -zaken den Hjopigen Rpad van Arbeid een toelichting gez|onden op het voor- ontwerpi van wipt, lioudende wettejlijlkja regelen inzajké het erkennen en siubsidiee- fen van vereenigingen met wea-blooizenka® en de in®telling van epn crisiswerkloos- heidsfbnd. Hlijl göhrijïft b.m. [Reeds jaren lang is er opi aangedron gen, dat de werkloio|s|heidsverzekélring ten onzent niet langer ruisiten. zjójuj opi een K°m besluit, doch zou geregeld worden Wij wet. Laatstelijk werd 'dit onderwerp in de Tweede Kamer behandeld opi 7 Dieeem- ber 1932, Wijf welke géiegenheid de minister van binnenlandsche zaken zich bereid heef't verklaard, aan den wensch naar een regeling blijf die wet te.gemóet te zullen klomen door een voorontwerp- blij den Hoogen Raad van Arbeid aanhangig te maken, i D'e werkloosheidsverzekering kan rij'n: eenerzlij'ds verplichte verzekering, waar bij! allgh, die arbeider zijn in den Zin van de wet, ook- onder de verzekering vallenanderzlijHa vrijwillige verzekering) waarbij1 alleen die arbeiders verzeker'd zlijltf, die door eigen ^tappen daartoe ge raken, n.l. doordat zliji 'toetreden tot èen vereeniging, van arbeiders; 'dan wel van Arbeid van 8 October 1928. bevat te deZen aanzien eenige vingerwlj-zingen. i Op den grondslag van de daarin pnt- wikkeldö denkbeelden isi èen regeling ge dacht, waarbij! eenerzljdsl de vrijwillig heid van verzekering behouden blijft, an derzijds van de werkgevers f'inancieele offers, worden gevraagd om', met het rijk en de gemeenten, de verz'ekering ook' in rijden van crisis tot haar recht te laten kómen. 'Jjuist dan heelft de verzekering haar grootste waarde,. .Van hoe grppt belang een goed wer kende werkloioisheidsverzek-exing, ook voor het bedrijfsleven is, heeft de heérschehde crisis zkw overtuigend .bewezen, dat een motiveex-ing van een verplichting, pm zich van de rij'de van de bedrijven eenige financieel© offers te getroosten, overbo dig mag worden geacht. Om- die piffers niet te groot te doen zlijh, is er reden ook het Rfijk' en de gemeenten naaat 3e werkgevers aan de reservevorming yioor crisistijden te- doen medewerken. Hun be lang is; trouwens bij een goede voorziening in niet mind-ere mate betrokken dan dat van de werkgevers,. Gedacht is daarom aan da op-richting van é-en Crisiswerkloosheidsfonds, w,aar- u,an het Rijk, d-e gezamenlijke gemeenten cn de gezamenlijke werkgever^ per jaar te zam-en (ieder voor een derde deel), evenveel oppbrengen als aan bijdragen voor de werkloozenkassen in totaal per jaar ontvangen wordt. INeemt men aan, dat per jaar f6000000, aan bijdragen wordt ontvangen, dan zal iedere groep f 2.000.000 moeten opbren gen. Blij' p§n jaarlijks) vertoond bedrag van f 1.300.000.000 kómt dit heer op een premie, van 'f1,50 per f1000 loon per jaar. Het doel van het Crisiswerktolosheids- fonds is in de eerste plaats de werkljoiozen- kassen in tijd van crisis te helpen. Voor zoover de beschikbare middelen lipt toe laten, zullen de gelden van het fonds ook aan doeleinden, met voorkoming of bestrijding van werkloosheid verband hou dende, dienstbaar kunnen worden ge maakt. Gedacht is b.v. aan Cursussen teui bate van weiikLoozen, werkverruiming, steunverleening ,o.a. aan gemeenten met te gróoite werkloosheidslasten. Om de uitvoering van het denkbeeld niet alleen zooi eenvoudig mogelijk', doch zoo, min mogelijk kostbaar te maken, ia gedacht a-an premiebetaling door die werk gevers, die premie ingevolge: een wette lijke ongevallenverzekering betalen. Aan den eenen kant ziullen daardoor sommigen van premiebetaling worden vrijgesteld, die wel tegen w'erktoojsheid verz'ekerden in' hun dienst hébben (b.v. advocaten en notarissen), doch aan den anderen kant zullen werkgevers premie betalen wier! personeel niet ojfi niet algemeen tegen werklooisheid verzekerd is (b.v. groepen van Overheidspersoneel). Te daz'éh aan zien van de Ongevallenwet afwijkende regelingen te treffen, zón uit -een finan cieel oogpunt van vrij .geringe b'eteekenia zijn, terwijl de uitvoering in de praetijk! omslachtiger ,en dus kostbaarder Zou wor den. Op hot voetspoor van hetgeen in Zwit serland geschiedt, opent hetwetsontwerp de mogelijkheid om niet alleen zuivere arbeidersorganisaties met werktoozenkas te erkennen en te subsidieeren, doch ook vereenigingen, opgericht 'doior werkgevers en arbeiders te zOmen. Op dezte wijjze zóu bédrijlfsgewijze kun nen worden opgetreden tegear het euvel van loonderving, door onrrijfwilliga werk loosheid. Dlat men de,z'en weg, 3ok' hier te lande wel Wensdht opitegaan, Kan men afleiden uit het betalen vajn wachtgeld regelingen dioor werkgevers. Die wacht geldregelingen Kosten den werkgevers geld tij&ens de crisis; blijj Jérz'ekering wordt het geld fce11 bekopve van ëillt- keeringen bfij)- werklooisheid in rijfden van bedrijvigheid bijfeengejb'racht'. D|c ccoinojnis'c'hc en niojiclairc tenlfcrcnlie. Als leider der delegatie naar dei econoi- mische en monetaire cloinferentie, die op 12 J)uni aanstaande 'te Londen zal bijéen- men, is benoemd dr. H1. Colïjh, minister van Staat, vopnzitter van den Raad von' Ministers, minister van Koloniën. Als gedelegeerden zijn voorts benoemd mr L. jJV ~A. Trip, president van Re Nederlandsche Bank, afe wieins vervanger i is aangewezen mr JI. W). Beyen, Hir. van de Rott-erdam'sahe Bankvereeniging dr J. A. Ned-erbragt, .chef van de Elcóno;- mische en Oonsnlaire Directie van het departement, van Buitenlandsohe Zaken; dr H. M. Hirsohïeld, dir.-gen. van Ham del en HïjVerheid van heit departement van Economische Zaken en Arbeid; F. B. s'fJiacob, ha.ndelsoittaché bij' "B. M. Ge zantschap! te Lond-em. Hefting, van eien (im/el-be'asling. Bij- de Tweede Kamer Iq ingediend een) toötie van wij'ziging op h-et ontwer'pp! tolj hetó'ing van om'zet-belaisiting. Djaarbif wordt vpiorgesjteld, hetmeda aanhangige wetsjontwierpi tjot heïifng van egn weelde- veTterings-belastingmet- de oanZet-bela^s ting samen te smelten. .©it Let bouwbedrijf. De samenwerkende w'erkgerversbbnden het bouwbe-drij-f 'hébben de vier met hen gecontracteerde werkhemer^vakbjomden be richt, dat zijl- de landelijke pollectieve jar- beidsiovereenb|oinst tegen 1 October a.s. 0f'2'egg«n. „Indien om^ bestuur/' z(0|t> bervolgt da brief', „hetwelk ten deke de nopdige machtigingen heeft ontvangen, zpu be sluiten wederom te ppg.en over de, af sluiting. van ,eem nieuw cóüectieif qou- tract met n overeensjtemimjng, tei berei ken, bestaat bet voornemen daartoe vóór 1 Juli a.s. de nopdige, vooi-stellen te doen" - Namens de vier- wei-knemers-organisa- ties, bij! het contract betrokken, is Jen, werkgevers bericht, dat qojtdeze het bestaande contract niet ongewijzigd wen- sphen voort te - Zetten en' dat zijlvicjólr 1, J;uK a.s. de wijzigingsvoorstellen bijl do werkgevers-organisaties Zullen indienen Het t'lfjngeschlj in het laailbviwleilriyt in N«(ir(l-Bra1i;ml. Prof. dr. :Wi. Kpenxaa,dt te Hoeven (N. Brabant), arbiter in het loongesphil in het landbouwbedxTjfin Wiesj-Koord-Bra!-. bant (diS|trifct Steenbergen), heeft yopr 1933/34 vopr de lospe arbeiders het mi- nimumJopn .ge-durende 6 maanden- vastge speld opi,26 «ent en gedurende da overige 6 maanden opi, 25 cient per uur. Dja uitspraak beteekent' gedurende eenige maanden een verlaging, van 1 cent per luur. Dé arbiter heeft verder het gemid delde weekloon der-knechts "én daai-mee gelijikgêsteld-en bepaald o,p' T 15.50 pf "een verlaging van gemiddelid' fl.621/2 per week. Iniiingskpsten verbin-iks-Kwitanties f Bedrijven. i. B. em W. steilten y!o,or.p|m' vóór die' ftaatt- site waarslchupvSlng bij hét) niet na twee aiambfedinigen op tijd Voldioem deir Kwitjan- ri'e's voor gelevérd ga®,, tegaitjsrj. p| eleptri-1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1