ogen I' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS KE COURANT t gebruiken tot- n sterker zijn." rkend Voedsel DONDERDAG 1 JUNI 1933 Ons werk. feuilleton hoog spel. n BUITENLAND fl BINNENLAND Regeeringsverklaring. Zomer sproeten SPRUTOL ncrkvningin gestor ven, geuncrin, bekend als ^oaiagia vaa Kent" is alle- zigeuners uit de liun wmnw,agens naar •overleden is. Zij was [u-zegster, ware n/iaiii mrs. Levi een merkwaardige zfa Ier van den oorsjawike* Ivan Brighton werd zij| liezen naam aangeduid, nogend, be»a,t een eigen far ^ohopmaoon ward ge,- Iwopingen, een voor den |W den zomer. Zij 'was l.'k^tar van de hotels ia lid pok vaak gezien op pens society, pe bescheiden Werkzaam-; meeste zigeuners zich lij' volkomen vertro.uwd. laar gi'fiote liefhebberij; graven en hertogen ga- kamp van 'haar- man. In om paarden te koopenr Ik, die de dieren bereed, lm natuurlijkheid van da |t haar echter pok vaak gebrachtcenSj sleurde |0ü meter ver mee, uopdat. ninkt werd; een ander b.n lievigen trap; dpeh in. Teek haar geestkracht ziop- lodankfi de ptjlnlijksta ver-; i een ziekenhui^ liep, waar geval drie maanden vei'-; lorden. Een Val van een far een ontwrichte lieup uiet geheel meer is geó EN BLAD itrazione Vatican». 1f, in het yaticiaan same»- lut zoo als onz e leizers ,w;aar- 1 weiten, sedert .1 Januari keurig verzorgden Nedern- Jnuimmer geejft dps 'foto's, fver het Heilig Jaar«r> ïitige Bauözage» ini ibqeüd.. It moeilijk hersfelWierk van den Sint, Pi-ghar, artikelen gelo, over Vïjlf jiarem g©- li Rusland, over het Heilig Ihi-bet, over het leven van I del Val maken met da In dit nu-jnmer tot een edhit- niets anders dan het Szakea, inplaats van te t men tot U zal komen ;es op zaken af!! fory-M nö PCM *rrrtDrtC(-nr\D - 3 V. - even critisch ge- ondervonden dat Sanatogen een proef ommekeer in heel acht. jeten zij thans een krachtige en dóór gezond en sterk - j e werken en toch 's avonds Vrijen tijd te genieten. lidervindt de opwekkende, natogen. Maar Sanatogen's rsterkende werking op de Jrus - welke in Sanatogen oedversterkende melkeiwit, kracht en energie ontleenen. Ie standaardwerk van Prof. ■Pharmacy, Materia Medica xcn van zenuwver- t aangewezen voedsel" t gebruik van Sanatogen sterijen vanaf fl I.- fier bus, NUMMER 64 29""» JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Het is voor het vadei'luhd een spaail- nende tijd. Die gemoederen, ziijïi niet rustig, omdat op menig gewichtig, punt do groo-fate pn!- zekerheid bestaat. Zorg eu onrust hef/ff ^dhen overal. De negeering heeft (fn zWare taak te vervullen en een groote vfaantWoording; top zich genoimen, want zijl wil ons) volk, dat zoo- ontzaggelijk veel leed te dragip en mo-edlijlkkeden ta bokamprju heeft, die voor een groot gedeelte voortfipruit uit de wereldcrisis, voeren naar beteire. dagem. Dit doel zal edliter sjechts bereikt wwrdejn wanneer allen, ajlsj kinderen van ean en hetzelfde vaderland, daarvoor gezamenlijk hunne krachten inspannen. Niemand m-ogp uit politieke partijiziu^ht of verbittering zlijh ^ameinWeriking weiger ren of afbrekend werk verrichten <in ook niemand moga uit kleingeestigheid of hooghartigheid op,, zij wprdé gefahbven. Het ia nu geen tijd om1 krachten te verf spillen, want wijl sfca-am at zwak genoeg en de slagen, die ons volk zijn toegedeeld, rijn pp. zich zelf reeds zoo: bloedig, dat de wonden moeilijk en langzaam zullen jgen-e'z-en. Verdeeld!» |;d onder ons, moet da grootste sdhad© toebrengen. Wïj! staan na de verkiezingen niet a,a» heteiindfe, vaor een oplossing, dach het werk' begin) nu eerst. Uit liefde voor óns vaderland, uit mo delijden voor die duizende zonder arbejid en inkomen, en zélfcj Pok uit puur eigent- belang, want ieder gaat gebuikt onder da Rechte tijden, moeten wij den blik m|e|richt houden op alte'S, w-'a,t ons vereemigt en he|t mog. sluiten voor aktes wat ons verdeelt en zoo, zullen wij inu-eten beginnen aan den maatschappelijke,n heropbouw1 van ona ljeven. Af© wijl aansporen om eensgezind te bes ginnen aan d-en wederopbouw, dan willen w'jj daarmee, niet zeggen, dat wijl niet melt dankbaarheid en bewonderingterugzien naar het Werk) dat voordien werd gedaan. Zooietsj -zóu niet redelijk en ridderlijk rijh, jegenn de regeeringsmanncji, die moesten Worstelen tegen den stroom der we|reld!« idrisiis, die sterker was dun hun goeden wil. Die heropbouw' van het maatsjcihappel'ijik en economische leven van ons volk moet echter tot grondslag hebben da e ju'wige en onverwoestbare fundamenten van goj- footf, chprtelijfea zeden, christelijke rejeht- vaardigheid en. liefde. SJechfa geloof en godsdienst drukken op ons leven, Wenk) en lijden o9n vera heven menschwaardigon stempel'. Op! drp duur kin niets anders, aLr slohijht het "nog aoo'n seho-on ideaal', het mrasc-helijlfc 'hart en geest bevredigen of gelukkig maken. Een volk! zlomdelr godsdienst en geloof zal rtoffelijlfe era geestellijlt in hetnie<t wegp zink'en ie{n daarom1 kan ons volk geen gro-oter ongeluk overkomen, dan wanneer het dien rug keert' naar ,den godsdienst. Dje regeering Zal' ojjsiN volk' 'ken grootd dienst bewijzen, ja het redden van dd# ondergang, Zoo het aan de actie der goddeloozen een gebiedehd halt toe roept Dte staat steunt op 'do fundamenten van geloof len zeden en de reigeiering heeft derhafvie het recht en den plicht tei voor kómen, dat diiei fundamenten worden on dermijnd. Dit wil' achter geenszins zeggen, dat de negeering het roeht toejkomt zich t» mengen in zuiver kerkelijke aangcifegen- hedten. ZoO' 'noiodz'akSelijk' en heilzaam het id, dat K'eitk! en staat samenwerken in het behang vlan volk' en vaderland Zoo v'eri- derfèlijk is-het, dit leert de ondejrvinding, 'dat de regeering zichmengt in zuiver kerkelijke aangelegenheden. Iedere poging om de Rjerk tot een nationale instelling om te wterkfeni of te gebruiken is fa vemordeelen. D'at de Eatholiekfe, 'Éerk nooit Zal'"kunnen to'eisjteminen, dat men hanr een nationaal kleed aantrekt, dat zegt reeds haar naam en ook hieromtrent 14- Op djt PluintI dup gerustgesteld, wachtte Famtalepne zelf evene; Zijn geduld werd ,ook' niet- lang op de, groef e-es steid. Een minuiut of tjen, nadat 'hifi rtfn- observaitieipiost. had besrokken, hoprde "bij een de.Ur kraken era zag. hij door de pport. van den binmepimu)up.- 'een lidhtScihijiisel. Hbt naderde- hean Want er liept ©en pad langs de loxkenhoouien; eid|wiei;iclraM|0,nk het geluid van vioetsit^ppten, Eien oioigeitn- Mifr lafer Zag Pantalleionei de gestalte vani een man fla,u|w tegem dis aids onnihlujllemdle duiistcmis afsteken. Onbeweeglijk -Sfond hijj daar, beschut door de lorkeiniboomem, otngerteln, maar al les opmerkend. De gestalte naderde; hij' ®ing Zoo. dicht langs. hem. heem, dat 'hij hem door zijn a.rm uit te steken, had kulnmeii aanraken. Hij herkende het lijikklciulrige, door pokken gesch-onden, gelaat van- den slotvoogdein aaig, dat de man oen hengsel mand aan 2jjn linkerarm, had hangen. Bern doek lag er overheen, waaronder de halg getuigt de hisforie, dat iedere paging van Wie en wanneer ook) op een ^rpjadeilïj'k fia-sdo is uitgcloopien. Aran iedere ware verbetering van maatschappelijke toe- jdanden za.lr feen herleving van liet' godg- dienstig en zedelijk leven van het volk móeten voiorafgiaan. Een dilepie en grondige studio to,out ens duidelijk aa.n, dat de zoo geweufohto verbetering van den toestand niet "slfejchts in onsj vaderland maar ook'top "da geheelo Wereld niet mogelijk isj, wanneer daaraan niet vooraf gaat een geheelef en diepe her nieuwing van dien geest van het evan gelie, waarnaar zoo, velen den rug hebben gekeerd. D|e m'aiabsjchappij' Zal' zot» ziijjii en wor den als) de burgers, waaruit liet is-feumen- gesteld, zijn. Wanneer het individu, de enkeling, zich tegenover zijn medemensph gedraagt zoo- als de gebóden van lieffde, reohtvaardig- heid on andea-e deugden heit hem voor houden, dan z|al' de maatsphappiji gelulckig» wegen bewandelen. INiet het heidensjeh principe, 'dat maólit Techt is, maar rechtvaardigheid en. fiefda moeten de maatstaf zijn waarmede ieder nationaal en internationale aangelegen heid wórdt geregeld. Met zulk) ee'u maat staf klan een regeering, die voor licjt alge meen bel'ang, heeft te Zorgdp, toch voor komen, dat hiat recht van don eenling door het algemeen welzijn wordtver trapt en zót» zal' Zijl oplf niet kunnen dul den, dat ©enige sterkerc/n do zwakkeren op zij duWen en voor zich alleen p'l' do vruchten van handel1, nijverheid e-n land- bbóu'w opstrijken. Recht en reclitvaardigheid, zij zullen den mensph vrijheid geven in doen elp. la- ten maar ons) tevens er 'yoou- b'ehioed;i|ii dat die vrijheid wordt mi-sibruikt - voor teugelloosjheid en willekeur, welke z'ulk een sóhade brachten voor keirk en staat. Wanneer wij1 spa-ekten van zulk' een misjbruikr 'van vrijheid, 'dari danken' WSj| vooral' ,a,an de critiekT van perspnen eu piartajlen, dhej lalle^ .afbiröken en&ffi en alleen om oppositie te kunnen voeren. Bestrijding van ziullkla misbraiken zal eclitea- nooit afbreuk mógen do-en aan' redelijke gezónde vrijheid van woprd ejn pe-np i i I Liefdiei voor volikl hn vaderland moet allen op) teem en hetzelfde) sjtandpunt plaat'- lsien van met hart en ziel' te werKcjn. voor de hteropbauW. Wij'móeten weg. uit'dien bittenen partij)- en klfaistsenst.vSjid en wed-p een vofkT worden, dat eensgezind wetrkt vo,or aller gejllukf'en ^amen alle tegenslag draagt en deelt. STEPH. LODIERS, O.Cist. DUITSCHLAND Een milliard v^or wlcrkverslchaffing. Het rijksjkabinet heeftzich gistermid dag bezig gehouden met het vraagstuk) der werkverschaffing, waarbij een door den rijksminister van financiën ingediende, wet tot vermindering der werkloosheid Werd afgehandeld. Bij deze wet wordt do rijksminister van iinanciën o.a. gemach tigd tot een milliard rijk'smiark ter be schikking te stell-en voor het uitvóieren van werkzla.am'hteden aan openbare gebou wen -en particuliere woningen, voor het kanialiseexen van rivieren en voor gas-, water- -en electriciteitsyerzórging. OOSTENRIJK De Buitsche grensboyeói. De opgewonden stemming onder de Oos- tenrijkschte bevolking Wegens den door de Dnitsche rijksnegeering opgelegd'en visnm- dvvang van 10CO Rïjkssmarh voor Djuitódhe toeris,ten, die naar Oostenrijk' Wilteh. gaan, ho-uidt onverminderd aan, Zoo schrijft de Wiener Zeitnng. Elchter is. de bezorgdheid over h-et uitblijVen van den Diuitschen stroom van vakantiegangers eenigszins ge luwd, - daar ook! de Westelijke gebieden van een wijintfleisch ui-fcrtak'. 1 Dia man ging vooahij en- m&demde den muur. juist op die pilaats ongoiveer W03 er -.een gno-eme cfc'ur in ein P.amtaleicine Imaak- )e zi-oh al ge-reed opr de,n man daardoor, te zien verdwijnen en hem dam- tie volgein. In plaats daarvan bleief de man echter opl teen ti-e-n plais van de deur staan, foein hoorde bij 'zócht in d'e hgmde-n klappten en een fiitem, -dale voorzichtig riep: „Ben j'e daar, Coluimba?" Oogemblikkelijik -hoorde hij van den amr dóren kant van den mmt éem vrouiwteint- sfem antwoorden ..Hier hem ikl" ri-e-tg-een volgde w.as niet zoo duidelijik en Bantialeomie moest ear van- zijn kant naar raden. Gedeel-tJelijik' zag en gediaefet- lijk hoorde hiji, dalt Mar» -eem ladder had genomen, -die aan dm voet van den muur lag, deze tegem d'en muiur overein-d had gc-zet, erop' wiais geklonunóu en toen óver den muur hem zijn mand aam 2ijin vr.oulw aan de andere ziijlda had toagereikt. Da-t. was al. Toiear dit geidaan was-, kwam M-aiio wtear naag .beneden, nam de lanaer w-eg en liep! nu onbelast, Vluig terug. t Panfoleicme -Zag ,al z'ijjï wlamtroulwleiL' ba- van Oostenrijik' dit jaar reeds konden reke nen pp e-e» Sfork© vBrmiintdcring van helt reizigersverkeer yit Duitschland. De Oostenrijlkfecihe regeeringbehandelt het geheële voorval' met de n-oiodige terug houdendheid en wiijfze voprziohtigheid. Zij wil niets overijld doen en wil ook' jiiet de willekeurig getrokken klopt 'door over haaste raidi'c'al-e maatregelen nog. verwijf den. Vast staat toóhter, dat de regeering geen politieke sancties tegeno-ver dó Nft- tionaal-;S|OK:iaJis,ten |o]v-e-rWeegt en dat van een verandering in den door de regeering gevolgd-en kó-er^ abfolHïut geen sprake zal zijh. 1 1 AZIÈ Ganilhi pet w'eer. Mahatim-a Ga-ndhi h-eeift. M>a,anidag ®ijni drieiweetech-e voedsetotiaki-ng, -tën guinsie van de paria's, o-ndetr gropt-e pl«ohtaighódd beëindigd. Hot huis van lady. Thmoker xy, bij Boon-awiaa-r G-an-dlhi deu .tiijd van zijn voeidselsibaking heiefll dóoirgabraoht,, was dooi een- guopte menigte Indiërs,. Mohammiedanten ein- Eumopleiaimen oimlringd. Ongeveer 150 meniSchein- machitm de hall' binnen. Gandhi's bed werd opgerold en de menigte aong heilig® liederen. De Seöre- l.ati-9 van 'Gandhi I49 meljf luid-er stenr tee-m voor deze gel-eigenheid do,oir Ra-bindranaith Tagoxo gcisdhTeven- gedicht yioto.r. Na -een kórt gehad, diwtaardei Gan-dhi den BacTeH tariSIn Góds; naam heh ik mijn voieidsel- st-aking aangevanigeto1, in Gods naia|m be ëindig jik haar." 1 CHINA Het wajuenslilstandsvcL-di-ag gesloten. Uifc T'okioi 'wfoi'diti, g'Gjni'S'ld} dut bij Iisjt» minisiterie van oorlog het he.rióht is) onilj-> vangen, dab liet JaipanSóh-Chmeeaöliie ika- p-eastilsiHandisVeidTaig -eefigjstc.rmiddaiaj te tel l-eiding V.am en de Ohi'meu- kiding va» Hlsijoiemig- pang. Uk. S jangih-ai Wóirdlt, nog g-j^chL datjie pia.n en China beplak» dab het Chineieisahe gjebied, injgesfoitiein dooi den Gióo-beln Mujuj' in het 'Noorden,. «s spóoalijniu; Peking-- Moek'd'en iu heit óioSfon; em die Siplopa-lijn Pelrin-gKo-ejgan. in- heit Wjefste» zial wioir- dieni g'edeimilrtiaiiisie'eir'd. De Cliin-uesohie vrij!willigeais|b(ein-deniin da|b' gebied zull-e»' wioa-dem o-ntbomd-en-. Hielj ■spiOórWógve(rkreie.r, Ituseclhón Sjia,nhaik!wiain lelni Paking wordt h-elrviaifc. De E-e-gaering hóeft gisjteirmiddag ,in de Tlweede Kamer de volgön-de veiklaring afgelegd: Het den 26'slben degel- maand oplgleitre- den Kiaibineit! heeft; :erprijs ,opi geetel-d zóio- spóedi|g mogelijk Tooi de S-asnei- tje vief- sc-hijnen foti het doen vam en-kela medie!- deelingen melt betrekking ,to-t hot fa vol- ge,n. regeciringte-beleid. Het is de, Kamer en U, mijnheel- de Voorzitter, -erkentelijk vloicir da gebo-dem góle.genh-eid iom dit reeds enkiele dagiem n-a zij n opitireiden t,a kunne» doe». Da tioesband hiel te lande ie» j» Nedeir- landlsoh-Indië bie-dt in me-nig Oiglzichik ee» beeld van ,volk'onn1en ontlwirichtingL f» ■vn-a-agt du-s1 om snel en kkiaóhtjg ingrijpiera. In beide gebiedsdeielen van hef Koninkrijk doet, de econóimlfobó inzimkiug. -tjhiaans- haar invloe-d in zóó bedenkelijke mate gevodfan, o-p 'de algemtene vólkfewleifvaart. en opl de daarmee verband houdende piuib-liekë geld middelen, dat wachten mrt yerdeire miaat,- regiel-e» fat een inaenfetortinig zlou vpiejlen. D'e Kageóriug. is da» orff die.pl dop»- di'iongen van den pliohf ajlllee te do-an Wat mogelijk js om verdlere inzinlrin'g fa voor komen. Het is om die reden, dat rij zich verheugt over den door .den Preisd-deü|tj dier Vereeuigda Staten gepublieaerdón optroepi vei^'tigd. Ziooials liij had vermoed, zorgden Gclomha en de kaeebt, Giuiberti vopr den- va-borgen Miattco. wiens eitje» hem op diazie wijlza 'n avo-nds laat} doeg Maria 'we.rd geb r.ac'ht en dat w'aarschijnkjk r,au|w, om -door Miario'-s yr-ouiw geklookt m klaar gemaakt te wio-rdiem, zboidatb het g-elieiim door ni-enrand buiten he», die hrt jieieids nc.c&g-edjwónge» beizaite»; gedeield zo» wtor- den. Dit -alles was zoo heïd-er afo da dag. Maar aam. den anderen kantl ha-d de zaak nog ean duistere, gehedmizin|nige zijidla. W'a,ariom izioiu Mario ae» la-dde,r gebruiken om -ove-r eau mu»1" heen te kómen, twiaafi» zich vlak' vaor hem ©en -deur bevónd. riic-è -was vrteieimd, maar hij vermoedde, dat het -een of lanideiró voorzichtigheidsmaatf-a- gel wlas, m hiji zócht niet langer maar eten verklaring. Bovendien gebeurd© en »U' iafe, da,t pfob- seling.zijn 'aandacht op zijn -eigen pórsioio» en pioeitie vestigde. In pjk-a+is Van maar het huis ter(uig te k'eere», wlas Mfofo hal- veirivóga blijVe» sitaan, hij- schee» fa aar zelen. en liep to-em dem tuin door haar heit licht, dap da plaats aanduidde-, Wla-ar Biaffiaele- -a.a» heit ztoabe»1 wlas.. Dit wias vópr Meisper© Pantaleo»® ©om tob samle,n'w,ea'k'ing..d0^" Eiegeerinjgen opl de ko-mende e-oonolmiistelhe oonf-erautie te .Lon den, wa-ai-meia HJair® Maejstied-6 dó Kónin!- gin in onduibbel'zinnige- bewtaordingien in- ffitemmin-g.heie% betuigd. De E-'egaej-ing is dan ook voornemens do-or har© delegatie na-ai' die oonfepentio in dezó richting iiaóhtig. made- te wferken. Intuissidhen m;ag. da adtfo, die men zelf ter hand nemen ka» daardoor,, nieib aohter- wege blijven. Eieaisto ©iseh is' daarbij, dait heit op'nieu'w! versfaioa-d© financieel evtetor Wioht wórde hertfal'd. Dit is reeds) nood zakelijk, omdat ieder© nalatighsid o-pl dit p-umt he-t intreden va» ^en beteren toe stand eoonotnisdli en sociaal in zeier sberkö mate zou vertragen. V-oor liet Fina-nok-el evenwicht .is aliller- aei-st pen belangrijke inpórki-ng ,de-r pu blieke uitgavan onafwijsbaar. D«z© is nieit* te ontgaan o-ok al zo,» het u-jitieirste be- pinoefd zijn oitt doioii- beiastin^t©®n-a Jwt .evenwioht ta" h©»stellle». Besbemdiging van de ggldende tjjdelijikfe heffingen of' vWvangin)èj jJo-oa- een «qjoi- v-alent- daarvan, zioómied-e inivbea-inlg ,va,n nieuw© heffingen- waarbij in de ©ersfa plaats gedac-ht wórdt aan helt reeds- inge diend© ontwierp op de Omaetbelaistinlg. zullen échter, na,ast. sterke beiz(uiini|giing, althans voorshands onvermijdelijk' blijken. verdwijnen spoedig/ door een pot Bij alle drogisten. Om herstel van de wlelva«art, Vftor te be reid-en zal ordóninigj ,van h?;b bedrij-fsïeiven tep aaupasring aan' da gelw-ij-zigdó econo misch© wiereldstfu|cl()UiU.1'' Va» ^Ovcrhóidsl- weig© mdóton wórden bevorderd. Zonder hierbij reeds 111 bijizondcrlïede» ta treden wensdit de Eeigeeriag ,vart fa sfallen, dat hierbij ge.en erakefie maatreig'el reeds vooraf .mag. wórden bujt,en-gesloten', du-a ook' niet san,© eVe-fflbueele Wijziging jjn oom handelspolitieke metjhMie». V.o,orta heiaft het Vraagal lijf de» wórk- lo-osheid de volle -aandacht dei' Eegtea- rin-g. Zij is eir zich .van belwupt, clfilb ©en grondige verbetering in de» fejgem)wlo,or- digen to«s-t|and slechte denkbaar is _dqor «en, krachtig, har-strt van-het bedrijfslevle»', dat ook o-m dia reden- onophoudelijk ,om belaulgstcHiug ;en inspanning van d^n kant. der Overhead vraagt-. Daarnaast mjorfi ©venwól niet minder -aan-da-cht wm-den g'eBchónkein ua» vieir- ïuiming van wea-kgelegjanheid e» aa,n de IWrea-lrterfeichaiffi-ng. 1 De Eeigaea-ing betehoulwit hat als haar plicht, om, meib, inia-dhtneming ya» de firaancieela mögeEjkhodeto, de c|ulllt(unaejl'd e» sociale vólksbett-anigen t-e bLjvan) behar tigen. Zóówel om tegejmoiek t-e komen aan de door de criris-omstamdigiieden zwozteer v-arf wa ard© eisohic-n met bel rekking tot' de voikfeWelva-aa-t -ailis' ter wille- van de dóór diezelfde om-sta,ndighed-en i-n. bek leven ge roepen- werkloosheidsiZorg, heeft) de Eegee- rinig (h e-t no-odig geóór deeld, wij'zigimgt fa breSg'en in die veid-eeding van de» detpa.r- tementalen arbeid. Ds Miniislter va» Eóoinomische Z-ak'-e» dient in d:© fa-eleomst zij» onverdeelde aandacht, fa k'.umnje» scjheaten aa» de be langen van LandbouW, Handel -e» Nijver heid en du® ontheven te Worden v-a» zijn bemoeiingen met Arbeid ie» Arbeidersver zekering. Daarnevens is h-ab dar Eageerinig Wlan- Schelik Voorgekoim-an, deze beimoiea-ïnge» te verepnigen mleit -die 'Hótreiffond^ do WlmkloorfieidsV-eiilzleklerinig,. A rbeidsb eimin> deling, Wierlcvea-sehiaffan-g, Sfeunverfes- ning e» Y.olk'sge'Zondheid, Wjelke alle te' zia-am mnider'gelbra.cih.t behooren fa Werden Zeer ernstig® ziaak. Als- hi| niet opfpaste,. zou dit z'ijtn w|ara bedoelingen aa» hef licht k'unmeim brengen-. Hij klwiam (ujt zijn ischuil'hoiek te v-oo-rsohij-n en beigon M'ario he-el stal' ta voBgan. Dit. d-eed hij tot aan hef tweede .terras, en 'M'arjo nog vea-,der na-a.r- boveto klom, bopg .hiji snel om n-aaa- rechte e» ke-ercte terug maar dte pl-aats, waar hij d© uikgied-uofd© lanu taarn achtaugelaibe». Daar aangek om m keerde hij"! om ©ra klwiam onder luid glerocpi hard aanigeilop-pen „EaffaeléEalfeele!" Hij- -zag Mario's zlwaaiende lan-taaarn stil hóu-d-en e» 't volgend© ao|ge®ibHik' Scheen Elafflaefe's licht v-erder o,pl het boveuiete ten-ras-, te.rjwijl de jonge» ia- ant- wloord opi het roepen den v-and naderd-e. „Ik heb liem gevon-den!" rieipi Pam-t-a;- leione, betge-en ook' inderda-ad swlaiar iwlaS maar in z'ijh zak', waar hij, al die» tijd veilig vea-borgten wias gelwleiestl. „Ik heb hem... ik heb hem gev-ond-em!" herhaald© hij! o-pi belachelijk' zjegisviereraden toon, -alsof hij" C'-olumbus ,w-as en aankcfir- digde, dat hijds "NieuiWe Wiereld orafdskt had. Hijf h-epi na,a,r den voet van de trap, dia nafli boven leidd© e/t wachtte Ji"jn daar in ©e-n Ministerie van- Sociale Zake». - Die Eieige-eriu-g v«r,wacht van daze öon- centi'-akie va» veirWan-tei belan-ge» et» z'aa- danige besparing- opi da uitigave»:, dat zij da beperkte ko-sken, dia de voirtninig van -een nie,uiwi ministerie meebremigt, vei re zal overtreffen. V-oorts zal d-e Miuisfar van Financiën' zich aoozeier hebben te cioraaenitireefem op hek hsrafal vlam bet fiu-anoieel evanlwiclhlt, -dat -hij .o»tJiie'v©n behoiort te' 'w|oa-den van de vaak' vert rijd vorderende; zo.iigt voicr da regelingen der- ambtelijk!© safllayislsem ein wiaeh-tgel-diem, far,Wijl d© Minister van Wia- tieir-sfhaat, die; in belangrijk© mate betrok ken zal -wiordiem bij heit vraagstuk 'der 'werkgelegeinh-eid m die rich meie'r da» ooit aal helbbem bazig fa houden met heb ook uit financiële! oogpunt zöp gëwichtiga vervSmW-lelzlein, zial moetje» wloi-de» .ontjast van het bestuur Van het bedrijf vla-n- ds Posterijen,- da TeliegnaiHla en -d© T-el'efbn'iS, De -zórg voior da belangen di© aan da Departemamfan van Fiiniamrië» eu Wlafeiro skaat zullen wórde» ontteo-kkan1 zjafl! kun nen wioii-dem overg|ei(li-,aigeni a,an Minis ter va:n. BinMnlandsoh© Zake». I Met d-az-e regelingen hoopt d© Eegee- ring een administratieve- indöeling te Ver krijgen, die bijl d© Ixihoeften van, het oogfemblik plast ©11 v-oior vete vjraa-gsitiUik'klen «en sneltere ópfoasing Iwlauribtongb dan' fat h-ede-n mogelijk Was. Dejt heit. ®e|z|ag Zal 'wóa-den hoiog geh-o-u- den ötelt da Eegiaerimg met nadruk' -op dón Voorgno-nd. T-agen extremisme, va» Welke -zijde zich daf iook optenbaart, ^al mat beslistheid Worden opgetrleden. Hle't oefe-nen va» .terreur tegöraoivler d© oa-d©- lievende bevolking en hef v'erw'ekken va» onrust, z»llen zónder- aafaeltiing .wónden t'egengegtaun. D-© plaatiseHjke Overheid kan daarbij opi de» eteiin der E|ag©e,rmg rekó- nen. - Dó"-Kamer aal verstaan, dat het Ka binet, z-oo kjort. na zij» optrede», zich moeit bepalen tóf mededelaling vfn' d© hoofd lijnen va» zij» beleid en nog. niet in staat is dit in onderdeden aan fa glelven. Det Eegeea-ing doek eèa lea-nsfe' beypöp o-pi de medefwórkimg, der Stlalt^»»-G'©n)e.raal,. Da haclfalijke toesfand van -ons voE etecht yam allen om- hef door de moeiljkhedieini die zich voordo,ein en dia nioig. te Wachfa» z'ijn, heem te helipien-. De Eeigem-ing 'pieib in dia Ohi-iisifalijk'a vo-lkfeaspir-atieis', di©. gelukkig ©en stter'Iil en' hesjtera'diig -etemenf in «n's- volk'sHjeven vlor- men-, een -brpn v-a» kir-aoht. De erkenning daarvan -z'al s(pteke» uit haa,r beleid. Zij. zól eohtea- hef toegpdften va» politiek© ©el geestelijk© tegeinetelilinge», ter wille yarn de n-oadaakëlijk© ©endxaoht, yeamijiden. i De Stafan-Góraeraal zluften' ptoigatwijfedd mót de Eagteiering baSefïle», da» d© o,ngie- kend moeilijk© Vraagdtilk!k«n, wiaarvoio.il w'ij- -oras -gesteld z'i-e-n,. nieif tof opfoislsinig kunnen- komen-, indien me» voor-het na men yam onaangename en voor vide» har ds m-aa-trelgelje» zóu tierluigBehrikke». Zon-, der schróom Zal men d'e t-aE(ciolze piroMe- mem moeten aanJVafte». Ook', ja juist in. delZen zWlaire» tijd, acht, de Elagaeriraig jeam g-ertladige s,am;enwtea-king .en voorttdurend overleg met "de, Sfa,tem-G(e-nera,al van haf grootrt,® -gewicht. B-iuWiemdó op Goidis hulpl v-ertroulwfc -z'ij,. dait h-ef doel, dat E:e|gaerinig «n Vo-Eisver- feigonWioiordiilging, beiden vooir oioigan1 sjfaat,. zal -wórd©» bereatif. f D-eze r-egie©ringsivle|pklariii|g gplreieW ?ócj Vo;o-r -zicihzólf, dait er w-eanig aan fae fa voege» is. Alle ^kuadhtipiafalerijia ver meden -c» de aaukondiigimig yaa krass© middelen tegen de dreqganicle- in-eeuatiai-- fingl zial ieder-aeiu, die inzicht heeft in. den tegenw'oordige» fp-eistaaid, biilijken. Ejha elka landgenoot begrijpt dat «r w[ait ge daan moe-t .Wórden -en, bijna elke landge noot we-©t ook' dat ©r veel gadaian. kan wórden -tea- vefbefaring, 0on-dep da-t men vital® belangen behoiefflt fa kjweltoan. De geldv-erspUling bij de mefeisitte gemeonfa- beslt uren hijvoóiribteeld hele|ft fao'n omvang uu op. „Hjebt gij hem- gevonden.?," vraag JEtuf- faela verdrietig. Pantal-eome liet den bal -aam de k'at-ting heem en weer slinig&ran-. „Kijk m-aar!" zriide- hiji en voogde: en-bij j— „maar jij! hrijigt 'toch ja di^k-aait yoior j© m-oedte. Laat dat je een troost rijin." „Hebt gij1 hem i» het donker gevou!- den?? Hef wias Mario, di© deiZe vraag pp grommenden toom deed, -era; Bantateone meïk-te dadelijli den w-antrou|wiehdeni klank] van zij» stem' op-, „Domoor," -amtwioordide hij;, e,r da voor keur aan gevende, *d© wóórden- vam den -ander letterlijk o-pi fa vateem. „Hloo kan- ik! nu in list donker iets vin-den?, Ik h-e-b i» mijn -blijdschap! mij» lantaarn om|gegpoi-d." Mario keek hem- scherp ond-erzóe|kend a-a-n. „Het is wel vreemd^ dat ik óp W-eg hierheen geen licht zag," zleidie hïjt „Ik iwias daar achter die ha-ag, Missleliicn hield die hef licht fagem," verkffia-arde P'antaleone, e» voegd© er verdtej.- jS-efa méér aam toe, want hij) wiiaf, dat d© man, die -zich fa veel v-eaiontsAnjdilgt, zichzeP,i- vo» betechnjdigf. 1 1 {W-o-rdt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1