EN'S NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND CE DE KLEINE BAZAR Sola-Silver A renhandel jfCsiii* DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering voor de prijzen. 13 Juni. HE COURANT sorteering daar van staat. ped steeds het It 50 Goes TARD ling Gewestelijke Zeeland iste. alt Uw reis muw-, hoofd- |re pijnen, ïrom steeds ïi een doosje VAN HET |ent. per doos )ers 45 cent. en drogisten. t WITTE KRUIS X nummer 63 DINSDAG 30 MEI 1933 29*™ jaargang FEUILLETON HOOG SPEL. BUITENLAND VAN HET VATICAAN BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG DSCH en 't ZAND (bij- p 20, 21 en 22 Juni. |n Goes 6,56 uur. eserveerde wagon zjjn- itjes zijn van Goes tot VAN KALMTHOÜT; 10NARD te 'a-Heeren laar 3de klas: Goes osten. Igram vermeld. jissie Broederschap van Nederhorst den Berg, OLF, Pastoor-Dir. pEN, Secretaris, 31520-5» |gst 1932 voor het laatst en aats vinden zooals ge- s, welke wordt aan- mt niet meer voor de tarwe aanwezig op teer door de G. T. Z. is ereeniging Gewestelijke |atie voor Zeeland: d. WEELE, Voorzitter. DRST, Secretaris. jke Parochie aan te stellen, icrsoon. Brieven onder no. 75, Bureau 1£A uitliai (ulsl egstgeest (bij Leiden.), en Zuid-Beveland: DER te Goes. een recht op succes. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Adverfentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Waarom er geen parlemen tair Kabinet kwam? Aan een redacteur .van. de „Msb." heeft nar. Aialberse, de leider der R. K. Kaïner- Éra-etie een uiteenzetting gegeven over de jongste Kabinetsformatie, wmawfaW' duidelijk w|ordt waarom" ey geen psixleimem- trair kabinet gekomen 13. Terstond maidat dr. Oolijn de; HPtowWt tot .vorming- van Zojo.-'ju kabinet «ntviapglem had, heeft mr. Aalberse ©ein gesprek met den formateur gehad en jiem veykla-ard dat d^ R. K. Kamerfonotia -op '£a,ap Standplaat bleef s(aan en geen regeiea'ipgisi- verantwoordelijikheid jntet den Vrijiheids- bond kon aanvaarden. I)hr. Aaibars© had dan opk lieelemaal uiiet den inidrujk dat dhr. Golijlu naar een uamehwKkïng me,t 'die vijf fracties Au streven. Hjj wias1 duts zeer verrast toen hem drie dagen laijeir een obnioepit-rlelgteie- riiigsprogrmm ge|w-erd, -waaronder nudhitier st.nd dat dilti -ook a,a,u die liberale Ka,- mej-feicftie ge,zonden was-. HiOtwel dr. Colijn dus wist dat -zijn jx>.- gi-ng niet slagen kom, ondernam hijl haar toch. De Jfoitk. Kamerfractie bleef natuurlijk pp haar standpunt staan, wiaa-roipidr. Cblijia zijn opdracht aan de Koningin.-wilde te-rug geven, cn haar adviisee-reii e.eja katholiek tot formateur te .henoeimea. De R. K. Kamerfractie heeift hoen eien briaf aan dr. Oolijn gescihpaven, iwiaiarin Zij eerst fle WenpKhejUjikkeid bepleitte van dr. Colons formatjeiuys'chapi en toen 0. m. heit .volge-ndie schreef: „Do redenen, waarom de. Kathoü-éke fractie, reeids vóór de verkiezing en daar" na in het a-dvies ,doior haar vo-opzitte» aan H. M. de Koningin gegeven, ver klaard heeft niet met do Vrijheidslbonil- 'sake, fradtie tot vorming van den meer derheid te willen meewerken, was drie-, veudig; 1. principieelWij-.wemsdhen noch niet de S.D.A.P., noch met dein Vrijheidsbond buiten uiterste noodzaak, saimen te Wer ken, omdat deizter beginselen te vjer van do on»© afliggen 2. plaotisch: w'ijameeneai ,dat pen Ka binet op- z'op bi-ejeidei, vijtfvoudigte jbais-is (65) niet sterker ,maoy tz|wakker syRaat, ©enerzijds om bet gemis a-an hoimogenit.ati,. te groeten naayma-t,e de basis breeder js; anderzijds pok, omdat een zOo- grapte meerderheid het bij onpopulaire ma-atreigfer len al te gemakkelijk maakt v;opr izWiaikkte, of vreesachtige naturen, om -zich afzijdig- te, houden en 3. politiek': wij a-öhtm heb een groote fout, .wlapneen thans alle miett-spciatiatisdho partijen zich vereeaiige-n. Daardoor komen de sociaal deimoicteaitem in een uiterst, gun stige ppisitie, ein wlorden zij1, in «n. ver keerde richting gadrpngen. Dit 'waren .o-mze, u teivoren beten-de,, gronden, -waarom wij', .«pi ©en basis vain vijf niet konden samenwerken. .U heeft geineend, toch pp die breedste basis te- moeten beginnen, hoejwel de mis lukking ju Vporaf béjkend iw'ae. Wij. be treuren dit, ook ramdaf. |ui daardoor de Katholieke Kamerfractie onnoodig in 'in- onaangename -pipsitiei hebt gebracht,Juist daarom ook' stelten .wijl jwpïïjfe. opi, dat ij, thans ujw pio-giugen niat opgeeft,, Ima-ar doorzet, oin-s daardoojr gelegenheid gteven-dia -openlijk' t© belwijzen ,dat wij; geen bezwaar hadde-n tegen een aniti-revolu;tj,onniiir for mateur, noich ook tagen de-n p-arsaon1 van Dr. Colijn. Ook daarom kunt JJ, als U ©en aarlementaia- rechtsch Kabinet, formeer-t, ftp den kha-ehtiigen -em loy alan steuin van de geheele Ka-merfxaotie rek'einen. Hleibbep- -wij Mr. G"-ej6iv Tii'pf". igpiTTafift-m-Tr) UlD|(i teen da anti-rwv»lu#oai|naire Üra-etie- keim in den steek' liet.?, Hebben wij Mr, Donjneir niet «e-nstemsnig gesteund bijlVesn- wietta- ontn-erpi, -waartegen ve(L-sflhill-e.n-dieini mzer toch zeer eicnstiige bcziwtapen hadde-n geuit,, .toun de Christelijk-Hi-stoilscheu hu- weigerdeni; 13 „Natuurlijk niet," stemde Raffaele, Wijkb-aar even nieuwsgierig, tpe. „hio-u, het -ga-a-t pars niet aan," a-e-ide Ratólalepine, die bemerkte, dait, lüj -zijn tijd verspilde-, aangezien Ratfa-ele' niets -wiel, dat hij- -zou- k|umnein- verraden. Hij geeuwde. „Kom mee, jongen, ik val oim van den elaapi." iierst -dapht hij erover de Zaak' dein vol genden dag ter looipls -aan te roerein om te ■zaten welk effect; dit op Alm-erie'oi -,en zijn dochter zo-u hebben. Maar de slaap bracht hem geizonder raad en toen de volgende Rag .kjwa-m, zweeg hij1 èro-ver. Alls gawtaojnlijk' w-andeöd© hij met Madonna in- den tuin, doidh (n(u- hielt tneer aa-ax da bovenste terraisaea, van|w'aa,r men- het geaie'M had pm de- ingesloten ruimte oan hdil lazaret heem. Onder vOPriwejnidjgel, dat die tocht haar te vermoeiend w!ais, had zij' daar aielt heen -willen gaam. Piaataleone droeg ge-Woioolijik' pan kleinen gouden le-nkbal aan een dunne gouden ketting ram zijn hals. Toen zijl samen iuitgiug-en, had hij' hem als gewoonlijk biji. zich; m-aar als Madonna hem nauwlettend T-o-dh »0;U|dien de katholieken het ziclh nog wel hebben laten, gevallen om zelf «en poging tot het vormen van- een reehtscli kabinet te vormen, wanneer rnr, Aalbense 'niet o-p het aWlerla-aitste. praganblik k'aniiis ba.d gekregen van het beslissende feit, <kt de aaki-mav. kamerfractie niet bereid w-ais pok' maar eenige ve|r,antiwp:oir- itelykh-eid voor het optreden van een vectitsch. kabinet te aanvaarden; zijl .wilde toll's geen miniaterszetel bczietbten «n al leen het kahinet siteumaii. T)e redaoteur der Msb. vroeg tenslotte of or lieelem-a-al niet. ovej(\vioigen 'was oon tet «amenWiej-king te koonem t.u-sislcheu do veihtsche gro-epen en de vrijzo-deop- Hierop antwoordde mi.. Aalberse: „Inderdaad is daar ernstig .over ge dacht', maai- "de termate-ur sftond op het standpunt, -dat hij1 alleen eem Kabinet, dat op de vijf fea-otios steuinen zioia, kon Sor- moere-n. Het is -alles bij elkaar -zeer te batreure-n, dia-t de zaken zloio -geknopiep -zijiu. Naar mij-n vagte- overtuiging yws, hoe m-oe-ilij'U de omstandigheden (jok zijn, thans de mogelijkheid aanwezig voor d-e vorming van e-en parlementair 'Kabinet, hetzajl steunende o-p de yiiet fraoties, Hetzij steunende opde drie- groofe fee- ties der rechterzijde. De Katho-liekle Ka- merfeotie was bereid, aan Weide haar volle medewerking en at-epn te veildeine-n. Zslie een parlemlenteh' 'minderheids-kabi net -zonden wij aangedurfd heb-Hein. Eptn a-eeouad met d© So-ei-aal-deimiOidrateu (Was in dl© gegeven o-mistandigli-edeiu; inatuiu-rlij-k -uitgeslote-n.. Helt is dug Volstrekit o-nKoiud- baar, -wtanne-ei' i-u- eein, deel der pfcrs 'bo- w-cerd is, dat de Katholieke Kamerfractie er de schuld van "draagt-, dat er thans Iweer een extra-p-alem©ntair Kabinet, optreedt-." VOLKENBOND Het Vi(|i'->iiog-eiidlie len-p-act. Die P.arijsfeliB cjorrespp-ndent van de Ti mes mteldt, dat Oivereenst-elmlmiifg tot stand is gekbmie-n tussohe-n -Engeland en Rrank!- ïijlk over dien teteft van het - viermogendj hedien-piaot en da-t de onderteekening bin nenkort 'zhl geislchiedein. Dje Engclscjhe zaak^elaistigdi© Campbell' ha-d Zaterdag avond de Eingiefehe voprstelleai ter ken nis van ministen'-preside-nt D|aJadier ge bracht en groobe-ncÜeels hadden deze voo-rl- eteU-e-n reeds o-nderWte-pi van bespreking tusschen de ihanadlie en de Engelsche regeering .nitgejuaakt. DUITSCHLAND ()|c verhiozinge 1 te Dautzig. Zpndag lie'bbiem in de vrijjsltad Diantzig de vieg-kieizingen pfete gelra-d. Dje Nazi's wisten piracies d© meerderheid tel behalen. Het Gentrum handhftaflfde zich. Dlaar Dlanbzig onder pnoteeto-i-a-at van den Voi|- keubond staat kan die dictatuur er echter niet ingevoerd wforden. D-c Pa,fis en de Icr-cu. 'Zalcrdag heeft Z. Hl. de P,a,u|S -een spo- eiale au-diëntde. verleend -aan De Valera,, denimiiiste-r-prc-sideiit van d.en 'ler^cheoi Vrijfs-tia-at, meit wen hijl dich twintig rni- uu-.ten ©ndehhieid. Vrijdag ook1 bevatte de Irish Prese, het pfïioieele orgaan van Fia-una Fail, de V,alera's pagiij1,. oen- merk waardige verklaring van George Noble, graaf Pluukeitt, een pauselijke graaf, 'wiens Z|0|0n na, jfe Paasdhrapstand vjtn .1016 is gefui'sillaerd. P8|uinkebt, zoo lezen wij in d» Tim-eis, deelt mae-, dat tgien lot den o-pistiand wiais beelo-tën het 'betstnkir van de Iersoke vrijlwilligers,- oipitr.edendo als -yji-orlaoipiig.e- rageerinig ya-n de lersoh-e xepiubli-ek -graaf Plumkett ,al!|s oiftficieel af- gevaar-digd-e jiaaa- dön P-auB Reinedict|u|sJ NV zjon-d. Gra-af Plunkett v-entelt dan; „Ik wierd door Zijln-e Hiedligheid oat- ggg'gg—m ha,d ga-dagaslagein, zou, zij hebhen opge merkt, dat de bal op een 'Zieker punt van hun Wandeling verdwenen was. Pantal-eione scheen hiler piets van g©- m-ei'kt te hebben, tof 's avomds, -toien zij reeds 'he't avondeten had -gebruikt,, inder daad Ehowialt op danzjeMden tijd, Wiaanojp- hij d-ein V.o-rigieai av-ond dat geheimizin-niga liclrt in dein tuin had iwhaagieinlomem. I-oem spa-eng lüj eensklaps- met elan miaMo-egid-en uitroëp' overeind, heitgiean bez'oii-gde vragen va-n de- an-dierein -veflWelk't'e,. -„Mijn reiukhal!" réep hij mieit heit vooir- komen van iemand, iwien een -glrwoft wngh- i'uk is ovm-koimiein. „Ik hetb hem verlofretn." ttra ai Almerico hersltielde van zijn schrik en ghml-achte. Hijl .gaf .een aanhaling -uit zijn stoïajin ten biasite. .,,Mijin yriiein-d, in dit leve in verlieten wij nraoi-t i-cte. Soims' geven iwij iotjs teruig. Dal. ï-s h-et j-uis|t|ei inzicht. Wiaarom dan ,al die dim-kte om een raukbal, dien toqn voer ©en dukia,alb opniaulw' kan aanschaf fen." „•Zon ik het mij .dan -zo.o. aantnekken; als dat alles: Iwlas?" riep Pantal-ewne met een zweeui van onigedul-d oVer de pihiloi- so-phie, wlaaaim-ede Prsini heit ve-rRes v.an een -en ander lophdOi. „Hjet is ihijln ifcalispiain een mafiütiig -tooiveinmiddel itegen het bo,ohe oo-g, en mijn moeder zaliger heeft va-uge-n in (een .particuliere aihdiënlbid,. w-elke bijlna, tw.ee ,u(ur du,ur-de. Wij bespra k-en ruimschaofe het vraagstuk van den temenden stajijd vo-ojj da onafhankelijfeheid. De Bauis jvas -diep1 hekvogen, -toen ik' het feit onthulde, dat de datum vorar den pp- stnnd was vastgesteld on ,w;at da redenen daartoe -wiaran. Kan slotte zei ik, dat het vrijWilligeinsbest-ulur die. Iersdhe Repuibliek' vrrbond tot brouw aan den Hlealigen Stoel -cn de belangen vain dan godsdienst. Hier- cj .gei de Pan® -z'ijn -a®ostoRs'ehen sseg&n aan de m-anne-n, die: dsn .daoid oiider de O- gein za-gen voor I-erlamda: vrijheid." De Iridh Press iweeis rap hut, sajn-envallen van deze piuibhcaitie met de. ontvangst van. d-en lerBcheii leider, oein diergen^i aan w-ien Renediot|Uis »i de 'Pia-asehweek z'ijln -zagen «chonk, door Banedictus' -npvolger Pine XI. Intusschen weelt .de Tim-es elders te berichten, dat .d-e- geinlichten als zon De V-al-cra bij1 -z'ijn veu-bMjf te Rome sriülen trachten on-detthandelingen aan t-e knoioi jj©n Voor ©an -aon-lcw'daiat of het Vaitiiraaain te interasseeren hij oeoonomialdhi» klwen- tóes .als er thans tassch-en Engeland en den Vrij'staai ha.nigfen.de zijn, worden tegen gespiroken. Dc regee rings veyr kla r in g Naar helt Ned. Cjoyr. Ruireanii vooir Dag bladen verneemt, zal de r'eigaeii'iingisverkiïaj- ring mioffigeai in de1 -bedde Kamefls d«r Ste- tiCii-Geueina-al iviorden afgelegd. 'L Slichting „KaUieliek Gemeeuscliapkn-ard". Na zorgviddige voioirbhr.eidinig .is dezer dagen tot öband gettestiein, de stichting „Katholiek Gemeenscha,pispioird" -w-e]k« tof do©! heoft het sehepjpian va.n ©en cènteum van katholieken cultmurarhedd. De etjete ting hoo-pt weldra oveir te k'upnen gaan tpt aankoop van epu- .uitgebreid, in lan delijke .omgeving liggend terrein iWlangpp volgens heit plan ©en gebou|wie,n<5omlp|l!ex zal verrijzen -waaytae zulten behooran.:, lre-t GemeeiniSchapshum vo-or gasten en medewerkers, -e-cn cluhliiujis tot opdeydak van -grootere gyoepen (j-e.uigdgrjiepem- Hbc.) bentve-n-s -een a,aai|ta-l ge;zin-siwoningan to/t verblijf v-an gakten die in de vlacainitiettiijd met hun gezin otpi heit raard willen jvetrttoe- ven. Met den bo,u)w' vkn ©ein kapel hoopt het bestuur- .dijk, complex te kuinn-en vol tooien. O-pi het terrein, da-t voor ©en deel üosohrijk' wprdt gedaidlit, wiordt een ojpen- lu-ehhthe-ater -aangelegd tot h-0t verfoor nen va,n leekenispielenenz'.. Hielt ligt in de bedo-eling dit oord ta maken tjoit e-en- -oeiïtrum van -o,pbo,u|wende .arbeid op so ciaal, oultjureel en artistiek' ge-bied, er zullein w-aekends w,orde.n geho,u|den, cui- sussen en oonfea-einties wpjidein gteotrgani- sawd, werkgem-eensdliapipien gieyogmd wor den enz. Ook zulten kalholliekie oaiganifia- ties voor het hrandon van oo-ngre«®eai enz. gebruik van het oord kunnen maken. In zeker opzicht zal het oord ook al® va- can.tieo.ord geëxploiteerd wiojrd-en, heit. ligt daarbij din de bedoeling de vetrblijfkosten zoo-wel -als 'de huur der zoimerhuisijes zloio- la.ag mogelijk te berekenen, in oveffleteto- Btemaning met hek oultureole karakter jter stichting. De o-pbouw van heit. oord, jof' ■een deel daarvan, z'al geefchie-d-en door jonge 'Wea-klo,o®en. Het plan is- vooreerst twintig 'werk- en on(wikkelingsk!ampan te organiscoren met iedqr dertig .deelnemer® als eerste werkobject geldt, de bo-uW* van het mij gegeven. Om harentwil beischioiulw ik he.t -als heilig. Ik zou nog liever alles verliezen, Wat ik' 'bezht, 'dan dat." Madonna F.uivi-a gaf tee, dat dit veo^ schil m-a-akte en bewonderde de kinderlijke vnoicüm-heid, di-e IjjjLnan den dag .legde; zelfs ba.ar va,dier had hier,op- niets m-eex te zeggen, „La-.at mij- donken, laat mij .even na denken," -zeide Pantale-oinle, terwiijll hij- in geidacht-ein verdiept de kloof in z'ijln glad geschoren k'iin betastte. „Van morgein in den tuin had ik ham nog teniminis.te, toon ik uitging. IkJa!" Hij1 ploeg met izdjin vuist op zijn handpalm, „hu dein tjuam ik moet hem in de-n tuin verloren heb ben." Ein zonder zijin gastheer om veylof te vragen, keeirde loij-jzikili naaf den page. ,,E|en lantaarn, Riaffaele." „Is het niet verstandiger om 'toit het daglicht- te. Wachten?." vro-eg Almerico Verbaasd. „Mijnheer, mijnheel'," riep BantaleotoG -ofgeiwonden, „ik' Zou geen met -hebbelnik ■zou van spanning e-n onzekerheid, of ik hem zal terugkrijgen bf niet, igeten orag dicht doen. Als het noodig is, zal ik dein Jjeelen naoht door 'Zoeken." i s Zij de-de-n nog mo-eite om hem ervan af te brengen, ma;ar zWichtt-en v.oor z'ijln Iwild aandringen en de wanhoop, die uit izijh een -clubhuis da.fc door arehiteöt .W|. A. Maas .uit Utrecht, g-elieel belan(g|L.oos werd o-n-tWIorpen, zoio-dat het plan geheel doen de deels geschoolde, deellis oingMSrihoiolde deelnemers der werkkampen kan jvwdiem uitgevoerd.. Slaagt deze eerste gpwbo pi-oef om da -wer-klao.ze j-eugid volWa,a(i'.- diigeai .arbeid benevens gezonde ontepiain- nirlg en ontwikkeling te geven, dan zal getr-Doht worden iu die yiclhtiing meer blijvende resiultaten voor ha-ap t© bereikten. Dit izal grraotendeels, Zoo- nieb -gieheiell', af hangen van de Steuin en de miedeWlerkiing die het bestuur zal geboden WOrdem, ver schillende verblijdende totezejggin.gieini wea-- den reeds vooir dit mooie drael ontvangetn. Il'eit bestuur der stichting is samengesteld uit de heea-enprof. Dr. J. Bi Kor» O.P. B'arnard Verhoeven, Willem -Maas, ,J)rs. J-op Pollma-n, J. M. H. Njjat ©u Jan Roerends seei-. Amöt-el 274 Ainsstepdani. Htelt geldelijk beheer ie in handen vain dien hear .J J. M. H. Nijst -ancouinta-nit, Sto-et- ©faia.at 3 Nij'megein. .(Giro, 2664) pen. van heit bastuiur. De raad van bijstand Wordt igevormd doop de heeren Mr. Da-. P. J. Wittemam, prof. kfc. (Wl. Ponjipe, Dr. II, Moller, Ir. v. Sbhaik', 'Anton v. Dudni- kerken, rector J. Bots en renter- G. "Bast nenberg, aalmoeZeni-er v. d. arbeid D©n Bosch. Deze raad Zal nog met eenige leden -wo-rden uiitgiebreid. H-et maandblad „Biouiwen" zal haar ■eeastvolgend ara. geheol aan dezte klwhstia wijd-en, -belangstellenideu Wordt -heit des- ge(w'en®cht gratis .toegezönden. T De kabinctstwinalie. .Hat Stan d pun t van dr. Oolijn. De Standaard van gisteravond publi ceert den brief welke dr. Gojijin a,an mr Aalberse heeft gezonden ,tei" u-itaenlz(atitiinig van Zijn btandpu|nf- over de vioMning yaji 'n parlementiair kahineit- i l .J iWij 'onfteenen er heit, volgelnide aan: „De toestand van het land is uitermate eiitiek. H-eit vertr,onwen w|ankelt. Reeds hebb-en zich enkel©, ptaniekaebtiga Ve'al e-ohijn,selen voorgedaan en met da moge^ iijkheiid van een algleimeen-ein aanvall' lop ons geldwozen moet -ennsitjig Worden: gere kend. Helt rij-hsibudgeit met zijn bekort ■van ongeveer 270 millioen gulldan op den g©W|oneiü dienlsit voor '1934 waar van, gelijk ook mi't de deizer dagen geplu^ bliceerde becijfering v:an minister "De Gier va-lt af te leiden, rond 125 jpiflioen door bezuiniging Zal zijin te, dekkeè- 'én dei deplorabele, toiesfand van vensuheddeuo 'gemeenten no-eplt een- fdna-nieieel probleem van ongekenden omvang in het levlen. Hetzelfde k-a-n Wlorden gezegd van den oeicf momischen toestand, w-aarbiji pk me-t na,me denk aan de noodzakelijke, omvor mingen die in ons' bulrijfsloven niet te vermij'den Zuilen zijn. Dit alles om van andere pveriweiginj gen ma,ar te zwdjigen wjijteit heen. naar een taak die iu omvang en aard ver ui# ga-at boven heitjgeen in meer nonmate tijden van e-en kabinet, «n e;en Kamend ïceerderh-eid wbr.dt verwiaoht- Bij, den nopidtoeBitand wharani het land verkeert e-en .toestand in wie,zen ern stiger dan die- va,n Augnsltus 1914 heh ik gemeend, dat e-en parkimenltair kabinet ia,d hoe, steiuniem-d op alle, groepen, di-e bereid wla-ron dien steun -tp verl-.eron, den moestem waaa-borig bood voor, het slagen em er redding|slp|ogiaig. BSj da door mij. .gedane sjta-pipen h-eb i'k ,alleen b.uitengesjloten wte zichzelf a priori ongeneigd ha-dden getewud _tpf Hnedetw-an- king. H,e(t als h©t ware opzettelijk in de opijxeiltic dringen va,n plarlejnjenit'iair© groe pen die bereid wianen mee d© helipljnde lva-nd ter redding uit: t.ei et.ek:en- kw'am mij daarentegen volsfekt onigeoprloofd voor." Ein verder: „Ik me-ende en m-aen m'og, -dat voor Üe thans te vervullen taak e-en beroep, m-oet Worden g-eda-an o,p. de medewerking van allen die van goeden wifllje zlijln. Die Ita-ak voprkbmen sprak, tanwijl de o,ude -edelman tein-a-uwe-mppd e-en eohampien-em glimlach kon verbergen, o-ver het Iteiit, d-af het bijgeloof, een inensch zop-Zeier kkm be^ he-eirSchen. Aangezien hij mielt; tevreden zou z'ij'n, als bij ni-et da-delij-k er o,p uit kon gaan, verzochten zij1 Rafflaele om heim te vergezellen -en Piant-ajlieoin© iw'a® Ier vol strekt niet, zeker van of' deze maatregel het uitvloeisel wias van bezorgdheid of wel van voorzichtigheid. ■Zo,, togen hijl _en "Raffaele, j-eder me( -een lant-aarn geiwapand, in -den' donkteren uuehh o.p weg en zij- litepen xeige-lreeht iza-ai' net cierZte terras. Met hun dubbel licht üoorzochteu zij' .ieideren vopt van het -pad, doch alles vergeefs. i ,,Vjjf dukaten voor jou, a-ls j-e-hem vindt, Raffaele," zedd-e Pantaleoin©. „Baton wïj pa-i" kra.cht'en verdeelein., da-t rno-et hei «nekten beispoedigen. Ga, jij-1 ji-aar het vol- aeude tenias' en doopaaeik! dat nau(wke(u|rig. Vp' dukaten a-ls j© hem vindt." „Vijf duSoaitem!" Riaffae-l© hield ©en ooEenblil; -den ad-em in. „Wiel, het ding is g.Bn halven dukaat iwaard!" „Toch ki-ijg ju er vijf, -a,ls j-e hem voor mij- vindt. Voor nüj is hij ve-el meier waard." iRa.ff.aele snelde met zijnlantaarn weg, en tpen hij'heenging, w-ais Pantaleom; druk is toch e-en-e bij uitstek na-tionale, doch' dorar hut drael da.t bereikt moet iwdrden èn dopr de diepgaand© beteekenis der mijaitt regelen di-e nopdig z'ulSien Zijin. Bof zprawel als blaam moeten over zop: breed moge- lijken kring worden verdeeld. Ieder die niet zichzelf uitelnjt, behoprt thans ver- aübwloordelij'khei-d to dragen. In -u'wbr goda.chtengang wppd-i. erahter na-asit dege nen die ziehzlelf uitsluiten-, bijl i de red dingspogingen ook' eiep. goedwillend volks deel ter zijde geschoven. Dit aoht ik' onjuist. Behalve1 deize overweging y'an algemiee-i uen a-ard heb ik' tieigen -de beperking van don grondslag yan het te- vormen kabinet nog ©en twteed© beawaar. i Npch naar h-eit geitel (52), noch inner lijk, zijn d-e 3 groepten der vopjimajig© coalitie sterk gieupeg ram een taak van ide- aan omgang tot eien 'goed .einde te brleut- g-eu; .om. de ujitvoiering .ér v-an tosewwer ©ein, opppisdit-ie van Liberalen, Vrijiziininig: D-e-moera-ten en S.opiialisten te veinzektetan, Bijl nil© overeenisitemminig zömdru Jiepieria leiveniPvriagen aap de -orde k-omian, is de houio-gieniteit der 3 groepen in de- lateijS j-are-n in het algemeeji vrij istprk -aphlteruiti- gegaan. T-®Wdjll de aan de -oirde koimenda vr-agem vppj-shands alle buit,en. hef, terrein der diepere beginselen liggen, dus 'daar -waar de mee-ningen soms1 mpg al uitieenloio.- pien. fiene m-Mukkinig v:am- e-en neohtis- ka- hinat!, wellicht reeds in dit najaar, zou na,ast een mislukking yam de reddingspo gingen bovendien pOlitiekte ^evioligen vian viardere. strek'kiing hebbte-n dan de val v|an hie'it kabinet alleen. Die vajl' -z'ou1, evenals in 1923 en 19.25, toch veiro-orzaakfc. zïjin van binnien uit en zöu eena verdiena Baaim-1 wleirking der reehttehe groepen, in- amdelrten. itdjld w'a-arsdhijinlijk vtopr gopd onimoigelijk maken-, Z-ells kan men verdergaan jen zeggen, dat aan "heit parlementaire etelsiel in ons land dain de geniadesla-g itoegeibrachS zjoiii- 'zijn." D-e. brief giewiaagt niat van het yoprstel d-er R-. K. Kauieufecitiei ram een regigar-ing te vormen uit de 3 rechtsiche groepen ten dn vrijzi. de-m. Zccmv.vi'bc Brandweorbnnd. In de alhi-ergehouden vergadering van. de al'deeling .Wplcheren van den Zeeuw,-! -sehen Brandwe-erbond bleek hit het jaar verslag, dat de afdeeling. met vrucht 'werkzaam was en wel in de eerst© plaats met het geven van uursiussen en verder met het op den goeden weg brengen van oen overeenklomst vopr hulpwerleening tus- -schen Midd-elb'urg en de omliggende ge,- mê-e-nten. Dje heer W,. jjj. Agterbergcommandant der brandweer te Vlissingen hield een inleiding over „Brandweer en verzekerin gen" en betoogde navolging' v-an het En gelsche systeem', waarbij1 de verzekerings maatschappijen premies betalen aan de brandweer lieden en de gemaejhten de kosten van d-e hrandbluschmiddelen. Na ampele bespreking besloot de ver gadering te ïnaohten via den Zeauwschen Brandweerbbnd en Die Nedeiiandsehe BrandWeërve-reeniging in deze iets te- be reikten. Een fantasier-Jiweeptake. Te Arnhem is. aangehouden een per soon, die zich te Middelburg en in pm(- geving beizig hield met den verkoop van zgn. Sweeptake-loten voor f 4, welke loten ge-en waarde bleken te hebben. Dj© man is gister naar Middelburg overgebracht en ter beschikking van de justitie gesteld ,als verdacht v-an o-plichtmg. Een afetandsnrarsch door -WlaJiclieren. Die Gymuastiekvereeniging Achilles al hier herdacht enkele maanden geledein bezig den gro-nd, waar z(j; reeds gewenst w-aren, nog eens af te zoeken. De avon turier wachtte to,t het geluid yan de voetstappen van den janigen was wteiggö- sio.rveu en het licht, van den ander, vanaf de jlaats, waar hij' stond, ni-et meer ge zien kon worden- Tp-ejn ging hij10,chter teem dichte, bok'sdorarnhaag sta-aji, die zijin. -licht vo<-a- ieder venster vian h-et huis ohiziohik ba-ar- zou, makten en .dppfld© het opver-wijld uit. Nu liep hijl zo,o vlug, alls hij maar kon, zomd-er een geluid tejwleeg te brem,- gen den tuin- door. Bij' een groep lorkem- bo-omen. opi een twaalf pias afstand van Ida ommulurde ruimte bleef hij1 >ta,an, verstop te zich tusschen de bo.omen en bleef aan dachtig luisterend B|taan iwlaohte®. Eenige opigienblikken bleef het doodstil, in de verte zag hij1 het flauwte licht van Ria-ttadie's lantaarn met slakken,gam^ -oyer het derde terras op- d-e iieu-v elhelling rond- wlaren. Hij' wist, dat Raffaele daar nog -een uiu,r veilig bazig zl©Ui -zijd. De belofte van vijf dukhiten zo,u ^ijn geduld iw'el st-aa-nde ho;ujdeii mjt angsfj voor ïnislukkinig, terwijl -een ieder, die heim vanuit het hui® begluurde, niet meer kon pnderkcheid'en dan een liwht-scihijinisel daar jin "de verte en zou denken, da-t Raffaele ein hij daar samen aan he,-t zoeken war-eai. 1 j (IFordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1