KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes KOOLEN'S Pinkster Aanbieding DES ZATERDAGS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT courant ALBERT HEIJN, Het nieuwste en groote sorteering. ONS NOORDEN Ruwe Handen door GEHEEL GOES verspreid. Wilt* Kv ui* U kunt uw kinderen bij ons goedkoop en keurig kleeden! nieuwste voor de laagste prijzen. Manufacturenhandel nieuwe Rijwielen, BE «UWE ZEEUWSCHE SUCCES STERK VERLAAGDE PRIJZEN! Praat eens met onzen Vertegenwoordiger BEDEVAART SITTARD Goes: Dinsdag 13 Juni. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT brengen wij een sorteering daar U verbaasd van staat. Alles op dit gebied steeds het Lange Vorststraat 50 Goes a Openbare Verkooping. Dinsdag 30 Mei 1933 verkoopen EEN GROOTE PARTIJ RECLAME V V prima kwal. 25 22 Als nieuwsblad komt het niet alleen in HUIS maar ook in HANDEN. Een goed zakenman weet deze buitengewone reclame-kans te benutten, temeer daar, ondanks de groote publiciteits-waarde, de advertentie-prijs laag is. ADM. „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT". Het Bestuur van de Vereeniging Gewestelijke Tarweorganisatie voor Zeeland Bijverdienste. Niets vergalt Uw reis meer dan zenuw-, hoofd- andere pijnen. en Neem daarom steeds als reisgezel een doosje POEDERS VAN HET pij4^u]£hiX}Lds! ZATERDAG 27 MEI 1933 Notaris KRAM te Kapelie is voornemens eind Juni of begin Juli a.s. publiek te verkoopen de perceelen Bouw en Weiland, behoorende tot de nalatenschap van wijlen Mej. Ma. ZEGERS. 31521-10 Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des namiddags 1 uur (N.T.) in het „Slot Ostende" te GOES, a contant, als Kinderrijwielen, Jongens- en Meisjesrijwielen, Heeren- en Dames rijwielen, half Transport- en Trans portrijwielen, groote partij Buiten banden, enz. Alle rijwielen worden rechtstreeks vanaf de fabriek 2 en 5 jaar ge garandeerd, zijn alle van prima merken en uitsluitend van Neder- landsch fabrikaat. 31485-26 Te bezichtigen vóór den verkoop. DE DOLLAR KRAAKT. BOEREN DOET UW VOORDEEL Hooiharken met 32 tanden 75 gld. Boerenwagens 10 c.M. velg 325 Maaimachines New-Ideal 150 Handwiedmachines, dribbel ö'/s Zelfbinders met voorwagen 450 Aardappelveurschoffels 5i/s 4-Wielige Wiedmachines met garnituur voor bieten compl. 150 Stalen 2-paards Zwingen 12 11- en 13-tands Cultivators 40 Alles nieuw met 1 jaar garantie. Fa. Iz. CAPP0N, Heinkenszand «p. n vanaf f 100,tot UM IJ elk bedrag. 6 Iedereen schrijft. Br. p. antw. „De Onderlinge" Schiedam. Ook Hypotheken. Zakenmenschen i Belanghebbendf Vraagt 't advartantietanef hoofdkantoor to GOES, Tel. Int. 207 zakbnmensohen dib db Katholieke be volking van het Noorden wensohbn tb bereiken moeten bhnig R.-K. dagblad voor db noorde lijke provinciën voor dit dobl ge bruiken en hebben AdVEKTHNTIE-tabirvbn te vra gen, Administratie, Groningen 1 fiSi Ruwe Huid-Schrele Lippen Mü Van ZATERDAG 27 MEI tot en met ZATERDAG 3 JUNI a.s. ABRIKOZEN, KEITH per groot blik van 45 voor 39 ct. PERZIKEN 45 39 ANANAS 56 51 SINGAPORE2 blikken 37 VOOR EEN HEERLIJKE VRUCHTENBOWL: 1 tl.sch MEI- ol VRUCHTENWIJNvan 39 voor 36 ct. 1 pond GRIESMEEL ,n 1 tlesch BESSENSAP f* xan1«n woor20 ct. ZALM, DELMONTE per groot blik van 54 voor 51 ct. ROODE IMPERIAL per half 35 32 PINK extra kwal. per groot 35 32 BOVENDIENBI] aankoop tegelijk van 3 blikken GROENTEN, Een practische BUSOPENER CADEAU! Pinksterbonbons per pond 45 ct. Chocolade Krakelingen 2 ons 23 ct. Vruchtenkoekjes '/2 22 Cobosprits per V2 Pond 19 n BITTERKOEKJES per '/2 pond 24 ct. PINKSTER VBUCHTENCAKE, iets tljnspor atuk 40~^L Verzuimt niet voor de a.s. Feestdagen een blik onzer overheerlijke BISCUITS in huis te nemen, om de prijs behoeft U het niet te laten. GEMENGDE BISCUITSper blik van 3 pond f 1,25 BRUSSELSCHE KERMIS„3 f 1,05 ZAANSCHE MOLEN BISCUITS (inh.+ 320bisc.) 3 fO,68 BISCUITS „ENNY", Bijzonder Pijn en Croquant per '/2 pond 17'/2 ctper blik van 3 pond fO,95 LIMONADE GAZEUSE2 flesschen voor 25 ct. A. H. LIMONADE SIROPEN per groote fleseh 48, 58, 70 PRIMA ROOMBOTER onder Rijkscontrole per pond 84 MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER 8 259 GOES, Lange Kerkstraat 6, Telefoon 340. OPROEP AAN ALLEN DIE 1 JUNI A.S. WENSCHEN RIJK TE WORDEN I dan heeft wederom de groote trekking plaats der bekende Fransche premieloterij loten CREDIT NATIONAL I 1919. Verkoop in Nederland geoorloofd en gegarandeerd door den Franschen staat. Hoofdprijs wederom EEN MILLIOEN FRANCS of 98,000 Gld. Verder een groot aantal prijzen van Frcs. 500 000 of 49.000 Gld., 5 A Frcs. lOO.COO, 10 A Frcs. 50.000, enz. Tegen storting van slechts een rijksdaalder doet U reeds mede aan deze schitterende trekking en zenden wij U ONMIDDELLIJK een deelname, welke recht geeft op den GEHEELEN PRIJS (dus geen gedeelten). Storting voor 2 stuks f4,50, 3 stuks f6,50, 5 stuks f 10,00.1 Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de lijst, welke ook oflicieel staat in alle groote I dagbladen. Zendt nog heden postwissel of girostorting No. 135173 aan de FIRMA J. SANDERS, Comm. in Effecten, HOOGSTRAAT No. 4, DEN HAAG, TELEF. 116587. Bestelt nog heden opdat U 1 Juni a.s. den grooten prijs kunt winnen N.B. Alleen SANDERS, HOOGSTR., kan bewijzen het werkelijke gelukskantoor te zijn; in den loop der jaren betaalden wij reeds DUIZENDEN en DUI- EN ZENDEN GULDENS aan prijzen uit. WORDT OE DE BEDEVAART naar SITTARD, 's BOSCH en 't ZAND (b$ Roermond) zal dit jaar gehouden worden op 20, 21 en 22 Juni. Vertrek uit Lewedorp 6,39 uur; van Goes 6,56 uur. In den trein zal vermoedelijk een gereserveerde wagon zijn- voor de pelgrims 3de klas. Spoorkaartjes zijn van Goes tot Sittard alleen verkrijgbaar bij Mej. L. VAN KALMTHOUT; vanaf Lewedorp bij den heer W. A. LIMONARD te 's-Heeren- boek. De verlaagde prijzen zijn dit jaar 3de klas: Goes Sittard f7,35; LewedorpSittard f7,45. Kinderen beneden 16 jaar halve reiskosten. Nadere bijzonderheden zijn in het program vermeld. Namens het Bestuur der Processie Broederschap van O. L. Vrouw van H. Hart te Nederborst den Berg, G. C. DE WOLF, Pastoor-Dir. P. J. v. d. VEN, Secretaris, Oude Sehev.weg 27, Scheveningen. 31520-5» deelt hierbij mede dat de tarwe van oogst 1932 voor bet laatst op onderstaande data zal gekeurd worden: De inlevering van de tarwe moet plaats vinden zooals ge bruikelijk is na de schatting. Tarwe, welke wordt aan geboden na genoemde data komt niet meer voor levering in aanmerking. Tevens deelt het Bestuur mede, dat de tarwe aanwezig op de bedrijven na 31 Mei a.s., niet meer door de G. T. Z. is verzekerd. Het Bestuur der Vereeniging Gewestelijke Tarweorganisatie voor Zeeland: Iz. P. v. d. WEELE, Voorzitter- 31522-50 J. D. DORST, Secretaris. Groote financieele Instelling wenseht in elke Parochie aan te stellen,, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad- 7 CENT, PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BU APOTHEKERS ÊN DROGISTEN. HÉT WITTE KRUIS HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden-). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 8