c ie courant AAIENNEST Tot leering, i vermoedelijk' niet pire+ lewcest van onze defnon lenen, schreef de aute(nr laconisah. int dit geschetste resuïs ■reed 'alf! van de hooga- lige uitkomsten, welke I aanhangbeloofden, i da,t de harde les ge* t afgedwaalde schaapjes naar de kudde jnogea nieuwe zeeuwsche courant zaterdag 27 mei 1933 LANDBOUW EN VEETEELT |i uit de pers h VAN HIER EN DAAR ALLERLEI GEMENGD NIEUWS I GEKKE GESPREKKEN I Iimer van het orgaaml artfiji bevat een inte» ig.over hetgeen de ka,* lakers bij de stembus ^etainen dial gebed trloirem gimg _(du,s bui-i IjklspartSji frm) bedroeg) deze 36.722 stemmen der R.-K. Staatspartij ■aren qan onze partij .ecling 28 zetels toege!* >en overschot geweest' Er zouden niet IQ! verScihiotzeitels rijn te bij de tweede ver* He restzetel ware dan légekend en de Vrijt Ihadden hun "restzetel 1 niet verworven, lionstateerem, dat het L onzle dissidente groeH In zetel aan de Vrijs één zetel minder in. partij had met 27.911 tn den kiesdeeler) pres iltaatbehaald als nu n. D|at zlijn dus 12.980 n. ren der bovengenoemd® (36.722) plus .1.0.101 EC. Volkspartij, de moed i.p.v. te worden hit* et geval was, dan had V-t'iy bijl eerste verdeef i-woi-ven met een overal lemmen. Daarmede had Wijl haar d-eirtigsten ze- Idit ten koste van de In'i-e-, welke haar over- lm, evemals de Vrijlrin* hunne van 2860, on* gezien. Iltaat van de aotie der Iten is dus vast te pan de Clu-.-Hist. Unie de Katholieke Partij ,diet' R'.-K. Sltaatsjpartiij Isrfractie veel doen. Dn en activiteit de twel.edu deen van contact met et goéde voorbeeld van' r, die af en to,e( in vera van het Zeeuw'sche gea d, wordt nog te weinig Zopiwel als het andere- or om den kiezer aam t.egenWIoioR'diger te bin* fcopagamda is natuurlijk odnoodig, maar in een kt men niet alles bijl Bi vier jaar lang 'n off verwaarfoosd. gea UITKIJK. Even pp liet eULaadjel bo»Waardle, dal? riiljaRa fctbanden. Dit. draavi-g de bekend om een har* 'dig Jte imiakne. I»buto ma de ©enig© plaats, tlersdhe invloed in Jar 'en. Zpo gesphiedd© dam ian® Japan tot? de mor oort, dan is dat voor elte te dank'en aan het ha ene aanfjal W|esterlin>* kleaia dit aantal ook Vooral drie Nederland- bben lhett biuntae «r toe aplan onder Nedeylamd- krijgen. 'Ee» van hem medicus', die groofa be-1 i' VeriwieTf .en vele leed* trok Hij1 lte.rde hun) dsche taal' én dit was ld de eenige taal, wjelke ien hun eigen taal kfenr' Dit alles geschiedde* Hl van de megianrt![#nd)a 's rijk was in 1829 luit,, i kaarten had gevonden ■haliën, die hij in strijd igafceekend «n waarvoor I uitgezet, omdat men verstandhouding met straf mocht nog mild .Want dedetr Japauneiv zijn daad met den- dood* Hij', echter gan/ooit dia 'Iele bekende Japanners lesde men door Sishoidf jikheden te tZullfeni krij1* sten. Siebold verdlwjeienl Itrfingen bleven en deiem ideeën, pve» 'het lajnd. plotseling, 'rijn invloed gewield "wellicht, dan was gebleven. Die to pnoot, dait er Japanners Hfollandsehe gedichten' al rijn deze gedichte», 'oorbeelden vaan poëriieu Dougekamien, diat Japan»- mome» aanname» «n zoo jd® .op name» als Via» sere, die alllienmtosb Jar Lattier- heeft Nederland ld de ondieiihalnidiefagein; ni Etaigeland en in heit entend© «e|uw bogosnüe» Hem en kanonnen tie bou'' Igch modiejli. Ook in de ilrtiek bt-eief de Hol- jandsche invloed nog dorarlwleahjeln, o. a. toen tu's(s'chien 1850 ten 1860 d© leerlingen 'dier Hollanders herstel' ©ischten van 'de monarchie van die» k!e,izer- Zonale men ziet, is Holland niet geheelï buiten de ont wikkeling van Ja.pan gebléven, al' moeten zij bier aan tpevpiegen, dat 'rijl dien invloed emi den handel, welkie daartoe leidden, niet be.pa.ald o- pda anceisib gloa-iarijiké iwijze hébben verkregen. iVeilingsVejreeJiiging „Zuid-Beveraiid" tc Goesi i Deze vereen, houdt Dinsdag 30 Mei a.s. haar al'gemeene vergadering. H!et bë- qtuur stelt voor he.t aanstaande seizoen de navolgende provisie te heffen: Groote veiling 2 pet., Kleine veiling 4 plet. voor laden die riah vrijwillig ver binden om alf hun klein fruit, kruis-, zlwlarte "on rooide bessen, aaa'dheien, fi-amt- 'bozen, kersen en pruimen) te veilen. Voor de leden welkte z'uil'ka niet wenschen tof doen, voor Gropte v.eiüng 3 pot., en Kléine veiling5 - pet. Groote veiling -2 en Kleine veiling 4 pet. voor de léden 'die zich vrij'wil'lig verhinden om' al1 hun hard 'fruit te veilen. iVoor de léden, Welke zulks niet Wenschen te doen, voor Grapte veiling 3 pet. en voor Kleine veiling 5" pet. Gasten betalen voor het veilen hunner producten Groote veiling, 5 pWt. en Klei ne veiling 8 plet. i Indien eventueel' de Omzetbelasting in werking mocht gesteld worden, 'zal het noodzakelijk zijn dezte percentages 'met 1 te verhoogen. j Met ingang van 1 J|uni a.s. z'al' het statiegeld van*de kisten bedragen f0.50, van de buishels Ï10.4.0, van de pootjes- bakken 0.25 en v(an de tubs f2 per stuk'. Die fustkuui' is al's volgt Vastgesteld, voor kisten en Bushels gedurende de ecjf- ste 9 dagen 4 et., daarna vo.or elke dag .0,5 ct. meer. j Aan den staat aangevende de geveilde producten met de to,taIre opbrengst vanaf 1 April 1932 'tot 'en met '31 Maart 1933 outlteenen wijl "dat geveild is aan appels S.398.318 Kg. voor f226.679.65; pieren 1.065.359 Kg. voor f 135.4,12.24pruimen '46.497 kg. voor f 12.506.21; kersen 37.300 kg. voor f 11.469.05, kl'ein fruit 2'.:285.428 hg. voor f237.318.48, boomgaarden 1 stuks voor f 150, wUrmloteZeplijjgewassen f 27.218.13, 'diverse fïuit, giroenten etc. f 17.630.37, ontvangen ingevolge de Tuin- bouwstennwet. 1932 'f 12.365.18. Tótal'e omzet 'f680.749.31. Liberale verwlarring. iUpl' istaan de libferalé bladen over ge- zagshandliaving 'en soortgelijke idealen. Maat zloodra de heerein oonclreet uiting wiRen geven aan hun ve)ri!angens>, werkt oogenbÜikkeiRjik het totale gemis; aan bd- „De spRtsingsbhcil deed veel liberalen In den lande gi-nW'elijk falen", dichtte een inzender in Rg „Vrijheid" na de verkiezingen- Een treffend staaltje yan de diame trale tegenstellingen, juist ,öp_ een prin cipieel piunt, leveren twtee 'ingeziondein stukjes in de „N. RL 'Crt. Tn het blad van 8Mei kla,agt een inzender lover een rijksinspecteur van de belastingen, die communist is "en 10 procent van Zijn salaris afstaat aan de communistische par tij1. De inzender schrijfft: Afgezien van het feit, dat een com munist niet de aangewezen persoon lijkt voor de betrekking vdn rijksinspecteur van de belastingen is het toch eenvoudig te gek', dat op bovengenoemde wijize het rijk de partlijlka® steunt van een partij, die beoogt, bet bestaande gezag omver 'te werpen. Twee dagen later klomt in hetzelfde blad een „liberaal ambtenaar" daar aldus tegen op- öf een ambtena.ar een kleiner of grea ter deel van rijn inkomen, b.v. 10 pet., in de A.-RL, R.-K., V.B. of andere partij kas wil storten, zulks gaat niemand aan. Het te doen voorkomen als zou des amb tenaars verdiend salaris RSjksgeld zïjln, waarmee men eon partïjhas steunt, is een sopfcisme, tenzij' inen van meening miochi wezen dat de aim'btenaar een on mondig kind zteu zijh, op wiens wijlze- van-besteden van zijn geld men toezicht behoort te houden. Het heele stukje van den heer X riekt naar aanbrengerij en is als z-oodanig onwaardig. Ontdaan van bijmengsels komt de kwtestie hierop neer; mag een ambtenaar oo|m|iniunist zijn? In rijn lOprdeel zal een libera,allibe raal moeten wezen. Erkennende dat in weermacht, politie en 'burgerwacht niet thuis hoort wat aanstuurt op omwerping (van de bestaande orde van Zakten (dus:! communist, fascist, socialist), Zal hij! ove rigens d® werkelijke liberale zienswiij'Ze tegen allerlei onredelijke driften moéten veerdedigen; waar het ambtenaren in an dere takken van dienst betreft, alleree)tst letten ioip ambtsyervulling en persoonf aajfce* kwaliteiten. Reactie is even gevaarljh ais ©ommu,- msme. Tenminstein d« oogen van eenliberaal. De laatste schrijVer is liberaal', wel niet geheel' consequent, maar toch genoeg mn denkende menschen te doen beselfen, hoe de door de liberalen (met den mond) ingevochten gezagsondermijning mo gelijk is geweest. De eerste inzender zegt: e?|n revoïuti- unnair behoort geen .ambtenaar- te rijn en als Zoodanig zdk'er niet in staat te wior,- en gesteld revolutionnaire part'ijten met 'geld te steunen. ©P® l.^ats^e .z«gt: wat eèn amhenaar me zijn salaris doet, gaat niemand wat 2fD,. standpunt, dat de liberale fractie volkomen verloochende, toen rij voor de -motie-Lingbeefk inzake 'uitzonde^ ïijk'e isalarieering voior religieuse leer krachten «temde en stelt de besteding van liet salaris aan revolutionnaire en niet-revolutionnaire organisaties blijkbaar lop dezelfde lïjn. (Consequent door redemeerend meejnt hij', dia|t bïj 'de be-noieming van ambtenaren (allereerst moet gelet'worden „op ambts vervulling en persoonlISjkte 'kwaliteiten". Alleen maakt MJ Veer een uitzondering vtoor weermacht, pplïtie en burgerwaclit. Wïj' '"dachten, dat de allereerste maatj- sta'f, wlaarnaar een ambtenaar gemeten mjoest wtarden, de geschiktheid was. Deze geschiktheid mio.et toch wel' allereerst'hier.- uit blijken, dat de ambtenaar niet alleen de Wetten strikt eerlijk" uifvioert, maai" look onvoiorwaaxdelSjh1 de hiërarchie eer biedigt of heengaat. Hoe dit pu mtet reviollutionnairen, al o'f' niet in gezags organen werklzlaam', geqehieden kan, is ions onduidélïjk. WlijT begrijpen ook niet, Waarom een sociaalj-demolcïaat geen vrijt williger maar wel) burgemeester kan zïjn; het is ions evenmin duidelijk', waarom een communist geen gewieeitotelkfer aam. de Hem'brug kan Wezen, maar wel referen daris op een ministerieel' departement ejn het is ons tenslotte onduidelijk', dat een reviolutionnair geen k'orptoraal-instructeur kan rijn, ma,ar wel' een prolfe-ssoraat kan b'ekl'ceden rif een direetoTaat in Indië, dat met een ministerie hier gelijlk! staat. Diat wij 'met ia! deze kwesties werkelijk zitten, is een gewoljg van de liberale, gq- -daehte, die lieel' omziei wetgeving lie;f(ft doordrongen en waarvan men dei cönse quenties nooit beeft voorzien, tenzij1 te Rtene, toen daar de Syllabus wterd uitge vaardigd. Ër zal heel wfet water door den Rijn geloopen rijnl eer de principieele politic|k in Nederland al deze vragen heeft opge lost. Dat de liberalen Ze niet kunnen op~ Ibissen, juist door hun eigen beginsel, is ïuce clariuq. /„Mjaasbl") De Pyramiden van Egypte. Do Pyramiden Vftfi Egypte hebben zich d)0|0,r aR'e ee,u[wtem ^tki in de Helamgstcllling der mentechheid Mtagen verheugen. LW:at lOjok de<xoxsproihkeli]|ke bedoeling van dezte jgeiw'eldige gevaarten geweest is, zejkea- is 'het, dat rijl Jite de Koninkllj[ke graif'steden van de Pliuraos kjuimen -vvOrden bieschouwd !b:0]eiw'el de ge!zlamte:nlïj|kfe pyramiden van Draglséhiar en Menphds op een kleine op>- yicrvlakte bijfelkjaoi- staan en nergens an ders wlorden gevondiein, terwijl de konings graven in de landere gedeelten van Egypte in de rotsgebergten zSjh uitgehold. D-e negenl-ew-veartig pyramiden, w'elk'e wij kennen en gtewjojo-nlijk' in vlij|f groepen wlorden verdeeld, rijfa. tameljijk aan elkaar' gelijlk en vèrsdhillen aReen maar in om1* vang ©n hoogte. Op een langtwerpig 'grondvlak' verheft zich een spits toelbo:- pende steenmasaa, waai'van de vier rijp den naar de windstrelkfen: züjfo gekeerd. D© beroemdste van de vijf groepen is die van Dichischcn, niet ver van Nemphis. DeZe gr,oep bevat de pyramiden van Cheops en Chepron. In deze pyramiden bevinden -zich vertik'ale, horizontale en diagonale gangen, wtaar sommige nauw en andere ruim en gawtel'fÜ zijh. Deze gan gen leiden naar kamers, geiwelven, bromi- hen, grafholfen met siaroophage®. en aEer- lei vazen. De ingangen t.ot de binnenste Openingen en galerijen rijfn van buiten .'Zorgvuldig verborgen, - Zoodat deze eerst gez|ociht en met groote inspanning.moesten wlorden opengebroken. De toegangen tot de grafsteden blij- Thebe wlaren steeds zorgvuldig gesloten. Westelijk van den •Nijl, in de vlakte, Welke door het Arabi sche gebergte w-orden 'begrensd, ligt de Nelri-epoli's (de stad der dooden) va-n Tbcbe. Langs den voiet van het gebergte vindt m'en taRooiz'e gralfspelomklen, ver sierd met hier.O'glyphem, beeldhouw en schilderwerk', wat getuigd van de Egyp tische ktlnst en nijlverheid. Dezte graven rijn van de aamrienllijlkten on rijken; in de vinkte vindt' men de graven v|an de meer gewone menschen. De merkwaar digste gedenkteck'ens loverqn de graven der koningen in het dal Bibari-elfMoluk, welke 1700 jaar vóór Christus dooi' de Egyptenaren w'erden aangelegd. Dez'e ge|- donk'steen rijn diojor d'e Perzen onder Cambysee verw|oest. AR'e galerijen, gan gen en kamers leiden in den regel' na,ar dn hoofdzaal, waarin in het midden de gra niet o'f bazaltsteen sarclophaag stond. Hier lag de koninklijke mummie afe een pop in fijne stof gewonden; het gelaat en da handen met go|ud overtrokken in een twee, slom's drievoudige doodkist, ihet schilderwerk1 versierd. Alle muren der zaal, benevens d-e zoldering bevatten ge kleurd beel'dhloulwWerk, hieroglypbis'dhte gestebriften, de namten der kloningen, een tafereel van d-e, begrafenisplechtigheden, van bet bezoek' d-er ziel bij Lde voorname godheden en dei inleiding van de ziel in de Am'enti, ©en soort hel olf onder,- wereld bij de Egyptenaren. De meest bei- kende pyramide is wel die van Chejops. Déze pyramide isl gebteuWd door den Egyptischen któning Cheops, die oml- etreek's 2900 vóór Christus Egypte be|- dt-uurde. Dezepyramidei is de grootste van all'e en legt getuigenis! a!f van de macht van Cbeiopq 'en van de rijik'S-organisatie in rijn tlij|d. Men heeft wel 'eens berekte(id, dat deze pyramide bestaat uit 2.300.000 steenblokken, wielke ieder gemiddcjd 2i/a' ton Wegen. De Cheopsjpyramide- bevat 3 grafkamer^, waarvan in de bovenste den sarclophaag is aangelbteacht. De mummie van ChaopS heeft mten evenwel' jyiet hier gewondenmiqgelijk! is) dit in vroeger ja ren reeds gestolen, daar hetdek'sel van ■den sarclophaagontbreekt. Vel© geleerf den nemén look aan, 'dat' Clieoplq bier nooit heeft geruisj, anders zou rijih grafspelon'k' Wel fraaier vereerd, rijn geweest. Betref fende de pyramide va» Cheiopa leZen wij' inh et boek; „"Euterpa" 'van Hero((lo|iJuU, die tottL'rtreeks 450 vóór Christus leefde, het volgende: „Na koning RhampaniPjS I to) Cheops gdkómen, die heel veel ■heeft gedaan. Ten eersjte heep Jiïjl alle tempeltq gesloten en daarna heeft bijl allen: 'Egyptenaren bevolen voor hem' te werl- Vken. SionUnigen mloesjten uit Arabie Oiver 'den Nijl' steenen aanbrengen; wlaren die 'is'teenen de rivier over, dan moesten andc1- ren 'zte weer verder siteepep Drie maant den lang zijn tienma,al tienduizend sjlave» daarmede bezig gewteesjt- Tien jaar duurdo bet, v.oor de wteg gereed was om de stee'- Don te kunnen aainbrengen. Ma,ar tWihtig jaar wterd er gebioiuwd aan de) pyraimida z'elf en wlat die honderdduizend man a,an 'knrifltók', ali en en radïjls) hebben' opigege|- ten, dat ^ta,at mal; Egyptische letters op bet bo.uwwerk' .alangeteaicht en er werden 16000 taltenten zilver yoior betaalld". Men heeft 'Uitgerakënd, dat de bouwt van de Cheiopsj-pyramiden bet Eigyptische: rijk 'n 520 taïlliioeu gullden moet 'hebben gek'oiat Verleden jaiar vei<s|cheen in de Egyptï- Kiphe pers het bericht, dat in C.a,ïno| een' vierde, tot nu toe onbekende pyramide is lontdek't. In 'wtei'keJlijikbeid handelt het h'ier lover de overgeblfeven. reqten van clan vert- w'aarl'ooisd Koningsgraf, niet ver van de. drie groote Pyramiden, Khoufra, Kha,- 'fra en Menklaiura in GeZeh, ten -wteqten van Menktenra. Er wlordt aangenomen, dat het hier ga,at iom het onvol'toioid« graf van Shespesha'k', de laatste leuning der laatste dynastie. T|o;en de heer Jléquier- onlangs deze pyramide van dezen monarch in Da- qdhyur lóntdekte, Kwaln! er een twijfel' op. Me"n heg.on ijverig tei qnderZoeken, wie eigenlijk' die vierde Pyramide in G'ezeb tpyebtehoorde. Hieit gelukte den Egypti schen geiteend© Sëlim' Hassan Bey, prjof. der nniversji.teit te Caïrjo, na. „eenige w'ekëjn deze omgeving te hebben uitgegraven, va.-sjt te stellen, dat ds rand van (hat' o.nbtekende graf dfl te'P ©ener nieu'wé pyra;- inide, de vierdie,- van Gizch, uitbeeldt. Dezó pyramide iq iptegeveer 50 meter boog. Asd den Euidt-IVesjtelijlken kant is een gqoot vertrek, het'wfel'k1 dee npg onaangeroerde ggaïklam'ei- bevat. Bij' den ingang ligjgpa 3 Meter hpoge granilettblokken. Op elk dezer sitaeinen staa.t hetzelfde J>p9Chrift: „Namen en rang van "den eigenaar, do Pyramide Khent kausj, lcpningin van Bo ven- en Ojider-Egypte, m(o.eder van den Koning uit het genoemde: Rijk." Gods djotehter wier hooige dadian en goed wat zij sjchiep, men elkaar viertelt." Een ander hyrtegjieph Zeigt, dat alle goede dingen dia Khentekfansi voorschreef tot algemeen nut dienden. Khent-k'ans moet wel' een zeer machtige kóningin Zijn ge'w'eesjt, -daar rijl dien titel van lqoning van Boven- en Onder-Egyptie droeg. Zij dryaagt jop het voorhioiofd het kteningsjte-a- ken, den Uraeusj. Da .Egyptische geleer den twijfelen pf Khieent-kaus ooit léonin- gin is geweeiest rift ooit' als zoodanig is uitjger;oepen. "ZïjT mbet echter een gi-ooten invloed o-p de regeeering hebben gejhad en boiogsjtw'aiagschijtoljijlk in naam van ha,a,r minderjarigen zoon het land hebben bej •stuu.rd. In elk! geval is do titulatuur- duor geen enkele andere koningin der oude! dy nastie gedragen. Hst staat er óok' zonder omhaal bÜjj dat voor een kóningin een bijizjondere pyramide wordt gteboiuwd, daar riji haaöt hanen koninkl(ij(ken gemaal be hoort. De vierde, l'aatqt ontdekte pyra mide, die van Gizeh, qtamt waa,i-schljnlEj|k uit den t'ijld der viji'de Dynasjtie, Aange nomen wordt, dat Khent-kanz" ie eriht- genioote van kfoning Ne'i'irerka.r-a was), den derden Phaqu dei' vijfd'el dynas(tie. D'e nieuwe pyramide isl tenders geconstrueerd dan de |0jude. Voor den bouW1 zijn gropter bliokken sjteen geihr.uikt dan voo.r de groote pyramiden. De lo;egang tot da iryramide laat twtee kapellen zien met valsjohe den- ren, terwijl een lan'gte gaterij) naar de graf- kamér blijkt te yoeren. Dicht bijt de pyramid© zijn gen .a,antal "rotqgraven ge vonden en op eenigen afs|tand sporen vau een bouwwerk) dat vermoedelijk "een tejn- pel is geWeest. f Het legioen van eer. Toein Napoleon in 1802 was befniotemd tot Consul voor hef leven bagOP hij het (sereoioiniëel van de monarchie jarni te nemende vrnagare eenvoudige wóininig.in de Tuillerieën w'erd vervangen dopr de Weelde van een koninklijk hof, rijn „ci viele lijst" word van 5.00.000 francs op gevoerd tot het niet geringe bedrag y:an 6 miUioen francs. De geheel© rageering yan jjomaparie, wteRd tijdperk wij! ook nader bekïj[k!en, ken- uiérkt zich door een zteer belangrijke faó- liorgeldnfcod. 'Steeds w'eer stelde hij nitaulwte belastingten in, wist hijj middelten te vinden, om zijn geiweldigie legers te kulri- iten Voeden, kleeden -en belwiapene»- Napo- fco»' wist' de bittere pil dikwijle handig tta vergulden. Zoo stelde hij b.v. op 19 Mei 1802 heit' Belgioön van Eer Ju, waar1- mieie bij niet slechts de ijdelheid van rijn onderdanen streelde, maar waarmede hij ook hun loyale gelrindheid aanwakkerde, lu de toekomst Zou geen offer Jj®» te alwaar wórden. Da Nationale Vergadering had het ueree tcekein tegelijk mét alle andeye ridder orden in 1791 -afgeschaft 'Hét leger, dat. bijina onaflgebrokén eteijld moeisit vpeH ren, uleef Zonder uiterlijikte befliooninigeail .oif ©er-elteektens. Napoleon kende zjijn: Pap|p|enï- heimers. Reeds in 1799 -en 1800 iWarden eeredeg-enis ingast-eld voor hen, die zich in het vulur had-den onderscheiden. D© a.s. keizer ging echter nog verder om de gehechtheid aan zijn persoen en de ojpotf- ferinigsgezindlheid te vergrooten: .hij jlien1- die een voorstel' in tbt instelling van ran Legioen van eer, tot belooning van! bur gerlijke en militaire verdiensten. Im (wteer- 'wdl van hevige tegenkantingen nam de wiatgewenide vergadering het vjoorsbel aan. ARe militairen, dié vóór dien tij'd eere- degens hadden .gekregen hot iwiareim er 1854 'wierdein in het legioen yam teer op genomen. Elr wianen ptoiisprolnik'elijk vier kRissénlid, officier, commandant em grootoofficier. Pas in 1808 kregen de le den den titel van „Ridder". In 1805 Werd een nienw-e klasse gesticht, die yjan net g-rofltlint. Het oonsïhonklelijke juf wteel der „orde bestond uit een gcjuldeini Wit geëmaiRerde ster van vijif dubbele ïlunlien, welke met gouden kogeltjes beziet •warenrondom deze punten Rep -een groe ne 'lauwer- en eikenkrans. In het middem- seliild stiond opi de vo.orzijde, die beeldenaar van den keizter, mlet heb ppisehriftj,, Na- -pioléon,, Bmpléreiur des PranQaia". Aan da keerzijde de keizerlijk© adelaar mief het o-p,s'chrift „Honneur et Patrie". Botsjeh hef krui® prijkt© d1® keizersktoon,. Onder Bourbon's en later onder de ragöering van Lodewijk' Philip® onderging .dit) orde- tée-k-en veraehillende w'ijlriginigen-, doch kreeg onder Napoleon III z'ijh loorspran- belijken vorm- terug. Na 1870, toen Frankrijk een republiek werd, „klreeg jzij 't opschrift: „Réplulbliqu® Pramqaise". Er zijn thans vijf klassen. WAT MENIGEEN NIET WEET- Dorothy J. Nnsbanm te Washington kan, tegelijkertijd, mtet elke hand ver schillende zinnen sohrijVen. .Van de vele vulkanen, die Japan heeft, z'ijh ér thans 170 uitgedoofd, maar ruim 50 zijn ér nog altijd in werking. 'Die minarets der Turksdhe moskeeën, die tot dusver met spreuken uit den Koran versierd Waren, zullen in het ver volg voor lichtreclames gebruikt Worden. De z'eeho'ttdenjagers van Nieuwr 'foundl'and hebben een buitengewóón goied jaar gehad. Zijl kond-en, dit voorjaar, 160 duizend vellen buit maken, tegen Mqchts 48,000 -gedurende het voorjaar van 1932. Dóo-r een Engefech genooitCchap, dat premies uitlooft aan taxi-chauffeurs1, die gedurende 10 jaar Zonder ongelukken hébben gereden, rijn tot dusverre re<ps 412 premies uitgereikt. De D'uitsch© natuurvorschea- dr. Herrmanns moet thans in de reusachtige zoutwocst'ijitt Bóhott-el-Djerid in Zuid-Tul nis, de pl'aats van, het verz'onk'eu Atlantis ontdekt hebben. 'Een groot aantal' Sövjet-btedrij'ven zïjn sinds eenige maanden niet in staat de verschuldigde loo-nen te betalen. Die Japansc'bei mul-'ti-milliardair ba ron Mitsui geldt thans voor den rijksten man der Wereld. In den ouderdom' van 92 "jaar is de uitvinder van 'den el'ectrisohen stoel, dr. Al'f'oneo- Rockwell" overleden. Zijn eerste stoel wérd in het jaar 1889 in de straf gevangenis te Auburn opgesteld. Een der beruchtste Entente-spionnen, Martha, Betendelf, die o.a. Mata Kari verried, is onlangs bij een vliegtuig ongeval' om het leven gekomen. In Noorwegen en Zweden wordt somtijds van rendierenmelk kaas gemaakt. Die gemiddelde leeftlijd van een Amtel- xikaans'c-he automobiel' is 71/2 jaair. De oudste stad iu de Vi.'S. ïs Sint Augustine, in 1565 door da Spanjaarden gesticht. Al 'de geslepen en gekloven diaman)- ten op de wereld wegen tezamen onge|- veer 10000 kilo. Dribbel W'vnlinis in vlammen. Te Boven Pckela is vermoedelijk ten gevolge, van het aanraken van een kaïchel met petroleum het dubbele huis- van den winkelier ,Wl de J;. een prooi dei- vlarn)- men geiwiorden. Er is wteinig geredalles was 'ver zekerd, doch laag. Boerderij afgebrand. In de bóerderijl van den landbouwer- ,1. B. te Asten ontstond brand, WaarSchijhlijk' veroorzaakt door een defect aan den 'schoorsteen. In ee» minimulm) van tijd 'stond liet mtet stnon gedekte gebouwi in lichte laaie, wiaardioor het de eehtgenoofe van B., die alleen in'et 'haar jomg© ikindq- ren thuis w'as, onmloigielijk'w,as nog een en ander 'in veiligheid te brengen. 1D0 geheel'e boerderij! met schuur en stal brandde af, inboedel en landbouwgereed schappen gingen verlóren, terwijl zes var kens en ee» kalf in de vlammen pm|- Ik'wamen. Zés- andere varkens moesten later Wegens ernstige brandwonden nog worden afgemaakt. D|e brand ging zóo isnel' in zijn Wlerk', dat geen der bi-andi- «pluiten dei plaats des onbeüs 'tijdig kon bei'ieiken. BM®n°o,rd te Wateringen. Naar wüji v'ernemen, is te Den Haag gearresteerd de omtetr.eekfe 30-jarige ^J:. A.., die verdacht Wordt schuldig te rijn aan den roofoverval' gepleegd op den 83-jarigen L. Chrispljh te Wiateringen. D'e-ze A., die vroeger in het Wies-tland Woonachtig w,a», moet ooik in da omge* ving van .Wateringen góed bekend gel- Wenst züjh. De m'an is na verhoor .v.o,or|- loojng in bewaring gelsteld. Ongeluk met wasfhbenzine. Terwijl' da familie B. A. Co-hen, flijai- tionstraat 4 te Giioningieu, naar den 'schouwburg was, is het dienstmeisje, Pau la DieinpCzóck, naar de badkamer gegaan om eenige ikl'eedingstukk'en m&t -wasch- benzin» te reinigen. Plotseling vlogen de daarbij' óntwikkel'da dampen in brand, ven- moedeïijk' door een vla-mimtetje van den geyser. Dlaardoor geraakten ook' de klëe- ren van heit meisje in vlammen; rijl vloog gillend de aangrenztende slaapkamer in, Waar de gordijnen en het bed wel'drjal in volle vlam stonden. De 25:-jarige doch ter van den heer Cohen trachtte d-e, vlam men te "dooiven, maar haar kleeding ge raakte eveneens in brand. De 'zoon al[a,nnéerde de brandweer, die het vuur spoedig doofde. Dó beide meis jes Melkten «chter 'Zee-r ernstig geiwond. Het -dienstmeisje' had brandwonden o,ver liet geheel© bovenRc'haam'. Mej. Cahe-n was aan beide beenen tot aan het middel jnët brandwonden o-ver- ■dekt. Zijl werden voorlóopigdoor dr. Van de Reis verbonden en daama naar het diacónéssenhnis geb'raéht, al'Wa,ar hót dienstméisje is overleden. j Oiircchlmaiig steun trekken. Dó polïtié te Haaa-lem1 heelft in bewa ring gesteffl den 44-jai-igeni v. Wl., den '45,-jarigen J;., dien 33-jiarigen K., den 31- jarigen L., jfqden en, bestnursleden van -de istaenzetters-organisjatie, ,ian@esl'oten bij! het N.A.S. ta Haarifem. Zij hadden lijsten ingevuld, waaruit moest blijken dat" zijl werkloos waren. (Dit was -echter niét het" geval, ztoodiat bedoelde perspinen ten onrechte -stejin ontvingen. Dleze fraude geschiedde met medeweten, van het bestuur van do vak organisatie, waarvan don ook eenige leden Zijn gearneste©i-d. Het ronderzoekduurt nog. voort, zóodat in deze aomg'élégenheid nog geen verdere mededetelingen verstrekt 3i)ü'nn-en wordenwel iltaat vost, datver- 'Söhillen-dé steenzetters bij! deze Zaak bei- trokken, rijn en er zullen dan ook "nog Wel mé-erd-ere arrestaties volgen. D|e( vier mannen zïjln in bewaringgesteld en zul len wuarschijinlij'k wegens vglSchheid in geschrifte en opruing 'w-ïai-den. vervolgd. Re brand aan de Jtoouipjesl. Dionderdagnnicht is dé 23-jarige J|. 'L. de Jlouge, die de vorige week Dinsdag bij) "den Zw'aren brand aan de Boo|mp'jes| te Rotterdam ernstige brandwonden heeft lOpIgeJtonpein, in 'het Ziekenhuis aan den iCool'singel aan d'e gevolgen overleden. Dó heer De Jonge Wa:s>"in den kelder van -de Pharmacieiutisicho fabriek 'werk zaam', toen dé aether, die uit een stukf- geraakte ïl'esteh was gevloeid, to,t expló* -sie klwam'. Hijl werd over 'n afstand van ongeveer 10 meter® weggeslingerd, waar na hïji naar buiten vlujclitte. Hij -was op dat «ogenblik nog vrijwèh ongedeerd. Da* delSjk daarna is' hij' naar binnen gega.an om te trachten de achtergeblevenen 1<I reddien. H5j| slaagde erin, dhr. Zwang naar 'buiten ta brengen; -bSj[~ deze redding heeft Mjl 'de -Zware brandwonden opigeji ló-open, waaraan liij"( Jliansi is overleden. Naar wïji Voiortsi v-arniemen, b'aart de toestand yan nog een paar gewonden groote zorg. Rit rond Zaandam. Te Zaandam lag Djinsdag in dte haveil een D(uitsjche Rijnaak bjasaltslag te lóss sen, taan een troep Communisten van een 'Sterkte Van. 50 mjan, onder aanvoering van het 'communistisch naadslid Mak'kiuga, verstebeen, die den kapitein yan ije Rijn aak 'Sommeerde' de haken-kruisvlag neer te halen. Dl® kjapitein bleek echter niet bej- reid daaraan ta voldoen. Toen die Communisten Zagen, 3at zij' op die wij'ziei hun doel' niet Zanden bereiken, hebben rij' hun pijlen gericht op de Ne- dierlandsfchie tjalk, die tusséhen de aak enl lo'sw'al lag en met behulp van een z.g. sehepbak de basalt uit de aak' na,ar den vasten w|alf overhevelt. Op dit'schip was aen moeder van elf 'kinderen de ge^lagji vo-erder. Nu wei-deu 'dezte vnouw en haan zóóns, die bij) Jwt wea-k behul^nzaam wa)- ren, geidlwtengen het lóssingwei-k te staken. Politie -was niet aanwezig en was ook moeilijk bei waarschuwen, zfopdat men vrij spel had. Temslótbei heeft de Schippersvrouw, die tegen dit optreden niet op kon, den kapi tein van die Rijhaak" verzocht om haren* twiRe -die hakfenkrui^vlagneer te halen, •aan Welk yeaiZoek de kapitein ten lesltte heeft vol-daan. die aan rheumaiaiek lijdt,, t'onsnlfeeirt een iairfe .die hem vraagt,, pf hijf teorns reiedis een co-Rega, :geraa,dp|t!eie(gldi hoe ft. 11 „Nee," ztegt de boer. „Ik heb er alleen maar mei ©en apotheken- over gaSplroken."- „En wlat voor oen pnziinnigen raad heiefb die j© igelgeven-.?," „Om mij( t|oé u l(a 'wlendcn dokler." i I Hij: „Ik lees hieu-, daifc ia h©t naburige dorp oen vroriW wóotnlt;, -die pve,nmorgani 105 ja,ar oud wtordit. Die inloieist je een® gaan.'belzioeklen!" I Zij: „Wlaiartom'?." Hij„Misschien, weielt die nog. hoie meml kousen is)ti|opfc!" 1 De kleinte WRlly Als ik den vinger iu een naigel af te ka moeder hooren te kieeir. baiby rijn hee-lem vost in dan vindt- Zij dat .„Schattig.!" 1 Twep heer,en zitibea tegieniaver elkaar in den spoorwcscoiutplé. Die een steekt ©emi sigaar a an en houdt diet daaji-na den ander, ,on.dea- 'den n)e|u|9. „Wlait- zeg je Van dab rooikentjleL?," I „Heb stinkt lais simieiufend varkenshaar wlemkelijk?, Dia» Wen ik izeikler ibe diuht bijl j-e biaiaa-d diat tochiU slbeek om moet je mijn n; maar als mond duiwlt,. „Vooruiit, in hei badl" V Gestiraifte,AIét wiater!?" 1 Giteyangenbeiwaander„Nattu|u,rRjik, Wat anders Geriaiafte: „Zou heit njet jnlat «en stof zuiger gaan!?" 1 i "H: Oinderw1.: „Wlat is het vepsichil tjuisisohen com koninig en een pMeisideint.?" Leerling: „D« kohing is de ztooitt van zijln vader, maar da president niet. arts: „U hebt koonjtisi en onltesehbaren dorst." Patiënt: „Ja, dokfter. Als ui nu de ko,oirtB ma-ar Wleiglwerkt,. -dan zal ik heiti met dien dorst zelf wiel' Advocaat (tot| ®ein Vriend, die tooneiaf- sehr'ijvter ijs)„Ik begrijp niet goed' hoe je zój'n onbelangrijk «oaifliclt tot vijf ibëk drijv-en. iZou kum-nén uitwerken." Vriend: „Heel eenvoudig, De Held van het stuk -doelt in het eerste bedrijf rijn Zwager een proces aan." I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 7