ZATERDAG 27 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Een nachtelijk avontuur KERKELIJK LEVEN HISTORISCHE KRONIEK! f IN HET KRAAIENNEST 1 iialva eeiiw' „nergens aan deed," heit edel moedige besluit te vormen, om te biechten, Ite communicieeren en aldus zijh geheels levenshouding te vreloochenen. Hij staat stil, maar dat is zteier gfevaai* lijk! De ouderdom naakt, da doiod over1 .valt ons immer! I Zal hjj! dit jaar dan moed hebben den stap te zetten'?, Oi' blijkt bij een lafaard en batist hij nog een jaar uit te stellen, .alsof hij Beker wane, bat andere jaar te beleven'?, Indien hij het niet beleeft.?, Indien een doodelijk' ongeval hein treft?, .Wlordt <fe bekeering uitgesteld tot da laatste oogenblikken'? Zullen dan allo godvruchtige krijgslisten aangewend die' ©en te worden ten bate van dien inder daad goeden edelen mienjsch, van dat merkelijk groot helder verstand dat met een andere gesteltenis de eeuwigheid moest ingaan. Maar van onzJon tijd, van, het huidig 'geslacht, ik beklaag u'. Hoe ongefllukkïg .vind ik u met ujw diploma's, uiw! decora ties, uw fortuin, w wetenschap en waardigheid. Hoe. weinig w'eegt dat alles opt Gods IgTooteu dag.?. Zooveel geruster ware, ik', als gij _dit jaar den moed bezat, om eindelijk een eenvoudig christen te weizen! G'eloof mij., u'w' Ware Vriend, die ii terug wil brengen tot. den ©enigen dein iG-oddelijken Vriend. Biechtcommuniceer. Uw afke-erig étilzWijgen neepit een einde en g'iji vermoedt niet hoe gelukkig gijl zult zijn in den zaligen PaaiScihh iVrede. .Gelderlander." PIE,REE L'ERJVflTR. I door C. V. Panden |op|! „Stuj!" Ik versjtijfFdie, van schrik, 'n Pauze. In mijn hoofd wlais^ alles ver- Waird. Ten sjioite blééf mijf éïeohts de ééne gedachte voor den geesj zweven: |Jlongen, jie bent verloren! Tegelijkertijd concentreerde ik' geheel fuij.ii aandaclit jojp de richting waaruit die sjtein gekomen was. Nu eerst besefte iki nüjh griopte on- vjolorzichtigheid. Ik stond immers anidd'en in den échljh fler volle paaan en daarbüjj vormden, de zilverkleurige golven van den Dionaiu een Kchilderachtigen achtergrond. Poe lang E|ou Tn'ij'n tegenstander me al gadegeslagen hebben Ik kon mij! voor mïjfn zlweryersgeweten alleen hiermee verontschuldigen, dat ik allang de grens, gepasseerd en ,ook in ge val van ontdekking niets meer te vrees zen had. Plotseling klonk da stem weer. Zij -klWam uit den diepen schaduw, welke den l'agen oever in het maanlicht wierp, pte afstand tussehen ons kon hoogstens 8 tot 10 meter bedragen. „Heslo,!" (wachtwoord) 'ziei de stem. „Neyrin!" antwoord© ik. Aan mijn uitspraak' moest rnlijta tegen stander begrepen hebben, dat ik een Duit- ischer ben. Wiant hij! trad 'toen dreigend •uit de duisternis te voorschijn. „Handen Opi! Heen pas "verder Ik gehoorzaamde, oogenblikfcelijk. Want (ofschoon in de enkele oogenblikken sinds het „Stuj!" verloopen was, minstens^een 'dozijn plannen in miijin hoofd opgekloiaen «Waren, hoe ik1 m!ij trit deze benarde positie tredden kton, vond ik het naar den topn, waaxppi het bevel uitgesproken werd, toch maar het verstandigst, te gehoorzamen. Zoo ^tond ik daar met opgeheven armen en wis|t nog niet precies waar ik! aan Ntoe was. W,a"nt hoe ik inïjn ©ogen ppk inspande, mijn tegenstander zag ik nog altijd niet. Hiji h,ad mij zieker al van verre 'kunnen zien en zich toen verdekt opge beld. Nu biegon het vlak voor tae te rit- B)el,en. Struiken wérden ,op, zij' -gesehoven. [Er schitterde, iets in het maanlicht. Toen dook er leen gestalte op uit den diepen (Schaduw en kwam met getrokken geweer |op me toe. Op dit ©ogenblik Sjtond ik op, h,et punt mijn verstand te verliezen. Stel u eens voor: ik was ^oen- nauwelijks 16 jaar en had alle nedenen om' vo,or politie, ko'rn'- miezien en dergelijke lui op mlijh hoede te 'zijn. "Want de laatsjte drie pf vier weken van mij'n leven waren absoluut in strijd anet alle politieverordeningen. Ik had n.l. 'zionder pas door Oostenrijk gezworven en had een hal'f uur geleden bij' nacht in de nabijheid van Prespburg de grens van Tsjeoho-Sl'owakijie overschreden. Morgen vroeg wilde ik weer bïjl inoedea* zlij'n en ©en geregeld leven beginnen. En nu droomde ik van dit leven en sphilderde het mij' 'zloo heerlijk 'voor, den heelen dag in zalig nietsdoen doorbrengen, witte hemden dragen en in een bed slapen als ©en Pacha. Van Pressbiurg uit wilde ik nog naar huis teleigrafeeren, want dan wachtte mij Wijl aanhomsrt mijn lievelings kostje; dat had ik voor m'ijh vertrek nog met moeder afgesproken. En midden in jdezien droom' plotseling als een donder slag: „Stuj!" Ik zioiu wel' eens Iemand willen zien, wiens hart dan niet '(sneller begon ta kloppen. Ook mij1 Verging het "in die oogenblik ken zoo,. Toen echter de kerel', die zich intus|schen als soldaat ontpopt "had, iop me toetrad en vroeg, Waar ik1 vandaan kwam, gelukte het mij' toch weer wat op adem te kómen en ik antwoordde: „Uit Hamburg, Wlaar ik de over blijf* 'Kelen van het oude, Romeinsohe Garnun'- tum bekeken had." "(D^t wlas zuivere Waarheid, want ik was 's middags werke lijk door de plaats gekomen). 'Waarheen ik nu ging!? 1 Naar Pressburg. En ölf het nog ver was daarheen. Die vraag is,telde ik express, want tuit tden aard van het antwoord kon ik voor ©en gedeelte afleiden w^'kj lot müjt te wachten stond, voorzoover dit tenminste in zijn handen lag. 1 Mijn stoutste verwachtingen werden overtroffen toen hij' 'welwillend ten ant woord gaf: 1 „Dlrie kwartier." Ik wist dat ik het Spel gewonnen had. De man wia,s; niet zoo, v e r s ehri k k efiliji'k als hij er wel uitzlag. En toen "hfjjl nu naar mlijh papieren vroeg, zei ik direct brutaal en zonder eenige uitvlucht, dat ik er geen had. Een poo^ Was het stil, Mji ''overlegde blïjkhaar, wat 'hlijl met mij aan Zou van gen. Toen zei hif: „Ik wil je niet gevangen nemen. |I|e kunt doorgaan." MSj'n liart sprong op van vreugde. „Ma,ar!l" Hij' bleef' halfweg smeken Malar zoodra je enkele piassen verder bent, sta je voor een barakkenkamp. In het midden van het kamp staat een wacht en aan het andere eind nog een." Mijn hart bonsde en zakte me van schrik in de schoenen. „Wees; voorzichtig, houdt je in de scha-i duw, want bij' dezen maneschijn ziet 'een blinde je dom gezicht no,g op een afs stand van drie kilometer. Vooruit!' Hij drukte mij de hjnd ten afscheid en ik ging. Nu pias, is het mij' duidelijk wat de man voor me deed. Het gevaar waarin hij' zxeh daardoor begeven had, scheen nu tot zijn bewuste z'ijn te zijn doorgedrongen, want nauweh lïj'ks had ik eenige schreden gedaan of hij riep, me terug. Ik "Was al bang dat hij er anders over gedacht had. Hij z'ei echter alleen: „Ik rnoe't je, nog ïetsj op het hart druk'i ken: Als j© gesnapt wordt, zeg dan niet, dat ik je doorgelaten heb. Het zou ons dan beiden het leven kosten,"' Ik knikte en wasj ondanks alles gei weldig blïj', daar weggekomen 'te zijn. Het grootste 'gevaar echter loerde daar voor mijt in de duisternis, gruwzaam, inysjeri'eius. Ik' Zag het nog niet en voelde toch, hoe liet zïj'n klauwen na,ar mij uitstrekte, hoe zich zijh knokige vingers in mij'n hals sloegen, zloodat ik meende te stikken. Ik voelde reeds de geweerkogels in m'n vleesch. Messen boorden zich in m'ij'n bbrsjt. Ik zjweette van aingst. Zo©:- doende verloor ik iedere gedachte ejn zoo kwam het, dat ik het waanzinnig plan op;- vatte in den Doiiau te springen en zWemj- mend de,n anderen oever te b(ere|iken. D|at betcekende echter eegi wissen dood; want zich tegen den gew'eldigen stroom op te werken was onmogelijk. Ik wist dat en toch ko"s,tte het mij: een wanhopagen strijd om mij van deze gedachte Ibis te make©. In deze weinige minuten heb ik' om geveer alle gevoelens doorleefd, welke een soldaat, die voor de eerste maal het oorlogspad betreedt, kan doormaken. Gij kent dat uit de indianenboeken. En toen was het zoo met mij gesteld. Vooruit! Zoo was, ik ©enigen tijd voortgegaan. De man scheen nog altijd zeer helder. Ik w'asj Wijzer geworden en hield mij in de schaduw van het bbsch. Plotsleling was dit ten einde. Voor mij lag het kamp1. Nu was het zla,a,k een krijgsplan te ontwerpen. D!e omstandigheden waren voor mij zeer gunstig. In de richting welk ik moest houden lag een een rij barakken. Dat was goed. \V,ant daardoor was het mij' mogelijk, altijd in ,d© schaduw te blijven. Slechts tussidhen de huizen dooir scheen de maan. D|at waren de gevaarM l'ijkste plaatsen. Uit velschillende veh- istea's schemerde nog licht. Maar dat kon ro'ij niet het minst schelen. D|e bodem was zandig. Ik had liever vastgetreden leem of gras gehad. Maar het moest Zóó ppk gaan. Toen trok ik mijn sandalen vau de voeten en gespte Ze op den ransejl. Nu kon ik er op uit gaan. Nadat ik nog, eens schepp rondgekeken liad. sprong ik met een gejuidloloiZen. sprong over de lichte plaats heen in de schaduw va,n de iee(rste barak. Een poosje lag ik stil Zonder te, ademen. Er ver-i koerd© zich niets. Dje lucht Was zuiver. Toch was het zia,a,k voorzichtig te Zijn. Ik bleef ©en öogenblik stil liggen en moest bijna lachen. Thans drong het pas tot m'ijh bewustzijn door, dat al die waan zinnige angst, welke ik nog kart te voren gehad had, op ,het óogenblik, dat het gevaap werkelijk dreigde, spoorloos verdwenen was. Zonder dat ik er mij! van bewuist werd, was in de pla,ats daarvan koelbloedig ovegleg en een doelhetwiust Willen getgeden. Thans gevoelde ik het als de bevrijding van een Zwlaren last. Ik schoolfmij! om1 den hmeik aan h.ell/ voorfrhnt van het huis. Voorzichtig zon^ der het geringste geruisch kroop ik langs den muur tot aan het andere einde. Zo,o'n b'arak had een aardige lengte. D"|es ta beter! D!aa,r behoefde men niet zoo vaak door de gevaarlijke tusschenauimte. D(aar was reeds de eerste. 'n Scherpe blik in 't rond twee, drie sprongen. D|e schaduw der tweede barak had m!ij' verslonden. Zoo ging het altiijid verder. Deverlichte vensters moest ik op .den buik liggend passeeren, daar zij; zeer laag waren. Thans inoe/St ik het midden van het kamp nadeh reu, waar de tweede post staan moest. .Hier was dubbele voorzichtigheid geboden. Ik liet me op den grond neer en sloop op do toppan van vingers en 'teenen verder, altijd in den hoek: tusschen den muur van het huis ©n den grond geperst, geluidloos onzichtbaar. Ik had mïjln haar in het gezicht gesla gen, opdat dei blankheid van m'n huid me niet verraden zlou. Ik kon nu even goed een huis of "'n balk' zijn van 'n smalspoor als de ztoon van mijn v.ader. En ijat was maar- goed ook. iMijm 'broek was een weinig,stijf, even als iedere oude rijbroek en moest in het zand w:at geschuurd hebben. Plotseling stond nauwelijks 10 schreden van mjj verwijderd, al's uit den grond gewassen, «en soldaat met het ge'wieer in den aan slag. De taan moest een uitstekend gehoor hebben. Langzaam kwam hij pas voor pas ojs me toe. ZïjSi blikken boorden zich in do duisternis en ik voelde ze op mijn rug branden. Hoogstens vier schreden wias hij' 'nog van mijl verwijderd. Ik mompelde een schietgebed. Toen bfe# h!ij' staan. Hij keek rond, luisterde opmerkzaam. Toen schudde hij!"heit ihoolfd, liet het,geweer zak [ken en ging weer langzaam terug. Spoe^ dig 'wlas h'ij in de schaduw Verdwenen. 'DleZen keer Was ik er genadig alfgejkolf men. Hote zou ik deze gevaarlijke plaats plaeseeren [Puist in dit oogenhlik 'dook de vcachte post weer op. iWR'de de kerel nog pens kijken Wieer kwlam! hijitotoip enkele) S'c'hredien bïj! mij'. Plotseling, maakte hij rechtsomkeer en verdween weep. Dfe man kon niets lergs in het schild voeren, want ik Zag dat Hj! zijd geweer heef gemueda-r 'lijk omgehangen had. Hiji slenterde alleen maar wiat hejen en weer om den tijrd te dooden. Dlaaropi m(o|e(st ik mij'n krijlgspfan baseer e,n. Iedere keer, wanneer hij' zich omkeefrde en taiji dien1 rugtoewendde scihopfl ik een (stuk na,ar voren. Hlet m!o/estnatuuivlijlk' met die uiterste voorzichtigheid en zonder 't geringste leven geschieden en liefst daarom zeer langzaam. Mapd' ik! kwam! toch vooruit. Na eelnige minuten had ik' het (einde van de barakken reeds- 'bereikt. Nu was het molaar 'a klwtastie om 'onibar' merkt wieg te komen. Ziopdra ik daiapbp,ven in de ©chadulw' lag, w,ais 't gevaar voorbij'. Een tïjldïangj^loieg ikf'S© wacht gader iHSji liepi nog altijld opi en neer. Tien schrei den voorwaarts, tien schreden terug. Zon der onderbreking, dat w|as kunstig. Op het ooigemblik, dat hij' mij' weer den rug toekeerde, ridhtte ik mijf Voorzichtig op,. Alles was ges,pp,nnen, gespannen al's de pees van een Hoog. Gedaidhten en zienuwein. Maar ik' bl'edf absoluut rustig. T,o,en mat ik den afstand. Nog eenmaal keek ik naar den wachtpost. Alles in (jrde. Een donkere ma-saa, snelde over de lich tende streep: een twee driej..., vier groote sprongen. Tpien lag ik' veilig in de pdhaduw. Nu g'ing het sn'el1 voorwiaartsj Gebukt sloop' ik' door de schaduw in groote, gei- luidloo'ze, elastisch© sprongen, suisde "ik over de lichte plekken. Spoedig moest ik het andere einde van het kamp bereikt hebben. Nog e'enmaal verkeerde ik in het uiter ste g-evaar om ontddkt te worden. Ik lag juist onder een verlicht venster op den buik. Plotseling naderden z'wlare schreden. Het Was een solda,at. Daar hij geen gewteer droeg, wist ik, dat ik mei geen Wachtpost te doen had. Ik 'bleef echter onbeweeglijk liggen. Hij was me bijna gepasseerd toen hij' plotseling, een wending maalktei «jm regelrecht opi het venster toetrad, wiaiaironder ikl lag. Ik werd doodsbenauwd. Hïjl was nu dicht Hij, me en ging nog altijd verder. Met den volgenden pas moest de kerel op met rappenBk wilde opspringen. Lie;- ver doodgeschoten dan vertrapt wioirden. Ik voelde al, hoe zïjfn rn;ef ijzer beslagen schoenen zich in mïjh b'Ioote voetzolen Woorden. Nu, dat deed Rijn. En ik kon niet ischneien noch met een der teehem trekken. Zo stond de kerel een tijdje op mijn voet icn keek door het venster sin de vel lichte kamer, Hij' spuwde (ik was hern dankbaar, dat het rrieifc op mSjj ,terecht kwam). Toen trad hïjl met ©en vziachten ■vloek opi zijl ien wreef lang zijta schoenen (af in het zand. Htijf moet bepiaald aan iets anders gedacht hebben. Spoedig Waren zlij'n schreden in den nacht weggestorven. Ik lag weer een zaam daar. Mïjln voet deed geweldigpijn. Een heel' 'stuk' "huid was met de bespïjfi kei-de schoenen meegegaan- Maar in mijn hart, was ik blïj', want 'vlak -yiO(b(r tnel lag de rand van het wojud, opi nauwelijks 100 meter afstand, daar lag de derde post. Die kon taïj' echter niet gevaarlijk wjopden, zloodra ik wist, w,aar Mji stond. En dat te weten te kómen was niet zloo mopilïjk. Het was n.l'. niet waarschïjlnlijk, dat men een wachtpost op een willekeurige pfefats in het woud Zette. Naar ik berekenen, kon, ta'oest h'ij' zich bevinden opi den toegangs weg die in deze richting naar het kamp liep. En dat te vermijden wla,s geen kunststuk. Zwart en onheilspelfand lag daar ,het wloud voor me. Die toegang^tot den rïj|weg had ik gajiw ontdekt. Toen verzamelfde ik al m'ijh' krachten en schoot met groote, lange sprongen over 'de open pla.ats. Het woud had rue verslonden. IIEMEL VA ARTSDAG. Een der ,oud^t© feestdagen der Christe lijke Kerk is; Wel de HemelVaprtsdalg. Niet alleen in de Katholieke kerken, docb ■ook daarbuiten -wordt de H©m'efvaarts;dalg alls, een feestdag gevierd. Het is een algemeen erkende Zondag, waaraan in vroeger jaren tal van typische gebruiken en voorbereidingen vertraden waren, doch die in den loop der jaren geleidelijk aan in pngebruik zlijh geraakt. In de Midi deleeuw-en beeldde men dikWljPls; de He melvaartsdag als iets dramatisch uit, daar velen zich niet .niet met de bedoeling van het iioesf konden vereeuigen. Sommige Schrijvers zliji'n van oordeel, da,t het feest van Hemlelvaiart het eerste was van die gene, welker ins,telling men aan de Apos telen toeschrijft, omdat het op, dezen dag was, dal, izüjl een gemeente, vergadering ,o'f kerk begonnen uit te maken, en de zaken der godsdienst, te regelen, terWïjl 'natuurlijker w5j(z© die zegenrijke opklim ming ten hemel', de eers,t© zaak 'Wïls, welke zich aan hun gees.t moest voor doen al's 'een reden tot feestviering e|a vreugde. Die II. Auguis;tinus, die dezen dag in de derde plaats,' noemt, twijfelt er niet aan ,olf dit feesj, w'as door de Apostelen ingesteld. Omdat gedurende zijn leven de feesfen van het Lijden, der Ver rijzenis) der Hemelvaart en van Pink steren algemeen werden gevierd, waar- het geloof aan Christus was begonnen, taeende deze Kerkvader, dat zij) hetzlij dojor de Apps,telen zelf, of wel' dotor •eenige algemeene kerkvergadering waren Ingesteld. Dfoar men echter geen eoncilies 'kent, welke dit vermoeden bevesjigiejn, houdt men bet' er voior, dat de Heineï- vaartsdag door de Apostelen werd inge steld. D|aar m-ein thans in de kerk alüj'd eenstemmig heeft gedacht, dat dit feest der Hemelvaart te vieren op, denzelfdein dag, waarop, Christus ten hemel is ge~ kfojtnmen, heeft de viering altijd op Don derdag plaats, gehad, n.l. pp, den fOen dag na de Verrijzenis,. Dit gevoelen was zo,» algemeen, dat men dezen dag bijl jle Latïjïnen ook wel Quadragesima en blij, de Grieken Tetraqoisja, d.i. veertigsten dag na Rasehen, noemde. Nergens werd deze dag met meer- luister gevierd dau op den Olijfberg, zloolang daar de kerk der op standing, welke de keizerin Helena al daar had doen bbuwien, bes,tond. Er wer den dan zioio vele lampen ontstoken, dat de gekeel'e berg, gedurend«, den nacht, in vuur scheen te staan. Er is, echter een tijd geweest, dat ila Hemelvaartsdag inplaats van gen feest dag ter ©era van hetterugikcerjijri ten \hemel van Chris,tus op den veertigsten dag na. Z'ijn ops,tanding, werd gebruikt als eeu sport van kei-misdag. 'In Holland ge bruikte men den HemeivaartS|djag jals een, dag voor dauwtrappers;, die men dan ook meer zag dan vrome kerkgangers,. Toen men gezamenlijk' tegen deze feestdag- lontheiligiiig ten 'Sjtrij.de trok, stierven oiok verschillende volksgebruiken uit. Het is bekend, dat in vele Sjtreken van 'Ons land (op Hem'elvaart tal van sjtadsmenschen en look buitenlui gingen „"hemelvarendit betee'kende dan, da,t men zeer vr,o:t(g, in den morgen naar buiten ging met geVuï- den hnap'z ah ien van den 4r al enden ^Lei)^ morgen t© genieten. In het Oioaten van ons land werd dit hemelvaren sjteeds aangeduid ,als dauwj-. treden, vooral in den Gelder^chen Achir terhioek was( deze laatste aanduiding be, bend. E:en zieer ioud gebmik o-p dien dag, vroeger m'eei' jeen volk«|f!eest, wlordt nog ieder jaar in /eere gehouden in de 'gemeenten Hengelo en Zeihitton, waar men de Hemelvaartsdag leent ionder den naam van Muldersjkiermis. Hlit feest wiofrdt meer' een welda.dig doeOi beschouwd als wel iom liet idee van kermis|. Op verscheideno bioerderijen 'wiorden dan aan Oiuden van dagen en armen gnoiote blropden uitge reikt en sioin's mojlt andere levensmiddelen. 33 e uitreiking dezer brfo,oden geschiedde tal van jaren in tegenwfoordigheid van hlooggejlaatate persoonlijkheden van het .dorp of d'er gehuchten. Bu,rgem;ee;S|terls, jmatloors, predikanten en afrmemeesters w!a(- ren bij dez'e plechtigheid tegenwloordig. Bit typische gebruik geraakte hfoe langer liloe meer op den achtergrond, daal' £r ver schillende beswaren rezen van de zijde der inwtonersj der dorpen, die vaak' tbifc laat in den nacht lasjt hadden, van veeli- teasbazen en dronken lui. Ook in B'uitsch- land wiordt de Helm el va,artsdag gevierd. Tegen dien tijd plokken de jlonge meisjes liet vrij z'eldzame ,allermanSjherrnkfaut' vv elk blioiempje voigensj den volksmond gelulc aa,n brengt aan alle viervoetige dienen cn dikwijl.^ |0|ok aan tweevoeters. In enkele ^treken van D(uitschland heet Hemvlvfiart lo^k'wel „Kugeillhopipen Eest5'; dan wlordt er tu^soben de meisjes en jon gens, van die dorpen een wedloop' om dit isjOiort gebak gehouden. Hit gebruik is ook 'wel blekend in sommige streken van ons land. Oiok Engeland ni'el vreemd aan Hemielvaartsgebruiken. In ©en kleine plaats n,ablij iHew'castle1, ISTewburn genaamd nog niet zoolang geleden een aardijg gebruik afgeschaft, waarbij! de vrouwen der plaatsj »een wedren hielden, de z'.g. .„'Smoc-race Df& pudjfs vooir de winnares beS|t<ond uit 'een „smoc", w'elk hemd even? i 'wel mevesjt zlijh vervaardigd uit de füjhste en duurste kwaliteit linnen. Tijdens den wedljoop werden weer allerlei fee^telijkf- heden gehouden, waaraan iedereen kon mede doen. Nedeilaudsche im lr t-t! in ,Ja, au. Het zal oiiet. velen bekentd zïjin-lat -de Nederlander® in de (giesqhied'elnisi ernder. de eersten Waren, die vasten voet hregtea i'u Jsjpiap en 'dafc z'iji meer da|n iwel'k' volk ook, door Japaneezen werden gieWaa,rde!ea-d. Hpt was z'elfe zloo eterk, dat Japian da !W leisteraohe besdhaving jaren lang heeft -tlgi'iuetqii naar die besiclia.vinlg Vain, de Hollanderis, die in Japian waiisicheinlem. Eertijds tofc in de zeventiend© «euw toe, Was Japan ,als helt Iwiaire geheel afgieiseheè- d'ein van de. rest van- de wereld. De Jar panmer k'ende hoogsitens1 zijin eigen buren, dn Chineezien en de Koreamein, maar Verdfer had hiji bijna geen begrip; van heit beistaatn van het Wiesfcn. In. 1605 zond de Japanische regeering ©en sqhrijven naar Nederland naar den „HoUandschem koning Waarin wiea-d ver- zjoclil een handelsleven tusisrihen beidia flfe-ni- de.u tot E(and te brengen. Het was ©en vriendelijk -schrijven, waarin efchnjnde faculteiten wierden beloofd en Wiaarin uiterst welwillend oven- Nederland werd gesproken. De Nederlander® gaven gi-hocr man de iiitnoodiging on de Oioistelndisicihe Compagnne belasltte zich met de uitvoei ling van de .plannen. Oiok de Emgelschen ©aluer zetten voet aan wal in Japiain, doch lang komd'ein zij he't miet Volhoudem, omdat z(j' nieit tegen de concurrentie yan de Hollanders waren opgewassen. De, w<# willendlieid, Wiellkl de Japaotmiems jeg|etns do vreemdein aan den da,g leigdem, ging gepaard mleit een bnitenigeiwione vteffdraag- zïiamhvid jegens dan Chi-istengodfidielnst. Maar di't bleef niet zoo. Er braken vei'- volgingeii uit ein de rageerinig „v,an Ja,pan verlangde, dat alle bekeerlingen; hielt tnieai'- ■\ve^ geloof Weer zouden laitien varen. Da dtrijd tegen hef Christendom- (ging aelfa zoover, dait in een jaar tijds nieer.dan twïntig d'uizieind geloovigen, (KaïtibolieWeni) We.rden gedood, omdait ,zij-wedgerdein hun S-'loei' va,aiWel te zeggen. De, Hofllandeils Ter leering. Het jongste nummer van het orgaani der R.-K. |Sita,atspartïj| bevat een inte ressante be&e'hoaiWing .over hetgeen de ka tholiek© scheuringmakers bïj! de stembus bereikt hebben. Het aantal' kldth. Stietataen dat geheeT izlonder reisjultaat verloren ging (dus bui-) tan de, R,.-K. Violfklspai-tSji bm) bedroetg] '36.722. iWiaxgn er v,an "deze 36.722' stemmen; 7622 op, de lïj&ten der R.-K. Staatspartij uitgebracht, da,n waren a,aai onze partij reeds Hij' eerste verdeeling 28 zletfels toege kend, en er was een overschot geweest? van 2861 stemmen. Er zoudein niet IQ maar slechts 9 overSchiotzetels zlijh ta verdoelen geweest bijl de tweede vers deeling. D|ie negende restzetel ware dam aan onze partïjl \oieg©kend en de Vrijs zinnig-Djemocratein hadden hun -restzeteli met 2860 sbetalmen niet verworven. Men kan duis eonstatee.rein, dat bet eerste resultaat van onZe dissidente groen pen is geweest: één zetel aan de Viij's zinnig-Democraten, één zetel minder in katholiek© handen. D:e R.-K. Voliispiartïj! had met 27.91-t stemmen (75 °/o van den kiesdeel'er) pres eies hetzelfde resultaat behaald als nui met 40.894 stemtaen. D|at zijn dus 12.980 ovcrtoUige stemmen. Hadden de sjemmen der bovengenoemdiï dissidente groepen (36.722) plus 10.104 stemtaen op de RI.-K. Violkfepartïj, de taioe(- dorpartij gesteund, i.p.v. t© Worden aite gebracht late nu het geval w'as, dan had de R.-K. Staatspartij1 bij- eerste verdeef ling 29 zetels verworven met een oven schot van 4847 stemtaen. D|a,ai-mede had de R.-K. Staatspartij! 'haar deirtigsten zei lel behouden en dit ten koiste van def Chr.-Historisehe Unie, wellke haar overi seliot van 4846 dan, evenals de Vrij',Zins nig-Democraben het hunne van 2860, op* benut zou hebben gezien. Als tweede resultaat van de actie dei- katholieke dissidenten is dus vast ta stellen: één zete® aan de Clir.-Hist. Uhia welk© anders aan de Katholieke Partij ware toegevallen. Dit resultaat is vermoedeïijlk' niet pres eies de, bedoeling geweest van onze depion cratisohe afgescheidenen, .schreef de autejijr van dit artikeltje laconiscih. Allicht niet[Waait dit geschetste result laat wïjlkt hemiel'sbreed alfl van de hoog® idealen en prachtige uitklom'sten, welka de dissidenten hun aanhangbeloof den. Laten wijl h open da,t de harde les ge* holpen heeft en de afged'wh.alde -schaapjes spoedig den weg naar de kudde taogeB terugvinden. Daartoe kóu én ,dia Rl.-K. Sltaatspai-tij en de R.-K. Kamerfractie veel doen. Da eerste door beleid en activiteit de tweede ook doior liet zoieken van contact met' liet kiezersvolk. Het goéde voorbeeld van' den heel" Loclkefeer, die af" en loei, in vera schillend© deefen van het Zeeuw'swh© ge west, zitdagen hielld, wordt nog te weinig nagevolgd. Toch is het een Zoowel' als liet nmderer een krachtige facto,r om den kiezer aam zïj'n partijl e.n vertegenwoordiger te bin den. Verkiezingspropaganda is natuurlijk1 heel mooi en broiodnowdig, maar in een! paar weklein bereikt men niet alle® bijl menschen die zich vier jaar lang 'm tikje teleurgesibeld1 of verWiaiarlloiosd ge voeld hebben. UITKIJK. mochten allen blijven pp heit laflLtanidjief Deshima en pp vooriwaardie, dalti 'zijtealla- godsdienstigheid uitbanden'. Pit. draervig Verhaal is voldoende bekend om «en haA haling hiea- ovei-biodig jie makha. Iutuö* etcjien w;a,s Dieishimia de leenjgi© plaa/bsg waardoor da Wiesltierrfie invloed in Ja pan kon do'onsijplelen. Z|0» geslohiedde dnnl ook en 'wanne,er thans Japian tot de iao- d'etoat'e staiten befhioort, dan is dat i-acir foefc grootste gedeelte te danklein aan het i'eït, dat op Dieöhima ene aanbal "Wiesterlini* gen wioondan, hoe klein dit, aantal ook gew eest mag zijln. Viopral drie Nederland* sake geleerden hébben helt hunne ver tea bijig'e dragein om Japian onder Nederlaind- Soheni invloed fe krijgen. Een1 van heas was Siebold, ©en medicus:, die .gro'ote' h®* kein'dhieid in Japian Veijwlerf -en vele leer lingen tot ziic'h •ta-olkr Hij, fee.rd© hun! zlelfs de Nederlandsche taalr en dit was deisjtijids lOngeltwijlfleld de ©enige taal, WjeQkéf d© Japannieirs buiten hun eigen taal kfenr dein en gébruikten. Dit ellee gasohiadda in die ©erslte belft van de niageautfeindia eeuw, doch Siebold's xijik was in 1829 luitft omdat men bïj! Jieim kaarten had gevondeim van Japian ©n Saclialiën, die hij in öferijd inelt de wiet had nageteekend ,en wiaarvoor hij! het land werd uitgezejf, omdat men hern vea'diaeht van vterstandlioudinig meij de Rtuissen. Zijn straf mocht nog mild Worden genoemd, .Want ieder Japann©,» had in zijn plaats; zijn daad met den, dood moeten bekoopien. Hijechter genloplt «1» voorspraak van vlele bek©nda Japanners en bovendien' vreesde imeni door Sielboldl te 'dooden, moeilijkheden tel (Zulllleni krijt* gen niet bet [Wlesten. Siébold velrdlwieieM dus, maar Zijn leerlingen btevcm «n deztefflf. veu'Spireidden zijh ideeën pver het kind. Daar werkte dus plotseling, -zijn invloied door hét grooter g&w'eld Wielflichit, dan wanneer hij- zélf was gebleven. Die inl- vloed' werd zoo, groot, dait er J apiannens ge.weest zijn, di© Hollandsohe gedichten! hebben [gemaakt, al zïjin deZe gediohtenl dan ook geen voorbeelden van poëziei. Hielt is zelfs voorgekomen, dat Japani- niais Hollandscbe namén aannataien ©n, izoo stuitte inen dqstijidsi op nalmeini als- V,arï der Stolp en tundare, dia al)lieiiman)sb Ja- piansch 'klinken! Laileir heeft Nederland Wel eens bemiddeld d© onderhandelingen; tusachen Japian ien Engeland en in heK taidden van da negeritiendiei «e|uw begosmlen cift Ja panner® schepen on kanonnien tie bou& w'en niaar HoUandeoh model. Ook' in d©( bilnnein'Lalnidschei politiek bleef de HJol1"

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6