modellen Mapzijn S OE g omlaag itoffen veel beter EUTEL str. 50, Goes 13 agt de ro"-Pet eze week oeder enzeep voor f15 frOMOBIELEN te keuze e prijzen SCHE COURANT J. M. KOOLEN mi. tOPER BIJ: 17 GOES en wij een pracht- an de LAAGSTE rijzen. igen wij voor U COMMODES met e LEDIKANTJES, Ledikantje een send Bedje. TyV£ÜDE BLAD ZATERDAG 27 MEI 1933 Het land van beloften. FEUILLETON HOOG SPEL. BINNENLAND MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. ONTSPANNINGSLECTUUR DE ongewoon groot! onder de Vracht- ■ing te bezichtigen IT VOOR ZEELAND: TELEFOON 177 aardig 20, f 24, f 28, f 30 schgraat f 26,-, f 29, NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Periscoop je. be, stad is liet land, van belO'PtipBi I „Dus, móeder, morgenavond pui .8 |U|U.r lam, je met j© hwlep pleufera lpjn i»ei te laiken doopten?," i N Jar, da'is' bast, EerWaarde. U'Weis k'amd' er op rekenen. Eierwiafujcliei nf. Met een Zu,cht via,n verBchtinig - gaat EcrWaard© maar; een volgend Bpaw wan dïj'n huisbeiZoek en peinst onderhand. „Ja, ja, 't klost heel wat. om die jneinislcheu (ien hemel in te helptan. 't lajitót soms 'waai'-1 iachtjlg Wel of je zie, hun doodvonnis kómt voorlezenaf j© zte kjomlt; beigtaippen em be' aden, als je Ze, k'ost Wat 'kast, teen landje 'wil helpen bij.rit verdienen van hum eeuwige, Zaligheid. Bijl «ptntoigo B'ffiomsche jg^zütixiuota, geWoioml'ijk' altan maar Rloamisch, als ze (aan de ji|asltlori|a hemen annktaplpten omdat Ze de hujijn1 niet 'humm|e|n betalen pf ie,eln stel Mneren noodilg hebben kjujnl .ja (fcimisi jaren stoeekien pan botoh de kiu'd(eii'^tn1 te haffen1 dod- pen. Die een® mitvlfuicliib .ma, de auderte wordt ujtgeis|pieteld. ,,'lÜ Wurm! is .nog zora klein, rEieirtwfa,a<r<he.'of „ik ik'au rziooi eleoht wég bil me huishonden," of „dan igot ik er (och een beetje fesplendelijih luiltiziien." Maar 't kjomt en* heriemaal niet op aan of het zieltje van liun kinderen' d'ir fesoeindei- lijk ujtizieit. Klokslag.8 u|U!r eltaat Ejeirtwhai-de gereed bijt het dfoopiegi&teli', plus d& doioiphiujp. D« supiezjii ligt hifaar. 1 Tegen half neigen gaat Eto'Waairdlei maar zijn 'kafmleir. Moeder is niet. komen op- dage®. O, heer-lijk land van beWte®,, dat de stad hert, waar .bepaalde klassen den .Eieri waarde beschouwen als een taleltj,ei-dek1-- je,, 'die altijd klaar móet staan afe ze 'hem noodig heibbep; en oJb een Ja.n Goedzak ah ze. geen Zin hebben- i 1 „huister 's Moeder, ak 't nu, eenmaal niét andere kan; als j© man nuu; eenmaal niet wil hebben, dat jq kindewen naar de Roomsche stehopl gaan, situ,u|r zé dan telri- .minsta naar de Catechismus in dp Keu'k. Za kuilen toch niet opgroeien Zonder- God of gjeibod.A llgfesphioklein hé, je stuurt zo naar de oatiedhismms". „Afgesproken, Eerwaarde. Dag, Eerwaarde." i 1' i Eerwaarde, af. Ma,ar wis nïelfc wewohïjbenj dat zij® da Pietjes, Malriétjös' en C'oortijiesl tem StiedJ tjefl en Fientjtes die airaftfujijrl ijlk; liever pa!- vott'en oip sltjrsmt dan grasduinen in de iferr geboden. Ein afe de 0;udea"si niet meewjefi1- kten, is '.fc, bij1 gejblrek aan elk» sanctie, volslagen o»mp|g4'ij|k de kinderen naar de Cnfeohisimus te krijgan. Maar, als op 'it eind van het jaair .een uitgaansdag je, (Wordt georganiseerd, als ©r «en ipHijisiujitdeielink ja jvoirdt aehofUjden;, ktamt hetel de buiurt,. plus da gpoatiei bpoar er bij te 1»S als ctr .oip,_cle jwlegblijvers niet gerekend werd. Eln als ze nielt de 'éé'isfe prijs voor vlijt, «n da oeiista .prijh ivfoioa^ kennis kkijgetn, dam rijm de beloften niiet van de luphih: „Maar ik'beloof Ze, dat ïn'rt jongen non heeiepiaial miet meer naar dia Kerk' gami,." Hfooipi doet leve». Eb da nioodzaklelijkei voor'w harde vppr da luoioipf is da beloftfa. iWlaaiBchijnlijk is ,t nan heft overgroiatie geihal beloften dan ook' fc dankefni, dat vele- Zwioegere i-n den wijimgiaard der, Hpa- ren in het leVemi hïijlvön. Mteft 'liet ernstj'gste gezjcht van dei wiek reld z%Mvin zb gloteiende bediem cjnj.halïein heel de hemel maar de aarde ipie p,m te ga- tuigen dat ze z'oo: „fesfoendelijk" zijn. En Orf: „Ik' lieg .nooit, EtèKwaarclie. Me moeder h'eeft mie geteerd: De fwaarhéd boven alles AJfe ik' «ie.nnna.al zteg, 't, geibeiuirt, nou dam k'an de 'Diuiitjsahie- Kieiztea- er hij te pias jdotaein, ma:ar 't geheiuriti." „Dus j© belooft m'e dat je de kimdenen. nam rde BloojnHohie slchopl doelt,." „Ik' beloof 't, ©eklwiaiardiei." De .EeriwIarM'de gflijnlaioht. .Och, 'ja, hij' heeït pinideirvindimg. Hajl snoet 't leeast zien. Maar hii' had ,wlel gelij'É. Er is t,u;ssiohen z'ijh vrinden en de groolfce mogendheden geen enktel v'ersiehil. Het, verdrag, ,w,as ©en vodje plajpjiesr. Ea- is .wierkielijk in de ma,a,teeha,p|jBj geen klasse van memsteheini die izdó, ïnetl jeien aan de Hlollandscihe steheeplvaarft ontilleiemde 12 Biet 'Was, zlopals, hij liad gezlefgd. Hij had daar 'lang gweig getzteten jom zïjn do,el te beredkén, en de haast, Waarlmtetei zij nu| oipf heengaan aaindliioinig, tw'as eerne beves-' tiging te meel* vlopr hetgeen hij,had Dinft- dekt. Voordat liiji werkelijik daitigeme zon zfen wait hij| zich, zooals zijl. dacht, ver breid ha,d, gezien te heiblbrii, Verlangde zïj' h©m van die plek' wegf te krijlglen. Keer ge willig ging hij.teren mee. IV. Bern d/Waas t/wijlfelt nooit aan zijjn oor deel en onderaoekt niiet miadett-, twlat hij |gte- vonden heeiit. Hij| gprimgitl tofi. eeln <*intelu|sic en als hij' die in «eni otntntezieiffi gevormd heelt', handelt.hij) daarnaar. Eln da,afriO|mi ia hij ©en dwaas. Boiete dei echt slimme man beweegt 'ziidh lio© langer hoa langz'am'ea-, bij lederen «itapl den grond bbtastebd, zij» eigen gevolgtrekkingen w|amifeoiulwtend, toii a n r I9 Hlednisftje, bïjlzlohdeir'-' nedern heveatüigld heieft gezien. zcjfe ajg W vlug is gelweesffc molt het teeklten van rife conclusies, dan art hijl.tpch npg feng^am handelen, fem'zlj. het noodzlaktelijk is on middellijk' in te grijze». I term. „afgfescliie'e®!," w|omden gis 'de ÏJeri waarde, die z'Waar bevracht van belaften opi zijn ka,mleir liewugfeeerb. „Belofte miaakt schuld" z'eiggen zie-, me|t ■eten overtuiging in hjuju «iteto, alsof ze tie tien, gtebiadan in 'liwoigsf eigani jplemsmomi Dip! Öe Siuaï afkloodig'deinMaar die, sichul d söhijlnit alken niet te htetaan tegeiniovler den aom1- derling !t|oeges|p)roikWiEieilwlaarde. 1 Ze' 'zijln in Stiafllfc mie't ixiloiarteindoiodei" «in boksijzer iemand t,e lijf te gaan die zOui durven be',wieren, dat Ze hjuln' beloften niet nakomen, maar als 't „de Eerwaarde" geldt, treedt e,ein heel landian soort van Vegpli-chtingisbeftef in Werking. Em deize vermöttisifc z'ijh kostbare uren in waaktenwachten opj,' een, bezoeker,, dite een lesumr besprak, maar eenvoudig WegC- blijft, zOoidcr tel waaa-achuiwlen. „Nee, maar, liieiupich, dit jnar-zluilen Za hun Paschen houden. U Webt igelijik, Eer waarde, ik' moot, aan m'n plichten1 daan. Ja, 't ig z|oo. Em 't is opk' nieit, goed, pueit '•ti oog. op da kinderen,. Weigrijlplb ui, iEteri- Waardedie wbrdem al wat, igi'oioter. Eb als moeder moeit je toch een good Voiog- b'eield getven." Ma,ar met bet gmoot,er w'orden van de kinderen, wordeta 'do beloften gnqoter |e)n dc, 'hoop otpinakioimin'g er van lioe' lamger hoe kleinler. Afspraken worden gemaald,: „Ik1 beloof ',t u', ik Word lid van dia Congregatie. Ik stuur de kinderen naar het Palrcinaat. Ik beloof u m'n jongeplsj klojmeln in 't ver volg naar hot lieidewerk." Maar de Ooini- gregatid-Direictem.v 'em (te pairoinaateihöeli'ein, en leiders van het liefdlelwterk zingein1 in koer: „Zuister Anna, Zjuister Anma izielfe giet 'aiog ni'eife k'ofïïiöti1!" En dan het geldt „IE lu-ijfe ',t duis' ka- ru|g?" „Naitulurlijllj1, Elerjw'aarde. Ik zon niet k'unnem slaipiem. Verbeeld u neiei, SieïsCI], Iiobr ellce maand een guldelm.,, Eeatwaaa-de af. Geld Weg. Dag! Maar, a wie©, o Wee', -afe die Eetr>- w'aarde iefe belooft, en één dag laalj wlachten, dan kirijlg j« o|ein' Whtefjiei: „Ik ben te feBoendelijik' olni Zopi beliamdeld te w'orden. Ik ga, niet mew naar, die Kerk. Bij! het Liggen* dos Keil» iis 't voel biafer.'l H. DE GREEVE, S- J. liirlaiigrijki' teiespiraak van Mgr. Aoingcineiit. S iaamh oorigh eid. Op den jongst,en Katholiekmdag jn het bisdom Haiarteim, haetft mgr. Ae,ngenepib eau hoogstbela.ngrijike toespraak geho'Uidein oviea* enkele vorm,en Vftn saiynhoorigheid .ondleir pns: Mgr. sprak als volgt.: x Ik' wil u wijizan pp. enkele veaisahijiDi- sielen van het Katholieike gameieln^ohapd- ieven, die niet stemprein tet blijdschap, op enkele laicuineis, die naar ik hopp. pa deiZen dag. zullen veffd*wij[n«n:. Ik wil niemand ulwer ©en' verwijlt: jnar itein, m,a,ar ik zal slplreiken als1 éam yader let zijn kinderen, al» nlwl hisoidhop, die ii;oor God is aangesteld,, pmv u|wi (dttert hoogste, u|w godstdienisitige belangen waar host© wieten tp veirzopgen. 'Hjet Zal eiem wioprd zijin vlan rein vader tot zjjln kint dieren in hopgist .ernstige tójldein. Allereerst 'wlill ik u| Iwijjzen pp jeien pluimt, waanop doior dan inleider, in d© ©erste sectio reeds de aandacht is gevestigd, dat de katholieken ppk! saamhoprigheid moeten 'tSapmm in oijgainisiaties van ontspanning. Met grapte insteimming heb ik dit gehoprd, omdat pp dat gebied nog ©en teklort is. Ik bedoel dan in het bijzonder de katholiekp siaamlhoprigheid bij! de beoeifeoiing, j?an da sport. V-eln katlhplielkein zjjh ar swoig, te wieimdg vain doordrongen, dab dit noodzakelijk is, dat de katholieke spprtjjjeiwieiginlg. ,m»er steun «n sympatihte van da kai(holiek»n ,ontv.angt dan, tpt nu toe.. lilef is jaaniner en dnaevig te mopten const ateiea'en, dat omiza katholiiekein nog niet genpag hegrijlpen de MopdrZakhlijkkeid "in de spprt- te bepcfeniem ppi kaithoiiekeln grondslag, niet allleiem door te veijwijdvren,. wat schadelijk kan zijn, maar do,or do' sport ,ook diemjattblaar tp malaem aan de ka tholiek© vorming van hen, die aan spiojf doen. 1 Zoo was liet opk m&t Pantaleone. Hij iiad de eene schakel aan da. andere ge voegd, totdat hij een vrij, steviige kéten van indiredt© bewijzen in handen had, 'waaruit hij beinephit kpn opmaken, ten «lerate en dit me|t Zekerheid diat Mal tep Oireini zich in Pievant,' verborgen hield; tem tweede nieit.zoo beslist (zieker dat hij giebuistvest -was in het lazaret dat door dien' boftus inicluismis omigeven was. hpin onbezomnen persoom ztou ppi èfaan- den voet zijin mannen bijeengewepiein en de plaats bestormd hebben. Maar jPam- taleone' w'as niét onbeizioininen. Hij' bere* k'etnd© eeinst da kOsten van, ©e)ni vergiasing. Hij bedacht, dat hleifc, niettegenstaande al les er op wfees, tocli nog mogelijk /w'as', dat Matfeo niet in het lazaret verbonge» Was. In dat geval zou: hij', door te gne] te handelen, zich jQ ,de p'ositia bevinden van een dobbelaar, die allies op één Worp dtei* dobbefeteenem had gaZet jejn daarbij alles verifo.or. Hij!.z|o|u; zich dan in ?ijto ware g,eidaante vertoond hebben en, zich moetien laten wélgevallen, dak mem ham mjeit. smaad em schande verdreef, om het verhaal van zijp mislukken1 aam* zijin meester te gaan brengen. Daarom wachtte em waakte Pantalepne, ofschoom hijireieds vast overtuigd Was nam er in dien tijd in Pievano z'ijn gemak Velen Steunen ®o® de nauiteale spomtl- be,waging door hun lidmaatschap, door hun geld en dooa* hun. symplaithie. Ik vraag u mief alten aandrang, dat die men1- taliteit mogei veranderen m dat de k'athoe lie'ken vieel wear dan tpt »,u, tip© huto steun aullon veiifeenen aan diei kjdholiekei i^piorf beiwêigimg, ook' dopr hun lidmiaiattschapi en hun sympathie.' Ondier de KaltlhoHekéiaplorthelwieging vcri- ®'U ik dan die, welke door den bisschop kerkelijk is ge,a,uitih.orisperd, spiortVereeni-1 gingen vöjtt kaitholiekeoi zijin geen kathoe liokc spprtvereemiigingpn als' de statui ten niet door den bis6ölio,p zijlni gpedgakeurd. Hef twpede punt, Waarover- ik wilde djlftkeu, ligt op het gebied van-heit. pplem'- hare leven, w'aar wijl onïten1 inivloed naar huiten doen gelden. In de la,a<t|Ste mpauden hebben' zoplwel Z. H. dein Pa,u|s ,als d© biBsdhopipen van Nederland, -moemalen d® 'Nederl'andisicha kiafholrékein dringend aawg«)Spo,ord ,ojn do loenheid te belwlapeai .opk' opi Jplolitiek' itlejrrein. HSocn ik heit voiomrecsht had, diopr Z. H:. den P,a»is te wiorden ontvainge», heib "ik versunilleinda Zaken mlogem bcsplnelaen. Zoo heb ik' afzonderlijk mogen bespreiklen het godsdieinstig lpven in Nederland, afzonder lijk het orglanisatieleven em ook af,zlomd«a'i- lijk iiet politieke lévetn. Wait het ppliitiak'e leven betreft, hleicflt 55. H. de Pa,us geizegd, dat- de kabhioliekem van Nederland ook op (politiek terrein! vóór alles, bodem atlllles en t,ot eiken pi-ij's tocli hum eenheid zoolden heiwlarem- Zl. BI. heeft, gezegd, dat ik deZein Wensoh viam den Pa,uts zou uitdrage» maar buiten en aan de katholieken vau Nederland De Bfcsichopipen va,n Neiderlaud hehbetn! tebappriijk' Vaslbeinl-imandla- it ,de eenheid te btelwiurcw- kat'holiete saiairnhpori^i isi behandeld, wil pok.' ik er inog1 ©ems dn. aandacht op vetstigen. i waarom' is de, eenheid iu onze da-gen zooi gehadem?, Lo;u|tei- qn alleen om dezö eenvoudige en domieder«|ein te bagrijipiem T'cidein, dat andeiiis afbrokkeling.©n vei*- 'splinttaing kjoint em_ daardoor onz© eigen jiniigstie, .onze godis/Hemstig'e belangen in gevaiar k'oimiein. Dat is de eemigle, maar dan ook een hóógst ernstigei reiden. Dia reiden is' niet, omdat ik miati, orwii- tuig'd zojii Zijn, dat pnder de kaïtlholiieiken verschil vlam meening best'aambaair «n tocv laakbaar iis. Dei Paus heeft ea- obkVover gespa-pken, dait, vprsohnllcmdei pofitieke int- zfchtien mogelijk Zijn, Verschil vam int- ziant is bestaanbaar eju tpela,atb:aair, inite men maar nieifc in etatijld kcffinit mpt de :geM loofe- em zedel©,er, zooiaiïs die dooir God geopenbaard is en door cle Kerk te gc- 1,'Kve.n wbrdt vjonrgfeSteld. Maaii ptpi ieder, gebied vlan menschelijk handeten, rijm iw'ij verplicht een op zich toelaatbare vrijheid péfl te geven, ;als Wijl anders in, hotsimig zonden komen met' onze 'hoiogsÉ©, anpte godsdienstig.e belangen. Als afbrokkeiliiiig en versplintering vian de ©einheid «gjetvlaar mcle,brengt, Voor oniz'e lioiagsibe belangeini, dau handelt een ieder oinverantjwloiordik lijk, die, zulks dort. Ik' zegt dit nfflleem, dan" dat ik geroepen ben te, b'elhioioren tpt d'e gcizaedrageü's die door God zijn aanigla- st'eld om .uw hoioig(ste:, u|w' godsdienstige betogen veilig te stelten' ©n vooral opk dia .van uw kinder,en in de toekomst. Ei- ia nog «en lapdea- versidhybsiel, da.t mijlna inlzie»» driulgend verbetering be(- heeft. Er zjjln «r onder -de }satholi,ekle|ni, di'ei aan de veffSpiinitrtinig -etnl afbrokkeling onzer ploHtielte edinheid wieliswfaar niet mee zullen doen, miaar di© doior .twloo^d len geschrift ondergraven het vertjuoiuiwcmi in' dc leiders, wlaarVan velen all 25 jia,aï «n meer huin beate krachten voorde kar thohike belangen gegeven hebben. Nu moeten, wie tot ons leediwtezen waarnamen dat dergelijke m'amnen w'oïdein; Verguisd en a,ls' nieltewaardigen Wosideini betiteld, tevh ,w;ijl die katholieke werkers getoomd, heb ben zop voorui'tlstreiveinid te zijin als maai- mogelijk w'as. Degenen, die het vertroiulwlen oinoleiit- mijncai van de katholieke leiders op cianl en politiële' tem-ein verlgefoni twlee dingenvooreerst, dat wiijl katholieken 'niet meer- uitmaken dan een derde deel van d'a kecle bevolking en dat het, Wie «r pok aan he.t ro;er kbonen, niet mogelijk zal van en glemoot de gastvrijheid Van'.Graaf Almcrieo. 's Moilglems wandelde hijl met Madonna in de tiuinlem, 'e middagé verooa*- locfde hij1 Raffarte om hein te Heetrein sehak'en of ondenwees hij in ruil daarvoor den jongen imi het tegelijk' haniteerieln van Zwaard en dollf, en tevens dopr Welk® knnist'greipen indardaad niet de kuinisft- grepen v,an een klrijgsman, maar louter van een Schurk mien 'm teige-niztonder kon droden; en' 's avomdz praattte hijl met zijn gastheer, dat is te zeggen, hijl luis- tei-de naar Graaf Alimerico's geleard© Verhandelingen over het lótvlein, wlcUk'e ge- put wiaren. uit de philosophic vau Seneca ;OÏ da lessen van EjpiptetuS, ztoals dezte in de geschriften Van Flavius Arrianus be waard zijn gebleven. Het moet gezegd wördein, dat daz'e ge1- èpkekkem Pantialeone Wel wat verveelden en in Verwarring brachten. Een man toet' 'zïjm Voll© Eppen en al de eige»|SOha,p|pe,n, die daarmiede gepiaaa*d ga,a», .kon maaar wieinig wïjklieid onitJekkon, in' de streinge pihilosophie vau den stoïcijn. Wiel merkte üi/ me-it flau|wi& bela-n^stetting .op', hoe- dus leer z'ijh. gastheer behaersiehte, en' hoe dezie zij'n levens-geidragsiijh daarnaar ■gevormd scheen te bebbem, zich rust ver wervende, zlooals de stoïcijn dat leent, Ofetboon' dat nul jiuist nieit da "manier was, waarop Pantaleone; het hes|t|aain op- Zijn alle ideojlpn te verwezenlijken, die Wij! als katholieken khnnem hebfen. Op de tweied© plaats vergeten Zij, dat ons vaderland niet al'óêa de crisis Zal kunnen oplossen. Wia,t wij! jiier ondea-gaan is een deel Vam ee|n iptiemationalle pi'isis, dié de gansohe wereld oimVait, waardoor het onmogelijk1 is d© toeslbamdem, jpationaaJ geheel te yerheterleln,, Ten slotte is «r nioig. eeini gebrek' laan saamhoorilgbeddsbesef mdeir de katholiet- ken van anderen aard. D© saaimhooriigheid tusschien het volk ik j>'edoel dan de le'ckcn en de pirtestea"® is nieit, izpoials to wiemsteben was, want in den lateren tijd moesten wij ter getuigen van Zijlni, lio© öpl den priesterstand w|ord(t. a%iegeven ernl hoe hun mieibschelijikó geteekela odk de priesters Zijin' m'enöahetn en hebben hun gein-eken Wopden vergroof pmi hae oin- licrtilVaai'diiig da priesters behandield Woa-- dc'Ui. Dit is elem dipevig en oinawhtviaairdiig Veirschijnsiel. Al» w'ijj. da ,aaa,inhiaorigheid 'tiulssdhein leieken en piriosters los llafem', graven wij: onZ eigen graf. Oinize kriaoht' is juist geiw'eieist de saaimhoprigheid. Hel aiflg.evien op onze priesters is niet alleeiii. te beteeuron, maar ..óok' .omirechtf- Va,ardig, wamt ik wil 'het hiar in betj ippten'- baar aeiggein, dat volgens m!ij(n' Vaste oiVer- t.Uiiginjr \rij! -hier in o;ns vaderland bezitten ten priest ei-stand, wiaarop wïf 'jrotsich me- gon Zijn (daverend aplplau»,). I Bij Apoth. en Drogisten ik ben zelf 'bisschop van ©sm diocees, w'a,ar meer dan 1000 pirieslteisi wjejrken len ik: verklaar diept doiordrongen te 'Zyta Van hef plichtsheeef van de jlri'Mtems1, die allies .over hebben wonr de ©er. vlan Giod en het heil der zielen. Hief is omiiieichtvaardig mjet te .willen zien. hfeh H-eenffiijlkla 'w'erk, da.t zij' .dag. en nacht verrichten. ,W|at Vij kunnen doen voiar allen zonder onder scheid van stand, doen zij jgraaig jent zien er niet tegen apt. t Daarom voel ik' mij. genoopt vandaag ©en protest uit, te hrenigien tagein het) niee.rr nalen van on'zo priesters, omdat onZa piriasterg bezield zlijh van ©en grioiotein ij ver voor de. eer van1 Go.d en heil der, zdrtietn. Ik' w'ensch, dat het saamhotoirigheidsbe- ö'afi tluiSiSich'ein: volk en priesters, dat. in ons vaderlands teeds zoo: krachtig isl geiwlaest, van daze,u dag. af tooge giro,eieni iein in kra-cht toenemen. Dierbar© diocesanen, aldus eindigde Z. II. E^o. Zijin t.oieöpiraak, bewaart u|ws|aia(m!- hoiorigheid op ieder terrein, veaisterkft; uwl eenheid op elk terrein van het apetniharo leven, dan kunnen Wij...ör Zeker van z5jn,, dat wij; deiZe tooeilijk'e tij'den gf»ed zjulltea doorkhmien. Wat meer voorkomt. H,oe diklwijto doet' zich in de Iwlereld volgend klassiek geval' niet ybiorl Hij! is -o 1 zoofn vinorterffelijik iemand. Na volbrachte studie aan de Poly technische Koogesiehopl, heeft hij hle|t bes heer over e'en fabriek met Êoxwiegde|n werklieden en Verscheidene ingenieurs op zich genomen. I Hij hu/wide met een vrouW. uit leigen kring en heeft twee dochtteiris em ©en zioon, die evenais z'ijn vader inglenie'utr is. Steeds was hij! heerlijk in Zaken. Trouw echtgenoot en liefhebbend va dear is hij tr.otsch op zijn ziqon qn .feegeivenid voer zijh doiC'h'teris, die alles van heim! ge daan kunnen krijgen. .uaar Vergis ik' mij. Zij krijgen allös van ,hem gedaan, behalve' de vervuiling van zijin god»dien!s|t!plichte|n. 1 Op da t punt is de, .toegevende man van gcwapiend beton. Nauwlgeziet kotot hijl zijn verplichtingen na jegens zijn vaderland, zijn gezin', zijin' arbeider^, zijin! naaslteni maar God sluit hijl uit van zijn plicht,, en te oordeelen naar deto schijin, heeft hij1 zich nooit met H!em bezig gehouden. Opgevoed in een tijldpierk toen dedetnk heelden der vrijdenkers opgeld dieden op vatte, waohttei hij' zich echter jvrti ©rover te argumenteer,en em hield hij.,zich, alsof hij hel ermede eiems was, daar hij- BluW genoeg wias' om te hegrij'pen, dat ruien, ietoiandis achting em vertrouwen bat. snleileto won door hem gelijk te geven. n'ij w'on eichtier niet veel toe)k Zijin ge" duld en zijh moejlte. Hfct ventjuoufetetn1, wlaarop hij' zoo, had gehoolpit, 'werd hem1 niet geschonken. De naam van Matteo Oirsiini w'erd in Zij'n hij'zSjln nooit @a- noem'd, en toen hij1 diib ©em|s Zeif Idaed, detu ma,n daarbij1 in gloeiende bewoordingen prijh'end em diepl leedw'ezónl "a.an dein dag leggend over zijh vermeendan dood, toe» bemerkte hiji, hoe verpe hij, ondanks hun vriendelijkheid, nog. van hun vertrouwen aifetond. Hij, had hier nog andere belwij zen van. Meer dan eens w'erd, wanneer hij onverwachts binnen k'w.am, hun ge- sppek g'esitaakt en gevolgd door een druk kend atilZwijgiem. Zoo ging een wieek voorbij', zonder dal hijl cenigie Vorderinigen mleit zijin Zending maakte, Waarop hij onrustig h'eiglon ifc w.ordiL», voelende da,t: deze ■Weaklaoislhleid, al® ze nog lan,g diiprde, hem tot een on- beizoniuein daad zou kunnen brengen. Zijn gevolgtrekkingen waren ntog op geenerlei wijzó bevestigd; hij' bezat hog geen enkel afdoend bewijls, dat het lazaret, bewloond wias. Ein toen, opi zekéren aVond, toen d.C' weitensehapiptelijike markt, heeft hij1 dien' godsdienst behandeld, zooals! het kind, tipt jongeling opgeigtaoieid, een verbelisellitje be-, handelt uit da kinder bibliotheek. Het ging met hem volgens1 heijj óudn liedjap godsdiensitdat staat heel retspeh- tabel, maar de intelfeteuielen, dia we-; re,ld wijzen, de gefetferden houdeai er gaem' rekenihg faseer meiei. Die legendeis ver ouderd In deze overtuiging heieft hijl Zijin ke« ven gesleten, terwijl vlrouiw, dochters pit zelfs zijn zbon stiipt hu,n gonfadieintsig- piïohftm Vervullen. Nooit spreekt liij'. er o-ver, en niemand durft er he,m! over, spreken. Zijh z|wijL; gen vormt een onoverkomelijke scheids- ihii-ir tussclien hem en zijh Voorbeeldig .gezin. i I - Wiat gaat er om'achter dezen muur!) "Voortdurend folterti die vraagzijn be zorgde, eichtigenoote! Want, meent Zij, lOtqi- Vertnij'delipk', al is hij! gediplomeerd inge nieur! moeit de gedachte- omteemt ooifizaak em do,el van 'sm/einschem jbtetaan soms in hem opkomen, zooals elke imenScbei- lijkle geest op zijin tijld zich die gewichk liga vraag voorlegt. Eien m-enisieh isi nu' eemnaal geen machine. Alfeen de dierep, Wanheer zij' in den goederenwagen, gela den worden, vragen zich niet af: waar heen brengt mijydie tr-ein?. en misschien doem ze het Wel, Wie weet.?. Wrik' antwoord, daar iedere vraag een anïwoord Veronderstelt, had haar mian,. diei zoc logisch redeneeren kióini, oipi de alk® overtreffende vraag gevonden ij Blijkbaar ge.en Maar toch, bij' jle nadering van] flen ouderdom O'ntstond er eenige ontspanning in zij» strakke houding, Htet oemenii- pantser brokkelde af'. Hij b'ogon met Zijn vrouw des Zondags van de, H°°gmis af te' haften! enl ointdekt» dat ér goed gezongen werd in zijn paro chie, Waarop hij. haar piepr dam eens vergezelde, 'Af en tóe luisterde hij.met aandacht naar 'da preek', tot hij bet zóóver bracht, 'n ernstig .onderhoud meti zijh pastoor te willen. Eem innemend© persoonlijkheid, zei hij.tot z'ijb VrouW; wij) moesten hem eien rnime bijdrage' voor" een penning yan den ©eredienst- aendee1. Goed, antwoordde de wijlzte vrjOjUW,. diei wist te z'wijigeai. Zijl triomfeerde niet te vroeg. f1 j Hij; had gaern erg in de HefdevolUe óógian, die da nederlaag, d© ornktenwieppiiig v'a-n dem Vrijldepitóerbetqpdeddein. Vrijv on belemmerd moest' liij'. voortgaan oip den wegi.die tót God leidt,. Innerlijk' leied da vrouw. Dagelijks 'Woonde hij' de instorting bij' Van denbou'W der maatschappij' zooals zijin jeugd en- rijptere leeftijd hem dien hadden voorga tiocverd. De Vooruitgang leed bankroet. i Hij b'cspieurdie dat zijin ideaal velerf-ei aangezicht vertoonde. Een vooruitgang in handel en nijverheid beteek'ept niet altijd een moreele of maatsehapiplelij'ke vooruite gang. DikWij'ls heit tegendeel! 'De gaetsS ondier de arbeiders en de klassenstrijd sichriktcn heim af. Wias het gedaan mei da goede verstandhouding tuisölchen pa troon en ondeigeschikbne?. Wiaa.r bleef 't gelwrten in zakten, was de handelseer »ek'jj i De .Wetenschap', zijn beminde, vergodo scheikunde diende tot nachtmerrie Voor del rae'nschheid, bereidde een afsohrikWteks kenden, noodlottigen óprlóig voori Beslist.! de primitieve volken wiaren ge lukkiger. Wederom zou Sisyphus ver pletterd worden onder hef) zwjare rots blok opi het «ogenblik d-a.t hij'..den top van den berg. bereikte. i l Waartoe dan alle-s?. Leegheid, ijlde®* iicidMoedeloosheid lOvermand© hem, l)oor de logica, der gebeurtenissen stlii)1,'.! dei zijne al te krant, kwam hij- tot aan d© grens van' de godsdienstprak tijk). Eén stap blijft ham, nog te doen over. Ma,ar daan staat hij!stil, omdat alles zij'n vergelding ontvangt. llij' Staat Stil omdat, zooals de fulnetio het orgaan schept, het, jarenlapge rujsten en roesten van zij'n godsdienstige ge voelens tot gevolg hebben dat hij', aan gcWrichitetijfhleiid lijdt. Hij houdt stil omdat, het hard is en moeilik vöor een man, die sedert ©eM hijl bijlgeli'obt door Raffaele,. 'die PU zijh lijfknecht was geworden, naar bed ging, deed hij een kleine ontdekking. Zijn eigen kamer zag .uit op het gepote binnenpiein mn het kasteel en had geien: ander uitzicht dan daib. Maar toep hi| opi den wieg. daarheen ©eln der' vensters van de galerij' Voorhijiklwlam, die op het izfijideiif opi den horfius incluRuis uitkeek, za.g hjj',. loevallig daarheen kijkende, ©en liflleim Hchtipiuntjie, dat zich cloor de duisternis daarheen bewoog. Hij whs overtiuigd, dat iedereen da.tgen© gedaan zou hebben, wa,t hij nu deed en dat hij! daardoor duts geen Vvanlti-ouwien kón opwekken. H'ij bleef een' «ogenblik' naai- dat liöht stpan kijken cd vestigde toen de aandacht va®! den page erop. „Er Zwierft nog heel Iaat iemand door den t,uin," Z'eide hijl i Raffaele klw'am naast hem staan en drukte z'ijn gelaat tjegien "de ruiten om' heter door het duister heen te turen. „Hlet Zal Mario w'ezlen," zteidie da jon gen. „Toen ik naar boVera kwam1,, zag: ik hem aan de deuT sfiaan." i „Maar w'a.t duivel doei hij' op dit uur in den t,uin?i Hij kan in deZen tijd van heit jaar toch niet bezig z'ij'n om slakken fe Zoeken." t i f (Wordt vervolgd.)]

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5