IID HET HOEFJE, BRÏLLÈN. 'KLEEDING-MAGAZIJN iyr OPENING Drogisterijen, Verfwaren J. J. VERHAGE LIMONADE, In dB GelderscheWinkellL.VBr$tstr,88,Gues allerlei i gekke gesprekken DRINKT NU LIMONADE WED. C. DOMINICUS H. WEEZEPOEL - GOES HET WOONHUIS EN ERF Dr. J. C. KINDERMAN Lange Voiststat Na. 74 „FOCUS" Voor üw jongens Matting: Blousjes Blauwe Jeams Broekjes Gevoelde Stoffen Katoen-Pakjes Slipover Pakjes Voor Heereni Sport-Colberts Sport-Colberts met Pantalon Wascbbare Heeren-Costuum wollen SportEolberts moderne stoflen Pantalons Heden, Zaterdag 27 Mei, te 2 uur en aanverwante Artikelen. maar dan van „DE BETUWE9' Hebt U een nieuw of tweede hands RIJWIEL noodig? Net op te ruimen eeoige goeds tweedehands Rijwielen. NATIONALE BEDEVAART. JUBST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GBES (ZEELAND) 'HE COURANT l fllEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 27 MEI 1933 pRECHTSZAKEN(~l Woensdag 7 Juni 1933 Vrijdag 9 Juni 1933, houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de Met Uw Recept is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. U 5,50 5,00 4,60 3,80 3,00 1,85 5,75 10,50 8,75 9,50 van het nieuwe winkelpand aan de Zonnebloemstraat, ZONNEBLOEMSTRAAT - GOES TWEEDEN PINKSTERDAG ZIJN WIJ GEOPEND Fa. KNIERIEM L. Vorststraat 47, Goes een nette Loopjongen tMurig dut verkoopen ALLE SOORTEN. FIJNE KWALITEITEN. f0,70 en f0,90 per heele flesch. Één liter Limonade voor een kwartje. KORTE KERKSTRAAT 8 - GOES Kom dan eerst bij ons! Wij zijn beslist goedkoop Groote Jubileums-Bedevaart naar Lourdes van 25 JULI tot en met 3 AUG. 1933 ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. aan de» I uooidlbtlig'e -aainrfjldiugi,. oer, dat het «iachtóftéir bvroiUW Dtaarièr© A. M', rn-de Bjoelfoflstraat 22 ta ongeluk te Wimbledon. ia tussdhen Wimbfe rank een trein van Loa- K>uts}p|Ojord en aangereden eleotriSjOhen; |i zSjkvand van een der Et. D|e trein w-as ee» reizigers. Reeds dadelijk sliadhtoffers te zij» waarschuwing tlkenhuizen om bedden in en ambulances te( onden werden neelrgelegd den spiopa'weg, waar da- (verpleegsters, die fajejt da- bekomen wiaren, hun "da (enden. E,r bfakéln al da-das te zijn ein tenminste 4Qj Zijtn. nog twee gewonden ongeiulkl geb!eni-de juist. War de Jbopfdiijih en eem aar fop-piea en behalve da 11 w'erd dolk een van da de zijlijn versperd, aanzienlijh ontï Dn der de slachtoffers zijn en een jongetje; van. der gebr. Ito O I gevfceht. da óverl'evenda van da \yian laatst, zoo als me» beren, een aanslag is ge^ gewiond was, in hef Yadiuz ,de hoofdstad va» werd, is gevlucht, hij'nllijlkj vernomen, dat da- hen hem gesloten is en was an de D|uitqoh-a autoriteitje» a Worden. Men weet nietl maar men veKmbedt naa< .Merkwaardige pastziegels, te Harbin heejft vcrkloidht vopr 400 pond Waren uitgegeven tq iNico-f Amo-er in 1920 door ee» diet, die met een gro ot» in die haven gelege» Iruizoen overviel en ver-t in vier dagen mee» inwoners, om "het Pa rijt c" Greuoble. Paiijfs—Gu-enoble heeft' -pdlaatq gehad. Een 55 a reiziger ia dopr een pnbe(-i van zïjh geld en lal'd en vervolgen'q uit de» gewlorp-an. I hibn de identiteit van het vastgesteld worden. >NDEN STUKKEN [ntwoordelijkheid der Redactie I Een mistoestand. dorpen van Zuid-Beveland, van 3e L.T.'R. Bomd) gevestigd is, bersBiuilende landhbiuwbenopj-t Is meststoffen. pn diverse z'as in-sehrijlving,. aangeibbdht. een grpote onbiMjkheid', |i. Middenstander uitgeslotfe» sdhrijlven, terwijl pïet-aanb andersdenkende middenste»-* leans geboden wordt en daan het ppzettelijk' gestohiiediti* bij, 'herhaling gebeurde eni fcnige malen a,an het- belstuur voorgelegd, die het -a-an -het ter kennis bracht, deze uitsluiting. Het ante 19 ü.'w-eaabiLeig^ die yoior de inschrijving iemand om p-sirso-onlijilfe redes gaan bestuur van - zoo'n vereeni-t- dulden mogen m. i. niet bïj[ en elk; 'actief "be-i met alle klrapht oj*§ hetlijnrecht in strijd is rlijhheid. ïtie beleefd da-rakend voor de Iteelke.n ik' EEOST OPMERKER'- )EK EN BLAD elkander bestemd" door Bert» Uitg. Ned, Boekhui-a, Tilburg, p' het eersjte gezicht... Hloev^êdl no-mansf ziijn "in den niet reed's| aan dit 'altijdft ra gewïjjdMaar Berta Rfudkl hier al o,pi een zeer poril bi en aantrekkelijke wijfzte! 1 „Zij" zijn .elkander geheel laar voelen, zich nnweerqtaanl-t [kaar aangetrokken bijl hum toes metingen op -sjraat. Eifecie -4 len beiden tot een klhsise, wto|tkesr en étiquette een spontane Jteprt doiox eenvoudig aanspreken ten onmogelijk' mia-kén. ZijTzijlh nppit voorgesteld en dit feit houdfl Japelijlkleir van elkjam-der verWijb een peillooiq-diepe a'f^rond zou oen. pjlht het, of Jackf en Julia; elkaar léven Zullen misloojpen. Hét :t te hwpefaozer, ,ajs| elk va)» ph met een ander verlooft... Ee» mtwarbare verwilklkéling... Maas |ng is alleraardigst en Zal elke» van echte, levenswarme rov in volle bevredigen, prsjchil tusschen de ware, alle overwinnende liefde en hqt nat kei, waarmee men. uit ongeduld igheid genoegen poogt te nemen, p! Zeer tre'fïend en levejndig get geëtst. En dit maakt, dat in het'onschul- ojge, f ris|sche, verhaal, naast boeiende ont* dpanningi aoik nog ménige interessante eI nuttige levenisjes te vinden is! Kantongrrccht te ffoes. X)por den Kantom-echter te Ghe^ zij'n yeiooa'deield wegenis overtreding Het te Kruiningem op den openbaren weg vloeken en tieren: I. v. d. iV1, tei ■Jfaadw'eert, f 2'5 of TO d. h. Te fWissetnkierke venten Zonder vergun ning: J'. B. M., 'Ouderkerk a. d. Amébel, (E5 en f 1 S '5 en 1 d. h. Dieren vervoeren op 'Isjwellenide E. de M., Breslk'ens, vfijgespiroken. i Eietsen in eetn straat waar dat veir- •bloden is: A. ,W1. te G'ops, fl of 'ld- k. Met mPtorrij(t|uiig rijden zonder rlijlber iwijfe: M. P., Goes, f2 of! 2 d. h. Met motorrijtuig rijidein met te hopge en te 'breade vracht W]. Rj. te Goes, If 5 of 5 d. h. 's Avonds fietsen zonder licht A. G. te jNieuWdorp, f 3 of 3 d. h. 1 'sAvon'ds fietsé-n Zonder refflectoa?: M. SET. te Krabbendijke, f2 of '1 d. h. |J\. te Vlissingen, tfl 1 of 'l d. h. 'a Avonds met auto ilj'den zonder rood aicihterlicht: C. G. E. B., Biergen op Zoom f3 of '3 d. Eietsen Zonder ram!: "M. d. J|., BoirssoH len f5 of "5 d. I iMet motorrijtuig rijdien zönder min stens twiee goede remimen: G. M.'K., te Middelburg f 3 of 3 d. Dronkenschap1. v. d- V., Hjanswieert if 15 of 15 d.; Wj. T., RillandfRath Te herhaling ,3 d. h. Höoger 'beroep js aaugeteekénd dopr M.TH. te Ierseke, veroordeeld tot f25 pf 10 d., Vi egens het met een moitorr'ijtuig de veiligheid van tti-eï verkeer helemmefceh. AFLOOP VERK00P1NGEN, ENZ. GOE®. Uitslag openbare verkhoping de dato 23 Mei 1933 gehouden do,or notaris -E C. van Dissel' tel Goes in „Prins van Oranje"', voor de Êam. van Eienenaaim: woonhuis en erf onder Goes, aan de Groote Kade no. 16 en Sint Jjacioib- Btraat no. 5, groot 86 o.A. Koopster jMe-j- Ui. E. v. Eenenaam' te Goes voor f2260. Woonhuis en erf aldaar aan de Sint Jacobstraat no. 10 en Oostw'al' no. 5 groot 1 A. 0.6 c-.A. Koopster Mej. Ji. van Eenenaam e.a. te Dlüisselldorf v-oor f'2300. [Woonhuis en erf, aldaar aan de ®int Jacobstraat no. 32 gropit 44 ö.A. Kooper A. van Fraassen to Goes voor f480. Woonhuis en erf adliaar aan de Wjjiu- gaard'straat no. 44, groot 71 c.A. Kooper C. M. Rijk tè Go-eis- q.q. voor f 1360. Woonhuis en erf aldaar aan de Ribz'e- mnrijiistraat no. 10, groot 2 A. 10 o.A. Kooper: G. Ui- Hollestell® te Go,es voor f 1250. iUitsl'ag openbare verli,oop-ing de dato 23 Mei 1933 gehouden door notaris E,. O. van Disjsel te Goes in de „Prins van Oranje"- voor da fam. J. de Laat, van vïj'f -woonhuizen en erven onder _Gpes aan de Heernislsewég nos. 22, 24, 2:6, 28 en 30. Koopsjter de bo.utvVereeniging „Help u Zeiven" door en voor arbeiders te G-oes voor f 8030. Dinsdagavond #erd (ten overstaan van notaris A. Th. Verbist in de „Prins van Oranje" te Goes; in het öpenba,ar verkocht het heerenhuis1 met bbvenwouing aan de Groote Kade no. 28 te Gop^ Kooper was; de heer H. A. Wejtourg te Goes q.q. voior f 7360. Laagste inscihrijlver voio,r het imakèh vlan bruggen en du,ikers in gewapeind- bet'oin, héhoorende bij de verruianing van de beken in het Goorloplgebied, aanbesteed door het dagelijk'soh hasbu|u;r vaai het Wiatersichap „Het Stroomgebied van, de A,a," te 's-Hertagenboiseh, is Sie _N. V. Zeeuiwsehe Betonma,ajtSchapjpij te Vlakc,. en wel voor f 21275. Voor dit we-rk Iwiarem 15 insehrijvelrS. MARKTBERICHTEN Veilingsvcrcen. Ziiid-Bcvelaud, Hoes. Groote veiling van 24 Mei 1933. Kruisbessen f 7.20 per 100 Kg. Kleine veiling. Postelein f 1521, Spinazie f410, 2e sport 'f 2, Asperges f 19, Tomaten jïitschpit f8, Aardbeien f6687, 2e Soort f31 51, aUes per '100 Kg.; 'Meloenen fi'51, Witte Komkommers ï'913, Bloemen f8 15, 2e sport f36, Kropsla fr0.90 2.40, 2e sport f0.500.90 alles per 100 Bjtuks; Radij67 f 1.60, Rozen f519, La thyrus; fl4, per 100 bos; Palmen f19 I32 per 100 pot; Honing 'f0.400.45 per 'flacon. 26 Mei 1933 Groote veiling. Kruisbessen 810,10 pêi- 100 kig. Kleine veiling. Poqtelem 1518, ®ïpi nazie 810, Toematen 29, Aairdkbieoi 70 105, idem twéede qooa't 3582, alles per 100 fcg.; Blhelmképl 716, 'idtem tweede qoort 37, idem' derde soort 1 2, Kropsla 0,802,10, ideïn tweiede soioi-t 0,500,80, Witte Komlklomtni'eliT 810, idem twteede soort 59, G-noene Kolmj- komtnei-s 910, ideimi twéede soort ,5 7, Slavoyelcool'-pilanten 0,160,19, ailleq pier 100 situlks; Wortelen; 915, Rihar baiber 55,70, Sieldeofj '2,302,50, Pie terselie 2, Radijfe 1,503,60, Sjalotten 5,20, Bloemen: Rioaen 721, 'Lathyrus '6, alles per 100 bos; Honing 0,40—0,41 per 'flacon. Veilingsvereeniging Kapelie-BïezcRnge. Groote veiling van 24 Mei. Kruisjbesscn f7.708.10 per 100 Kg- Kléine veiling. Spinazie f 11, Uien f2, béiden per 100 Kg.; Kropsalade F0,501,10 pier 100 krop1; Bloemkool F15, Aardbeien F0,40 —0.60, beiden per 100 Êjfcülkfe; Aardbeien f41—59 pier 100 Kg. Bloemen: Anjelieren f 11, BalïroiZem f'4, beid-en per 100 boq; Zaai-Begonia's iff3", Bol-Begonia's 'ff 1618, Cjaptussten F25 '58, Kipeieren 1.802.40, alles; per 100 MIDDELBURG', 24 Mei. Op die vei ling deden: Zeeuwqohe blaiuwe aardappe len 1428 'aeint pier 25 Kg.; nieuwe mit'- lothiams 17—30, ptaters' ld sqiort'27, 2e s/o-ort 21, spinazie 0.111, postelein 14 —19, mosjkrul 1114, uien 12, zuring 34, peulen 66 cent, allés) per -Kg.; peen 518, uien V2-2, s|el:derie "H/s;4, petersjelie 21/2, rabapbex 15, radijs 1 2, ramineniaid 3 cent, aUes per hos; bioemkioöl 11/222, krppis|!la. 0.111/2, ko-m;- Bïommersj 1015 öent alles per stuk'; kervel- 58 oent per chipije. Fruit: blauwe druiven (ffnanlkéuthalex') 1.65; aardbeien 4992, tomaten 17—35 cent allés; per Kg. Blbem'en: lathyrus] 15, pioenen 59, anjelierq 29, flieren 3, rolZen 911, lupinen 36 dent, a-lfesj per bbs; gerar niumst 5, hortensia's 4658 oent béide ,per pot; anemonen 11 oent per 10 stuks. BURGERLIJKE STAND GOES. Hulw'.-iaang.Jacob PlatteeiulW, 22 j, jm. te Wiolph-aartsdijk' en PieiteamffHa Neeltje Siepmain, 24 j. jd. Gebu]wd Jiaco-buis Pieter- van. Hese,. 24 j. jm. en Pieternella Heellitjie S(bevenlSe, 22 j. jd.Huihreöht Zegers, 32 j. jm. te Kap-elle en. Dingena Qutjjdkefllaar, 30 jarige, jd. 1 Geboren: Jan z. v. Adrianuis Jaoohlas R|ej-a.ok em Wil'helmina Ocmstanje. iOveü'ledein: 'CorneEq Go,eman, 78 j., Weduwnaar v,a.n Helena Dlronlkers; Jb>- hanna Anna de "Blaey, 28 j., edhtgenoote van Marinuis Cornells Wisse. Uitstervende dieren. Hét is misschien weinig bekend, dat vele di'eren, die "we in dierentuinen be wonderen, in hat land va,n herkomst bijna geheel zijjn uitgestorven. De laatete .exem plaren zijn naar Europa gebracht en a^in do ghoote menageirdeën verkocht. Eln wan>- nieieii- bet niet geluikf pup voortplanting in de gevangenschap te verzekeretti, dan is hc't dierenrijk' ,na e enige jaren-, laan inte ressant. stoort araner. Onder de dilersoi&rte», dia gedoemd zijln uiit te sterven, beknort in da eerste plaats de Amerikaansche bison. Èen kleine honderd jaar g-eleddn bevo|lik- ten no,g duiizendein van dez-e dieren die steppen van Noord-Amerika. Dtopr ijjen hou'w van de groote s|p|o,oirwegen van het Oosten naar het Wiesten iwerd dein jisms de 'j-Jxldg verklaard. De arbeiders met den Wiiuw 'belast, gebiiuikten de dieren- als e®n goedkoiopi vpiedin-gsimiddel en duizem dien -werden dnor hen geslacht. Een zeer belangwekkende hertansoort is het bijlna vol-klomén verdweuan Daqjil- luert,, dat, eig-enaardig, het gelwei averechts draagt.. Deiza Soort draagt den naam1 Van dien JeziLetenpiatar David, dief z|ulk een hert voor de eerste- 'maal in hat keizerlijke wildpark te Peking ontdekte en 'het Zoöld- gjsch in®titiu|ut te Parijs daarvan een béischr'ijving ,gaf. Dia Boksaroipistand in China batae'k'ende ook -het eimda van de D;a,vidherfen. Dei laatste zestig exemplar iteini van dazle zieldziam-e diere® kwiamlem naar Europa, Waar zie door den hertog van Be.thlord (Warden aanlgekbeht. Da Amerika,amis-che- zingende zlwaanjof trompletziwaan iis in Amerika niet meier tei vinden. "Ook 'die eoinidior Wordt Eltflelds zéldzlamer. Men heitaalt thanB vopr één- exemplaar van Zulk eein dier 'gaarne 1500 ,gu|lden. Hat uiteten-ven v-an die -condors heeft een. 'Fraui- séha firma iop| haar g-eiWeltén, die vond,, dat de vlauigels va,n deZe vtoigeflis Zeer goed Voior versiering waren te gebruiken. Zij rustte een expieditja naar Z,uid-Amerika uit, ,die aan 16.000 heit leven ko(s|tte. Ben dergelijk lot ondergingen die Alhai- Irossen, -de troitsöhe voigtels van den Stilten Oceaan, die nog oen groioteirie vlujcht liebL ben, dan da condous. "Van; dezé diea-ian wordt verteld,, dait izij, Wanneer Ze in den .ochtend van AujStralië wegvliegen, in den middag aan. die Kaapi de Goede Hoop zijn, terjw'ijl ize 's avonds Kaap! Hoorn, het Z,ui- glelljikéfce piumt van Amerika.,beiredkén. Op het eiland Lasan»0', im dein Groioten Oce^ aam, bevond zich eieto broedplaatis van de®a dienen. Ben Jiapiauner liab nu toen expeditie uitrusten ,om handel te drijlven m]et de veteren van deiZe dienen. Zijn lieden richtten iopi bet «üand ©en vreeslelijk' Wloed- hiad aan. Maar dan drie honderdduizend! albatrossen viel'en als -slaidhtoffer. Da Amieriklaanisiehe Rlegeiening hcnorde van det zen loverval en Zand ©en «ortagsstehipi naar Lesanne. Dach de expiaditie had reeds de vlucht genomen en de Amerikanen vonden slechts1 de geraamten van die ongel-ukkiga vogels, die, maar ooggetuigen veuzlekerden, lavend de vleugels Wénden afgeisjliagen. Antilopien, wilde paarden, kangoimeis, z'ijl z-ijln allen tot jültlgtervletni vartoordieiellldi In Australië heleft malen de kanigonoieisi ve-r- Tiieiigd, .omdat ^ij de (w'eiden bevolÜtjeni, die door de «schapén kon !w|arden bereikt, Omdait de meinisch ivoor Voior khoplpiaiil van Wandelstokken, Mljiartbaölten' ©n an dere voorwérplen noiodig heeft, zal ook Wel gaiuW de Aio-ikaanisdhe olifant volkolmiel» uitgesterv-en izhjfn. Een treurige statistiek spreekt boiekdaefenJaarlijks "worden ler veertig duizend olifanten gedood. A„Wlaarom is je huiwlelijk' nitgeisteld B1: „Och, 'n beefeje pech! Mijn aan/- -staande had haar geh-eiele uilbzief al kpiaaiar: ■au-tioi-, rij-, tenniisi-, z|w|eim-, roei- en jacht- ooisiLU(um; ma,ar haar .tpoiu|w!japon had_'zie vergeten.'1 _j lZFTZI I Srujki-oiover tot tpierist: „Hoe zjjn het Zijln, als. u mij leiens |u|w' geld en a(Hé din-gen, van Waarde bveAandigda ten bate- van het hospitaal, wlaarheiein u .onvermijid-elij^ gebracht zult moeiten worden als |U| heit niet doem?" Advertentièn De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 1 uur N.T., te 's-Heer-Arands- kerke, in de herberg van D. van Da mme publiek verkoopen in de gemeente 's-Heer-Arenfskerke op het Dorp, groot 3 Aren 63 Cen tiaren. Bewoond door Anthonie Schipper Sr. Aanvaarding bij de betaling. Nadere inlichtingen te hekomen bij den Notaris. 31533-20 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 2 uur N.T., te 's-Heer-Abtskerke publiek verkoopen bestaande uit: Woonhuis met Schuren, Stal, Varkenshok en Erf, te 's-Heer-Abtskerke aan het Dorp, groot JO Aren 30 Centiaren. Bewoond door Foort Minnaar. Aanvaarding bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris. 31532-22 OOGARTS, van den Oogarts naar: Fa. A. R. DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES Grootste sorteerino BRIL-MONTURES. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes Zeer mooie met ritssluiting zeer mooi. Zeer mooie leeftijd 3 jaar 57 cent stijging 7 ct. leeftijd 3 jaar 77 cent stijging 7 ct. leeftijd 3 jaar 1,25 stijging 10 ct. leeftijd 3 jaar 2,40 stijging 20 et. leeftijd 3 jaar 2,00 stijging 20 ct. Frachtige Flanellen goes aw waarin gevestigd wordt een zaak in Hopende door een vlugge en nette bediening het vertrouweji waardig te worden. Beleefd aanbevelend, Aanbevelend, W. JOOSSE. Terstond gevraagd bij P. M. VAN UNEN, Schoenreparatie-fabriek Voorstad 33a Goes. NIEUWE RIJWIELEN met 1 jaar garantie, solied werk vanaf f 29,00. Ook voor het vakkundig herstellen van uw rijwiel zijn wij het voordeeligst adres. Beleefd aanbevelend, WIJN6AARDSTRAAT 30 Neemt deel aan de tegen verminderde reiskosten met minstens vier speciale treinen, waarvan 3 vertrekkende vanaf Roosendaal en één vertrekkende vanaf Nijmegen via Roermond en Maastricht. Uitvoerige prospecti en inlichtingen bij de leden van het comité en de correspondenten in elk bisdom of bij het Bureau V. N. B. Lindeplein 17, Heerlen. Rector B. J. I. LOOYMAN, Breda. JOS. M. P. STIEOrER, Baronielaan 1, Breda. witte wijnen Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samss supérieur p. 12 fl. f 12,00 St. Jnliën Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Margeaux Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 Chat. Bellevué St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Chflt. Lafitte Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Petit Bourgogne Martini en Rossi Cinzano roode wijnen Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3