HET H( BRÏ HET WOONHU Dr. i. G. KI Lange Vors ZATERDAG 27 MEI 1933 SPORT EN SPELH KERKELIJK LEVEN NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT jj|EUWE ZEEUV |^|rechtsz GEMENGD NIEUWS INGEZONDEN STUKKEN BOEK EN BLAD een opmerker: Acivertei Woensdag 7 Vrijdag 9 J houdt I spreekuu van 10 tot Met] „f U is dai van ee bed ie lage p yan da oude Beden [uitbreiding van de tpistb anken taan dein Weistjwlal, waarna «starting dor vergadering. De „Hianijlto". Na, teen aarzeling is liet begin, is da belangstelling 'gedurende de verdere d!a.g|ein pijl 'vernissende' wijzte doiorigelbroiken. Dins dag stroomde bet bezoekers, en pok de Hemelvaartsdag briacbt ondanks helt slechte weer groote drukte- Qe parodist Wpodwaad w«rd 'n sinaeès,, evenals 'dit reeds het geval wa» meili jrof, B&rtoos en het Indische gez'ellsiehajp,, dlat „ook na Dinsdag zi|n vertqaninigen •Weel geven; gister is 't veriteojkken. Ook de concerten van de {plaatselijke harmonie'-kbrpiseii trekken de jnemsojian. Gisteravond zijn er ook nog enkele hom derden beaoefceru geweest. Reeds meer dan 7000. jjersonen beizo,ck: ten de even degelijlk opgezette' als interes-. Bante tentoonstelling. •Hedenavond wiordt de Hanijto gesloten. Iedereen die tot nu toe verzuimde ©jen [kijkje te gaan nemen, raden we aan dit alsnog vandaag te doen. Organisator, stands en attracties ver dienen een overweldigende bela,nggtle|Hlimg. Naast de vele1 luxe auto's, die er op „Hanijto" zijn geëxposeerd, ziet men „in den stand van dhr JKooien de Dia- mond-T-tractors, waarvan één 'i® nitigefc rust met heit, Zoogen. iluaitiri0-,s[yjs|teelm. Hierdoor is het mogelijk, ook met leege tractor ©ein groiotere snelheid te jijden,.. Bonder dat door de anders bijl deze trac tate stijve veering de mojtor on andere vitale deelen, maar vpprall da bestuurder, 'zioiot onaangenaam wordt af geveerd. Da 'Diamond iwiordt geïmpiorteeirid d|oor de fa 'A. Beer® te Den Haag en is in k'oirtein lijjd vooral in Holland zeer pppiulliair, gejwiorden* In Zeeland werden meerdere wagens v,ier- kocht en, wat meer zegt, nabesteld; o. a. 'door een afnemer te Nieu|wdiorj|. De tri omf-toöht, welke vorige iweek door da Diamond-karavaan zware tT,ulck, twee tractors en de zoogen. trambus) gehop® den werd, had overal kolossale belang- iteBing. Vrachfcwagen.gebruik'ers, die be hoefte hebben a,an stevig materiaal, raden ne aan zich te laten voordichten over de unieke voordeelen van dit kwalitoits-arti kel. Als vertegenwoordiger treedt, <iok ojn dhr P. de Baar Jr te Lewedorg. Nieuwe zaak. Kunnen wij1 met, de meeste besprekingen pver het openen van mieuiwe zaken in da oude «t,-a,d blijven, voioir deapn keer is het bouwplan III dat 'n bemint krijgt; daar' opent heden dhr J. J. Verhage in da Zp.mieibloemiStraat een niieuiw wink'el- piand, waarin hij Teen handel in drogiste rijen, verfwaren en aanverwante artikelen begint. Het piand ziet er vanbuiten zoo wel jals vanbinnen' keurig niltwee eta lages, geven 'n overzicht van het vele 'dait, er te koop, is ein ook in den winkel is een belangrijke voorraad artikelen a,airu- ■weizig en uitgestald. De minister van lïiinieiil. Zaken. Mr. Jpcob ^fdtiaan do Wild©;, de nieiTO'e minister van Binineinlandsichei Zaken, is een oud-stadgenoot van omls. Hjiji is oipi 7 Januari 1879 Ipier geboren; hij .wias' leerling van heit Hojigsclie gymnasium en is vervolgens a,an de Vrijia Univjersibeit te Amsterdam klassieke lattenen giaiaoi Éltudecren. Na aflegging van helt cuindi- dialaisexamen is bijl overgegaan to|t< de rechtenstudie en in 1905 tot doctor in 'de reehtslwetensidhiap gepromoveerd. In datzelfde jaar heeft liij1 ..zich te Goes gevestigd als advocaat en procu reur, waarna hij', in 1909, zlijn beroep in Dén Haag is gaan uitoefenen. Opi voetspoor van z'ijln vader is hij de politieke loopbaan gaan volgen -an in 1919 is bijl wethouder voor de financiën v,an Den Haag gelwordem, 'welkte fuimotie hij' 'in 1931 heeft neergelegd. In 1918 wlas hiji tpt Bd van da TWeeid© KauieT gektean. In de a.r. kamerfractie was hi]1 dan la,at,sten tijld anger en imiaer op dan voorgrond getreden. Bekroonde honden. Op de internationale hondententoonsttel- ling j.l. Donderdag te Dordrecht gehouden behaalde mevr. de Wilde paefo har» honden ,3 eerste én 4 speciale prijzen. Binnenkort izJij'n, zoo als per annonce in dit blad wiordt bekend gemaakt, van deze honden jongen verkrijgbaar. Santosifahds. Die opbrengst van den bfcempjesverkbop voor het Santo'sjflonds heeft hier Dinsdag 1218,50 bedragen. f f i 1 Blauiwle week. Men isohrijifb ons o.. m.ZooiaJs ieder jaar, he,eft ank nu Iwiaeir de ,jBlatu(w|e tWleefe-Gommissie" uit de N. C, A. heit ijijld- vak van HiamelVaartedag toft, en met de tweede Pinksterdag tpt „Blaulwie. ,W]eek" geproclameerd. In deze periode ktamt dl® eajn'anwej'kiing, die tmisBlcihein de Verschil lende dranlibeistrijdersoicgaiiisaties peirtmar neut bestaat, na,ar buiten tolt Uitdruikkiug. D.an Wordt ©enigszins getracht, overal de aandacht "iJtn het .pulbBeik ppl den Bltiij'd te'gem helt alcoholisme te vlesltigen. Hét Goesebe ilrank werr-coioitó is oiok niet Werkloos gebleven. Dinsdag a.s. izal! op die markt de Z.g. „Blaiuiwe tent" «en plaatsje krijlgen Waarin is, -onidergabiraeht een groot gedeelte van het materiaal van het Reizend Drankweer Museum. Daar naast wordt dien dag hetj z.g. „Blaiutwe Bloempje" ten verkoop' aangeboden', en aal ieein groot© Sandlwioh-wagein den1 gei- héelen daig door de stad rijden. Collecte erisiscomité. De coUeic'tie voor het Orisdsiaomite heeft dene iweek f 68,221/2 opgebracht. Goeschc Spnribelangcn. T,ot lid van de Stichting „GoeSch© Bipqrtbelangen" is door B. 'en ,W. 'alaniog benoemd, d© heer J. M. Mcyler, Secretaris van de V.oetbalvereeniging „Goes". HOTELIERS en SLAG-ERS, verzuimt niet de stands v,an Polderman te zien op de Hanijto. Ovczaud. Op Hemelva,artsdaS is de nedeiiaagwedstrij'd niet doorgegaan. A.s. Zondag zullen dei wedstrijden vervolgd worden tegen D|eboi. De wedstrijd begint om 3.30 uur ('Oiude t'ij'd). Aisi dc, ,Vo'üiar- ding-familie met dezelfde moed de wed strijd aanpakt als z'e dit dei laatste tijd gedaan heeft, dan geven wei baar noig .eien goede kans. 's Heerculn bk. In de Wjoensdag gehou den vergadering van stemhebbende inge-. lauden van den W|eis|t-Kraaiertpioldea-, is de relktening over het dienstjaar '1932//33 vastgesteld in ontvaing op, f 10649.53 en in uitgaaf iop t'7441.87. De begroio.ting, oveï 1933/'34 is in ontvang en in uitga,afr vast gesteld iop f 9692.12 mét een post onvoor zien f ad f2710.62, terwijl het'dijkgegcliot avenal'S het vorig dienstjaar bepaald is 10,p t' 13 per- H.A. ijcliiotbarei gronden en fll per H.A. vroon. In de Wio'ensidag gehouden vergade ring van s|temh,e(b'bende ingelanden van den Zuid-Kraaiertpolder isj de rekening o vei- het dienst jataa» 1932/'33 vastgesteld in ontvang o'pi f 6103.61 en in uitgaaf pp' 'f 31'71.25.y2. Die b'egroioting vopr 1933/'34 i^ in ont vang ,en in uitgaial' vastgesteld op 5916.351/2, met een post onvoorzien ad 12216.371/2, terwijl het dijlkgesphot be paald is op, f 3 per H.A. schofbarei gron den enï'3 per H.A. vroon. Over 1923//33 bedroeg dit f 6 pier H.A. .«dhotbaar en f 4 per H.A. vroon. Op dein staat van aan beveling ter benoeming van oen 'dijkgraaf 'Wegens periodieke, aftreding ,v,an den hce|i' N. A. Remijm zijn gapfaatsjt de heeren N. A. Remifn (aftre'dend), C. a. van Nieuwienhuïjizen cn M. Bierensi, allen to ^Nieuw'dorp. In de Woensdag gehouden vergader ring van stemhebbende ingelanden van den Noord-Kraajeptpioldei' is de rekening ,'over het dienisjtjaar 1932/'33 vastgesteld in ontvang op f4672.59 en in uitgaaf op f31 33.02I/2. Die begroeting voor 1933/'34 is, in ont vang en uitgaaf v»s|tg!eisteld opT4493.58s met een posf onvoorzien ad f 1160.591/2 terwijl het dijjkgesphiot evenals het vorig dienstjaar bepaald is op £11 per H.A. s|chiotbare gronden en £8.50 per H.A. Vroon. Krabbién dijkje. De Zeil' dag'en vergaderde da raad. Tjotfc ge'm.isecr. wierd glekloizen dlir. Vader met 4 van de 7 Btemiinieu. 1 Bij, helt voorstel tot het aangaan eemer geiniee nisehapplelijke negeBug jpiat .jp glel- mfeente Goieis, betreffendie de gagivioiorzliiei- iiing, zegt die heer WleBeimian, dat het Weinig zin heeft, hierover lang ,te piraten,, Het doet hem genoegen, dat; o,veaieiein|3ltem'- naiing is bereikt, al is het reisulhaat Vopr „Oostieinide" hi,et in ovenradigheid meii dan dujer der onderhandoliinBen. Hij „ziet er vooir da gemeente g,ae|n bolangiijfkr vo,oni- deiel in, maar 0,0k geien groot nadeel, doch wiel acht bijl dg, garantie van gasverbruik, die gegeven moet ;w,ordian, te hoog. Daar door is er geen sprake van, dat iwlij«nis zouden dekken tegen, do ,a,a|n|staande con- cua-rentfe met da elec(triciteit. Die juitl- keering aan Go,eis kan nog phi eens aan zienlijk zijn. Da beier Vogelaar zal voor dit voorstel Stammen, maar hïj!_,zoiu ook met B. ,en W|. zijii madegegaan, ate dazo afwijzend zlauden hebben .geadviseerd. Die haer Gebmat meent, dat wlat da Ivaeir Wellenuan zegt, toch voior „Oioisitieinde" helLzielfde blijft. Gingen we nieft naar G'aeis, d an zouden we toch ,opk .minder gas varkooipen. De lieer WfeUeman antwoordt, dat B. «,n 1W|. in hnp foieliohting gprekep Van dekking der risico en liij, heieft (willen zeggen, dait hiervan geen sjlrakfe, is. De voorzitter zegt hierop, dat dit in zooverre het geval is, dat w',e Wij Go,es 5 ötla. mioie- ten betalen en het, bijl omis daiua-deri' zoui uitkomen. Hief vo,orstel w;or'dt met alge meen,e stemmen aangenomen. ISias, van Gent. Maandagavond reed de auto v,a,n dhr. van Riompu te Zuidzandei in hot kana,al van Tëi-neuz'en te water. Een d'er inzittenden, de heer de Riddjf, wist zich uit de auto te werken en ook dhr. v. Riompu op het droge te brengen. Daarna trachtte hij! ook zijn 22-ja|rige broer die zich nog in de autoi bevond te redden, maar hij 'was zoozeer uitgeput, dat dit niet meer gelukte, zioodat de jon geman jammerlijk verdronk. Het ongeluk is te wijten aan het springen yj,n een voorband. Bn'cs'kcns. De 2e Z,eein|ws|ch-Vlaiamsc!he Jaarbeurs zal weigens gebrek laan Vol doende deelname niet doorgaan». Scbftondijlklc. In de Dinisdag gehoudein raadszitting herdacht de voorzitteir helt overleden lid J. O. Quist. Met 1 stem heigen besloiot de, naad ge vraagde f 5 t,o,e te isitaan aan dein A.N.W|.Bi. Een siohrijven viaji Geid. Staten, oimltireini hef 'Sitrfiiefeiarchief wlerd uitvoerig; bespino1- klen,. B. en Wl. abelden voor eeim afwacüi* tiende houding a,an te uemlen, Wiaf den a-aiad goied vioind. Aan de bijBondene school Wlerd ©en Voorschot vea-laeind v'an f 550, Dei raad istiem.de toe in ieeu verzOiek' ■o,m toe te treden tolt het centraal ugemft •scliap vlo,o,r Zieieulwsch Vlaanderen w^eïijto deel de'r arbeidersbéimiddelinig, .Voior pen pmoeijiaar en tegen betaling valn 41/2 cent per inwoner. Als bode 'en marktmeester (yaeaijjinel- Kotvis) wlerd de nieulw' benoemd© veld- 'W,achter aangeiwiezen. Bijl de ro>ndvraag k'wiain de arbeid d,er ■werklooizcn ter sprak». Het aanifal is nu gering. 1 I Zuidzandr. I11 verband mat die wlerk1- staking in het landlhouwbiedrijif in deizld gemeente zal de kenmis oipi den fwleedan en dei'den Pinksteren niet door gaan. De lokaals iiiB-ariveg. Naai' men ons mededeelt, heeft de Com*- misisie, die indertijd saoieugiesteld Werd oim de kwestie Spoorweg-Mij. Zudd-Beveland ta andea-zloieken ©n, im overleg «niet ,de Ncd. Sj ioioi'Weigein tot een voprstiel te' komen, aan belangh,ebbende 'gemeenten, polderbesturen e. d. voorgesteld om de sjuibsidie met .eien' derae' te verminderen. HierbeigenOiWeir ziou dan het pairaomeuvenwoier opigehevfein wior1- den met uitzondering vam de lijn Goieis1 xiioedekenskerke,. Wij Vernemen ver-der, dat da Ned. S.jiooriw eigen Sleohtis tot. ©ein korting .vam 30 pielt- willen overgaan. Da (jommissie adviaeiert nu, aan de gc- inaenteriaden, om haar voorstel «n ,hiet dat van die Spioohwegen te stoumem. Ricchteiiiijkc macht. B'qi Kon. heslwilt is bepaald dat de vaca tures van kantonrechter te H;ulst ,ein Ter1- 'neuiz'en niet zullen 'wiqrden vervuild an zijln da Werkzaamheden van kantonrechter, in deize kanton® opgedragen aam mr. A. E. van Eldink T'liieimie, leantonii-echter 'te Ooslburg. BieiuiOiemd tot griffier bij het k'automge!- raeht te Hulst mr. M. L. D. Van Wialsem, llians griffier te T^rneuizem eni is hem in da hoieidamighedd van griffier' hij' het kani- tongeiieicht t« Hulst de gemeente Ternelul- zan als vaste en voortdurende v'erblijtf- plaats aa;nige[wtezein. Naclitdic lening. Opl 16 Juni ,a,.s. zal door .da afdeie"( Engten Zeeland en Noord-Brabapt v/h 'Landsl. Koiipis Motordienst ©en nacht- oefaning worden gehouden in de omsbra- kan van Breda. Kennisgeving fle'ltBCw'ijfzen Dé prov. riégeling^comm. voor de paar- denfokkëriji sóhiijift Dóór den Minister van Eicbnomisclid Zakén ©n Arbeid wlordt onizc Commissie verzocht bef onderstaande zo/o,veeI moge lijk' ter kennitj van belanghebbenden te brengen, t.w. In den l'aatsbem. t'ijid is het meermalen1 voorgekomen dat gevraagd wlordt om dek- Wewijblen alf te geven, nadat 'de hoiudex* van de merrie den termijn bedoeld in pr- tiikel 21 der Paardenwct 1928, heeft la ten verstrïjlkten zander den hangsthoiuderl ®en zoodanig bew5j6| te vragen en (hetf defebbek reeds1 ingevolge artikel '57 van het Koninklijk biepjlluit van 14 Aug. 1932, Sjtaafsbllad no. 493, aan den secretaris, 'dei- betrokken regeBng%cpimlnissie Was Bpgeiz|o,nden. Waar artikel 20 der wet' den hengs|t- hoöder verplicht tot nauWkteuuige invul ling der dekboeken en artikel 21 der wet ,ee,n voldoend langen termijn Igeeft a,an dien eigenaar ol houder dea- merrie om ec|n dekbeiwïjl'sj aa,n te vragen, behoort in het algemeen aan aanvragen ,al'S{ in het; lioiofVl ■dezeisi bedoeld geen gevolg gagjejVen. te ^worden." iWjij geven Ibelangbebbënden dringend in over wie ging hiea-vau goede no ta te nemen, opdat later moeilijkheden worden voor komen. 1 Goes IHel No#i'den I (15). Onder ongunstige weersomstandigheden en wiednig publiek speelde Dbmderdugmidr dag een gewijlzigd l'ste gjï'tal van Goes oen vriendisphappeBjiken wedstrijd op het Sjportterriein aan den PolderscheWeg tegen Bet Nblordiem I va,n R|o,tterdatn. Om 2.30 uur iluili aahoidsiieichter P. Koster beginnen. Het veld is "door den regen erg glad en vaak! hadden er val- en glïjf-p'artij'l jieisl plaas. Dioicih 'beid© par tijen pasisien zidh hierbijl spoedig a,an en vooral de gaisitiein "die na een opliOiuWenden aanval wetiein te storen,, want wanneer de bal dichtbij lieit Goes'-do,el is en de mid-voor der gasten ©r go,ed voiM' stond om te lachieten, plaste Mjiteen aardig trucitjo toe ©n liet den bal door zijln beenen lieeh rollen, 'wat goed begreepn werd door den linksbinnen, die Bruël deed visschen 01. Du gaSthecren wiaren nog niet erg ,go,ed inge'blpceld, want de aanvallen die Zijl do den wierden geregeld vooir het doel dep gasten letterlijk) verknoeid. Geruim,en fijjd werd or nu gespeeld dat de bal' van doel "tot doel' gingHoos was het moest in den aanval (jMdi klon haar isterklta niet produieticfl - maken, wlat groor tendeels' aan haar Zelf is te wijten omdat er* verschillen,de spielers te egoïstisch, té langzaam en te onbedacht spelen. Dlaar- door kwam dat Rotterdam dat heelemaal niet isterkcr was, m'aar haar spel 'tech nisch veel' beter ver Zorgde, Go,es altijd vóór was. Goes beging tenslotte een fout in het 'strafschopgebied en scheidsrechter Koster kie,nda Noorden ©en penalty toe, welke omgezet werd in een doelpunt (02). Hierna id het plapiae. Na de rust oen zelfde spelbfeeïd pis in liet ©erste gedeelte; G-oj/s Veel möér in den aanval, doch Rotterdam het meeste suc'ces. Even na het begin van de tweede bladzijde kreeg Goes een penalty, doch deze werd naastgeseihoten. Hierna k'wa- m'en de. gasten weer aan 't woord en scoren in ©en klort tijdsbestek no. drie en vier. W|aa,rna Goed de eer wist te redden en den stand o,p 14 bracht. Nog voor het ©inde k/wam. wisten de gasten het getal' vol te maken (15). Goes heieft geen revanche kunnen né men van de vorige jaar op Beïnefvlaiairt'S'- dag gespeelden Wedstrijd tegen Het Noor den, wieikie zij toen verloor met 14. Een imooiie oefenwedstrijd is het zeker voor Goes geweest, want op 1ste Pinkl- 'tfcerdiag zal hoes I een yriendschajplpej' Bjik'e wie'dZtrijid spielen tegen de sterk», Riotterdam'schia 2'e klasser „Dl. U. L, WEE,KLIJST van 28 Mei3 Juni. ■ZONDAG, Mjiis van Zondag ondetr Oat. Bamiedwaart, Gloria, ,2e geb. H. Auglu'sti- r»ut&, 3 Oct. Hiemelv. Creido; Priaef. He- mielvia.aa',ti. 1 i MAANDAG, Mjs H,. Maria Magdal. de) Pazzis, Maagd, Gloria, 2e geb. Oiotaaf', 3 Conceide, COrcdo. Piarf. Hemelvaailt. DINSDAG, Miis Och Hetmelvaari. Glo ria, 2e 'geb. H. Felix, 3 Concede, Ciiado. Praef. Heanelvaani. .WOENSDAG, Mis H- Angela Meri- cia. Maagd,.. Gloria, 2iei geb. O'dtiaaf 3 P1. Peteomella,, Cïiedo. Praef. Heimellivaart. DONDERDAG,Mis Oieiliaaf' 'e Heieirein Hemelvaart, 'Gloria, Cried® ein Praeif. VRIJDAG,. Mais van vorïgen Zondag,. Gloria, Oreido,. Pr,aef. Hemelvaarih ZATERDAG,. Mis Vigilie, van Pinkigtei- reu, Gloria eigen. Praefatie. GOEiS. (Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking. Hi. Clommiuinie oim ihaU' 7, 7 ujur, na, de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg:, 10 ,uiur de Höbgmiis. Kwart over 12 'Maria,--Congregatie der jongere jongens. 2 uur Catechismus, 3 «uur Lof met RloMnhoedje, half 5 Maria,- Ciongfeigatie, 2de afdeiealing der grioojeaie meisijeis, 5 uur Patronaat. MAANDAG, slechts één H. Mis om 7 uur; te 8 ulur uitreiking H. Communie. De Bchoolkinderen biechten om 12, 3 ein 4 uur. DINSDAG, 'is av. 7 ,ujur Meimaandlof met rozenhoedje, 8 uur Maria-Cong|i;&- ga,tie voor de grootere jioiniganis1. WOENSDAG, 's av. 7 ulurnSt. Joizef- DONDERDAG, 's av. half acht Con gregatie der H. Familie. VRIJDAG, eerste Vrijdag dier maand, te 7 uur gestagen 'H. Mis ran uitreiking der. B. Communie, 'e av. 7 uur Lofl ter eer.e van het II. 'Hart, met Rozenhoedje. ZATERDAG, Wijidin-g van do Doopt, vont,. Geboden Vaiste|ndag, vanaf' «nid- dags 4 uur bwohtlgetagenheiid, 'a av. 3 ufua- Lof mot xozieinihaedj'a. De gï.oiotsle „kniisweg" Ier wlereld. Loeit in de vallei van den Jettóer, in het Zuiden dea* pnovincia Liimibnaig, dicht 'bijl Maastricht ien bij',de grens van de pr'ovin'- cie Luik igetegen doa-pi Bitsingen ini heit V'iaalsch Biaspenge; geheeten - is, sedert 1900, een druk 'bedevaariSioiord gewioa'den, waar-, v'ian 1 'Mei il:|ot 30 September, ieder- jaar duizenden Bieigiachl-,Limburgers;, Lui kenaars -en Nederlands,(Sh-Limburgelis do hulp der aldaar vereerde Heilige Maagd ga.an lajslmeeikem. Thans, wlordt, ppl initia tief' van de plaatselijks geeisitiellijkheid, een „Icruisiwog" aaingekigd, die waarschijnlijk nergens in Euro,pa, zijln weerga zal bob ben. De eiengti© twéé sfaitiels van dazgin kruislwieigiziullein in Juni worden ingewijd. Iedere static is 4 ''mefler lang, 3,50 meter breeid en w'eieigt 6000 'Kg. Het is de Mechelsiche baeldhoulwier Jef Jaciobs, die met de uitvoering van dit, mointuimemital© Weirk is belaist. Z. II. de Pa nu huilen het Vaticaan. Eiergiiateroohtend is in de St. Jlans- bai'siBek te Rome in aanwezigheid van den pausl 'do plechtige pontificale dienst gehouden met de Capelle Pap,ale. Die paus verliet om 8 uur 'sochteuds, .de Va.tk'.a.airsielie Stad om zich naar do St. Jan'sblasiBek ta begeven. Het cortege be-. ötond uit 6 rijtuigen. Onder de talrijke 'bekende persoonlijkheden op de off'icieejlé tribune bevonden zich ex-kjoning Alïimsi met 2 'dochtersl, Die Valeria, president van den herschen Vrijstaat, het diplom,atieke corps bij! het Vaticaan. Die: deuren der 'basjliek Werden bewaakt door pauseBjke gendarmen en Zwitsers; sedert 1870 was dit de eerste maal' dat Je bevolking van Rome deize schilderaehtige uniformen weer zag. Op het groots pl'ein voor de ba^iBek Waren vej'ë duizenden ,S|amenges-troojnd, die geen plaat^ meer in de kerk konden vinden. Voor ben wérden 2 missen in de open lucjht gelelz'en, waarbij; o.a. de semina risten van het Gollegioi Germanicum as- sitseerden. Na de plechtigheid verscheen om 12 uur 15 paus Pius op een di-aagi- baren troiO'naetel, omgeven door de kar dinalen ien z'ij'n hofatoet, iu de buitenste loggia van de basiliek, vanwaar hij' "do menigte zegende. Een uur later keerde de paus| per auto naar het Vaticaan terug, dat hij1 thans voor de vierde maal' spdert het sluiten van 'de Latera,an-verdragen heeft verlate». echetst. ,En dit maakt, da, f risjsohe verhaal', na f^n'ningi nuttige levensles te v, Verkeersongevallen. Elergisiteinavoind is op den Rijkislwieg .te WleEerloioi de landbouiw'er Joh. de Rijk, welke aldaar met z'ijln rijwiel zonden-, «enig, toeken te geven, den weg „overstak, do,or cein piasseerenidein auihq gagreplan. Met ernstig© inwendige kneuzingen werd hij opgenomen en naar het ziekenhuis over- igiebr-aeht, waar hij spoedig ,na aankólmsit ia overleden. Eergisteaimiddaig is ,op dan Looeduia- scheweg tegehover het gesfic'ht Groenenr isliain het 6-jarigie meisje C. Wj. 'Se J., gewoond hebbende opi genoeim'dein We|g„doioir een autohuis van lijn P. ^Jer JLT.M., ovea-reden. Tijdens' het vervloer naaa- het Ziekenhuis aan den Zuidwal is zijl aam ©an isohede'lfractuluir baz',wéken. Ongcljik op een en be Waakt en overweg. Din'scla gïoiddag is opi een onjbemaaktein overweg te Medemblik een geladen vraalit- a.utoi van da Betonimdiuisifcrie te Utrecht' door dem trein wélke Kwia;i",t voor tweie naar Hoorn vertrekt, gagrepien. Achter op, den w,syjeai stond een beton nen. regemiwialterbak. In de cabine aatein drie personen. Twee v,an hein, H. Vror man en W. de Vries Wei-den gedood an van den eha.uffeiur C. Schrijver,s Werden beicla beenen afgereden. Bij is naar hat St. Jans-,ziekenihuid te Hloorn overgebracht. Het uitzicht ter plaatse is- vrij' „goad. Da auto, is totaal Versplinterd en de passagiers rijta omga- Veer 25 mater niaageslfewnd. De slachtoffers waren gahulwid. D|°or een motorwagen gegrepen. Gieter omstreeks 12 uun' is te -Dien Haag een bejaard© dame, door een uit Wassenaar komende H. T. M. van de lijn LeidenAVa^sehaiarDien Haag gegrepene gedood. Haar gtof'fèlij'k "overschot is naar naar het gBmeente-iz'iekteinhuisi aan den ZmdWIai vervoerd. Omtrent dieize nqoidlfottig© aanrijding vefniemen Wij, nader, dat het riachtoifter is de 67-jarig© mevr-onW Donwrière A. M'. IS. geb. B., wonende Rjoellofstraat 22 ta 'ts-Gravenhage. Een spoorwegongeluk le Wimbledon. Donderdagmiddag is tussëhen Wimble-i don en Raynes "Parik een trein van Lon den naar Alfon ontspiqoa'd ran aangereden door aeu voorbijlgaandeii electrisjdhen, trein, Welke den zijhvand van een der wagon» uiteenreet. Die trein was eea stoomtrein vol reizigers. Reeds dadelijk bleikiein er tal van sllaidhtoffars te zijn! en men seinde onmiddelBjlk waarschuwing gen naar de ziekenhuizen om bedden ia gereedheid te houden en ambulances te« Zenden. Die gewionden werden neelrgelegcl op den berm van den «popi-weg, waar da- doktoren ©n de verpleegsters, die hre(t da ambulances meegekomen waren, bun. 'da eerste hulp verleenden. Ep blleikifln al dadel Hjfc vier dooclen te zijn en tenminste 40| gewonden. Later zijln nog twee gewonden gestorven. Het ongeluk gebéurde juist, op een plaats, waar de hoofdlijn en een' zljRjh naast elkaar foppiem en behalve da gebeiel'e lioofdlljln w'erd ook een van de beide is.poren van de zljlljta versperd, waardoor het treinverkeer aanzienlijk onts reddend werd. Onder de slachtoffers Zijn een bejaard echtpaar en een jongetjej van. neg-en jaar. De overlevende der gc'br. R,»D Ier gcvl'ncht. Fritz Rotter, dra övet'l'evende van dei twee 'hvoersi, op wiën laatst, zoo,als meni 'zich zal' herinneren, een aanslagis ga* ple-egd en die daarbij' gewlond was;, in heil ziebenlulig van "Vaduz ,de hoiofdstad vait .Liehten'^bedn, veirpfeegd Werd, is gevlucht, Hïji' had wlaai-siohijukijlkf vernomen, dat do de instructie tegen hem gesloten is en w aa bang, dat hijl ,aan de Dfaitocha autoriteiteni uitgefevard iztou wiorden. Men weet 'niet 'waar h'ijheeii isj, mjaax men vermloedt naai; Frankrijk pit' Zwitserland. Merkwaardige postzegels. Een poisitzétgelliéfhebber te Harbin hee|ft elf pos(bz,eigels verkloioht voor 400 pondt is(terBn,g. Dleza zegellj Waren uitgegeven te; Nicos lajefsk aan den Arno,er in 1920 door eem RuiSjsisehen bkndiat, die met een gwotel tnoepe-nmadlrt het in "die haven gelegeit JlSplansiclie garnizoen overviel en vers moordde, en daorna in viei- dagen meen dna 5000 ongewapende inwoners om 'het leven bracht. Titsscbcn Parijs e-n Grenohlft In den spietoein ParijfsGo-enoble heeft eein droevig druma pi'aato gehad. Een 55 a 60 jaar oude neizigsi- is dopr een pnbejs feende doordgesjtok&n, van z'ijh geld en papieren b'&ioofd en vervolgen^ uit den! trein op dein qpoioirdijk) géwloapein. Tot duisyer kfon diei identiteit van het. slachtoffer niet vastgesteld worden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Een mistoestand. Op een der dorpen van Zuid-Beveiiatnd, alwlaar een organisatie van de L.T'.'B. (Land- en Tuinbouw Bond) gevestigd is, Worden de. verschillende landbouwbenopj-i Jigdheden als meststoffen pn diverse Zae den, enz1., bij! imsdhrijlving,. aangeklolelit. Is het nu 'niet een groote onbiMtpUheid', dat een k|ath. Middeinstainder uitgesloit(ea Wordt in te séhfijven, terwij Jilet-aanf- geisl'otenen en aindeirsdeinkeiude middenstan ders wel die1 kans geboden wbrdt ©n dani tei weten, dal, het ppiziettieBjk' gescliSeidit, daar het reeds bij, herhaling gebeurde eni het reeds eenige maliën aan het' bletstuur der Hanzte is voorgelegd, die het aan heft b'estuur der L.T.B. ter kennis bracht. En 'waarom dezie uitslhiting. Het ante ■woord hierop is pelrsoiouBjika' kwesties. Mag iemand, dia voor de mgahrijvingj zorg draagt, iemand om persoonlijke redes nen voorbijgaan I Mag liet beistuur van aoo'n vereenis iginig zoo, iets dulden Zul'ke haiidelingem mogen in. i. niet b'ij herhaling geschieden en elik "actief bes stuur moet hiertegen met alle kt-aoht op® treden, omdat hetlijnrecht in strijd ia met da billljikheid. ■Dje redactie beleefd dankend voor de plaatsing, teelk'en ik' „Voor elkander bestemd" door Bertai Ruck. Uitg. Ned. Boekhuisi, Tilburg, Liefde: op' het eersjte geziöht... Hoevlfeilf bloeiende, ontroerende romans) zijn In den loop der tijden niet reeds) aan ditaltijdf (jonge theïua gewijd! Maar Berta Riüdkl behandelt het IBer a,l op een z'eer btoirfl Ijproiikëlijkie en aaratrekteelijike wtjzte! „Hij" en „Zij" zijn .elkander geheel vreemd, maar voelen zich o,nweeagt,aanB baar tot elkaar aangetrokken bij! hun toe vallige ontmoetingen op1 sjraiat. Eiliwie 4 z'e 'behoorden beiden tot een. kEtólse, wtejüfeir conventies ran étiquette een spontane kepM ïiisma.king dopr eenvoudig aanspreken ten een© rem ui e onmogelijk maken. Zij ziijlh nooit aan elkaar voorgesteld en dit feit houdt hen onherroepelijker van elkander vefwijl-i derd dan een peiltooiq-diepe afgrond zw klünnen doen. Zoo. 'gohïjSit het, of Jlaciki en Julia, eBeaar voor het léven ZuBen misiocpein. Hét ge.val 'lijkt te hoipeObo'Z'er, ,a!®| elk vajn heiden 'zich met een ander verlooft... Een schier onontwarbare verwikkeling... Maas de oplossing is aBea-aardigst en 2al eiken' liefhebber van echte, levenswarme ro- mentieik ten volle bevredigen. Het versjehii tusschen d© ware, 'allo 'bezJw'aren ovei-wiunend© liefde en hiejt na-l "maiak-artikel, waarmee men uit ongeduld ■of baloorigheid genoegen poogt te nemen, is hier Wel teer tre'flend en levejndig get Kantongerecht jjpor den Kantonrech veroordeeld wegens owe jPct te ICruiningen 01 mee- vlheilsen en tieren: H^Jweert, f25 of TO Te IWisserakierke vente uing: ,J. B. M., Ouderk f5 en f 1 of 5 en 1 d. - Dieren vervoeren ,op de M., Breiskens, Fietsen i» eoo etrnii -béden is: A. Wl. fe Go Melt motorrijtuiig rij' wijs". M. F., Goes, f 2 Met mbtorrijituig riji en te 'breede vradht P5 of 5 d. b. 's Avonds 'fietóen zsoa te 'NieuWldorp', f 3 of 3 'e Avonds fietsen 201 ijp. te Krabbendijfke, f )Ji. te Vliasingen, fl ,*iS Avonds met auto achterlichtC. G. F. B lf! 3 of '3 d. Fietsen zonder reml: len f' 5 oi' '5 d. Met motorrijtuig r gitens twee goede remi Middelburg f 3 of 3 d. Dronkenschap'I- v.| lf 15 of 15 d-; W. T herhaling. 3 d. h. 1 Hoogcr beroep js M."'N. te Ierseke, vei 10 d., wegens het met veiligheid van ïh-et AFLOOP VERKO GOEP'. Uitslag opc 'dato 23 Mei 1933 g' Ei C. van Dï'seel' tol1 Oranje", voor dra woonhui- en erf Groote Kade no. straat no. 5, groot 8 IJ.. H. v. EienenaitiiQ! (Woonhuis en erf Jiaeobstraat no- 10 De Notaris H. JOl zal op n.m. 1 uur N.T., kerke, in de herbei' Damme publiek verl in de gemeente 's-He op het Dorp, groot tiaren. Bewoond door Antho Aanvaarding bij ci Nadere inlichting] bij den Notaris. De Notaris H. J 0 zal op n.m. 2 unr N.T., te publiek vei bestaamj Woonhuis met Varkensho te 's-Heer-Abtsker groot 10 Aren 30 Bewoond door 1| Aanvaarding bi Nadere inlichti bij den Notaris. OOG naar: van Fa. Jt LANG Grootste soi BRIL-M0N1 Wie nie heeft geen

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2