17 MEI. VAN WEEL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Stand ^MZonnebrand in „Holder" KTUIGEN. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad SCHE COURANT GESPREKKEN I it haar kleinen jongen eepi- les voorgespeeld en vraagt I trots: ZATERDAG 27 MEI 1933 ie parodist van het lachen. tot Kinder verbonden zijn, itoonstelling te elasting. geen recht op succes. Dit nummer bestaat uit twee bladen w» OVER DE GRENZEN I I 1 BUITENLAND BINNENLAND f| UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES ,'iziger, na win driejarige oornd tot Zij'n vrouwAVat. huishouding is me dat hier; -pantoffels staan niet meer I plaats. I geen geld van de iwtereld de lan 'n weduwe willein zijn! nog beter de tweede, dan 1 Je, was het niet mooi?,'' ■ndt ontkennend het hoofd leen blik' op mama's voeten, m: „Hm, ik vind, dat u te I geeft." fa.arom betrekt u geenhor-; k'an onze fabriek gaan gaan doen ze wel, niet." lelt, een open liederenboek [it Vuile borst zingende, wmb- je niet stil, als je zingt!? noeder. J niet, moeke. Hier in het f-edragen te zingen."- ine li'Oiud lang1» den Tug, #1 s. 40ste verjaardag, denk!'1' toen dan gebeurd, tante?" NUMMER 62 298TB JAARGANG Sis plantage s le GRATIS trij. Vraagt bf Thee. U |n: 't Is iets ap Koffie of ,/e Egberts NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Het nieuwe ministerie. Woensdag j.E Is de kabinetsformateur ■di'. Cofijn, in zïjh taak' geslaagd en 'kun toen die, voordracht holt samtenstelling van een crisis-kabinet ha» de Koningin prer Eenieeren, die bijha onmiddellijk "tot dei benoeming van de, voprgedragenen Weir- ging. In tegenstelling met de loofpende ge.- luchten heeft da-, Colljk, die als, minister- plresidenfc optreedt, niet de ploirteifouillè| van binnenllandlsicibei z'alkten of van finan ciën, maai die van koloniën genomen. Voor de rest ziet de ministerslij'st er als vol'gt uit: Mr. J- A- de Wilde (A.-R.), Binnenl. Zaken en radio-afd. dhr. Mr. A. O. W. "de ,G>raeifï (C'.-HlO, Buitenl. Zaken. Mr. Dir. L. 'N. B«eltie|rs, (Rl.-K.), 'De"-. fènlsie'. Mt. T. jJl- Verschuur (BJ.-H., Econof mische Zakten en Arbeid'. Mr. B. F. Marohant (V.-D|.), Ondertvija, Kunsten en Wptensdhajplpfön. Mr. P. fJl. Oud (V.-DL), Financiën. Ir. J. A. Kalft' ((Lib.)', Wlaiterata|at.> Mr. J. A. R. H. van Sfchaikl (Rt Kt), Justitie. Zooidra mogelijk Zal «en. voorstel aan hangig worden geta'aaikt tot instelling van een departement van sociale Zaken. Die ÉenoRtaing van een minister v-por" dit de partement w'aarvooir naar het schijnt Prof. Slbtemakier de Bruïne (C.-H.)' is aanf- gewiezcn, 'kan eerst geschieden Wanncpr aan dit voorstel geivolg is gegeven. >w Ziedaar dan het resultaat van den 'for mateur zijn arbeidHet moet gezegd 'dat dr. Colïjn erin geslaaigd is een groep! man nen Mjieen te krijgen, die wel bercjk'eaid' schijnen voor hun allcrmoeiilajlklste taak en stuik voor stuk met een verleden, dat geen vrees behoeft te verw^kkten voor reactionnaire afbraak" yam hetgeen er eer der op staatkundig en sociaal' terrein, ge bouwd is*. Wel' mag men er, verschillende namen beziende, op rekenen dat het gj- wensphta krachtige ingrijpen tegen ge- z'agsoodermïjiiing, zedelijke verwording, verkwisting in vel'e gem'eenben en „fat- fipendieïijk'e corruptie'' niet zal uitbllijlven. BijlzondeT verheugt ons) het "heroptreden van de minisjbers VerslciliU'UJr „en Dleokler(s en de benoeming van epn eminente figuur als mi', v. Stótaik, 'tot min. van Justitie. De formateur heeft ook" voor dit eristis- kabinet steun willen zoeken In de vijf groote partijen, dopr vertegeniwteoirdigerq van de grootsjba politieke groepen pis minister te benoemen. Z'ijh idee van er^i legieering o,pi broede basjs mloiet "hem1 wieg' zeer lief zijn geweest. Hoeveel vertrou wen de personen van zijlh keuze ook af dwingen en hoezfeer het te verhopA is, dat de nieuwe bestuurders de meerdiejrh'eid der Kamer achter zich krijgen, toch blijft het geweldig jammer, da,t Sir. Colijh niet heeft willen besjuiten "tot vorming van een parlementair kabinet uit de rechter zijde of' uit de rechterzijde mtet de vrïjjz. dein. Dfe blijvende sjeun Waar nlu op ge hoopt wordt, zou dan zeker zijn geweeis)t, wat een vaster vaart en Zuiverder koers .'gewaarbbigd zou hebben. .Wj e e k r e v u e. Ia den liCMop, deiz'ea' ;w>ee.k iueibibeal ^eux in E'n;v,oipia -en daarbiüjir f1 r® 1Ylaeite gefaoiost een t|Oiefö|teiDi- mmi antwoord tel telegrafeer «pi 'de boodschap^van Roosevelt. In h» tehjka bewoordingen is de AmarikaanBCho president voor zijn nobele boodschap dank gebracht, sympathie betuigd en medewerking toegezegd. De mLrfk gendheden hebben in IWeLfc gelezen diat Amerika zhjjn afzijdigheid in dB Europe,esche aangelegenhëdS Si,S geeft. Hlet zou volgens sommigen W4l zyn indaen *urop& oprlog uithakt, een .jvtonem® te zenden naa.r de com missie, die heeft vast te stellen wia de aanvaller is. Amerika zOu verder geen neuitraliteibsvcirklarinig aHeggeu. Ein, de Amerikaaneche Steaitsbnsrgiejis, die met üen .aanvalleir handtÜ blijlven dxijjvlen ao,nr den «nttrokkem. wordem' aan Ametiik'as 'diploinatieie beschermimg. Nu zuüem sommigen in Ejnpoplai daarin misschim «aoleidinig vinden oim opieulijtee of bedekte tegenstanders nog .wat imeer moeilijkheden in den weg te leggen in, do verondeïstelling da,t niemand 2JO.O) gau|v7 meer Qiaii eeii aanval danken <2al, m.a.w, alkander nul ^emakMijlk^r tot nateisre tergm kan. Omdat deze- cyonj- f.ïf16! ^'oiO'Sievelt'a boiodscihiapi miotger i* i Seffect earviajn iiöginl 'twijfelacktiig. De ajfeemwu-e bef koelte die men .blijkkaaj: keelt aan Amo rikas defdnaine in Europa's aangefegm- Jirden geeft van dein ouderlingen geest van verta>u,wen in, ons Werelddeel oy'eri- gen« geien hoppviol idee. Ycrviolgeins, is Europa, zich weer' met alle aandacht bezig gaan houden met de ontwapening in G«- nêve. Na, Duiteohlaind, dat als belwijs van Hitler's opcechtheid zpe.r jeigeimiqietlooiuiend gtB'piriokëin heeft het z'a,l .aoöooa-id -gaan met 't verklrijjgein v-an .reiöhittsigelijikhcdd' in vijf jaren is het thans ErankHjlk, diait' doKir z'ijh houding mot ©en isolement be- di'edigd wordt. Dat zit, jsóó: Na Hitler's rede heeft de Dudtsohe gedelegeerde Nar dolny het Ëugelsahe ontwapeuimgslpilain nogeens nader bekeken. In. d® artikelen 19 tot 22 Was daar voorgespeld,Tianpmnein tot 155 nuM. kaliber t,ei verbiodlen en ook tanks boven 1G' toni gewicht. „New,!' had ^ladolny geizegd, „alle tanks moeten verboden 'Wiordein en kaïniommeui hoyen 105 mM." Nu 'heefit de Diuitschei- z'ij!n eihairre- bonding laten varen) eni goedgevonden, dat ea' tanks gebruikt wtaridten tot 'm gewidit van 16 ton ein kanpnjien tot '155 mhj. kaliber. Met 'n zaïdht van verliehhinig heeift iedereen dit .uit Nadotnyja mond vernomenimiaaa' nu is oplnieutw' Paul Berm cour voor den dag gakjoimien paef de ,ver- zekering dat het aak nog .eenige amender menten op ElDglelawd's omtwapimingslpilain hcaft: 't "wil ka.q.oniri'en boven de 155 mM. en tanks die nogzwaarder zijn- dan 16000 k'g. Hiet is voor zijn veiligheid al weer, dat Frankrijk Zulks verlangt Ein het is vanwege Zijin veiligheid, dat het ta Geneêve weer 'n kear roet in het eten gegooid heeft. In, den swjeitstaati, heeft Stalin deee week weer suiocès|siein beiha,ald:. twee leden van heit trio, Tlroit^iky, Kameneifï en Zinoe viei'll hebben 't boetekleed aangeftgokiken «n zijn berouWVol tot de inziohten van Stalin teruggekeerd. Zij .hebben 'n [uitvoe rige: beactaijlving van hun dwalingen, en hun strijd telgen Stalin's leiderschap ver oordeeld. Zij Jielbben erkend, dat de com munistische! partij de laatste j)9iren tal rijke overwinningen! heeift behaald, -zdeh onder Stalin's leiding gunstig sunt;wikkelt. Zoo'n verklarih© em 'n knieval kunnen alleen veTkülaard wloyde-n ujt hiet feü3 dat Kamcneff en Zittoviefi1 zich alleen1 juaa,r ïtl sovjet-Rusland khnnen thuielgeviocLen, Wijl de overige wereld ze met verdachte blikken gadeslaat. I'ets, wlat Trotzky (de dei'de van jt gezelschap) manhaftig .blijflt verduren. In verband hiermede ia 't wel inte ressant om! Wja,ar te nemen, dat in da overige landen van Elurolpa de publieke me.ening z'ic'h meer oplenEjfk tegen 't ooimj- nianisme gaat nitsipiretken. Met nalme in do Scandinavische landen wtodt men meer en, meer overtuigd dat met 't coimlmunisime nu eens, ernstig moet wbrden afgerok'end. 't Optreden van 'de nationianlf-iElbfcialisten in D'uitsjchl'and aal in deze van grooiten invloed geweest zijn. In 't Dteen'ache piarl'ement heeft eijn der rechtSjChe l'eiders de vraag ter;sprake gebracht in hoeverre de communisten aanfi %raa.k' konden mhken op 't reüht van ver gaderen. Zelf' antwoordend qpi zijin vraag redeneerde hij" al'duS: Sledits die ven-i eenigingen kunnen aansjpiraak maken op 't door de grondwet toegelsjtane recht van vergaderen, die zich in principe 'aan da door de grondwet opgelegde verplichtin gen houden. D© cnimimiuni'siten Ijebbeu m'eei dan voldoende, beweizfen. dat de grondwet voor hen geen jota te bieteekienifn h'aeift. Die bteantivoording yan 'de vraag "of zïj recht op Weisjcherming heblben, die zelf de Wet niet teilen heeft hïji vervoFgjepd aan 't DfeenS|(;he parlement overgelaten. Die Zweedsjehe leider, admiraal Lind- m'an heeift 't even duideEjik' gezegd: „Wij hebben tot nu de rechten der 'Zwieed'scha burgers: sleiöhts verdedigd tegen "de Vijl andige ,sjovjet-m|adht. Van nu, aï! zaF da opgave der r©ahts(ohe partij geen andere zijn dan het öomirruni:s(m« voor go,ed uit Zweden te verbannen'."! Ook in Noprwegen is| alarm geblajzten' in 't kamjp der blurgerffijfee partijen. AHó partijrbelhn'gen zuRlen ondergesiöhik't ge maakt' Worden aa-n 't groote ^taatfsbef^ lang: Bevrïjlding v,an het juk' yan ,'t Mlarxisime. N,ahu|url!ij!k is dit allemaal veel gem'akkeliijker geziegd dan gedaan. Niet iedereen heeft de omrtandighedictn tëm zij ner gunste alk b'.v. Hitler in Diuitschlland, of' om eerlijk.' tegenover den rijkskanselier te zSjfn, niet iedereen k'rijlgt zoo,'n Cvat op 't volk! al^ Hiifcr. Ma.ar beihalve dat, als men de reden ziet Waarom mten 't Marxisme gaat vervolgen, als men ziet dat DuitspliRnd zijn motieven ontleent mn den i-asjsen-wiaanlziii, wa,artoe 't 'nai- tionaalj-siooialisme vervaEen is, dan wordt, men huiverig voor'T uiten-sfe waarin men nu weer komt te Vervallen. Zoolangwij geen motieven voor anti-i nommunisjme hooren ontleend' 'aan de "diep ste waarheden van de -Katholieke ge,- cn z'edeleer mag cOmtoiunistenf-be- ^'^T'leertng verdienen, maar 't uitzicht op een betere toekomst tytordt er niet veel hoopvoller o,p. "D:at k'an 'pay 'W?11S?p!r '2tik|efheid hebben, dat 't mc]n- f' lnfe®'ect zijn laatste dwaasheid heeft uitgedacht',en ?5jh laatste dwaling 'heeft begaap. RUSLAND De betrekkingen met Eingeland. J.n, pplitiek'e klingen te Mosikhui uieeimt men yoJigems V. D1. aam, dat' pa aankomst van den Riussisohen volk'sclotm1- iniiSsaris Litiwiinof te Londen de, kWestje der Rujssiisich-Ehgeteche betrokkinigjen. ern stig met de Blritehe rageerimg z'al iw'orden baSprokén. Rusland .heeft de Eingetoebe regeering laten miedede(elen, dat hielt, dein handclsoorlog izloui ,ïOilliein bijleggen. D-ei Russische neigele'ring is bereid, de bleide ingenieurs' der Vickie,rsimaatlslclhaplptj, Ma,c Donald en TihoanittolD,, uit die hecht,einiis te pimhan, wianin«ir de Rrifcsieiho végaering d« oicaoinoimifeöhö bo,yj3oit tegen R.usliauld opgeeft. OOSTENRIJK Dc ('ommunislisrhe partij vejbodeii. Da ministieimaad heieft heiden, met hlet oog, op do in d,en k,aksten tijd veelvuldig vaistgateldB istiaatsigovaarlijike ein illfogate acltie den- cloimmuinistisoha partij, ,e,etn vlerr hod vain de'zte partij in Ooisbeinrijk' uifjgeb vaardi-gd. AMERIKA De sludeuteu en de oorlog. Onlangs is onder de studenten van Yate-universiteit (Vereen. Staten) leem» stemmiinig gehouden .óver hum meeining ten aanzien vain de deelneming aan den owing; 1300 studenten brachten hUmsteta uit en hiervan verklaarden .628, dat «dj bereid wlarem a,an ellten oorloig deiefl! te nemen, die door den President ien het Ootaf- gnes wia© goeidgekeuird459 'Zeiden alleen aan een oprlog! te zullen meedoen, indileli p-en inval plaats had ojpi het vasteland der Vereenigde Staten; 213 zeiden ondier gean enkele omstandigheid aan ,eèmi oiorlog to zullen meedoen. Bijgelegd e.onflict. Officieel lw]ordit medegedeeld, d,a,t die vijiamdieiijkheden l,uissdh,en Reriui em Ctdum- bk, om de st,ad Letioia, thpins .volledig zijn gestaakt. CHINA W.a[iicnstilstand Een iwlapleu,stilstand tuisscketn' jQhina en Jiapiain aal Maandag a.s. nffilcie©! geitee- kémd 'wtardem, meldt de Japiansdhe mimister van buitenlandisehe Zaken. Nieuwe Kamerleden. Verscheidene van de leden van het niea'we kiabinelb waren onlang® herkozen of gekioiziein al-s lid van da Bwpede Kamer. Indien zij thans voor het Kamerlidmaatl- aaha.p bedanlcen komen als huk1 oprvolgea-s ;opi dia l'ijst der öandidaten voor da Tiwöeido Kamer voor In de Vacatures Colij'm en De Wilde: dr. A. A. L. Rutgers ta Paramaribo cn Th. A. van Dijlkein; in- d-e vacatures Marobant «n Oud: mr. J. Schilthuis tq -Rottc-rdatm en D. Kooiman te Purmeriend;. in ,de y-acature mr. Van Schaik, G. 1WI J. vain Ko-everden te Bumenin ,de v'aeahuye V|ersohu[ur, M. P. van der Wfeiijiden; in diei vacatfure Deckers, Th. F. M. Schaeipf- mam (omlan.gs afgeltredem. lid .der Tlwiëed-a -K-aimier) ta '-s-GraVeinhage. Ec Tneede Kamer v lgende week bijeen? Naar in paal'ementaiTe kiringen verluidt zal de Tweede Kamer in den loop der volgende, week bljdeakbmen. Zij zal zich in de eerste plaats onledig hebben te hou den mlet het opmaken vain een niewVe nominatie voor hiet' vWarzitteiréjciha)?, aan gezien de voorzitter der Kamer mr. yain BldhaiK in verbfaind mlet zijin benoeming tot minister van justitiei oipgehouden heeft voorzitter van de, KaJner te zijin. "VToorts vermerken wij dat de voorzittei- van den ministerraad dr. Ooffijh voornemens is in de Tweede Kamér een regeieringsjverkla- ring af te leggen aaanénsj het nieutwe kabinet. Hedenmorgen werd 't bovenistaainide her vieisügd. Geen conflict hij) de K. E. M. Die pilotieln van de K.L. M. hebbejn belalotlein, hun o,p 5 Mei j.l. ingediende ont- (s!la,gaanvï:agien tieguig ta nemen, *Spt grond Van e,en mededeteiimg van de dinedtie dier K. li. M., dat huln, grieven en yea-lanngan® -Srn,9tigi en Wetwillcimd ftimdeir c|^ oogen zulten Wlorden ge-zien,. De nitv-o er van melkproducten enz1. lm bet Staatsblad i® a,%eikiondigd een Kon. beisluit, wlaarbij wloirdt bepaald, dat de wet van 19 December 1.930 tpt jreige- ling van den uitvopir Van mleikplrioduicteni «n van gepastfeiurisearda en geoterilisleerde melk ,ein ropin imleb omgang .van 1 Juni in wierking zal bnejien,. uit Vlissingen en WloèMadag .daarop voe gend gaan de schoolkinderen, uit, Vlissim- g?n en onze parochie ter bedevaart maar het altaar yan O. L. Vroulw van den Ppldier. Een aanranding. Te ongeveer middernadht is( de poli tie gisiter te hul'p: geroepen voor een aan randing, die plants: vond oipl den Kanaal'- dlijk onder Koiudekea-ke. Een man aïkomsjiguit Middelburg .had aldaar een meisje aangerand én toen de aangerande om hulpriep, waren man nen ta hul'p geschoten, m'et "wie de aan rander in 'een ^dhei-miuttseiinggeraakte, i Twee -agenten hebben dien mlan aange houden em naar het pplïtiebtareau' alhier overgebracht. Heden is)1 hijl 'ter beschik king van d-en burgemeester va-n Koudei- kerke ges,teld. Doos 30 en 60ct. Bedevaarten. Morgen k'omit da maró-elnj'ttfcigreigatie Alberts Houthandel. Naar wij' vernemen. Zal het verslag. j*va 1932 d-eir N. V. Houthandel v/h. G. Al berts Lzn. Co. ta Middelburg, |uit te brengen op de .aanisitaalnide vergadering yan aandeelhouders vermelden, dat, hoewlcffl de resultaten belangrijk' minder, o|ngulns|tijg whren dan ini heb vorig© boekjaar, mo,ch- tah® wëderosni een verlies werd geleden. Het bédrijifWerlies ove.r 1932 bedraaigt f 18.637,58 tegenover £99.938,55 over 1931, terwijl da reserveering op aandeelen in andere onidemetmingen, verleden jaar badragen-de f' 41.833,83 met £25.000 werd verhoogd. 1 Wa.ar het boekjaar 1932 aanving met een verli-cesaldoi van f' 61.906,25, Zal hier bij1, inbeten wlordien gevoegd bavenlsbaamd bedriJOsverlijes ad f 18.637,58, aldmeda de reserveering van f25.000, zioiodat het to taal veirlies-salltlo, stijgt tot f 105543,83. Aanrijding. Op den Nieulwe-VliSssimglsWhelwieig pmder Koudekerk© ha,d Wloènsdagavomd eem ge- oomfliéeeii'de aanrijding plaats.' Elan: 5-tgli auth'è reed komenda van VlisisinjgeiiS in dei richting van "Jliddelhuirg. Ter hooigte van halte ijsbaan stopte da aeirste auito;. de tweede bestuurder wist vrij. te 'koiman, dwr op de tramrails en daardoor verkeerd uit ito wijken; de derde kon nog, tijdig sltopplen; doch de vijfde reed den vierden a,u,tloi aan, en dera reed to©n op dein derden is.. Dei beide laatste wagens Waren Vooral deerlijk gehavend. De bestuurder va,n nummer vijl', een, VertegelnlWoprdiger van een firma uit 'Bieagenriop-Zppm, was voorover op bat stuur gevlallen en had zijn tang gescheurd. Doch verder liep hfeib geval zander ptersooulijlkfa oingellik- kein af. 1 Alhier zijn diet laatste Weken Ve'rslöhei- dene rijwielen gestoten,. G-eblekan, is, dat da dief Was de, jpngemian K., dia Wiegems hetzelfde misdrijlfi op het ppliliebureaiu te Middelburg in arUest is gesteld. i Gemeenteraad. :s Gistermiddag vergaderde d,e Raad. OVea* liet voorstel tpt het trefffen ©ener gemeens,chapjEélijke regeling miet de gier meenten Knabbën«jjj|k'e> Krujiningiein, Schor© .Waarde en Rilland, inzake levering ,al- da-ar van gas dopr het gasibedmjf deizer gemeente, werd eerst een ggheima zitting gehouden, nadat dhr De Roo, zfch erover beklaagd had, dpt da Raad, niet oneer tijd kreeg, om dit belangrijke voorstel te beistudeeren. Na, heropening zei dhr Vias.ch er, dit Voorstel met genoegen ,op de agenda he e-hebben jgezien. Rersaonlijk vindt sglr. de getroffen pplossiinig .©ohter niet de meest juiste. „O'oetende" had een gtroptter ber ctrag moeten afsdheijven, opdat dadelijk1 gccdkoopex gas geleverd had kunnpn Wlor dien. Mogelijk kon het echter niet anders. Dhr De R-oo, bleef bij zijn bezlwiaar van de korte voorbereiding,, doch bijl het advies door den deskundige gegeven, wilde sptt'. zich neerleggen. Z. h. s. 'werd daarop de, regeling goedge keurd. Bij ingekomen stukken wlas eein verzoek van „Handelsbelangen," om de v-etrordening o,p! do. winkelsluiting zoodanig te Wijzigen, dat de winkels ook gedurende den zomer omi acht ujtr gesloten zlouden. mp,et,ein zijin. Van velerlei xij'den werd bevrejeimding altugesprnken over daz'e sluitinglsklwéstio an. da wisselvallige houding door dem 'mid denstand in daz'e aangenomen. Dnr, V'srm'iair© Vcrdadi-gde heit ver zoek 'wlarm. Da bnd'erviodinig heeft gel ieerd dat om acht nulr gesloten k'an Wor den, Van daar hdt ge|wijizógde inzicht. Dhr. S i m ,o n s vond het al te gek' om in tijd va.n 'n jaar twaa, driemaal ta draaien. Beter achtte hijl het dc menSchiehi vrij 'te laten of in ieder .geval (het eens' 'in jia,ar aan te riem. De voorzitter sfelde tenslotte voph oimi neit iurgekloanen stuk vow keninisgeving a,an te nemen, hij' voind het geen seiyiem-a aidreis, .-wlat dlu'. V i s s c h e r bestreed. Hat voionstel van den Biu'ngeineesh'er Wer-dl met 85 ®t. aangenomen. Teigjein, d-e heieren: Vermiaire, v. d. Dtoieis, De Roo, Ctuioq en Vissche'r. Benige minder beteekeinlande voorsfeedlen dier- agenda wérden z. h. s. Be 1 ais tin g v e r h oo, g i n g. Kwam aan de orde ve,rhoiogjng yan. het -aantal oppenten opi de getmeieinihejljoinidlsi-ble-t lastipg voioa- bet dienstjaar 1933/34. Dhr. Ëck'hiar d zieigt t© Zijn geschrok-' kan van dit voorstel. Z'ao< gaan we dein ■afgrond in. Spg. Weeis op'htet plan om da Langevorisjt nRulW te bestraten, Waf f 5000 klost, .teibWijl heli 'niet beslist noodig R. Ook aom er legeageld buinnen wlo-rdeto geheven, van de lengders. Dhr. Simons. Icon zich pret héfgaea. dlhav Eckhardt' over do Langevorst zei, bieislfci vei-e,enigen. D',6 Viooxz. z'ei dat Bi. ,e,n W1. doior God. Staten uiitgenoodigd zijb tof 'n' be- ispreking ovea* de beigroating '33. D-an Zal do belattiughejffing pelt w,el ter sprake kunnen k'om-en. ,Wielh. G,o©dblo-eid ried aan om het voorstel ,aa,n te nomen. Tpidh .ziondein! Bi. ien Wl. gaarne, de bestrating van) 'de L. V.orsit uitstellen, da,a,r men die f 5000 'w'eil voior hotte anders gebniudkén kan'. Bet Voorstel wierd z'. h. 0. a.angienom-an'. De vasltstellingleai dea' affrakemiinigan! len.' vcffigoieda'ngeu mat en aani de bijlz. scholen Bij het voorstel tpit betschilAtorstelEnig van gelden ten beihoeve Van ouïi9u|s(sen voor jeugdige weirklopiziein vróag ;dhr. v. d. AVi-art of ere omibröla Zou ziju «pi de g©-' illuatoeerde Ulladen in het onifepamninglsi- lobaal. Dia Voor z'. beveisltagida dit. Hief verztoek vain..de Z-e(eiu(Ws>ch,e Confee- tlq-'faihriek «m vDortljdsche beëindiging van) die hufur dar villa, „Ma rellraite" Werd mieiö 11 'tegen 2 stelmmen verwlorpein. AlleHn' de AVleiih. stemden Vooa-. (Bet. hu|u|rcpaitr,aot eindigt half Oct. a.®.). Hielt verZo-ek' vaini het GashhuistbeBtaun iota garantie voioa- -aan hieiuiwekiaisgleldleia- ning van 'f 24.000 wlerd We.stireidan<doo's dhr. ViBschiett' -ein y. d. D p eis, dlè' da bekénde ■sltandpiunteta Van lilun ï.raot,iea handhaafdenhangende de Zaak' gean' nieuWe financ. venplichitingein. H'et vooaisett wend met. 9 tegiein 4 st. aangenomen. (Telgen da heenein Simons, v, d. D.oies, Clrucq :em Vteddher). Aan dhr. KloioBitörman Werd eervol ,ontt slag verïea'ttd ajls hopifd Van. sichoiol 'A. Heit voorstel tpt aansidhaffiing van, eem( kanitoprmachiaie van bijlna f 2000 $em' dii,e'n'st|e dea- sacrietariia vpn-d icritjek' Van dia zijde Va,n dha-, V isisehier, dia meende dat er niet genoeg weak Vopr Wais. Slplr. taleienl- de dat mén .eg sleuhbsi 'n veertien dagjein' pier jaar ietp aan had. Dhr. V e r m -a i t bleek' vóór, omdaö men er tijdelijk© Werkkrachten, die niletf altijd makkelijk! J» ontsjtaan Zijin, mee uit spaart. I Na eierig debat Werd het Voiorsitel met 112 slt. -aiapgeinciim-an. (Teigein: de 'heteran' Vdssdher en Cruicq..), Hat verzoek van. dhr. v. Belzen omï ©aniadeVergoéding voor gekblöht bouiwteiy' neiu lokte nog 'n heel d,ebat uit. Iu de raadsstukken stond dak eem! .aci- coord' met dhr. v. Belzetn wjai® getroffen pp da basis: tlweederde der koisten Voior die ger mcialite en eaadieixlia vopy dlhr. v. B-élZan. DcZe heeft echter aan somimige raadsleden gesehreve'n idia|t hij niets' van, 'ni ac'eoprd Da dir. Van geimaent'ejwierk'eu Verklaarde dat er wiel degelijk' 'n aodoprd was gei- tnoffen tuBStihen de gamieepke W den aan- neinier, terwijl v. BelZen heim persoonlijk bedankt hieieift. Hat verztók ward aifgdwéZen. Hat verzoek van dhr. L. Veriwer in zake lichttoevoer werd aangenottnén,. Een-door den k'ulnistechil'd'e'r' C'. Visser laaffiige-bodjem houtenode werd aanVaard. Diji da rondvraag .critiseerde dlhtt'. D a R.0,01 het feit da,t da politie oyerwlerk-.uren: maakte omdat er den laatpten tijd controle Wordt uitgeoefend Vopr hek R A. iwie van de bedeelden ar de café's blejztoekt. S[pr. mieiende dat dia controle iwtel geduiieait: rte de surveillance lfon Worden! ujtjgjej-1 D'e Vooi'Z. bestreed -dia mOigtelijiklheid teiiglemlijk is het geen -wlerk Voio,r de politie maar voor -eien, -armbaZoelter. Dhr. De R.o,o; bleek niet overtuigd; 'n larmhtazloaker zóu de ldoistiein niet dekkièta. Dlrr. v. d. Does weeis er «p, dat wanr meer er ovenefwrk ,a,an de pbditie bietaald -m'oiet wwrdieri, het voordeel dat. tie .ger mieente via het B.„A. -door die conitröle behaalt, weer verloren- gaat. Dhr. HollieistialLe geloofde, dat da polifie Zeer zeker v/el genleigd Za® zijn tot medp'wterliSng. 1 Dlei Voor z. Zei hef aan den Cpimmia-' Sa,ris ever te zhllen Hiaten. I 1 Dhr. .Vierma-ir© bepleitte ten dienste

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1