NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Bericht Complete Sorteering (feat '[tij*t 1/MjnUacdt' s Jtoeder DINSDAG 23 MEI 1933 FEUILLETON HOOG SPEL. f! BUITENLAND BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG NUMMER 61 29ste JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon Ncu474^ Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN In verband met het als Zondag if® viel en feest van HEMELVAARTSDAG, 2>al ons blad Donderdag niet verschijnen. Als vergoeding zullen ontzie abanmé te Zaterdag een. uitgebreider nummer ont vangen. I DE DIRECTIE. Saamhoorigheid op het terrein van het Kerkelijke Gods dienstige leven. Op den Katholiekendag te P'elft heeft rector Bots over - bovengenoemd onder werp d© volgende belangrijke rede ge houden. Het 'was een smartelijke ontdekking, al dus vangt Z.Eerw'. a,an, toen we uit de dagbladen lazen, hoe het Bolschewismc propaganda voerde met de materieel® schatten der Russische Kerk. Maar veel erger moeten Wte stahrikken, als we zien, hoe de Kerk bestreden wordt met haai' eigen geestelijke schatten, met haar tejigem waarheden. En dat is1 te zien, door heel de geschiedenis, ook in onz'en tjfd. De gToote d'waalleieraai-g van dezen tijd z'ijln de revolutionaire leiders, die voor de miskende mensehen verschenen m:et do leuzen van: vrijheid, gelijkheid en bro,e.- dersbhap'. Geen gedachten staan zoo stralend ver vat in Christus' leer pis juist de gedach ten der christelijke vrijheid, gelijkheid en 'broederschap'. Heel het Christendom is op de erkenning dier persoonlijkheid ge baseerd en onzte verhoudingtot den ge- xingsten mensch is 'door Christus gemaakt tot den proefsteen, het kenmerk van on zen trouw1 aan Hem. Huist deze geringste mensch is aan Kruis en Kerk 'en christelijke gemeen schap ontvlucht, het is Wet schrikkelijk^ ste verlies, dat de Kerk' in de 19 eeuweln van haar bestaan ooit galaden heeft. Die geringste mensch vond geen beveiliging meer in de liefde der gemeejnschap en toen heeft hij zich tegen die gemeenschap mdt rijm haat gekeerd. Het gevolg Was mate rialistische klassenstrijd. Christus en de geringste mensch z'ijn zeer vereenzelvigd ook' in hun beider lot, hetgeen Z.Eerw. nader uitwerkte. 'Zal naast Christus de geringste mensch zijn ©ereplaats gaan terugwinnen in onze sa,-* meuleving Rector Bots komt dan na zijn inleiding, waarin lnj' de christelijke verhouding van mensch tot mensch tenminste op: kerkelijk terrein belicht, tot de behandeling der éér,- iste conclusieYoor God zïj'n alle men schen gelijk'. f In het maatschappelijk leven kennen en erkennen we, aldus spr. ongelijkheid on der de menschen, voortvloeiend uit Ver schillende factoren. Ook' zijn sociale ge aardheid brengt ongelijkheid mee. Djezie 'Ongelijkheid, voorZoover uit de natuur voortvloeiend, gaf, onder den druk 'der heidensche ongelijkheid, den menseSion leien heimwee naar de absolute gelijkheid. On gelijkheid is echter maar bijkomstig, do gelijkheid is wezenlijk, omdat voor God alle menschen volkomen gelijk' a,an elkaar z'ijn. Opmerkelijk' is, dat de moderne st,a- ten dat goddelijk' inzicht over den mensch in hun grondwet overnamen. Zoo stichtte Christus om het Rijk' Gods pp aarde te vestigen een Kerk voor alle menschen. Z.EeTw. weidde uit over de wijiz'e, wa.a,r- Pp dit gelijkheidsbeginsel in de jonge Kerk werd 'begrepen; niet als abstract idee, doch als levende Wterk'elfijkheid. D'e Kerk' is krachtens haar wezen een familie-gemeenschap, naar het wOord van den Goddelijken Meester: „Gijf allen zijt .broeders". „Als iemand tot de Kerk komt pan geestelijk voedsel, dan schrijft Ber- dioefï houdt hijr op 'adelman te rijn *>f plebejer, bourgeois of proletariëralle ii „Hè. hè! Als heit mijl gegeven was, om unfjtn eigen levenspositie te kiezem, dan zPu i - verlangen ojn eigenaar te z'ijin van een bezitting ,als Pievamo." „Het is een bescheiden wlemsch," zei de zijl. „Wlamneer meh meer bézit', bezit mlan ■tevens de macht om kw'aad te 'doien, en als men kiwaad doelt, verlwekt uien vijan- dan, en als mem vïjiajadem hele®, leeft, men in anglst «n kem|t men niet het, reine gemot van een xusitilg, tevreden leivlem." „Mijn vader zpu dit mat u ééns rijm. iZioo, redeneert hij' ook. Dab is ook de'fe- dem, waarom hïjl.abtdij- hier is' hlïj'ven wo nen, zonder zich da moeite tje> gëvten maar meer te streven." „Hij koos aaer z'eker de. Wijisitie- partij1," gaf Ser Pantaleone toe:. „Hij: jhetft genoeg en hij' die genoeg heeft, is gelukkig." „Ja,. ,ma:ar .wie vindt ooit ,da-t hij genoeg Reeft i ptllW vader vèimd het eta ik' zPu het ook vinden. ials ik hear Was van Pietvlano.'Voor iemand van u|W beteekenis cm met uiw1 vergankelijke ornamenten vervallen, want voor Gpd bestaat geen klasse pf stand". Daar is vooreerst in de Kerk éen ge,- meienschappelijk' levensdoel, waaraan een gemeenschappelijke vergelding beant woordt. De Kerk veronderstelt bïj' haar gelijke wetgeving gelijke menschen. En ongelijk heid in w'ijd-uitloppende functies en sterknop'gébhuw'de hiërarchie is jnist in gesteld om door die ongelijkheid 'de ge lijkheid zooveel 'mogelijk te benaderen, Want de roeping v.an de bestuurders der Kerk is: te dienen. En Z.H. de Rajus nam den titel aan van „dienstknecht der dienstknechten Golds". Zoo, is de Kerk de vervulling van de stoutste droomen inzake democratische gelijkheid. Is, zloo vraagt spr. zich af, juist niet die gelijkheid het ideaal, wat aan de Kerk die meeste zprgen brengt Want, z|o,oals de vierde stelling opmerkt Mag wel die persoonlijke heiliging, •waartoe eenieder geroepen is', haar in,- dividueelem aanleg verschillend z'ijn, maar, z'e zal t,och altijd in harmonie moeten blijven en in nauw contact met het le ven der Kerk, d.i. der gemeenschap. Eerst voor de Farizeeërs, aldus Zijn 'Eerw., later vrot andere groepen, is het e,en groiote ergernis geweest, dat de| Kerk eischt, dat ,elke enkeling zich zal' schik ken, ten koste van offers desnoods, naai de gemeenschap. Christus' Kerk is voor allen, maar dat blsteekent niet, dat- de Kerk allen zou willen kneeden tot een doodellj'k© eenvormigheid; elk Heiligen leven is daar een nieuwe pakkende illu stratie va.n. De Kerl: is' vóór alles een gemeen schap, waarin gemeenschappelijk leven be staat, waaraan de enkeling zich wa.t be treft norm, leer, moraal, wet en eere.- dienst moet onderwerpen. Al komen we voor het typische ïeitte staan, <la,t de Kerk tegenover de verschillende Men oen verschillende houding aanneemt, dan spruit dit voprt uit haar drang naar ge lijkheid in dien zin, dat de Kerk "aan elk har,er kinderen zonder onderscheid wil geven, wat het noodig heeft. i Komt dit gelijkheidsideaal in het leven der Kerk ook voldoende tot uiting? Dezo vraag behandelde Z.Eerw. in de stelling: Het verderfelijke individualisme, dat het individu tot gelding wil brengen ten koste van de gemeenschap, heeft ook bij vele Katholieken die gemeensehapsge|- dachte verz'wiakt en vertroebeld. Spr. wee® in dit verband op den nood," Jottigen invloed van het individualisme, Welke ontaardde in een ovgrheersching van den een bloven den anderen of' 'boven vele anderen, wlaarbïj' 'de heiligste goede ren gemakkelijk bedreigd raakten, do piarsieonlijkheid van den evenmtensch in het gedrang kw'am en de verantwoorde lijkheid voor dien evenmensch verzwakte. Uit die is'feer groeide de klassenstrijd, door_ socialisme gepredikt en ''t liberalisme dat in tegenstelling met het eerste, langs duizend wegen in de ziel van het Ka.tb volk binnendrong. Zoo is de geest der Kerk 'onder invloed van het onchristelijk individualisme ver kild. De gevolgen van dat individualisme zijn niet alleen merkbaar .op. maatschappelijk, maar 'ook ''in het godsdienstig leven. Veler godsdienstig leven krijgt een louter per soonlijk karakter, zonder verantwoorde lijkheidsbesef voor anderen, Zonder sac menhang. met 'anderen. Met de pen en het woord hebben we ons gewend tegen de bewering, der socia listen, dat godsdienst priva.atzaak is, maar maar praetisWh is dit wel het geval, waar we de godsdienstig zedelijke beginselén veel te weinig tot gelding hebben ge bracht in ons' openbare leven en voorts op kerkelijk terrein zelf'onzen godsdienst plicht gaan beschouwen en vervullen als een persoonlijke aangelegenheid. Dit ï'aat- naam betieAfent het nieit veel, vergeleken melt hetgeen gij haidt kunnen bereiken, is heit maar belts zeer middelmatigs- Daarin ligt heit geheim van iu|wl geluk'." „U neemt maar Voor zieker aan, dat ik gelukkig jb'sn," z'eide zijl." Hij keek baar aan en eiem oogenbliki liep hij gevaar van éten hoofdweg af te dlw:alen in rijwtogen, die haai- aangelegen heden betroffen. Ma,ar hij- ..overwon die neiging. „Ik zlom wei blind moeten zijn, om dait nieit te zien," antwoordde hiji op: ofdoiein- dan 'toon. „Maar tto'eai iik u dat aeade, be dolelde- ik nieit alllleen u, maar ook jU'w va- dier- En voor hem is er reden gtemoeg. Een edele bezitting, ruim, maar toch alte dielrt bijl elkaar, ginds in helt vlek hooriglem, dalei belasting betelen ein lieonpjlichfig .rijta, hef kasteel zelf mlet alle bijgebouwen, dicht opeen gebo.u'wd onder de beeteher- meinde vleugels b'ehailvte misiarii ion dat paviljoen daarginds in flieln afgesloten huiLn," merkte hij, er naar wijizehide op on verschilligen toon, zooidait uit niet# bleek, dait hij' Langzaam en .trap|sgie|wijizte gekomen nVap, waar hij wieizlen wilde', helt doel, dat hiji reeds1 voor opgan had gehad, toietn hij naa-sit baar kw'am zitten. „Dat is een Zon derling gieibouiwltje," vervolgde hiji jnadein- kend. „Ik ka,n mij niet Voorstellen, met ste wordt iederen Zondag, gedemonstreerd door de velen, die bijl '"Jen aanvang der H". Mis huh rozenkrans vatten en met deze particuliere devotie hun aandeel bj- veren in de gi-oote gemeenschappelijke Gio'dsvereering van den Zondag. Zelfs de TI. Communie kirecg voor velen een per.- lsoonlljk karakter. 'Er bestaat dus inderdaad in de boven.- uatuurlijke sociologie van de maatschapp pij' der Kerk een Soprt sociale kwestie, welker oplossing m'et die dpr burgerlijke maatschappij samenhangt. Z.Eefw. sprak d,an bveir 'Je miskenning der Hoogmis als gemeensohapsdaad der Kerk en de verzwakking v(an den pa,- ro.chieband als een vers'chijhsel van die zelfde verzWakking der gem'eenscbiaps- gedaclite. Het is duidelijk, dat "de ver zwakking van dit organisme (de parochie) verband houdt met den individualistische!) tijdgeest. 'Dlan ligt het echter voor do hand, dat het herstel yan egn blopiend parochieleven van buitengewone bateojke- nis zal z'ij'n voor de ^loo vurig-jbr0g(een'da toenadering der menschen. In de nu volgende stelling behandelde rector Bots enkele veirsehiijhselen van meer practischen aaird, waarop de vol gende stelling doelt, waar gezegd wordt: Zelfs z'ijn er binnen dat kerkelijk ver band enkele gebruiken ontstaan, die den indruk maken, dat 'd« leden der Kerk op uitei-lijke- materieele gronden verschil lend Worden gewaardeerd. Hiermee wordt vooreerst gedoeld op de bezetting der verschillende leehen.-bestuiurslicham'en in «me kerkelijk' leven, van de 'regenten- colleges af tot" de besturen van maat.- schap'pefijki-'ehiaritatieve vereenigingen toe. Als regel komen arbeiders da^' niet in voor. Reeds jaren wöirdt dit v'öbjrbijlzien van den arbeider voor het bezetten deZef functies als een ïpiskfenning gevoeld en openlijk besproken in de arbeiderskringen <eeTv«. .Waarom, aldus Z.EjerW., zouden we noodeloios de onderlinge vervreemding en verwijdering in de hand werken?, ter wijl samenwerking "tusschen mensehen uit.- verschillende groepen z'uik'e groote voor deden biedt. Z.Eerw. bepleitte als tweede punt van practischen aard een „gelijke" plaatsgelidi- regelen voor alle piLaiatsen in die kerken, Waar men zoo iets zou kunnen fiskeeren. Tenslotte w'ees spr. er op, dat in de hedendaagsche mens'chhéid zeer sterk herleeft de drang.naar gemeenschap, zooi- dat elke inbreuk op die gemeensehapsgep dachte thans zeer pijnlijk' Wordt gevoeld, terwijl omgekeerd de consequente toiejposj- sing van ons broederschapideaal, tenminste 'Op kerkelijk "terrein, aan de zoekende mensebheid niet zal ontgaan. - OOSTENRIJK Vangiiin verklaart den nazi's den Oiorlog'. Vaugoin ,de leider der Chrisbelijlk-sio- oi'ale partij ein minister van pprloiga heeft dien naitionaal-speialisten den oiorftog ver klaard m'eit de Woorden-iwanneei' ops de naf.-isioc. den sjtirijid aauaeiggen, a,a,nva,arden wlji Wjj. zullen diejn isltrijld voeren mie't jalle tem dienste slaande middejlletn. Dit Oostenrijk' is een Duditseh land- Het zal duw zelfet-andig1 te blij'ven misjslcibiem „tpit eein toevlucht en besteherming twprden vooir da overige Duifsphersj gelijk helt zpio vaak in hat Verleden geweest is. Ik' zleg |da,t opk wjuke besitemmiing dat gehpuVd is." Er spkak uit die belwering .d,u.idelijk iaën vraag -eu zij beantlwloiorddedieioinmiddeillïjik. „Hiett is eien laiZareit," 'zjeide zijl. - Viea-schrikt slehioiof Ser 'PiaintaleDne 'op z'ijn -plaats been en Weier, ein de .zWarte looigen die ha,ar nil laansltaardein:, -misten hunne brutale uitdrukking. "Het wtord had cian somberen klank, die..iem'and al lerlei versöhr ikkingen voor opgen tfaoyjer de „Een lazaret?" vroeg hiji_omf|s|teld. Ziji legd© hem nu ujlt, „H;e|t. gebeurde in de dagen, toen mijln vader nog maar eau kleine jongem wlais. De pieslt hleersobife- in Florence en Werd oiok hiefh©en gebracht, naar het stadje. De mannen stierven als ratten en muizen- Om hen te redden hle-efit mijn grootvader dit lazaret laten bou,Wen ,en ook nog lamdere, die na dien Itójd afgebroken zijn, en hij, lief .Jiet door muren omvatten. Er Was een heilige. 'Mi noriet, eien zekere Era Clrisitofexo', die. de pestlijders hier kjwam verpfogen en Zeüï iopl Wonderbaarlijke wijizle 'bewaard is ge bleven voor bleSmeltltiing-" Uit Ser Pantuleioniei's gelaat spirak af- kle,er. „Eh be)w:aiarlt u het als' teen gedelnkteieken ter eiere van zulk' eien vreteselijke ge- 'benrtenis?" vi-oeg hiji. „Ach, neen. Zpoals ik u z'eide, waren in het beiwjuisfciijin van mijn ver.aintwjo|orde- lijkheid als leider va,n het katholi'-ke volk van Oostenrijk. K.a-tlnoliejKe' dagbla den worden in Duitschlalnld verboden, priesters worden veryolgd. De katholieke partijenw orden machteloos gemaakt. Dus Zeg ik Wij' blijven liever klein, maar iriïj1. Tijdens een andere beifotoging heeft de.piar- tïjleider der Wisensiohe Christelijk-s!0,ciailleh 'zich op dergelijke wüjize uRgdatem. RUSLAND Hict Franscli-Kusriscli non-agressie pact. LitWinoff heeft ®ian Paul Btenco|uir. aen teleigram gezonden, waarin hij meedeielt, dab de sovjetreigeering mpt gIO|0|te violdiole- ning kemlnis geln'omen heeft Van do een stemmige goedkieniring van het Frainsloh- Rusisiisth npn-agreBsie-piact door de Frari- sche; kamer. t Na erop: geiweaen ,te hebben, dat dezle geste de waarde van het pact ,nog fian- Zienlijk verhoogt, Verklaart de 'Riuislsasiche volkscommissaris: De heiele wiei-eld rnioiet weten, dat dit poot een belangrijke Vredds- faotox is nief voor heide landen, tmaar.Vpior da géheele wereld. is bestand tegen een Per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist DE KABINETSCRISIS. Candidaten Voiou- de m i n ieitier z'©t ie 10. Zoo als gejwoioinlijlk bij' Jen VporllMreideni- den arbeid van een formateur; om zijln ministerie «ponen te «Wlein, hebben de laatste dagen alllerlei geruidhtan de ronde gedaan van miniatrabeleln, die Voor de een lol andea-e iplorbefeuille in aanmterking komlen. Men hteeft daaxbif. in heit- oog te houden, dait de fonmatelur zelfs olp Ket laatste loogejiblik nog in de. mioiodzakellijlk- h,eid kan verkeerien, uanvankielijkle voor nemens ,om de batrojekenten tea' benoeming aan do Koninigin voor te dragein, te wjj'- 'idgem.. Zaterdag scheen de stand van zakfein te ziijn, dat dr. Colijn dei portefeuille van binnemlaindiïche z'aken zal kiezen. Ar:on.r 'Waterstaat kpmt ir. J. A. Kalf'f (lib.), de voormalige -direidtlepg Her Ned. Splovrwcgtem, in aanm-erkiing. Verder zouidem er Jlwiee vrijlzinndg-demio- cra ten in heltministerie W|0;rden ,opge;nio- men en mei mr. P. J. Oud en mr. IT. P. Merchant, aan wie .reep. de poyti^teilltea van financiën en onderwijs zouden zfijln totegedacht. Vrij z'éker schijnt lie't opk te zlj'n, dait koloniën aan dr. A. A. L. Rutgers (a.r.) gouverneiur van Suiriname wordt toiegéw'e~ zen, a.1 is opk dha-, W'elter genoemd. k oor een nieuw ministerie van sprite zaken Wordt pirof'. df. J. R. Sloteima-keï d'e Biruine (c.h.) genoemd. Bij de volgende departementen mioleit de kam®, dat de daarvoor genoemde persp- nen .mét hét bestier daarvan belasit zullen iWorden of daartoe bereid zullen Wlorden bevonden, apg zeer omZakér zljln: buitenlandsche z'aken: jhr. jnr. A. Wl, L. Tjarda van St.arkenhorgh Staahouiwer (politieke klepr onbekend) landbopiw handel en hijfvettheid (het voornalige, iweder in te stellen departe ment van dien na,am): mr. T. J. Ver schuur (r.k.), de tegeinlw'oprdiige minister van /oeconomisehe z'aken en arbeid; i defensie: mr. L. N. Deckers (r.-k.j, de tegenwoordige minister va,n defensieen justitie: mr. J. R. H. van Sohaik''(r.-k.) voorzitter van de Tweede Kamer. Onder Voorbehoud wlo/rden al deze na mén medegedeeld. 1 i er pok nog andere1 geboutwein, die n|ui afgebroken izxjn. Dit 'is het e'etnigei, dat is blijven Staan." 1 „Maar wia,ar.om'?" vroeg hij'. i '"„Heit heeft zijn nutt." I 1 i Hiji zag haar aan m'elfc opgétrokken Wenkbrauwen, die ongeloof aanduidden. „G'iji wilt mij tpdh nieit 'Zieggen, dait het beWöoind is?" vroeg hiji pp licht schertsen den toon. 1 i „Neien, neem" Heit viel hem oipi, dalfc zij' te snel sjjrak en haar stem had geltrild, terwijl zij' haar dileple^ eerlijke opgen schuldig yan hem had aflgelwiend. „Neen, neon," herhaalde zij. „Nu is het naituiurlijk niet roteer beiwOoad." Hij wendde langzaam zijin blik van haar maar de plek. Hij w'as er reeds van over tuigd, dat zij hem had Voorgelogen. Tioph moést 'hij' eerst meer zekerheid hebben. Eensklaps trok hij' zijn laingte beamen terug en sprong i.mef eten ploteelimgien uitroepi half overeind, tfemrijl z'ijn gelaat van kaar afgekeerd en op: den oimimu(uirde|n: tujin 'gericht wiais. Toen Voelde' hij:', haar hand pp fiiijin impiuiW. „Wa,t is ter'?." vrpieg zïj adeimlooiS. „Maar gij', mpielt u: toch vergissién," zfeidte hij. „Hleit is .wel degelijik bëwlopnd. De strijd tegen dc wieéMopshteid. De direote;up* van de N.V. Sjtppmyho- eiolade- en C.aoapf'abriek' Kwatitu ta Breda,, da heer Alph. v. lersel, heeft Weisflbiten,, wlaar mogelijk, in het hcdrijlf vfpufw'elijk: personeel door miannelijk te vervangen. Eén vijftiental afbeidlsters, bedi'enianid pékspneel v!an boniboinlmiachiinieSi, iisi oiut- 'Slagen. Haar* plaatteen zljln ilnlgeitioimm door Werklopize jongemiannien. H'et 'loon dat de-ze verdienen is geregeld ma pvai'lejg melt de vakbonden, ztoolwel R.-K., Chris- •télijké als Mo'derne. Dezle 15 omtsffiagen. meisjes ziullan nog 15 amdea-e wdr- den gevolgd. Aan piog ,15 jolngeimanlicn zal dus werk wprdian verschaft. Daar in ötuiklopm zal Wtorden gewerkt, hangt helt van dei jongelieden, léclf af. pif een redelijk loon Zajl bereikt, kuinnien wor den. Zoodna, voldoende vaardigheid Ver kregen is, zal :een loop, vain f 18 bereikbaar zijn. Diccesan» 'HaarlcJuséjie Katholélije'idag. De twaalfde Dioc. Haarlemisiche Katho liekendag, twélke Z.ondaig ,fcj Dépfflt Wterd geliOiuden, [wterd dpor ongeveer 1500 be- zio.ek'ers bïjjgélwppmd, iwaarpnder mgr. J. D. J. Aengememt, bis|sdhop van' H|aarlem, minister Detekers, minisltér Verschri(U|T en mgr. Taiskin, plreisjdieint Grop!t-Eieimdma(rie te Wiartotomd. De Kaltholiekéndag ving ,a.an met ^ean H. Mis in de St-, Hiplpiolyt|Ulsk!ea*k, p|p|géicliria- gein door mgr. Aengeneinit. Na, da H. Mi0 wals er een korte huldtebStaiRging ,aan' OhriiStus-Koninig bij heit H, Hartntonpif ment op hét kerkplein, ial)wa,ar piolf mgS'. aamlwezig !w|as. Gra,alleiden zélgdten liier éen spreekkoor, téifwljl 't volk het Cmido; alénig. Op de afdrvtea-gadteiriingen iu Stads Doe len 'Wend gteBlpirok'en over „Saanhoprighteid op mautéchaplpbilijlk gebied"; Saamhoorig heid pp kerkelijk gebied" en „Saandw- riigheid in hef huisgezin". Op.de slottivteilgadéring cm 4 u|ur in da St. Hipplolytu|sik!erk stppak die bissclioip do deelmeaneais itoe, 'ter-wljll do plfedhtiigheid mét het „Aan U, o Koning der Eèutwén besloten iwerd. Hén biddag. Zondag heeft de R.-K. .Vroujwteiihjni'd afdeeling Middelburg, ©en afljgielmeeinian biddag gehouden om dpor etend:r!a,(ti|t.ig Gód om iiiitkoméfc te slmiseken in tjjidem. De mee[slte leiden na derden dep mjorgtens: tot de H;. Tafel en bra,chfiem gedulrende den dag afwisselend een bazoek bij heit Hl- Sapramienit om fce bidden voor de voiO|rgeislch.révbn injfcemtia. Des mapiididags kwam de R.-K. Vr;0|U- .wtenband .afdeeling Ylisisangen mét 122 leden ite vioiet, biddend en vanaf de Lamge- viele Bru|g mét .onitplopid vaandel en de afdeeling Gpeis mét 70 leden per autobus en fdeits ter bedevaaa-t naar .0- L. Yrju|wle van den Poldea'. Dank rij.opk de 'offer vaardigheid d'etr .Zulslterafdeelingen was het' Maria-Altaar rijk mtelf bloemen véisderd, teriwijl heit dopr een z'ele van kaaffisliohten omstraiald wlas. Onder helt 'plechtig H°fi cm zes uhir voior da geziamenlijlke afdteeJ lingen 'gehouden, hield de ZeieneieriW. pas toor een tneffende Aharia-plrcek1 en .eindigde niet eene ppdriaieht der .leden aan de H, Maagd. De eans|t© badleVta,ar!t^gangsjberiS, heeft Middelbiurig lonitvangeni, mpgc tialrijkén maar dit genadeppird kblmlen om dopr Ma ria's vpoirsplraak' af tei simeiekan wlait mlan naar -ziel en lidhaam nppdig heeflt',j .Ver. Ziekenhiiisverpileging. In de vergadering van de Vereeniging Ziekenhuisverpleging pip iWialcheren, is bteslpten aan personen, die van den dag van ppneming aï' gedurende een jaar on afgebroken in een ziekenhuis hebben door- Het kwam mij' Voor, dat ik daar in de schadulw iemand of iets zag bewegen." „O, meien, njeien, pnmpgelijlkl Gij .ver- gisjt ui! Ëa' is da,ar nielmand!" Bij' iedérén letttealgrieep va,n die ademtoos uiigestplrokien ontkenning trilde' haar stepi ziemulw'achldg. Hij had aam haar het antwoord ontlokt pp dte vraag, die, hij' niet had gedaan. .Yol" komen Voldaan, haaelBte hij. zich nu op «luwte manier ,om haar geruft te steBen. „Wielmeien," zteide hij! Jma,, z'ichzteif uit lachende, „nji .z'iei ik', iwiait hét is de schaduw van dien kinpielsltogein plijfb'oom heeft mij'.parten geis|p|eield." Mét een glim- la,eh op zijiii volllb 'liptpién kag hij, haar aam. „Belaas," zeide hij, ,;gaj' hébt ieibs be- zHvOren, da,t de geest had kuurnen Worden Van Fra.... hop haat hij pok' Weer'?" „Fna Criétpfc» z'eide 'zij', hem. in haar verlichting vriende'lijk1 'tpelllaichiend. Maar hij stond op/. „Kpm, mijnheer, igjij hebt hier al te: lang geizie|t,en vqor ielmand in lulw top" „Ja, lang genoeg", zeide Panttalteome, mee,r ma,ar waajrheid, dan zij yeamioiedde en hij1 ©tpnd gehpion^aiam. pp om heen 'be gaan. ,1' (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1