E WMMQEMRLEN KMMI1T Firma J. LUYKX, Roosendaal HET HEERENHUIS Drukkerij N.Z.G. Inmaakbrandewijn. IfiëfeMmi* ONKRUIDVERDELGER V MIRCURIUS HAVERMOUT HET WOONHUIS EN ERF BENZO-RIJWIELEN G0EDK00PE TREIN I N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank ÉÉSMiiMHlSiÉS ZATERDAG 20 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN CENT PER PONDSPAK ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN j 1 - Dinsdag 23 Mei 1933, publiek verkoopen WOONHUIS WOONHUIS VIJF WOONHUIZEN MET ERVEN Woensdag 24 Mei 1933 publiek verkoopen Dinsdag 23 Mei 1933, openbaar ta verkoopen met afzonderlijke Bovenwoning BENZO RIJWIELFA8RIEK te Vlaardingen AANWENDING EISCHT FIJNGEMALEN KAINIET naar ROTTERDAM en DEN HAAG op 25 Msi 1933 DENEVERS FRÈRES „Hötel Zoutkeet99 te Goes, MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.550.000,- PANDBRIEVEN f 21.400.000,- RESERVE: f 581.052,92 Oij verdienste. „Ecu raam v&u hat Hqu|fa'.r;aiii'j!" wpeg da "beiwtóer van licit deftige kuis ver baasd; lia.d u dalfc dan oii»ige«iaa,k|tL2" „Neen, liet was ojiem." „Onmogelijk!" „Maai Ui verbeter ui „Mijlnbeei Camiibel meende," viel Toim Brimt in, „dat can aing'ciiftacki gaislfc dioior dat mam naai' binineu gegaan /wlaisl." „Lieve hemel, wilt u daarmee zicggcin, dab e.r nóg iemand in huis is behalve wij drieën." „Vermoedelijk 'wel. .Wje zjgCIJein dus een ondertwlc instellen." Nu Volgde eein niqulwte tioóht doioir licit r.iilime., 'weelderig: ingerioht .huisi- O© drie lnaiwem lieitein geen plekje, glropt genoeg om een niemsdh te vea*be!rg.en, oinidaorsinuii- feld. JVlaar zonder resultaat. De hSieinie patrouille keerde twiug naar de huiskamer, Waar de lieer des huplzfes 2'n helpers een liurtveiwlerking aanbood cm' hun z''n dank betuigde voor hu,n hulp' cu moedig optreden. „liet. gebeurt wel «cm moer, dat ik vo(t een dag in da Stad moet zijn," ver klaarde hij.; „gewoonlijk breijlg ik den nacht dan bij vrienden doftr, maar ditmaal wilde ik van de. gelegenheid gebruik .wa ken, 0111 eeinige gegevens, dio ik u,nodig heb, in ptuibbeiii Uiitt 'bescheiden die in. mijn werkkamer liggen. Ik heb daar vrij. lang gezeten en w»« juist naar boven gegaan, ,un wij te juist,® te leggen, toen het ge kraak van de .tragi... Maar dat open ïaam begïij'p ik toch niet." „Misschien," oppande' Toni Bruut, „werd de .onbekende;"in zijn voornemen verhin- deird, door de nadering van,- dein hoer Campibelmisschien heeft liij zich uit do voet on gleimaak't toen hij voiBttsta.pipie.n noord© va.n uit de aangrenzend© straat." „Ik ben errieipl mijnheer Land. „Dia ©ziel va.n een chauffeur hee'flt banpden ïionjdgesiohameld, vóór .hij mietb den auto naar de garage ging. Maar komaan, hee- rcin, drink eerst nog ecinis op ons nachtelijk a.y'on!tujua'l" „Neen, ik verlang* naar bed; 'wol to ruston hoeren!" lachte Tom Beu,uit. De beide a.ndealen bleven achter. „Eu u ooik', mijhhcier Cajnipbel," epniak do gastheer, „ben ik' gropfeii da,uk schul dig." „Gun u da waarheid zleiggon," utit,waord- da do .ander, „haat ik geen Cauvpbe.1 en ben ook ,U(W buurman uieifc." „Hiel. koomtl er niet .op aan," z'eï hij„ik ben .evenmin, die ik schijn." „Jat weet ik," e.11 de. 'wo;u,ld-be mijnheer Campbell haalde een wlarMiiiiiigjei to voor- scihüjn, dat een eigenaardig .gevormd boor- tljo bleek tie zijn. „Het lag maast de brandkast," verhelde hij, „ik jaapte heit open. stak het, in mijn aai. Wij, beiden isichijlnemi vopu* vagaodU hetlzelfda terrein it® hebben gekozlen ein speelden come,die mieib héteeilïde euidcdeia." „W«j zullen lOenfllijik' 'deie|len," (stelde do ander vopr. - Den volgenden dag veiiimielddein de kban- te|m e,en belangrijke inbraak in een deftig perceel, 'waaruit een groot© waarde aan zuiver en kostbaarheidea ®'as Weggehaald. Tom Biruntj, inspectiën,r van ppiitio wals woedend; bijl zlwioielr zich te. zulten Wreken, maar vorzWoieg wijlsellijk dialfc Siïj zelf een rol had geiSprfd in het na,ehJ tcTijk avontuur, Waarin hij twee gentjie- msvn-ddev'en bij elkaar had gehraclil jeai, zpudcii" erg, in 'de gelegenheid had geisiteld hun slag te slaan. WjEEKLIJST van 2127 Mei. ZONDAG, ''Mis van 5c Zondag na Pasciien, Gloria., 2e gleb. H:. Aufridus, Bisschop. Bel., 3 Concede,. Credo,. Praef. van JPaiscten. MAANDAG, Mis van Kruisdagen, geien' Gloria, 2e gab. Concede, 3 Kerk' of Paus. Praef. va.n Paisehen. .DINSDAG, Mis als gisteren. WOENSDAG, Vigilie, van 's He,eren Hemelvaart, Gloria, 2e geb. Kruisdagen, 3 Concede. Praief'. v. Pasohen. DONDERDAG, Mis 's Heeren Hemel vaart, Gloria, Credo-, eigen Praefatie. V'RoJDAGMis H. Philippius Neiriuis, Belijder, Gloria, 2e geb. Octaaf1, 3 H. EU'u'therhis, Credo. Praef. 's Heercm He melvaart. ZATERDAG, Mis H. Beda, Leeraar, GLria, 2e geb. Ooi. 3 II. Joannes, Credo,. OOEiS. (Parochie H. Maria Magdaleua.) ZONDAG, uitreiking. Hi. Communie omi half 7, 7 uiur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg:, 10 piur de Hoibginiis. SichaaboMeiCcte vooir den Goeden Herder en tot Bescherming .van meisjes. Nam. 2 mur Catechismus, 3 |u|ijr L,of met Rozenhoedje, half' 5 Maria-Ooingro- gaitie 2e, aid. der jongere meisjes, 5 uu.r Patronaat. Maandag, Dinsdag, Wjoieinsdag1, Kruis dagen. Do Litanie, mm Alle .Heiligen. DINSDAG, 's av. 7 ,u|ur Meimaandlof met Roizieinhioedje.. WOENSDAG, 's av. zes ujiir biechithoo- re,n, 7 uur L,of. DONDERDAG, uitreiking H. Cpnïmu- nie pm half 7, 7 uiu.r, na, da Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 trui' Hoogmis. ZATERDAG, vanaf' J, uMr biechtgele genheid, 7 uur Mairia-lof' met roizenh. Erederic Ozamim. Zafordag (heden) beginnen te Parijs de feest elijiklieden ter gelegenheid van 't .feit. dat belt honderd jaiar is geleden, dat doior den Parijlaahen adVoioafUt ,cn Sorbon- .peprofe'SSpr Pj'eide.ri'C Ozanam de Sint NEDERLANDSCH FABRIKAAT Viiicentiuisvereeniginig wei'd opgericht. De' fcesteai vangen aan met oen algeimetne 11. tlomimuinip, in de. Basiliek van liet H. Hart, waarbij mgr. Bieissan, Bisschop, van Lau sanne.Geneve, eein toespiriaak zal houden. Na een bezoek aan het graf van Pz'ainam, hetwelk zich bevïngt in de urypito van dB Karmelieteiikërk jn de Rue dei Vajii- gia'ard te, Parijs, zial mgr. Baudiillaxt in den tuin van het Katholiek Instituut ite Parijs den zagen geven jnat, het Allerhei ligste. Don volgen,den dag, Zondag 21 Ata', zal door dein kardinaal-togaaifc mgr. Velrdier, Aartsbisschop, v,au Parijs, in de Notre Da,jne een Ponlifïcale Hotigimis worden opige, dragen. Kardinaal Bèneit, aartsbisschop! van Passu neon zul eau II. Mis opdragen in de kerk van St. Eticinnio du-Momt op, Maandag 22 Mei. In den namiddag w'orden de plechtigheden beislo- fetii wet een Solemneel Te Dfuim. in «Ie Notre, Dajue. Do vi'raing izial zich jjjdhter niet alleiein opi kprkejlijik gebied helwegen,, ook zullen tijdens de herdenkimgsdageai talrijke veirgaderinigen en feieis,lelijke biji-cln- komsiten worden gehouden. Niet alleen in Prank'rjk, maar over de g.e'lieelc jfïereid zal dit eeuwfeest wet grootc, plechtigheid worden gevierd. 'Frederic Oiztoaan, de siticntcr van de Vineieinltiuisvenecniging, werd geboren te Milaan den, 23st,ein April 1813. Zijn vader was een Eranseh gen,eeis.- h.eer, die tijldenjs de revolutie naar Italië was uitgeweken. Eenige maanden geleden is in heit' geboortehuis van Oizanain in verband meit liet verleggen der npoilijln van de. Via, San Peitro all-Ontoi te Miil'aa.n algebroken. De' gedenkstiètm, welke zich sedert jaren in den gevel van dit buis be vond, is bij (Jie, gelegenheid overgebracht naar de kerk van San Carlo, waaii* Oasa- Tiarn het heilig doopisel ontving. Frederic Oizanam studeerde te Parijs «n na liet beëindigen zijher studies, yesltigde hij zich als advocaat aldaar. Op, jeugdigen leef tijd, reeds in 1840, werd lij benoemd tot professor aan de Pa.rijsche Universiteit. Eenige jaren tevoren had Oz'amam, teza men ,jnet een 8-tal vrienden, do Vincen.- t,ni.svereenigiiig opgericht. Onanam over leed to Marseille ,opi 8 Scpf. 1853. Eenige jaren geleden iVeird zij'n stof'lclijik over- schot in dc Caimelictenkork te. P.arij's bij gezet. Sinds fenige jaren is het proces der Zaligverklaring van Frederic Ozanam aanhangig e,n men koestert de verwach- itdng, dat da stichter der Vinoonltiusvcr- acmjging binnen pief te, langan, tijd tot de eer tier altaren zal Worden verlieven. Hoewel klein bago,nnen, is de St. Vincen- tiulsvereenigiii.g Ukmis bijna over de jge- liéelc wereld verspreid. Vooral tijdens da jaren 18501860 heeft de veireeniging ce'in gepote vlucht genomen. In die jajien weirden in de meeste landen va,n Eiuropa en ook daarbuiten afdeelingcin opgericht. Da jaren tijdens de regeering yam NapiO- lojom 111 wiargn voor de Vereenigilng liet mioeilijkst, daar men toen deze instelling toil, ontbinding trachtte te brengen. De Vincentiusvereeniigiinig wist eidbter aan deffiei aanvallen weerstand te biedein en gaaf ook thans nog .steeds1 voorf zich uit te 'breiden. .Ter gelegenheid van het leieulw- leiesit heeft Z. H„ Pauis Pi|uB XI een «ehrijven gericht aan den tegeiniwloordigen algemecnan piregidemt de Vérgès, waaraan Z. II. o.a. zegt„Mei yreugde mag [Wor den verklaard, dat de St.. Vinoentiusver- eeniging temidden der droeve tijdsoanstam- digliwlen, verre van uitgeput tei zijn door den n.uidigeu crisis en bchoaflte te hebban aa.n nieuwe levenlsisiaiplpien, Steeds is mpi- gc-,trokken naar een bloeiemdeir jeugd, en arbeidend in den geest, van haar bawlom- derenisiwaaxdiigen stdcliter, in eeuwoud en stille, zulk een rijke oogs|t van goiede vruchten heeft mogen verweirVen". ZiUimrk|0|Oll beven aLcs. Weet u wat zuiui"k|0ot is?, Dezo vraag schijnt in Nederland misschien belache lijk, maar in Amerika 'k;on men eenigo jaren geledon dezfe vra.ag met 'hetzelfde reecht stellen als te informeeren naa.r nieuwe ópiocpue,-makende uitvindingen op heet gebied van klankfilm of televisie. Lieden, die reeds: een keer dd gi'iooto vijver .ovterg-eatoiken wia.rcn, z|o|uden, mis schien den neus opgetrokken en gez'egd hebben: „Zuurkool? Da,ar moot je voor naar Duitsichland 'gaan! Daar krijg jo eiken dag zuurkool!" Diuitechüamd geldt inderdaad n,og heden ten dage al^ do gjoiote voortbrenger en verbruiker van Siauerkraut, „het zure kruid". Deze .suprematie loopt thans ech ter gevaar in de verdrukking te geraken, want Amerika heeft er den smaak van ta pakken gekregen en pp weg de 2iiui',- kpol als het beste (dus ook gezondste) volks,voedingsmiddel algemeenen ingang lo doen vinden. Zooaïjsi de statistiok bewijst worden in de Ver. Sitaten thans jaarlijks reeds 400.000 vaten Zuurkool geprodu ceerd, die een waarde vertegenwoordigt In van 3.500.000 dollar. De zmurkjopü heeft haar geschiedenis, .Wanneer men voor het eerst opi de ger dachte is gekiomen om k!oolr in emiafte roepen te snijden en. deze ,onder toie|vo,ep ging van z'oiut in eigen sja,p tot gistipgl fce brengen, is thans niet meer met juistheid vast te stellen, maar zeker is Let. dat het product tot aan zïj'n invoer in de .Vereenigde Staten een lange ges,chiejdenjs achter den rug heeft. Een gesehïedscWiji-, ver heeft medegedeeld, dat deZei wijze vau koolbereiding bij de Tagtaren in Azië gebruikelijk was, dat van het O.^st: E,uropees1cho, Slavische volkcu en v,an deze weer de Germanen de spijs overge(- nomen hebben. D© fabriekmatige berei ding was in elk geval, vóór z'iji in geheel Duitsehl'and toegepast werd, reeds in de Nederlanden en m den Elz'as; bekend. Etoi" granten brachten later liet recept naar Amerika wlaar dan ook allengs; het in,- maken van kaol in liet familieleven in gang v,ond, totdat de mioeilSjkheden en den omslag die het inmaken meebracht, door de industrie wwrden overgenomen iwaarvan liet eerst St. Lopis, en .thans het Noord Amerika,ansplie mee.i'cnplate.au 't centrum is. Die firma Doedens Co. had een nieuwen reiziger. Epn fameus verkoo p-er, een ontz-efteaid verkooipor. Daar stond hij vo-or beekelid, al zei h'ijl "tzelf. E,en echt verkojiplkaiiion! JlJeii eersten Zaterdag na z'n in-diensk treden bracht hij' b!ij| 'D-aedens Op>-, alvast z'n declaratie.. „Wat .beteekent datvropg. iSiebaistiaan Dpe.dens, de oud ste firmant„diner met champagne, X 35,Dsat betaal] ik piet I," „O-ch, mijnheer, dat behoort' tot m'n tactiek, cu betaal nu maar w,el. Dat zit zó,ó: iu kent Stokkers in, Tilburg toch, die nooit kloopien wil'vaai vreemde reizi gers? Nu, 'die. is te paaien met een iffijn diner. En dat do.e ik daoi pok; eenvpiU-! dig, he?" „Enlaa,t de order van 3akk'ert! eens izfen ,,jia, iz'icf u, een order iieb, ik! hog niet; ik iz'at al in hot rosjaurant en toen ging de telefoon voior mie©, En Wat denkt iu? Sakkers! H]ijl belde me af; Wijt "kwam niet. En toen heb ik maar alléén moe ten dineeren." Waarom heb. j© vier piotten o,p het fornuis,?, l Ik ligiok vier soepen! Waarom' vier Misschien lukt er één. BarbierZal ik u even na,schoren Klant Kolst da,textra Barbier: Neen. Klant |S|cheer me dan morgen maar na De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des avonds 81/2 uur (N.T.), in de „Prins van Oranje" aldaar onder Goes A. voor de Familie VAN EENENAAM- EGQE 1. WOONHUIS a/d Qroote Kade No. 16, met daar achter gelegen a/d St. Jacobstraat 110. 5, samen groot 86 c.A. liet eerste is in eigen gebruik en het laatste is verhuurd aan C. L. F. Beirnaert voor f 2,75 per week 2. WOONHUIS EN ERF a/d St. Jacebsstraat no. 10, met daarachter gelegen a/d Oostwai 110. 5, samen groot 1 A. 6 c.A. Het eerste is verhuurd aan D. D. v. Heze voor f4 p. w. en het laatste aan F. H. Huij- breclits voor f 1,90 per week; 3. WOONHUIS EN ERF a/d St. Jacobsstraat no. 32, groot 44 c.A.verhuurd aan A. Stroo- snijder voor f2 per week 4. WOONHUIS EN ERF a/d Wijngaardstraat no. 44, groot 71 c.A.verhuurd aan Wed. E. Steutel voor f 3,50 per week 5. WOONHUIS EN ERF a/d Rozemarijnstr. no. 10, groot 2 A. 10 c.A.verhuurdged. aan Fr. de Dood en ged. aan A. Paauwe, ieder voor f2 per week; B. voor de Familie J. J. DE LAAT a/d Heevnisseweg nos. 22, 24, 26, 28 en 30, elk groot circa 1 A. 16 c.A. Verhuurd no. 22 aan Wed. Thoore- naar voor f3,50 p. w.; no. 24 aan Wed. J. Heijnsdijk voor f3 p. w. no. 26 aan Wed. M. v. d. Sehraaf voor f3 p. w.no. 28 aan J. v. d. Straate voer f 3,25 p. w.no. 30 aan J. Boonman voor f3,25 p. w. De perceelen zijn allen voorzien van gas- en waterleiding. Voor bezichtiging zich aan te mel den bij de bewoners. 31433 66 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op 31445-18 des namiddags om 2 uur (N.T.) te Ovezand, in de herberg van Verbeek ten verzoeke van dhr. J. VERHOEF, te Ovezand op het dorp, kad. sectie A nr. 1108, groot 1 Are 81 Centiaren. Op gebruik bij de betaling. Inlichtingen te bekomen ten kan tore vau genoemden Notaris. WEER IETS NIEUWS Pinksterbloemen 2 ons 15 ets. Pinksterbloempastilles II ons 15 ets. Fruitsoda, Champagne Pils, Ginger Ale, sterk, bruisend, 12 ets. per Literflesch bij inleve ring van ledige flesch. Botercake in cellopha ne verpakt 35 ct. p. st. Denkt aan Notaris VERBIST te Goes is voor nemens op des avonds 8 uur (wettelijke tijdl in de „Prins van Oranje" te GOES, ex art. 1223 B.W., in het aan de Groote Kade te Goes, no. 28, met daarachter gelegen HUISJE, samen groot 2,81 Are. Het heerenhuis is verhuurd voor f900,per jaar tot 30 Nov. 1936; het bovenhuis voor f 5,per week, het huisje was verhuurd voor f2,50 per week. Te bezichtigen iederen Donderdag van 2 tot 4 uur. Aanvaarding bij de betaling' uiter lijk 27 Juni a.s. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris, te wiens kantore het huur contract ter inzage ligt. 31401-31 Het allerbeste fabri kaat. - Alles Half Transport. - Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. BESTE DOELMATIGSTE GOEDKOOPSTE OVER DAUWNAT GEWAS BIJ HELDER WEER 8 0 0-1200 K.G. PER HECTARE! in de ORIGINEELE WATERDICHTE 50 K.G.-verpakking Inlichtingen en brochures GRATIS bij de N.V. VEREENIGDE KALIMAATSCHAPPIJLandbouw- kundig Bureau, AMSTERDAM (C.)> Heerengracht 342. vanVlissingen, Middelburg, Goes Kapelle-B.,Vlakc, Kruinlngen-L, Krabbendijke, Bergen-op Zoom, Roosendaal, Helmond, Eindho ven, Boxtel, Tilburg en Breda. (Hemelvaartsdag) Strooibiljetten kasteloos a/d stations De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! ffcU"! vanaf f 100,tot hN IJ clk bedrag. 6 M Iedereen schrijft. Br. p. antw. „De Onderlinge" Schiedam. Ook Hypotheken. MAAKT thans uw ADVOKAAT door de bijzonder goedkoope eierprijzen. Speciaal voor het doel ge stookt met Advocaatrecept en gratis pakje Vanillesui ker, welk een preparaat bevat, gelijk fabrieksge heim voor spoedig dik wor den en tijden goed blijven. Ook aanbevolen voor inmaak- v. Boerenjongensrozijnen en Abrikozen. Deze inmaakbrandewijn kan ook als gewone brandewijn gedronken worden. Per literflesch f 2,80. Deze speciaal gestookte in maakbrandewijn alléén ver krijgbaar bij 31389-36 Langedelft - Middelburg Likeurstokers Distillateurs Levering franco. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEFOSIT-INRSCHTIfÜG. Houdt gorogold «Ikon DINSDAG, godurendo do markturen zitting in hot an beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzakti CONDITIËN ZEER BILLIJK, lam-ac De Bank stelt verkrijgbaar: 4'/2 PANDBRIEVEN tegen beurskoers in stukken van f1000,f500,ep f100, De Directie: m. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Groote fluancieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad* ELKE POEDER VAN HET iswi aj3ó(k&eJi in tH&üï PER STUfC 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden-). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland FIRMA GEBRs. MULDER te Goes.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6