KOOPT OOK EEN OF MEER LOTEN TEN BATE VAN HET CRISIS-COMITÉ HANIJTO STAND 33 en 34 plus Grootere Bezuiniging p. LOUISSE H. MERISON ZONEN's Ijzerhandel N.V. Tentoonstellingsbezoekers! Firma A. DE JAGER-TOLHOEK uw land; uw eigen Industrie! HANIJTO F.de Soomer BEZOEKT OP DE HANIJTO Jacob Snoodijk, Goes j Amusements- Verkoops-Automaten. CITROËN Bezoekt onzen Stand op de HAMJTO Expositie van nieuwste modellen. L. SNOODIJK, GOES B B De nieuwe Chevrolet „STANDARD" een zes-cylinder Chevrolet „STANDARD" Bezoekt onzen Stand oo de HANIJTQ-Tentoonstel ing „Melotte" Melkontroomer „Melotte" Karn-Knetfer Haal het bij „LrlDO Zie onze Stand op de „HANIJTO" DAMES' Ve,£eet voo,a' fl'et den te be- Voornaamste kenmerken 20=27 MEI Officieele Opening Fa.W.SGHIPPER&Zii, Sport-Artikelen en Rijwielen. zicMigen van de Sinter-Naaimachines Voor Gaas: J. ZWARTEPOORTE, Piccardstraat Gt Tweed BEZOEKT ONZEN STAND STAND Bezoekt onze Stand op Hanijto. j NV. Stoomwasscherij „De Zon" Goes Fa. Wm. F. KLOPPER ZATERDAG 20 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT BEZOEKT ONZEN EEN VERRASSING m Aüe hoedanigheden van Chevrolet meU Alle prestaties van Chevrolet 1. Zes-cylinder kopkleppen motor. 2. Wielbasis 2.72 M. 3. Benzineverbruik 11 L. per 100 K.M. 4. Valstroom - carburatie. 5. 110 K.M. per uur. 10. Tochtvrije ventilatie. GOES, Tel. 287 - MIDDELBURG, Tel. 569 6. Geruischlooze tweede. 7. Octaan-re gelaar. 8. Vol-automat. ontstekings-regeling. 9. Ffsher-carosserie. «e GOES. De „SAVAGE" Wasch-droogmachine lost alle bestaande moeilijk heden op, zoodat het in ieders belang is, zich op de hoogte te stellen, welke practische voordeelen hierin ook voor U liggen opgesloten. Lange Vorststraat 37, GOES, Telef. 230 Stelt U belang in de afwerking van uw woning? Zoo ja, bezoekt dan onze Stand op de „HANIJTO", Opslagplaats: Middelburgschestraat, GOES - Telefoon376 Ken Steun Ken Steun Handel- en Nijverheid-Tentoonstelling IN HET „SCHUTTERSHOF" TE GOES Hedenmiddag 2 uur: Tijdens de Tentoonstelling 30 korting op al onze Stoom- en Verfprijzenl HANIJTO. Bezoekt onzen Stand Fotograaf en Portret-schilder. Bezoekt den Hanijto-Stand! Filmcamera's - Fototoestellen - Geschilderde Portretten lederen avond Film-demonstraties. Maandag 22 en Dinsdag 23 Mei 1933, onze speciale Stand van Lange Kerkstraat 25, GOES 99 Groote sorteering Tabletten. j Bezoekt STAND Bergweg 153, ROTTERDAM. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O AGENT: Na 4E FEUIL HOOG van den ÖV! |15«3U9« JS'KSH»; Ai?- U wordt gedemonstreerd het nieuwste op het gebied van ELECTRISCHE WASCH- MACHINES: wasschen en drogen met een en dezelfde machine!! Kunt U zich voorstellen, nooit meer afhankelijk te moeten zijn van weers gesteldheid. waar wij uw aandacht vragen voor: BEKLEEDINGS-MATERIALEN, o.a. „Eternit-Emaille" voor winkel, woonhuis en sanitair bekleeding. Triplex in diverse Houtsoorten, Celotex, Lighnolite, Heraklith platen enz. met bijpassend Lijstwerk. WEGENBOUW-MATERIALEN, o.a. „Bristar" wegenteer, Porphierbristar, Veld-, Ring- en Vlamovenklinkers, ook dik formaat VELE BEDRIJVEN IN WERKING iNZENDINGEN van INDISCHE KUNST en CULTUUR De attracties staan onder leiding van den bekenden CONFERENCIER BARTOES G. GEYSEN, Directeur. met aangedreven door Electr o-Motor. GOES. NIEUWSTRAAT 45 TELEFOON No. 10. 's middags en 's avonds zullen, als groote attractie, door bet Indische gezelschap Tjakja Timoer (een straal uit het Oosten), Indische dansen worden uitgevoerd, voor welke H.M. de Koningin zulk een groote belangstelling heeft getoond. Tevens zullen door dit gezelschap Wajang wong- en Wajang koelit-voorstellingen worden gegeven, begeleid door gamelanmuziek. Op verschillende uren van den dag zal bovendien een KRONTJONG ORKEST zich laten hooren. WOENSDAGMIDDAG om 2 uur, groot Kinder-Nlatënée, optreden van den Hof-Goochelaar, Wil van Houten, die ook voor Zijne Kon. Hoogh. Prins Hendrik is opgetreden lederen dag gratis Koffie- en Thee-uurtje bij de Firma Douwe Egberts Doorloopend Concert door het beroemde KASPOLAVOS-ENSEMBLE ZATERDAG 20 MEI, 's avonds, Concert door „Euphonia". DINSDAG 23 MEI, Concert door „Hosanna". DONDERDAG 25 MEI, 's avonds, Concert door „Euphonia". CADEA.UX: Elke 10de, üOste en 100ste bezoeker(ster) ontvangt een geschenk, wo. zeer kostbare, als fiets, stofzuiger, slaapk.ameubl. enz. De tentoonstelling is geopend van 1-5 eur en van 7-10 uur. De attracties tot 12 uur in den keurig verlichten tuin. Verzuim niet deze tentoonstelling te bezoeken, die voor jong en oud een groote ontspanning is. Entreeprijs 35 ets. 's Middags en 's avonds. Entreeprijs 35 ets. Waar krijgt U zooveel voor uw geld RECLAME-BONBONS, 2 ons15 ct. COCOS-VLOKKEN, 2 ons15 ct. PINDA-CHOCOLADE, 17 a 18 reepen, 1 pond 25 ct. BONBONS „IDEALE", >/2 pond25 ct. Eveneens de leidende Hollandsche firma voor Amerikaansche PRIKBORDEN. o. O O XATERDAO» Perïsi De twee" zaten beken de Kamer ro vol damp v,an khst buurt van cle 'damt eau-dejciolbgne. Op c (feestelijk® wanjorde, hollandsche schilder verf z'°iu versm'eeird iof heel! gevuld met j bruin pit' helder al 'met taartjes| splezten p laren met oen rpz| ,op; 'n andere scIm miniatuur-taartje^ r sjioeltjes; 'n tromnu pootjes en anderei Jf| allesl bijl èdklaar i iom niet op üitgelKek! (En verder 'het heel'e kring van gró;c nen met «ware buien, en dames] m gedempte, elders| gj natie, alsof de hoogc aan 't convers-eeren De mannen damp .trokken gewichtige re hoornen op. over - Crisjs en sociale den vi,oer gehaald, zingen kregen een b part'ij hwiam' :olp de gingen werd zorgi gevallen, bestredei sahpuders opgehaald ■waarop mannen pl Jadereen had zijn tuigingszJwaren inz< kar je." Aan den anderen beurs ging 't medelijden toe, wan «ver een geval van een veiligheidsspeld k ig een sjpelil 'die ve de veiligheidsspeld gemakkelijk' naar omdat in dergelijke twee partïjlen p'f m gesteld zfij'nDe hee z'cllig, prettig gedes tende menschen, cl weer eens allemaal! Intusschen zaten tig achfer de tafel praatte van t'ijd tolt lijk hoofdknikken met het verhaalde, te, Kijken, den kfin) groote menschen, in de w'erel'd inna er zich in klitte oi\ menschen zlijh kïni uitgebabbeld 'w|as, 3 lover in den sjoel! kamer rond, knikte i naar de een, en k! stopte een klfemkin 'ilik tu'ssehen de j handen in do schpo, K°r'k naar al' die gn iw nderde zich dat ischen ha,ar ldnderei •ja Wijha niet voorste groot en oud zlijh'. Met z'n tWeeën za Dan Keken ze alkaa en knikten tegen c z'eggen, met een blik allsjof z'e wilden zeg. maar een lïj'n stel Maar dat zeiden ze dachten ze miaar. I afe z'e met z'n tw'eeë [Nu keken ze mlaa ze daar zaten, ging en onbewust hun aan hun ,oogen vooi 'En z'e k'ek'en 't i Ze^ knikken in stil Leven en dood trek! 'hewiogen kamer 7a;a, O,ok de do,oden. Ooi „'Ja,' denkt li5jr, had gehad dan iber gew'eest." '„Jia," denkt zlijj „i zloio'n goeierd. Al's j was ik, êr vast hiel Beiden denklen to'ch fijhe kinderen 'D)e| iTjruiale Riaffl itJogenw purdigbeid v en Madonna Fiullvj [hartelijk, hun hlijlds lovjelr ?dj'n Mijkhtaiaii en (WiantiwilwleM <sict va'n1 dien opiden unit Waaruit S,er Pa,ntal heieir van Pievanpi Iberaadislaagd iein d Waarschijnlijk' had haaj! hetgeen gee spreken best w'a, zaetr (goed mogelijk kif zlgi'cte, bevriend Onsiini. Hierdoop <wie vloiedigier het feit hed.d to Pieva-no bt (Verlangend ,om had hijl rich dadel ibegievein onder Vo« hoefte had aan fri kwam, de t'okdaligf geimg ya,n een med „Wlat, mijlnheerj foestand. Dat zoul aVond had-t .gijl Jfol liiit'ein. Gij moet ru» ,uw| krachten teajug hielt, voor ,uiwi leve t Panitialeone laohdi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4