A. TILROE VOETLIJDERS Dr, J, G, KINDERMAN Lange Vorststraat No. 74 Hoogere Borgeiscbool Reclame van deze week JOOST 6ALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELiNO] EMDEN DAMES Dorpsherberg gjjj. v. BELZEN.Goes Fa. D. BAKKER 10 tot 15 procent korting! Een flesch eerste soort Slaolie Zes stukken Karnemelkzeep U KOOPT QOEDKOOPER BIJ: ZATERDAG 20 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GEMENGD NIEUWS RECHTSZAKEN Advertentiën Met twee boorden 3,25, 2,75, 2,25 Metlèèn boord f 2,00. 1,75, 1,50 Polo-hemden f 1,75, 1,35 0,95 M.VAN L00,Middelburg OOGARTS, houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de BUIKBANDEN CORSETTEN „FOCUS" Fa. A. R. DE MUYNCK Rijks Hoogere Burgerschool (A en B)_fö GOES. De aangifte van nieuwe leerlingen MAANDAG 22 MEI van 10—8 uur ZITDAG voor „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck aan te besteden: Het vervoer van ongeveer 400 ton Steenslag van de haven Borsselen naar de verschillende wegen. Veilingsver. „Zuid-Beveland", Dinsdag 23 Mei a.s. Ie Kruisbessenveiling. TE KOOP: met logement enjrergunning NIEUWE HARING 5 cents per stuk. TONG kost bij ons maar 25 cents per pond. ZEEUWSCH TARWEBROOD. CLEMENT'S Meubelfabriek, Ganzepoortstraat, Goes 32 cent voor één kwartje SINT ADRIAANSTRAAT 17 GOES ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. [We c*it ffi Zn. voor f 10962Geblr. Schrijf- ver Mz. voor' ïf 10.000; M. F. Goéden mondt voor 10522Pi. H. Nibmie'kejSj voor £9000; KT. van S|aJAen voor f 10.900; Pe Bruïjtos Van Riet voor f 11200. iViopr perceel II, omVattend© de oonl trolegetooulwtjesi met betomtxappen, de gef- heele betomschutting- enz1., w'as de inschrijf- ving aldiisj: firma iW|. p|. van Se JViaert •voor f 5762Gebr. Séhaljlver IVCz'. voor £5700; M. F. G oed.mondt voor f5524; !H. van Sflbben voor f5880; Da Brudjno Van Riet voor f6400. Voor de m'aspa werd ingeschreven door de fa. FrenkS en Barentsen voor f 13094, VOOR EERSTE RN [PLECHTIGE H. COMMUNIE gouidlen en zilveren Kimisjies, Soaipuliw-nicdaillles, (nieuwe modellen) .zil veren RoiZenkrainzein, em,Z. SIMONS' GOUDZAAK. CAdv.) 'HOTELIERS en SLAGERS, verzuimt niet de stands van Bolderman te eten op 'de Hanlijto. S'cliwe. De steunregeling is door den [Minister van Binnenlandsehe Zaken op nieuw verlengd vopr werkfoiOize arbeiders luit daze gemeente tot 28 Mei a.s. lersolslet Do werkverschaffing der ge meente krijgt nu een regeering^subsidie van 25 pet. en 'staat dientengevolge onder toezicht van de Nederl. Heide-Mij. KraWcnd'ifhlc. Dioor B. en "W. zlijfa op de aanbeveling geplaatst voor de benoe ming van een gemeente-secretaris: no. 1 de heer J. J. van den Djries, ambtema|ar ter secretarie te Kapelle; no. 2 de hejèr P. .Vader, gem.-secretarie te Ritlhem. Oudclandf. Woensdagmiddag yergadew 'de de raad. De voorzitter deelde mede^ dat Ged. Staten hem verz'ocht hadden voort aan zijn zittingen bes houden op Wioenls^ dag- en Zaterdagnamiddag. Die raad was van oordeel, dat de thans geldende regeling n.'l. drie zitdagen per iw'eek beter was en besloot daarom dez'e lizloo te houden on daarop de goedkeuring van Ged. Staten te verzio:ek:en. [Voort® werd medegedeeld dat Wij' de laatst gehouden oefening met do brand- Bpuit een en ander deïfect wlas; hierin !zal worden voorzien. Besloten werd tot opheffing van het Sintelpad, da,ar daarvan w'einig of geen 'gebruik meer wlordt gemaakt en wegens ,de hoog® klosten van onderhoud; de heer Boonman stemde tegen. Tenslotte werd B. en W. een orediet verleend t,ot een bedrag van ten hoog- |ste (f 750 om geiz'amenlijkj met de ge meente Baarland en den polder delf- ywérk uit to voeren, mits daarvoor Rijks subsidie kan Worden verkregen, Kwadcudiinilnc. BSjT de deze week door „Juliana" gehouden koninlgsohieting, Werd de titel' behaald dopr dhr. F. Feeters met 57 punten. i Zondag a.'s. wlordt om kwart vóór drie gespeeld de wedstrijd Koekoeken I Patrijzen I. Die sfcrlijld tusschen deze 2 rivalen van diem R.-K. Z.V.B. belooft een «eer schitterende partij te worden. De Boekbieken komen volledig uit en w'aar- ischïjrillijik ook de PatrijiZen. i, Wolfaartsdijk. Donderdagnacht is in gebroken in liet gemeentehuis alhier. Toen te ongeveer 12 uur de gemeent'e-Sjeiöretaris in het Genieentehui^ kwam, waar hij nog iets moest halen, vond Hij' daar den 18,- jarigen A. v. S,., die zich door het indruk ken van een ruit toegang had versphaif en toen naar boven, wla$ gegaan. Bij de kómsj van den secretaris maakte (hüj zich langs, denzelf'den weg uit do voeten. Hij' 'is| later door den burgemeesr Her, geassisteerd door „de politie, van zijn be dgelicht en ingesjLoten. Hij bekende de inbraak te hebben ge pleegd, waarsphïjhlSjlk uit geldnood. Hij is Vrijdag ,op transport gesteld na,ar Midf- delbürg. Bij onderzoek Mieelf, dat liet bureau van den «secretaris wlas opengemaakt. Er wordt echter niets vermist. 's Gravenp older. Bij' ministerieel© be schikking van 16 dezer is aan dhr Janus de Dreu alhier machtiging verleend tot radiOi-uitz'ending met eigen centrale. Op verzoiek van den gemeenteraad heeft dier minisjter goedgevonden, met het oog op de vele werklooizen, de werkver schaffing weer te doen aanvangen. Driewegen. Door den lieer E. A. van der Bent te EllewOiutsjdijlk', die de nage,- noemdie betrekkingen sedert Augustus 188.0 bekleedde, zal met ingang van 1 pluli a.s,. ontslag worden gevraagd als gem'eente-ontvanger van Driewegen cn «iecretaris-penuingni.eester van liet burger lijk armbestuur aldaar. In hot jaar 1930 toen de heer van der Bent zijn 50-jarig jubileum in die func ties herdacht, werd hij' op passende wijfete gehuldigd. i Znidzandr. Alhier is; het in het land bouwbedrijf tot wen staking gekomen. Weklenlang is) er tusschen de boeren- iooL'ganis|aitie aldaar 'en de leden van den Ned. Bond van Arbeiders in Land- cn Tuinblou'w' en Zuivelbedrijf onderhandeld, pJoinder dat men tot een aecloord ver-, mocht te geraken. Do h'O'ereniorganisiatie is op het o,ogen blik ontbonden en Ieder moet voor zich zelf' zien een eventueel contract af te «lui ten. Gisteren rijn de landarbeiders en bloc in shaking gegaan. Alleen bij' enkele boei ren die een contract z'ijh aangegaan, wordt gewerkt. De contractueels loonsvoorwaarden, ■Wélkte de arbeiders stellen, bedragep. f2 per dag en in de z'ogerm'aanden 25 Cent per uur. Op nog meerdere pl'aatseo gist het. Te Retranch'ement heeft de burgemeejsitei" boeren en. arbeidesrsi opgeroepen om 'bei- middelend op te treden. I.JiZcndlijkc. Die 'gemeenteraad besloot gedurende de kermist de winkelsluiting buiten werking te stellen. Nog besloot de raad mede te werken aan een Centrale arbeidsbemiddeling, waarvoor lieden te OiO'stb'urg een bijéénkomst plaats heeft. Aardenburg. Ond«rtveg zijnde van Brugge naar Aardenblnrg, bemerkte de ïmachinist van de stoomtram, 'toen hij' in de bocht büjT den Krakteel'weg w,a®j gei kóinen, dat er iets) met 'de m'achine niet in orde wias, zteodat hip direct stopte. Bij onderzoek bleek, dat van een der wielijn alle spaken gebroken waren. Daar de overweg ter plaatste versperd was wilde hij "een eindje terug jijden, waardoor de machine uit de nail's; liep. Spoedig Werd daarop materiaal pel" extra tram aange bracht en gebrojken wielstcl dooi* een truc vervangen. Persopnlijik'e ongelukken hadden niet plaats. Philippine. Dinsdagmorgen is in de (sjopt langs den weg DriekwartPhilipt- pine Wij de Zandstraat voorover liggen- 'de gevonden het iijik1 ven Zekeren F. R,., van Philippine. Zifh rSjfwiel lag bij hem. NNaiar de Tern. Crt. verneemt had liïjl een koopdag in Sa® van Gent bezocht en dos avonds da terugreis naar Philippine aanvaard, in vermoedelijk niet normalen toestand Zaainsl'ag. Dinsdag 1.1. had de 52.- jarige en Ongehuwde inej. J. van H. st. "ongeluk van den zolder te vallen cn werd in bedenkelijken boestand opgeno men. Den volgenden dag is de vrouw' overleden. Goedkoop® trein. Op Hemelva,artsdag rijdt, zooals uit een advertentie blijkt, een goedkoopte) trein naar Rotterdam ,en Dien Haag. De1 pfij'zen zijn sterk gereduceerd. Viooï -WLjlzonder- lieden zie men de biljetten aan de stations. Wüjfnhiiopi te Tiel1 gearresteerd. David Wijnkoop, die eergisterenavond te Tiel in een vergadering van commu nisten het w'oord voerde, naar aanleiding van de rechtszitting te Tiel, waar de comm. L. die Visjser en Roestam! Elffendi werden veroordeeld wegens beleiediging en opruiing, is) daar door (je politie go,- arresfaei'd. In zijh red® sprak de heer Wjijlnkionip! (opruiende 'Woorden tegen het 'openbaar gez'ag, wat ^oor de politie aanleiding was om den heer IWlijMsoop in. hechtenis te nemen. De officier van Justitie te Tiel heeft den heer .W. in verhoor genomen, waarna hij' 'is ingesloten in het HJuis van Be waring. Omtrent da Oirrastaitje van Wiijfnfc'oop te Tiel vernemen Iwïj- dat hij' gezegd heeft-, „diait wanneer de, overheid biij aen opjijog dea «rbei'der de WaFeneni iin handen. z(ou durven geven, hij' -zte dan w]aarsch[u|widQ". Da reist vlain helt betoog Iwerd pp nmn of meer fliristieii-enden to,on iiiitgeisjprpkioni. Gisltiei-mpirigen is de „Waaiisidliiulwer" vöior den reohter-eoimtaisBlariis uur. A. Tea-windt geleid. Na helt yeabpoa- is hijl.de® middag» 1 mux wieicr op vjljèivpfltein geislteld. Een gratis mlodderfiad. Eergistermiddag wlas men bezig met het gieten Van teer tusschen de sternen van den oprit, nabij' 'de viaduct aan da Schiekade te Rotterdam. Daarbij' gebruikte men een z.g.n. teenkacheltje op wielep. Bij het verrlij[den van dit kacheltje reed men over een riooldeksel. Tengevolgei van het schokken van het wagentje viel wat vuur uit de kachel in het riool. In dit riool hadden zich gassen opgehoopt, welke daardoor tot ontploffing klw'amen. Het 'ongeveer 40 kilogram wegende riooldeksel werd over een afstand van 5 meter weg geslingerd. Het ging rakelings Langs twee wandelaarsters. Met het deksel Vloog een golf modder omhoog. Deiz'e modder is over 'de beide dames heen gespat. Vo.orhij'g,an gers hebben de z'eer verschrikte darnels zooveel mogelijk „'Schoongeveegd." Onbewaakte overwegen. Gistermiddag is de ruim 80.-jarige wel- duwe C. te Horst aan de Lagestraat (ba Dieren op den onbewaakten overweg Wij de tweede laan van het Bof te Dieren, onder een kblentrein uit de richting Arn(- hem geraakt. Die vrouw werd meegesleurd en op sjiag gedood. Die machinist, die het ongeluk z'ag .aankomen, heeft uit alle macht geremd, dpch kon den trein, dia ter pl'aatsie vanwege de helling in de dijn een groote vaart had, niet stoppen. De trein had ruim 20 minuten vertria,- Iging. 1 Droevig ongeluk te Rotterdam. Eergisteravond pmstreekis z'es uur is in Oranje'bopmsteiaat aldaar, ter liootgte van de Ned. Herv. kerk, een jongetje van zes jaar, dat met een klein meisje aan z'ijn hand plotseling den rlij(w'eg overstak, ionder ©en motorwagen van lijn 9 geraakt. 'Het meisje bemerkte op het laatste oogejn,- blik nog het gevaar en z'ijf trachtte het ventje tegen te houden. (Iet tv as echtelr te laat ©n do knaap verdween onder den ibaani^chuiver. Hïji was vrlijfwel op glag dood. Het lijkje 'is naar het ziekenhuis aan den Cool'sjngel overgebracht. Geble ken is, dat het slachtoffertje de 6-jarige H. Batenburg is, gewoond hebbende in de Riosestraat. Uit het onderkoeld van de politie is 'kiomen vast t© staan, dat den bestuurder van de tram geen schuld treft. Kindergeschrei redt een gezin. Tc BLadel is dia boerderij jvam den llamid- hOiUjWèx G. V. itpitiaal afigabrand. Dia imiQe- dleu- werd dies niaohts door igeischnei van helt Mieinsle kind giefWabt om zag, toieim zlijl do 'Oogen op 'sloieig, da zioldering bovein zidlj in 'vlaminietu staan. Zdji.wakltia haar mam', die) huln overigs drie kindenein, wiejka in ©ein anider v'ertneik1 sUepen, nit bed i-iukto.- NaiulweKjikis wai-ein ziiji da tra,pl af, of reeds isltorttc lveit bramdemdo dak is. H|uiig len stal gingan in da vlaimlmlani „ppi, itexiwüjl fllle land'bou'wlwea'kti'uiigen verloren .gingen H|et vee was in die [weide. V erz'elsea'ing dekt die sohade. Hcvigei brand in Mexieio. In de buurt van de is,ta,d Puebla an Mexiooi izlijh blijf ©en geweldigen bosph,- brand 40 kolenbranders, om het leven gekomen, nadat zïj1 door het vuiur om ringd niet meer konden ontkomen. Meer dan 200 personen verkeeren nog in ge vaar, daar de bli'&nd zieh heeft uitge breid. Ontzaglijke rookwolken maken hun redding onmogelijk^ da.ar de böschbrand een ongekonden omvang heeft aungenomcjq Gevechten in Wislc|»nsm. De mel'k^t-aking der boeren in fWisli consjn neemt steeds di'eigender vorm aan. Nadat 3500 boeren gedreigd hadden, «eni ge groote Kaakf'abrieken te Shawanoi in de lucht te laten vliegen, en deze ffatoriel- ken gesloten werden, zlijia ziij| éèrgisterep op bevel' van den gouverneur vjan iWis)-. coirsjn weer geopend en onder bewaking van is,terk© lajf'deelingen. der nationale gar de gesteld. Putschen d© nationale garde en een duizendtal boeren ontstond 'n gevecht, wlaarbSj' de garde met 6)abel en traiangaa tegen de bweren optrad. Aan beide zijden W'erd een honderdtal' personen gewond. Bij, Racine© Werd een 19,-jarige boeren jongen dopr een klogel in den rug getnoif(- ï'en. -Hier slaagden de troepen erin, do boerenbende uiteen te drijven ©in 150 man te arresieeren. Die boeren hebben alle toegangswegljn t-ot de steden bezet, om elk melkvervoeir te verhinderen. Gi'oote hoeveelheden melk laat men weglo.o.pen, oif worden onbruik baar gemhakt. Naar schatting nemen 15 duizend boeren aan deze actie deel. Die gouverneur *van Wisjoonsin heeft de mobilisatie van nog veertien com pagnieën der nationale garde bevolen. In groote •vraehtautoósi p'atrouilleeren solda ten langs) da wegen. LANDBOUW ËN VEETEELT U rgientic-ippogiramma Delzier dagen vea'gade,rde het D'ag. Blast, derZ'. L. M. Ingekomen wia® een vea-zloek van het K. N. L. C. om opigaye te doen san even tueel voor te stellen wiijlzigingem of' aan vullingen van het heis'tiaanide luingentiepro- gramma. Hierover w'erd uitvoerig vlan geidaöhten gewisseld en werd het navolgende onder de aandacht van het Lamdboulwl-Gopiiité .gebracht. I De gelwijlzigde omstandigheden waarin de export van land- en itufafoourwproductem is bomen te veirkeercn maakt het noodza kelijk dat de. steuin laan den lainidb'otaiw' in einder© banen wiordt geleid. D© Bteuin- maatregele'n aan het Zuivelbeidiijf, waarbij tegen zeeir lage pxijlaen zmivelppoidlucfieinl niioaten worden geëxportaerd z'ijln top den duur niet vol te' koudon, aoodait terecht een beperking vfl.n dein veesltlapiei noodza-kc- lijik wloi-dt geaidht. De wanverhoniding tuis- s'chen liet sltadelijik loon- cm prijispedjl en dat op hot platteland Zal! dienen t© [wioirden gewijzigd om t,e kiomen tot verbetering van den to,eislbanid op het platteland. Een bepakin vam de proidniotde, zwoals deze reeds is vastigelcgd in de steunlWeiJt(?:n ten behoeve van de ta,rw|e, Suikerbieten «etn vlasteelt, flllsmeide de varkenshoudorij' werd no'odig geaichit. In verband inot de zeer vermin derde export onzer la,ndb'ou(wc en tjujinlpirpditótem zal men ziali ni0.odz'ake]ij)derlwiijize meer lop, voorziening va,ni da binjnenlandscho markt moehein toieleggen. Aangeida-omgen dieint te w'orden otpi heit helfan van ©en invoerrecht opi granen., Hikji-d'O'Or Zal elein deel van het boulwjanid belteield kunnen wlorden met haver iem r-O'g- ga, waiarvan de varboiulw, Ithanis niet 'loo- nend is. i Invoer vlan land- en tuinUouiwipkoduöten die, teg'en eiken prijs ppi de Nederlandsehe mai'kt 'Wiórdqn gelworpen dient vooirfcomeml te Worden, dour het heffen van een invoier-' xe.cht naar het g^wlielit >en niat, naar de avlaaa'de. In Bielgië ©n Amwika avo,rdti o. a, dit sys!teie«n toiegeipastj, iWaafdoior do heffing van hat invoieairecht maar. aan! 'liet idioid beamtlwiooirdt. Bijl.de heiffinig van invoerrechten aal ©en' ve,rschillanid taa-iefi moeten 'wjoiixLen toiegepla»t vloiotr de var-, 'eahillandie l|an,diem, taneinda de handelslbe- trekkingen imtet die landen, naar wielka Wijl meier uitvoeii'ien dan invoeren, niet/ te isohaden. Hlet 'builieinlandisahe fruit dat, hier op be-» piaaljla fijnten heaiedan d© prodittetiejptriijls twiotrdt ingevoea-d dient met een invoerrecht^ pea- Kg. te wlordleln belast- Aangedrongen! werd op het tnefflcin van maatragelett vooti! dan 'aardappeloogst .1933. Ben evantnc-el ovcrsdkoit Vlan aarda-pn pielan dient tijdig uit de markt, geniomein to kunnen Wlordiein'. Da laanw'e'ziighcid vaoï teer groote lroievaelliadian goede ©onjsluimpH ti'cia.ardapip|elen pjp) een lijldistdpi dat builen,-' landischa vroagei aardappelen o|p| de Nediar-i landsclic markt' wioirden aanigevoierd, Wat-i tigan het belfffan va,n ©ein invioerrieoM og- dxü'zio jftaT d aJ3|ple(l'emi Inkrimipiing van dieini vaeistaplel werd noodzakelijk geswM om aen vea-be'terinia- van do zuiveiprijyen tie vletrkfijlgien. Aangedrongen diemlt t,a wtordan opi eena verlaging der Wlatansöhaplslaisfeu, «n heli vereHireikÉen van ©en .uitikearjng uit Jrerf) regemllonds ten behoeve van het onderhond d'ex tertiaire wiegen. Besloten Werd helt nieulWe coinoeplt-fuirt gantiaproigrauitnia pp de e.v. Hio,ofdber> ötmiiiirsveiilgad'eiring aan da orde te steUenu 462E STAATSLOTERIJ 5e klasje. 4e lijdt» f1000 6620 11034 11589 15406 f 400 11985 14890 ft 200 5694 1337.9 f 100 4327 5568 8735 9559 14524| 15049 16836 .17078 Uilsljwakcu Rechtbank te Middelburg. Verduistering: B. J:., 30 j., koopman ta G'bes', thans in voiorarneist, 3 maanden ge- vangenisslrai" met aitreik voorarrest en Sf maianden gevangenisstraf voorwaardelijk, met bevel tot onmiddellijke invriijheidsteli ling. Verduistering: J. T., 39 j., reiziger ta Middelburg, thans in voorarsert, vrijT- spraak met bevel* tot onmiddellijke invrijb hcidsjtelling. Vervolging van het Kamerlid Hco®. De. officier van justitie te Breda heeft, naar Het Volk verneemt, een vervblgam® gelast tegen het soieialisltiseh Kameiflidl iWl. Drop. Deiz© wordt e.rvhn beschuldigd, dat hij een der leden van het ministerie heeft beleedigd. Sprekende op| eien ver-1 kiezin.gsvergadering in Goinoordia' te Bre da, op 2 April, heieflts hiji n.l. 'de niet meen dcrugkieerende ministers de revuq laten p'assocfen. De minislter van koloiniëiï noemde: hij in 3it verband: Simoiji da Graalf, alias Simon de Leugenaar". MARKTBERICHTEN .Vcilingsverccn. Zuid-Beveland, Goes. Groentenveiling van» 19 Mei 1933. Aardbeien f 70102, iden 2e soprt £35 69, Postelein f2530, Spinazie) f39, Snïj'sla f 1, Uien fl.§02.10, .Vroega Aardappelen (gro/ote) £22, idem (drie lingen) F20, all©0i per .100 Kg.; Bloem- kool 'f 1224, idem 2© sport £611, idem uitschot £3, Kropsla fr1.703.80, idem 2© soort f 1.401.60, Wjttej KomH kommers fll14, Groen© Ko(mko|mmeira f912, per 100 stuks; Radijs £22.30, RJiablarber f' 2.905.40, WiOi-telen f 5s 7, S'eMer5j| 1.502.6Ó, Bloemen; "Las t-hyrus fö8, Anjelica'en f9 p.ea' 100 bos. Heden overleed te 's-Heeren- hoek, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Kerk Mej. PIETERNELLA POVER, in den ouderdom van bijna 85 jaren. Zij heeft ons gedurende 59 jaren trouw en eerlijk als dienst bode gediend. 31484 20 FAMILIE WERRI. IEDERE DINSDAG VAN 10 TOT 5 UUR, IS MEVR. DE MUYNCK AANWEZIG VOOR MAATHEMEN VAN ENZ. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES A met 5-j. c. (Hoogere Handelsschool) MIDDELBURG. De aangifte van leerlingen is vanaf heden opengesteld, schriftelijk aan de school, Dam 11. De Directeur is aan de school te spreken liefst op Woensdagavond van 8—9 uur en Donderdagmiddag van 2—4 uur. Eventueel ook op andere dagen en uren. De Directeur, (23) P. C. DE JONGE. kan schriftelijk geschieden door Ouders of Voogden tot 15 Juni en mondeling op 7 en 14 Juni van 911 uur. De Directeur, Ir. C. A. DE LOOZE. VOETBEHANDELING MET PERPEDES. VOETPLATEN BN BANDAGES VOLLEDIGE BEHANDELING GRATIS INLICHTINGEN DOOR VOET-SPECIALIST LANGE KERKSTR.9, GOES. TEL.473 HET WATERSCHAP OVEZAND zal trachten Inlichtingen te bekomen bij den Dijkgraaf, den heer L. DE WINTER te Ovezand, bij wien vóór 25 Mei a.s. de inschrij vingsbiljetten moeten worden ingeleverd. 31468 21 GOES 's namiddags 1 uur, nieuwe tijd, Voortaan worden Kruisbes sen geveild des Maandags, Woensdags en Vrijdags. Vrijdags 's namiddags 12 uur n.t. en des Dinsdags, Donder dags en Zaterdags 1 uur n.t. HET BESTUUR. de zeer gunstig gelegen op een welvarend dorp op Zuid-Beveland. Te bevragen bij Notaris H. JONKERS te Goes. 31503-13 PRIMA LANGE VO R STSTR A AT 22 BAKKERIJ GOES Wij zijn niet op de „HANIJTO", doch U kunt deze week proiiteeren van deze buiten gewone aanbieding op alle soorten MEU BELEN, KARPETTEN, GORDIJNEN, speciaal in TAFEL- EN DIVANKLEEDEN. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 SamaB supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mout p. 12 fl. f 16,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Petit Bourgogne Vermouth Martini en Rossi per 12 fl, f 18,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 Cinzano per 12 fl. f 18.00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2