Toffee's EAU! HEIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND F POND Eerste IE MARGARINE JN'S SLA-OLIE DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Blad DE HANIJTO. WSCHE COURANT STAATSLOTERIJ ZATERDAG 20 MEI 1933 ZEN GD! fork en Lepel gratis EVEN G0EDK00PER! Dit nummer bestaat uit twee bladen 1 VAN OVER DE GRENZEN BUITENLAND BINNENLAND fl UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES jate wiel v-ermped wordt, van ging door een sproeimiddel-,,. Ijj veroorzaakt zijn door de tvorste® van enkéle weken da lage temp|n.-;atju|U|Y. der dei'e'gelwassen kunnen derge- j-nselen als gtevojljg v'an lage,^ a wojticfen waargenp-men. "Set. scheuren! vain de opperhtticl. J enkel© fulpen-Variëteiten .aleer- 2e lijst. 73 1992 12070 12103 15799^ 1' 4697 12221 13410 1:5680- ii 72 19545 04 4038 4297 4829 7501! 7 13331 3e lijst» 13 79 329:7 9143 17121 1717» 728' 71 17338 84 2216 3459 11544 1393S 86 19928 40 5196 6244 7532 797S 769 145 86 15008 VEBK00P1NGEN, ENZ. BURiGr. Dja lioofdingenieur-di- den fiïj'bslwlaberstaat in Zeet gistermorgen alhier aanbel- akten van eenige voorziening»^, utklo'km'uren van de oostsluis ,crt m'et bijkomende werken be- fco.t de wérken vopr den bouw schutsluizen in het kanaal door land te Hiansweert en .Wfemeij- ming 'f 298.000. Hoogste in+ BojreKen Co Made voor laagste inschrijvers A. de- 'ddelburg 'fl209.600; Jl. Visser dracht 1179.500. noemde d-eelde na afloop aan de z!ijh bterekleamgstaat mede dat rgist heeft en had willen in+ joor 'f279.500. aal' nader worden beslist. NUMMER 68 296TB JAARGANG INGEN EN VERPACHTINGEN heerenhuis, Verbist. tien wbonliujiaen meÊ erven» Dissel. i and, huis en erf, Jonk'ers. vtege®, woonhuis met erf, Beth,. er niet verzuimen -lEIJN'S KOFFIE dat U dan de zekerheid offie te ontvangen, doch als een speciale tractatie ATERDAQ 20 tot en IWIEI a.s. bij een pond 75 cent en hooger: per pondspot 24 ct. per 3 pondspot 61 ct. E KAAS per pond 29 ct. S per pond 17 ct. per pond 25 ct. per pond 52 ct. Galderscht Ham p. ons 20 ct Schouderham p. ons 14 ct. Cornedbeaf p. blikje 19 ct. Rookvleesch p. >/2 pond 25 ct. per rol per pak per groot blik per groot blik per ons per groote flesch R ;smerk per pond 12'/2 ct. 5'/3 ct. 25 ct. 25 12 11 ct. ct. ct. 84 et. -beste! p. groote flescbf0,60 aad strekt bij iedere flesch sren voor 25 cent «straat 6, Telefoon 340 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN ,Wje ek r e vu e. iRjopfsevelt's boodschap en Hitiers rede w&ren d-e-zte week' de hoofdnummers; van het buit-eulandisieli politiek program. Beide hadden een weodzame ^trekking, en je|m vexras(senden inhoud. jjjammer 'geiZ'O.eg1 Jiceffc Aim'erikjüt zich. fo.tnutoe veel' te afzijdig gehouden van het Wereldvrede^werkHet verloochende (Wifejon 'bijna geheel en hield Zich vol gens de- isol'eermgsleer van Monroe bui ten den Volkenbond. 1 Kioosevtelt's boodschap schij'nt 'n zwakke ipoging in de richting, van een i-uüner standpunt. Ongetwijfeld zion deze staaitsi- man verder willen, maar h'ij' "moet reke ning houden met de typische Amerié kaansche mentaliteit van zelfvoldaanheid, welke kunstmatig door de pers wordt aangekweekt. Intussehen is er nolg eens duidelpjjk en van gezaghebbende zij'den gewezen pp den onzin der aanvalswapenen, terwijl iedere mo-gendheid beziw'oor en bezwelert elechts verdediging te willen. Dit kan nimmer genojeg gebéuren, olmdat alleen de publieke, opinie ten-slotte kan bewer ken, dat de regeeringen zich losmaken uit den ilffieer van onWil', achterdocht en baat zucht, welkle, totnutoe moordend was; voor den Wanen vredeswil1. Met ongekende spanning werd in. heel de wiexeld uitgezien naar do rede, die Hitier z'on honden over de buitenland- 6,che politiek. Dioor het -oorlogzuchtig gebral van een iV.on Papen vooral1, dia den dopd opi het slagveld aïs iets btegeerensw aardigs voor stelde, was er de la,atste dagen een ge'-i Iaden sfcemining tegen JJluitsc-hland ont- staan. Hitl'er heeft..aan de domheden van zjjn ©taf niét meegedaan. Onomwonden wees hij' den oorlog af Gaf' niet on-l duidelijk' t© verstaan, dat bij[ niet dacht ifaian 'n her-verovering van Polen en EI- zlas-Lotharingen, toonde zich ztel'fs een voorstander van verdere ontwapening, mits de andere landen daarin voorgingen. Zoo geruststellend m-ogeffijk! en geheel in de lijn van da vorige Dluitséhe regea- ring, die n.b. om' haar buitenfaffidséjhe politiek weggehoond werd. Wanneer de wereld met .woorden wilda volstaan, zlou er ha d-eize yerklaring van den leider geen vuiltje moei* aan d'ef liicht zijfo. Hel'aas, zij' 'het niet ten .onrechte, ver langt men van Hitl-er, vóp'r men zijn Woorden gelooft, pok' daden. Toegevend dat de köpsehuwheid van Frankrijk veel tot den tegenwoordige® toestand in Dluitschland heeft bijgedra gen, moet iedereen erktennlcjp, dat d'e bin- nenl'andsichej politiet' heel' wiat veranderen moet in Dluisitchl'and om- er eenigszin's Vertrouwen in te KKjTgen. Het militair drillen van de 'jeugd vindt er npg steeds massaal1 plaats; de leiders van de pacifistische vetreenigingen wor den nog immer alfej boeven gevangen ge houden, de kirïjgsjhaïfe toon blijjft sche ring en inslag en van regeerings|wé|g)3 wordt openlijk een geestes-gesteltenis aan "gekWeekt diè vaak- barbaarsch is. 'Als é^n staaltje zijl het feit gememoreerd dat deze week "de bevolking van Baden) toïïicieel opgetrommeld isbun' den vroe- gegen president van dezen staat, die in eten -open politie-auto- "werd rondger-eden, nit te jouwen, alleen omdat dr. Bemmele socialist is. Het op zulke geraffineerde wïj-ze geestelijk kwellen van weerlobzrjn schijnt een onderdeel' te zlijfa. der nieuwe moraal van het „ontwaakte Dluitsphlamd." Neen, wanneer Hitler om zich heen de gem-oedsjverwildering ziet, zal hijï zdlf be grijpen, dat met woorden .alleen geen nieuw respect voor zijn l'and te verktrtiji- gen ral wezen. TJit andere ^treken weinig opwekkends. De kerkvervolging, door het socialistisch bewind in Spanje, gaat ges,tadig voort. De wet tegen de congregaties kwam er deze week met vl'ag en wimpel doo-r. De buat)gemja:aitie ei-giemdommiein worden aa-ngelwend om de1, collegia's in Mexicta oor- logBschep-en op de- p|o£ tie leveren. Marxiis-- ifcohe idylle! Ook Jioegoi-Sïavië handhaafde zijd sjechte reputatie opi dit gebied door een bis- 'schop te vonnissen, die tegen de terreui- der sokol's (zoogen. gymnastiekVer.) opge treden was, Bolivia en Paraguay vechten vrooüjk om de Gran Chaco en hebben, vol'gens, de biületins der diverse generaafe, meer doo- den en gewonden gemaakt, dan er in Zuid-i Amerika inwoners zïjn. Die Vulk'enb-onci zal er nu een commis|- sje heen Zenden om een Wapenstilstand aan te bevelen en arbitrage te projbetfren. Prettige opdracht tusschen twee vu ren in Op Cuba is' de gewone voor jaarsrevoiuf- tie tegen Maehado begonnen. De op^tande!- lingen, -die morgen misschien regeerings'-: fcroep'en zijn, schieten op de verdedigers van het bewind da.t na 'n etmaal "wellicht revoTutionnair is. De oorzaak "van den burgeroorlogis onbekeiid. Men moet daarom niét mini- achtend op die m-enschen neerzien, wlant de reden waarom de groote Eiurppeesche 'oorïög htegonmetn is, ligt bbik nog in het duister De Ontwapeningsconferentie. Rcr.o pening der ziltirig».' Gfetier, bij: de .hiemojpeining dei zitting ibeiefb Nadolny mtedegledeeld dat de; Duit- ïsiclhie regeieirirog yopirtiaan bereid isi het oint- ■wleïpi-conventie' vlaffl MateDioiniald niet ®lwhts ials .grondslag .van dislcuissiel do-cSi ook aflis grcndlslaig van dei tie islunitein! ointw'aipeininigs- cjcnvtentile -de a.iiinvaaxdenJ. FRANKRIJK Het oordeel over Hitfer's pcdevocriug. De redevoering van Hitl'er is' ta Parijs met vioprbehoiud, maar niet onwelWilj-i lend lOntVangen. In bevoegde kringen meent men, dat zij! w'erk'el!ij|k' de opvat tingen in Diuitschi'and weergeeft. Men merkt over het algemeen den conoilianten. toon op, waarmee Hitl'er de reeds dooiH Nadol'ny te G-e-nève gesjtelde eisohen befe vesjiigt. Dp redevoering beteeklejnt geien stap achteruit wiat de Dluitsöhe eischen betreft, 'maar Wel! een volkomen Oimlmte!-. ke-er ten aanzien van de gevolgde mei- thode, w'aardoor Dluitsjchiand weer tei-ngj- keert naar de piraetïjfc' der normale diploj- matieke disjcussieMen sclhfijlft dez'e verk andering hier .algemeen toe aan de achteri- cenvolgeinde edheds; Van iSldlw'ht tój! Bpioscj- velt, van Bio;sjeinbexg te "Londen en vooral aan de p-leohtige Waarschuwing van Bioioi- s,evel't. Men wïjfet er op, met welke han digheid Hitl-er zlijjn argumépten uiteenl- z'et ,om bij lEngeland en de Ver. Staten den verforen sjteun tengevolge van do jongsjte gebeurtenissen t.e herwinnen. Me(,t{- opluchting verneemt men de verklaringeu nopen-s V-ersail'les, miaar men vraagt zich af hoe 'deize gematigheid te vera^nigen is; met dei felle propaganda van de regea- ring te B-eirlïj'n 'tegen het 'verdrag, dio haar aan 'het bewind bracht en ook' o-ff jh'et haar, afo. zij' steunt op de hartstochten van het volk, mogeEj-k' z-all zlijfu deze gerusjlk •stellende houding lang te blijven bei-. Waren. AMERIKA Rjaoscveils Bondschap. In verband met verwlawingwekkende oommentaren in de per si, Wo-rdt half offi cieel meegedeeld. Dé Amerikaanscho regeering ga;at gee- nerl-ei veiplichtingen aan, behalve bij de volgend-e mogelijkheden 1. Wanneer alle andere naties besluiten tot afsjchafiïng der aanvalswapenen, Zul len de Vereenigde Staten hetzKjlfde doen. Dit is. een bindende- toe-Zegging. 2. iWannee-r alle andere naties; tijid-ens de ontw'apieningsjpe-rio-de overeehtóomen, onder voorbehoud van beslaande, andersluidende verdragen, niet binnen te vallen in na burige gebieden, zlullen de Veretfnigde Staten zich .aansluiten bij deze overeen- kioin'st. 3. In geval yan een overtredeni van een, dergelijke owereenkom'sj, off van dergelSjlkfe) -overeenkomsten z'al de Ameriloaansche re geering de overige mogendheden ooh^u- teeren over de- te nemen maatregelen. Dit is eveneens een bindende top^tegging. Verder Wordt tegengesproken, dat Rbo- isevélt door den inhoud van het ontwape ningsvoorstel' en het itonagressie-voprstel de traditioneel'e i^oleeringspfajitiek- van Amerika hee'ft opgegeven. DE- KABINETSCRISIS. 1 Verklaring, v.-an d-e-.B.-K, i 1 S t aatispartif. Na,ar 'aanleiding van -aJJea-iiei omjuisto b-ei-iiiobtian ten -aanzien van de tnisluïiiiB pogingen tot vorming van een p|a,rlep))ein- taar kabinet, Zond de B.-K. Sta"a)üspartai onö de volgiende vettklardinjg 5 -Wiaar is, dat de fonmaltie van een -parlementair Kabinet, voorigfikamen), üit en steunende op- de fraOtie® dei' Dibeilalen, V riJzitnmg-Deimoicr,aten, Aniti-BievolutioDi- nairenChristie-lijfk-Hitetorisehien -en BoiotmBcli Kathioliekeu is mislukt, omdat de Bl-K, Kajni-e-rfrac'tie-, vela ik tic vn-w. wiUe„.i,wL. 'o j uv V)ur;cui vjuiiujuiciuuw bekend -wia-s, om Zoowel prineipieelc taüs- plraotrsehe redenen niat bereid blteek' daar aan hare medöwerkmg te verleenem-. Dteizlei vooral ook -de .pra.ctieehc bezwaren tegen de vorming Vatni eè-n p a. r- 1 m i© n t air Kabinet op zjoo breéde-, Wei- nig samenhang vertoornde batsi-a, blekeq ook na heit bekend iwiordem- va® dien Jrillsl-aig d-er vjrkiazïnig .onvierz'wakt .te gelden. On|wa-ar is, d|.a|t de- h-aeren Aalberso en vain Sohaik' Zouden verkLaard hebben,, dat zij, indien daanfoe aangozoeht, niet bereid, zouden zïjn te pogen een) parlementair Kabinet op minder breede foagisiitie vormen). OnW-aar ie ook', diait de 'forinjlatie Van oen rgebtj^cïi Parlemientgir Kaïbinleit zlo-u zlijb afgestuit opl gebrek aan Voldoienido mieideiw-erking van da zïjide dlea" Cihristle- Mjlk-Hjistorislolie of RoioniKdh-Kaltbioliek-a Kamieéfkaietiei. i Hulde en dank aan de Ivciiingi". De B.-K. Vi-ede-sbond afd. Maastricht hoeft gisteren het volgende telegram a.an de Koningin gieizbndem Bestuur Ru-K. Vnedesbiönd, afd klaas- t'richt, brengt Uwv Majes-teiij hulde en ■dank voor steun e|n vredesged-aehte, neer gelegd in haar telegram- aan Presidet Vereenigde S-taten. Mai'ia-coittgrcgati-e optgesiciht. ,"W]otem©dagavio®d -wierd hier de Maria- cangrcga;tie opgaridhtj vopr' meiBij-esi van 12 tot m miet 20 jaar. Na htet Meim-aandlof hield de zteereerw. he-ea- paisitooir J. B'rügemann een: toiös|p|raak fioit .de mieiisjes1, w)a,arin Z.Eer-w1. hélt dptel en ötrevien van de Maria^eonigreigiaitie uitlegde. Aian het einde hiervan bad pasitlotor- Birtigeim-ajui- -nameinisi de mied-sjies del v-eor- looipiige opjdirafiht1 Hot de,Hl. Maagd Maria. T-oit 16 j-aar blijVen die: jmeislj-es aslpirant- liid. daarna kunnen- zij! na een pr-oeftdjd haar io-pdifa.ch!t dom om lid tie) iwpl'den. Diredtteur v-ain de Mapa-clonglregatie iw|oa-dt de 'Wejieerw. h-eer L. S-lujijfe. I-n '-t gelheiel gaven zich 71 meisjes o,pi. Die niemfwto mii-zic'lf'opl den Langen Jan. Die m-el-odiën, die volgende Wie-ek ppl hef carillon van den Abdïjitpren kbrnen-, zijn; heel uur, Btour.rée vain Bach; half uur, Andante van Beethoven,; kMaa't vpor, „Kent' gij het land" em kjw.art over, „D-e .Waldhoorn". i -Het eerste ktoleufwaterj-eonoert. D!a eerste maizfckfu|ilfvloieirinigi ppi jh-et Ma- lehiwiaitlgr is gisitieirein gegeven pindelr beigUn- Bitilging ,van pracbitig Mei-iwledefi- enj éein groiot- (aantal slsadgenoioteni lw)ais! dan- ooik Ppgekofmsn oan van de goede muziek v-am ons Middelburgs-cb. .Mu|ziekkoirpis eln van den heerlijken avdrffl buiten' té gënieteln. Tint degenen, die eien handel- ,en nijlyer- h-eidsfcentioonstelling alls .de® in do ge geven omstandigheden ongie|w;eaB|oh-t vinden bebiooren -wij niathet is h-e/ulsiclh geen overbodige weelde w|anneer hat Zakenleven eens 'n k'radhitdgen- levèinBpirikkel bjïjlgt door 'n flinke reiclame-inj-eicitie. T.iloiulwflns ieder -wie de laatst» dagen de ongekende bedrijvigheid in en om Sdhubterishof' heeft gezien als oramiddelBjk gevolg van doza eiXplDsitie -zal het commercieel nut wel hebbe-n moeiten imzi-en. Geizegd mp^t war den dat de techiésldhe 1-eadea* de zakieto fli-nk aanpaM. Op royale en ïlrisschei -wijlzia iwirad de entree Van Sich,u|tte.nsih|of gereisltlaiu- reard; d-e- indeeling de.r Zalen -eln der tienit do,et het uibs|tiekeuid; de reclaane-tnoim iwlordt -afdoiemdte geroerd en hef pinogram der feestelijkheden bevat een Veirsiolieiiden- heid van atta-actie die haar magnetdsohie aantrekkingskracht ;op de Bievelande.m niet z'al missen» -Er is your gelZoflgd bij- d-en eersten o,p>?JeU dat geien beiz!oieker(ster) -zich. ,bie-- koeht Zal gevoelen en d-e vele firma's- die expose-eren Zull-en in de-zelfdei riohtin'g sla-even,, Zou Zal de-Ze) tenta-onstelliinig. -eein sfeer van oplw-ekking scheppien, die ten voor- deele kamt van het publiek en juiteinideJijk ook van de- exposanten. He-denmiddag 2 uur zou de burgemees ter de jJIlanSjito" openen en 'n volle Week la,mg zal ieder in de gelegenheid zlijin; om ta profit eere® van all-es -wiat enierlgia eru vindingrii'k'heid aainlw-emdden om Goes 'én omgeving te in-teressecren e-n te amusiee.r'eu. Wö wille-n dezen k$er niet vofetaan met ,een enkele verwijzing na-ar het aidver- tentiegedeelte van dit blad doch ter ami-' moering ook een en ander warn de versdhil- le-nds stands vert.ell«n. llo n dgang langs de stands, Zoo,al-s gewloioniii'k iwaren, tjoieln -wiji otnizta rondgang begonnen, alle. firma's »o(g piet gereed met hun stands »n konden wij daarom niet' in de juiste volgorde notities maken. De-z-e omstandigheid dwoiti® W® om eenigszins van d-en hak' pp dein tak to springen. Bot groote taoneel is ,op zear kutisji- zinnige, wijze met behulp van imitati"- mahonie door de fa,. D p uif e Egbert-s in een heerlijk zitje lvcrsichapen, wiapr. mie,er dan honderd gasten, tegelijk ontvangen kunnen worden. Hier wp,r,d-t tea- kennis making meit de artikelen van de meer dan twteei eeulwon bestaande Zaak' gtuutis teen kopij-a fhee of ladfifliei gestehionklen doiote dam-s die in keurig uniform a,an het geheel een aardig cachet gevie®. Bloömén en planten verlevendigen nog de «fleer dia ex rondom, den mooie® stond hangt. Aan den uitgang krijgt elke 25o be zoeker een p'akje tabak, de 100e een half piond theie verplakt in imitatie oud- zdlve-ren Irommeltje. Ook de fabriek' van v. K'ij[n esploseerii og de,z-e t antoio.nistellin'g mef haar 'hoiofld- produet, de alom bekende mioistelrd in ye,ï- -sdhillende venplakking. Ta midde-n v'an be-drijviglheid tem tolcbniek' st-aat in eenVoiuldigo maar smaakVoüo lij nen op'geflrokke-n) de afdeeling v. h. Ori- eiscom i't - de stond van da loterij. Over heel de expositie wbrdein loten ver kocht, terwïjj. da uatgeisjtolde hoofdprijzen tiotl kloioipein Lofeken. De sombere decoratie aan d-e-n woorkanlt stefnt ifo-t weldadigheid -em) io|ferziin ,e-n da flriiés;che k'leiu.relni in ctïin -stand symibolisaereni als hef wuro da kansen o,p, de mooi© plrijizein. De in Zeteland overal bekende eln sinds jaren te Goes gevestigde ïjzerha.ndlel van Hl M er isoii Z:onem ito-onf in ha,ar teWpiositieruimt-e een alectrisahe wlaschma- ohin-a in werking. D-e, kujpi is vea-vaapdigd via® Java-teakhout!, een houtsioo-flt die vjan z'eier langen d-ulur is. H;ef, fornuis in den nandel .gebracht -.evenals de Wiastehmaohin© onder den naam: „H'aimieZo," is in ovea-een- slbemming miet die kleiuren van die- moderne keukens, en de meierdeirle .van andere spur ten. B,ei-de producten ziijn v,an Nedcti"-! landsteh fabrikaat,. Daarnaast, tjoont da demonstrator een -wastettmacliin-e-, Am.erik'aan-sfah systoem met ingebouwde- aen-tjrif|uig'ie die d© 'wiaiSdh drpiog laflavart. Da firma, A. de Jaigar-T(ol'ko,ek' boUWd-e met eigen materiaal een (expositie- stand. De achte-ifwland bestaak ,uttt vlak' „Etern-it Eimiailla" te gpbruiken afe be- Meeidoing tier vea-wamgimg vlam tegels. Oeto- fex e® Ittsulit© ylo-or vochttwéirinlg, ge luiddemping, «isolatie en aoctoiUstiekVeribei- teriing vortn-ein de zijlwlanden. Triplex en multiplex in diverse luxe honfaoarten z'ijja gebruikt als plafond en cm aan' fe> foto nen wla,ar foipfex al nielü Voor k'am,1 ge bruikt wloïd'em zi|n in- dem, stand m'ee.ïdeifip stoelen van dit) houtsoort veirViaurdigd to befZichtigen. Spletóaal -wio-rd't dé aandacht van dein be- Zo-ek'eé- 'gtevtt-aagd voorwteg0nbolu(w!matee' riaten o.a. „Blristar" .wteigjenfeeir, „Phor- phierbristiar", veld-, ring- én vl'aimtoivfent- Biteahtklinkeirs, djoor, welkte .pirowédé'is het gevaar van s%|p(ein tjoit, le-ein, min-im;u|m is ge- iteduoeerd. .in d-e groot© hal exposeert de sfof'feler- (lerij J-aco,-b's met tapijten in de meest' vAricare-nda ciojnbinaities v.an d-eslsin en 'kleur. Een z-eer modern geiplolitperdte zit kamer vindt men va® doz'elfde firma, in da afdeeling meubelen in de aindetre Zaal, Da sorte-ering in de meest uiteenlox prijiz-ein maakt het mogelijk .dat men arti kelen vindt in 't bereik v-am iedereen. D'e drogisteiiji „Den Herder:" expo;'* ssert met een uitgebreide sorte|ering ge8 ueejsjmiddelen en instrumenten, waarvan isjpe'ciaal' da AimPsf-toestellen v-oor asthma- lijldersi de, aandacht trekken. Verder vindt men er de bekende „Vrx-M sek'opverf," diverse bandages, 'terwijl als kennisjmaking met Boldoot's Eiau de Colbgne, 'deze gratisj Wordt geoffreerd'. 'Die nieuwisjte vinding op ge-bied van eléctri'sphe kó-el-installaties is te bewon deren bij' de firma Pol der ma, n. Dia-ar;* naast is opgesteld een gekoelde vitrine Speciaal voor fij'ne, vleeschWaren. In het buffet 'bevindt zich èen bierk'oel'er, merk D'.K.W;. die gedurende de Hanijto vo-ort-, -durend in bedrijf is. Naast deze expositie va® sanitaira-ahtitóeteto verZoj-gt bDivlang!& nioiemda firma da radio-m-uziek' -en legde die ©tedtlri-sche verlichting aan. J Dte piortretsp-hilder E. de Slooim'er die tevens een fotohandeE drijft, beeft in een m'ooie verzameling, kunstt én handel gecombineerd. Boven foto-toestellen in allerlei prijkten en uitvoering hangen de 'door hem gemaakte teekeningen en olite- véfifa|chii'der'ijfën. In den stand is voort durend demonstratie met filmfoestelleh. Wie in den Winter genieten wil' van zJij'ii zomerreizen, schaiffe ijiclh -een filmaplpla- raait ia,an. Al'g nieuWste op gebied van amusementr ,autoinlaten toont dhr. Z w' a r t -e pi o oi r)t e een Amerikaan-sche vinding door de 'firma iW. P. Kilo pi pi er te Botterdam' ge- imlpOTteerd. Het toestel genaamd „J|uggle ball" is een attractie vqor iedereen en heeït reeds veel1" opgang geimlaiakt. 0,ok „Siingor" laaf deZe tentoonlstelé limgl niet ongebruikt plasseeriem ën deonion- ■strteert met sialanifafel, draagbar» bandma- chine -en trapimiaichine, allen tetewtrisch. en van de m'eest moderne uitvoering. „Die Chevrolet" neemt op de Ha-; nij'to een v-oo-rnamte plaats in. Geen 'won der. Spreekt de m'oio-ie uitvo-eringal' ge noeg, de wetenschap dat -zij! in 1931'1932 de mteest verkhchte wagen ter werejl'd wlas i-s ©en buitengewiom» x©clainie. Z'ij hfiopt die leiding, Waarop ze- taiotsch is, te kunnen bebopden. Op gebied van carrosserie die nu stroomlijn, is geworden is de tochtvrij!» ventilatie een groo-te vter-i betering terwijl- 3e ©ctaan-regelaar en Btarterrator d-en motor ten goede Komen. Daarnaast is de Opel Coach tento-onge-i etel'd welkte giehee® 'qo-mpleet éjn. klaar voor den wteg 'fl 1350 ilfost. ,Wiaar men met aan dacht de aflwterking beschouwt van in-: teri-eur en exterieur ZooWel wat oar- r.oeseritei al's motor btetréft, kan men zich haast niet indenken dat voor een derge lijke prijfs zulke schitterende wagens te kicfpp zïfn. Al's bfuitengew-one attractie stelt dte firma P. L-Oiuisse den bezoeker in de gelegenheid uit te rekenen hoeveel K.M. een Chevrolet 1933 kan afleggen op een hoeveelheid water die zich in deal gedeeltelijk gevulde flesch bevindt. In den -stand van de firma Wl S] o h i p-i per vindt m-en het nieuwste systeem vopr de m-elkerijT en de zuivelbereiding;: Dje me.lk-ointroiomex Mélotle, eïecbristeh ge dreven is tegelijk tuimelkarn 'en kneder< Die texplodtatie-onkoisten Zij'n door deze combinatie buitengeiwPion gering geworden. In het vat be,vinden, zich twee teak-ho-utonl kneedrollen van z'eer bijzondere kWftli-: tei tzpodat een lange levensduur wordt gegarandeerd. Daarnaast een tuimelkarn gedreven d-opr ee-n eléctro-motor, roomf tonnen en melkbussen, kortom een exposi-i tje die door geen btelanghebibéndo mag. w-oxden overgeslagen. Dte „Citroen" komt uit met tw'ea wagens. D© cabriolet, chassis typ© 8, vier tender de kap bezit ©en balanceerendel motor, is dus trilSingvrijl Soep-eilte veering, -super b-allon banden, geven niet alleen rustige ligging maiar vooral ©en vaste lig- ging door den buitengewoon stijf chassis, D|UbbeliWerkénde scboikbrelcors waarbbré gen veiligheid. Handige reiskoffer ver*, hoogt do vlo-tta lïj'n. Dte andere wagen eveneens chassis type 8 is gemakkelijk' ia bestelwagen te veranderen. Leepen bei kfeeding is van groot commercieel belang, '.Van. beid© modellen is de oarrosseria monp-pièce. .De lampen -Zijh origme-ele du-ptlo-lampen fea-Wijlll het dasibbord zte-erl goed i-s u'itgernst. D-eiz© wagens ziende begrijpt men dat de firma -een wereldnaam veiijwi-etrlf. i De „Lidoi" dia bier een goede reputari tie geniet hee'ft een hoek ingenomen voor de etalage van haar bekende producten, Het artikel' wlanimede dezte firma spe*. ciaal reclame maakt is limonade en een nieuw- soort choldolad-e, de pinda-chopolade. Die prijkten züjür in dezte week1 buitenge-! wiopn verlaagd, terwijl de attracties van de -Zaak; ook hier wlorden doiorgezet. Een -spiortlielfhebber vindt bij den heer Jiaeoib iSno-o.di|k alles wat hij! vei', langt. Op gebied van kleeding. een bui- tengewlone collectie terwijl 'de ïtteeist va-i riemende .artikelen Vioor tennis- en votetb-al zijn geëxpoiaeerd. Alles wat er noodig is bijl "kaïnpaeren en het 'handig kooktoes-tel! „Primus" is voor dez(e sport ais 't w,ara onmisbaar. Bïjwielje-n van diverse merken „Trans-i valia", „Burgers" en „Fongers." Dte istownwasseherij „D-e Zo. n" expo.-; -seert verschillende goederen zooWIcjl do|oit| haar Wiasscheriji als- door ,d© oliemisch'e afi dealing behandeld. In verband mpt de .tijdsomstandigheden Wiordt speciaal d© aandalcht gevestigd op de g,o©dkiooip» wïjze van aflevering n.l. pers-w-asch en droogwaste-h. Het ligt in de bedoeling binnen gakéle weki!n de lijfgoederen van droiogwasch, evenals dit met platte goederen geschiedt, gemangeld en {©©geslagen te leveren waardoor het grootst -gedeelte van de wasch alleen thuis noig maar 'behoieift te wlorden op-gevoiuwen. Een tentoonstelling zlonder vermaak' is niet denkbaar. Dte exploitant van het „Stehuttershofl" engageerde daarom o.a. een Beiersehe Kapel dia in costuum' in da Kelder musiceert. TBOUWr EN VEBLOVINGSBIN- G-E|N, .flaibrikaait 'Drijfhoptgai-ian-deert p mo-oi» klepr -ep. modelSien. Hjeit adr-es.i SIMONSS. Lagei prïjfzen ©n moois' giasohein-ken. (Adv.)! I'itnianschool. Woensdag 17 Mei jl- Iwlerden in da Piitimamsohoo-l t© Gioeis v-oor de '{weed-a maal i-n 1933 de examens van|w:ega ila Fed, va® Ned. Btenoigraifiéleerarien, Syisiteiem. I, Pitman. i V|0«.r 'h'et diploma Ma(chi®eisohr!ij|vlein, 10- vïngéiisysteiem, Via,atr'digheid, slaagd'®®'- dhrj L. DuVCkolt Ciz'n., Gpieis; O. Paanjwlev Heinj. kenszand; A. J. IJiejulwlenhuifz'teV Xersteke;. A:. Diaptey, G!o©s en mej- V. Biaorens, Kruiningen. Voor helt di-plotoia Ma,ehin,eis!ohiiijv;en B, sneiheidoea'tificaot! reisp. .56 -en 49 w. per, minuut, de heerern O. ,J. da Jjonge eim A, ,J; NieiU!wten'I\uajiaei, beiden tie lensak'e. i V-oor het diploma, A St'e.nogtt;afie Pit man, de daaneisi C. J. van de Eaeple te Gplea en. .A. Baorenisi te- Kr.uiranlge-n. Vpor hef diploma, B-'Stenografie Pit man, rncj. Jac. Doi^s te Ouidelande, m-ej, O. J. v d.. Kieeipe te G,o,eis en dhr. J. Kou- man, te Billand-Blaitlh. - Allen leerlingen van -de- Pitimansahppl fo Goieis, Middeibuilgl^ch-ei straat 39, Diiectieji G'. J. Bliek -en N. Criïcq. Voor de niehw© quiraujsisten wordt ver- Weizien naar de advertentie in dit blad, fop- Iwijl vooral de aandacht wWrdt gevestigd op; de curs(u's|9en vootr leerlingen van H.B.S, en M.U.L.O. Het gcimeiiiellijk spaprtterrciu. GisjteTein Werd dopr Burg. en Wetihv van Goias; banbiesteed 'het boulwten en uitfï tooeren van gehouiWen en kun's]twerken op het gemeentelïjik sjportteritein aan den) iwi-es|thavtendïjk. Ingeschreven Werd vopr percteeF-I, oml-i vittend© de bteide kreedgebouwtjej^ en de daarachter t« bo|ulwten urinodris,, door J!, d;e Jloinge :!Wlz'. voor ff 8810; !W. J,. van da

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1