'l' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS >CHE COURANT DONDERDAG 18 MEI 1933 Het „Dr. Schaepmanhuis" geopend. FEUILLETON HOOG SPEL. BUITENLAND Hoofdfufatltietfuin JfUftoUacdt's poeder BINNENLAND ffliU d© yolhardiijjg-faimilie ~2,, fes vópr die Oivszjapdsfeha Middelburg 2'4. Middelburg ,ook' del derde Im.otie-'w'edqtrijid'en gewon,- lu» veel kansen om iu da plijVen. I voor Hero, dat ondanka- I -genwind fel aanvalt en litkomt het 'Middelburgdoeï Itje. Dan ©en .plotqeliifga ia, een vo,orz'et laomt tegen J achterspelers en springt' [derden Hero keeper in hot inks; dit ohfortuintje speelt lerder en is geenszins da r doorl'asjtendheid van. ïïaro l'g. 'doel doet oucctes uit-i overzlijlda keert V. 'Ra aij oieid schot van Vogel. Met Kijiteboom! een scliot van I'. Dezei wordt weggewerkt, liruin even later-goed aan I kogelt deze laugsj WIjgq» I ju paar goede ifdnspnj laat Teaut. Een corner voor Mid» 1 niets) op, evenmin als eent J Meilkj da,t v. Baaijl valleni- l. Aan de overzijde ziet 'dó acht^chot door de lat - ge» v. Dongen iafcij te laat ■plotselinge doiorbfcaak! va» 9j Vogel' dojelpiunt op'Jleuriga In den alftrapi gaat het oop K doel' af. v. Baval geeft' puin kogelt in nog vóór 't Middelbargei-st is verstomd, [;nd gaan de paröjjê® tegen, I reeds is de r.nst in 't' zicht door hjeaik genomen, doooj lïjlke f[o|ut van v. KooSjj "in ielandt 23. Zóó wordt ge» J I i 11 i feven Middelburg geva.arliljlE:1,. Bit Hert» flink! 'het spel in I doel wjordt nog ai getpeiu» I.schoten van' die| Bruin' 'e® I de laf gaan ,of door Vijgen.» [geteerd. Het wil "bij! ""Hera q Weer in deze periode va» ht 'dat Vogel handig ge'» J van een 'fout van Kats; en* [:eert 24. Hiermede is het lm bezegeld. 'Wfel doen de- jog enkele goede aanvallen', lire vuur vermindert, tewïjl Iheid bijl spmlmigien zich doet ■zelfde zien w'e ejchter bïj> 'da lor de Hero verdediging v,ol» twang wiorden gehouden. Zoo gZaatn' de tlijld; en het einde -2- zegen voior de Middel'» („Maandagm1.") BEN EN VERPACHTINGEN |p, c'afé met' erf en inventaris»,. rt, woon- en winkelhuis, bate Jcrf en huisj en erf Vanj Pijjte» Jen, bouwland, Oelfe. lerenhuis, VeTbist. Ken wóonhuizle® m«it erve®» i-, huis) en erf, (Jonkers, len, woonhuis met erf, Beth'» NUMMER 59 298TB JAARGANG olijk niets anders dan het op zaken, inplaats van te I® tot men tot U zal komen 'ucces op zaken af!! NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsinge! 75, GOES; Telefoon Interiocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentien van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Maandagmiddag 15 M;ei j,l. is in tegen woordigheid van de leden v.an het BasH.uiur iter Stichting Dl-. Srihaepimanfomd's en vaal het Dagelijlksleh Besf.uur der B» K. Staats partij eu van «enige geinoodigden het! Par tijbureau, der B.. K. Staflteparih genaamd heit „Dr. Schaeprawinhuispfflcieel ge- o-piead en in 'gebruik tgönpm&n. Aanwezig iwlare® van het fetichtinlgtsbe- Biu.uade voorzitten Z.Eikc. Jhr. Mx. Oh. J. M. B;uys de Bieerenbrouck en da lede® mr. C. M. J- B- Goteling, J. W|. Mol®, tot. F. Teiuli'nga en air. H;. KMfschotein- Voorts de ondervpioriziiifcbeir .van heit, D:a.~ Selï],bsch Bestwur dea- K. K. Staatspartij tut. J, Hp;uh«n en hielt PaitijibeistoKi-rsllid S. D. van der 'Wleinf'; de yopiiiziWeir van de. Katholieke) fractie va® de Twieiedfa Ka mer der Statem-Genej-fliajl, tevens 'v.oplrizilt.- tex van den Partijraad der R'.-K. Siaaitte- partij, prof., mjr. P. J. M. Aailberse; die zeereerw. heer; pastoor* 'Wl. van Adrichem, pastoor v,an de parochie van dein; H. Jaieior bus; da ledein der .BeteggingsooimmissiG der Stichting; jhr. mj-. L. E. M. von I'isenne, mr. J. B. Hl. van Schiaik' 6|m J. A. P. Hio,ogeiwee|gen, de leider van hielt Centraal Adviesbureau voor Gemeemtei- politiek mr.. dris. C. Ch. A. van Hja|t|e» en de. heeren P. J. M. Kuyper en P. H'. iWl Kuyper, dire«teu,rcn van da N.V. Kuypers' Bouiw|maflitsichap|piji te A'-dam. Kada,t de zieereerw. heer W, van Adxi- chem, pastoor van de .parochie van den Hl Jacobuis (Parkstraat), het gefoo.uw plefehtig had ingezeigeind, daarmede die .wierkzaanx- neden van het. Partijbureau in het telatng van Land en Kerk .verricht, .opdeir Góds.' onmisbaren zeigen stellende,, heeft de voor zitter van het Stichtingsbestuur jhr. mr. Oh. J. M. Buys de BeerenbrSuckV liet Partijbureau oveirgedraigen aan heit. be1- stuur der B.-K. Staatspiariij',dat het bij monde van z'ij'n voorzitter mr. C. M. J, F. Goselinig, heeft aanvaard. Jhr, Buys de Beiea-enhrpuok1 ving zijn xedevoexing, aan met het in herinnering brengen van eeinige markante gebeurtenis- san uit het leven van dr. Schaiepsnan, Welke spir. meit 'piersoionlijke jeiïgdherinue1- xingeii illustreerde. Sdhaeiplmian's kara,k- t'erislieke eigenschappien, zijn. gapt),te ga ven van .getest en hart, z'ijin moieidi'gie en hreede' .pioiitiek' hiabb'en het geislacht van thans, en v'oor.al het jongere gesjacht wh# te leecreu. y 1 j J Schaepanan's vioorbeeld slplrekfe tfet ons o,ok in deizei geboxen-leideirsg,ave dat hij, wist te Splrekeai toit-, in te Wferbem npl ver standen op gemoed. Schaeptoan ,was geen zeli'2'uchtige berekenaar; zijin onbaatzuöh- Bgheid kweekte tientallen van offerVaarj dig® volgelingen die met liefde !en yer- .t,rouwen achter zijlu kvaclhtiige leidiug 'stonden. Schaeppian Wa,s een, ikinderlijke zoon van da Kerk, die hijdiepten eerbied toedroeg in den plersoion van Chvist.us' Pèaailsbekleedar. Sprekend en overtuigend is Sohaapmains' Voorbeeld in zijn. trouiw1 aan de partij, die hij heieft gevormd en jgejleid. H|oe .glooit io,ok de.me.enigsvers'chill.eivinoioh- ten z'ij'n, hoe uiteenlboiplelnd de inizichten len etiandpuntein, Sohaeplmiain 'dacht er niet over z'ij'n piartij! te verlaten. Helt dankbare nalgeslaoht heeft den 'den grooten Doktor wfflen «eren. door een stiehtang in het lfevfen te roepa», wollcic üe Katholieke; Sltaafapartij van thans beter in ss)tia,a,t zfel stellen" haai" 'haak en roeping te vervullen. Da.t. -werk moest tij'delijk wor den .onderbroken doior cênsltamdiighedeh, welke heit Stwhtingishesitiuur redelijke 'aan leiding zijn geiwteeslt over'te gaan toifc.'deini aankoop, van heit piand aan de M.a,urMsik.aidö 52, Den Haag, diait splr. ithana aami hel Partijbestiujur overdraagt. Na de verschillende aanwezige®, die aan to Voorbereiding van dit beteekenis'vlolllla fcit hebben medegle|wferkt-, afzOndlelrlSjik te hieibben töegeeiprokeu, eindigt sjp'rekler meit den ^wensch, dait helt Dr, Schiaeiplmunihnis! tot m lengte vani dagen moge zijn een 9 „Om. Seneca," herhaalde de jongen. „Wie is dat.?" zeide Bafaele. mteestea- houdt van .alle wijsgeer en. „D'an zial hij ,ook van njij; houden,"' zieidei Panteleione en dronk heit overschot van cte bouillon opi. „Maar je heibt mijn vraag nog niet beamttw|oiord." „Zeker wel. Ik heb ju te verstaan ge- gteweï), da.t mijn meester er hie.r niet aoo'n hofheulding opnahiofujdt, als men van ie/mand in zijn positie zóu kjuininie® vex'- iwachten. Hij" heeft mia,ar vier lakfeien in dienst." „Maar dan nog zio.u; mem er van die vier toch wel één vojor mijl hebben fcumjnem mistsén?" „O. maiar, Viincenzlo, die u! naar bed droeg, is zijln eigen lijfkheehf.Giampbme heeft werk in den stal en Amidreia £s naar da sitad om boudsiohapplen voor Madonna tie doea" „Gat zijh er drie; maar jie zeide, da.t er viier waren." „De vierde is Giuiberti, maar die is verdweneneen week geleden iis hij' gppor- bulrelrfc van leiering en leiding, van wiaaruiit Scha.epma.ns' werk zal wbrdem voiortgezet ondielr den onmisbaren. zlagen vakr God. Hieïna ispniak d« Vioohzitlt'er van het Diagelijteeh Biest(uiur dier B',. K. Sitiaa tistp)a.Titiij mr. O. M. J. P. Gööeüinig, die naanems hst Partijbektuiuup het Dr. Seteepimiamhuiis dankbaar aanvaardde. De sobere wïj'zfe Waarapi heiti nieuiwie huis thans wordt gep.piemd en in gebruik geno men, aldus spa-., beleit niet- te gpaiekletti van een hopgjt'ijldag »yoor de' Bi. K. S'tiaaJ»- ipartijl. Beit nie.u'we. huis zlaj! niet lalleieta moeten zij'n een' schakel met de- sterke steun punten in lieit verledein', doch heit zlal daarnaast mopiten wörden eein' Werkplaats1, Waarin dei lesten ujit het' Verleden po pulair worden gemaakt in den goeden zin, in de, beteekeniis namejjjk, die opk! heit verledem heeft voor het heden. De groiote taak Voor het heden moet wprden geleid em gestaiui'd vanuit eeni k'radht-idein)t|ra|lie van- gestadige aetiviteit, welkfe het Dr. Schaepimanhuiis voor de Werkers Van (elikem dag ;zal mioe'ten ga.a.n beteekenan,. Men jzlal hen, die J'i? een'e' Verkiezing „plioitéjelinig,, ta oiordeelen hebben, vjo|Ortd,upend imter in eontaef moeten brielngen met. dien inhoud van 'het staatkundige Werk, ook in dein t,u|s|s0henlijld. Ook opi deizlen hoogtijdag moeten zïjl die leiding hebben tie geven, die zlwaaxte van hun tjaak piest pindierSEhattten. Jiaar zij' m eigen en moeten bemoediging zoeken opk in de uiferflïjkle omfebanidighe- de;n, die hen de vervulling ,v'an' die taak beter- mogfelijjf z'ullen maken. Vioor onz'e psurtïjf, aitdue de 'heer Gioee- ling, ligt de tpeikfemist jrog ptleieds vin Scbaepmans' devies: ,jCbe«Io. plugnp". IW geloof, d.'w. zi. ik'geloioif in de kracht van om® Geloof, en daiamoim strijld ik. Daa.rloim werken en strijden wij', ieder meitl izïjlni ta lenten, ieder opi iz'ijln plaiato, nuaar allhecir teaamien, ook1 in liet sitaafikundige. Wlant zóó Mlenn kullen, maaa^SchaepImian®' wiooird tieke .plersioonlijltheid kunniem iuitleWen in hé# 'waarachtig! belang yan ,liun laind. Hiermede had de officieele overdracht van het Dr. Schlaie.plmanhuiis pilante gfehaid. Nadat cleniigie Verveirschinjgiero Wa.rfemi nond- gediiend en oen.' foito. wias gelmlaiakt, gimig! heit geizel9cha.pl uiiteen. DUITSCHLAND lIITIEIiS GROOTE BEDE. Gistermiddag heeft Hitier zijln aange kondigde grooitie rede .oyer de buitenlamdi- Bche politiek van Duitsidhlajid geholpden', waarvoor ihiterpationaal zlopV groote be^ langsltelling wa®. Er bestond groioitie vrees dat HiÜesr even .agressief zOiUi optreden naar buiten al® zifn piarbiji heit binnenshuis doet. Dit ia niet .uitgekomen. HjoieWcl fie,t ied»eren Duitsüher tot nju. .tpe opi straffe van in1- he.chteii|iis-n,emiiig, verboden is over vrede ta spreken, heeft .da Leidier eien plaeifisl- tischen toon .aang.esl'a;gen- Hitler begpm mét eeh verporidaeling van het Verdrag van Versailles, waarmee men heit vxijlw'el eens kan .z'ijin, ep sprak toen o. m. als volgt Toepassing van geiweld zo.u. den huidi- gen toestand van Eiuropta, noch in politiek poeh in edoooomisoh opzicht verbeiterem, integendeel. Een .oorlog ^lou. mie|ulwe óffers vergen, nieiuwe onzekerjhieid bren gen; de eoonoimische nood zon, slechte vergroot wórden, en de .uiteindelijke in eenstorting van stao.t «n maatsleiiappujl zóu er het rampzalig igievolg van zijln. Het is dei innigste wenscih der njlationalo regeering van het Duitslcha Bijlk, «en dergelijke lontwikkeling der dingeini door haar loyale en pÖeotaevei medielwerkinig te verhinderen. Hieit program onzer nationale revolutie i® geenszins in strijd met. de belangen der overige wereld. Drio dingen heeft 3e nationale regeo- loos vcrdWe'nen." Pantaleion'e keek droomierig n'aaa- het plafond hij bedacht, ho;e het yerdjwijïien van. dezen Giuiberti fpovaJligi s'aim'enrviel met het verdiwdj'nen vani Maibteo Oirsdmi en. vroieg zich af, oifl er yorband kon bestaan tuissohien deIZe twee gebeuirjtenliissen „B'cdoiöl je, dat hij[ o-mtislagen is.?," bromde hij'. „Dat geïopf ik' niet het is 'n imysflexiei. Op Zekeren morgen was hier een groote drukte en va® dat .oogenblik af heb ik Giuberti niet meer gezien. Maar hij; -ia niet ontslagen, wamt ik ben. naar zijlu kamer geweest «ga al zij"h Ideenen zijln Oa,ar nog. Hij' is ook niet, oveg uit Pievainp of zou te, voet hebban moeten gaan,jwanjt 'ca- ontbreekt geen «nfcel paard uit dle|n ®tial. integendeel ,en dit. is pol» weer leön raajdael, diaitl ni-emiand voor mijl Mani oplo,s- ■sen - opi dien morgen, tioipui Giuberti ver- diWe-en, vond ik in de® stal zeven ipiaiardein in plaats va® zleis, kao,als geiwlaonlijk De heb ze geteld .om eraohfcer te konue®, of Giuberti wjas Waggcgaia®. Aangezien ik niet in tooycuarij geloof, ham ik die een voudige verklaring, dat Giuiberti in een paard veranderd Zou zijn, maar niet zon klakkeloos aannemen.. Als het een: ezlell Wjas geweest, nu, dan had ik het nog Jruh- rinig zich voorgesteld, te volbrengen: 1. I lerniertiging van, het jcotmmulndama on ojriich'ting van ee® ytolksetaat, die het begrip eigandom handhaaft als grondslag ónzer óult|ulur. 2. Oplossing van het sociale pirobQleem door inschakeling van het wlerklooaeinl- leger in het normale oaonpmisteih leven. 3. Herstel van een stabiel staaiisgaZag geidra,g«n door heit vertirouiwen en dan wil van het volk. .Wijl hebben niièf de menltaliteih van do vorige «euiW', die van de Branscheni ,«n Polen Duitscher® wilde® make®. Initegeih- de.el, wij' werwei'ein ons even k'rachtqlg teigeln dien geest al® Wijl verwachten, dat me® ook' oniigekeerd ons wezten z'al eeir- biedigem. (Donderend aplpla.us), De Pransche® em de Piotem kijin onZe naburen en glee® g|e,belu|rtenis in da geschie denis kan dit veranderen. Ook heit ver drag va® Versailles had echter in dit op'aicht Duitste'hland recht moeten laten weneirraxóin. Niet enkel de syfer,winnaar ka.n aanspraak maken opi .de» 'hem in dat verdrag gegeven r.eiöhten, opk' de ovier- iwcnnene. Het recht, een herizieining van da.t ver drag te eisoheln, ligt in het doic ujnienlti 'z'elf »G,p|geslo,te®. De Duitisiche regeerinig wionscM haar verlangen te dien aanzien met anders te tmlotiveeren, dan door te Wijizwi op de resultaten van dat verdrag en de ondubbelzinnige iuitspirake® van het gezond verstand. De «rvaa-ingemi van de jongste veertien jaar, in politiek' .zlooiWel als in «conomiseh opzicht, spreken terzlake een duidelijke taal. De «Hendia der vol ken is aldoor ontzeittender gewOrdan. De diepste .oorzaak' echter dezter ellende its dei verdeeling der wfepeld in OiVerwinnaors en o.ves*vrtoimmem, als cchige grondslag van vtardriaige® en WereldoiTid'e, imiet haar gadiwiomigen wieexloosheid a,an de «ene, ie® haar ontiZagwIekkende bewapening aa® do andere zifde. Ij. II f i.. I ul \,erviolgens zétte Hitier uiteen dat hle't oatlwiap'eninig. vla® pndetre glroote mlogelnd- Irede® eischt oimdat Duitslshland ook ontl- Wapend is. De tienduizend S.A. eta S.S. (roeipen zijn Volgens hein geen militaire formiaitivs. - Duoitschland is niettemin bereid verdere Waarborgen voior dei initerniatiomale veilig heid te geven als ;opk andere volken dit noen. Duatisidhland is bereid zijln gehwlc militaire organisatie, opi te heffen, alle wh- penen te vernietigen, als Baderlft volkeh heltoelfde doen.. Als echter de andere sta» ten daartoe niet ber'eid 'zijn, cm ook tniefc' de verpBchtingen van het vbedesverdnaig willen nakomen, Ua® moeit: Duitech|l|anid z'ijh ci'SiCh handhaven. Dei DuiltsChe regeering ziet in het E'ni- geteohe plan een geschikte» grondsllag voor een overeenkomst, moet- echter ver- la»nigein, dat gae'n verdea-ei venniictiging vlan wiapenen of organisaties' plaats heeft, Zon der een kwalitatieve gelijke tohandelinjg;. .Dei wijziging van da wfienoa-ganisaitie', welke door het buitenland .aan DjuitsclÈ' land iis opgedrongen, moet geleidelijk ge schiede®, ©tap voor stiapi, in overeenlsteim'- ming met de organisaties in> het buitleto- land. Duitschl'and gaat- er made adedoprd «en .overgangsp'eriade van 5 j»aar vb,or de inj'iohtin'g van zijln nationale veiligheid te aanvaarden, in de veiWachting, dat in den. tu'ssohent.ijd de gelijkstelling met. and«re volken zal volgen. Duitsc'hland is bereid van ia.anvalsw,apieL nen ivf te zien, als binnen een bepaalde® tijd de bewapende naties van hun karnt dqlzle aanvalsiyapienen afschaffen s® do.or «en Internationale oonfereintie hef gebruik daarvan verboden vyiprdt. DuitiSchland heeft Mrihts den wenödh', zijn oDafflianikelijklieid te beiwiareni «n zlijln grenzen te kunnen beschermen. Hitier betuigde zlijri instemming meit, de plannen van Mussplini en Ro'oseveiljt. Duitsohland is bereid tot iedpr plech tig pact van nionte'gressjs toe te trpden, 'Want DuitiSchland denkt nieiö aan een nlen gelooven want da® aoui .er niet Boo'n groote verandeiring nioodig geweest izijh maar kooi fc het ®u, .gplegem: Wij hebben een tlwaevoatler vai-lpre® dn pan viea-voieter teiruggejklneigein. 'Elein interessianift gleinieiim." Op Bantaleione'sl gelaat stond aiietisl te lleizia» van de belangistellljin'g, Waarmleie hij" naar dew. nieiulw© indireette belw'ijlzieim va® da aanwezigheid van de® vluchteling hier in Pievano luisterde. Hijl glimlachte de® jongten lui toe en moedigde helm door «lenige vleiende Woorden ala® dein sttaom) va® zij® gebabbel vrij[ te laitien vloeien. „Bij! alle Hieiligen," riep hij: op goedkeu rende® loon, „ai ben je ®eg jmaiar «em jpmigen, je bezit toch het brein»va® ep® mianje bent zelfs nog sBmimer, dam mpinig man, dien ik heb gekend. Je z'ult het ver brengen." i L~ t Die) jongen trok zijn groene .beetnieini omidler zich op het bed en glimlachte vereerd. „Niets ontgaat je," koo, sippprde Pan- tlaliaoino helm aan. I „Niet veel, diat is zék'er," gaf de jongen ;tb«. „En ik Zou lui npg mieer kunne® ver^ tellèn. Bijvoorbeeld, dat het toeval' wil, dat Mario's vro,u|W ook' verdwenen is- Mario is omiZa Blotvoplgd, de imian met aanval, doch sle'dhtls aan zij® veiligheid, D.uitechland zo®, dei in het vfoorstel v,a® Tiireridemt Rpoisevelt aangeduide mogelijk heid dat de V.S. zich voor het- Waarbor gen van den, vrede bij' Europvesche aan gelegenheden zouden lat ani bebrekklan, mpt instemming begroeten, daaa- dit voorstel eein. groot-e geauststelling .beifceikent vpor allen, die a,an Ibteit helioud van den vrede willen meewerken. Wjij: hebben1 geen vui- riiger weniseh dan er toe bij: te 'dragen, dat da w'onde®, door den pprlog .en heit ver drag .van. Veri3ailie.s geslliagen, definitieif góheeld wiM'den. Diuditsichland wil1 daalrbiJ, gem anderen» weg begaian, da® dien, Jwelk'e in net verdrag zelf als rechtvaardig Vjprdt erkend. De Duiteohe' reigeeriing ,en het Duitscha violk zullen echter onder geen omsitan- dighedeln zich laten diwingen tot een pmder- tcekening, welke de veraeulwiginjg va® da disqualificaitie va® Duitechland Zou beteekene®. Een pioging jim' door bedreiginigfn in» vloed o,p. regeering of vpillc' te. oefenen, Zal niet in stiagt zJijnl pui' inidguik' hei maken. Delze, regeerin,gBVerklaa'inig is met ial|ga- meene ®temm»an iipor de verschillende par tijen aangenomen, olgens de ochtendbladen heeift de rede va® Hitler te Londen cm te Wltfshingt)on een goede® indruk! geimiaakit. bedaart spoedig met een Per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist BELGIE D® machtigingswet ia,angCniim«:n. De Senaat heeft m»et 91 tegen 63 steim- men het financieel machtiginigisvoorstel va® de regeering, daifc reeds door de Kamér wias aangenomen, op zijln beurt goedge keurd. Alle aanlwlelziige katholieke en libe rale .senatoren steimidem voor, de socialisten tegen. Vervolgens wfea-d zonder appèl no minaal besloten de verdere Werk'zaiamhe- de® van den Bemaalt tot einde Juni te OOSTENRIJK De regeering logen de nazi's. Naar mem uiiit "Wieeale® seint, ma,akh het Eklrahlatt aldaar melding van een coin- cent'riist'he regeeri®gs.aetie tegen de napi's: Hieit nat. s.ocialistislche hoofdlblad Dioe'fo zou vo.or ombepaalden tij'd aa®' voor-oen-1 suur onderworpen z'ijin, wat de1 scherpste, tot nu toe tegen geen enkel ander blad toegepaste censuiurvorm beteelóent. Binnen eemi Week' zouden '14 natl.-soic. bladen in beslag genomen zijn. Voorts Wordt pen b.evel om. het land te verlaten verwaAt tegem HiDeXi's Veirhegenl- woordiger in 'Oostenrijk, den» rijksdagafge vaardigde Hlabioht, AMERIKA Mterridboiodschaii! van Boaiscvclt. President Bópsevelt heeft heden 'mi baod- schap tot de wea'eld gericht. In heggnisitel- ling tót de oude diplomatieke jiraktajik ie het ppesidentièefe staaitisstuls iaan de koningen, heerechers 'en piueadentleln van alle naties 'gericht, met inbegrip van do eovjeitrunjj?, ivdke ter a.s. «aomiotmiiSche wereldoonterenti'e v«rfcegie®wpprdigd Builen zijn. Roosevelt doet em dringend' ber|o|ep| op de rè,geeringen emI de volken, pun over, te gaan tot beperking der bewlaipeuing e® to;t afschaffing, va® het aainlvalsiWap&n', om loyaal een plechtige e® heilige verplich ting op zich te nemen, nimmer gelwopiends troepen van welken aiard ook oyer hun grenzen te zfende®', om te vergeten alle „kleinzielige" nationale doeleinden, doch .zich oprecht aan ta sluiten bij de beWeigihg dia den vrede wil verzekeren en Werken het. ptok'd-aligfe gezicht, die u .gi.stera,Voind naaa- bed gedrag,e® e® adergelaten heieftl. Maate's vroulw' ginig ovetX da ke.uke® e® rij) is telgelijk smette Giuberti verdwenen,. Diat is nu elein Zaak', diei mijlbij'ztoinlder intriigeiert." „Het is het geheimlzinnigist© va® dit al les, wat mij inlhrilgieieirt," aop, babbelde de jongen onverstoord verder. „Kan u dait raadsel voor mijl oploisse®, Me'ssere Pa®- taleone „Ik1 'zal mijn» best do,en," Zeide Pan- talepw met zij'n plamtelon Worstel end, maar lime vroeg-rijp hij ook mocht zlij®, tech ging de sombers beteekbnis Va® da.t ant- iwloord voor Rlaff!a:el« verloren.. Zopi ziet gij dus' omza avonturier in het bezit van zekere feiten, die hlepa nogal duidelijk lek'enp het verdwijirem van de® knecht-, Giuberti, e® de .ypouwl Colum bia, dat toevallig samenvalt maf de toe voeging yarn een paard aaiu dan stal e® dus waarschijnlijk met ,da kómri; ka® Mat'tso' Orsini te PieVaino, wtees erop, dait hij aa® da Zoa-g Va® die kwee bedieindetn Was toevertrouwd. Niul Zou djt alles on moedig .zijn geweest, Wlanmeex Matteo zich i® het .kasteel zelf bevond; hieruit kon men dus afleiden, dat me® hem Waav schijlnlijk voor gmoitea- veiligheid (er aan de® econoimiseiie®' ophlo.utw;. 'Roosevelt vraiagt, diat oiiiimnddeHijlk' ta die® aanizie» miaatregelem Worden getriof- fen» Indie® echter, waarschuwt d« Am«- rikaiansehe president, een mogendheid,, wfelke dan opk, aan dit Werk van, vrede en opbouw de® Weg Zqui verspleTren, dam Zal da beschaafde wereld Weten, wiei voor de mislukking van ons pogan- aanisglrakelijlk'i.s. In de boodschap van Roosevelt wordt, aldus Rie|U|ter, ve'rder nogl gezegd: Indien wij vragen, 'welke de redenen voor wajpe- ning zijln, Wordti het duidelijk', dat deze va® .twteeerlei .aiard Zijn, namelijk de open lijk ei e® de verborgen wfe-nsdh van regee- riage® pp' hu® gebied' ten koste van n®dere naties uit ta breiden gn anderzijlds de be hoefte om1 de veiligheid te verziekene®. Ik' he® van meaning, aldus Rposevelt, dat' alleen de minderheid der regeerinige® en volken een dergelijk doel nastreeft. Indien allei landen .overeenkomen gm die Wla,penen ta schrappen, welke een aanval mógelijk malden, da® w'orde® de verdedi'gi'nigZwerken automati'sch «nineeimba.ar e® de grlgnlzen: «n da lonafhankelijikhmd Va® eilk'e ®atie zul le® ve»rztekerd zij'n. Het einddoel va®1 da pntWapieni.ngB'eoinf'erentie mpiet de Vpjlledige afschaffing va® de aanValslwlapeinen z'if®. H«t anmiddellijik1 doel iö vemiindea-inlg van «enige va® die wia,panen e® afschaf fing van vele andere. De TOoomamisóhe conferentie moet de afzónderlijke natipnula programma's tpt oecpnoimische opheffing aanvullen door een verstandige internatio nale ,acfti®. I De, kabinetscrisis. Be® nieuwle ;oipld:radht. ill. M. de Koningin heeft eergisteren) dr. Col'ij'n, Minister yan Staaf, 'ontvangen, dia mededeelde, dat hij' niet geslaagd was in het vormen van ee® parlementair kabinet. (Vervolgen^ heeft Hare Majesteit' de heeren jhr. mr. D« Geea- en mr. Aalbensv, voorzitters van de Christelijkr-histoirisöhe en Bopmsich'-'katholieke Kamerfracties ont{ vangen. Dr. "Col'ij'n hééft, als gebhuikfeffijik", ver- Zocht die opdracht in beraad te mogen houden. De snelheid, waarmede is gehandeld schrijft de. Msb'., dopt vermoeden, dat de Koningin vóór alles tot een spoedige Oplossing van 'de crisis wil home®. An ders had immers nog de mógelijkheid opengestaan va® de formatie' >*a® een rechtsclï parlementair kabinet door ee® ander staatsman da® dr. Colijta. Blijkbaa» Reeft men deze proef' niet willen neme® en geen verder uitstelt wil len fiskeeren, in verband met de mlo.ei'-: lijik'e situatie. Men kan nu 'de vra,ag opperen' of dit crisiskabinet tot stand z'al komen zonder af na overleg met dei fracties. Het 'eerstel sfchïj'nt meer voor de hand te liggen, doch de andere veronderstelling lijkt ons ook niet vreemd, als mie® be denkt, voor w'elk' "oen vèr van gemakke1- l'ijk'e taak' het ministeriel z'alkomen te staan, dat, naar wïj' dezer dage® verua» men, met een bógrootingstekórt zou heb ben rekening bei houden, dat de '200 millioen al bedenkelijk nadert. Wïj zullen het antwoord op deze vraag intusschen moeten afwachten. Waarom: geen- rechtsch kabin'etl? „De Tijd" z'eiglf, dat de» vorming va® een pfexlemientair k-abipeit vlak voor de 'pinctetreepi mislukt is. 'Zaterdag e®. Zoudaig Zag .alles er zop mooi, uit. Elrnlstig .verluidde het, 'dab de drie rechttsche piantijle® den formateur hun medewerking hadden tUegeiZegd, zloi-odlt irtenlsehelijlker'wSjlzie mocht worden ayiMge- nemen, dat de he«r Cölijln, ötieunende up 52 Etemïnem, een kabinet zpiu ^ainelnisitellein. gens anders ander dnk had gebraclit of schoon ongatwijiÉeld hetgeen .ook door da .aanwezigheid Va® het paard Werd b'e-' weizan toch ergens bininie® da muren Van dei citadel.. Toit zcoverre Iwas piles Sqr.'punlalaoina duidelijk en hij beslohoiutwde 'zlijln it'aiak reeds al's half volbracht. Zij®, eierétvojlgende werk mo'e'slb daarin b«s!tia,a®, te on'der'ao.ekein, Wel- lte iwóninge® hier ®oig ware® behalve het eigenlijke kasteel. Hij kleedde zich imeit zórg. in het pak, da't de page helm1 ba,dtei-uggebracht uit 'de keukan, waar men het matjes ha,d ge droogd. Daar hij! |gfee® schoèmen bij zich' had, wias hij g|emnp,dza,akt zijln rijlaarzéni wieier ,a,a® te trekken e®, aamlgeziie® het kjj Weer was, en hij1 sltlriaksl een wiandeilinigeitjia zo® ga;a® maken, gespte hij givea- rijm abri- k'oóskienrig Wambuis zijl® lederen ha,rnias aa®. Eindelijk begaf hij, 'zich met' zlijnl lang zwaard, aflha.nige|nd va® 'zijln gordel em lean .ziwaren dolk op zïjln» rechberhaulpi, naar beneden, ee® kaap - ridder mót z|wtefig!e, vteriwaan.de houding, in, Iwieln mie® terna®- WlerniOiod de® bezfwij(menide)n, belmóddercfaik vluiöhtieling ;Zou herk'emnie®', dia de® metester ter. van Pievamo de® ybrigem avond p|ml «eö onderkomen 'had geameekt, I I (Wordt vervolgd.) ■MÉM

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1