PILLEN Katholiekendag te Delft Me Diocesane Katholiekendag Rsport en spel|~| COMMUNIE PLAATJES DRUKKERIJ N, Z. G. J. VAN FRAASSEN kerkelijk leven rechtszaken Dinsdag 23 Mei 1933, Op Zondag 21 Mei 1933 zal te DELFT een DINSDAG 16 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT landbouw EN veeteelt Slijmafdrijvende EISCHT VOORAL MERK „8R0QTEND0RST" WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS s. WOONHUIS EN ERF VIJF WOONHUIZEN MET ERVEN te en in doosjes van 6 stuks 45 et. Bq de goede drogisten. Als Bewijs van echtheid staat op elke poeder A.ML Adverteeren Het „Dr. Scht geopi FEUIL HOO Pater L. Wouters. Afgeloopen naöhfc is in het St. Canisiusi- ziekenhuis te Nijmegen overleden patelr Ludovicus Wouters, provinciaal de Paters Kedemptorisfen, dia de laatste jaren in het klooster Nebb, dat dopr hem gesticht is, te Nijmegen vertoefde. Pater Wjowters 'was in 1864 geboren. De begrafenis heeft Donderdag op De ÏNebo plaats, Het Heilig Jaar te Amsterdam. De -Katholieken van da hoofdstad rijn van plan op' een groptsche wijlze' aan de viering van het Heilig Jaar deel te nemen. De .Vereeniging Katholiek Amster dam hééft hiervoor een plan opgezet en de gelegenheid aangegrepen om massaal naar buiten te tredieii. Op 18 "Juni z:al in het Stadion worden uitgevoerd „Anno. ^.ancto". Dit is geen spel in den gewonen zin des woords, maar oen godsdienstoefe ning. Alleen de inleiding tot deze gods dienstoefening kan mien als spel betitelen. Als uitgangspunt is gedacht een altaar- bouw in het midden van het Stadion, ont worpen door den architect K. P. Tholens, «symbbliseerend Horna al's middelpunt der K'.-Katholieke wereld. Hier z'etelt .op ee;n tïb.on paus' 'Adrianus VI. Adrianus Floris- zoon van Utrecht, de eenige Nederlander, die ooit den H. Stoel "heeft beklojmtnen. (Verschillende personen en groepen tr^K- ken nu op om' hem hulde te brengen. Zoo ziet men St. Servatiup', St. Willibrordus, de Kruisvaarders, de graven van Holland, Katholieke telgen uit hot Oranjehuis o. a. nb'disse Flandria, van Oranje uit het kloos ter te Poiirtiers, Louisei Hollandia ab'disse ".van Maiubeuge. Vervolgens "letteren en kunst uit de 16e en 17e eeuW: Joost van den .Vondel, Jacob van Caïnpen, 'Quellyn, pastoor Maxius, Stalpert van der Wielen, Bpieghel, Beyer Ansl'o enz. Het missie- Werk van den jongsten tijkl Mgr. Herd. Haineis, pater Peerke Donders, Gfijaal, Verkenners en vakbeweging. Vervolgens ziet men de Miraklelprocessie het stadion rdoor de Maxathonpolort binnentreden. Dez'e processie geeft een blik' in de late middel eeuwen, toen de burgerij! van het jongs opbloeiende Amsterdam optrok ter H. jStede, In den stoat 'Zien wijl 'de gilden, met hun vaandels' en eereteekiejnen: ber- genvaarderS van St. Jan, vissehers, ko rendragers, bbögmlaikers, de edelsmeden van St. Eloy, kuipers, timmerlieden, va rensgezellen, groepen Kruis- en Vrou'wew- 'broeders, sohuttersgildein met hun konin gen, vaandrigs en overlieden, Sfc. Joris met den draak', Kóormeesters van de Oude Kerk, haakschutters, stadstrompetters en hellebaardiers enz. Deze processie trekt dojor het stadion naar de eexe-tribbne, Waan- de geestelijken zijn vereenigd rond den dek'en, die ander 'den baldakijn en voorafgegaan door mgr. JJ. D. J. Aengenent, het Alfs'rheiligsifce Jlraagt. In deze processie Zijn ook' ver tegenwoordigd afgevaardigden van alle khoster-orden in Nederland, .allen in het kloosterkleed van hun orde, en de vol ledige R.-K. geestelijkheid van Amster dam. Aan het altaar celebreert mgr. Aen genent vervolgens een Pontificaal Lof. De zangkoren van de Groot Seminaria War mond en EijSienburg zingen de liturgische lofgezangen. De R.-K. Oratoriunr-vereeni- ging en „Voci Amicdtae" onder leidinjg van A. Vranken en Theo v. d. Bijl ver- loenen eveneens, hun medif/werking. Hu- bert Cuypers bespeelt'een groot en door luidsprekers versterkt orgel. Een duizend bruidjes scharen zich om' het altaar. De mooiste kerkgewaden z'ullen gedragen worden cn deken van Hoort heeft al het materiaal op historisch gebied met be trekking .op het Mirakelf'eesjt ter be schikking gesteld. Het historisch gedeelte wordt verzorgd door paSjtoor W. Nplet, do artistieke lei ding isj in handen van Frank' 'Luns. Faillissementen Door de rechtbank 'te Middelburg zijn failliet verklaard: H. IJ. Bomer, te "Middelburg, bande-1 lende onder den firmanaam H. H. Bonter Zn. Rechtercommissaris Mr. J H'. By- bau, rechter. Curator Mr. A. H. Kuipers;, advocaat te Middelburg. L. IJ. HerWeyer, z. b., wonende te Oost- burg. Rechtercommissaris Mr. A. van der Hoop, Rechter. Curator Mr. P. M. W. J'. van der Slikk'e, advocaat te Vlissingen. Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes; zijn veroordeeld wegens overtreding Eieren van wild zöeken, rapen en ver voeren: J;. J. K., 'b|H!. Hendrikskïnderem; 3 maal if 5 of '3 maal' 5 d. Sitraatsjchenderïj!J. S,, Wolfaartsdlijfl! een berisjping, C. JJ;. B., Goes f2 of'2 d. .Vuurw'apenwet(3). K., iWjemeldinge f5 off 5 'dagen. i Dieren vervoeren op Kwellende wijziei A. H., 'sjH. Arendskerkë 15 of' '15 d. Zonder vergunning, zich ,opi den «jpoor- weg bevinden: A. d. R'., Goesi f3 of 3 d. :Vuur 'branden öp te kiorten afstand van een Weg: J. K., Katïj Ï0.50 of 1 d. Te Go0$ venten zonder vergunning: G. 'E., zonder bekenda wiojon- of verblijf plaats;: ontslag van rechtsvervolging. Te •Wblfaarfa|dïjlk' venten zonder ver gunning: I'. J'. 'M., G*>esi, ontsl. rechts vervolging. 1 i j Te Goes; op een rijiwiel meer dan 1 per soon vervoeren: L. J. P., Goes f'0.50 of 1 d. h. i 'j .Varken slachten zonder eerst te be dwelmen. A. A. B., Kortgene f3 of 3 d. Met een rijWiel rïjfdende geen sjgnaal geven als, de veiligheid van het verkeqi' zulke vordert.J. V., WJoJfaartsdijk' f 3 üf' 3 dagen. Met motorrijtuig rlj|den zonder dat dit is; voorzien van rubber of gladde metalen banden: A. d. J'., Kloettoge f15 of '15 dagen hechtenis:. Met motorrijtuig geen sjgnaal geven als het verkeer zulks; vordert: H. M., Kriui- ningen 'f0.50 of 1 d. 1 Met motorrijtuig niet behoorlijk' 'uitwij ken naar rechte;: P. K., Zevenbergen f20 o'f'10 d. h. f Met een rijwiel de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen B. M., Goes 'f 10 ,of 10 d, h.; B. P., Iersekë f 10 ,of 1 w. t.sich. 'sAvonds fietsen Zonder licht: W. P. Terseke, A. J'. M., aldaar fl of 1 w. t.'Sjch.P. Z., Baarland, L. G. M., Thol'en f 10 of 10 d., J. T., Rilland-B,ath f 3 of 3 d. h. Fietsen zonder bel: J. v. D., Hoede,- kensk'erke f 3 of 3 d. Dronkenslchap: J. SI., Wemeldingc. f15 of 15 d. h. In 'Sjtaat van dronkenschap de open bare orde verstoren: B. 'd. K., 's Heer Arendslkerk'e f' 25 of' 25 d. h. Hooger beroep is) aangeteekend door A. 'N. K., 's)H. Arendskericé, veroordeeld tot 'f25 of 10 d. h. en uitlevering van het gew'eer of f 10 Of' "5 d. wegens; het zich met êen schietgeweer in het vejld bevinden. De uitvoering van de trisisvafkensncl. De Nederl. Varktenijcentralei meldt: Met ingang van 15 Mei a.s;. heeft jle Nederlandsichc Varklènscentrale de prSjlz'en welke doior haar voor de varkens; worp. den betaald, m!et '1 dent per Kg. gesjaeht gewicht verhoogd. Dit is; de derde; prij's- verhooging, Welke de Nederlandsche Vai-(- kensjcentrale binnen een korten tSj'd in voert. Met ingang van het in werking treden van het nieuwe uitbetalings systeem' naar kwaliteit opi 3 April afijn de prïjfzen met ongeveer 2 cent per "Kg. gelsjacht gewicht verhoogd. Op! 1 Mei volgde een verdere verhooging met 1 «|nt per Kg. geijlacht 'gewicht. Tiegelïjkerllijjtl w'erden de pirïjfzlen der varkens), welke per levend gewicht worden 'Uitbetaald, met. 2 'cent p>er Kg. levend ge'w'icht ver hoogd. In verband niet het feit, dat deze Verhooging 2 cent bedragen heeft, ter wijl de verhooging voor de varkens, welke pier geslacht gewicht worden, uitbetaald .spechts 1 cent per Kg. bedroeg, heeft de prijjslverhooiging w'elkle op 15 Mei ingaat, alleen betrekking op Iaats;t bedoelde groep van varkens;. I 1 1 r Door deize opeenvolgende prijlsyeïhooginj gen heeft dei Nederlandsphe Vark'ensceinl- trale weder een bellangvjjken stap gedaan in de richting van het loonend maken van de vark'enSjhouderij'. Die gemiddelde prijken, w'elk'e than^ betaiald worden, ko;- men neer op ongeveer 16- cent per pond levend gewicht. Uit, bet "oog Mag echter niet verloren worden, dat ,de vbi-fcens van goede kwaliteit heel' wat meer ppl- brengen. Met deZe vexhooiging der varkenspnijzen gaat gepaard een verlaging van de hef fing, welk'e betaald moet -worden voor de varke'nte;, w'elk'e voor binnenlandsch ge;- bruik gesjacht worden. Deze heffing wordt finet ingang van 15 Mei "teruggebraiclit van 10 tot 9 cent'peir Kg. gesjaoht gel- wicht. Vertrouwd in'ag worden, dat dit het gebruik van varkens;Vleeseh hier te lande ten goede -zlal' kom'en. I ijl 'Het ligt voorts; in het voornemen van da Nederlandsiche Varkensoentrale om in den loiofpi van de eersitltom-ande Weken jplïn. 15000 vark'ema extra, 'af te nemen en deze varkens voorloopiig in te vriezen. Dit Zullen vaik'ens( zijn van een gewicht bo ven 95 Kg. levend. D'eZe varkens zullen dus; eveneens tegen de nieuwe' verhoogde prijiz'en worden afgenomen. De bedoeling van dezen mla|a,tregel is( olm het te veel1 oan varke'ns boven het z'.g. zputersgewiciht, dat op dit oogenblik aanwezig is;, Uit de markt te nemen. Hierdoor Zal het mogelijk wiorden de varkens, welke ,als bacon na,ar Engeland gezonden wbrden, tegen een lager gewicht af te nemsfii hetgeen weder tot gevolg heeft, dat qen grooter aantal varkens naar Engel,and 'kan wörden geëxporteerd. Het nieuwe middel legen spint „Radical." De inspecteur van dein plantenziek'tef- kundigen dienst deelt hierbïjl mede, dat het middel Radiclal', waarvoor op dit oogenblik' in het Wesjland en op .andere plaatsen reclame gemaakt wordt als btej- strijdiugsmiddel tegen spint, blij1" onderj- zöék n,an het Rlijktejandbouwproefstation voor .Veevoederonderz'oek te Wjageningc^i voor 99 e/o bleek'te bestaan uit Zwavel. Bij een onderz'olek' aan een ander Bjcheii-t kundig bureau werd 99.2 °/o gevonden. Zooals, bekend mag worden ve,ronder|- steld w'ordt zwavel ïeieids lang en met succes gebruikt als bestrijdingsmiddel tej- gen spint. Belanghebbenden gelieven hieruit aelf hun gevolgtrekkingen te maken. R.-K. Z. V. B. Kflek'jckc.n II—Patrijfzcn II 07. De Patrijzen, die zich ,over alle linies verre de meerderen toonden, van de, Koe'- kbekem, hebben dezen wedstrijd vlerdicind gewonnen. De Koekoeken hebben op danig pp los geknoeid. Intusschen is dit een goede lesi. Er z'al geducht en serieus ge- pefend dienen te worden. De reqcjrves van de Koekoeken staan zoo ver beneden dè spelers uit het eerste elftal, dat we van harte hopen voor het le elftal', dat zie de reserves niet nopdighebben voorloiopiga Naar we vernemen, zullen de wedstrij den onii den Pastooa' Wienlnien-ibekér op Hemelvaartsjdag a.s. beginnen. De uit- noodigingen zijh al verzonden en We ho pen nader bekffindte kunnen miaken, tus- schen welke clubs d« le ronde zal gaan. N c dc ï'l aa gwëds t rijd VclhardingVlos 22. M'ejfe een heel' w'afe ^Wjakksr elftal dan 'djei 'laaitote tij'd Wordfl, doioa- Violhapding dlc|ze wiedsttrijld begonnen, J Al' dadel'ijlb blijkt, dat de Krachten toch n'iielt Zpo ver ndt elkaar loopen. Zeliö twaet dle| rciohtsbinnen na. eenigem tijid de leiding te (geven aan VoMraa-ding. 'Dat is Vios evenwiel te macht iig. en bijlna. daidelijlf daar- ,op| w'eitën zlei van ec(n ïbnt vain de ke|ep|er te pnoffenen. Vios mioiet 't .eveniwiell aamziein dalt Volhar diaig jnoigfna,als de leading (nieemti ViOS oefent eiem w'arcin .druk' uit op de aidhiUexhoede, dueb deZa is vlast ^n de klaepler ranisiejltó lalfasj bit z'n docffi. Mat idez'enl stand 'gaat de ruist "in. I I Na de ruslt wloirdt èr voiorial dopr .Vios igeiz|wtoe(gd om' deiii geilijikWaklep, jniaap zOHIs Itw'eei penalty.'®, Wlaarvan de wsite riaöhit «pi de nkleiepei" wlepd igasdboitcn pmi de .fwleiede cfin Kaartje retouir- krpeig, "braidhten geien xesultaiait. De kfeepler van Volhapdinig 'wias Oiptinna formia,. Niet© mag. tupscihan de palen verdwijnen,. Nia aan hetellen tijd Weieit teinisliodte Vios tjoidhl een felgen|pu|nlt:jie te ïorceercn. Met delztem sitland kb(mt, huiiten v.epwa.chti'ng van de Volliarding-faanilie hat eind met 22,. j Eein waar suiocleisi vqoa" de Övazandëohe jiqmgens. I HeroMiddelburg 24. Zondag heeft Middelburg pokl do; derde match in de promotie-Wedstrijden gewon,- 'nen en ntaalkt dii'^ voel kansen om in de eerste klas te blijVen. Het begin y vaor Hero, dat ondanks den sterken tegenwind fei aanvalt en reeds, spoedig ontkomt het Middelbfirgdoef ioji het nippertje. Dan een plotse liifge aanval der g.asjten, een voorzet komt tegen een der Hero aohterspelers en springt' langs; den gehinderden Hero keeper in het net 01. Ondanlkls; dit ohfortuintje speelt Heno rustig verder en is geenszins da mindere. Minder doortastendheid van Hero- 'voor Middelburg doel doet succes uitn blijven. Aan de overzlij|de keert v. 'Raaij stomlpeiid een goed schot van Vogel. Met. geluk werkt .V]jgebo,om 'een schot van v. Bavel oorner. Deza WiOjrdt weggewerkt. Maar als| de "Bruin even later-goed aan v. Bavel geel't Kogelt deze langs) Vijgqi 'boom 11. E,en piaar goede kansjen) laat v. Dongen ojrbennt. Eien corner vopr Midi' delburg levert niets) op, evenmin als een goed s'chot van Merk, da,t v. R.aaij| vallen de keurig keert. Aan de overzijde ziet *db Brüajn" een pracht^chot doior de lat - gerf keerd, Waarna v. Dongen iete te laat, ingrijpt. E;en plotselinge doorbtaak' van Middelburg en Vogel' doelpunt o-p'keuriga Wjjlze 12. Van den aftrap gaat het "op het Middelburg doel' af. v. Bavel geeft' voor en de "Bruin kogelt in nog vóór 'fi gejuich der Middelburgers is verstomd, 22. Uitstekend gaan de piartïjlêin tegen-, elkaar op en reed©' is de rust in 't' zicht, als een. corner door Merk' genomen, do,o2 «on onvergeeflijke ffoju-fc van v. Rbolijl in 't Hero dio.el belandt 23. Zóó; wordt gie-t draaid. I f Na rust is even Middelburg geva.arlfjlk,. maar dan heo'f't Hero flin'kl 'het spel ia handen. Vöor doel wordt nog al' geti;e(UJ zeld, terwlijl' 'Schoten van de Bruto &if! rakelings; over de ITaj ga,an ;of door VüjgenH boom worden gekeerd. Het wil bij! "Hera niet. En het wee,r in deze periode van Ilero overwicht dat Vogel handig geil bruik maakt van een fout van Kats; en v. Rooij' pa/s'seert 24. Hiermede is het lot van Hieroi bezegeld. 'Wiel doen da, Bredanaars; nog enkele goede aanvalleny maa.r het ware vuur "vermindert, tewijl ook vermoeidheid bijl ëpmlmigen zich doet gevoelen. Hetzelfde zien w'e c|chter b'ii 'de gasten, die door de Hero verdediging v,ols doende in bedwang -wiorden gehouden. Zoo verstrijkt langZaam' de tiijid; en het einde brengt een 42 izegen volor de Middel burgers. („Maandaigm1.") VERKOOPINGEN EN VERPACHTINGEN Mei: 17 Lewedorpi, c'afé met' erf en inventaris» Oèle. 17 Hansyleert, woon- en winkelhuis, KaB- kêrij' en erf en huis; en. erf, Van; PljKa 18 Driewegen, bbuwland, Oelb. 23 Goes;, heerenhuis, Verbist. 23 Gneis, tien wbonhui'zien met .ea'Yeiu». Van Dissel. 24 Ovezand, huis en erf, Jlonkers. 27 Driewegen, woonhuis met erf, Beth. Advertentiën *jJ Met blijdschap berichten wij de geboorte onzer Dochter ELLY GUSTA. Goes, 14 Mei 1933. R.-K. Ziekenhuis StJoanna". M. HUIGE M. C. J. HUIGE 31459-12 VAN SCHAGEN. Uitgebreide collectie in nette uitvoering en tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar WESÏSINEEL 75 - GOES Eischt dit Fabrieksmerk. van L.J.GROOTgMDORST Apotheker, Utrecht. Zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang. Bij hoofdpijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting, kunnen zli niet genoeg worden aan bevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 277/s cent. 30242-3U Verkrijgbaar: te Goes bij GEBR. MULDER. Wacht U voor namaak Wie niet Adverteert,— heeft geen recht op succes De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des avonds 8Va uur (N.T.), in de „Prins van Oranje" aldaar publiek verkoopen: onder Goes A. voor de Familie VAN EENENAAM- EGGE: a/d Groote Kade No. 16, met daar achter gelegen a/d St. Jacobstraat no. 5, samen groot 86 c.A. Het eerste is in eigen gebruik en het laatste is verhuurd aan C. L. F. Beiruaert voor f 2,75 per week 2. WOONHUIS EN ERF a/d St. Jaeebsstraat no. 10, met daarachter gelegen a/d Oostwal no. 5, samen groot 1 A. 6 c.A. Het eerste is verhuurd aan D. D. v. Hqze voor f 4 p. w. en het laatste aan F. H. Huij- brechts voor fl,90 per week; a/d St. Jacobsstraat no. 32, groot 44 c.A.verhuurd aan A. Stroo- snijder voor f2 per week; 4. WOONHUIS EN ERF a/d Wijngaardstraat no. 44, groot 71 c.A.verhuurd aan Wed. E. Steutel voor f 3,50 per week 5. WOONHUIS EN ERF a/d Rozemarijnstr. no. 10, groot 2 A. 10 c.A.verhuurd: ged. aan Fr. de Dood en ged. aan A. Paauwe, ieder voor f2 per week; B. voor de Familie J. J. DE LAAT a/d Heernisseweg Uds. 22, 24, 26, 28 en 30, elk groot circa 1 A. 16 c.A. Verhuurd: no. 22 aan Wed. Thoore- naar voor f3,50 p. w.; no. 24 aan Wed. J. Heijnsdijk voor f3 p. w. no. 26 aan Wed. M. v. d. Schraaf voor f3 p. w.no. 28 aan J. v. d. Straate voor f3,25 p. w.no. 30 aan J. Boonman voor f3,25 p. w. De perceelen zijn allen voorzien van gas- en waterleiding. Voor bezichtiging zich aan te mel den bij de bewoners. 31433-66 Door woderkeerlg to koopoR bij onza Advorteordors, steunt men ook zijn algen zaak. gehouden worden. Ondergeteekende stelt de gelegenheid open om die te bezoeken per AUTOBUS. Vertrek uit Goes des morgens om 6 uur. Duur van de heenreis 4 uur. Heilige Mis te Delft om 10,30 uur. Vertrek uit Delft 's avonds 6 uur met oponthoud te Rot terdam. Kaarten reeds nu verkrijgbaar a f 2,50 per persoon (veren inbegrepen). De Ondernemer: NIEUWSTRAAT 48, GOES. - TELEFOON 190. lp! 1 oerdrijft men spoedig met m Let hier.opl is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te Wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! Bureaux van Redac Telefoon Interlocal Bijkantoor MIDD. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Maandagmiddag 15 wopa'digheid van de le diea* Stichting Dr. Sch het Dageldjlkisich Bteful paa'fiji en van eenige 'jl itijiburepju, dea- R- K. S hielt „Dr. Schaapman opiend en in gebxuak Aanwezig iwlanem vj bIuuï de Vppxzittei' J. M. Rnys de Bleiexd mi'. C. M. J. F. G.cl mr. F. Tendings en ynorte de ondervioio"! gelijlksclh Bestow de mr. J. HMben cn S. D. van. dei' 'Wleirt de Kaïtholiakfe1 foaiotie mei' der Staten-Gene ter van den P;airtdj|rai partij, prof.. m[r. P. ze ers er W-. heieK paistoc; (pas'toor v,an de Hamei lïus; de tedein der der Stichting; jhr. Fisenne, mr. J. R. A. P. Hio,oge(wieie|geii Centraal Adviesbum politiek mr.. cLris. O en de heier.en F. J. I iWi. Kuypier, 'direot Kuyp'ens' Bouiwjmaia Nadia.t d» zteeieiri ch'em, pastoer van. d Jacobuis (PiaxKstraat iiad ingeizegend, da, nede-n van het Papt van Band 'en Kerk 'Onmisbaren zJegen stl aitter van h&t S;tje| Oh. J. M. Ruys Partiylburean ovepg sfunr der R.-K. St monda van zij'n vo, F. Geseling, heeft Jhr. Riuys da B TeidevOiering aan m brengen van ceiniga san uit. het leven Welke -spli'. met 'pier ringen ül uisftre,er-del teïistiekei eiglensëhaj ven van gaeisit m hieede politiek hab •thans, en voiorajl lie te Heren. Schaapinan's voo io,ok in deiza getal wislfc te Spreken tor standen op gemoed] zell'z'urt'htige bereike; tigheid kweekte tb diga vo'lgeltogen d trouwen aichteir 2 stonden, Schaepma zo-en van de Kerk.' toedroeg in den Plaat sbekleeder. S is Schaepimaiiis' voo de p'artij, dia hiji h Hioe .groeit i0|0lk dai ten z'ijii, ho© uiteer s'tandp'.untein, Sch,:j bver rijn piantij; ta I-Iet dankbare I 'den grioofen Dioik'tiil eiichtdmg in he,t Hel Katholieke Staiatejl sfaat ziajl stedl-em" I vervullen. Dat v. I den 'Onderbroken I welke het Stiohtiil leiding zijn ge|w'e(| aankoop van heit 52, Den Haag, Partijlbestupr ovej Na, da verschil'1, dei voorbereiding feit hebben mede hebben toegeisproü den. wenscli, dait tolt to lengte va „Om Seneca," 1 „Wie is dat.?, mieeister houdt v „Dan aal hijl aeide Pantialeone van de bouillon vraag nog niiei „Zeker wel. I| gieveh, dait mij'n hoftau.ding opn ieanand in zijn iwaohten. Hij in diehöt." „Maar dan no; toch wel één missen „O maiax, V:' droeg, is zijn e, heeft werk in j de stad otn bo te doen." „Dat zij'n ex er viieir Waren.' „De vierde verdwenen; een

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4