nieuwe zeeuwsche courant DINSDAG 16 MEI 1933 KRAAIENNEST gêmêngd nieuws BURGERLIJKE STAND LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN 462E STAATSLOTERIJ Kabinetscrisis, der Vorige Week', de ka- i toen amper tien dsgwi a zleter-a nervositeit, In In béspeuiren. Nervositeit, I in aifarlei o»vriein»le(lij!k- Iverdaehtmak'inigen nam ,hat Thefeké KameibSraeitie, die batte te zij'n bijLfle oncter- ler ligt .vermem vla» een. liomaal kabinet uit de vijf In. De libe,ralo „Avond- r bij'v. maabtisl wéllust ;aan Ijjh'e „Volk", dat zelfkén-' T mét me»soh«nikbn»is ver-' Ie iets van partijbelang, l ijd stompzinnig jam onmid- I mislukken van onderhain- larfijl daarvoor leelijik aam I ireffen va» een litijd minstens twice oiiwil- ltelt. Pas met de pa,pi er en I zich eem volledig en juist bij' wien iieti .ipn-redelijke eigen inzicht te zopkén is men, oppervlakkig Jae- j zeggen, dat een mislukken b eerste poging logisch I dan verkeerden opzet. Ie willen omvatten, moest uitioioipen. Hioe grpjoiter verschil 'is buisschen de Ie partijen, ho'e ,m!ooili]'kier •sis t,e winden voor het l'.n program dat ielts zegt. lalleen 'n recht, maar ook Ida Katholieke Staaitispartjj Iden aan haar voornaamste |t is -ttodh niet haar schuld n de katholieke en libe- afgromden gajjeji. Ook op fechg punten als ggzinslBo- Folitiek e,n het nemen van legejen telgen omdeirm'üiiing 1 reden en het. gezag, zal er lemming te verkiijigeni zlij.n. Ivuiur teaajnen brengt, moet Inneer het sist en .spettert, lis dan o,Oik allerminst Ver- Latholieken. Hij heeft zijn I zijstap reeds ingezien en Imte. lirpit men op dater van l.isrhe zijde tooh wel „har- ling" werd geboden aan dr. laai dit niet aan het pro- Jkunnein liggen?, I |heui9eh niet te ®oa;den ge- bij de onZe». In de ge- da heeft- da jegelering van fteum ontvang©» ida» van de letie, alle .praatjee over „ra nken ten èpiij't., bet men niet vengeben dat hist, kamp andere meenin- Vade»la»d", het christe- Veekblad voor 'Gelde.ijtand, rJtrecht, schreef ,o. a. h&t jijet verhelen dat I lfslachtiigheid der ^oöiaal- I 'igenovér groote .nationale I onmogelijk maakt ©pk' hem In eeiii: (Werkelijk NaJtion^ial l ade basis wij maar heil. ,iver Eeohtedh Kabinet, .zij se meerderheid, dan in oen Nationaal Kabinet", Zonder mt, dat, tegenover Zich zlau ijl, waartoe bijna alle »i«t- janisee.yde- werklieden be- UITKIJK. tem, hetgeen uit verschil- ingem blijkft. Mat- dein hoiujw 1 aichfikairitigen toren werd jaar .1402 begonnon. In 'en werd -da St. ■Wdillibr'Oir-' mieer uitgebreid. In 1441' van dan bomW vaneein Deze kapel Was vetrmoe- me uitbouiw maar ftan en den toren; voiqp jen w,a,s de Jjaiplïtiale' sonn van 1 nodig. Hiertoe iwerd aam parochianen eem colleddte e echter nog niet de hglft opbracht, het lOnitihrelflende oior den rijken1 imiwkm'er van de Btoenst. Hat bijizjpmjder 40OT van de kerk, mtet den in 1462 een aamfvanig Werd n in 1474 gereed «ndef Eveir.aeTt vjan Amifwewpe® a Ymipegheim, teaWijl Mait- ans en Dominions de W|a- 1482 tot 1517 da kerk af- zWane raimjp trof de Sinit k op Drieikioningendag yam Tengevolge van het inslaa» n brak >etr brand uit- in, den «heel Werd verweest, te|rJ a die géheele stad «sen Iprooa Vsrd. Ro©\yjpl de stad be was, begonnen .de baWlo- !Het friisschen moed aain den hun geliefd godshuis. Het llenije jaren, .alvorens do r geheel Was hersteld jen mem hiermede gexswd, of - brak' los, welke ook in :ehade< aanrichtte. De rani- kerk vam Hulst anhiter- 1 Noiveimlber 1663 Werd de Wedeuwn' door den bljikseon de k'erk graoitendeells Ver? de vooa-kerk bleef' behapd^n, ïeranl riepep toen terstond talers op, dat zij hu» aan- P'brengen voor den herboujw van toren en kerk. Ba IkieaM toentertijd in handen der de KatlhoKeken m'oeetem zich Burkerk belielpen. Bijl de nschen in oms' laud hqjptem dat zij hun éjgendoon Zou- Zij richtten zich hiertoa tot d.en prpfect van e Schelde, Zonder dat 'd^ to.t een apkusing kWaan, -T? «I in 1806 kiwam mgn tot de volgemdo merkwaardige ovoreenkomjat. Men hWlam 1 overeen, dal- de kerk dow een touw ,'n tw'ecën ao;ul w|ord(?n gesdheidem. Do Oostelijke helft kwam in gebruik bij de Katholieken, en de Westelijke helft van •de Nederlandsch-Hervtarmde geim«e.nte. Het behoeft Mtoiuiriijk geen betoog, dat de Katholieken op den dbur met dez'a oplois- eing niet tevreden bleven., herhaaldelijk wendden zij pogingen aam °to m het al- geheelo bezit van de kerk te komen, Wellto echter steeds. o,p mislukking rutliepiein, tpt ten laatiste op 25 October 1929 het iWcslte- lijk gedeelte der kerk do,o|r hot R.-K.ik)eirlk'- beatpur werd aangekloöht vopir de aotm Van 'f 120 000. Op Nie.uwijaarsdiag 1931 had de plechtige viering van de definitieve over dracht plaats. Benjge maanden later werd een annvang geim'aakt met de restauratie van het kerkgebou|W onder leiding van den Êocimondschen boutwtoeest'Cr Jfls. Ouy- jpems, welke werkzaamheden thans beëindigd. Tijdens detze rosbauiratie k1 om 'ti tot 'n eigenaardige) opt,dekking. De arcni- beeten hadden natuiuirlijik rektomg .to hou den met de eenheidstoaat, .wdto door de bouwers der Wefi'k Was gebhiwkfc. 1 a een literator zou dit de Beptoche voet moeten zijn. Inderdaad yeddedem de hoo-fd- afmetingen pok aam .de Q^jhc voet, doch men deed hierbiji de ontdekking, dat deze maat onderverdeeld too^t zijn in fflf duimen. Tol toe- Mft men (nog niet, kunnen verldaren, -wiaapoto men toen tertijd Zao'n cigenaairdig maatsftdsel heeft gevolgd. Ongelukken. Zondagnacht, is bij het fjtalion Dein Delder ouder Zeist «en 20-j.ariga dienst bode van de Wlilleto-ArPtia-^itichtinig doior ean trrin overdeden «11 jgedood. Be diemst- bcd'0 WaiS veiraaoeldelijk' «ein ejl'pap|w!a.nde- Haarster. 1. Da 22-jiari|ge loaiigelhujwlde timmiea-- manskneicht V. ,u»t Stev«nsiweert( is jZla- texda® Van een 'steigsr va» een! jn nan- bopwi zïjind lijpis gewaSUen. Met' gebrolkein r,ii|g,gegraiait is 'clip ongelukkige pplgjanome» «11 naai' 'helt (ziekenhuis gabnaicht. ZaibetrdagaVond is tie E|mimein-E|irf- scheidea-vecn de 15-jarige Auk'j Baas met haaa- fiats in helt Kanaal gevallen. Tpan zij evian latier Weird «pgeihaald bleken da levènislgiejettten reeds! gie(w:ek!einl i 1 i Knnipierijeii met bons. "Zaterdag is gevankelijk naar Maastricht .gebracht ,en 111 het Huis va» Be,Wa|rilPg OpgCsloltein de invalide m'ijpWerker H. <v. d. B. uit Ble'ijleirheide 'wlegans het doen vei> vaartliigeiu ie» helt uitgeven vfa» valsohe bons ten name. va» helt Buygenfijk' Arm bestuur Ite Keu-krade. Birandstiohting? De landbouwer H. A. A. te Haakfelber-' ge» is geajrrasltieerid ein naar 'het. Huis Va» Bawaiiing te Almelo gebracht,. H'iji Wordt vardaioht dein brand, welke onlaings de 'boerderij vain z'ijn vader in de aistch heeft gelegd, te heibbein geistlicht. Lijk van reu melkventer gevonden. Zondagmiddag te ongeveer "drie uur is laan den rand van de gemeente -Z'wülllë in een slopt het lijk 'gevonden van de» 40-jarigen melkventer A. S. hit _Dieze stij» rijfwiel stond dicht bij' de plaats van het ongeluk. Per brancard is het lijk do,or cle politie vervoerd. G. was gehuwd, d,o(cli. "had geen kinderen. I Motorrenuer verongelukt. Zondagmiddag heefft Wij de gethquden grashaanm'otorwedstdijfden, de motorrijder ff'. P. Stuïjvenberg, ,uit Botterdam, een .'ernstige val gemaakt. In de tweede ronde kwam hij tè vallen, sloeg eenige inalfen over den kjo(pi ,ea bleielf' bewusteloos lig gen. Een geneesheer constateje/rdei bij het v slachtoffer een zlwlara hersensldhudding. In bedenfc'elijkën toestand is S. naar ïiet ziekenhuis overgebracht. Tweemaal brand in veertien dagen. Zondagavond om'even half negen brak brand uit in het sigarenmagazijn van "ïen heer J. Pijnenborg in da Korte "Brug straat te Breda. De brand ward ontdekt/ door het keukenmeisje van genoemden bei,- woner, deze waarschuwde direct de heer en mevrouw' Fijnenblorg, di« op .bezoek waren bSg' buren. In allerijl, werden de kinderen, die reeds te bed lagen uit hef brandend perceel gehaald. De inmiddels gewaarschuwde brandweer was spoedig ter plaatse met den Magyrusladder en tastte onder leiding van den oppperb'randmeeslter Kor te-weg de fel uit de bovenverdieping •uitslaande brand aan, m'et twee slangen op de ^tadswiaterleid. O.ok' '"de politie^ motorspnit amveerd weldra, maar be hoefde met in actie te komen, daar men den brand vrij' qpoedig meester was On geveer half tien wferd het' it,, -n- j 1 gevaar "gewo ken. Dit is de tweede maal veertien dagqn dat in genoemd pand brand uitbreekt, ïvoor 14 'dagen vatten gordijnen in den winkel vlam: en kon tijdig w,orden in°ia- igrepen. Ook nu is aau het actief optre-: -den van de brandweer te danken, dat Orger voork&m'en werd. Natuurlijk trok' het bluiqschings'werk in het drukste stadsgedeelte op het drukste uur van het verkeer de belangstelling van •duizenden. Oorzaak van den brand is on- ekend, terwijl izakëring de qchade dekt. et aangrenzende, perceel, de viqahhandell schad ^ear ^elW^ fcreeS! Water- Epastig verkeersongeluk. cteeh 7.30 had op den «rnstio-^ tussubfm Ede «n de Klop een «lustig ongelaik de riph«?°'j ^m®nffe uit Ede, wilde, in snelheid ®omP rijdende, met 'groote Keeren. n .^uere auto inhalen en pas- stnur 'ktrf-t ^3tlwxder. kaakte 'daarbij "liet ®Bngere» 1 waardoor de auto begon to byna'inT™ f85?®1 vajl aea ^eg J fut te züj» gereden, slingiS de de wagen dwars, over "den weg e» 'reeds daarbij '2 personen .omver, die naast hun 'fietsen stonden ta praten. De auto vloog nu reohts, van den weg over een ejlopt heen. 1 Een der 2 personen, de 24-jarige B, .Eluit, wonende te Eiderveen, kostwinner ■van 'zijn moeder die Weduwe is,, werd deerlijk veimiuict uit do slopt opgehaald. Zijn lijlk -werd na,a,r de begraafplaats te Ede overgebracht. De andere »angeredene kwpm er, door» dat hij óprijp Wa|s gespringen, met een lichte beenwonde af. De Vijf inzittenden konden «jlechts door het 'dak' uit de auto bevrij'd worden; ze waren allen verwond, 'Waarvan een tweetal vrij' 'ernstig. De bestuurder, de "39-jarige M. Fori Ituin uit Aiu'qterdnm, reed zonder T-ijbeMijfi onder toezicht van den 21-jarigen Jieër L. Ganq. De 67-jarige heer Pt Fortuin bek'Wani'1 b'enevon's «en lieupwond, evenals zijn «,eht- genoote inwendige kneuzingen. Zij 'iver- Iden per riieltenauto napr Amsterdam ver» 'voerd. Verder bevond zicli nog mevr. Eortuin- de Vries in de auto. f De overigen "zijn per eigen gelegenheid naar Amsterdam teruggekeerd. Tegen M. F. is piroces-yerbaal opige^ maakt. Dr. de Wjaard en Dr. J»nsen. „ver leenden de eerste hulp. 1 De coirimisj'saxis van politie te Ed« ver- a'oeikï den autobestuurder, wiens wagen op het laatste m'oment door HaiVengdnoemde aüt-ogepasseerd Werd, Zjjïi naam bekend te- maken, evenals de wielrijders, die hdt geval moeten gezien hebhetn. Een tragisich sterfgeval. Zondagmiddag vond 'direct na afloop van den promotiewedstrijd HECZee|- burgia te Botterdam' een diioevig vooawal plaats. Toen de scheidsrechter einde fl,oot overleed d« "hoer van Leeulwfeln, de vader van een der spielers van het verlieacfade elftal. Het overlijden is waarschijnlijk' 'n gevolg van hartverlatoining. Onbewaakte overwegen. Zaterdagmorgen iq de 32-jarigei melk rijder IV. Lansjink uit Loneker "iopi "den oubewaakten overweg tusschen Hengelo en Enspliede doioT de» trein libmende uit de richting Enschede gegrepen. L. was op 'Slag djOod. Het jiaard bleef ongedeerd; de wagen werd vernield. Het lijk' "is1 naar het algemeen Ziekenhuis,' vervoerd. 1 Aantrekkelijke reclame, De rijwielfabriek' A. Foingersj te Gro ningen had in ha»r zaak a'an den Heeren- \weg een «talage van rijwielen en daarvoor 'het bedrag gelegd v,a» den kostprijs van de jjjlWielen, d.w.Z. vier gouden 'tientjes, Zes gulden ën twee kwartjes. Gisternacht 'heeft iemand de Spiegelruit Waarachter dit geld lag, Ingedrukt en het 'geld ge» slt-olen. 1 r Door een traetoi aangereden en gedood. Zaterdagmiddag isj een dricwielige trac tor op den NieuWen Heerengraoht te Am sterdam; toen deZe voor een wielrijdster wilde uit-wijk'en, ,op: het' trottoir gereden. De tractor heeft oen zich daar bevindende ongeveer 40-jarige: vrouW Van achter aan gereden. Zij' ivierd Zoodanig verwond, dat zij' eenige minuten later iq overleden. Het lijk is naar het Isr. ziekenhuis gebracht. Haar identiteit Was Zondagavond nog niet vastgesteld. Dour den bliksem getroffen. Op den rijksiweg nablijf Laren tegenover het café-restaurant „De Witte Bergen" ia Zaterdagmiddagte ruim' tweie uur de 42-jarige, in Duisjburg Wonende Nederi lander .T; de Wl. door den bliksem' gelrofl- fen en bijna op slag gedood. De ongelukkige Was) werkloos en bij zijn familie in de Haarlemmermeer gelo- geerd. Per fiebsf ztou 'Mj naar Duitsöhj1 'land terug gaan in geZelsjehap yan zij» neef, den Dditscber K. L. Op het rijlwielpad "tegtenover „De Witte Bergen" Werden Zij "door"een donderbui 'overvallen. Ook de Duitqeher werd van zijn fiets geqlagen, na eenige oogenblikkën kwam hij w'eer tot bewustZijfn «n klaagde pvor doofheid. Dr. Holtman uit Laren, die jspoedig ter plaatse Was, constateerde bij 'L. verder geen 'na-deelige gbvolge|n. Het 'lijk van de W. werd naar het St. ffans- 'zielb'enhuis te Laren vervoerd. Luxe-auto rijdt in de Maas. Gisteravond is te Botterdam aan de Ko- ningsb'rug.ee» vreffiselijik' ongeluk geschied, jjluist »p hetmoment, datde b'rug open ging, is een luxe-auto in het gapende gat gereden ©n ia de Maas; gestort, Waar de 'wagen in de diepte verdween. De auto, een kleine wagen, waiS 'eerst 'door het stopsein aan het Stieltjesplein gereden on bereikte de brug.juist even te"vroegof, wil men, te laaf. lm mors', wanneer de brug opengaat, daalt een batetil® Over den rijweg, welkie: het verkeer totaal «tf- sjuit. De chauffeur is juist komen aan rijden op het m'oment, dat de brug wel reeds gedeeltelijk' open Was, doch de bas cule nog niet Zoover Was gedaald, dat de weg daardoor werd 'afgesloten. 'Onmiddellijk is men niet man en maolit met, het reddingswerk aangevainjg-fln,. T|Wee politiebooten en een boot 'van den Haven dienst zïjh terstond aau het Werk 'ge togen om den auto te ztaeik'en, Waarin men eerst ua geruimen tüjtd mocht slagen. Toen men den auto tenslotte vlalk' aan den noordelijken oprit had gevonden, is men aan het bergingswerk begonnen en iom half-12 hadden brandweer en rivier politie hem met vier 'takeld vast, terwijl onder den wagen door twee staaldraden waren doorgehaald. Bovendien stond op dan kant 'n takelwagen van da firma T.res'fon gereed om mede te "trachten deto ■wagen hoven water te krijgen. Van de inzittende»1 was njog uiets be kend. Eien persoon in alle geval heeft zich op het moment, dat de wagen te Water stortte daaruit weten te Wringen,. Hij dook iq het water en is even later Wqsr boven gekomen, waarna hï] :zi«h stroom- alw:a,arlis, zwemmende trachlfe te redden. Een chef van de -tram ,die den' to-am bemerkte, terwijl deze naar de Prins Hen drikkade zWpm heeft aan het brughuiisja ee:n ladder gegrepen eni deze dleln drenke ling toegestoken. Hot bleek echter te laaf. De ma» was te llitge)p|ulfc, icrna da ladder te grijpen cn verdween in die dietplfe. Int'usse'hen '.w'as heit .verkeer lover, de brug va» half -elf' at' -geheiel gestagneerd ■wat bij de ontzaglijke belangStellling .van het publiek, dg drukte nog enprm ver grootte,. De koning der uil lu'eker- diuïge ichiten. Naar Kleuter uit Belgrado mieldt is de Koning van de uitbrekers, Alojz' 'Horvat, die Wegens verscheidene misdaden her haaldelijk' tot /gevangenisstraffen werd veroordeeld, thans voor den dertigsten keer uit do gevangenis ontsnapt en nu gedood. Zijn negen-en!-tw'intigstiCi ontsnapping dateert van drie m'aandein geleden, nadat hij1 t er dood veroordeeld was. Hijj werd ■echter begenadigd, doch toen men hem dit Wilde mededeielen, wat Zijn cel leefg. In de a'fgelatfpen dria maanden heeft hij "ten minste èan dozijln brandkasten ge kraakt." Hij werd echter jloor .«en oud vrieud verraden e» tijHens| zfijjn slaap ge vangen genom'eni Toen men hem v»o«g wartr hiy' Zij» in- b'rekers-gereedscha.p had verborgen 'bood hij aan de plaats) te wlijjz'en. Vastgeketend aan een stergeamt van "de gendarmerie en begeleid door patrouille gendarmen leidde Mj' hen dwars door dichte bostellen. Plotseling rukte hij de ketting van de hand van den sergeant en snelde weg. De korporaal van de patrouille gelastte hem stil te staan, en vuurde'ïn de 'lucht. 'Horvat liep echter door. De korporaal vuurde nog.ma.alsJ en Horvat viel 'in liet hoo'fd getroffen, lovtenlqos| neer. De b'oerensitaking in Minnesota, Uit St. Paul in don sta,at Minnesioki wordt geméld, dat de nationale boerenslta- king, welke in den afgeloopen nacht te '12 uur Zou beginnen, voor 30 dagen is uitgesteld. 1 Men h'oopt, door de staking uit to stellen tot 13 Uuni, inmiddels nog. op steunmaatregelen -van de regeering. Béno, de voorzitter der bberenbeweging, had president Ebosevelt Donderdag ver zocht een moratorium af te kondigen voor all# landbo.uWhypothekén. De boeren-.oTganisjaties verwachten van ie Zij'de van B'ooéevelt een dergellijk' bp'- treden als tijdens de Harikérisis. 1 Bomaanslag t|H c.en trein met S.A.-licili'ii. Elergisteravond tegen kwa.rt ov*er negen ion'tj.iloffce in een dei-de Jdaslse coupis va» Welt loca.altre.mtje "WTuStermark-Bierlijii, toe» da trein het Lehrter Bahnhoff binineinliep, «en 'botm, die onder «én' der baink'ein had geleige». De trein was igelheel beZet met lede» Van de S..A.-m'oitorbrig.aide van de g»o|epl Berlij'n-Brandenburg, die teruigüteier- dlem van oeflenduigen op bat cafemterrein Ite Doiebeïitffl. De oouplé Werd geiheiel vernield. Een vrouiw', die op helt perron stond, IWerd licht igelWond. De, hom', die mat een tijd-' onitislfoking werkte; k'Wam tot ontploffing tlqein de passagiers de couipé reeds hadden verlaten, .Waardoor ghoolter onheil lw«rd voiorkéimiem. V,o,l|gen:s me'dedeeling ya» de iploHilic: •z'om de aanslag daar caimnuinisten' Zijit Tb'ega,an. De boycot tegen Duitschland in de V. St. kiea-tegenlwoordigers van 288 Joodslclhe Vetreenigingen in de Ver. Staten hebben ©en vergadering gehouden te WlashinlgtSoin, Na -eien .aanfall redevoeringen' te hebben aangehoord, o. a. van Gerard, den Ameri- kaanSchen gezant te Bei-Tija gedurende de» ortrlog, hebben de Vertegenwoordigers der gemioemde, Véaieeni|gi»glen een boyeoith va» all© D'uitsch© goadeaien en van alike glo,eide- xen-toan'sploi't niet Duiihtehe Schepen a,an- gjeiniemen. Een pater Jezuïet te Luik vermoOpd. Naar Behter uit Luik' meldt heeft een 'Zekere Hyacinth© Dunde, een gehore!n Luikenaar, den piater JleiZuiët Haut met e.en xevolverslch'ot Vermooird. Hij' ver voegde -zich na. de daad Wij cle politie en vertelde dat de pater hem vroeger voor een eiam'en had laten zakken. „'Hij had hem dat echter niet 'kwalijk gbno- m'en."- f f Voord 'beschuldigde hij! zichzélf van «en dubbelen moord, gepleegd te Boulay -les Trous (dep. Seine et Oise) op zijn moeder en zijn' minnareq. Deziei mededeeling vond .a.anvankélijk geen geloof omdat men te B-ambouillet geen 'kennis "droeg yan deze misdaad. Later echter kwam uit Versail les het bericht dat Dancé: werkelijk zijn moeder van :82 jaar on zijn minnares in den nacht va» "Wioenlsdag op- Donderdag heeft vermoprd meit hamerslagen en ste ken met een qlagerslmes. Dance had Zich 'Donderdag, te Brussel in het paleis) va» justitie aangemeld- om een gevangeaisjstraf van Twee jaar te ondergaan, welke het hof te Luik 'hem had opgelegd Wegens een persdelict tojn HJ 'directeur was| v,a» het éhantageblad „Dïffamation." Deze qtrai' Was echter reeds verjaard. 1 1 Reusachtige brand 'in ecu dorp. Uit Krakhu wordt gemeld, dat iu het dorp Huszyn een reusaéhtige brand heeft gewoed, waardoor negentig boerenwonin gen in de asidh werden gelegd. Acht mën- schen taoeten in de vlamlmen zijn om'gd- komen, terWijl eenige perqohen zware brandwonden opliepen. Ruim vierhonderd men'sjchen zijn dakloos. Goud in het sl'ijlt. Naar Pesfi N.apló meldt is groote opgéwiondenheid onder de bevolking in het Höngaarqohe comitaat Baranya. ont staan tengevolge van bet bericht, dat bij het boren van een put in "de gemeente' Harkiany, (het opkomende grondwater groote hoeveelheden goudhoiudcnde slijk meevoerde. De apotheker stelde met sal peterwater vast, dat het in het slijk' glin sterende metaal inderdaad goud was. De gelukkige bezitter van het sjijE zond proeven ervan na>ar 5i«t chemisjche labo ratorium der univefsjteit te P.éos (Fun'C- kirehen), teneinde Zijh onveiWachts ,op-i gedoken schat te do-en onderZoekën. Huiszoeking Wij Severing De Duit.sellc politiek® politie 'te Biele feld heeft huiszoeking gehouden bij den gewezen Pruisitelhen minister Severing en bij 'functionarissen van den 'Rlijksbanier. Er is 55.000 Mark' in beslag genomen pn vacate auto's, technische instrumenten, propagandagejsMhriften e» aeten. Bijna 4 Imilllocn mark in beslag genomen. Te Hamburg zij» in het, bureau der socialistischepartïji in het geb|o;uW van den RSjkéb'anier, in da,t va» "de vrijlé vak-i bonden; bij' 'de uitgev«rlij|" A-uei' 6n C;o., (1e Hanlseatisc'he Landsdi'ukklerij1, de Bank van .arbeidete, kantoorbedienden en 'be-: ambten, huiszoekingen ge|ho»den. en. in het geheel 3.790.682 Mark' in bCqlag g®' nomen. Een inbraak in 'de kathedraal te Belgrado. Reuter m'eldt uit Belgrado: Verlokt' door het gesjdhitter der "versieringen heb ben dievên een inbraalk gepleegd in dé kathedraal alhier. Zij trokken 'de versier selen van de beelden af en braken «jen brandkast en offerbussen open. Zij' ontsnapte» door .een stuk van het IclokkëtouW af te ^bijrden c» z'idh hier langs omlaag te laten zakken. Oroiot moet echter hun teleurstelling zlj'n géw'eest-, toen zEjf bemerkten dat de „gouden" versierselen ya» de beeldeih Hechts van verguld tin, ,da.t de „«delstee- nen" iqleehts gekfeurd glas en dat de brandkast en de bffei'busSe» iuist geleegd waren, z'oodat er "niets méér 'in was. Politieke moord te Dnsiseldorf Gis.ternacht tegen vier :ttur zijn aablij het benzine-s.tation Dussieüd,orf-Heerdt van de 01ex-fabriek(en de lijken gevonden van de gebroeders; Christaau en Joseph Vobis, Zijl Waren 'beiden neergeschoten. Aange zien de gebroeders nationaal-socialist' wa ren, wordt een 'otodenzloek ingesteld of men hier mét een politieke misdaad te doen heeft. 1 Een monarchistisch Smloikkel-complot? De politie te Cannés, Zoo m'eldt V. D. uit FarijÉf, meent een wapenstaokkëlcomi- plot iop. het ejpaor te zij» gektomen door de arres|taiie van twice m'annen, die be kend -zijn alsj vurige Splaamsohe m'onar- ehiéte» en die in nanwie relatie met 'ex- kbning Alfonlsf staan. De wapens, die uit de omgeving van Gannes! gesmokkeld zou den worden naar oen voor Cannes; voor anker liggend jacht, ztouden beqtem'ff rijn \\?or de Wapeningder monarchisten! in Sipianje. 1 1 ff f 1 Twee doodvonnissen. Do speciale r-ecihtbaak tgj besebeXming va» Wen staat te Rome heeft 'Maandag dein mnrinehofficier Ugo Traviglia, en mevroulw O.amilla Agliardi wegens spion- naga ter dood veroordeeld. De verdachten hadden een volledige bekentenis aEgleliejgd. Travigiia is gisteirmorigau gefuisiileArd. De uitvoering van het vionnis tegen mevr. Agliardi is uitgesteld tolt dat over' qf» vierzoek .om gratie beslist z'al zij'11. I VieoilWeteékenend inriilml. Donderdag had Rosenberg, de chef van hét natdonnail-tocipJiStitehe politieke dgptax- tement in Duitschland, die .als afgaZamii) van .Hitler te Lande» vertoeft, «ag lfrans galegd aan den v!q.et! va» de oenotaaf. De krans wais vioorzjen van eem breed lint in de oude keizerlijke klemren, m«t: «e» iz'Warte dwiaidtioai. Déze krans is gister ochtend gestolen door iemand, die per au-tlo kwam «anï^jden, d«n kraiu» greepv en »r toen m-eit g.aonte snejheid vandoor Iging. Later is ^Sbleke», dat 'de dief kapitein Sear® is, de toekomstige candi- laa-f van de arbeiderspartij! in 5>uid-West St.-Panera«. Hij hoeft' je kSans Weg genomen, om verziet- aan te teeken'ein tegeb het feit, dat aan een VerWgemiwIo.ordigeT va» Hitter toegestaan Was, een krams bijl do cenofaaif neer te loggen. Hij heeft iMtd'iaikkëlijk' vgrklaard, met vooriredaiohte rade -gehandeld te hebben. 11 De D'uitsclie Barmals. Henri Barmiat, die In afwachting van izij» uitlevering in het Ruisj van Bewlaring 'te Atolsterdam vertoefde, is op vrijfè voe ten geqteld daar da Zwitsersche regeel- ring het verZoekT oml uitlevering heeft laten vervallen. r IhZakfe het uit'wïji'zingsjbevel van den ^Minister van Justitie ten opzichte van ffuliuS Barm'at is door de regeering nog geen beslissing genomen. GOEtSi. Huw'.-aang.Karl Bemliard Blank, 26 j. jm. en Cornelia Jiaaomina van Fransen, 24 j. jd. HuW.'-a'fH.Pieter "Wiastdorp, 22 j. jm. en Jlaoomina Jadoba Murre, 22 j. jd. te Terqéke; fflaeobus Kornalis van Dulleme», 28 j. jm. en Paulina, J'eannette Viefcs, -32 j. jd. te Béfelqum; laatst "te Goes. Oeboren: Hofhannes Aathonie; z',v. Jo- ban de Witte en Maatje Bruel. Overleden: Jacobusj Kabboord, 71 j., Weduwnaar van Neeltjq Dekker; Wilhél- mina Daalman, 55 j. te Baarland; jTaooba 'iSlabbekoorn, 85 j., Weduwe van Dingenis Melse. i I 1 MIDDELBURG. Ondertrouwd: A. Wondergem, 22 j. en E. O. de Klerk, 22 jM. A. Kloeg, 28 j. en T. Vroegop, 26 jaar. Gehuwd: P. Ligthart Schenlc', 25 ,j. en L. C. G. Heerèn, 23 j.A. van iSoh'ijn!* del, 24 j. en J. P. Kulj's), 22 j. Bevallen M. U. va'n Kleven-Alléman, -z. 'N. JösiasseJoosse, ti.G. A. SohliTter Foulon, ti.'C. CoppoolseDeM'ebelk'e, z. en d.J. J. van WiektenNïjpjes, z.Ei- M. van Irenvan de Wialle, ti. KAPELLE'. Ondertrouwd: PranciseUs de Munck, jm'. 23 jaar te Ooés en Maria Tannetje Lamdsman, 23 'j. jd.Dirk! Jan 'Sjonkie, jm1. 24 j. en Tannetjfa Hengqtldjijk^ jd. 23 j. f I I '1 Getrou'w'd: J|ohan Gerard van Willigen' .jm. 27 j. en Barber»"Kosten, jd. 25 'j{; Johannes Hpekmla», jm: 22 "j. en Noeltjie (Goud, jd. 24 j. te Kattendijkó. Bevallen: J. Balkfenende, geb! WloOfert, d.'I. van de Linde, gebt d« Bok'x, z:C. Pqortvliet, geb. de Witte, d. KRiUlNINGEN*. Ondertrouwd: Pieter Jhcob de Munefe', 25 j. én Martha; Mareel- lina 'Jo^ina Hermes 18" j. te "Londen. Getrouwd: iSiméin de Puit', 27 j. te Kaé pelle en Deuntje Koster 24 j.'Hendrikus \Jiohan»es iShiarel Polidei-ma» 23 j. te Riili land-Ba,t,h «n Cornelia "Johanna Doggen 23 j.; AlUertuiS Duindam! 43 'j. on 'G'eeri truida Klap 36 j. te KrabhendijkéCor-i nelis Possen 28 j. te Bergen op Zoom en' Jannetje Rbelamds 27 j. GeborenPa.ulUq Adrianus z.v. Petrus den Boer en Elisabeth Josephinai Corns-, lia de Waal. lERiSEiKE. Ondertrouwd: EduardThon mas ZoeteWey 24 j. jm. «n Adriana' Mariia iS|ü|slanna Röber 23 j. jd.Pieter, Westdorp 22 j. jm'. te Gbes en Jaoomink Jacobla Murre 22 "j. jd. j 1 f Geboren: J'an Abraham' Z.v. Pieter vait der Jagt en Cornelia "Panuwe. "VLIS.SINGEN. 'Hedenmiddag is door- den burgemeester «en tentoonstelling ge opend van artiikleilen, Welke geduireinde den' Winter door WefkloioZen yefvaardigd zij!». Ben fraai béWarkte 'fruitschlaal' Zal ciaa prinses Juliana a»nigeb;od©n Worden. BOTTERDAM. Xe» aanzien va» het auto-ongeval, dat (gisteravond plaats had,, is gebleken, dat- de auto bezfeit Was do«r bet echtpaar Sehe^piers uit Do.rdwéhL Beiden zijn yéirdronken,. GOES, 16 Mei, 1933. Boter: pier Kg. fl,40, pen- halve Kg. f0,70, aan pa,rf. f0,80; fabr.boitqr f 0,85 afw'ijikende boter f' 0,60 per pond. Bqter van handejiairein, door de ruim© aiamvo.er f 0,60 peir pond. Eieren: per 100 st,ukls f 1,80, pier 25 1st» f0,45, aa.n part f 2,80 p(. 100 et., eiend- «iere» f 1,80, pioelje-eierlen 'f 1 p. 100 et., ganiseieren 5 cent per stuk! GOES, 16 Mei. Eierveilin-g „V. P. Z.'! Aanv. 22066 eaeiren, prijls f 2 p. 100 et- Veilingsvcrccn. Zuid-Bevriand, Goes. Groentenveiling van 15 Mei 1933. Postelein 'f1823, Spinazie fl6, Uien f 1.20 Aardbeien f 941'22', idem 2e sodrt f3085, all'es per 100 Kg.; Bloemkjoio] f 914, '2e soort f37, Bloénf- ■kdolplanten 0.20, Kropsla, f 1.103.30 idem 2s,aoort 'f0.401, Komk&miners flOf 13, allés per 100 stukls; Hliabariber ¥1.90—5.70, Rladïfs T2.90, Bloemen: Tul pen) "f 45. idem' Lathyrus f57 per 100 bbs. Vfilingsvereeniging KapnTïe-Biezelïnge. Kleine veiling 15 Mei 1933. P,ols;telein ¥1819, Spinazie f47, beiJ den -per 100 Kg.Bloemkbiol T516 per 100 istnks; Kropsalade ¥l1.30 per 100 krop; Radlj© 'f 1.40, Rlabarber f4, beiden per 100 bos; Aardbeien f 0.300.90 p'er 100 ^tuk's; Zaal-Begonia's ¥3.503.90 p. 100 etuk's. 1 - MIDDELBURG, 15 Mei. Op de velt ling deden: Zeeuwteohe blauwe a,ardappq- len 4350 'cent per 25 Kg.nieuiwe .aardl appelen 25, poters: eerst 'soo-rt 28, tweeda ■soiort 23; spinazie 511, postelein 21'1 25, maskrul 8^9, witlof .20, peen 5^6j uien 37, zliring 6, doperwten 34—ÏI, dunsel 1 cent alles per Kg.narctissen 12, pioenen 26, tulpen 8, peen 1017, raapstelen 1/2'— 1, p,rei 4—61/2', eelderis 341/2', kholselderie 31/2', peterselie 11//, rabérber 31/25, radïjsT 23, rammenas 31/2', sjalotten 2 oent'ialles per bos; bloem'i' koot 227, kropsla 3, komiljoimlniers fl! 17 cent alles per stuk'; kervel 0.1' 9 cent per éhipje. Eruit: perziken 9 cent pter sfuk"; .toj-» maten 2458, blaulw'e druiven (frankenN thaler f2.01, aardbeien 461.02 cent per Kilogram. ROTTERDAM, 15 Mei 1933. Vee-t markt. Aanvoer 614 koeien, 369 vette kalveren, 251 schapen en lammeren en 837 varkens. Prijlzen per lfc Kg.: koeien 1618, 23 —26, 27—29, ossen 17—18, 21—22.50, 2526, vette kalveren 2530, 37.51 42,5, 4550, overjarige lammeren per qtuk f511, Zuiglammeren f49 per stuk, varkens p. ip. 14, '15, 16 et. Aardappelen: Brielsehei eigenh. f0.7S 1, ZeeuWsphe «igenh. f 0.500.75 en Bravo's ¥11.752; 'Zeeuwsche bonte en blauwe f 1.70-Ï-2, R,ed Star 1.50—1.90, Voeraardappels; ¥0.20f0.25 per H.L. jWinterm'alta,'isj 89 ct. per, Kg. Malta •springs 1213.5 ct. T 1 Aanvoer redelijk', voor handel 'betera vraag. r Vlas: 9300 Kg. blauw f0.400.60, 4000 Kg. Hol!, geel f0.400.55. Eenige 'vraag naar vlaq. Aangevoerd, vlas verkbéht, in de prijfZen geen ver* 'andering. Zaden en granen geen noteering. La plata ittais f 70, per last. 5e klas/se. ie Lijlsfc. Trekking van 15 Mei. 50000 7807 f IOCO 3719 5375 "11993 14321 19370 19409 f 400 2422 5394 6200 200 13842 f 100 6651 8923 9618 9647 11523 13252 "13656 14005 14863 18653

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3