DINSDAG 16 MEI 1933 NIEUWE ZEEÜWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES Niet minder dan ruitn 200 arbeiders Bullen in de tomendei wéken ontslag krip- gen. De com-clujrrentia van Jjaipam. wa^ hier van de qqrzpiak. „Wpjl "hebben den slag tegen jJlappm verlorepi, wBjl mpetea den. Strijd opgeven,'' aldus do directie. Ook aan de bleelsepüji "der ICon. Sitoam- iwtevehij zal oen honderdtal arbeiders, pnt- pjagen worden. Op- <je spinnettijl van deze tfirrna aal in het vervolgom de andelre week gewerkt worden, om zoodoende pht- §lag nog te v;aoi*kiomen. Dc werkloosheid. De directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en arbeidseh- jniddeling deelt mede, dat de werkloosheid onder de 608.000 leden van ingevolge- het „Werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde werklozenkassen in de week van 24 tot en met 29. April heeft bedragen 26 pet. dat is 1 pet. minder dan in de week j3/8 April en 14 pet. minder dan in de week van 23/28 .Januari, loen de werk loosheid een hoogtepunt had bereikt en 40 pet. bedroeg. Het percentage is; 2 pielt, liaoger dan in dc overeenkomstige week van liet jaar 1932in dit jaar wasj hoi hqogtépunt be reikt in den aanvapg van Februari op een peil van 30 pet. Bij 101)6 organen der -openbare arbeids bemiddeling -^tonden pp 29 April 1933 in totaal 338.626 werkzoekenden inge schreven, Waaronder 323.866 manne-n. In totaal waren werkloos 311.291 personen, waaronder 301.413 mannen. Op- 8 April 1933 bedroeg liet tjqtato a-aulal ingeisjehrej- venen 'Wij 1048 organen der 'openbare arbeidsbemiddeling 356.044. Hiervan wa ren Werklqolsj 327.403 personen. Het aan tal ingeschreven wleirk|Zoekanden is der halve van 8 lot 29 April 'verminderd met 17.41S, het aantal werkiqojzen, met 16.112. Bovenstaande gegevens hebben betrefj'- king op 1050 gemeenten met in totaal 8.107.536 inwoners- Het tp.tale a-antai ingeschreven -wéirklopiZen ad 311.291 maakt .ruim 3,8 procent der bevolking uit. In 316 gemeenten met 5000 en ai-eer inwoners bedmo.eg het aantal werklo-blzen op 29. April 272.581; dit is| 4,2 pet. van het aantal inwoner^ in dez'e gemeenten (6.493.814). In 740 gemeenten met min der d an 5000 inwoner^ sl|0;nden iugeischrej- veu 38.710 wejrklqqzendit isj 2,4 p-c't. 'van de bevolking in daze gemeenten (1.613.722). De w'eyklqosjheid is derhalve, ao-k relatief, in de grooten-c gem-eentqu beduidend aanzienlij-kier dan in kleinere gemeenten. Hel loaugcscliil in hel landba luvbedrij® in G enningen cn Drente. De chr. en r.-k. lantlarbeidieirelbooiideaii hebben het vqofsbel van dein rij-ksbemidi- delaar p-rof. mr. Jjo]s|epihus J.itta,, om het loionges.cliil in het landbouwbedrijf iu&ro,- ningen en Drente- door arbitrage te "be slechten, aanvaard. Van de bijna, 2800 leden van den modernen la-ndarbeiders1- (bon-d, die aan de stemming hebben deel genomen, heelt z-ich 'der meerderheid tegen aanvaarding van arbitrage uitgesproken. De minderheid i s echter Tz'óó groot, dat het hoiofdbesituur daarin aanleiding he-eft gevonden, de b-efiturem van alle betrokken federaties -en afdeelingan in Groningen en Drente t-agem a.-q. Maandag bijeen te roepen in 'm provinciale bij-e-enkomsit. He toes,land van hel mlijlubediiijlT. Naar de „Limburger Koerier" verneemt -zal op- vers,cheidena piarticluiiere mij-nen 'een grop.t aantal -arbeiders] worden -ontsla gen. Op de Oranje-N,aqsaurmij:n-eu, vier in getal, -aullen 200 tot 250 mijnwerk-er^ ontslagen wjorden. Ook1 -op- de Laura en de Julia wordt een gr-qot aantal mijnwerk,'eï-s; ontslagen. Op de Willem en Siopihie zul len geen ontslagen plaatshebben. De reden van 4e|Ze ontslagen is naar liet blad vernaeimt te zoeken in het -steeds slachter worden van de afzetmogelijkheden, speciaal voor huis- brandkolen. De V|0-prriaden daarvan zlijn ■zqo -s,terk' gestegen, dat niet langer kan- worden vp-ortgegaan met dezelfde hoe veelheden te produoeeren. Wij vernemen nog, dat op de Domial- niale mijn la-an 55 arbeider^ ontslag Wördt verleend. Aan de gtaatsmijnen wordt -ook ontslag ia,an n aanbal mijnwerkers ver leend, maar dit getal i-j niet JMangiijlk hqoger dan het geWon-e maamdelij3ds|c!he ontsjiag dat hier .plaatsvindt. In verband met de moeilijkheden iniZake den huisJ brand, zijn bier honderd airbeid-ewsj van de ..Wilhelmina naar de Emma overgegaan He Burgemeester bezoekt de (telitie. Maandagmiddag -te 3 upr waren alle lede-n van het politiekorps in de agemibem- -w-achi :op< het hure:a|u bijeen, ómdat de 'burgemeester, de heer M. Hernhou,t, den Wt-iïsch te kenne-n had gegeven na-deji' uncti hjefti korps kemnis te maken. Na aan cte deiujr -onitvangelm te zdjm door de-n Commissaris, heelft- de Burgam-eesten' net korps toegesproken en ér qp ge wezen, dat helt. juist in 'bezien itjijid, aofu het gezag .gevia-a-r loopt bedreigd ta Wo-j- tfe-n, gelwenischt- ia dait men op- d-e paiiti-e- ma-nraen kam- veirtroufwein. S|pii\ he-eift ver nomen, da-t de geaati in heit korps te Mid delburg goeid i-s; hij- "hoopt., dat dit ook zoo zal blijven; dit. i-s niet- -ajlee-n i-n het belang ,v-an heit korps-zelf, maar ook in- da-t v:an de geme-en-s-éhap. Die politielman- nen ku-ninein dan ook oip dein jsjeiun en die m-ade'vverkinig yan spreker nvjbencin. 1 D-e commissaris, de heer R. Dro-ns, heeft den Burgemeester namens allen dank ge bracht voor de gesproken tw'a-airdeerende w<* ird-e-n. De- inspecteurs, ho-ofdaigemtein en agenten ziij-n daarop alh|n parsponlijk aan dein burgemeester voiciilgesteld. Ha Burgemeester heeift. vervolgens het geheele bur-eaiu, bezichtigd en van dia in lichting klen-nis geinioiman. Wieder een binnenbrand. Gistermiddag hoorde de- Boon van wijten dein heer N. in de sterfkamer yam d# wo ning aan dein Seissin-gel R 20 verdacht getuid in de k'aimlelr, "Waar hut lijlk van zij-a vader op het ledikant, lag. Toen hij da daulr van het vertrek opende, ®ag )iij -tot zijn groic-te. omtisifceltietruiis,- -da-t heit be-hamg on heit pla-fond in hiiaind st-o-nden en de kamer vol r-o-ok stiond. De- heer N. spoedde zich naar -een der bu.reu, die ovey telefoon-beisdhikt, en doBe belde onmiddel lijk de brandweer op, die binnen e-nkele minuten met die gr-oote. a.uil(oSiniit ter plaalse wia-s. Intuissdhe-n Wlareui oin!wioii-eii- den, -daarin Rra-dhtig -bijigeistaan do-ot- e-cin viertal weirkli-aden, die op- de- Griffioen a-a,n h-e-t werk IWairen ,me-t -emmers -wiator het Mu-sisohipgislwerk begonnen tin miooh- -tieirl z'ij- -er in slagen de vl-amm-e-n b-e dpo- Vein e.n t-o Vaorldo-meiii, -dat het sljïiiffedijk over&ehot van de-n oVaried-emle- -doioi. heb vuur -werd aa-ogeitaiSl, I)e hrandlweier kon er zich t-oa bcpialen tie loonitinolearen of' nog v-uiui- achter wia-s ge-bl-evan, mia-a-r. hehoe(fdo overigens niet actief -op- to tred-en. D-e loonaaia-k van dem- brand moeit iwlorden geizöoht in liet iptm- vallen van oen dei' ka-ansein-, die m-en -op eon tafel hij heit- l-adikiant liad m-eierigteiztelt. Yeirzlelfeiriinjg dekt do- schade a-an de ka- mier aangericht.. De Singclloop-. Zaterdag hield de Middelburgsche Athletiek vereeniging E-. M. M. ie Mid delburg haa-r ja-ai'lijlkfechen singeli'ooip, waar vo-or zich 15 personen hadden oipigegeven, van wie echter J. Kem-p- uit Rotterdam, die Wisselbekierhouder was, niet -op kwam. Te vier uur stonden da,a rom aan den Veorsehen Singel 14 lojojpeirs gereed i|n nadat de commissaris van politie, de heer R. Brons, het starls'ohpt- had gelost zet ten z'ij 'er voorafgegaan en gevolgd door politie en autjo's m'et leiders, jury-leden, .dokter enz. er direct een {linken gang in. Aanvankelijk wais 'do verst komende deelnemer, A. de Riiilijlter uit Boskioop-, langen t'ij'd één, m-aar ten -sjotte mocht liet P. G. Moermjouid, van R-us-t Roest te Zierik'zee gelukken 'hem vqor te komen en als eerste; ,aan "dern start van het 3700 ineter lange parcours te komen. DaZe nieulweling te Middelburg had den Beer korten t'ijld gemaakt van 10 m. 45Yb -sec.tweede was M. P. lh-ivijhcfige Van Marathon te Vli-ssingen in 11 m. 2.6 sec.; derde A. de R-uij'ler van Boskjoqpl-I scho Boys te Boskoop in 11 m. '4 poel lvierde jJi. P. de Vin van Marathon in 11 in. 5.2 -sec.vijfde O. van Opdorp- van F. M. |M. D-ifc Waren de prijlswinnerd' He verdere, volgorde van aankomst was: '6. A. Kaïnbier yam Ei. M.7. P. Jl Wqsl-i -sel van H.O.S., Rotterdam; 8. C. van Sorge van Marathon; 9. J. de Jager van Marathon; 10. G. de Haan van, 'Hercules, Dordrecht; 11. G. van Zuijten van Rust Roesl12. C. Heijdens van Marathon; 13. M. G-ecnsten van Marathon en 14. W. v. d. Dussen van E-. M. Ml Na -afioiojii begaf men zich naar de bovenzaal van de e|aciet-eitde Vergeno-ejl ging waar de piSjÊihitdeeling plaats had. Redevaart. M-en meldt ion-s: Da plaatselijke a,fdeeling van de-n B4-K. VnouiWenbonid iziaj Zondag a-s. eïin bede- va,art ho-uiden naar O. L. Vrouiw van d-ein ppikter te Middelburg. Hleit -plan is -om pair "fïeltis, -en per -au-bo-- b u-s d-e- reis t.e make-n. D-eelne«nJsiters uit de sitad -en qok' luit do -omgevinig kjmnein zich tpit on met Donderdag ia.®, opige-vein bij helt beisltuUr van -den R.-K. Vrouwenbond, ïp'./a,. mevr. de Gla-s-Vorsekiaris, Wijn'gaar'dstraait. Hjandflsbrlaugen. "Vrijdagavond vergaderde H-andqlsbelan- gén. In ver-hand «nat liet op de laatstge houden gemeenteraadsvergadering -genomen besluit, om geduimde den Zomertijd het winkel-sluitingsuur ite heipalen opL's avioinds 9 uur, was -een voorst-ei ingekom-ern -om dein gameept-eraiad t-e verzoeken opi lijm be s-luit t-er-ug te doen komen e-n inpik,afts- V,an 9 uur op- S pur to beipalan evonal-s vorig ja,ar. Van "de 330 G-oeisdhe Winkeliers Wa ren 265 We-lke zlich hebben uitgesproken Voor de winkelsluiting das avonds t-e 8 u|U(r. Beslqtan werd bsdopld verzoek bij dein geim-eien,teil-and in be dieman. "Bijl ,ee-n be-aprekipg over de invoering van een z-.-g. spaarz-agelsyst-qem, Waar-bij vM-aohillem-de methoden warden bekeken, was ni-e-t voldoende baknlgsfelïainig biji.de leden, zoo-dat heislo-ben .wlerd di-fc plain tnieit verder uit t-e werken. Een commissie van 5 -peraanan- weir-d be-noem-d om een voiorde-eliiger - 'ragelirig itje treffen met de P.Z..E.M., 'inizijniderh-edd voor -de win-k'elbeidrijven. 15 cent jiier dag voor het huren van een nieuwen -Stofzuiger. J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Concert. Aanstaanden Donderdag, 18 Mei, hoopt ile „Harmonie Hosanna" ec-n volksconcert te geven op Groo-te Marlet alhier. Aanvang 's avonds 8 -uur. Het program vermeldt 1, „Glo-ire et H-onneur", marsc'h J. Turgeot 2, „La S-ouveraine", ouver ture, W-. van Perdk3, „Eternel Pi-inl-l temps", valse de, Fr. Popy, par J-. Fmrb geot; 4, „Suite-Ballet", Fr. Pop_v: -a, Entree .Mazurkab, PiBziöati c, Valse Lente; d, Largo; e, Final Galop; pauze;; 5. „La Reine Tragi que", oav-erture dra- matique, F. Poipy6, „Caprice sur iun Thême Aliemand an*.. 'J. M. Beklcer 7, „Ernst en Luim", potpourri, arr. C. G. Govaarfcs; 8, „Tannhauser", fant. sur '-opéra de R. "Wagner, arr. "Kesseis; 9, „Mai-dhe de la'125e Division", M. Barrier Ongeval. Gistra-middag had de vrouw van M. aan de Jluliano-straat 'het ongeluk, bijl het was- sehen een pan. met kqkend water over haar beenen te la-ijlgen. 'E|én been be kwam Bulk'e ernstige brandwonden, dat doktersbulp moest worden ingeroepen. 's-Hletr Arcndstóerke. Maamda-gmougen hield de- Raad de-zer .ge-mqont-e qein open bare verga-d-eying, die door 10 ledem -en diem Seei'f baris werd bijlgeiyoond. Alwe'zijg jnet kennisgeving dein heer D. Wl. Linddiergh. Medegedeeld .wea-d dat inigekom-en was cem v-etrzioe-k van J. van- -dar M-a-deln e. a. rt-e Dcwcdorp om aanw'-ijaing Varaamelpiaatis v-o-o-r vuilnis aldaar. Besloten .werd dit t,e -stellen in liaiido-ii va,n B. en WL .om advies. Op verzoek van F. vl d. "Wieele t-e Nieu(wdorp tflit aanleg yan ee-n b-avan:- igron-disch radio,-di-qtribmtieinet t-e Nie|u|w'- Jorp Werd afwijlz-end beschikt Aam Juc-s. v-a,n 't Wlloit ei-n-de em L, .de Winter vveird opi hun ve.nzloek' beslo-te-n lom f25,per kind per j-aa'r tieigem-oe-tkoiming 'ta verleenen in de ko-st-em bedoeld in art. 13 L. O.-We.t 1920. Ov-ere-enkom-stiig de veuaoeken v'a-n de besturen van d-e 'Hjprv. C'hr. School 'Ie 's-riieer H-endiikiskinde-ren, do R.-K. Bdj-z'. L. School t-e Leiwle-do-iip, dp Chr. School te De-wie-dorp en de B-ijiz'. L. Sehool te Nie.ulvv- dorp, wierd hesloltan do volgende v-oor- sohottan op- de- gc-imoemtijke vergo-ecli-ng -art. 101 L. 0.-iwie|t 1920 voor 1933 beschik baar te sfeH-en respectievelijk tot een be drag' van f440, f!700, 'f'600"en f800. Met gnaote waa-rde-K-i-ng en erkentelijk heid werd kennis genomen dat, blijkens akte, verleden den -26 April 1933, -ten overstaan van d-en te Goes geveistigdcm notaris E. van Dissel, -do-or jhr. Lelwe van Nijenstein, ouid-Biu-ngeineeistea- dpr ge meente1 's Hear Arendskerke, wonen-die te Goes, aan de- gieimeente '«-Heer Arenlds- kerke is geschonken, -en Voor zlo-o-vael beitre-ffc na te melden onroeremd go-ed vrij van hyptóhe-ek in e-igondqm is overgedra gen - 1. het planiteo-e-n m-et de daarin ge plaatste steenen monu-mentale bank, rVelke de ingezetenen van 'e-Hfcer Ar-anidskerke hem hebben ge-schonken .t-er heri-nmermg aan z;ijn 40-jarig ju-bil-eiuim al-s burge meester der gem-e-emte 's-Heer Arendskerke en gelegen aan de Rij-ksiatra-atlwieig paai- Middelburg, onder Lciwedoyp, groot 5 A- 62 cA. 2. een som van f 2000 in oonit-an-tem, u-it de reute waarvan moét. worden bekostigd li-et onderhoud van het plantsoen jjn de zich daarin bevindende- ba-nk en de eyen- tu-eele restauratie daarvan. 3. een perceel grond -onder Ldw-edoip, gelegen aan de andere zijde van dan Rijlks- -atii-aafiVeg aldaar om-geveer teigerto-ve'r meergenoemde bank, gro-ot 9 A. ,80 cA., dat door de gemeente mag .Worden be stemd voor de-n aanleg van p-lanitspeai of/en als bouwterrein voor den boiutw- van cem woonhui-s meit ev-ent.ueele bijgebouwen (jsohu-urtj-e odi/an garage1). 4. de nieu-we Kraaijentedh-edijik (gadeel- t-elij-k) onder Leiwe-dorpi onder bepaling dat hierop nimmer mag worden gebouiwd,. groot 1.77.10 H.A. B-e-slotem werd de-ze sriianking ouder gro-ot-e dankbaarheid Ic aanvaarden,en d-ein sebenker dezen dank o-ver te bran-, gen voor dit bewij-s van belang,atelliinig ju zijn gemeente,w aaxvan hij meer dam 41 jaren aam het hoofd heeft mogen zijin. Le-wo van Nijenstein opi de me-est eervolle Op- Vfi-'zloek werd aam den heer Jhr. wij'z-e ontslag verleend als Ambtenaar vam de-n Burgerlijken S-tand dezer gameeinite, em in diens plaats bein;oemd de heer A. A. Eleinbaas, burgeim-eesit-er. Wie-gems hebniet, aaniwe-zig z'ijb van e-cn -geachikte wonin-g, werd m. a. s)t<. b.eislo- t-ein aan Ge-deputeerde Stajten daz'er pro vincie- te a-dvisea-en a,a,n dan Burgemeester deizer g-emeein'to toe ta «-baan otm hnijten z'ijn gemeenlt-e te wlpmcin, totdat -een liieulw t-e bqulwem wpni-ng Vopa- he|m geroeid -z'al zijn. G-edureinde den tijd van uhwloniDg- Bal ■d-e Burgemeester voor de ingezetenen de zer gemeente ter Secretarie te Spreken zijln op- Maandaig- en Vrijdag van ejk'e week van 1 tqt 3 rjur. Bij .de rondvraag Spreekt de lieer Sn-o;q- dijlt de wen-schelijkheid uit dat te 'srHleer H]e-i£di'ik-skindere,n een verza-malpla-aits vc-or vuilnis en een hra-n-dplaa-ts zal worden a-angeweizen, tefwiji deze spreker verzioöht om ingevolge de W|inkelsluit-in)gsiwe,t, 21 dagen in het ja-ar -aan te Wijzen, dat de voorgesehrevan bepalingen oimltremlt bet sluitingsuur niet j-ullen geKden. Kapcllc, Door de jgtohuitlters- v-am lie-t Handbooggilde „Wiillenp T-eCl" te Ka-pelle-- B-ieizelinge werd geschoten Vop-r het kam- piio-ensohapi. iGcischoit-em -werd o,p de- kleipi. Mat een gi-qoihe niee-rde-rheid vam kleppen is dhr. A. S. Luik ko-ningsdhuititieir gewordein. Hanswfci-l. He P.-V. „De Bia,u|we Dof fer" hield j.l. "Zondag een wedvlucht van af Mon-s (B.) Ill K.M. Da prij-zen viq- len als volgt: le, 18e en 21e C. -Ziiidw'eg; 2d en 22e Chr. Lfo;uis-ei; 3e G. Viem-' -straeten; "4e en 8e La,v-ooij'; 5e, 13e, 14e -an 20e, J. P. Theena-a-rt6e A. de.KLerlf; 7e F. Modde, 9e, 16e- en 17e M. KromH 'been; 10e Kok', lie M. Wjilfelm! fccf.jln, 12e P. Sonke, 15e KrijnSe, 19e en 24e P. -Snnderse, 23e de Leeuw, Blos 8.20. uur. Eerste duif 11.24.36. Laatste duif 12.41.32. Zaterdagavond gaf het fanfarecorps S-eheldegalm -zijn eerste zomerfoncert dat ter gelegenheid van de Willem de Zw'ij\- gerherdenking vorige week wegens- sleicht weer was uitgesteld. De belangstelling was matig. Het programma dat keurig verzorgd wa-sj had een betere opkomst van het publiek' verdiend. Het- Weer werk te. echter ook dezen avond niet Bijzonder mede. Kwadendamme. De Zcereerw. heer Pastoor -alhier maaktwel serieus werk' van 't vereenigingsjlevem ?n gééft daardoor blijk de teekenen de£J tijfds te begrijplcln. Opgericht is; nu een Patronaat; heter is) 't, te spreken van her-opgericht, daan- er vroeger ook al een isj geweestpn look een R.-K. Meiqjesvareeniging en qpn R.-K. Jongen^vereeniging. Versohillenda dames- en heeren uit de parochie hebban zich belangloos beschikbaar gesteld om 'in de bes,turen doZer vereemigingein zitting -fe nemen, 't Bestuur vam de R.-K. Meiq- jesvereeniging is als volgt samengesteld: De Zeereemv. heer Pasjtqo-r, Dir-eotqiir Zuster 'Theresita, directricemevr. M. do BooWalraven, voorzitster; mej. C. De- pondt, speretaresse-m'ej. C. de Jpnge, penningmeesteresse on mej. M. Hqcine, dommis-sar esse. 't Bestuur van de R.-K. Jongensven- eeniging: pater Arnulfusi, dirawteuv; L. Vexbeem, voorzitter; S. Cliamuleau, qet're- ris; -Jan de Jonge, penningmeester. Zondag j.l. 'na, de Ho-o-gmisi had in de, pastorie de installatie plaats van al deze fune-tionanssen(cssen) d-o-or d-e-n onder voorzitter van de R.-K. Jeugdraad, de heer Th. 'T. de Boo. In 'n k-orte, dqoh hui- tengewoon m-ooie toiejspraaik zette hij' 't doel en de heteelcenisi Van 't J-eugdwterk uiteen en verklaarde aan 't slot anle aanwezigen voor geïnstalleerd. Zondag gaf de ffandboo-gls-ociëleit. „Wilhelmina" li-a-ar jaarlijlasiche konings- seliieting. Als overwinnaar kwam uit dezen -strijld 'd-e heer P. Bahrein's, die den heer A. Ba'ais- dus van zijlh kroon beroof de. Baarna Werd nog een beker ver-j -Bihoten, uitgelo-oifd door dhr P. te Goes, die behaald werd door dhr C. Baas. Vervolgens- -werd oen ledenvergadelring gehouden. Alle loden w-aren aanwezig. Het 'financieel verslag dooi' den secreta,- ïils-p-jpnin-gmee-st-er, p-luis .k'as-ooinftiple door da kascomnüssie, werden in orde bevon den Tot slot" sprak dhr,bad. de Jonge 'n dauk'wioord tof bestuur èn vergadering; hij sprak de hqop uit, no-g lange jaren op sportgebied samen tci werken. Allo aanwezigen onderstre-epte-n deze woordetn met con krachtig applaus. Ovezand. Uitslag schietwedstrijd, j.l. Zondag -gehouden door „Willem T-aU", alhier: hoo'fdvogel, "C. 'Westdij'k, „Wil lem Teil", OveZand; eerste latei)-, M. van 'Stee, „J'-ae-ohu van Beteren", Goes; twee de klep, A. LuicJk, „Willem1 "T-etll", Ka- pelle; eerste zSjvOgel, C. Rfj(k, „Willem Teil', OveZand; twead-e zïjfvogel, G. ,Ver- herk-e, „Zorgvliet", ElLe!Wiouts-tïijlk'; eerste höo'fdkal, Jph. de Bfl-a-r, „Willem Tol'1", Ovezand; tweecte "hqofdklal, Ant. Luick, voornoemdeerste -kleine kal, B. de Klerk „Willem Teil", Kap-dlo; tweede kleinri Haal, A. Geenlse, „Zorgvliet'', EUeW-outsdijk ZieriWzlee. Hhr. W|. den B-. alhier, lid der Prov. Staten van Zieelaind Iwierd H-om- derdag-a.vionid op ao-o-danigei -wij'zle diopr' eein' miotiOErijider qpi d-ein Bljqk'wleig a-anjgeMedem, clat hij in helwHtet-eliopiZen boie-stia-nd ioip d-qn weg hleief liggen. Zijn toeöt'anid is beViiedigeinid, lal zal e-enigen tijd vim x.uKfc mop-d-ZaWijk Zijn. Scliciondijkc, In dem ouiderdoim v-am ruim 61 j-aiar te tp Sohopinidijik'et -ovarteden de he-er J. C. Qutót ,lid van den ïia-a-d alhier. Sluiis. In dan jnorge-n- Va-n een d-eizor dagje-n, kw|a,m cl-e landho.uiwlsitieii' v. d. V. itiot -da minder aa-qganiaimo onitdekking, da|t -er van -de 40 kjplplen maar 17 mie-ar in- heit hok Zaten. D-e-n voriigein lavornjd wlais heit liok '»ti-gvu;lidi|g a-fgaslclfan. Dopr helt (nit- breh-en van leeniige steene-n hsibiU^n de da ders toegang -tot hielli. hoik iw'eten Ite- krijgen. B-ij dei politie is aangifte igeda-an. KatlioliekFiidag Del'il. Wij -wSjfzem nogeena pp do gelegenheid die er bes-taat om aan dem Kathplie-kenf dag, Welke Zondaga.sj. te Dielft w|0|rdt gehouden, gemakkelijk en gjo:edk-oop! deel te nemén via de- gelegenheid, geopend do-or 'dia-. J. van Fraassen, met zijn speciale autobus. He reiskjosten beclra-geu slechts f' 2.50. Men -zie annonce! I'achtverlaging vuio-r mosseljiieii-cieeteu te- Br.ivinissF. Z-otial-s indertijd is gepield hebben de schi-pijiersv-anc-ieinigiDig A'lgamieen Rdhippers- -e-n Viisscherslbed-an-gJie Blruinis-sa léfn- -d-e «fft decJing Bru-intestayam dein Bflnd vam Mo-s- wlkw-eiekens in Zealand iaa,n dan minister van ifnan-ciiin: eeln wqu-eislt -geiZomdan wlaiaï- in werd gewaze-n pp da hu-illqn'gawoloin slaohte be-di-ijflsr-esiuiltiaiten y|a,n de tmoisseb QUpltiiim' -t-a Blï]u|ilniss-ei pw-er 1931 -en 1932 cn -waarin deslwie|ga om k'wijtechjeilding va» placht wierd verziaeht. Dto vrees Wierd uit- geiSpiroklem -dat- ander-si beite-m oipl -dein f\ji|ur -ganioodzaiakt zij'n hum beidrijlf -0ipi te igayein, D-e -m-i-nist-er h-aelfit (op -dit Veii-zbiek thans in Zooverr-e gunstig besdhikit, d.at pver da 1 Maart j.l. vervlallem irtöht v'-an de mlosselp-eroe-etem -oen red,uictie Vam 50 plat. Wiondt -gegev-an. -I De Willibrarduskerk te Hulst. Do Sl. WAIiibrorduske.rk te Hiulst, wel ke tlians ge-he-eil i-s ger-esta.urae,rd en zicli sedert een paar jaar wad-ar geh-ael in han den dei' Katholiekén bevindt, zal op 29 Mei a.s. doer Z. H1. Exe mgr. P. Hop mans, Bisschop van Breda, plechtig wor den ingeyijd. De St. Wiliibrorduske.rk ta H|ulst da teert uit heit begin der dertiende oeiutw. V o-crdait de-ze lcer-k wa,s geiboujwd, bestjo-nd er- te Iluilst -een Bapel, 'wélke a-an Iden H. Wiillibroirdus w-as toeigelwijd. Toentertijd vormde H.uilslt elvenlwel nog ge-en Zelfslbain- diga parochie'. In het ja-air 1252 werd do kerk te Huist óverige-dragen aam be,t kapiit.- te.1 t-e Kortrijk, waaruiif «enig ges'chil ont stond met- het St. SaiVatorskaipittel "te U-tre-cht. Dit geisthil wHi'-d in dier Voege opgelost, dat, de- hiss'ehop van Utrecht de jurisdictie Zo-u behouden, terWijll daaren tegen de pastoor steeds- lid Zou zijln vam bat kapittel va-n Kortrijk. Rleeds in bet be-giii der veertiandc- eeuw -wiais de toen malige P-a-stoor va-n Hulst tot; inzicht -gekomen, dat de lcerk' dringend behoefte had aan uithreidinlg. T-oon da parochie van Hrnlst dan ook door scheinking in lief haz-it kwam van aan stuk grond, hetwelk vroeger aam f)-e ridders va-n S.inlt Jam be hoorde, w-örd da parochie- in kweeën g-o- split-s-t en kraag ieder daei -zijin. ei,gem ziel zorger Omisitr-aakls h-et- jaaa* 1400 werd de oorSpronkelijlre Berk opnieuw vaigroioit-, mqt w-e-lke werkza-amhaden m-en omstreeks IC ab i n ei t'-s or i sjis. T.e-gen 't einde dar Vorige, iwteek', de ka-> hineitecrisis was focm amipar tien d«gem o.uid, bon men 'm Zakar-e mervoeiiteit In -sommige kringen bespeuren. Nervositeit, dia zich uitte in allerlei onVrieimdeCijk- lie-den, ja zeillfls verdaidhtmiaktelge-n nain ,hat adres dar Kaüvcftieke Ka-merijfrartie, die ispeilbr-e-ekster heette ta zijn bij.de -ondier- hande-lin-gcin over lipt vormein vlam -aan zoogenaamd nationaal kabiniat u-it da vijf grootste piaatij-en. Del liberale „Avond- •piost" w'reief -ons; bijv. maobts'wellmrt aian en het vriendedijke „Volk", dat -zelfké-n-1 ui-s wpipr -eens mdt manisolianitóqnmis ver-; Warde, prevelde iets van piartij-belang. Nu is hal al-tij'cl -stomlptó-innig ioan onniid- dcllijk bij liet mislukken van onderhain- delingem één partij- daarvoor leelijk aam te kijken, wijll bat niet treffan vajn qe-n aoco-ord to-ch altijd m-instems tvVae onWil- ligen veronderstelt. Pas met de papierc-n open kan me-n z-ieli een v-ojjt-dig en juist oordeel vormien, bij! wnien bot! -p-n-re-delijlke vasfhoiu-den ,an,n eigen imzioht te zopkbn is Thans kam me-n-, .oppervlakkig be schouwd, reeds zoggen, dat een mislukken van dr. Ooliju's eers-te po-ging .';i logiisioh gevolg is van -dan Verkeerden opzet. Door t-e veel te w-ilten qmvajtem, moest -alles op- ni-ats uitloopen. Hoe grooter het prin-cipde-él verschil is tuisschen de diverse politieke partijen, hoe .m'ocnl'ij'ker liielb is een basis t,o -vinde-n voor het sa me-n,gaan op ',n program dat iéts zeigt. Hot is ni-eit alleen 'u recht, ma-ar ook 'n pli-óht van do Katholiek© Staatspartij om vast te houden a-an haar voornaamste .principles en helt is tedh niet haar eoh-uld dat er- tu-Ssohen d,e- katholieke -en libe l-aio beginselen .af-grom-de-n gap-eji. Ook op da me-er jw-aot-isdhe punten als gCLZin«|pa- litiek, handelspolitiek en het nemen va-n vo.crzorgsma;a,tr.egeien tegen omider-niijni-ng van de, goede, z-eden en het gezag, zal er nooit overeenstemming te verkr'ijjgeni Zij-n. W|ie water een vulu-r tezamen brengt, moot niet klagen w-a-n-neer het sist en .Bipe-fctert. Hiu'. Colijn is dan ook alier-mins-t ver stoord op da katholieken. Hij heeft zij-n misstap of zijin z-ijsita-p .reads ingezien -e-u maande tot kalmte. Misschien werplb men opi daiter van chrirtelijk-historische zijde tooh wel „'har telijk medewerking" werd geboden aam dr. Colijn. Zeker, maar zal dit niet aan het pro gram hebben -kVinnieln liggen?, H-et bebp-aft he-uisch niet te Wloa-den ge zocht in onwil bij de- omiZe'n. In de ge passeerde peri-ode heeft de ragéarinig van niemand me-er steu-n- lomitmmgem -da-n van de E. K. Kamérfractie, alle- -pr-aatjeis over „ra dicale" katholieken t-ên spijt.. Blovendien onoeit men nie-t- voiigetem da-t ook in het Chr. hist, ka-mp; lamdeira mee-nin- gen heerschen. „Koningin ein- A^adertan.d", he-t. clu'is-te- lijk-historisch weekblad voor Geldeijland, Overijsel en Utrecht, schreef o. a.:, „Wij w-i-Uën het- jije-t verheten dat Zoolang de halfslachtigheid der f-iocianll- Hernoc-raten, t-pgenover- groota na-tiiioin-ale beginselen het onmogelijk maakt cpb! hem o'pi te neim-en in eeln (werkelijk Nationaal Kabinet ,opi bre-eide b-aisis wij maar heil zien in een zuiver KeahtiSdh Kabinet, .sSf liet m-et Zwakke meai-dertieid, da,n in wn dusgeuaam-d „N-atiomaal Kahimat'L Zoin-dor prtneip-ie-el cemem-t, da-t. tegenover zidlr zo-u vin-den de partjij!, waartoe -bijma alle niet- ehrfetelijik-geor-ganiseerde- werklieden be- hooren." UITKIJK. 1409 gere-eld kwém, hetgeen u-it verschil lende k-erkrekeninigein blij!U|t. Me(t--den-houjw van den zwiarein aahtkamtige-n terem Werd om-s'tre-eks heit j-aa-r A402 begonn-m. In da volgende jaren ward -do St. WSiHibror-' diskerk s|beads m-eer uitgabfeid. In 1441 wiais e)- sprake van d-en b-qulw1 van eein nileluW-e ka|pdl. Deze- kapel jv!a-s vea-moie- delij'k geen kleine u-it-boiuiw maar e&n dlwla-rspiand tiage-n dem torein; vo-qp. Men houiW hiervan w-as d-e- ij-aiplitial-e- som van 1196 p-ondem no.odig. Hji-ertp© iw'erd aam de hu-izen dar parochianen- eein oolleédtie gehquiden wj-lke echter no-g piet da hglft v:an het bedr-ag oplbi'aieht, het -o-nitibrekende wierd geleend door don rijken imWIoner van S-Iuiiis, Anthoni-s da Blae-nst. Hét bijz>midea' aan-ttfedikelij'k' koor vam d-e kerk, met de-n houw Wan-rVan in 1462 een aalnlva.mg Wea-d gemaakt, kwam in 1474 gereed -opdek leiding Van mr. Ever-a-ert vlan Ant)weffiplem icn Rainier van Ymipegihem, tarlwijl Mat- theuis Keldermans en Hominiaus de Wia- g'hëimak'ers van 1482 t-ot 1517 d-e1 kei-k nf- houwden. Ren zVar-e ï-aimtp teotf de S-i-at VViillibr-ordu-skerk oip- Driekoninge-n-da-g yam het jaar 1469. Tengevolge- va-n hat- inslaati van den bliksem br-ak «pr hr-amid uit in den toren, wélke geheel werd Ve'rwio-est, tiert wijl tevens bijna do göhe-ele sjfca-d leien p-roo-i d'ar vlammen wlard. Hio-a.yspl de st-a-d be trekkelijk klein was, begonnen .de b-éw-o, n-ars terstond met fristsche-n moed a.ain dem herc-pbo-ulw1 van hjjn geliefd godshuis. H-et duurde, verschillende jaren, -alvorens: d-e ktak toen weer geheel Was hersteld |en naiilwelijks was man hiei-mede gesead, -of de be-eldenislt.orm brak' los, welke o\oik in Hulst zooveel schade a-anridhtte. De ram pen hebben de kerk van Hulst a-ohter- volgrl, wamt in No-ve|mlber 1663 Wérd da toren der kerk WadelBoiP' do-or den bljksem getroffen en da kerk grootemdeells Vart wioe-St. Alleen de vo-ork'erk bleef' beihap-diin, De S'ta,ten-Generaal riepen team terstond de belastingbetalers op, dat zij hu-n aan slag moarten opbrengen- voor dan h-ephou|W en het herstel van toren én kerk. Dé kekk bevond zich toemtertijid im hamdan 'dea- I'r-otcatantende Katholieken moestem zich met een echu-u-rkerk beh«lpe.n. B-ij de komst der Fransehem in. ons' land ht^ptem de Ka-tholiak-en, dait zij hum ^jgendom 'Zou den he.rkrijlgan. Zij richtten ziöh hiertoa eeni-ga malen tot den prefect vam (hnqtl departamenit de Schelde, zlander dat dié kjwastie echter tqt een oplossing kWam,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2