NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Sola-Silver DEKLEINEBAZAR DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS r-n^trartrocrelnriis. te beeinnen bij 500 regels, beduidend lager '|l Complete Sorteering Sproeten komen vroeg in /SC.iE COURANT GESPREKKEN I DINSDAG 16 MEI 1933 De Volkenbond en de 18 Mei-Volkenbondsdag. FEU1LLETON HOOG SPEL. fl BUITENLAND fl BINNENLAND CHINA enaved'moet blijvigm hangen %naar bininiemigéwórkt veiling te Parijls bracht ©en obeisipiierre 6000 francs, da ntel van Marie Antoinette t w'asohboek v,a,n Lodetwijlk ïrancs op. 1 i istig© Amerika betrekt ..thama en bieir, ja zelfs iVami Japan. sehman iWcsfieirall heeft n onafgebroken rijldem ©en record gevestigd oprol- elschen hebben in bot jaar 220 miHioen kogplen theo airvoor zijl de aantnerkeliJkB an 465 engelsche ipojaiden "den. ijk werd een 75-jarig© ziak- rresteerd, die Wegens Tiet- dsi aclbt en. twintig .anaal en dientengevolge zeb ©n ?am zlijn .fov'emi in de gevam- .cht. 1 1 unirqte boelk "der wereld i? 'e Gutenbergbijbel, waarvoor geleden rond 1.300.000 [Mark Lit V wij gewoon in onze bloekën op wit" te lezen, ztoo, is dit oioS het 'geval geweest. Men k'ten m'et alle kleuren van jggeprobeerd, ja z'elf^ nu ben ommekeer met „wit illem 'invoeren, en de „Harr kdrukkfunst (blauw1 op licht- apier), werd in de negen- er vorige eeuW te Arnhem mder qucCes evenw'êl. in Mimnegameiwasjnka, leefde vitsjiahavaglganetalbba in de .esagocsjakakfoeefe, NiemW- komt met kleine zus vau van den dokter en zegt loontje: i ua magvan den dokter nu mag Zusje van den dokter vraagt Jantje. e npi eindelijk' «en^ besloten, je wemlspht te kiezen?," til hetzelfde worden alq u, eelïjke luie nietsdoener!" I 'e nu at' niets meer, man?, dank je w'el, vrouwtje, 'aaniner; dan moet ik' bet pan en. 1 i f jamtner, zoo'n lief beest. f tetr is; zloo -week als «en "tan Sóeliman II veracht.e- grootvizier. over allfe geloovigen," zei intet een sjuiwi laehfe, „mijn ard waren,' zijn uitgevallen; ong, die aJ.tSj(d Week1 geweesjt ;oed in orde."- ur de Verge ones, die tot Zijn 57, minister van Binnenlajidj- vertelde den hertog, van ,den gezlant van d© [Engel- een ietwat onwaarsóhïjhlïjlk De hertog trok' ongeloovig op.. I i edenis is waar!" ziel Vergen- er met mijn wioord van eer nehesjter glimlachte. „U. kunt. gelooven, hertog!" zei .Ver- beetje heet' geworden. „Ik woord niet alq minister ma,ar is mij! 'iets verschrikkelijks Zei Joachim Ne&troy met koen hij jop 'n morgen te repetitiesj verscheen." 'Ik heb Iks gezien. Vraag mij br niet vroeg men hem Zoo lang, jrooid antwoordde: „Ik wou •men, omdat ik niet veel tiijld u er ejtonde® er tw'ee op. de Elk Van de 'we© wou i*r van Ne^troy rijden, en toen kaar losgegaan, 'en en toen..." erend verbórg hij' rijm gezicht a. r drongen Je toehoorders) a.an. |dde zich af. „is er een opi de ven", zei hij' op doffen toon. ft vertelde den dichter Benze en dood van teen rijke, .oude I voor buitengewoon dom door- ,zei h'ijt „is zij} gestorven." zei Benzerade, eergisteren Jen goede partij' geWeest zijin". toch eens aan," zegt ©en Jomaat aan het Engelsche hof fch'ope, „een mijner kóerieta is Ir Warschau door de wolven len opgegeten!" e dieren!" "Zei lord Stanhope, iet t'och iets vreeselïjk's zijn." endinnen «uitmoeten elkaar na De een zegt: ajdhoord, dat je weer gctrouWd je gelukkig'?/' 1 hvoon." ah?" 1 i 1 j ud bent u'? vroeg de arts den momenr. nt Jam wordt ik 76, amtiwooffd- ike boerenvrouw. •aaig u niet hoe wud ui zuilt nam de a.rts op strengen toon,, unit m niet, weten, ajs u hier :aag u dius nogmaals ho« oud .JJ i 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT 1 Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: I 11 Q|T BLAD VERSCHIJNT. DES DINSDAGS ill I Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; I .1, 6 11,1 b»wwiii#n "loW Advertentlfen van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; II BureauA vao Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie, niibantnnr MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Bijkantoor GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Abonnementsprijs Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Cobtractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager i WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Op 18 Mei 1899 werd te 's-Gravcnhj>®e in het H.uiö tea Bosch. de eerste Vrues conferentie geopend. Zij - was dqoi toenmaligen Keiz'ar pller BwSw rT.nualrl alc VrPiflpmiPfhll foren to m S doelü als Vredesconfoavnto meen, maar pte onthrtipentu in zijn wsaripltie yan 24 A toch had Nibolaas II doem u.™.. zegr de vfedijVeir der bewapeningen kiur<q>a eooaomiisich en eiodaal aan dear rand van •d«m OBdej^ans: dreigt te. bvetnioieiii. H-oie- aeer ook in andere landelni gelijke gavoie- leus mochten hcemsichen, het rmtiart jcf Van dea Cziaar om tat aanmerkelijk© ve.rmia- dering der bewapeningen over te gaan, vond geen weerklank. Nieit' eleiohts Duirichiand, ook afldeavi Mogendhedeln verzetten zieh daartegen. Zoo diende heit aanvankelijk doel te worden oplgeigavem zoo werd de Oatwapeningsemfersnitie to||) Vredesconferentie, die op de onit'lwikkfclkilg van a© internationale arbitrage grpot^in invloed heeft, geoefend. Zonder-liinga «ple- liiig van de geschiedenis- nog in 1894, toen de Interparlementaire Uinie fjei 'e-Gma- venhage bijb.enk'wiam, had men van e-nkelo zijden de gedachte van (teq internationaal Arbitragehof een utopie ,g[enoieim.d, dia nooit verwêteenlijkt ztou kunnen Wprden. Vijf jaren later wh^ delze ztoogenaamdo utopie werkelijkheid. .Wianf uit dia éérst© yredicgconfenenitlLo kwam heit. Permanente Hlof van Arbitrage voort. Dat het sleehtp permanent w!as en nog is in naam, do.eifc niets ter ziake; het was een eerst© uiting van de solidariteit der Stalen. Om aan dit Permaflemto Hof een waardig ondpdak' te vergchafféh, Bchpnk' Oaxnejgie zijfn: Vredesjpaleis. [Wlato de oorlog niet uitgebroken, het zoiu, tieeda in 1914 tot woning yan da Academie voor Internationaal Recht hebben ge.diendj ge lijk un in 1923 het geval |was. Hier ook vestigde zich in 1922 het Hof van Jeu Volkenbond, eerste werkelijik Gerechtshof; Dat alles tezamen heeft geschapen Wat wij gelwend zij1n te aoam-en het „Wierk van l)en Ilaag". Het heeft .Den Haag ge- maait tot een Centrum van arbeid voor de internationale samenleving, het belang rijkste ma Genève. Aan lg Mei 1899 dankt Nederland, dat het een nieuwie tak op internationaal gebied ter uitvoering ,voor. zich Z%g. Hat is daarom, ,en alleen daarom da.t op 18 Mei de V.olk'ehbondedag in Nedeadand plaats heeft. Deze Volkcnbondsdag toch heelt ten doel om zooveel mogelijk geheel Nederland op éénzelfden dag indachtig te maken aan heit fait', dat in den VolkenJ hond ook de kleine landen een nol fepeflem, wellicht een groot© rol kunnen siptlen, lbo maar daar zij trouw' zijn aan het beginsel van den Blond. Tdm opzicht© Van den Volkenbond gaat het zeker niet aan, dat men zich in Nederland verontschuldigd, omdat Nederland slechts een kleine Staat is; integendeel, meer dan atins zal Ver moedelijk' ook ip cL© toetamist blijk'Ün, dafi de kleine Staten, die geen eigemi belangen, geen eigen ambitie# hebbten, lwt ideaal van den Volkenbond het meefiti ongeschon den kunnen bevprdewm. Maar de Volkenbond,'liij is Zoodanig Ion- volledig; hiji geeft zoodanige blijken yan innerlijke Vea-zWakkiDg, dalt- men niet niet meer van hem kan verwachtenDat kaïu men, in verschillend© toornaarden, bijikans alken dag hooren. Het klinik[t Was zon derling, zonder dat 'dagenetn, die zuljé een opmerking maken, het bj'ijikbaar be seffen, aldus te spreken van ©en. lichaam, dat tot t.aai jjeeft da .geschiedenis van eeuwen t© corrigeeten. Tpt op heit pogenr blik van het uitbreken van d.eni jooirlog tocli, ondanks de lasseln door Hugo de Groet geleetrd, werd de pon-log besehotuwd als iets ongetwijfeld versehrilikelijks, maar 51 Q,a^s misdadigs. Het atpcht van den Staat om corlo® t© verklaren wea'd, noen m de praktijk, nech in dé théorie aangetast. De Staten wareai .iminers don- Pantaleone hief zijn meerliaitgend hoofd op. en steunde heit tegen Alinerico's knie. Hij opiende half zijn doffe oogen ©n' mompelde eetnige omSamanhalnigende veront- Bchuldigfngen Voor dein last, dien bij v,er- ocrZaabte. Dit blijk van bezorgdheid voor hen op zulk een ©ogenblik, trof hen nog dieper, wanneer zij 'hierbij, zijn toestand in aanmerking namen; dit deed da laatste Eporen van het' Wantrouwen van den ouden Orsini wlagsmeilten als sneeutw; ©pr da heuvels in ©en Aptt'ilzttn. De1 man ver keerde blijkbaar in d© gpoQifejt© ellende en wiab anders kon hiervan d© reden zïj-n, dian dia teiganlSpoicd, da niDeilijik-1 heden, waannn hij'hun had verteld? Daar kwam Mario, .een korte, öteviga man met een kleiklenrig gtelaat, dat zioo- Z'cer door de pokken geschonden Was, dalt heit dlechts een a,fechu|wlelijik miaskteï Kdueen, een belachelijke nabooit'salmg van «ein menschelijk gelaait. Hjj. wa# Blooigfe1- naanid Slotvoogd van PieVano, maar in werkelijkheid nog .een heejeibo.el daarbij, verein. Di© gedachte is gelw.eken,; hét misdadig karakter van den aanivla.lw.rkig wordt, men denk© aan het Kelloigig .Pact,, ■steeds duddel'ijiker gezien. Misdadig ka rakter nieit slechts toéj®n<oyer den Staat, di© aangevallen wordt-, maar tegemover gehee'l de samenleving, die daarvan de gevioilgen ondervindt. Opdit denkbeeld nu, m ftagranten strijd met waitj d© geschie- deinie van geheel do .Christel'ijik'e jaartel ling, <fm niet verder teruig ,ta gaan, heeft geleerd, is de Volkenbond getouwd. En nu zon memwillen, dat in ima;uweil'ijk!g veertien jaar tijids deze gedachte .needs wlortel had geschoten in de qapienleyinig der Volken! Onget'wijlfeld, de tijd yopr den Volken- bend is zorgelijk; Men vergeet, dait de Volkenbond, opgericht aa,n heit einde van een periode van de giwtst denkbare in- tcriiatiion'ale veajwiarrinig, na een bejstaan van nauwelijks tien jaren geroepen iw|opdt om de orde te brengen in een chaotiscton econoinisthep toestand, gelijk de wereld dien tevoren slechte bij benadeiiinjg heeft gekend. Men vergeet, dat het Ohinieeische- Japiansehe. vraagÉJuli er een is, waar tegenover de Volkenbond slechts dam niet in de praktijk machtelop# had gestaan, wanneer alle z'ijne leden de bateekieatils van heit aan den Volkenbond gegeven wéprd hadden gevoeld. Dait het anders is gega.an, k'an niet verbasen maar het zegt niet^ tegen de beteekenie van den Volkenbond., Hét béwljst. alleen, dat den Volkenbond nieuwe krachten moeten wk>rdein bijge bracht, wil hij: in zijn taak, die er een© is van de tientalkin van jaren, zoo; niet Van de eeuwen, sLagen. Het is voor velen ongemerkt gebleven, dat van rijn© oprich ting af de Volkenbond meer dan eens belangrijke internationale geschillen heeft weten op te1 tossen of althans van hun ikeigend karakter heeft weten tia ont doen; wij' djuken aan geschillen als die 'iutecban Polen en- IAthanen, Turkije Vn Engeland, Italië en Griekenland, ea Grie kenland en [Bulgarije, om maar slechts enkele te, noemen., Tegenover' de bijkans onuitvoerbare opdracht a,an den Volken bond in hét geval China,Japan gegeven, stond geen andere mogelijkheid da.n' het beginsel onverzwakt handhaven, gelijk ook is geschied. Sedert het begin van 1932 is te Genèvo de O-ntwapeninjgsepinferentie vergaderd. Met groote zorg, is zij doiox den Volken bond voorbereid, en toch beeft -zij tof dusverre geen noemenSwaaAMlige resultar ten bereikt. Zakex, de kans is groot, dat door haar toedoen de chemische en haee- i.criologische oorlog zal worden verboden, maar zonder dat controle 0-p1 de n.akominlg kan worden uitgeoefend- De kans is groet, dat het luchtbombardement, alt-hans voor een belangrijk deel, tot -het verleden zal ga,a;n behooren, maar alleen 'dam, Wan neer rje middelen te vindon zijn om 'de burgerlijke luchtvaart van plotseHinga verandering in militaire te vrijlwla'ren. Do kanis is groot op een afdiende oomitnale, maar wat zal deze baten, indien geon 1 resultaten te continoleenen vallen! Maar hot feit valt niejj w'eg te cijferen, dat 'dank zij! deze OntWapeminigscoinferöntie, bet in- gewikkeld omtw'apemingSvraagstnik' isi ge maakt tot een, da,fc bijkans dagelijks de staatslieden van Europa en van geheel da Wereld bezigliondt. De tijden zijn niog niet zoover van ons veiiwijiderd, dat ^loo nu en dan, met ruime tuiSSckein'E«»»eii, aandacht aan hpt ontwapaningsvragggtnik werd geschonken, die even spoedig v©r- tllweo.n als da oplossing niet bleek voor de hand te liggen. Die tijden rijm voorbij', nu voor goed voorbij1. Het is iwel zeker, dat, tenzij deze wereld in baar tfglen tWten wil ten ondergaan, niet zlal gorden gerust, voordat een oplossing van, het alles beheersohend ontwapenimgsvriaagsluk is v.erkregem. Hfer zijn wij. in ©erni vici-e.u- scn cirkeleen-er'zijds is vwo.i'de oplos sing van dit vraagstuk herstel noodig Van hot geheel ontwrichte vertrouwen; ander zijds z'ou dit veirtroiuiwein niét beter.be vestigd kiinnen wjorddn dan door ©ene belangrijke vermindering der bewapenin gen. In tijden, dat zoodanige' belangen op hef, spei stap, het middentpjunitl dezer overieggingen dioor moreele onimaoht te verzwakken, is e„en bedenjkelijlk1 bedrijf. ;Wri niemand is ea', die verlangt, dat men den Volkenbond onbeperkt vertrour wem zal schenken. Da,t mem zijn f'oufen, zijne) ve|je fo.uiten en onvolkiomanhedieln niet zal zien. Integendeel, de Volkenbond heeft behoeft© aan vrienden die hem1 zijin fealen t-oonen, niet anders dan dat, dan zijn het zonderlinge vriendejn. De Volken bond heeft behoeft© aan vrienden, die ook vertro.ulw-en in bete hebben; vertou wen in de grondgedachte, Waarop hij steunt. Zij, die de Vofkenbondsgediaahto aan de hand van de geschiedenis ontleden, wjorden in zulk vertroufwen' gesterkt. Veielal komt de critiek van den kant dergenen, die, OW maa,r heel Zacht uit ta dr.ukken, Van den Volkenbond en zijn© mogelijkheden geen bijlZondere sfudiie heb ben gemaakt. En in dein regel Staat da scherpte van die critiek in yofelagarl omgekeerde evenredigheid tpf de kennis over den Volkenbond. I Teneinde daarin te Voonzi-em, bestaat in Nederland, gelijk in bijkans aid© landen, een Volk'enbondsvereemigingde Varqeni* ging voor Volkenbond «n Vrede. Zij Steunt op wht men kan noemen hef Voi- konbondspacifisme, een realiteit, iets w!ai concreet iis en wat niet meer wég kan len zal gaan. Zij is het ook, die telkenjaru dez'en 18 Med-Volkenbomdsdag organiseert teneinde den gemiddelden Nederlander, dia zich dikwerf pacifistisclier .waant dan hij in werkelijkheid is, van de noodzakelijk heid vaji hat bestaan van dern Volkenbond te, doordringen. Telk enj ore vorderen weinige .schile,den op den moeilijken en langen weg, die tie gaan is. Hopen wij, dat mep ook dit jaar z'al Vorderen ■een factioruim, die -buiten v-ele anders be- kwiaamneden ook die van medicijjnen, chi rurgie, paardenants en barbier beZait.. Hij was dood-eeriijk, trouiw, Zelfvoldaan en onlwielbend. Als acolieten volgden hem een knecht'. Monna E,a|lviia,'s edigein dieinStboide em Raf- faleïe, een page. Dezen drolegein fleSachiein, ilaoans, handdo,ek'en «n een zilveren kbpi- Zij vormden met d© anderen een.' k'riing om Messere Pantoleone heen, terwijl Ma rio op één knie mjaisl hem ging ritten om hem met een ernstig gericht den pols tj- volden,. Dit voelen van den pols iwlas een in drukwekkende, klomedie, meer ntefe Want welko onregelmatigheid Maïioi hierin ook culdak't moöht hebben, rijn YÓiorsrchrift! zou1 toch altijd 't zlelfd© gelweesf zijn. Nu er met do minsite onregelmatigheid tg; be- sp'.euren was, lludidde toich Zijn diagnose: „Ahuitputting!" Ben .weinig aderla ten .zal hem Weer doen herlewlein. Ik' 'zfal hem een paar ons aftappen, dan is alles We,er in orde." Hij1- Stand Op- „Help oen haindjo, VincepZo, dain 'Zullein iw'ij! hem na,ar bed bi-engen. Hier, Eaffaefa ga. ions Yioor." Zoo namen Mario iem de knecht, heit' heerschap dus va.n den grond op, terWijit di© page een van. de kandelaars ter hand DUITSCHLAND v Bet vermogen der soc. t'eai. »Het Zweedsphe blad Allehanda, m'eldt dat een aanzienlijk deel van het vermogen der Duitsohe sariaal-deinioci-atische partij naar Zweden ovea-goibfaclit. Het Zweed- -sche blad brengt in heTinnëiring dat to Berlïjh" nog geen honderd duizend mark is gevonden. Het blad nfeldt dat de partij qinds ©enigen tijd haar vermogen "Ijeeft overgebraolit na,ar Zweden, Denemarken en Nederland. Hict (cnti-nn De leidere van het centr um in 'da bolnds- sta.'.n en kiesdistricten zijin. te Berlijin bijteen geWeeri; om t© beraadslagen over „maaiteegelen tot reorganisatie dei" em- trumlsbeweiging en tot positieve méder wexking aan een christelijk nationale en sociale Vernieiulwing des' Volks1,"- 1 Dr. Brüning,. de voorzitter, hield over dit lomlkverp een uitvpeirige inleiding. Bij lpefh debat bleek dat onder de leiders volkomfem eenstemmigheid heeteohte. Ten aanzien van parii|geinioioiten, die een mandaat béklee.den en in prpoeöseni zijp gejwikkleld, is besloten dat zijl hun functies an mandaten, in afwachting, van de ger rechtelijke beslissing, niet zuililien udtoefei- nlen. Bovendieln is een raad van ©ea- ivbo.r al de'z© gevallen iingetetieÖid. nam, die nog groioteir Waran dan hijfeeüf, en daarmiede voorop liep- De a,chterhotedia Werd door Viijginie, de dienstbode gevoirmld, m zoo wérd Messere Panlateono degli Ubertd met dein noodigen staiaf maar' bed gebracht en in Pievano geïinStiaitleerid, Hl- Den volgenden dag omtjwlaakto Panta- leona weeu' gelicel oplgiéfriéclit, teikvijil het verlies van de zles ons bloed, wlamrop Mario. ;als heelmeester ha,d Oiangeldrpimgein en wiaarvan hij zich, om niet..uit zijin rol te vafllein. had moeten onderWcrpern1,. hem 1 niéts geen k.Waad had gedaan. Een bleek© Januarizon seheein in zijin kamer, wlanr eiern veifrissehendia geur hing van mtrocn verbenia,, gedoo.pt' in straffe airijin. Dlaar tiag hij' de page, R:afflaie(le, oen sierlijk gebojnwdem jio-ngein1 met léén aardig, brutaal gezicht em glad haar, dat de kleiur had van botarbloemien. „Bijf gehnek' aan een man, die Zo|u kunnen pjp|paslseln, hebben zemij'gleizblnden,"' ziod steilde de piage zichz'elven voor. 1 Pantalqone bekeek de slanke gestalte in het groene pak,. da,t hem alis sten hand schoen paste. „En wdie ben jij'?." vroieg bijl verwon1-' derd. „Bén je een hagedis?" OOSTENRIJK Nat. sec. vrijpostigheden. Omtrent 'de nationaal--ci»cialistische Ha- tooging in de Engelm'an-Arena, té Weenen wordt nadei' gemeld: De Duitsph'e minister's Ke;rrl en Frank, 'alsmede de Duitsch© gekant "dr. Rieth 'vvar'en aanwezig, op dezei vergadering, Waarop jen zeer geestdriftige stemming hccrschte. De gouwleider der OoSJtenrijltóche nazi's Frauenfeld, die een rede zou houden, kén oerst nadat de 'langdurige toejuichingen' waren verstomd, aan het woord komen- Hij weeé er in zlijjn rede op', dat dezo ontvangst toch "wel op een geheel andere stemming, van de Weensche bevolking tegenover de Duit^che bfezloekers Wties, dan Wlasj óp te maken uit de woorden van den politie-cjom'misisaris op; het vliegveld te Aspereu die verklaard had, dat de Oos- tenrijhsche regeering, dit b'ezloekr niet 'gej-. w'enacht achtte. Nadat eenige andere «prekers aam het woord waren geweeqt, sprak' dr. Frank een geestdriftige redevoering uit, die) ojn de geesitige strekking, herhaaldelijk doi0r daverend gelach werd onderbroken. Dr. Frank weeq er op, dat het wel 'zeer merkWaardig was), dat hijl moest' «preken over de bevrijding van Weenen door de Tiïrken, 250 jaar geleden. het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten !Hij' hoppto niet' misjverstaan te zjill'en worden, wanneer hij1 Zeide, dat hlijl er zich thans reeds op verheugde np'g eens derf te hunnen nemen aan een ,slcho|pn bevrïjl- dingéfeest in Weenen. Hitier had hem' verz'ocht de gnoeten over te brengen en te Zeggen, dat hij in den geeft hie'r té -Weenen tje(g|énwio(qrp dig was. 1 1 I Dr. Frank deelde mede, dat Hitier het plan koesterde, binnenkort' ook' in Oos tenrijk eén bezoek' te kinnen brengén. Hét zou Hitler toch wel geoofftooifd zijh, aldus dr. Frank', het graf van rijjn ouders te bézpekën. Minister Kexrl en Frank züjïi diieden naar Berlijn teruggekéei'd. H'et Duit«che gezantschap fe Weenen heeft-, na 'n opdracht, uit Berlijn, kjaichtig geprotesteerd tegen de onv.rieindelijikë ohti vangst v,au de Duifsiche ministers de hieereln kwamen 11. b. om de Oostelnrijkérs tegenh un eigen regeerin'g .pp t|e zet.ten in Oostenrijk. d;a straten van Peking c|u Tientsin zÜln barricaden van zandzakken opgeriagen. Bc ojimarseh der Jajianncr De nieuwe J,a;p)aniseJie aanval WOrdf over' dé igeheele linie gesteund door vliegtuigen, die alle dorpen die zijl ondarlwleg omtimjoetem, bombardefiren. De. bewolking ontruimt' in paniek de rireiek en .opkweig naaa- Peking ziet mén honderden ossenwagen# wfaanop de vluchtelingen hun hebben cm hojuden hebben geladen. Da Chineesehe tnoepan nabij Peking miakem editei- alle# v|o;or de verdediging gkxeéd. Tupfchen Peking en Jemloi is ©en diruik verkeer van Chineeswhë legertreinien e|n wloirden gro,o|te voorraden m.ulnitie én ander oorlogsmateriaal aangevoerd, ter wijl alle riieflliingen veaisiterkt W|ordcn. Men krijigf niet den indruk, dat dg- troqpein voornomen# zijin om hier fer.utg ie wijtón, zooals eemige Wéken geleden in de provin cie Jehol. Alle beiiamgrijfcie straifegische punten zijn bezöt em alle oteiganigstwegem na:a,r Peking zijin afgieZét mét zlw'axe juikkeldraaidversjptearinigjen, iwlaaraichter 'n uitgebreid loopgravönisltelsiel is gfeigr.a,ven Dé geeist onder d-eztet Cliineésiche trioiepten «chijnl goied to zijn. .Ook ta Peking. zélf heeft men verisltiarkingeu, aangelegd em ia Optimisme 'over dr. Colijns ji.ogingeu. Naar „De Tijd" iuit parlememtaire krin gen verneemt1, is mem daiair d"p hef poigan^ blik optimisitiséh gestemd fem aa.nrien yain do pogingen die -door dr. Cjolïjlü als Kabte netsformateur ondepnoimem' w|oldem ter 6|aé menetelling ylani een parlem'éntadr kabinet. Men heeft zelfs groot vertrouwen, dat het den heer Coüïjin gelukken .zial in [den loop dezer Week' een dergelijk kabinet- to vormen. i Boycot van Dnitsclie arikelen. N.V.V. heeft besloten, een boycot van Duilsche artikelen af te kondigen. Os- der alle verbruikers Zal ©em intensi)©ve propaganda wjorden gevoeyd. De Ctnimunjslischf Tweede-Kamerfractie, „D© Tribune" van gisteren beVaf hft bericht, dat Aümin Pralwipadirdja,.een van de nieuW-igekbz'en commjunistisoha Twéedis- Kameilcden in verband met «en nieu we, belangrijke opdracht, die hij.van zijn partij, COmmuiniriistehe Partij Indonesia, ontvangen heeft voorlloopig niet in staat zal zijn, Zijn Kamerlidmaatschap ta vervullen. Hierdoor z'al de heer. Schalkkr tot Ka merlid benoemd worden verklaard. Daar ook deiZe Zal bedanken, ten be hoeve van Roeslian Effendi, Zal tléze aaitste die te 'ètGravenhagegedomici lieerd is waarschijlnlijik de Tweede Kamer binnengaan. „Niet haas-ten." Onder dit hopfd drieqtart het blad van dr. ColijÜ over de kabinetscrisis 0|.m. 'Het iq misschien Wel -itaejrzaam vpor die al te haastigen onder ons, oven in herinnering te bre)ng|©n, hoeveel tijd ca- noodig was om recente crises tot optas-s sing te brengen. In 1921? duurde de priqis yan midden jJiuli tot midden Sjeptem'ber, du;s; tfwee vólle maanden. 1 De .Vlootwéf-crisjs was van veeT lan'< geren du,u;r; Zij! ^trékto giek nR over het tijdvak 'ya;n eind October tot IQ Jtmuari dus) over pngeveer ^2j/gj maand. De eersjttei crisis in 19.25 trad 29 Jjuni in en eindigde 4 Augus;tns, toen het k'ab'k polifn ojptrad. De tWeedia qrisjs in dat ja,ar "duurde 4 Üïaanden; 'de begin-datum was; imJmJera 11 No'vember 1925 en dia öind-datum ,8 Maart 1926. En ten sjotte: Vjopr de oplossing van de crisis in 1929 was ongeveer 'n miaamd nóo;digdeze crisjs, die begin djati ini trad, eindigde IQ Augustus. Gemeten naar diei m.oat der vorige, is deze crisjs met haar 10 dagen dus nog jong te noemen. Dit de texticl-induslric. In ondergenoemde fabrieken te Ënsjché-i dé is Zaterdagmorgen ,do vplgande mede-i deeling, aangeplakt „Ddior de buitengewopn ongunsfigei gmi qtandigheden, Waarin de bedrijven veri keeren, zien de directies, van de N.V. En# toenspiMerij de. Bam'shiqeve, Enschedéscha Katoenspinnerij 0,ostervéld, Spinnerijf [da Rpombeek, Spinnerij Tubantin, y.h. B. [Wji en H. ter Kujle, zich tot hun sjpljf gel noodzaakt de toonen der bijl 'hun resp, vennootschappen in dienst zijïfde arbeiders met 10 pet. 'te veria,gen. Ongeveer 15001G00 "arbeiders Zijn bij deze loonsiveilaging betrokken. Vrijdagmiddag liet de directie "der Ko-; ninklijke Stoomweverij!"-1© NijVerdai de fabriekscommissie bijl zich kojmen en deel"1 'de mede, dat men 'Zich genoodzaakt Zag een masjsnj-ontslag te geven, aldus meldt het „Volk?' .„Ik ben blij1, dat gij: waar aan de betlelrc hand zijlt," zieiid© de jongen. „Mep1 zejgt, dat de ménschen a,fe zij' bruitaal zijn, 'pp Weg ,zjjn om bater Ie wórden." „En dat zeggen ztet zeker dikwijls aan jou en jiji bent zek'eir heel gezónd,', Zei PanlalOone me|t- een nonschen gljmkch. „Gesii!" riep de jongen met tien hemel geslagen oogen. „Ik zlal zó dadelijk de Iti]^ ding gaan buemgein, 'daf gijl volkomen Igiene- zen zijt, mijnheer." „Wachlt- cemis even," merkte Pantaiaolnie ojv, die nog voor zekere dingen een viey; klaring zocht. „Aangezien jij' rhieaheem .geizonden bent om mij. o-pl to passen, tooet j© mij' maar deinst w,a,t te eten geVen. Ik ben misschien geen; al' t-e heislt "Cliristen,i aLa je bedenkt, dat ik in zekeren zin in dienst stond van den1 Paus; maar in den vastentijd kost bét, mij, al moeite om niet ie eten, en ,op andere tijden is het mij heelemaal onmoigeliji. Er staat daar c.en dampende kom, laait ons daaraan de bedoelde bestemming geven." Haffacte haalde de lfom, die bouillon bevatte, en daarbijeen bord, Waarpp een klein tarwebrood lag. Verden bracht hij «em zilveren kom mot whteu- en cam iSer- vet. Dit laatstie Wees Pantaleone echter ongeduldig af. Hijwas in de kamp'ein .gractge,bracht, niet aian hét! hof en voelde niets voor gekunstelde, fatterige lui, dia hef wassehen overdreven. j Hij dronk luid slujrpeind zijin pjo.ftia soep', brak zijin br,o,od en at dit', terwijl hij inmiddels dan pagia ernstig namkeek en bij Jiem de inlidiitingen. begon in to winnen, die liij.nAOidig had. „Hebben rij jon, gezónden, onidat elf gem andere mammen Waren yiiaag bil nadenkend. „Hjoe kam het zij'n, dat eir in Pievan.o gebr-ek a(am bediendem z|oni iwéton'.? Graaf Almerico is tóch eKn groot en machtig heer, iemand, wien het toch ztekém niat aan bedien'dén: Zat ontbreken. Vaa-< waar dit gebrek aam knechten.?" Do jongen Zétte zioh op zlijn gemak op hef bed. „Vanwaar komt gij, Messera Panialeone?" vrqeig hij. „Ik? van Perugia," zeide! de conjoititiere. „Em wéét men dan iu Perugia nieit, dat graaf Almerico bovenal een man Van vrede is van vrede en van boiek'emj) Hij; bekommert zich meer öm Semieca, dan om eemig' tiran in Italië." „Om wieml?" Vroeg Pamtiajl'epne. 1 .-■I (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1