ZATERDAG 13 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSC.iE COURANT f IN HET KRAAIENNEST F DAVERENDE DINGEN Ij KERKELIJK LEVEN kolönFën I GEKKE GESPREKKEN I Dwaallichtjes, De verduistering der geesten en de ver vaging der begrippen toonden wijl in 'n vorig artikeltje met eenigei voorbeelden aan. i lSinds,dien regende het nieuwe gevallen. We pikken er t'weei van de meelst typeerende uit. In 1914 heeft een Fransjehei ministersj- VrouW een politiek'en ïeigemsitander van haar main, den rédacteur van dei Fiigawo., doodgeschoten. De moordenares werd, z'oor als in Frankrijk' te. doen gebruikelijk is in zulke gevallen, Vrijlges|pirottn. Deze week kwam een der liberate bladen er toe om over deze misdadigster te schrijven. Het bericht dreef over van hoffelijkheid en slechts terloops w'erd ev'en herinnerd aan „het levendig, al te levendig gebaar:" dat deze dame in '14 gemaakt had. D'Oiidslag herleid tioifc 'n gebaar! Den mr. in de rechten, dhr. v. Zanten plaatste vópr enkele dagen 'n ingezon den stuk in de „N. R'ott." waarin döz'e academisch geschoolde in vollen eirmislti uit riep: „ik tart u om één weizonBjk' ver schil te noemen tusschen het regeerings- systeem in R'usland en in D'uitscihlfand. Nu zijn wlijl geenszins be wonderaars van het miac'htspiisbruik der Nazi's, noch voelen wïj ietSj voor het om'zlatten in een vechtqtaat van den oorspronkelijken recht staat en be'seffen wlji ten volle het ge vaar van de leer die in den Staat hek hoogslta ziet1 otpi agrde. Doch otnjlankls dat zien wij een verschil als tusschen wit en z'wart, wanneer wijl de fascistische methode met de bolsjewistische vergelij ken. Millioenen Russen Zijn door de MosKcnisc'he dwingelanden wreedaardig den dood ingejaagd. Naast de gerechtelijke massa-moorden stonden de. gerechtelijke massa,-diefstallen. Verbanning naar 'ver schrikkelijke oorden is nog steeds schering en inslag. Behalve die terreur tegen leviju, lichaam en eigendom geeft het Rusland van heden te zien een nog funester aan slag op geloof, Kerk', gezin cn zeden, funester omdat het hier een doodclijk vergrijp tegen de zielen geldt. Toch ziet een gegradueerd, algemeen ontwikkeld man geen onderscheid! Toch nam. de redactie van genoemd blad, dat er anders altijd al's de kippen er bij is om in 'n voetnoot al te dwla.zo meenini- gen te Corrigeer© n, niet eens de moeite om fipj de enamiiitipiit; van hét beweerde te 'w'ijlzen. Wanneer men onder hei groene hout al zulke waanidees] koestert, is hel. toch niet te verwonderen, dat het dorre hout, bij' bosjes de klitts k'wüjjt raakt en 'n ge makkelijke prooi wórdt van valsche pror feten. De laatste verkiezingen Zijn dienaan gaande leerzaam, geweest! UITKIJK. rhax de vernieling van het olnlkruid zal liicr zeer zeker ook de beimestingslwaarde deir fijngemalen kainie|t het zijlnie hebben bijgedragen. (Jok tegen distels, bielzen, bantgras en brandnetels- is grasland, kaïn het zeer goed gebruikt wórde®. Dé' .distels; wtarden iu Mei of Augustus, teilkanis: als ze' den kop opsteken, melt een ha.ndv'oj. ijjtngeimalén kainiet bestrooid, ,a,ls ze nog nat vain de' aau'iv' Zijin. Zet mem di|fc 1 of 2 'jiaar voioirt, dan is men Zonder veel moeite era,, Jéqiston de distels Kwijlt. -f Biijzen en bentgraspiolleo wprdein -hét be,ste klortt afgemaaid, terwijl dan o:p de af'g'elmiaflide plollein kainiet of kali-zout 20 pot. gestrooid wordt (liefst ook als ze nat zijn). i Res't nog te vermelden, dat de fijlngotma- lein kainiet tihans niet meer, ztooml's in vroegere jaren ,de eigenschap heeft, om, na een korte béwlariing, voidhitjg, m daar na 'hard te warden. i In papiariem balen va® 50 Kg. is tóia®9 een soort fijngemalen kaiinieit vieirkrijjgbaair, daiei zic.h lamig laat bewaren, zónder ooik maar iie'tis te. veriieize® van zijn goede eiigeimsehaplpien. Mem kan da® ook iweil aannemen, dat dit meiulwc jtaoidluctt juist in den tageinlwtor- digen moeilijken tijid een ruime toepassing zal vinden, oimda.t helt in ééne moeite en in één leasten geeft: oen belangrijke ar- hieidsbesparinig en een noodzakelijke aan vulling van de verwaarloosde kalUbemeSi tin|g. De hoofdige lieer. \100r de geschiedenis van de it|wiee kar bonaden kan iwprdein verteld, moeit. .eerst) geiziegd worden, dat Barghui® een man' is, dia vaji prda en ragetoaat houdt, nielb ailleie® va® buiten, miaiar iOlOilv va® bin nen Met. andere woordenBlérghuis is een liioioiggt' ordelijk iménisieh e® oen man va® principes. i ZoiC' gie|beiurde onlangs helt volgende meifci hem. 1 Beighujs zit in oen café, is moe, uit- geput en hongerig. „Ober!" roept hijid De lobar komt. „E|en Karbonade met g'elbakkem aard appelen!" „Varkensikairblonade?" vraagt de 'kcdlneir. Berghuis knikt gedachtelo®©. En const) als de kellneir w'eg is1, va,lit hem in, Jwait een domheid liijl heeft, gedaan. Men moet n.l. wellenk a 1 Da-ka,rboniade is zijln lie- V'L'ilingskost. Hij: kan aiclh ndeits lekker- doi'9 voorstellen. Maar y .arken ©kar bonade, voorat wlanneer die vol is, ka® hij niet eten. Zijln maag verdraagt de Vol/te .fekkeniij' niet, hij wgirdt er onpasselijk va®,. Eu .als: hij' iejr itjoeh va® eelt, daim As hij hw'ce dagen ziek, alsof' hij! .vergiftigd Was, Borghuis springt dus van zijln stoel «p en zoekt, 'den kelUwer. 1 i „Ober", 'zleigb hij, „kalt ik mijn bestel ling noig yeramderem'i" „Heit spiijlfc ine," Zegt de ober, /fcerwy bijl zijn slchoiiuders ophaalt,, „Se karbonade is a! in die pa®." Bbrghuis giaait langzaam naar zij® Ilaats terug, In gedachte proeft hiji het varkens vleiesch al, on jnihslti heeft hij' jbe- sloten, de varkenskairboniaidei 'te laten sitaa® e® dan een kali's,karbonade te bestellen, a,l® do Idellner .all mieit het' g'erocht kom) aandragion. i „Eenimiaal kalfskarbonade, melt, gebakken a,arda.p|tlete," zegt hij! e.n zet de schaal opi tiafti. Wat vraagt Bierghuis. „KalMraiboniaidic," herhaalt de kieüHner. „Maar ik bob toch vairkoniskarbonado besteld „Ik dacht", glimla,chtle de kelliner, „dat- Maar ii kunt die kialfelkarbonade, ook wel eite®. Het is buitonigtewoo® malsclh vleeBfch. E® do pirïjls' is1 IhelhaeWde." „Wat ka® mijl deui jplrijisi geheilan" foe tert, Blerghuiisi cm wordt rood v'an kwaad heid, „ik heb varkenskarbonade' 'besteld e® je brengt wat anders...." 1 „Een vergis'sing, verder niets", zleigt do Kciilmer. 1 „Verder niet©?" sdhrieieuwt Blanghuis', „verder nieite?. Is een veilgisising jpdets? Als je pp de, 'Oipieraitiiiella'fel ligt, ion ze bi# den in plaats je blindedarm je maag er uit, is lat ook molaar ©e® vergissing, ver der niets Of 'de seiniwaphter [geelt Ce® verkeerd signaal e® er Jboitlse® fiWee f Hei nle® tegen elkaar. Ook maar eeln vergiss sing, veaH'er niets! Nieitlw'aar? Wat?" Da ober wlordit ee® 'beeltlje Haek. „Hlet is goed", zeigt- hij', „ik Zal u een varkens- karbionada brengen." i Hij nieeon't de1 sclha,al wleier 'weg. E® brengt hem een yarkdhiskarbonaide, bij- aomder groot en .vet, om de fout ©eniigs- ziins .goied te maken. Berghuis eet ze opi. „Vergissing" mio,ph pio'rib hij," alsof een vergissing eem go.e'de lieden voor een verontschuldiging is," Dan gaat bijl jiaar hui® en naar Wed en is drie dagen doodziek'. DE, ff. SEiRVATIÜS. 13 Mei. Deze Heilige bisschop, aan wien de Zuidelijke Nederlanden voor ee® groot gedeelte dei gave van het H. UelO|Of daif- lken, is, V0|0r zoover men ka® nagaan, ®it |Sygi6 afkomfetig, wia,ar hïjl als priester is Verbonden geweest, aan de bewaking van het H. Graf en de |a;nderei heilige plaatse® te Jerusalem. De legende verhaalt van hem. dat hij, bloedverwant 'is met 'Chris,- Huis. Omstreeks het jaar 340 w'a,s de hei lige S'ervatius hisschopi va® Tongeren, een stad in Belgisch Limburg', welke destijds een weelderige woonplaats van vele aan zienlijke Romeinen was. D» ketterij' van 'vArius, Welke in dien tijd grapten ojigang maakte, Wais een van de grootei dwalintJ gen, waartegen Sfervatiui® met -k'radht op'- irad e® welke hij in het ja,ar 342' pp liet concilie, van Siardich, in de® Ballk'ain Heftig bestreed. Nochtans werden zelfs de besten dopr den dwaalleer besmet, iwaaronder phk Euphrates, bisschop van Keulen, krachtens zij® macht riep Ser vet ius toen een synode bij'een, waarop 14 bisschoppen verschenen. Toen Euphrates hia herhaalde vermaningen weigerde de keltter'ij' a'ï' te Zweren, werd hij' door de synode afgezet. I Hoe algemeen Servntius geacht werd en hoe h.oog liijf in aanzien stond mloigo o.rn. ook blijken uit, het feit, dat 'Wij' een veete, welke ontstaan wa,s tusschen do beide Romeinlso'he keizers Maxentius e® Conistant'ijn, Servatius tezamen met) 'Mag- netius, bisstóhopl van Trier, door Maxen»- tius naar Syrië gezonden werd pm do verzoening tii'ssche® Weid'ei te bewerken. Een ander blijk van Zijh helder inzicht gaf de heilige op ee® vergadering te Rimini, waar 320 re'cöht geloo.vigc bis schoppen bij'een waren; deze zouden een verdrag met den keizer ondarteekénrjn, dat evenwel ©enige sl'uw verborgen bepa,- lingen bevatte. Door heb optreden van S'ervatius werd bewerkt, dat een 20-tal bisschoppen weigerden de verklaring te onderteokenen. Later toen door den uit leg, welken den keizer an® de verkla ring gaf, het bedrog aan liofc licht kwam, herriepen de bisschoppen hun pnderteeke,- ning. Na een leven van ijverigen arbeid, verlangde de heilige! naar een rustige voorbereiding o.p den dood, waarom hij al de heilige Schatten der kerk te Ton" geren verzamelde' en naar Maastricht trok. Hier werd de H. Servatins il zeer spoedig door een hevige koorts overvallen en overleed hïjl 'Kort daarop in het jaar 384. Hij; Kverd langst den Romeinsclhen1 heirbaan begraven, w'aa,r reedsi spoedig na zij® dood een groote toeloop van menSchen ontstond, doordat er vele wonderen op1 Zij® graf geschiedden. BOEK EN BLAD „S.cbasliaaii". Bewerkt voor 't fooneel naar „De heilige .prole'tiairiar" een tegende van Fra,niz Heirwiig, door Jacques Benoi't. (Uitgave, Nedei-1. Boekhuis', Tilburg), Dit toonieelstnk is op'gebciu.wd uit; gcigc- vens ontleend aan „De 'heilige piroles tariër", liegende van Frainizl Heigipig. Eenieder ,die melt 'de toonieelliteuiaitlpulr eenigszins ,qp de hoogtei is, weeit, dat be werkingen va® romans voioï 't. tlgnneel vaak slecht geislan,gd moeiten heetan. Dit kan evenwel va®' „Se'ba.stiaam" dunkt, ons, nieit worde® geiz'egd. De rede® hiervan moet geziodlït worden in 't feit, dat' de be werker, na de. leidende idee dlcir legende in zich 'te hebben opgenomen, de voornaamste gegevens van Herwig's boek, zdlfsitanidijel, ongedwongen, soms zelfs ,Zeer vrij,ver werkt heeiftj en wel in die mate, daitt Jijj bewust 't eenigsizinis vage der legielnlde heeft doen plaats, make® voor 'm qoncreet brok raensehellijk leve®. Men leize, daartoe b. v. 't voorspel, w.i. Jacques Benolt de aanvechtbare opvatting, vla® Heirwig ^ver 't oonteimplatieve le.ve® ïvchb zet en nar drnkkelijikeir Sebas'tiaan's uittrede uit 't klooster vollaoimien wettig en aannemelijk maakt. Een tweede, niet minder groots ver- di'snste is, dat we hier nu 'njs 'n geZond katholiek tooneel'stuik' yewr ons hébben1, «mi welke red'eta. we het eeniig. in zijin soort kunnen, inoamen, daar er opi 't gebied van katholiek tiboneel een niaganioieig ^ibslo;- lunt deficit te cionstateeren valt. Immers 't vele, wat, iz'ich als katholiek aandient, i so.pi z'n best geaiomen, altijd min of meer geizwolle®, gewild vroom of seratimsnlteel. Deze klippen zijn door do bewerker ge heel omzeild. De taai der bewerking ja eenvoudig, volksch, nochtans im«t ppt- z'et. dunkt ,on,s gestileerd, daar Jacqiues Be.uoit 't grove en triviale overal vorimijidit;, waartoe toch de benutte gsgeVans Zoia liclit aanleiding gaven. H.oewcl do draad uitea'st simlpel is, ontbreekib 't niet aan dramatisoha spanning. Als pebashiaain zich 'n oogenblik' laat. g,a,au our gemeelne zaak te maken inet revoilu'ti'Onnair.e arbei ders, dan weet- 'de bewerkeir do situatie uitstekend voor te bereiden, 't Z'eifda kunnen wc zeggen van Pa.ui's bekeetring, Sebastian,u's marteldood, e. d. Van 't vele andcro voortreffelijke, in dit stuk stip pen we even aan de dialoog tussohepl de eenvoudige Sebastian® e® de wetrwaainde ongeleovige journalist. Hjea' is dte bewea- knr 'Origineel sarcastisch en waar. Na tuurlijk zij® eir ook foute® aai® te Wij'Zein, maar .gezien de egrs'te sibaipi in de goedo richting van ons katholiek t&oneel, wil Ie® we daar niet in bijzwnderhedein pp in gaam. Resumoerend kunne® we 'zle'ggan, dat we kennis gemaakt hebben met, 'jm stuk, dat (mits goed gespeeld) 't mo eh doen! Evenwel dienen alleen geroutineerde too- neelgezelschappc® 't stuk in situidie te me mo®. Yoorai moet. men iZielh waclrteln voor charge, Zoetefijkheid, ei.d. Het s,tuk zon op die mainier, Speoia.a.1 in 't voorspel, totaal bedorven kunnen worde®. De uit gave .is, zooaïa we dit va® do N.V. Het Nederlandsche Bioekhuis te Tilburg ge woon zijln, amyaal, keurig verzlonjgd en niet dnur. Vcldpolilieagenlen in zie geworpen. Nabij Tandjong Kedoeloe, een berucht zeerooversgat aan de Noordkust van het eiland Rangsang (Baugk'alis) zijn twee agenten der veldpolitie, Ardjoh en Sla- met, bij, het transport van ChineeZe®, die opgevat waren omdat zij1 geett Toe latingskaart hadden, door laatstgenoemden in zee geworpen. Beide agente® verdron ken. De daders zijn nog niet gearresteerd. Vermoedelijk' zfijh ze- naar den OoslWal uitgeweken. TwCc karabijnen en een kle wang worden vermist. De afdeelingscomhaandant van Bengka,- lis heeft hich met 20 man derwaarts begeven. Militaire hulp voor patrouilleür ïen werd bij 'het garnizoen van Siak aangevraagd. Merkwaardige Inilpi aan werKlo»zen. Uien interessant stelsel tot hulp aan wcrklooizen is in Hamlpshire in proef ge nomen door de „Order .of ',Wio,o|c^cnja|£'t Chivalry," een vereeniging, die er op, uit is de belangstelling in het buitenleven, liampeeren, volk'sdansen, eaz. te bevorde ren. De vereeniging heeft een klamp ge vormd, waarin 25 jonge mannen, die tot dusver werklooizensteiun genoten, trach ten zichzelf te redde®. Zij' hebben hun eigen hutten gebouwd' van hout, dat zij ter plaatse geveld hébben, hun eigen kookplaats ingericht, tafels en stoelen ge maakt, maagdelijken grond veranderd in tuinen e® zijn geiten, kippen en een var ken gaan houden, i De mannem, die gee® van .alien van het land afkomstig Zijn, verbinden zich voor anderhalf jaar. De eerste zes maanden werken 'Zij' aan den bouw van het kamp, het maken v,an toegangswegen, het drai- ueeren van den grond en het verbouw'en van levensmiddelen; dei volgende z'es maa® den maken Zijl wundeltochtten door Enge land, gekleed in de groene uniform va® de Order, leven zoo goed mogelijk van hun bescheiden inltomen e® geven vertoo- ninge® van volksdansen; de laatste zes 'maanden verrichte® Zijl sociale diensten, bels'trij'den boschbrande®, doen landmetin gen, houden Wacht uan de Kust, waai' gevaar voor grondveVslchuivingen bestaat, helpen Wiji "opgravingen en doie® hu® best om het behoud van landelijk! 3êhoon te bevorderen. 1 De Kosten van een kamp' van yljftig man bedragen 300 pond sterling, mits het land in bruikleen gegeven of geschonken Wordt; de Kosten van onderhoud komen op ongeveer 18 eh. G st. per week per man, waartegenover eie® gemiddelde bij drage der deelnemers! staat van '12 sh. •Het verschil draagt de Order, die ook elk 2 'sh. zakgeld 'sw'ceks geeft. De mannen staan 's ochtends om 7 uur op, Waden in de rivier, ontbijten om 8 ulur, drinken koffie olm 1 Uur, middagmalen om half zes en krijgen om half tien 's avonds nog cacao en bisduits. Om elf uur gaan de lichten uit. De verschillende.1 Werk zaamheden worden eerst bij' toerbeurt ver vuld, daarna kie'st ieder het wlerk', waar hij den meesten aanlegvoor heeft. Toi het kamp behoort ook een werk plaats met een pa,air Weefgetouwen, wa.nii- van er een dooir de mannen zelf gemaakt is en waarop' Zij' werkhlousen wove®. Ook breien Zij sokken. De dwergen van midden Afrika. In het gebied van de Missiepost Ava|- liJubi, aan de Ituri-rivier. leeft zeker w'el liet meest typische volkje van Afrika: de Pygmeëen, ook wel „Wambuti"' genoemd. Het Zijn d'wergmenschen, die én om hun eigenaardige lichaamsbouw én om hun levenswijze de belangstelling va® vele ge leerden gewekt hébben. .W'at hun gestalte aangaat, zij® ze llo kleinste mensehen opi onze. aarde. De grootte der manne® bedraagt gemiddeld 144 'C.M., terivijl die der vrouwen slechts 133 c.M. is. j Hun liehaamsldreur is niet zwart, zoo als die der andere Congone'gers, maar doet denken aan oud-ivoor en is leemkleurig geel. De v,orm van hun gezicht, dat allé© behalve innemend is, is rond, Waarin een paar .oogen met een duistere, doordri®)' gende blik onophoudelijk.' i® het rond sta ren. De neus is meer dik' dan lang, ter'wljl de neuswortel Zoo cliepi doordringt, dat het voorhoofd alsi een kogel naar voren Schijnt te springen. Naast hun klein postuur valt vooral hun onjuiste liehaama- verhouding in het oog. 'n Paar kwrte, magere beentje® dragen 'n lang, plomp, maar stevig gespierd bovenlijf. Waarop dan een veel te groot en ouwelijk hoofd slaat. Do armen z'ijn voor dat lichaam veel 'te lang, terwijl handen en voeten weer goed gevormd, «pms Zelfs sierlijk Zijn. De mannen zijn over geheel hun lichaam met dicht, dik 'haar begroeid cn dragen allen lange ntaar onverzorgde baarden. Het eenigate, wat z'e met do andere negerq va® den Congostaat gemeen hebben, is) het Zwarte kroezige- hoofdhaar Hun kleeding bestaat uit 'een stuk ge klopte b'Qomtichoi's, dat' Zij' met een liaan om de heupen vast maken. De brand in den wcldadighridshazaav. Droevig isi wel het' lot geweest van de drie dochters] van den Beiersc|he® hertog Maxiniilia>aii van Beieren. De lOiud'Sjte dochter, Elisabeth, gehuwd met den keizer van Oosjtenrijik 'Frans ijio'spph, werd op de® lOden .Üieiptember 1898 te Genève door pon anarchist ver moord. Die tweede dochter, Maria, gehuwd met den koning van Napels], Frans den Twee de, moesjt na. een heldhaftige verdediging, waarbij' gevaar voor haar leven b'eqtond, ©tad en koninkrijk verlaten en w>erd als een Zwervelinge;. En de jong^to dochter SJophie, gehuwd met den 'hertog, van Alenjon, gevierd in de hoogsjte kringen van F.arijh, stierf den vlammendood. I iWïj' ^ckrïjjven 5 (Mei '1897. De schoe nen dor Fransjeke nristoömlie te Faï(ij's, onder leiding van de hertogin van Alemgon hadden een weldadigheidsbalzaar georga niseerd. Het feast Was in vollen gang, toen plotseling de schelfa kreet weer klonk: „brand, brand." Die film' van de cinematoigraiaf, die voor het eers;t daar zou worden vertopnd, had vlam gevat en de vlammen hadden gretig, voeds|el ge vonden in de draperieën, wla,a,rmiede de hal wialsj versierd: „Brand, 'Brand." Een ontzettende paniek ónts|t|ond. Men dro®g naar da uitgangen, alleq en iedereen omr verlooiïende, -die zieh in de doorgang, be vond. Eienigen, onder wie da hertogin, poogden de menigte tot eien ruqtig ver laten van de Zaai te brengen, maar het was te vergeefsch. Het werd een erbarmey lijfee fst'rïjld om het lieven, een wanhopige poging om Zich te redden, zijl'het dak ook' ten Ko©[te van het 'leven van anderen. .Men Worstelde, vocht, stread om den uit gang te bereiken. En terwijl men onder angstkreten, gesehreejUwi om hulp, waan zinnig rondliep, breidde het vuur zich uit. Dte hertogin van 'Alengon, diei gered had kunnen worden, liet de jonge meis jes, de verkoopsters aan de stands, voior- gaan. Niet minder dan 113 mensjchen, do meeste vxouiw'en uit de hoogste kringen van Parijs1, vonden den dood in de vla,mi men. j De hea-toig, zelf gc'w'ond, zocht met de Zuster van de hertogin, de koningin van Napels;, naar het lijk' van de hertogin. iMen vond het niet. Aanvankelijk ge loofde men, dat zijl w!al^ gered. Eindelijk herkende ee® kamermeisje het hoofd van de hertogin, dat van den romp wa.s| ge scheiden. aan de tanden. Of de liehaam'sldeelen, die met het hoofd van de hertogin werden begraven, werkelijk tot het lichaam van de her togin hadden behoord, k(on niemand zeg gen. i 1 Het was erbarmelijk' verbrand. D|e „haarinenschen." Omtrent de Alnoe'sj, de oudste bewoners van Japan, i^ in Europa zoo goed als niets békend. Die Alnoei's z'ijn van Ari" schen, d.WtZ. Indo-Germaanéchen oor- Sprong. Lichamelijk 'wlij(k:en de Alnoe's van 'het ,MongOiols|ch'-!Japansche ras af. D|oor- dat zij zoo Zwaai' behaard Zijln, niet alleen op gezicht en hoofd, maar pver heel liet lichaam, wlorden Zijl dikwerf met den naam van „haarmensjchen" aangeduid. In hun uiterlijke vers|clhjij!ning herinneren zij aan zekere Russische boerentypeu. Zoo als de Indianen vair Noord-Amerika, zij® de loerbéwonerq van Japan lui, worden door zekere ziekten gedecimeerd ejn Zijn zioo goed als aan het uitsterven. Zij' be woonden, vóór het Maleiqche ras uit het Zuiden en de Mongolen van Korea, liit, naar Ja'pan gekomen waren, het gansjch® land, maar werden door de andere', in het land gekomen volken hoe langer hpe meer terug gedrongen. Nu leven Zijl nog maar in kleine dorpen. WAT MENIGEEN NIET WEET- Hiét hoogste post- en 'telegraafka®- loer der wiereld is diaifc va® Phari-Joing in Tibet, da.t op ee® hoogte' va® 3877 mater ligt. Men heeft opgemerkt, dat helt win terkoninkje met Zijin kleine vleugeltjes om zijn nieltig „staartje, hininie® den tijd va® aeven uren 'honderdmaal maar zijin nestje vloog om zijn jonge® 'te vioereni, De schollevaar, aalscholver óf zee raaf is wel da vnaatlzuchtigste aller vo gels. Hij pnoplt izfch .dikWerf Zóó vol knielt vjssehe®, dat da Set laatst buitgemaakte viseb in dem emavelmoet blijvijar haingein totdat de voorlaatste* naar binmenggwerkt is. In can .veilingte Parjjls bracht ee® veilt van Rotoetspferr'a 6000 franos, da slaapkamersleutel van Marie Antoinette 1050', en het wiasohboek v.a,n Lodetwljls XIV 3900 francs op. Hielt dorstige1 Anyeritö betrekt thans van vele. lande® bier, ja zelfs w'au Japam De Engeteehman iWosjt,email heeft mot 107 u,ren onafgebrofce® .rijlde® ©e® nie.uiW' Wiereldreoord gevestigd opirol schaatsen. Dc Eingiells'chen hebben i® het jaar 1932 per dag 220 millioe® koippfen thee gedronken, waarvoor zijl de laannicrkelhke hoeveelheid van 465 epgelsebe po®lde.n thee noodig hadden. In Biextij® .werd een 75-jarige zak- keni''0ller igearraSteerd, die ivlegems het zelfde feit reeds adhti cn twintig anaal gestraft <wla© en dientengevclige zefe en Vijftig ja,ar ya,n zlijn .leVen in de gevan genis doorbradht. Het duurste boaK der wereld i? de 42:-regelige Gutenbergbijbel, waarvoor eenige jaren geleden rond 1.300.000 Mark betaald Werd. 1 1 Al z'ijn wijl gewoon in onze boeke'n alles „Zwlart op wit" te lezen, Zoi« is dit toch niet altopd het geval geweesit. Men heeft drukinkten m'et alle kleuren van den regenboog geprobeerd, ja Zelfs; nu en dan volkolm'en pmmekeeT met „wit op iZwart" willen 'invoeren, en de „Hari* ®i'onis|che Boiekdi'ukkunst (blauwi o:p Hchf- groengetint papier), werd in tie negen tiger jaren der vorige eeuw te Arnhem beproefd; Zonder iquoc'es evenwél. Koningin Minneganeiwiasjiaka leefde in P o wafo ék's'woiwifcajahavuglganealbba in de valei AnemoesaigoesjakaMoeclc., Nieailw- Mexico. 1 I. Moeder komt met kleine zus van acht maanden van den dokter en zegt tegen haar zoontje: „Jantje, zus magvan den dokter nu 'alles eten.' i „Wanneer mag z'usje van den dokter gaan praten?," vraagt Jantje. „Heb je ®'u eindelijk' eern^ besloten, welk beroep je wtenlspht te kiez'en?/' „Ik wil hetzelfde worden' als, u, vader." „Jou leelijke luie nietsdoener!" tfc 5fï j -Belief je nu al' niets meer, man 2 Neen, dank' je wel, vrouwtje. (D'at iq jammerdan mtoet, ik' het pa® den hond geven. 1 i 1 I f Het is jammer, Zoo'n lief beest. 1 „Je karakter is; z'oo week als een slak," zei sultan Sloelima® II verachte- Tijlk' tot Zijjh grootvizier. „Heers;cher over allte geloovigen," zei de oude lieer mtet een sluwi lachje, „mijn tanden die hard waren,- Zijn uitgevallen; taaar m'ij'n tong, die altijd ivcek' geweesjt is„ is nog goed in orde." Jfe Monsieur de Vergennies, die tot Zijn dood, in 1787', minister va® Binnenlandj- Zaken 'wlaq, vertelde den hertog, va® Manchester ,den gezlant va® de, E,ngel- 'S.ehe- troon, een ietW'at onwa1arsoMjnlïj|k' geschiedenis. D-e hiertog trok' qngeloovig de schouders op,. De geschiedenis is waar!" zél Vergen- nes. Ik sta. er met m'ijn wiooi'd van eer voor in!" Manchester glimlachte. „U kunt m'ijl werkel'ijjk' gel'ooven, hertog!" z'èi ,Ver- gennes,, ee® beetje heet gefs-orden. „Ik geef u mijn woord niet alq minister imaiOjr als mensch!" i „Daar is mijl iets verschrikkelijks overkomen", -z'ei J'oachim. Nestroy «net verstikte -steim-, toen hiji jopi 'n morgen te laat oil de repetitieq verscheen." "Ik heb iets vreeselijks gezien. IVraag m'ijl l;r niet na,ari' Natuurlijk vroeg men hem Zóó' lang, tot hij verstrooid antwoordde: „Ik wou 'n rijtuig neme®, omdat ik' niet veel tijld meer had en er qtondein- er twee op do parkeei-plaatq. Elk Van de Twee wou graag meneer van Neqtroy rijde®, en toen zij'n ze op1 elka.a.r losgegaan, en en toen..." Nog' huiverend verbórg hij' zij® gezicht in de handen. „Entoen?" drongen de toehoorders, aan. Nestroy wendde zich af. „is er een op de plaats gebléven", zei hij' op' doffen toon. Iemand vertelde den dichter Benze- rade van den dood va® 'een rijke, .oude weduwe, die voor buitengewoon dom door- ging._ i i „Gisteren," .zei h'if, „is zijl g&forven." „Jammer," zei Benzerade, eergisteren zou ze nog een goede partij! geweest zijh". „Denk toch eens aan," zegt een Poolsch diplomaat aan het Elngelsche hof tol lord Stanhope, „een mijher koeriers; 's op weg naar Warschau door de wolven verscheurd en opgegeten!" „Die arme dieren!" "zei lord Stanhope. „Honger moet tóch iets vreeselijks Zijn." -* Twee vriendinnen «uitmoeten elkaar na lange® tij'd. Dei een zegt: „Ik heb géhoord, dat je weer getroni'wd bent. Ben je gelukkig'?," „Buitengewoon." „En je man'?" 1 I I Hoe O'Uid benifc u vmwg, de aa*ts den nieuw opigeuotmene. M'ef Sint Jan wordt flr 76, ia®t!woiOird- de, Je kranke boeiienynouw. I Ik vraag ai niet hoe iqud M zuilt worden, hernam' de arts op slsrenigon toon, want dat leunt u nieh. westen, ia,ls u hier komt. Ik vraag ,ui dus nogmaals hoe oud bent u.ï

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6