r.SPORT en SPElH BRILLEN. A. B. VAN LUUK Witte Krui* Kabinetten',a.Kasten,^e™elai?es 'enZ: CLEMENT'S MEUBELFABRIEK, Ganzepoortstraat, GOES TOONKUNST, HET HEERENHUIS Wie kan beter Inmaakbrandewijn. WIJ ONTVINGEN VELE NIEUWE ARTIKELEN AAN LAGE PRIJZEN HET WOONHUIS EN ERF P. A. VERPLAKKE Weinig besteed. JOOST BALIÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND] Lange Vorststraat No. 74 SCHULTE&THIEHE COURANT aiirüWE ZEEUWSCHE COURANT marktberichten ZATERDAG 13 ME1 1933 burgerlijke stand DU. C, KINDERMAN OOGARTS, houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de CONCERT WOENSDAG 17 MEI, „JOSU A" ORATORIUMv.HANDEL VOLKSCONCERT op Dinsdag 16 Mei, lialf 8. Entree f 0,50 openbaar te verkoopen: ap Woensdag 17 Mei 1933, HET CAFÉ met Erf en Dijk den geheelen Inventaris, Huishoudelijke Goederen, openbaar te verkoopen op Donderdag 18 Mei 1933 2,70,11 H.A, BOUWLAND Openbare Verkooping op Woensdag 17 Mei 1933, i. Een Woon- en Winkelhuis ii Een Bakkerij en Erf Dinsdag 23 Mei 1933, openbaar te verkoopen Woensdag 24 Mei 1933 publiek verkoopen: Met Uw Recept van den Oogarts FOCUS Fa. A. R.DE MUYNCK U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. Grootste sorteering OUDE KAAS 60 ct. per pond R00DB0L 35 ct. per pond LUNCHKAASJES 28 ct. per stuk KNAKWORSTJES 60 cf. p. blik (Inh. 4 paar] Dinsdag 23 Mei 1933, publiek verkoopen WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS VIJF WOONHUIZEN MET ERVEN en voordeeliger uw kamer BEHANGEN met of zonder levering van Behang dan Schipperswegeling [Koolpadje] GOES. Vloerlak Trappenlak Drempeiiak in het huis met de roode pilaren, MIDDELBURG MAAKT thans uw ADV0KAAT DENEVERS FRÈRES Autobusdienst Goes—Hoedekenskerke—Ellewoutsdijk v.v. HEDEN, ZATERDAG GEOPEND KOMT U EENS K IJ KEN? k@l?l?CCT gekleed i VAN WESTEN, Lange Vorststraat 76-78, Goes, Tel. 362 BIJ M. HOOGESTEGER ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. tal van jlaateen: ia la de te velde staand» lïbuaöht 1 Kond vonk. Isame te V-emito is 'bij 1. H'. juit Hotter dam |rd. De patiënlb jsmia»r |huis gebracht. De beb'ben luitgebj.eido om .uitbreiding der De kam®®, wïnaro® In welke doftr „leien 40 li'k ruit Rotterdam, eo warden be'^Nwnd,. dusver is slyühts één li-and tc Amsterdam. gelijke slang -van een ermoirgen in het Jieur letage van pardeej. La- I fcexdam brand ontstaan in alletgijll de traptoan I aat alarm. lie spoedig fer plaatse Iva met het blusedhinge l'liep', bezig „te houden eem 2-jarig kind, die te bed lagen ten door oir bew:uistelo;os .waren kien beneden voor iem rehnaeht, wiaaflbjjl ppk Igeineiesikuindiigen dienst Li-ijiwlel uitgebrandde f-.uimten k'rageln water-1 Ongelukken. Ji dienstplichtig soldaat rilde artillerie uit een WjUemslsaz'eT'ne geval- ongeveex 20-jariga A. Et Neede, Weird in dear- 'and naar hat Sit. EjiJ Arnlieim giabriacihlt, I i de Mark' onder. Zeven.-1 ledbtigenioiote y&n, V. D, |n yerdnanken- Na einllle- haar li|k ppigehaald. Belastinggeld gestolen. Ipteui miacllit is er ings- |iiatingkiantaor te Eivraus! inillioen ilnank aan be- fiolen. De direeteiur van die mat z!ij!n vrouw lliaintoior gelegein kamer |e inbrekers1 oipigeslAfcen- andelend kon «jipitredem, kwenen met eein auto,, (achter te laten. Js vergadering j-erstoiord. |dait- Biaugzlamerhaind een Ueeft gekragetu iom rijln lévergadeiiingen, is 'het I d< dat Cian rjv|ellihoiuder in I stand in de a-aadsveriga- lle het zicli zfelfe om in 1 vea-scMjnen em begon di- idpbatten te mtangein.. Hij. aiajn .het Hiainidelslbll'ad,, i taJM en (uitte in min- belwloomdingem beslchul- I adres va,n de raadslieden,, .ook' die pastoor twiejrd Islotte zoo hoog, dat de Xtimg schorste De wjefl- L maar keerde even laitefr ppelletj'e begon DlplIue|u|w,, uren graad. de voorzitter het yqor- [stoorder dopjr de politie fere, ma,ar dat voorstel ierhedid. 1 Iter gelastte dagr,na den dronken Wethouder |usit zfettem. Met igropte moeit» den avond wterd de Welt- nluichtering in het, ag-res' reboa-gen. srval in de Maretakstraat terdam. drie arrestanten die aafflr' an in vetfbamid mat- dan Winkelierster in de Marer lam heibbe® een bekentenis D. en G. K. De mam, 'ddader iwiomdt, besahonlwd, ïtkenmein. De drie mamnem huis van bewaring Worden irechtmatig steun trekken. metselaar H, it,e Haar- ierk had, kw.am ongeveer en «pi hafc rijtos inzien 9 om yan de crisispmStaiL'- rik te maken en andere kometen aan te bpirein. Hii angeiegi&nhiöLd met #i}n pa- arbeider en .patiroion, den (orsjteenveger P„, weird mW ,dat 'de eerste ®ch nis aanmelden bij! dpn gameern- an de' Weridoo/toeidisbestriJ-' hem in dienst izou blijven, ten dag gelegenheid kreeg pelen. De opbrengst zk>u Uk van gemeenitewteige geoieeËnd gevolg, dat ffe miam. dezer val liep en wteo-d aaqgefaoiur iijh weinig, sonrpbleiuae jpa' zullen terecht staan. Ui tering .en P. wegCins heling- enge veer f 500 omedhtmatgg verdeeld, knopend O vier een. wekéh, aals de affaire Lindbergh. tzteBtinig ,van de opüiohtingl®' i, 'die in verband staat meb yan het lunid Van Lind- innieiding waarvan een zekte* leans en Norma,m Wjhitaker Iden mevr. Evelyn Wjateh e lichten voor 35.000 dollar :ing Jiaar te zuillem madedee- n waar het ontvoerde kniao.pi- d), verklaarde McLean vipoy of te Wiashington, dat hij de die hat kind van de Lind- an ontvoerd en dood aehter- Sourlamd Monmitiains in New. Wde. Het .iwas hem pok beiklmd ..Jwsey - - maanlem het plain1 hadden IffS van kolpnel Ltedbergh. te bht-' i en 500.000 dollar losg,elldte«slobeni. IT^Maart 1932 ha,ddem daz'ejlfde mammen ESn, rwging .gedaan,,, het kind van Manel f nyuharb GiuiglgiöBlheiiini, eeii ^rieiiid wai C'liar- Ups LindbejKb, uit tei leveren,, pp voor- Muudn die tluggenjheim' had. Na herhaalde!# •de vragen van den pre®» P*teken te hebben, @af Means tenslotte ate de namen van de bedde ontvoerders pp l.rying jhpn- ion en .Wiejli'rigtpin Htendfiraom. Paniek op, een spoorwegstation. Een wild tooneel sjpeelde zicb af op liet spoorwegstation te Apeordietro (Slp'anje) waar een politiebeambte plotsjeling ^ijm verstand verloor en in het wilde weg met rijh revolver tojp de mensjehein begon ta 'öehiétcn. De stationchef en z!ijh_ assistent, die beiden bedreigd Werden, wisten zich %n veiligheid te Mwngen, doch een reiziger, die op zijh trein afond te wachten werd doodgesjchoten. Een igroote politiem'acht spelde naar het station en wist den razemden man niet dan met groote moeite te overmepjsftel- ren. Hïj1 Werd doodgeschoten. Het station vertoonde oen aanblik v.am vernieling en •de meesjta ruiten Waren door de kogels verbrijzeld. Vergadering Ei>K. Zrcaw'sehe Voetbalbond Bovengenoemde bond yargaderde op 11 dezer onder yoprzitteirèjelhap van den wel- .eeaw1. heer ffh. Hilhor^t, fel G|ojes. Nadat de vergaidering geopend was, met den chxis,telijlken groet, gewaagde de yotor- :dtt«r met voldpeningover de flinke op-, ikom'stalle aiangesijpten verepnigingen wa-i ren met meerdere bestuursleden ;E(n hun geösitelijltóe adviseurs laanWezig. Dopr de Vergadering wteird 'n voorloopig bestuur benoemJd, bestaande uit de Wel-i .eerwt lieexen Hilhorat en Kipning en dhr Evexaiard. Het" voipjrïoopig hes|fciiuir werd \belast met de samenstelling van een reglement; dit concepb-reglemant zal den aangegoten vereenigingen wprilen toegei bonden, terwijl pjp 31 Mei a.1^. oen ver-i volgvergaderinjgl /zjalr Wlogdon gehouden, teneinde alsjdan het' rejgïeanient vast te 'Sjtellön en een definitief bestuur te kic|zen. Voorts werd het 'besluit g'enomten, dat het organis;eeren van bekteri-, nedeirlaagj- en ^erie-Wedstrijldem mioet wpgden aan gevraagd aan het voprlpopige secretari aat, en dat Jhet spelen van Wadstrïj|deni tegen niet Wijf TRj.'-K. bomden aangesloten vereenigingen iztondcr .ttoiasjtemming vam de vaorloopige lbidingverbaden isj. Na nog eenige izfaifem van pnd-ergnsjohikt belang behandeld te he|b(b'en volgde 6)lui- 'ting op de gebfruikielïjk'e wijfae, pnder dankzegging voor de opfcïHhsjt. Veilingsvereen. Zui(!-BevcIaud, Goes. Groentenveiling van 12 Mei 1933. Postelein f21'24, Spinazie il38, 2e soort fl3, Aardbeien 'Ïf50135, ialles per 100 Kg.; Aardbeien f0.70—1.1Ö, 'Bloemklopl' f10—16, 2e sjoort f4—11, Krop^a- f2.103.50, 2e soprt f0.4ö—1, Komfcomm'er^ f 1016, Rbodek<y>lplanten f0.180.20 alleö per 100 stuks; Bloemen f 0.15—4.01 per'pot; Lathyrus f6, Tul pen fl— 6, Anjelieren f7, Lelietjes, van Dalen f56:, Riarnmena's; f3.50, Radlijs 'ff 1.202, Rhabarber f2.506, Selderij! f 1.70.3.10, Prei f 3, laUeR per 100 bos, Veiling te Middelburg. Op de veiling van 12' deze -wfaren .de pr!ijrzten als, volgt f Zeeuwisphe blaihwe laordappelbn '35'39 «sent per 25kg.nieuwe aardappelen 25 32, potersj eerste öojort 25^27, tweede isojort 1120, snijlsla 1, spinazie 29, postelein 1124, noskrul' 11, zhring 14, doperwten 30, Wqolrapen t/a', stoo'ff isla 1, peeën 13, uien 46 cent, alles per Kg.; planten: violen 310, duizend schonen 2, Engelsch-graS 4, anjers 4, dahlia's 32, primul|a's 39 cent, alles per 10 ishupfs; bloemen: seringen 26, goiudem regen 24'26, spirea 3, tufppn 19, pioenen 30, viqoltjes) "3, witte narcissen 1 -4 cent alTel^ per'bos; plqtiplantein: funt-i aice 15, azaRa'^ "7, geraninums 12—13 .cent allefs; por pot'; peen 1019, raOpjl Stelen 1, prei 47, uien Va'l.Va, selderia 35,l/21 peters|eliie 1IV2*, rabarber li/a' 41/2', radifsj 1/22i/2', rammenas 13 cent, allied per bos; blqemkfoiol1 2''26, kropsla \Vs'3V2, üsomikotmimtersj '919; idem) per Ötelk, iaRes per stuik; kervel 1'5 TOllt pef cliipje; fruit: perziken 48, aardbeien' 1IV2 alles) per stuikf; tomaten 2666, blauiw'e dmiven, 'fnanelklemtbaJier 1.41'; aard beien 621.28 cent alfes) per Kg. GOES;. 'HuW'.-aang.Hiuibireeht Zegers, 32 jr. jm'. te Kapelle. en Dingen» £>'uajto-i kelaar, 30 jr. jd. Overleden: Pieter Drijdijlk, 15 'dagen, zoom van IHJnbreeht Drijidfijlkl en Maria Martens te DriewtegenWïllfem! Eredef* rik Jöhan Wjagtho, 76 jr. echtgenoot van: Johanna Maria Geertrmida Diemont, ta Kloefcinge; Cornelia Jlohanna Opprel. 59 jaar. r i f f 1 Advertentiën Heden werd ons een Zoon geboren, die bij het Heilig Doopsel den naam van JOSEPH ontving. CH. SCHLÜTER G. SCHLUTER-FOULON Middelburg, 11 Mei 1933. OP HALF ACHT, IN DE „PRINS VAN ORANJE" ■Solisten: Dames MARTHA STAM, J. KOUSEMAKER, REEDIJKSURIE en de Hee- ren HENK VISKIL, Dr. VAN DER KAMP en A. K. ZWEEDE. Eeerenkaarten fl,50pl. st. bel. Dameskaarten fO,75pl. st. bel. De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemens in het ten verzoeke van dhr. L. TRAAS A. des nam. 2t/s uur wettelijke tijd, in de herberg van J. van dsn Dries te Lewedorp, fcij den Kasteelweg bij Nieuwdorp, groot 21 Aren 60 Centiaren, in ge bruik bij den verkooper. Te aanvaarden bij de betaling, bezichtiging iederen werkdag B. des nam. 31/2 uur wettelijke tijd, aan voormeld café, tegen contante betaling alsmede eenige tO0behooren, Tafels, Sï; ïa: rg-s Te bezichtigen in den morsen van den verkoopdag. Nadere iniiehtingen ten kantore van den Notaris. 31399-88 De Notaris M. OELE Jz. te "s-Gravenpolder is voornemens in het 5eS ?am' uur, in de herberg van j. van de Guciite te Driewegen, (1i° f«rJoeke van de Erven van dhr- P- VAN LOO LINTVELT'S BAZAR des middags 2 uur, te Hansweert, in het café van den heer Charles Mollut, ten verzoeke van de Erf genamen van wijlen de echtelieden A. B. M0DDE en ST. VAN R0MPÜ, ten overstaan van den Notaris J. J. VAN DUKE te Kruiningen, van te Hansweert, groot 1 Are 8 Centiare te Hansweert, naast Koop I, groot 44 Centiare III. Een Huis en Erf te Hansweert, groot 1 Are. Verhuurd aan K. Kijkhals voor f 1,80 per week. De koopen I en IX zijn in gebruik te aanvaarden den 5 Juni 1933, en koop III na afloop der bestaande huur. 31412-30 Notaris VERBIST te Goes is voor nemens op des avonds 8 hui- (wettelijke tijdl in de „Prins van Oranje" te GOES, ex art. 1223 B.W., in het aan de Groote Kade te Goes, no. 28, met daarachter gelegen HUISJE, samen groot 2,81 Are. Het heerenhuis is verhuurd voor f900,per jaar tot 30 Nov. 1936; het bovenhuis voor f 5,per week, het huisje was verhuurd voor f2,50 per week. •Te bezichtigen iederen Donderdag van 2 tot 4 uur. Aanvaarding bij de betaling uiter lijk 27 Juni a.s. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris, te wiens kantore het huur contract ter inzage ligt. 31401-31 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op 31445-18 des namiddags om 2 uur (N.T.) te Ovezand, in de herberg van Verbeek ten verzoeke van -dhr. J. VERHOEF, te Ovezand op het dorp, kad. sectie A nr. 1108, groot 1 Are 81 Centiaren. Op gebruik bij de betaling. Inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris. naar: 99 99 LANGE KERKSTRAAT 9 GOES BRIL-M0NTURES. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des avonds 8Vs uur (N.T.), in de „Prins van Oranje" aldaar onder Goes A. voor de Familie VAN EENENAAM- E0GE; a/d Groote Kade No. 16, met daar achter gelegen a/d St. Jacobstraat no. 5, samen groot 86 c.A. Het eerste is in eigen gebruik en het laatste is verhuurd aan C. L. F. Beirnaert voor f 2,75 per week 2. WOONHUIS EN ERF a/d St. Jacebsstraat no. 10, met daarachter gelegen a/d Oostwal no. 5, samen groot 1 A. 6 c.A. Het eerste is verhuurd aan D. D. v. Heze voor f4 p. w. en het laatste aan F. H. Huij- breclits voor f 1,90 per week; 3. WOONHUIS EN ERF a/d St. Jacobsstraat no. 32, groot 44 c.A.verhuurd aan A. Stroo- snijder voor f2 per week; 4. WOONHUIS EN ERF a/d Wijngaardstraat no. 44, groot 71 c.A.verhuurd aan Wed. E. Steutel voor f3,50 per week; 5. WOONHUIS EN ERF a/d Rozemarijnstr. no. 10, groot 2 A. 10 c.A.verhuurd: ged. aan Fr. de Dood en ged. aan A. Paauwe, ieder voor f2 per week; B. voor de Familie J. J. DE LAAT a/d Heernisseweg nos. 2-2, 24, 26, 28 en 30, elk groot circa 1 A. 16 c.A. Verhuurd: no. 22 aan Wed. Thoore- naar voor f3,50 p. w.no. 24 aan Wed. J. Heijnsdijk voor f3 p. w. no. 26 aan Wed. M. v. d. Schraaf voor f3 p. w.no. 28 aan J. v. d. Straate voor f3,25 p. w.no. 30 aan J. Boonman voor f3,25 p. w. De perceelen zijn allen voorzien van gas- en waterleiding. Voor bezichtiging zicli aan te mel den hij de bewoners. 31433-66 uooi'GIU^ fCia-v-itevx uuLtcjezoctó:, JJroy shx% perc JDerv Herde^u-Mrj SCHILDER merk„DeTwee Pijltjes" is binnen enkele uren droog en bard. Verkrijgbaar in bussen van 25, 55, 100 cent DROGISTERIJ door de bijzonder goedkoops eierprijzan. Speciaal voor bet doel ge stookt met Advocaatrecept en gratis pakje Vanillesui» ker, welk een preparaat bevat, gelijk fabrieksge heim voor spoedig dik wor den en tijden goed blijven. Ook aanbevolen voor inmaak- v. Boerenjongensrozijnen en Abrikozen. Deze inmaakbrandewijn kan ook als gewone brandewijn gedronken worden. Per literflesch f 2,80. Deze speciaal gestookte in maakbrandewijn alléén ver krijgbaar bij 31369-36 Langedeift - Middelburg Likeurstokers Distillateurs Levering franco. DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Dagelijks, behalve Dinsdags. Zondags geen dienst. ZOMERDIENSTREGELING, INGAANDE IS MEI 1933. Vertr.Goes Markt 6.15* 8.10, 10.25*, 12.10, 3.15, 5.00*, 6.25f, 8.50 Vertr.Goes Station 6.20*, 8.20, 10.35* 12.20, 3.20, 5.05* 6.35f, 8.55 De met gaan door tot Ellewoutsdijk, doeb de met f alleen op Dinsdag en Donderdag. Vertrek Hoedekenskerke richting Goes: 6.40, 7.30, 8.30, 11.05, 12.50, 3.50, 6.25, 9.20. Vertrek Hoedekenskerke richting Ellewoutsdijk: 6.30* 11.00*, 5.20, 7.00f. De met f alleen Dinsdag en Donderdag. De met geven aansluiting naar Terneuzen. Vertrek Ellewoutsdijk doorgaand tot Goes: 7.00, 12.10, 5.50. Geven aansluiting op boot naar Neuzen. Alleen op Dinsdag GoesEllewoutsdijk v.v. Vertrek Goes8.10, 10.30, 3.15, 5.00, 6.25 Vertrek Ellewoutsdijk 7.00, 9.30, 11.30, 4.10, 5.50 Op de tusschengelegen plaatsen 's-Gravenpolder, Baarland en Oudelande 10 minuten later. De Ondernemer: M. DE BART, Goes Agnes-Garage", Wijngaardstr. 24. Tel. 443 wordt onze zaak weer Wij zijn weer ruim voorzien van alle soorten: GELDERSCHE VLEESCHWAREN, BOTER, KAAS, EIEREN, KRUIDENIERSWAREN, enz. Prima kwaliteit. Lage prijzen. Voor de kinderen die een kwartje of meer besteden een verrassing! KADE GOES TELEFOON 450 X 'iOöndjikJtciak nomiC'rrm c DE POEDERS VAN HET lepe/)cdUsooïlenïe/mdf^/fK/) PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. m m VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: BIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Daar moet U voor bij VAN WESTEN! zijn. Wij zijn vakmenschsn en bedienen U vakkundig en voordeelig. Koopt uw Costuum bij VAN WESTEN dan heeft U van DE BESTE! U vindt bij ons geen 40 of 50 Costuums van dezelfde stof, zoodat iedereen hetzelfde draagt, doch een groote verscheidenheid in de nieuwste stoffen. Coupe en afwerking staan mede aan de spits. In Heeren-Mode-Artikelen, Hemden, Hoeden, Petten, Binders, Sokken, enz., altijd het nieuwste en steeds iets aparts. LANGE VORSTSTRAAT 84, GOES Haagscbe Leverworstper ons 10 cent Rookvleescbper ons 10, 12, 18, 22, 25 cent Puike Komijne Kaasper pond 25 cent Hamper ons 16, 20, 24 cent WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samas supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. BeJlevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3