ZATERDAG 13 MEI 1933 VLISSINGEN GOES KERKELIJK LEVEN ONDERWIJS GEMENGD NIEUWS NIEUWE ZEEUWSC.iE COURANT Mas uitgebroken in de .wloonkjamer. P. gaf daarvan kénni© aain de juist over hem staand© brandweerkazerne. Hiicr maakte man alarm en ging toen .direct tot Wussctoin0s|w«rE over. De familie G. was niet thuis, wel een oude jn!fifirto[U|w, 'die boven woont en di omen spoedig in veiligheid bracht. Toiein de hrandiwleielrli©- dein binnepidnoingein, sjtond een beschot en look het behangin die achterkamer ,in brand. Men 'legde ten 'sptaedigsite eiem glaing op da waterleiding., uit en daarmede bond mem den Strijd tegen het vuiur aain. Na. leem. ponr jniuri'ticn was liet vuur zoover geblus-oht, dat mem dein vuurhaard kon bereikten en deizte- niet punrnieiis wiatqr. do»-- vein. Dit spoedig ein doortastend optreden voorkwam erger. In de kanieir is vrij vi©ei Boliada aangericht. 't Verbrande twias veir- izekerd. Zoo gezegd de bamaiciE W'ailen luit, bij vertrek was een kabbel .blijven branden, die dicht bijeen k'aisit staat ©m Vermoedelijk is daarin de oorzaak te vin den. Van de gealarmeerde brandwiacwmanininn behoefden slechts enkelen dilelnöt te doen. 30slc Nationaal Middenstands cinjigrcs. Voor liet op 4, 5 en 6 Juli &.s. door den Konink. Nederl. Middenstandsbond te iVlis;singen te houden 30e Nationaal Mid denstandscongres is het volgende eere- eomité gevormd door de hoeren J'hr. Mr. J. W. QuarlesJ van Ufford, Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland, voorzitter; C. A. van Woelderen, burge meester van Vlissingen; C. Boude wijhse, voorzitter der Kamer v. Koophandel en (Fabrieken voor de Zeieuwsche Eilanden; JE. A. Vreede, onder-oomtnandant der Ma rine; Mr. P. M. W;. J. v. Blikkê, garnizoensbomniiandant en H. J. M. van Raalte, voorzitter van de Vereen, tot be vordering van het Vreemdelingenverkeeli- op Waleheren. „Jasna". Dit oratorium van Handel'wiordt Wiopiils- dagavend door „Toonkunst" mieit modqwer- king van verschillende siolisten in de Prins van "Oranje uitgevoerd. Hlet yolkaqomqert is één 'dag .eerder. Men zie voprts de annonce in dit mum- mei. Vernieuwde zaak. Vandaag is het de Kade waar een vier nieuw d© zaak geopend Wordt, n.l. de ha kende oomeslables'-winkel van dhr-, A. B. va.n Lmijlk. Die aannemers Frank's cin Bayem'tigem hebben mat dezte verbouwing, rh vier VsJe>- ken iijds uitgevoerd, eer ingelegd. Opi g)a- durfda wdjizie gebruikten zij 'n nieuw soort materiaal en bereikten daarmede Vetrra©- Ecncle effecten. Die IwinkelWandein warden bekleed mieifc geÊmailleiexd otermit, hygiënisch en brand vrij. Melt als hoofdlinten blau'W' ien wit. Een moderne ■choiciolade-kasit levemals under houtwerk is beschilderd in warme tinten, IWielke het geheel opfleuren. In harmonie met den geklotZen stijl zijn de twee fflinkie toonbanken, Waarop' tlw'ee vlaeschsinajmar chines 011 twee snelwegers' plrijkieln. Het- plafond werd uitgevoerd in Wit giprox, de vloar in grijs graniet. De portiek-ingang bevindt zicb tuiascihen t'wee stofvrije etjaliaga-kiaiSlien. Dok kier len eveneens bij de p!ui domimeteïlein eenvoud pn smaak. Een en ander mag 'in namlwinslt voor 'de iwinnelstad genoemd wlorden. Eervcl ontslag. Pdj( Kon. besluit van JO Mei is', niet ingang .van 1 Januari 1394 aan M. van Bireen, op z'ijn verzOek, eervol «niMag verleend als leeraar aan de R,.BD.B'.Si. alhier. Centrale Verwarming reeds vooir f450, Installateur: J. M. Polderman, Goes. [Telefoon 129. (Adv.) Han&Vccrl. Een Belgisch Zeiljacht be- Etemd voor Ostende verkeerde, vanwege het Bleclite. weer, nabij! Bath in nopjd. De sleepboiot „Stozanna", die daar met een iqleeptrein passeerde, liq^ft bat opge pikt en behouden in de haven gebraiclht alhier. Aan boord bevonden zich drie heeren, een dame en 'n kind van voertidp maanden. Allen waren doornat on werden liefderijk opgenomen dooi' een tot den sleeptrein beliciorend ecihip. Heinkcnszand. Donderdag vergaderde de Baad voltallig. De notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Da voorzitter doet mede.deeling dat de ver bouwing in de sohoiolgang is aanbesteed aan den heer L. Dekker voor f251, zonder (Schilderwerk. Dat de raadzaal 'opnieuw 'is opgebroken en in orde gebracht. D.it bericht is ontvangen uit het gesticht B,t. 'Johannes Baptist te S-elzaete dat ©ver leiden is de voor de gemeente verpleegde iF. de iSlifn. De toninklfijfke goedkeuring is ontvangen op de heffing van schoolgeld, 'Dat de minister van Binnenlandsche zaken de steunregeling, z'ooals door de Raad aangenomen, niet heeft goedgekeurd, maar gesteld op de grondslag i' 7 met f' 0.50 toeslag voor een onbeperkt aantal kin- bieren. Dat de correspondentie over da subsidie Burg. Armbestuur ter inzage, ligt voor'de leden van den. Raad. De formeele aankoop van grond aan de dorpstraat van 'Th. van do 'Siwoluw en Maranatha, |ais- 'mede van de provincie een strook grond ,aan den Zanddijk voor woonwagenterrein wordt door de Raad bevestigd. Wijziging begraoting 1932 wordt aangenomen. Voorstel tot verbetering van Siteenen 'Slop tot aan de Oude Kamebsfcoheweg wordt aangenomen; geraamd wordt op 24000, Waarvan 3,4 voor de provincie. 'Bi]1besjprekiug werkobjecten wordt be sloten het Oudelandsche Wieegtje niet tq vei'breeden, omdat de aanleggers te veiel vragen per vlerk, metett" en bet .ppldieir- besltuiur in deze ook niet medewerkt. Be- tefoten wiordt den Oude Kamersdbeweg «p te geven als, tertiairenweg en plannen 'en teekieriingen te laten mjaken vo.or vef- betering en yexbreeding, ook het materiaal uit de do.rpqtraa,t kan daar dan direct gebruikt worden. Vo|or doza verbetering kan een renteloiO;S| voorschot van de pro;- Vincie verkregen worden. De verbroei- ding van de Meerkots]chen dijk werd aan genomen, wanneer do mondige medewer king van polderbestuur en eigenaar kan Worden verkregen. i Bij de rondvraagbesprak de heer Beau fort de steunregeling. Hij vindt dat van de fifeunregeling door verscheidene mda- schen misbruik wordt gemaakt, menschen die werken en voormiddags, even komen is/tempelen, Mj vindt dat beter controle uitgeoefend moet worden door B. en W. of door anderen. De voorzitter zal nauw keurig op één cn ander toezien. Daarna sluiting. Bij beschikking va.n den Minister Van Financiën is de ontvanger der directe belastingen, leniz'., H. B)o0y, verp'la,altist vain hief kantoor alhier naarhet kan'tpoa- te Btreiukelen. Ierscite. Gister is aliiqr onveiriwlaicht op' 75-jarigen leeftijd overleden de heler D. Spruij't, oud-isooi'eta,riq delz'eir gemeente, als' hoedanig hij reeds rmim 40 jiaaf geleden latllaiaid om zich in het oestelrbetdrijlf tp begeven. T.o:en Mj ^dooa' een' fluisie vain beidrijven, weeir afscheid nam, is de over ledene heniolepi'd tpt igasr'etaris dlej.' ga- imieiein'ta Kapalle, wtelke functile 'hij rber kleedde, 'tot hij met piensioiein ging. Th «len. Bij do door dr. Hulst op las t van den officier van justitie te Breda ge houden sectie op liet lijk van eiem 3-jarig kind te Tholen, da,t na, behandeling .dooi ea iukruidkiuimdigie w.as overleden is, maar de Tel. meldt, gebleken, dat geen verhand bestaat tuisscbein den dood van hef kinaapi- ja en dc door 51e kr'uidkundige vopjgei- sialireven kiOiud|w;atiettHbaiden. "IntuBBoben iieeft de politie een nauw keurig lomderzloek ingeateld naar de prak tijken van de kruidkundige, mej. B- te Rotterdam. V.ersolieideme patiënten zijln vcrhoioird, waarna, de politie ptpioes ver baal foeeèt opgemaakt tegen méj. Bi. Aardenbnirg. Nadat Woensdag .de gas fabriek officieel door de fi.rma DieiSdleé uit Brugge was oveirganoimen, is Dionderding- miiddag hall' één voor heit eerst ga,s uit Brugge in den glaislho|ttdeir toegfelialten, aoio- dla.ii de- inisilialla.tie voor gas stoken alhier is stilgelegd. Van af deiztem dag tineicdt dam ook heit nieuwe tarief in werking fin .ver vallen die overeenkomsten vlooir vasthecht. Of da nieuiw'e exploitant ^en yiaistr'ack;t|j>ar ricf aal invoarein kon imein ons mag inielt miedadeelen. „M, Cut." Ooslhürg. Het bestuur der veilings- vereeniging „Aviciulbura" alhier zul gezieu de qleehte uitkomsten der veiling als. gevolg i n de eerste plaats van den onwil der leveranciers,, die nog maar steeds een groot deiel hunner eierc(n nan handelaren blijven leverenin de tweede plaats als gevolg dei' treurige tijdsom standigheden aan de aandeelhouders volorsteüen, tot liquidatie over te gaan. WERKLUST van 14—20 Mei. ZONDAG, Mis van 4en Zondag ma Paae'hcm, Gloria, 2e geb. H. Egbentns, 3 HL Bonifacius, Credo. Praef. v. Pa,söhen. MAANDAG, Mis H. Joannes Biapit. de la SalLe, Güoria. DINSDAG, Mis H. Ubaldu's, Gloria, 2e geb. Concede', 3 Kerk of Raus. WOENSDAG, Mis II. Paaöhaüs' Baby- Ion, Bielijidex. Gloria. DONDERDAG, Mis H. Vewamtius, Martelaar. Gloria.. VRIJDAG, Miis H. Petrus Coietestinns, Paus, Belijder, Gloria, 2e geb. H:. Pru- dentia. ZATERDAG, Mis H. Bea'nardinus van Senen, Gloria, 2e geb. Concede, 3 Pa.us. GOES. (Parochie H, Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis cn 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 .uur de Höbgmis. Kwart over 12 'Maria,--Congregatie del' jongere jongens. 2 uur Catjecliisimds, 3 uur Lof met Rozenhoedje, half 5 Maria- Cioinglreigatie 2de afdeeeting der groiO'tteMe meisjes, 5 utur Patroinaiat. MAANDAG, elechts één H. Mis om 7 ufurte 8 u[ur uitreiking II. Communie. De schoiolkindaren biechten oim 12, 3 cm 4 uur. DINSDAG, 's av. 7 ,u|ur Meimaandlof met Roiaanhoe-dje. WOENSDAG, 's aV. 7 uur §|t. Jozef- lof met rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. half acht Con gregatie der H. Familie. ZATERDAG, vanaf A uur bieiehtgele- genheid, 7 uur Mariarlof riieit roiz-anh. Praktijt-Examens. De praktijk-exumen1^ in boekhouden en handelscorrespondentie-, afgenomen van wege de ve-reeniging ,,Hjet Nede\"landsjc'h Handels[-Instituut'', zullen ptaats' vinden op 10, '11 en 12 Jluli a.s;. Aanmerdingslloif-.' muiieren z'ijn verkkfijfebbar bij den boek handel en aan het Eperetariaat der verj- teeniging te Haarlem. De aanmelding 'sjluit 20 Juni a.s;. De inbraak iep „Nyc-niTidte". Op 29 Februari van het vorige jan-r had, zloioials men zicli herinner-ejn zal, ©p het kasteel Neyenmode, in de nabijheid van Bireukelen ©en inbraak pilaa.t-s, waarbij ©enige schilderijen en- een aantal minia turen van zeer groote w"a,aird# wierden me- stolen. Reeds .onmiddellij'k, was de gteheele aaak omgeven door een waas- va.n geheimzin nigheid, en thans is het de Anisterdam- sche justitie éin de oentraje reoher'oha t© Amöteirdam, pnder leiding van inspec teur PiOsthum-a met behulpi van zijn i;e- ohercheui-s De W.eile en Loman, ge lukt den sluier, welke over dit misdrijf ligt. op te lichten. Er is komen vas|t te etaan, dat de ge- heeie inbraak een in elkaar gezet plan was, waarvan da veirzekeringsimaatscha.p- p'ij tot ©en bedrag van 70.000 gulden de dupe is geworden. De justitie heeft in totaal gearres teerd de drie inbrekleiTB, het geestelijk hoioid van de inbrekers, een bekend h.elier, die nog onlangs ,w,erd venqordeeld, ©ein particulier detective en zlyta secr.eitiairesisiey benevens ©en tusaohieinpeirsoioin tu-sschen die dieven en den beer K., ©en bekende van den neer M. O. van N., dein bewohiei' van bat kasteel. Ook deze beide laatste personen rijn gearresteerd, zjoodat. in to taal 9 personen in arrest zlij'n .gesteld. Ei' kwamen eenige maanden geleden tien par- kefte geruchten bmnem, dat ciein groot aantal valsche Turmao-bo-ns, wlelk© gefa- hrioeierd waren in België, hier te 'lande in omloop waren. De valsche geld-cenflrala iwaarondior deze Zaak ressorteerde-, Efeldio -een -onderzoek in. Het politie-ouderzo-ek leidde tof ©en huiszoeking bij den particuliere detective J., in de wandeling ©n in de onder'w-arold bekend onder den naam „Dikiki© Bdgtoia,Ds". In diens: woning aan de Stadhouders kade werden twee miniaturen gevonden., atkom-stig uit liet kasteel, en op 29 Es bruari van het vorige jaar gestolen. Naar alle, waarsohijinlvkh-eid was de in braak op het kasteel in elkaar- gezet werk' igiqweest. D-e- deteetive en zjij-n assistente, d© 28- jarig© mejuffr. A- N., werden gearres' teerd. I-Iet spoor werd hardnekkig doior de politic en justitie gevolgd en de delüeefcivte, zoowel als z'ijn asisistente, legden later voor de politie ©n den reehtercioniinigsairig -ean bekentenis af. De inbraak jn het kasteel was een „kunstje" gelw'eiast. Op grond van de door dit tweetal afge legd© verklaringen werden yc-cr two© huiszoekingen gedaan, één in dein Haag onder leiding va,n dein officier van justi tie te Amsterdam, mr. dr. A. van Thiel, en één in Amsterdam. In Den Haag werden hujiSz'Oiokingezi verricht, hij J. W. K., die vropgelr een buiten bewoonde in de malbjjh-eid van Naarden en o.a. houder van reinst,allen Iwias. Te Amsterdam Werd huiszoeking vemcht bij zekeren iW. in de van Wiou- fitraaf. Deze- man is ©en manusje van alles, die reeds in allerlei zlaken en oin-dernemiin- -gan heeft gewierkt. Hiij .iis ©an „Zak-enr vrieind" van K, pit Den Hiaiag. De huis- zloieking in de van -WiOiUisifriaiat leverde nieuw materiaal in den voirim vain tw'ee belangrijke 'brieven achter ©en spiegel vam d'e kast in de slaapkamer- Hiet blaken ©OBjOerptten t© zijin vam chantagebrievem aan den lieer O., be|wlönpr vam het 'kasteei. Dez'e brieveln waren gesiohraven dooir K. te D'en H|a,ag. Uit dc veriioioren van K. en W. bleek vooral door de v-erklariingen van W. dat zij (jeh schakel hadden g-evormd fiiüsls'ehem den bewoner van het kjaisteol ©in do „kra,- ker'-'oombiinatie, -bestaande uit dein 'beken den B. ©n drie „zlware jiongens". W. heeft volledig bekend, ©lat hij in opdracht van K., die we-er gehandeld heeft in overleg mat O., zich in verbinding mot de drie inbrekers beeft 'gesteld. Tfwee van dit drietal zij'n bekende in brekers, terwijl de derde «en z.g. „gabber'' (inbreker in 'Otpleiding) is- D© inbrekqns, die korten lijd -geleden zijn gearresteerd, hebben volledig beklemd en gedurende de veirlioiorein vam piolitie en reekter'elopimiss.ariE hadden z'ijl 'tot in details verteld hoe de inbraak heeft plaats gediaid. Den inbreike-rs was naww'keiurjg geizieigd, wat z'ij- va,n de kun-stiscihattiem imeio moestem nemen. Een gedeelte yam de antiquiteiten behoorde n.l. toe aan de firma Goudstik ker, die het kastpei gedeeltelijk tot „'sjhotw1- roojn" gebruikt. Hiet gestolen gio.ed 'werd naai' den -oiuidem bekende van de portie gebracht B., die de jomgeris enopi uit gestuurd had. Er was geiaicctordeerd, dat de heeren 12.000 gulden t© verdoelen zlow- dein krïjigen. De betaling traineca'd© ©oliter en de lieetren legden er zelf mog 8000 gulden lOqa al-s sehadeloioislateilllinig. De heer O. zat vrijiwicl ioipz|w|art zaad, z-ooda.t van betaling niets klwiam. Eindelijik kwam 1500 gulden, hinnein. K. uit Den Haag kreeg .500 gulden. Verder kwam ©r geen geld -op taf-el. B. Zoioht toen clonbadclfc melt dan partioujlieren deteejljv© J.., we tende, dat dez'e nog nil ©ens door vprzer keringsmaaitsichaplpijein wiordt- belast mef lui opsporen van gastoten gioed. Deze J. sfeld-e ziioh weer in verbinding met d© verzieke'rinigsimaatisohapplij'. Bet ge stolen g'oed was voor ©enige tioinmen veir- zekerd en 't Was de bedoeling na uitbe taling van het veinzekerinigsbderag de sohil.de'rij,en cn miniaturen te. vernietigen. Intussichem loofde de verzekariingls!- maatseliappij een helooninlg van tiendui zend 'gulden Uit.. De dieyem hraclilein hun bu.it naar dein -particulieren detecjtive cln •deze opende op zeer geheimzinnige wijizie de pmideihamdelingen met de Vei-Beklerings- maatufdhaipplijem. Zijn bedoeling 'was t© bejwijzem, dat hiji den buil «p het Bpioor was en ijverig bezig twas de ziaak in het reine t© brengen. "Vioicr rijn „moiciten" oiifviing -da „de tective" flO.OOO van de MÜ1- Een de!ide gedeolte van de pan tij' Jtwam temslolte in Maart van het vorig© jaar via den par-tiaulier-en dotec'tieive- bijde vej zakeringpmaatedhiaplp'iiicn terug. Toen kw am in het begin van dit jaar nok Weer v>a den deteétivo J. het itsyeod© pak' scliilderijen terug. Door de verklaringen- van den det-ootive J. tege-nO|Vler de variza-' keringsimiaataohapplijien hoopten de bewijzen tegenover -den kasteelheer zich ppl tin Dinsdagavond helsloot de juiStatie haar laatste,n slag te slaan in dein vorm vap d© arrestatie van O., yrel-ke- heer te 'g-Gwa- vemha-ge kon wior;dgn aaingahouiden. Aanranding. .Woensdag,1 avond 'liant is in de Kasperein- slraat ta Spokho'llz'eirliieicüa-iKeTifli'laid© ©(en huiswaarts ke«r«nde dienstbode op korten afstand van de ouderlijke woning,, door ©en lonhek'anid gab'levein individu aangelvlal- lem ,'op den gnonid gqwior-pian om mishan deld. Da aanvaller stak 'het meiej© ©en prop in dan mi-omd, 'Zopdat ze- geen hulp kon aioieptem. Bij' hat naderen van ©an wielrijder liet da man het meisje l'ois;, wierp haar bcben- taiseh iw'eg -an veadwlaen Epttoirloiois! in liet veld. Aanstonds w'elrd iaën |Oindeii"ztaak inge steld. Branden te Wiaa-jVjifk. Gistermioa'igiein ongeveer 7 ,u|u|r is- brand omitistaan in d-a gnoioita boerderijvam dan heer H. ViOE, te Drongelan, bij iWiaal(wij!b. In korten tijd iStond heit. huis m'et aam1; gebouwde schuren ,en sitaUen in licli'tq laaie. Die- braindweiea' kon piel® tegan hielt vuu,r doein. Alleis, landboiulwpmoidluiatelnl, laiidbouwmacli-inies ©n huisraad, iwtelrd ©ein priooi der vlaiinniein, Benig© kialvqneinom varkcins kwiamien i,n Ja vlaimmiein lOim. Da oorzaak van deai brand iis om,bekend. Ass.uran'iie delft sleriits g-edcielitelijik die ech-ade. Voorns is Donderdagnacht brand oint- staain in do- ischoenemifabriek van dm heer C. Wilmaait to WieiMwijk. In ©en oiogem1- bliik itijds stoind heit gaboulwilje in licht© 'laaie. D© bnandwaer iwfet de aangrenlziendia 'Wiqonliualzen ©n een .yo-l-kslog.am.'em't ta bie- hiouidan. De ooriZaak van den, brand is onbekend. 'Verzekering dekt de schade. BiOiodel'iJk ongeluk. Op de vla,mabeaniovenfaibriek Renkinm van. dien bear Ai-dëniS', te .Woganintgcm, is 'Vriidagtmiorgicm te 11 uu,r da 18-jiairig© arbeider H. Dqrkisen uit Hateren bij hielt losmaken der lorries-, Vaanmeda grond wordt verzet-, tussabem de lo,rrias gevallen, zoodat hij (j«n ^aheelen train over- zich heen kreeg, j D-e jongen wias pp. slag dopd. Geweldige sii'iirbi'and (e H|eliiiond. G-isteaiayooiid lOirnsfn&eikls hjalf elf is bond ontsibaainin ©qn gnopta hooi- en stródlqoids aan da Euid Willemsvaart -t? Jielonom-d, leigendoiin van dein N. O. Bi, laf'd Hiclmond. In -die loiods, welk© afhoiatinggn had vam CO hij 17 nieter, 1-ag qirca 250.000 Kg., efcroio, ppigeislagen, Waarin hq't vuiur gretig voiedsel vond. In enkel© mingitem 'v'er- Bjjineidde het zich over- het gdhietele pand. .ira brandweer, w'ellee ni|qt|tqgenistiaiande d© mees'te lediein verbleven opi aem aindiar punt der st-ad, Waar tqr gedagemliieid van da .Willam de Ziwijigcrherdeinking een, griopit vuurwerk 'wqrd afgeisltokcn, vrij' spoiedig maruwnrig !w|ais-, qp'aarda zidh d-a moeite .water in de v'laimim-enaae te 'werpen ein begjerkte izidh, tot bat nathouden xan helt op lenkale meters afstand Bita.anide hoofd- igqboiuw van den N. -O. B. De igeheele silrjoploi'tds brandde- uit, waarbij iopik ©en bo,,.iper-s ter waards van ongevqer föOOO vtrioirem ginig. Hiet ,uit asbeist oein ijzer pungelirokken Êeibo-uw is eveneens griojoitanidaejls vqrini-el-d. erzleke'ring idebt da schade, die ong© veer 1' 15.000 bedraagt. AutoHangcluk 'Uj Eindhoven. IWie-deroan beeft'pjpi den '.Wioivendijk tua- ^öhen Eindhoven cn Nuenen lengovolge van den isjlochte toestand, waarin dit weg gedeelte verkeert, eem auto-ongeluk eén slachtoffer geëischt. Wjap het de vorige Wek ©en boerenm©i.-jje, dat hief bij een aainrij'ding het leven liet, thansl is het Elaehtofï'er pen 27-jarige gehuwde paar- denkoiopman uit Eindhoven. Deze, H. ,W|. R. van [Wel genaamd eai wonend© in de Laagsitraat, is in het bezit van ©ein oude personenauto, wiaairnee hïj' wel eens toch tjes doet. Daar hïj echter geen rijbewijs 'heeft, Werd hïj1 clan vergezeld "door dan 23-jarigen D. j. J. Verqpaget, ©an werk- looz'en chauffeiur, die ook gistermiddag van de partij Waft Toen beiden te Nuenen waren, isjmeg van Wiel d-a waarschuwing om via Epklart naar Eindhoven terug te rijden, in den Wind en zeade: „Ik k'ieq den betonweg". DöZe wpg intrekt zich vut tussohen Nue nen en voormalig Tongelee onder Eind hoven en ig 'tot- de biuu.rtscihaipi Opwetten zeerg oed. Daarna ecliter jkpmt het ge deelte, de- Wplven-dSjfe! "genaamd, dat over een lengte van 100 a 200 meter vol kui len is. Toen de auto hier m'et ean snelhsnd van ongeveer 45 K.M. pe,r uur overheen reed, werd Verqpaget bang vooir ongeluk- kan, ti-a-ehtt© hef, gaspedaal te bereikten jen greep, toen hem dit niet gelukte, z-elf licjt is;tuurrad. Op dat 'aogenblik echter k'wam het auto'tjo juist met de wielen in een kuil begon hevig te fingeren en vloog in volle vaart tegen een lantaarnpaal op, die af knapte. De Biuto werd vernield. Verspaget bleek vrijwel ongedeerd, doch van Wel bleek een zMare hersenschudding te heb ben aq)geloiOipen, waaraan hij' ha ejnkele minuten iq -overleden. De piolitie nam het lijk in beslagcn stelde- éen uitgebreid onderzoek in. De werklooze chauffaur is na verhoor op vrije Voeten gesteld. Be vervalscliiugsaffaii'c te Diriisland. Epigisitea-e-n heleft d© rePhthanlt' lp Rot- tlerdani den makelaar W. J. N. te' Midde-1- harneis .en den landboulwer H. P. te DirkV land, -op- vrije voëten gelsteld, wlelkq pierslQ- nen vérdaaht, werd-em batï'okkiein te eïjin hij- di© verv-alschingsaffadre t-e Hirksiland. De landarbeider L. en de tim-mennan Lt., heiden uit Dirklsiand, blijven ©ch-ter in verzekerde beiwaring. Hat onderzoek Wprdt voo.nfgezel. Oriwicer. Eergist©raVomd oimstteak's 6 uiuir pntlas't- t© zich bovein Venlo ©en oaWeergepaard gaande met een fikböhe hagelbui, wleilkc 'Ongieveer ©en half ufuir duurde. Op' somimb ga plaatsen lagen de grove hagelkioryells centimeters dik. Op tal viarn plaatsen' ia belangrijke ecliade a,an de te velde staands jonge geiwassen t,oie|gebra,obt. Roodvonk'. In de infanteriekiaaerne te Veinllo' is 'bij den dienstplichtige R. H'. uit Rotterdam ntiodvomk geoopsitalteerd. De patiënit isniaar het. s'teidelijk -ziqkenhuis gebraöht. De militaire lautoriteïtem hebben uitgebreids maatregelen genomen oni uitbreiding der &kta te voiorkomen. De kamers, iwaarop d-e- lijder vertoefde ©n welke doior iqen 40 soldat-em, hoiofdzlakelijk uit Riotterdaim. ©n 'Omstreken afkomstig, worden be'^xxnd,. rijn 'geïsoleerd. Tot 'duisver iis slechts één geval geconstateerd. Brand te Amsterdam. Door een ondeugdelijke slang ;v,an ©en gascomfoor i3 eergistermolrgen in hot keu kentje oji de derde ©tag© van piereieiel Le- 'IJelstraat 57 te Amsterdam brand -ontstaan De hciWoons'ter liep in allerijl d» tr-a.plpien af ©n maakt© -opi sta-aat -alarm. De brandweer, die sploedig tg,r pjaatsa was, had zich, behalve met het bluisBelhings Iwwk', dat vlot verliep-, be-zi-g ,t© houden met een vrouw ©n een 2-jarig kind, dia c,p de vierde ©ta.g© te bed la,gen en door den opstijgenden nook bewuisteloos. waren geraakt. Bei-den werden beneden voo,r een geopend raam bijgebracht, waarbij' ppk peaaoneel van den gan-eieskuindiigen dienst assistentie verleende. Ito keuken is yrijlwl&l witgebrand; da d ia,ronder ge-legen riiimiten klrageln- 'Waters ecbadie Ongclukklcn. Te, Arnhcni is een diensitiplichtig soldaat van heit corps rijdende artillerie uit «en der ramen van do. WjjlLemsklaiZ'eTna geval- te.n. De soldaat, de ong-eveer 2Q-jarign A. J. K.afkomstig uit Nee-de, Werd in jleeir- niaweUkeiKlen to-e-qtaind naar hat St. EjM.-* so.beithg.ast-huiis te Andieun -gsbaiaehlt. Gisteren is in de Mark onder, Zev«nr> g^n do. 23-jariige echtgenioote van Y. R, t© 'watej' geraakt en verdronken. Na cnlk©- le uren dieggen is haar lijk opgehaald. Btlastinggeld gestolen, In den a,f|gcl.ooip'en maclit is er inge- breken in het, belais,tiaigkantoor 1© Eyreux1 waarbij ruim vier millioen fbank aan be lastinggeld is gestolen. Die direetejur van hiet belastingkantoor, die met zij'n vrouw in een narist het loaintoor gelegen kamer sliep, was door de inbrekers' -opigesloten- zioiodat hij niet handelend kom optreden. De, inbreker® verdlwencn met ©en auto, zlonder e-en sploor achter te laten. EJea raadsvergadering yersteiord. In Stein (L.), dalt lianigzarniarhaind cein benachten naam heeft ge-kreigein iom zijin limdr.uchHg© raaidsverga,delingen, is 'het dazei weelc gebeurd, dat een uvlelthou-der in aaingvschoten toiasband in de raadSverga- deriiig kïv arn aijl p-ermitteierd© liet zicli zélfs om in hiMttdsïn-oulwon te vett-schijnen «n begon di rect zich in da dqbalten .te miengan. Hïj .sloeg, vertelt m'en aaji ..bet Hamidelslbllad,. met 4© vipiston pp' (afel en ftitjte ,in min der parlementaire beftvtaoirdingie-n begcbul- digingen aan het adres va,n de raadsleden, dein burgëni-oeaterook de pastoor iwiqrd niet verschop,nd. Heit. liep ten slotte, zoo- hopg, dat ide voio,rzdtt,c-r d© zitting Bldhorftte. De wjet- houdcr gi'mg been, maar keg-rd© ©ven lartiqr terug ©n bet spelletje begon optaietuiw, in nog, ve-ël ergeren graad. Ten slofte deed de voorzitter- het vopr^ stol den juis'tveristoordelr dopr de plolitae te laten veotwijdeire, maar dat voorstel vond 'geèn meerdarheid. De burgemeester gieiaqtte daarna den veldiwachter den dronken wethouder [udit de raadszaal te Zetten. Met -gropte moeit® lukte dat. Wat later in den avond Werd de Mete houder ter o-nltnluiohtering ini lwt, arres» tantenl okaal opgeborgen Dc overval in de Mxret,akst-raat te Riotterdain. T|Wec van de drie arregtiantien die aan- gehouden 'werden in verband mot den overval op een winkelierster in de Manq- t'ak'strfliat te' R dam hebben ©en bekentenis afgelegd, n.l. L. D. en G. K. De mam, dia als de hoofddader wondt, baschoiulwÜ, O., blijft nog ontkenimqn. De drie mannen zullen naar het huis van bqw-aring Worden gebracht. Onrechtmatig steun trekken. De 35-jarige metselaar HL t,e Haar. leim, die nog .wierk' ha,d, kwaan ongeveer can jaar geleden op' heit zïjlnis inziens lumimeiuize idee om van de crisiqo-misitan- dagheden gebruik' t© maken en andere bronnen van inkpimstein aian te bonen. Hïj! be-sjpirak deae ipangelegienhei-d met riiln- ©a," teoion. Tusschem arbeider en patttoon, den 41-jarigen ®choiOiiislte<envqg,e.r P., wend mu overeengekomen ,dalt 'de ©erstc ?jiob nis Mérkl-oozi© zou aanmelden bij' dqn gameenr telïjikein dienst van de Werldioo/heidsibeetrijh- di,ng -en toch bij helm in dieinsit zioiu blijven, Waarbij bij- elkqn d-ag gelegenheid kreqg te gaan sbampielen. De jipb'ronigqt zloju vftrdeeld Wp-rden, D'e cont®ol:e, van gem-eenibe|wteg,e gaaeesEnid had echter 'to't gevolg, dafde mian dazen dagen in den val liepi «n Wer d a.angelhoiur dien, ,ev,©na.ls zïj'n Weiinig scruiphleiuz© pa1 troon,. Beiden zullen terecht staan. Jf- IWegems ver-dniuslteiiing .en P. wegens heRnfi- In totaal Was ongeveer f 500 onrieOht^ftftg ontvangen ,ein verdeeld, looipend ovier1 «en, periode van 30 wekëh, I Nogmaals de affaire Lindbergh. Bij! -d© voortzetting yan d-e opliobtings- affaire Wlateh, 'die- in verband staat met d© ontvoering ya-n h-qfc kinid Van Lind bergh (naar aanleiding waarvan een z'ake* na Gaston Means ©n Normatn1 Wjhitaker geitii-aoht haidden mevr. Evelyn Wlalsh M-dLe-an opi te lichten voor 35.000 doRar ondier toiazqgiging )iaar te zull-en modgdiaer Ie-n mededeelen wa.ar liet ontvoerde knjaap- j© izich bevond), verklaarde McLean vlpor heit gerecbtlshof t© Washington, dat Irij: d© itiwte© mainn-ein-, di© het land va,n de Lind- bergb'o hadden ontvoerd ©n dood achtër- g'qlatien in d© So.urland Mouiatains, in Naw

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2