.V. TE GOES RICHTING S RECEPT ,Vorststr.88,Goes Iirin- NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND A.G.VAN DER REST Eerste Blad Overspannen iar dan van BETUWE» Iil, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS 'Jl EHjtentoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Tl Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS I vak OVER DE GRENZEN SANATOGEN MIJNHARDT's li justitie te Middelburg I ;-en alben f 40 boete of Il' van het 'O. M. bij het Ij Oos|tbjurgheeft honger, ■end! tegen de vonniaseln |.rechter te Oosjtburg in u, wlaprblijl verdachten ten-laispiei-gefegde over* eele Berichten gebruik te Ine nieuwe ,50 p. jaar ievelend, W. JOOSSE. abletten fluenza PmST8 todl niet minder fpL fl BUITENLAND DEPOT VOOR fl BINNENLAND ZENUWTABLETTEN Ji. dito; o.p. fl UIT ZEELAND MIDDELBURG ÏHE COURANT landbouwer, Koewacht p ■aar, melkveehouder te llandbobwer te S|t. (lan* Ie P., 63 jaar tg Ciinge; 37 jaar, landbouwer te landbouwer to St. ^ant I ai®- Igcr beroepen. C.L'i.-jis - Vjajrfk ens'w et zijn ontslagen van rechts* 3e B., 39 jaar; A. v. P., t1., 67 jaar; C. O. de J., 42 jaar; O. C.', 54 jjafrriS r; A. V., 49 jaar; R. A. 1 bouwer.^ te Kede|J,. de 52' jaar, landbouw-ers j., 48 'jaar, Werkman ba 46 jaar, landbouwer te I 37 jaar, landbouwer te l-RUBRIEK q] r Phohi 'voor <Ie Missie» I-nemen, ligt het in de bes In K.R.O., om binnenkort (Zaterdags of des Zondags ■sender te Huizen op 16.8§ I. golflengte een uur radius liaan verzorgen, geheel ten Nederlandsche missiona* J-K. missiegebieden. Onder* In nog ga.ande, o.a. met de van het buitenland op den Gulden. (verneemt heeftde officier; Amstea-dialm aan de hoofde |tie een diepgaand onder-, pn 'in verband met in den. doken, berichten, volgens Jteniandsche elementen aan* ondernomen op de politie tlden. de zware druk weg te Ibaart en uw geheele gestel Ijnpoeders van Dr. J. B. Jiar bij HH. Apothekers en If. B. moet aanwezig zijn. Men lette vooral op den- naam Sanapirin daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en vervalsching. Prijs 40 en 75 et". Proefbnisjes 25 ct. By Apoik ca Drogtatr*. 3 NUMMER 57 ZATERDAG 13 MEI 1933 29ste JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GRQOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen .Wieekrevue. In oen rede: over de ontwapening iu het Hoogerhuis; verklaarde; Lord Hails- ham, de minister van ooplog: ViiMAOiyi: Duit-schland niet ónze voorstellen voor toch, zou weigeren deel te nemen aan det besprekingen, of de, ontwapeningsconfe,- trentie -zou verlaten en dus ons aanbod verwerpt, dan zou het daarmee de ver antwoordelijkheid voor alles, wat daaruit kan volgen, op .zich laden. Wlij! Tropen nog dat Duitsffhland de houding, die ons jredelïjfc lijkt, zal aanvaarden. Indien Duitsichland de conferentie verlaat, zo»- iden de andere mogendheden ernstig mopl- ten overwegen, welkie weg ingesjLagdn 'dient te worden. Zonder met mijh col lega's overlegd te. hebben en dus persoon lijk sprekende, beu ik van meening aldus Hailsham dat het juridische gevolg Zou z'ijii, dat Duit-sjchland aan het verdrag van Versailles gebonden blijft en dus, dat elk'e poging tot herwapening een inbreuk op dit verdrag ziom beteeke- 'nen en de gametics van het verdrag noodig zou make'n. Het zou dan dus voor 'de buren van Duitsjchland peer moeilijk zijn om eenigen maatregel van ontwape ning te aanvaarden. Ik' -"twijfel of1 de andere mogendheden het redelijk' zo-udep. vinden, wanneer men "hun vroeg, waar- izïj1 bereid zijn op den Weg der -ontwapel- ming te aanvaarden. Ik twijfel of de an dere mogendheden het redelijk1 zoude» vinden, Wanneer men hun vroeg, waartoe toj bereid zlij|n op den weg der ontwapen hing, indien D-uibsphland verklaarde: „Wij -ontwapenen niet, wij1 Zullen niet ont wapend blijven, noch een yerdrag slui ten, dat gij1 VerkieSt; wlij' volgen onze» eigen weg." Ik ben van meening nijLj- dus Hailsham dat dit teveel, gevraagd EOu z'ijii van den goeden wil en het geduld van het Fr-anslphe volk. De donkere bedreiging in plez'e woor den -zal niem'and ontgaan en de D-uitsehe 'politici het allerminst. Toch ziet het er thans, niet naar uit er wordt reeds onomwonden gesproken over de misluk king der ontwapeningsjc-onfereptie dat 'Duitdchland -zlal inbinden. De staatslieden zouden liet misjschien nog 'wel willen, «naar een volk' dat èen nieuwe richting Werd ingedreven met knetterende woojrden en schitterende beloften, wil gewoonlijk niet van gesjehip-per weten; het eischt liet heldhaftige gebaar van zijn leiders op- straffe van ongenade. Men zal zich mis schien afvragen ofhet niet - erg-oai-echt!- va-ai'dig i^, dat men zich zoo- vertoornd Jmaakt over de sabotage van D-uitsehland ter ontwapeningsconferentie, terwijl men het gesjikt heeft dat Frankrijk dit voor heen toc-h geregeld deed. Voor die vraag i^ reden, alleen moet toen niet vergeten, dat achter Frankf'ijks tegenwerking in hoofdzaak d-e Vrees; voor een aanval -stak', terwijl men achter het drijven van Duits|dhland het verlangen naar een aanval vermoedt. Mogelijk is dit vermoeden -onjuisthelaas doen de nat. soc. heethoofden alles om den schijn tegen zich te krijgen. Over de -crisis is geen kwaad genoeg te zeggen. Een voordeel van de ocöno- toi^che ellende is niettemin, dat zij1 op 't uitbreken van een nieuwen grooten oor log remmend werkt. n "i Gandhi is; weel' ga,an vasten en de van het uitgemergelde manneke a ets onheilspellends ;over den f1] laatste maanden leek zijn nv o tanende. Door z'ijii gevangenschap geisp eerd leek Hij' minder gevaarlijk'. iVoelde de mahatma dit zelf ook? En is zijn meuwe vlu-cht jp de versterving een poging zijn oude macht o-p- de Indisphe volksziel te herwinnen? Of is de ophef- v.f./fj1 het ontwrende hagte-stelsel wsfr- kelijk de eenigsite mzet van zijjn geeste lijke hongerkuur JWSj Weten het niet. Engeland' ejddert 'echter en gaf z'ijh gevangene onmiddellijk' 'Me vrijheid weer. Het kent de propao-a'n- «Uistisdh® kracht 'van êen als martelaar beschouwde volksmenner en wil 'die fffi- voorbaat verzwakken, intus^chen van harte hopend dat Gandhi's 'intentie niet verhoord wordt. De verdeeldheid van het ■volk in Britsch Indië is Engelands eenige 'las zich (jaaa. baande te houden. Jf00-? dan Volk'enbbnd w-a^ altijd nog 2i-ve~ oerbied, dat zelfs de staten, die J a<ivest brutaal schonden, het niet ka tr i n 0a ^fhteel den oorlog aan el- It'pTim'-6 v.erhlaren. Men vocht zopder die E'taat (in^n^i6 Z-fmerikaan^he dwergr ■schoener althans) heeft de stoute .krijg verkl-ifS' ïPhifea en Bolivia den het' recht om^t' Yel'fen,>ond heeft nu Sancties toe te^11 -cmtrauwe lid alle ^GeneveV^^1 daartoe Üe woesjte Gra,„ pt' Dlt grensgeschil om 1 «ran Chpwo, acuut geworden om-dat de twee groobe olie-ma-absichapipiijen er interespe bij, hebben, is niet van dien aard, dat men er, zonder zich belachelijk te m-akëh, zijiï hand naar kan uitsmelten en bovendien w'eet iedereen, dat nie't Para guay doch Bolivia, de onwillige 'hond is, Waarmee men sf-echt hazen vangt. "V oor Bolivia beStiaait in Nederland een z'eea- groot-a belangsltellipg, Wette z'n- oor sprong vindt in hst feit, dat aldaar gen b-loeien-de Neidea-landsdh-a k'ojoui-e i& ge; vtsbig-d. Bolivia beizi-t niam-elijlc lüjke tin- mijne», -welke bij-na alle gilxpilodbeerd Wiordem. onder leiding va» Nederlaindisoh-e mijn-ingenie-uirs. D-r. K-ramls, da oud-mi», van Wbtbetrsba&t, was Ja sti/rihte-r -yan da N-edea'lan-dsehe kioionie in Bolivia- De-z-e iwas toiautea-tijld wericziaaim in Chili, -waar nij yerschillsuida havens ha-d o-a-ngelegd en ai spoedig wia-s 'hij jd-aar bekend als iema.nd, die- groob gazlag in inigemieuits- De Bodjviaausdhe mijnen Wa- )te»ldoel-s eigendom van Ohi- .itisdh-aippijien,. Dieizie vroege» M aan dr. Kraiuis, ,of bijl pielt êenige flinbe Neidcrlan-dsch-e ihgenieiurs »a-a;r Bolivia wiilda zenden, die die cxpLoitatae diaaa- ter- ddega beo-hand konden mietmeto. Dr. Krans lieib eenige pa® ai%e®t,adieerde loiju-inlgam- euirs uit Detlfit overkomen ,ejj n-a verloop va» -eenige jaren had zich in de mijlnsbad Orun -een heele k'ring gervoa-md van H-ol- 1-andsch-e ingendeiuius m-et. hum ge-z-innem. On-dea- hen bevond zich de tegsmlwD-ordjge Diel-ltsche pr|0.f'elssor Grondijs, die zich vooral verdi-eoafceiijik heeft, gemaakt met heb bestudeenan van onibepeykte mijnibo-uw- megelij'khede» in .dat; land. D-e mijniem van Bolivia -zijn buitein-gelwio-on rijik aam kost bare miner-ale- sdhabte-nm-e-n vindt er behalve tin nog .go-ud, zjlver, koper, 5'acr, zink, nikkel, arsenicum, wolfram, salpe ter, borax, aluin, Zwavel, asbeist, site-en en -brudn-kiolem. De pro-duictie va» tin is .echter wel de voiornaa-msfce-. Bovendien vindt mem in de O-ostdüjk© streken van heit 'lan-d uit-geb-redda steeuk-'oolge-biedie», wie-lkg echter in hoqfdzaiak nog. -on-iOintgp-nmem z-ijiu. Sp-oorwegen zijn er in Bolivia slechts Weinig. De verbinding busschem de ste den eu dorpen wordt slechte e-einige male» per iwe-ek t-o,t stand gebr-acht. D-e hoofd stad La. P&x he-eift teigenw-oordigieiem reohtr slre-eksche verbi-ndin-g .met Buidws Aires. De -bevolking van Bbliyia, is sle-Chts z-eer gering in aantal em- dit zijn no-g de meest Noord-Ameri-kanen eu Ehirotpaam-em. De me-erdorheid-van h-eit volk bestaat nog uit ■onveTvalscht'e inboorlingen, afstammelin gen van de groote natie des Gollas, die oorspronkelijk a-a» de In-ca van C-u-aeo onderdanig Waren. H-et meerendeel van hen werkt in den mijinbouW en leidt een armoedig besta-an. De blanken zSjtn mees tal werklz-a-am als officieren, ambtenaren en advocaten e-n .ook' zij moet-em zich meestal met een gering .«salaris tevreden s-tcllen, daar .8,0 °/o van de ink'omisrtle'.n van den st-a,at zijln verpand. Van de- res- teerende 20 o/o moet door de- reg.agring alles wioxden betaald, h.etigeen nataurlïjt met zich brengt, dat er v-a» eem -geregeld staatkundig- leven geen sprake .is. Hier door is het dan oiok -te verklaren, dat er zloio- vaak binnenlaindisbhe tlwist-en c» opc atan-den vo-oi-ko-men. Bio-livia telt 2.800.000 iu-^ioners en Par ragua.y 850.000. BELGIE Valmaclitenwet aangeiinmcn. Na omgev-eer dertig u-ur 'geizetield te heb ben, heeft de Belgische kam-er gistlera-vo-nd de vplm-aoht-enweit gp-edgek-eurd met 96 stomme» (Kaïtholifeken §n liberale») tegten 82 -stemm-en (so-cèaliislte», fromtare em een 'liberaal) ©n dirie pnthou-dingiem (lib-eflatliep). DUITSCHLAND Een wwlcverschaffingsplan van Sieldle. Het bondsjorga-an va» den Stalen Hiel'ml doet naar Wiólff meldt, med-edeelihge» over vioonsjtellen van d'en ï-ijksministeir van arbeid, Sialdte, volar een werkveri- elchaffingsjiTogram waarmede niog in 1933, het eersjte jaar va» het vierjarig plan, een beslissende aanval op da werküposheid zal gedaan worden. IWanneer 'volox de uitvoering, v-an dit plan een crediet va» ongeveer D/a mil liard mark wordt verleend, z-ullen nog dit jaar 700.000 werklowzen aangesjteTd kunne» worian, die dan een jaar lang arbeid zullen hebben. Aan het holofd van het werkversjchaïj- fingsiplan, staat de kolonisatie in elke» vorm. Daarom sftc.lt de minister voor. iu 1933 tenminste 100.000 kolonist en verblijf- ven te bouwen. D-eizie mlogelijkheid mag niet mislukken door moeilijkheden teD aanzien van de verschaffing va» grond. Op de tweede, plaatsj staat de opleving van den wtaningblouw. Om den na de opN heffing van de huurwetten in de ge meenten ingetreden noodtoestand te ve£- betelren, moeten middelen besjclhikbdar ge steld wöirden vwor den bouw van nood woningen. Ook moeten verder bbuw'credieten ver leend worden. Daarbif het ook noodig -cultureele gedeukteekrene|n van het Duit- e.ehe verleden van groote k-unstwaarde t« Ass. APOTHEKER LANGE KERKSTRAAT- TELEFOON 168 GOES Geneesmiddelen, Homoeopathic, Verbandstoffen Bandages Buikbanden, Breukbanden, Spataderkousen, enz. Toilet- en Ziekenverplegings- artikeien, enz. enz. Wijnen, Limonades, enz. redden. BlijtzJoude'r b-elangiüjk zijn de wie-rfcver< islcihaffingsmogelijfkheden pp luet ge-bied van het verkeerswezen bij de riij'ksspoiorwegiej» en den aanleg va» wegen. Bij de uitbrei ding van de kanalen moet men eenige voorzichtigheid betrachten. Reeds in uit voering zijnde werken mioeten natuur lijk voltooid vtyrden. D-aarouder ]>eho.o- ïen liet Mittellandkianaal eu de regul-ari- s-atie van de OdeT. Op het gebied van den landbouwi zijn 'do groote mogelijkheden blij1 verre na nog niet uitgeput. In verband hiermede sta,a» de werkzaamheden tot regularisiatie "der Duitsche rivieren. Voorts wö-rd-en in het programma genioe-m'd uitbreiding dar ge- meentel'ijik-e bedrijven, vernieuwing vau do Duiteche koopvaardijvloot en "bevordering van export iopdraphten aan de D-uitsjch-e industrie. De- beslissende, moeilijkheden liggen in ■de financiering. De plann-ein v.an von Pa pen en Ger-ek'e voldoen niet mear aan de behoeften. Men zal moeten onderZoek-fjn of de 'credieten in alle gevallen voldoende izïj'n en of niet in zekere mate a,an de -uitvoerders van de werkzaamheden voor schotten -of ten minste eradie-tlfaöiliteiten verleend moeten wiorden. De rijksminister van -arbeid heeft reeds eenigen tijld gei leden op de nioodzakielijkheid gewtezen, de noiodige middelen voor de werkverschaf fing door een binnenlandsdba deeming te verkrijgen. Dezei gedachte wordt in het plan naar voren gebracht. KORTE BERICHTEN G.oea-ing heeft onverwachts den Djj-ib- echen Rijksdag t-egen Wpensida-g ,17 „Mei bjee-ngeroe-pen. D-c agenda 'liuiidt: Rje(gleie- rinigisverklaring pyeir de p»de|rhia»-delingieln te Genève-. 1 1 Dank zij Henderson's bemiddelings pogingen is vqor helt -oiogenMik1 dein -bre/uk of langduï'i'ge- verdaginigdea' o-nltjwaipiaeingte- Venneden. Toch lijkt milslukiking Beker. De Vplkeinbo-ndsraad kojnt- Maandag billeen tier .behandeling v-ain da ooa-logfever- klari-ng van Paraguay aan Bolivië. Peru e-n Columbia zio-u-de» ovenee»- gekomen zijn onderhandeliuge» te pptenle» over het conflict in-zlak'e- Leticia. i De finantieele toestand. In ee» onderhoud met minister Dg G-eer over het tekort op den geiwonen, dien-sjt volor 1934, heeft deze verklaard, dat dit volorloopig op 122 millioen ka-n worden geraamd. De kabiuctsl-fomatic. De ,)S|tanda,ard" meldt nog, dat dr. iColjn naar aanleiding van de uit de frac ties ontvangen antwoorden Woensdagmid dag de besprekingen heeft voiortgez'et met de leiders) van twee Kamer-fracties, ter wijl h(j eergis(termorgen nlog met den leider eemei- derde fractie overlj(g heeft gepleegd en ook 'nog een vergadering' van de antirevolutionnaire Kam-erclub' heeft bijgewoiopd. Daiaxna. z.-ou dr. Coliijh z'jjh standpunt definitief bfepplen. j Na de korte Kamerzitting v-an gister w.as ar wederom vergadering, van de ka tholieke fractie. Het hardnekkige geruohit liep, dat de poging om een kabinet, fiteu- nende -op Vijf paa-itajen te vormen, oï- echa"» .daar d-e» banma-t-emr b'epino-efd, mis- lujkfc was. He,t is te hopeu dat de heer Colijm iu da-t geval moge slagen in de yiorming va» -e,en parl-ement-air k'abin-elt -c^pi ande.re baai-s. Jlri-igend conflict iu den laudbonw in JVjcist-Brabant. Met betrekking tqt het dreigend con flict in den landboulw in. WeiSb-Nooird- Brabant, k'an jvprden miedegedesld, dat. de Wea-knem-erls-ioriganisiaitie te Fijhaiert en ,ta Wffllemstad, zich ajsimg tot -arbitrage -be reid hebben verklaard. Katholiek Film Front. Dezer dagen heeft, onder leiding van prof. mr. Wl. Plompe, te Utrecht de op- richtings|vcrgadering plaatsgehad van de vereeniging „Katholiek Filmfr-ont". Deze vereeniging sjielt zich ten doel het maken va» katholieke films, katholiek vau inhoud en verantwoord -yan vorm; alsjnede, het stichten van Jn tijdschrift on liet vedtige» van, een distributie apparaat. Voorloopig zal het K. F. F. een Neder- landsch karakter dragen. Metbertijjd ech ter zal getracht Worden, de- kathiolieke filmbeweging internationaal te -organisiee- ren. Lid van de vereeniging isa^n Worden ieder Katholiek iof niet'iKatholiek', die door het bestuur wordt tio-egelaten. Het bestuur is gevormd dio-or Be-rnaild Verhoeven, voorzitter; J". van Vondoren, eerste -secretarisA. van Homburg, tweede «secretaris; Ja» D-erk-s, penningmeester Irma Meijer, Kee^ Spiering, C. Vos, leden Bet conflict blij dc K. L. M. Men verzoekt ions te melden: Niet alle vliegtuig-b-eis|tuurders der K. L. M. hebben hun onfcsjlag tegen 1 Juli iugediend. De vliagtuigbeatuurders Aler (chef vliegtechnis)cli-en dienst), 'Van Dijlk, Sleholte, Soer en Viruly, en verder de pus- aangestelde vliegtuig-bestuurders Krenken, De Graaff -e» Koioper, hebben hun dienstverband met da K. L. M. niet 'opgezegd. Nerveus, Oniiustdg ,en Slaiplgl10'015!- Gebruik hiortegem de 'Z -enulwi- Ötdllemda en Z-enqwistarklanlde Buisje 75 oil. Bij Aploth. en Drogisten De vliegtuighesrtuurde-rs hebben alleD bij hun i n-diems|t-treding bIj de K. L. M. een overeenkiomgt geteekcjid, waarin ver- Wezen wordt naar de cioms|ide-rans, het reglement vli-eigtuigbe«|tuua-ders vooraf gaande, luidende: v „De Koninklijke Luchtvaart Maatspli. vo-or Nederland "en Koloniën N.V. heeft, overwegende dat "de aard-van het bedrijf der vennoiotsphap medebrengt, dat het ongestoord en regelmatig, vooi'tg-aoag; moet hebben en 'daarom ee» collectief stilleg gen doior de vliegtuigb-esjtuurders van den liun opgedragen arbeid al dan niet na h unnenzEjidsj de dienstbetrekking te heb ben doen eindigen - niet kan wiorden geduld, vastgesteld het volgende:" Ieder vliegtuigbesjtuurdei- heeft indertijd persjoonlijlk verklaard en mtet zijn hand- tee'kening bekrachtigd, dat hïjl deze con siderans kent en die-te juist acht en zich' daarnaar zal gedragen, j De K. Rl. O. op flen Pkolii-zcndcr. Den 24en Juni a.s>. zal 'de K.RiiO. via den Phohi-k-ortegolfzender zijn e-erste programma geven, speciaal bestemd yoor de Nederlandsohe Missionarissen in de Missiegebieden over de geheelel wereld. -E-n het ligt in het voornemen, om daarna elke" week een Hergeiijkprogramma, te verzorgen, z,oo-dat de NedcTlandsche piriea- ters- en religieuzen in de gelegenheid wor den gesteld om voortaan ééu uur per iweek het contract met heit. Moederland te onderhouden. Want de samenstelling van deze uitzendingen Wordt zóó gek-ozen, dat behalve -actueela mededeelingeta. van be laag vqor de Missionarissen, een samen vatting zial worden geboden van de voor naamste geb&urteniss'en op go-dsdienstig -en maatscha-pppelijk gebied in Neder land en daarbuiten, terwijl ter afwisseling, •een met zorg gekozen muzikaal programf ma zal worden ingelaseht. Vanzelfsprekend is dit nog slechts e-en onvolledige omschrijving van het karakter der uitzendingen aan den vqoravond van de eerste; immers de toek'omst|mlogenjkr- heden, welke hier liggen opgestapeld Zou den slechts vergelijkenderwijze kunnen 'worden afgemeten naar de geschiedenis van den K.R.O. in Ne-derland, sedert de aeveujarige periode van z'ijn bestaan. Denkt men zich n.l. een oogenblik 'te rug iu den tijd, toen een K.R.O. in pnls land zich nog een weg moest beginnen te banen en de beteekenis van deze» om- -,1'oep ;op dit oogenblik, dan kun me.n slechts bewondering hebben vo-or het krachtige vertrouwen van den p-ipnier, die alles visionair -overzag, doch, slechts begrepen door weinige zijner tijdgenoot-en, pas veel Hater in deze overtuigde en even enthiouj- siaste medestanders vond. Zeven jaren geleden kón in Nederland niet geheel wior- -deu overzien, w'at er op- geibied van radio-- uitzending met name in haar uitwerking 'kon wiorden bereikt. En zo-o ook h ier, staand© voor de eerste uitzending, bestemd voor de Missies, is het bij h,et vele enthousiasme, dat het durvende plan van den K.R.O. reeds ont moette, onmogelijk te bevroeden, wat hier uit aan ontzaggelijke goeds kkn groeien vo-or lion, die terwille van ande-ren Va derland en familie verlieten, doch die op deze wlj'ze thans in de gelegenheid komen, de relatie met Nederland te hernieuw®» en te onderhouden. Men kan over de waarde- van radioH uitzendingen, bestemd vo-or de verre lam den, waarin de Missiegebieden gelegen zjijn, verschillend oordeelen, "maar, wan neer er voor de Mo-sclon-zenders alles aan gelegen is, om de stem van R-usland in die landen te laten weerklinken, dan moge daaruit toc-h reeds worden afger leid, dat de w-a-ardeering veel minder problematisch is, dan wellicht velen ver moeden. Immers door dit directe en her haalde contact met het Moederland zal ook de Missionaris o-p- de ho-ogte k'nnnen blijven van de „histoire contemporaine,", waardoor hi/gemakkelijker in de gelegen heid is z'ijn kennis, op- andere wijze door bestuur en correspondentie aangevuld, ta stellen als een krachtig tegenwicht o.m. tegen de verkeerde invloeden, w®(}ke' uit-, -gaan van de zenders der Sovjet-Unie. In elk geval moét 'het een prnwiaardeep-i deerbare goedheid van de Voorzienigheid worden geacht, dat het land, hetwelk de meeste Missionarissen levert aan de we reld, dat ook als eenige onder de staten beschikt over een eigen Katholieken R,a-- ilio-Omroepi, thans het eerste z'ijn zal om ook de modernste aller p-u-b-liciatia-midi- delen in dienst te mogen stellen van de Missie, van de bevordering der Missier attie en den Missionaris-zelf, die aldus uit zijn isolement wordt 'verlost. Uiteraard kon nog niet aan alles-woe den gedacht, ofschoon veel reeds onder de aandacht is gekomen. Zpo o. m. het feit, dat nog niet elke Missionaris da beschikking heeft oveT een geschikt radi|0;- ontvangtjoestel. MaaT ook hier hoopt de K. R. O. binnen niet al te langen tijd zijn bemiddeling te kunnen verleenen en van voorlichting te dienen om in het bestaande teko-rt te help-en yqorzien. Het karakter en de indaelimg, der pro gramma's, welke vqo-rloopdg werden vast gesteld, zullen wellicht eenige wijziging moeten (Ondergaan overeenkomstig de wem schen en inzichten der Missionarissenf- zelf, die ongetwijfeld hun adviezen v,oli gaarne zullen schenken. Zonder dat de lezer thans reeds allb zend-technische en program-technische details nader behoeft te kennen, is hij aan de hand van deze summai-re mede* deeling toch in staat te begrijpen van welk ©en beteekenis het is, dat op den Nederlandse-hen Wereld-Zender te Huizen een katholiek program kan worden gee boden, geheel ten dienste van de dap persten en onbaatzuchtigsten onder ons, de Missionarissen. Onder dit opzicht beschouwde de K. ■R. O. liet dan ook 'als- volledig verantji woord om met daze uitzendingenreefe een begin te maken, al beteekent zulks- een uitgave v-an honderden guldens per uur. De gToei van het plan en de verwezend lijking der gestelde idealen Zullen uiter aard afhankelijk zTij'n van den 'finaneieelen steun, welke daze in Katholiek Neder-t land z'ullen oatm(oeten. f f j j De moreele steun is er reeds, want niemand minder dan Z.H.Exc. Mgr. Jan sen verleende zi jn hojoge goedkeuring aan deze nieuwe onderneming. Dit plan -Zal onder L-jods Zegen slagen, omdat het mjoet. E» het m-oet slagen-, omdat het kla,n Want te»-laatste hebben de pioniers van de Katholieke- eultuur in de over den aardbjoi verspreide missie gebieden er retdht op, 'dat wijl 'hen met alle mogelijke middelen tegemoet trede» om hun mi^sie|-arbeid meer vruchtdragend Sta doen -zij». Begin van den Zomertijd. Voor zo-oveel nogno.o-dig, wiordt eraan herinnerd, dat de z-omerfij'd aanvangt (op 15 Mei a.-s. Da overgang dit jaar naar den zomertijd geschiedt dus in den nacht van Zondag 14 <\p Maandag 15 Mea, ten 2 ure. Men zette daarom m((>rgenavo»d dijn uurwerken één uur voppuit. Kennisgeving. Daar het Militair Hospitaal van 12 (ot 19 Mei in gebruik is bij de» Keiuxinjgs- raaid, kunnen -die week ges» cursussen in Duitedh e-n .E-ngelsch voor die (wiexló- loAzen pliaafe hebben. iW'erkloio-z-em, -die al-smog deel iwiillen- ne men aan de cursusise» in steigerbo-ujwf, timmeren of m-eu-belmaklen, kunnen zidh aanmelden a,an de Ambachtsschool. f Concert. D-e -eerst© -ui-tvoiering van heit Mi-ddel- hu-rgsch M-uizickkorps opi het Mo-lepwiater is bepaald op Vrijdag. 19 Mei. Die eersite Abdij uitvoering zal plaats hebben opi Zonr dag 28 Mc-i van 12 tot 1 uur. Een binnenbrand. E-ergistermiddag lOinltd-ekte P. wlomende Slt. Janstraat H189, d-ait bij-jzlijn buren in natz-elfde pand, He familie G., -brand'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1