Aanbesteding COMMUNIE PLAATJES VAN HEEL Co. N.V. TE GOES UPS KLUISINRICHTING Dr. J. B. MEENK'S RECEPT LIMONADE, Sanapirïn- E~EI ONS NOORDEN r|RECHTSZAKENl~j 2,70,11 H.A. BOUWLAND HET WOONHUIS EN ERF DRUKKERIJ N.Z.C. Noord-Holland Noord-Hollandsch Dagblad SUCCES „Formitan" N.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant maar dan van „DE BETUWE" In de GelderscheWinKel,L.Vorststr.88,Goes "tabletten bij Griep en Influenza Gevaiie Koude RheumaKek Zenuwpijnen Hoofdpijn Kiespijn Koorts DONDERDAG II MEI 1933 KOLONIËN KERKELIJK LEVEN RADIO- RU BRI E Financieele Berichten Advertentiën COR V. LEEUWEN JO VERBEEM, op Vrijdag 19 Mei a.s. aanbesteden op Donderdag 18 Mei 1933 Woensdag 24 Mei 1933 WESÏSIH6EL IS - BOES Zoekt U een afdoende en succesvolle reclame In Noord-Holland boven TY? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, i, enz. In bet - - - bet meest gelezen dagblad In Noord- Holland boven het Y, met edltie's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven rlchte men aan de Administratie Telefoon 433 en 633 - - RECLAME berichten hiermede in gebruik te hebben genomen hunne nieuwe Loketten vanaf f 3,50 p. jaar -- worm poeders NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT De paging lot vergiftiging van een predikant. Amboina. Nader wordt gemeld: Ds. Van Herwerden zteu 30 April met vier andere gedelegeerden, naar Batavia ver" treilden tot bijwoning van do Qrpote Kerlrvergadoring. Op 30 April heeft de pïediliantsifamilie des morgens met een gast koffie gedronken, wlaarbïj'l de kop jes van den predikant en den gast toe vallig werden verwisseld. Éen uur later deden zich bij mevrouw van Herwerden en den gast hevige vergiftiging^verschijii/- iselen voor. Beiden waren 1 Mei hersteld. Bij' ds. Van Herwerden deden zich geen verschijnselen voor, doch in verband met den toestand v.an mevrouw' van Herwed den is hij eerst lieden naar Batavia) vertrokken. Gemeld wordt, nog, dat een bediende .den vorigen dag eenige malen ontslag vroeg. Dit werd niet verleend. De aan-' vankelijkb verdenking jegens dien be diende Werd tot dusverre in het voorn onderzoek niet bevestigd. De dienstweigeraars bijl de marine. Aneta meldt uit Sberahaja: Heden ston den voor den Zeekrijgsraad 18 Euiyypeei- sohe matrozen terecht wegens dienst weigering. Tegen e'én der 'beklaagden werd een gevangenisstraf van een jaar geëischt, tegen twee beklaagden 10 maanden en tegen de 15 anderen acht, maanden, allen met aftrek' van den tïjtd doorgebracht in preventieve hechtenis. Bovendien werd voor acht beklaagden verwijdering uit den militairen dienst ge- eiseht. Mgr. J. H. (1. Jansen. Dinsdag 9 Mei heef't Mgr. J. ff. CT. Jansen, Aartsbisschop): vaai Utrecht, ajjjn vijf1-em-lzeatigsten verjaardag herdacht. Joi- annels Hemnen# Gemapdus Jansen weaid gehoren te Leeuwarden eai gewalde izich1 reeds in z'ijin vroege jeugd tot het B. Priesterschap' geroepen, waarom hij, na he|t beëindigen van zijn lager pinderwijls, t,e Kioiduc en. later op de Seminaries Kuilen; burg ,en Rijfeenlwg studeerde. Na mat gpieid slueoes deze studiejaren, volbracht te hebben, wend hij!.op 15 Augustus 1893 tot priester gewijd, wiellike priesterwijding liijl ontving uit handein van .mgr. Smickers. D'en 6en October vin dat delfde jaar werd de zeea.-e.er,waande heer Jansen be noemd tot assistent te ffeeg in Friesland, waarna, in Juni vain helt daaropvolgende jaar zijn aanstelling volgde tot kape/Laam t'o Sneek. In deze tsitad weirkte kapelaan Jansen gedurende drie cm een half jaar vol ijver en toewijding om dfmi Godsdienst- zin te Snieiek en omgeving pfoeids verder uit te breiden. Op 14 Januari 1898 Ont ving hij, zi'n benoeming tot kapelaan aam da Sint Walburigiskea-k te Arnhem. Hier verbleef de jubilaris' aohtiep slechte k'ort, want nog geen fwee jaar later droeg do toenmalige Aartsbisschop van Utrecht,. Z.D.H. Mgr. H. van. de .Wetering, fcem voor eeu deel de vorming Van zlijin toe komstige, priesters op, toen lvij .werd be noemd tot profeissior aan het Grout, Semi narie te Rijisenburg, Gedurende a.eht jaar heelt de z'earecrw. heer Jansen de.ze ver antwoordelijke en voiornanre functie Ver vuld. Het bleek echter, daj, de zeeréerw. heer Jansen zich meer wenschte toe to Iqggen op de praktische zielszorg der aanstaande priesters dan dat hij zich gelieel en al wilde geven aan do ötudié- op voeding der leerlingen. Met' taaie vol harding wist hij echt-ei' dez'e acht zlwiare jaren door te brengen op eern wjjizie, (waar over men hom thans nog dankbaar is ein tevens nok de priesters, die het vopirrechl: genoten hij hem hu;n studies te magen voltooien. Mem «preekt dan opik (niet dan met de grootste bewondering jen 'Wtar- dieering over professor- Jansen, die opzulk een aangename wijlze leis wist, te gevem len de studiepunten uiteen wist, te, aett'eu,. ffa cfijin aftreden als ppofessoir te Rijlsenbirrg was de zeer eer wlaiaajda heer Jainsieu .pastoor van de kleine parochie 'fc G.oy .bij Ho,ut en in het Sticht, welke parochie onder zijn geestelijke leiding in bloei kwam. en bij heth eengaan vam dein herder aanzienlijk meer piaroehiiaoi^n telde .als hij zijn..komst. Geen moeite was dam pole voor pastoor Jansen te veel om het zielental ander zijn parochianen, waarbij, de heer Jansen zeer gezien en geliefd wais, uit te bnei- dein. Opi 24 Januari 1914 nam pastoor Jansen afscheid vaar deze parochie ,om naar zijn geboorteland Friesland telrug j» keeren, alwaar hij te Hariingem tot pastoor dier pappbhio word aangesteld!; Door zijn energieke medewerking Kwam w in deze stad ail spoedig een Katholiek' Ziekenhuis tot. stand, jvelkë. üaiad, mede dooi' zijn ijverigen priesterlijken arbeid, eem dankbare herinnering a,a,n pastoor Jansen onder de Katholieken vam Hkrlin- gen doet voorbleven. Te H:arlinigen Ver bleef pastoor Jansen gedurende vier, jar ren, waarna hij werd bemoeimd tot piastoioir der On2» Lieve Vrouwe .parochie aan de Billet-rag t tja .Utrecht, welkte benoeming teein, veel uitgebreider apbteidsvleld vjoor pastoor Jansen meebracht, daar. dei O. L. Yrouwe-piarachie te Utrecht een deir be- lamgu'ijkatlei parochies uit het Aartebisdom is. In de ruim elf' jaren, dat (pastoor J.anr een in deize pajjodne werkzaam is ge; we eist, heeft hij z'iph ten volle zijn jgeiastHe- lij'ke kracht oindpr zlijn damlkbure pairoolii- anem doen ontplooien. Nauwelijks it|wteo jaar te Utrecht weyjklzaam iwerd paatjpior Jansen door Z. ff. den Paus benoemd tot Kanumik vam heit Mjeitiropojlitaflini Kapittel. In deze functie wist vooral Z.D.PI'. Mgr. II. v. d. Weiterig Je,n nieiuwbeaioeimde» Kanunik hopig te .waardieeren om z'ijin eerbiedige raadgevingen. Toien Migij'. v. d. .Watering ging inzien, dat een; sterke uit breiding der parochie vam „buiten Wittel vrouwen" te JJtrecbt een scheiding. nood zakelijk ma-akte, ch-oeg, hijl pastoor Jansen sen op bij zijn to,ch reeds omvangrijk eiu ar beid de stichting van eenu mieuWe paro chie nabij hét Wilhelminapark te, Utrecht. Déze) lang mieit gemakkelijke t,a,aW van bouwpastoor aanvaardde de. zeereenwaarde hoer' Jansen echter met Jiefdie len' toe wijding .en reeds op 31 Mei 1929 werd pastoor Jansten tot herder dielzea- nieuw gebouwde, parochiekerk benoemd. Door dte'ze benoeiminig nain hij Ejfscheid vam zijn parochianen vam dei kerk aalni de Bdllt- straal:. N,a heit overlijden van mgr. vr. d. Wetering werd piasftppr Jansen belmoeimd tot deh oioge functie van Vjcaris Kapitlui- laar, en op 7 Mei 1930 volgde zijm beinio'ee ming tert Aaïtsibisfiiöhopi Vam Utïteoht als opvolger va;n wijlen migr. vl d. W,eteiriing. Mgr- Jansem is riddetr in de orde van den Ntederlandschen Leeuw. j i Ai'scheidsfeest van 70 Missiezusters Steyl. m In het Moederhuis der Missiezusters „Dienaressen v,a;n demi H, .Geest" te Steyl, wais het Zondag 7 Mei feieist. 70 uitverkorenen moichtelnl neerknielen aan den voet vam) het II. Altaar om het Miesiekruis 'te ontvangen. Hjet „Gaat en lOnderwijtet alle volkeren"vóór 1900 jaren door Christus, tot Zijne Apo,stelen gespro ken, vond levendige weerklank' in hun harten en vervulde hun met heiligen moed en mot nauwe liefde voor hun hooge roeping. Ook' oudiers en bloedverwanten bijl de feestviering tegenWjOiordig ..door-, stroomde blijde goeis|tdrift vo,o,r ,het gnopte Miissierwierk. Na de kerkelijke plechtigheid verza melden Zusters en genoodigden zich in de eenvoudig versierde Aula. Declamaties spraken v,am heb Verlangen der Missio narissen na,ar da redding der heidenzicien. Jubelende gezangen gaven weer, die vreug de en dank die de hdrten vervulde op dit blijde en tpch oiok ernstig afscheidsuur. Vlammende taal van spreekkoren getuigde van de moed en vastberadenheid waarmee de, zusters hun nieuwen w'eig .zoiuidein be treden. Zooals boven geizlegd zullen. 70 Missie zusters weldra naar, de verelcliillende Mis sies vertrekken. Mogen zijl onde.r Gods zegen voor vela arme, heidenen wordeln, wat de feestredenaar v*n den dag .de, eaer- eierw. pater P. HI. Fischer hen noemde, de oorzaak der blijdschap waarnp^ di® hei- demzielen vervuld zjillem worden jji ons II. Geloof, dat zij hun gapn bretnigeln. Kardinaal Cer,.etli. f Dinsdag is in de Vatic'oansche stad op 60-jarigen leeftijd kardinaal Cerretti overleden. Gerretti was in het jongste consistorie kardinaal-bisschop geworden en heef't kou gevat toen hijl verleden week' Zondag bezit nam van zijn bisschopszetel te Vel- letri. H'ij heeft nog een paar dagen lang z'ijn werk' voortgezet, doch Donderdag moest hij' zich te bed begeven toet een algemeene infectie, welke hem tem grave heeft gesleept. Bonaventura, Cerretti werd algemeen erkend ia!» een van de btek'waami- ste léden van het Heilige College, waarin hij in De'eemb'er 1925 als kardinaal,-pries ter was opgenomen. Sinds 1900 was hij voortdurend in dienst van de Curia, en werd hij 'herhaaldelijk gebruikt voor dip'- lomatieke z'endingcn. Van 1918 tot 1921 is hij onderst aatsseteretaris geweest en van '21 tot '26 nuntius te Parij's. In 1919 tijdens- de vredesconferentie, heeft h'ij me|t Orlando, onderhandelingen gevoerd over een verzloening mét Italië. De Italiaansche bladen maken uitvoet rig gewag van zijfi schitterende diplomar tieke en geestelijke loopbaan. Overtreding Crisis-Znivelwet. De Ambtenaar van het O. M. bij het Kantongerecht wOs in hoioger 'beroep ge- k'om'en tegen de vrijsprekende vonnissen door den Kantonrechter gewezen tegen: P. J. P., 39 jaar, landbouwer te Ossenisse; G. 'H. H. v. d. V., 49 jaar, landbouwer te Clinge H. '"B., 56 jaar, landbbuwcr te Hon!- tenisse C. de P., 60 j'aar, te St'. Jansteen; R'. F. v. 'ff., 60 jaar, landbouwer te St. Jiansteen; A. I., 63 jaar, landbouwer, Koewacht;. H. L. P., 31 jaar, melkveehouder te St. Jonsteen A. R., 30 jaar, landbouwer to St. rJanï steen C. ii. Wed. Ei. de P., 63 jaar to, Clinge K. L. de G., 37 jaar, landbouwer te St. Jan-steen; A. IS., 61 jaar, landbouwer te- St. Jans steen. De officier van justitie te Middelburg eischte thans tegen allen f,40 bbete of! 20 dagen hechtenis. ffooger beroepen. Dten anrbtemaai' van het O.M. bij het Kantongea'eclit te Oa'SjtbliU'gheelt liooger; beroep aangeteekend tegen do vonnisselu van den kantonrechter te Oos[tburg in de volgende Zaken, w|aorbij| cte verdachten allen terzjajke van tem-lasjtel-gefegde over-' treding van de Crisjis-Variitenswet zijn vrïjgeisjproken of ontslagen van rechtse vervolging: M. fte B., 39 jaar; A. v. P., 37 jaar; J. de T., 67 jaar; C. O. de J., 51 jaar; C. C., 42 jaar; C'. C.', 54 jpimr';; Dl. de K., 47 jaar; A. V., 49 jaar; R. A. .V., 29 jaar, landblouWier^ te Eede; J. de C., 27 jaar; J. V., 52' jaar, landbouwers te Groede; A. L., 48 'jaar, werkman ta Efide; El. A. B., 46 jaar, landbouwer te Eede en F. B., 37 jaar, landbouwer te Iffiziemdlijlke. Uitzending over Phohi 'voor (Ie Missie. Naar wij- vernemen, ligt het in de bte-i doeling van den K.RiiO., om binnenklort wekelijks des Zaterdags of des Zondags via den Phohi-zender te Huizen op 16.81$ en /of 25.57 M. golflengte een uur radio, uitzending te gaan verzorgen, geheel ten dienste van de Nederlandsöhe missiona rissen in de R'.-K. missiegebieden. Ondera handelingen zijn nog ga.ande, o.a. met de I.K.R.O.S. i Aanvallen van het buitenland op den Gulden. Naar V.DL verneemt heeftde oflicier van justitie te Amsteirda|m aan de hoofds 'stedelijke politie een diejigaand ouders zoek opgedragen 'in verband mét in den laatsten tijd opgedoken, berichten, Volgens welke door buitenland-sche elementen, aans vallen worden ondernomen opde politie van onzen gulden. 1 Op 14 Mei a.s. hopen onze J zeer geliefde Ouders v JOHANNES DE J0N6E t f en f MARIA THERESIA VAN LOENHOUD t hun 25-jarige Echtvereniging f te herdenken. v Hun dankbare Kinderen, J HELENE f CORNELIA f 1 ANNIE v PIET f JAANTJE f BERTA Ovezand, 11 Mei 1933. Getrouwd en die, mede namens wederzijd- sche familie, hartelijk dank zeggen voor de blijken van belangstelling voor- en bij hun huwelijk ondervonden. Haarlem, 11 Mei 1933. Timorstraat 43. BURGEMEESTER EN WET HOUDERS van GOES zullen des voormiddags 10 uur, ten Stadhuize te Goes voor Goes- sche aannemers Het bouwen en uitvoeren van gebouwen en kunstwerken op het Gem. Sportterrein aan den Westhavendijk te Goes. Bestek en teekeningen zijn ad f 5,per stel verkrijgbaar op de Secretarie der Gemeente Goes. Op den dag der besteding worden ongeschonden exem plaren ad f 3,per stel weder teruggenomen. Nadere inlichtingen op het Bureau van Gemeentewerken, Schoolstraat 1 te Goes. 31428-38 2)e J&oer&eft&d -zjukuir, Door wederkoerlg to koopeo bij onzo Adverteerders, steunt men ook zijn eigen snak. 25 cent p. half pond Boter-oublies Boter-biesjes Boter-tongen Boter-spritsjes Boter-janhagel Botercakes35c.p.st. Van: Hollandsche boter Hollandsche bloem Hollandsclpe eieren Hollandsche suiker Matgouden luxe trommel bevattende de 5 bovengenoemde soorten slechts 50 c. Denkt aan De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemens in het openbaar te verkoopen des nam. 2 uur, in de herberg van J. van db Guciite te Driewegen, ten verzoeke van de Erven van dhr. P. VAN LOO in Maayklinkhoek bij Scboondijke onder Dx-iewegen, in verschillende perceelen en combinaties. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. 31394-19 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op 31445-17 des namiddags om 2 uur (N.T.) te Ovezand, in de hei-berg van Verbeek publiek verkoopen: te Ovezand op het dorp, kad. sectie A nr. 1108, groot 1 Are 81 Centiaren. Op gebruik bij de betaling. Inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris. Uitgebreide collectie in nette uitvoering en tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar I HOFPLEIN 6 ALKMAAR Zaken mensohen dib db Katholieke be volking van hut Noorden wbnsobkn te bereiken mofthn eenig r.-k. dagblad voor de noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advertentie-tarieven te vra gen, Administratie, Groningen Stort nieuwe energie in uw lichaam, door de zware druk weg te nemen, die zich als zenuwhoofdpijn openbaart en uw geheele gestel ondermijnt. Gebruikt de Zenuw hoofdpijnpoeders van Dr. J. B. MEENK a 5 ets. per stuk. Verkrijgbaar bij HH. Apothekers en Drogisten. Portret en driehoekzegel M. B. moet aanwezig zijn. verdrijven spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. 85 ct. per doos. Drie doozen f 2,40. Bij Apothekers en Drogisten. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes Modern Ingerichte Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Westsingel te GOES Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en eoneurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zijn wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen Aanbevelend, W. JOOSSE.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4