gemengd nieuws iC^ÉCOURANT [BAAIENNEST NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT DONDERDAG II MEI 1933 Ufe0dht- LANDBOUW EN VEETEELT Bericht van onze adverteerders Wetenschap en Kunst LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN m ia».. Koloniale win,ren. belasting zoo, li,o,ag i?,'t I van een berichtje dat de J.e Hdiqehe geschiedenis li '11 lapje grond (pr-ïjq J particulier van de regeei-j ■waarmee blijha alle depan- taanden bezig waren vóór ':ön plants hebben, el nog mper oorzaken die oef pijnlijk aandraaien, tg der alg. Hehankkmeir tenminste zie®, hoe de leierij' ên verkwisting hand tnsjc macabre blijven door* End. Schatkist. In een dieaqtvoorsch-ol had 125 en ±115 uitgegeven en Is '„transportkosten lage® jwlij'l lej, er bloemstukken belli 1 De 'Gfluv. aecoiLDp pekte dit, en toen er be- Een gemaakt, verztooht het Ion D. in die uitgaven Je R Zij. waren gedaan op een J nog geen gpeciaal regee-i Ijen dergelijke uitgaven op I bestond! Ie royaal vroeger door tgonte Is van zekere fondsen wkjrd met de verleening van hy- J'len waren er, die groote T te doen verleenen op hun tn 1930 boekte do iWieeisn latavia een verlies van 1 het verleenen eener te 'eek; natuurlijk bleef de Ir aansprakelijk'. Maar schreefdat de debiteur rlaten en men er niet in 1 zijln verblijfplaats op te f zij' de; Eekenkam-er .werd I dat deze debiteurge- lapitein dar infanterie was paar Nederland was ver re: dat zijn verblijf wel lodh in Februari j.l. kreeg Ir berichtdat in verband Iculiere omstandigheden Ibedroeg f1700 'sjaars ÏJen niet kon wórden gekort de ziaak' voorlonpig hgenis te S/ibmg dronken lans) de gevangenen nog in llheewelke thee f 2.50 fc. Vopr de bereiding dezer [naai meer hout noodig dan I gebruikt. |i helft van 1931 werd aan' I militaire hospitalen buitem limonade en aer blanda ver-i Itla-ng, Koeta Radja en Ba,-: (alweer op papier) resp. 100 patiënten: 17,6, 27,5 lien dezler versnapering. Dtoor iLegerbeqtiuiur Weird a,a,n deze Ion einde' gemaakt; al eerder lie militaire autoriteit *>p ,gei ■limonade en mineraalwater ■maakt overbodig waren en ISj'swater of koude thee hefc- l'ordt b'ereikt". genie te Bandjermasin kre ten dagelijks een extra-ranti- T per rantsoen f 1 was uita onderzoek "toonde aan, dat psoe.n bestond uit!„een Jatjang idjoe", welke tegen ten prijs van Zes cents per I moeten zïjh h'erefkend. pt, w'a,a,r de rest van het Ui aer kan mopperen wat izljj! gewoon z'n gang, vertreur ■een om1 'de)n ander niet zal Tpen. in de heeren der Kehérikfaj-j zij teveel mijnheer blijven' aden. Zij! mbesften in hun en paard noemen, waardoor de netto bedriegers aan tmen te staan. Alleen dan tang 'n flink bedrag lager UITEMK. Beurs| een rede houdetnt van Ora.nje'-s; idealen, jdagnapht is ongebroken in Kerk 'te Sluis- Die daders toegang Jot 'de kerk' 'weten n door het verbreken van onderzoek! bleek' dat ver-, ferblokken ivaren geledigd, >ten waren verbroken, ien nacht is; eveneens in* gd in de R.-K. Kerk' te iia r de daders| op des z[ij|n te werk' gegaan. e|telt een uitgebreid onder,-. agmiddag reed een Bels e op een aanhangwagen een vervoerde, in een sioiot nabij eeniget m'aterieele schade; aan rdq en da auto kwamen er ongelukken vojot. g werkloosheid onder de V jeugd. ogenbosoh hield Maandag de omtaisshe ter bestrijding van der jeugdwerkloosheid een voor de Zuidelijke provincies. I. Harthoff, adjunct Heereta'e t -Nederl. Jeugdleiders InstP 'en inleiding over de Wijze, ndelijike commissie tot stand at haar doel is. Voor den van zaken, bleek het noodig vier districten te verdeelen, hoofd een district-secretaris, eg met de provinciale com» aotselSjke -comlmissie's zal na* n elke plaatd 'ka® gedaan: de vakopleiding, ontwikkel* panning van de werklooiz'en sen «n de jeugdige in het bij!* Het ligt in de bedoeling op 15 Mei ih (de statenzaal te VHertagenboMi een sa* menspreking te houden mot de gemeentel 'besturen luit Noord-Brabant en Lim luig, zoo mogelijk onder leiding van don coin midsarte der Koningin in eerstgenoemde provincie. Een zielfde vergadering za ein Mei te Middelburg plaats hebben en zoo noodig op andere plaatsen m Zeeland. Om oen overzicht-te krijgen wat in de Zuideliike provinciën voor de ontwikke ling der werkloazen wordt gedaan, zjond 'de distriots-secretaris, de heer F. v. d. Hout, een schrijven aan alle gemeenten besturen in de drie provinciën. Op dit sohrijiven hebben verschillende gemeentebesturen van Noord-Brabant reeds jgeant'wOord, dpdh uit Zeeland kWam er slechts één antwlOiOïd binnen, n.l'. Van Goes. De samenstelling van de Provinciale Commissie voor Zeeland is als volgt: ïr. •A. H'. L. da Bel; m'r. P. Dpielfeman; H. van Dfijik; M. C. Geerts; dl. Lorier Jr.;; IP. van Spanning; ir. C. Stevens. Zeeuwseh Gencit-dia;: der WietenschaiJliHéiii Gister zijn wederom 59 nieuWe^ leden vah dit genootisehaip benoemd. Wij noe men de namen van notaris Jonkers1, dr. Loc yen, ir. C. Stevens en ir. v. d. Plaat- echo te G-oes, ma'. Lij'dsiman, notaris te Hulst, m!r. dr. Mes te-Heinkandzand, ir. Reetalie van Lennep en mir,. Mes to Mid* fleïb'urg en deken Bjo®ö tja Hjufet. Brutale overval. Dinsdagmiddag pmireelkb drie uiu,r heb ben twee j.ooigeinaaiinEn £eu overval, ge- jjleegd «p de 58-jarige winkelierster G, Leti'nk in de Mjaretiaikisitraiah te E'datn. De juff'roaiiw was alleen in haar ijiagrlwin* kei toen de bedde jopieigeBaiajiinein bjmnienl- iwamen. Zij' vroegen haar om een duim stok en toen 2ij, hun ea- oen, .toomde, zeiden .zij: neen, die is ons te goedkbiop. De juffrouw heeft daamop een duurdere, duim stok uplt de atalljage .gemoamen, waarboie zij om de toonbank baan mia,ar deu Voorkant van den winilrei m;oedt komelni; maar oiolk' daZe mata;tlst(ok' was; niet duur ^genoeg ,en toen de juiffro,u,w trnrng liep maar de .toon bank', haeft' een van de jongemannen haar (plotseling beietlgegirepen, haar .a,chte.r de toonbank op ^.en sjtiael' geduwd en ha,ar keel dichtgeknepien. Yoorfo probeerde hij haai- rok in .dein mond te duwen om haar het, schreeuwen te befljeibt|en. ïfierin is hij' echtea- niejt geslaagd en da juffroium gil de luidkeels .om hulp, terwijl Zij in het wilde weg solioipte en: beeit,. Middelerwijl ptaobeepde de andere jonge; man de kassa van de toonbank ite lichten. Deau kassa,, een hou|ten bakje, was echter iop! slot en zat 00,n 'de toonibaink Vast ge lammerd, Zqoidalt hijl in zijn poging mie* «laiagda. De jongemannen: z'ijin daarna op de vlucht geslagen. De juffrouw Zette hen 110, maar op den drelmpel van 'den winkel is zij tgngevlolgé van de agitatie flauw gevallen. Inmiddels waren buren en' voio.rbijgnn- gers voor den winkel te hoopt geloiolpeinl, M'erkwaardiigeTlwtijlz'e bettno-eiden vWij'wel ,al- len iich melt de flauw gevallen juffrouw «n zette maar één voorbijganger de ach tervolging Voort. In de OidaStr.aat geko men hebben meer Voorhijgangeils zieh hij den achtervolger gevoegd, many toen wa ren de vluchtelingen reeds verdwantan. Fven later zag. men een main uit een winkel in die s'tjaat kamen, welke imam aich zeer zenuwadhtdg. gedroeg. Het (pu bliek heeft den man omsingeld, waa,ma 'de eerste achtervolger An hem eiein v an de vluchtelingen meende te herkan'ncïi- Deza ïnan is aan de plolitie overgegeven. Da dokier heeft de 3 ufflriopiw, die aan de üeél verscheiden» krahwiondjes had, bijgebracht, wiaarna da juffrouw' ook naai' het piclitieibureaiUi a,a:n de Paul Kijuger- Btraat ging. Da.ai" heeft zij den aange houdene, den 23-jarigem betonwerker D. H, pcrl,inent harkend alis Zijnde «en der aanvallers. Later zijn nog twee vrienden van hem gearresteerd, Heul steur. Gisteren is in den Pollard hij' jNieuw- stafenzijl een steur gevamigein. D«zie viscb Komt Rechts sporadisch in dan Djoljni'd Wo,or. Hat dier had een lengte Va,n «migc- veer 2 Mater en woog1 45 Eg. Diefstallen te Boxtel'. Da .politie te Boxtel heeft dë hand. we ten te leggein op vijf persomen ,ult !die gemwnta. dj» verdacht wordem van her- a dslijk gepleegde diefsfafdein te Boxtel partij yaai' dief- ki.novt W S0911635® bij _huiszoie- ■ïloor de wdit vefdacilt'M1 gevomdem fn P 1® ia beslag gemojmem. Betsing tossdieu aut» en motorfiets. fion.. .raiatweg te dr„ Q. H'. temsingh, zenuwarte, m ^tójwM dien straatweg oversteken. Daarbij te hit door in d« ridhting.A^ZÏö auto overreden en op slag De politie heeft het üj'k ntaTthhem vervoerd. De anto v^aiarVan bet num mer bekend is, is doorgereden. Later is deze aut» aangehouden De bestuurder, die »ifc Noord-H,tflland afkoim «tig is, is ter beschikking Xan de politie te Oosterbeek gesteld, die heb onderzoek 111 deze aangelegenheid Voortzet. Brand .te Oss. Eergisteravond is een felle br,and o,nib- aan in de boerderij;van dem landbouwer •vi'i'mf ia de> BvsscheZtraiat te Oss. Het (OT.WV lr°0'5 Wiedsel in het rieitein dak «u 'K*f 4 groote snelheiji om zich heen. on he+ ?r '"las mab groot materiaal dLh van dea iWid verschenen, luatriohten.^Drbf^1,6^ TOater Iïi,e,te fhrfi-TiJ n, n is g'eheei veïr- Een en een vuurzee verW S? &iT 111 da Igeslaagd het vee m «lote^eu ovpr a/ Uq vMmmien WKr 05 dê aangrenzende kndJ bauwschuiur, Iwelke eveneens m«t haar inhoud verloren ging.. Door den geweldigen vonkenregen lie pen de naburige boerderijen va,n Hartjes, Sc.hu,u.rmaiiis ien Yiaai Ejrp. ernstig .gevacuU dooa- het yuiuir te rvtoyden aangetaet,. Boor ki-achtdg jopltjredein van de brandweer ein' dank zij' de gelukkige omstiandigheid, diat de a-feben 'dakëu doorweekt Iwiaten van regen, zijn deze toerdefjijen voior 'het vuiur 'gevrijwaard -gebleven. De oorzaak Van den brand is niet beketnd. 1 Het-verbrande rvas laagverzekea-d. Bfct motonongeluk tc Oirschot. De student; der R. K. 'Handelshoioge' school te Tilburg, de heer J. ,W. M. Daalder-op, die Zondag te Qirsöhot met zijn motor tegen een mu,ur leed, waalbij hij1 een bekkenfraotuur «11 «epl schedel breuk bekwam, is in het Sint Rlisa'beiths Ziekenhuis te Tilburg lOyerleden. D» a ivjiuieme briefschrijirrij. Hiet provinciaal kerkbeift-uiur yian Gel derland heeft ds. B. uiib zijn ambt onhpelt. Yierscheiden» mlensdhen hebban xvieer 'biet- leedigende brieven <wit!vam|gem. Be vervalsthiugs af faire te Dirksland. V.D. mefdt;: Naar wij...varnemen Zijin! Dinsdag .naar Rjo|t|t.erdj)im: overgébtoaoht de makelaar .W. J. N. te Middelharnis, d« timmerman L. te DirkslLandj de tuinder L. ta Dirksland en de landbouwer1' P. tie Dirksland, dia «r van verdacht wiorftelnl betrokken te z'ijn bij de vervaLschjiMgsi- affaire 'te Dirklsllaind. Zijl zullen 'te, Botter dam' ter beschikking. Van de justitie ge steld worden. Het loindeaizloek in deiz» ingewilrMdo zaak Staalt pmder leiding yan d^ui officier van justitie, mi. Loeffetlman .uit Bot terdam. Omtreult de- toedracht van d-e za,ak ver nomen wij nog het valjgeimde De tuinder L. te Dirksland wjo.rdt ei' van verdacht den grond, die hij vbior zijn eerste kas gekocht had van den lieer K. voor f 2400, te hebben laten kwii-teeren voor i' 4000. Voor zijin Volgende kas kocht de ituinder L. land van den heer P. te Dirksland voor «en bedrag ad f2700, 'doch hij liet een kwitantie door den hjser P. tieekenen van f 4300. Het was L. bekend, da,t een geldschieter uit Den Haag zesltig pirocent hypoitheek zou willen geven op de ,wcrk'elij!ke waarde. D. liet den timmerman L. de kassen bouwen, die volgens den tuinder L, f6100 zouden gekost hebben. Hij'had ech ter den timmerman L. een kwitantie laten teekenen, vermeldende dat dezfe ecin v,ooi- schot had ontvangen vaim f 6000. De wer kelijke kosten van de kassen wareni echter ma;u- f3600, zood-ai de gejidschiefier 'uit Den. Haag door dez;e truc ervoor de volle en werkelijke waarde tusschen zat. .Een Candida,a,t-notaris te Dordrecht kjreeg van den geldschieter^ opdracht eeni ein ander te la,ten schaften on de dandidaat- noitaris heeft de:z» opdracht ovepgednagten aan den makelaar N. te MiddalharniiiS. Deze makelaar- N". taxywde grond en has- seu. opi f 20.000, terwijl de iworkelijka waarde- maar f13.000 w;a;s. Po makelaar taxeerde echtei' e«n en anderma ijïzage te hebban gekregen van de bjovanvjermelda kwitanties. Er wordt een ondenzloek' ingesteld, of deze makelaar bekend was'meib 'helt feti, dat deze iwitamtiyis vapch iwiaien. Ook stond op da koopaote nog een sclvuiua' ver-meld, do.eh de-ze was niet1 aianwaz-ig, Later kreeg de heer A. A. M. ibe S,am* molsdijk opdEadrt- alles te lifinsöbatten 'en deze kwam apl ean.^ veel laiger badtiag. Naar men -zich 'herinnert, w-eirAen da itiunatenpl,anten, vain dan t-uindea- L. varigif* tigd. L. verdacht er den arbeider Den jH, van, «venaan's wo.oinachtig };e Dirksland, die vroeger hij L. werkzanm Wlals ge weest, doch was weggegaan Wegjens on- eenigheid. Uit wraak hgeflb Den Jl:., die blijkbaar mat verschillende, ding,an goed op de hoogte was, de rèaak jom'trent dez'a vervalscliingsaffaire aan het rollen ge bracht, mót het gevolg, dat nu vier per sonen zijn gearresteerd. 1 Het onderzoek is nog niet afgdaopian en men neemt aan, dait nog -meer ,p'ers(oinen bij üeiz^ affaire betrokken z'ijn geweest. .Watervliegtuig nmlaag gtestnrt. ■Eergistermiddag ongeveer drie «ur te een vliegtuig van het vliegkiaimjpl da Mok, da W 69, bestuurd door den korporaal* leerling-vlieger pieniaerts, Van «an hoogt|e van 50 a 60 meter bp «Ie öteenein be schoeiing van het vliegkamp de. Mok gevallen. Vermoedelijk' is bat Vliegtuig ;af-< gegleden. Het toestel js bplmd vernield. Pc bestuurder li-ep geen letsel op. Autobus te water geredcu. Gistermiddag is de Vias*a,utobus, kot- mende uit richting Wateringen ien met 'bestemming Den Haag, nabij Sianlmtersl- brug te Wateringen te water gereden. .Van de 12 passagiers' Jiep-en verschei,- denen lichte verwondingan door gLas,soli«r- ven op. Onder de passagiers bevond z'ioli ook d e heer J. Barendse, voorzitter van den Bohd Wlestland, die aan den hoogen kant van 'de bug gezeten Was ien door den schok tegen het glas a,an de andere z'ij'de Werd geslingerd. Hij 'liep daarbij verwondingen aan hoofd on ,handen op. Omtrent de oorzaak van het ongeluk vernemen wij', '"dat de chauffeur van do Yios-bus met groote vaart heeft gereden en bij: de Sammersjbrug te ver voor een hem naderenden ajuto uitweek. Als) gevolg daarvan :gkxeg de bus eau- en kwlam in da langs den weg .loopend» sjbofc terecht. De auto-bug werd zlwanr beschadigd «n is later door een 'kraiaftwagen van de Vias-Maatsdhaippij1 gelicht. Tijdens de jacht do.adgesclialen?. Ta Middelbaels is Dimsdagnadhti in, eeii EMmf het lijk' gevonden van dem 53-'jarigen landbouwer ,T. Dickar uit Middelbeiaris (Nl.-Pir.) Toen D. des avonds om 10 uur nog uieit thuis was gekbtmien, ging izij|n familie ein de politie er met lantaarns opj uit om ijem in de donkere bosschem te zoekein. Te ongeveer 2 uur in d:ein macht vond men heit lijk van P. mat ,een schotwond in den hap. Heit hoofd vertoornde «en kleinie wond. Beit gelweer van P. hiin'g hem toog 0,pi den rug; heb wa,s niet geladen. Het wprdt niet onihogeïijk1 geacht, dalt IJ- te ge,troffen door «en eohoit: van een peyisftow, die hem op de jacht vergezeld zo,ui heb ben. 1 D., die in het bezit' is van een' ja-ebb- acte-,.was per rijiwiel op.de konijnenjadhü gegaam; heit rijiwiel is nog niet Jjerulglge- yonden. 1 ,U-, P-e, 'maréchaussee, heeft, «ein uitgebreid ouder zoek' ingesteld. Bet- terrein va-n het ongeluk is in wijden omtrek afgezet. Gistermiddag te het-1 paAet geia.ririveierd. De omStamdigheiden wijzen erop, dait D. •niet doos eern schob uit -z'ijn eigem ge weer kan zij'n -geitkodfem. Gistermiddag heeft de justitie een nader onderzoek' ingos.teld inzake het drama te Middelbeers,. Het parkiet' wlas samenge(- 'Steld uit mr. Sichuylenburgh, rechter- -commissaris mir. Poe-riuk', vechter, en mr. Ei'. Lame.rs, griffier. Het terrein werd afgezet in een sjraal van 500 M., terwijl politiehonden gespeurd hebben. De bodem is doordrenkt van regen'wlater, zoa dat geen -sporen konden worden gevonden. 1 De -substituut-officier van Justitie mr. Vermeulen verklaarde, dat het buiten gesloten moet worden geacht, dat D. door een ongeluk oni het ïevenl Zou' zijn gekomen. Men neemt aan, dat' D. vergezeld is -.geweest van een tweede persoon, die) het slachtoffer opzettelijk ,oï per ongeluk heef doodgeschoten. 1 Onderzocht Wordt, wie uit do omstre ken van Middelbeers) dien na,cht op de jaeht- id geweest. Dr. Nieuwcnhuis uit Utrecht cn dr. Mottrop uit Den Bogeh hebben de eyetie op h«t KjibT verricht. Het geweer van D. walg nog geladen, terwijl de hanen waren gespannen. Twee ongelukken tc Veinlo, De ongeveer 35-jariige schilder P. P. va,n de schildensfirma, Verkoeneni dn' Hol lar ,t« Veolo die gister bezig wlas aan 'het rétraitenhuis op den LejUltherbemg, Werk zaamheden te verrichten -en Zidh op cwgel- vecr 10 m'eter hooigte b'evoind, is x'an den ladder gevallen. Meit een z'wa.re -herïdsn!- schuddiiïg, geteokén arme-n -ein beleiieiD werd de man opgenomen en naar het St. Jozef gas thuis .gefena,cbt. Zijn to-edtand is levensgevaarlijk. Toen even lat-ea- een- Va,n -d-e nmdera knechts, 4e 16-jarjge weesjongen H'. K. va,n 'het ongeluk hoorde, reed hij! in aller ijl per rijiwiel naar. -Zijn baas 10K 'deZein na dere informaties omtrent het onjgeluk' te Vragen. Ondeitweig is d-e joiïgem nabij1 de Kaldenkerkerweg daor een viiadhtlaiuto, die een -zijistraat insloeg, overreden. Hef adh- teriwiel ging hemi over höt lichaam. 'Zlwianr ge|wond is hij, naar hei ziekenhuis gebracht. Noodlaudiug van '11 Belgisch legervliegtuig. Gisjermiddag heeft een Belgisch leger vliegtuig van het type Brequieit een nood landing uitgevoerd op een bouwland in de nabijheid van JETaaften. 'De noodlan ding verlie pvlót, doch door de zachtheid beid van den grond isj het vliegtuigweg gezakt. De piloot, Sioorg genaumd, ver.- klaard-e, dat hij' wlag 'opgestegen te Tiy* lemont' met btesteliii(ming na,ar Antwerpen; hij Wlasi -echter, in varband met de slechte weers|onistandighe-den, den weg Kwijt ge raakt. Hoewel het vliegtuig nog Wel doende brandsjo jjühjad, besloot de piloot oen nioodlanding te mlaken om zich tia orienteeren. D» besjtuurdee en de inzit tende kapitein dr. Oo-w'erx liepen geen letsel' o(p. Het vliegtuig kan niet meer opgtijigeu en zal ter pp,alge gedemonteerd worden. O ve r t re ding C risis zaivelw et. Te Amiersfoort te eejigist-er biji dein melk- handelaar S. door He zuivelinspeotie uiit 'iS-Gravenhage beslag gelegjd opi 'dein 'ge* heelen fnventarte. S. mag gi-diu-e'ndc eten maand zijln bedrijf mieb uitoefenen. Deze sibrai' is toegepiaelt, omdaib S„ loadankls hettJ haalde waarsdhu'wimgen, niet, de vooir* ■schrift-en dei- cjtetesuivellweit höeft oipges Violgd. Inbeslagneming van drukwerk, In «en perceel in de {rrornjpabraat' ta )s-Gravenhage, waarin is' gevesitigd een hrochuren-deipót van do Vyije Sociiailtetenli is huiszoeking v-errioht. Een gr,o,ote hoe veelheid drukwerk, dat Ba0y_men meende tfpr,uieud en godslasterlijk1 is, is pgngabrpf* ié-n ,en in beslag gempmen. Uit den gemeenteraad van Finstcrwoldc. In de eergisteravond ba Pinster welde gehouden vergadering y.an dein igtemaenltlei- raad is het to,t een incident gakhmen. Tijr deins het dehaib over ean aPgend'eene huuir- vcriaging noemde liet communistischs raadslid, Siemens, den raad een ptojpiplein- kaslb, waariO-pi hyit, s.d. raadsjlid B. Tuin zeide, wel te -welten wie dan voor Jan) Klaa-ssein isjpeelde-, wa-ar-op de eommuuist Siiejnouis den .sociaai-democmaat T.uin «ein lakei vau h«t kapitaltelme en een1 sohurk noemde. Dagr de communist weigerde de belee.diging -tei-ug te namen' isteldle do voorziftter voor S. uit d» vtegiadering te verwijideren, iweilc voorislbél mat 5 tegen 3 stemmen werd goedgekeurd. De h«er Tuin ontiiield zich van «temming. T.oem S. Ejch naar heit -oordeel van dein vooyzitter (niet snel genoeg verwijderde, .wej-d hijl doolr de ,a.a,nweziige pialiitie uit de aa,al Blauwzmurgas', Een eyniislclh dpjofter heeft eens «en uit breiding bedacht OP'- helb bekende „bahanr delt de dieren met zachtheid"nip liet er n.l. op volgen: „verdrinkt kaïtjete «takel in -lauw wiater". Wij1 moesten daaraan denken bij het lezen van het volgend be richt-, dat uit Gairsion Cjty, in -den staat Nevada geseind werd -aan «eu jBnigeiseh blad: i. 1 „in plaats yan te worde® ter do;od ge* bracht in den eleotrisohen stoel, verliet Elmer Miller ,die zijln jongs yïouw had Vermaard, het levem 'in een atmosfeer die riekte na,a,r aimaiidelbloeisiems". Dan w.ordt vett-deir de methode beschre ven, waiarmee door niaibrjum-cyainida te werpen in «en emmer met zlwiavel- zuur uit het cyanide clynianwateusitlpf gas werd vrijgemaaikt "in- de ruimte, -whar- iu de veroordeelde zidh bevond. D-Cze kleine ruimite was spoedig, desrmaifo mefc het doodemde gae verzadigd, dat reeds na 15 seconden do terdoodVeccoondaeilidu bewusteloos WaS; na veertien minuten werd geconstateerd, dat de dood Was in getreden. Miller had geen bsziwaiar gemaakt tegen het experiment. Do proef werd ga-deig,esia* gen do-or 24 lieden, die door glasruiten' -toekeken. j i Weer teen Franscli verkeersvliegtuig veTiMigehi'kt. Een FramSch varkeeife'vlieigt.uig' vlan -dein dienst OasiabQialheaTo,ulo|u|se, dat eelrgis- fermiadag uit Baa-celljana naar - Tqukmjsa was Veiritaiokksn, te eeln ululr (pa 'heit vertrek in den mtet tejgen «sni huis vani het 1700 roeliea' hoog fgedeigsn Spaa-nsehei douip. Villa- gratt igievHogten. Hielt vüegjtiuig ^genaakte in brand. ALLe inIZitjbendan, de ibestuurde-r, de iparcotaislfc, «en veriïeigeinwoiordigetr der Iucht-vaarfm,a,absicha-ppdj't 3 -piassagiars, zijn omigeikbmeln. I YSf mensthen verbrand. In de baerd-eaiij! van den latadaybeideiii Lauterbaöh te Ullersdorif, tlistriclb Gia,t'z, is Maandagavond eern bratad uitlgebrokéu, waarbij heit Waoiuhute, de dtlallen en de schuren een plruoi derVlammen werdeln. De vier kleine kindereu varn den eigenaar, alsmede -zijln vader, Zijn in de vlammme omgekomen. Laut-erbach en zijn vrouw Werden izlwaar gew'ond. De oouZaak vah den brand is nog niet vaistigestefd. Een rimdvePkenfrale. Men herinnert zich de radiorede, die de heer L. Budk'mann, regeeringscommissaris voor den fjteun aan de melkveehouders, .onlangs heeft gehouden ca iu -Welke hij heeft gew'eZen op de wehgchelijkheid van beperking van den rundveestapel. Hij; sprak ervan, dat er z.i. w'-el 200.000 run-' deren (Zouden moeten wiorden afgeslacht. Dez'e rede was ba beschouwen -als prelu dium op èen maatregel, die in voorberei ding is, t.w. de instelling van een rund1- veecentrale, Wielkb een Weptejrking van den rundveestapel ter hand zlal hteb'ben te ne men. De bedoeling zou zïjh den heer Buck- mtïhn lalsj regeeringscomimissaris en den heer S. van Zwianehtferg, directeur van de Varken'spentrale, als directeur van het nieuwte in^tutuut aan te stelten. Tclcf'anken p i alen. Mtet ecu slag h-ebft Teltefu-uken izicli op de wereldmarkt met ha0,r gramofO|Onip|l,atieai ean piaatls veroverd. Met vem-aisiteinde Vlugheid ,wfct deaa maatschaiplpiij izich eein re|pierbodre op dit ge-bied -te aolieplpein, dait ajle mogedijka gen're's van aamlpositieisi ornvait «jtf alle meesterwerken dey. ondeirgcheiden toomkuu- Stenaars rijk iis,. T De k'wnlitleit der pl-aiten te in iadea- Ojpi- Zicht voortreffelijk. Het materiaal te deug* delijk, de te-ühnteche ,ai£wierking niet mindetr an, your 'n goede .veirklanikinig der div'eirlsle muizieikstlukkein Werden da baste srttefben ein 'etaSemble's -aan hab -Welrk! gelZeb. Zoo verkli-aeg men platen die bijkans on verslijtbaar zijln au 'n taoto-hoftdainiigheid van hoog gahallüa bezitten. Bijfz-ender goieda Stalen ,van het Te-lef'uini- ken-liabrika,aib mochltte-n wïj -deiz'er dagen ontvangen ilnl drie dpr nieujwiste .pl-aiteli. Het zlijn Telefuinken A1334, A1355 «in A 1347. De eersite jjWee wterden bssjpeeld door Btarn. vton Geczy. en yij'ln: orkest »n bevatten resp-. de volgende ooimpléititieis „Dia warafc fur mich dia Fran igeiweisein'i en „Touijouns l'am!our" Van Gustav Beer en Paul Abraham „Eis is alle» Komödie" en „Een Lied der P-uiSZt'a" van Fr. Gyothe en Ma-rgulie Holms. Plaat 1347 bevat: „Sireu'enza.uber" v. Wialdteufel en- „Trajum.- .w'alzer" v,a,n Joyce, gesp-eeld doior Lgjioa Kiss met orkeislt- Een aernm tegen tuberculose. B'euiter meldt- pit Berlijnp Proi'eesor John Haiptimian uit Glehdale (Galiilornië) 'hetefib verklaard een middel te hebben .uitgevonden feb .bestrijding der tuberculose. De professoï- ztegb er ima langduirise •on-derZOiCkingeü. in geslaagd te "zïjln «en seirum - samen te stellen, da-t -de itiuhardui- fose-ba-cil doodt «n -ylolkiomen onsiclhaide- Qijik is voor dein patiënt. J 1 Professor Haptimian verklaart', dat hij ean vrouw, die dopir tulbe|r,culiois« -een long verolren had, een injectie ,mef z'ijm esr.um gegeven 'heeft en dat „thans «ein: ni'eufwe lang. begint te gtroeiem". 1 Binnenkort wal de professor jte Berlijib eem sanaitariulm: oipteniein. "Wandbord van het Heilig Jaar. De handeteonderneimiug „Vehasy," te V-cur heeft in, den. hanidel igeteacbt eem door L. Aspierrilaglli oinltwlojrpen Wandbord ter blijvende heuunueriDlg aan helt Heilig Jaar ter «e;re van hafc -lijden e®; starv-en Voor 19 e«u,wen van Christus. Aan de beschrijving, welke mgr. Möll-' mann ,vice-generaal yan ,ops bisdom, vlan dit bord gaf, o-nttecnen wij .het volgende: Christus a.a,u z'ijn Kruis beheersclit de geheele feakèning. En om-dat Chrigtus meh zijin Krui® Overwinnaar ia- v,am duivejL ien zooid-e .en Kani-ng te in heit rijk' dyr verioöten, aak mede1 wijl zlTjn glorievolle Vierrijzgniis de bekroning ia van zijn Kruisdood, de vervolmaking en dg viUlheid der Verlossing Jzjondec Hg! Yerrifzenis kan do Verlossing ,ohb iniett bereiken 't geen Paul,u® aldujs: 'uitdrukt: „Jesus Ohrisg tug, pnze Heer, die dtvergeLeveirid te om -onze zanden en verrezen «jis olm <\jz!e -recht- vaai'digmalung." (Rioni. IV25), 'ciaaroni heeft de kunsitena,ar (yl deze giedachbeini wil len uitdrukken in dein Itirioimfëeremidfn, enl latralieud-en Christjus aian tZijlm 'Kiiuis ,als ge- kr-o,ouden Koning, die allen djotb zich traktj. zoo- als Hij telï vQioin«pielde: „Wianuser ilé van de a,ard« -zal' verhoogd zijn .(aan' het kiruie), zal ik «files tot mij! I>reik'e1k(a'! (Joês XII—32). 1' r r' IHet Kruis van Christ,us w-elTP* z'ijn vreugde-licht over Veyledenj heden en toc- komist. Alleen in höt Kruis is hpdl' voor allen. Vandaar dei gaarden „h«ri et ho- die", die herinnea-en ,aam Piaulus' woordi „Christue J-eSuis, gisteren en heten, d&* Zeflfde ook in. eeuwigheid." 1 Het Kruis van OhrtetiuS is derhalv» de «enige br,on vaui ons .aller zielevreuigde. "W.at de liturgteohte woorden lalduis uit-« drukken„eccie enim' etc." d. i. „wanlfc ziet door hot Krudislhiolht 'iq vrteiu-gide gek-oyaeu in heel de wereld." j Ohrtetus mtet zijln Ürute kwam vnade brengen aan alle menSohen van goeden; wh. 1 V an daar aan de® voiat va® het kruis «en hoog yan vnetdei in hati Nieuwe V-ar- bond, beaegeld melt' het -LiLoed van Chris tus, welke gedachte nader twlordt üiljge-i drultt in da lenjiZe van dtez'eml tregeetettideni Paus: „P,a,x Christi in Bieignio lOhristi" ,d. i< „De Vrede yarn Ohrigtlujsi in 'J.Rijlk vaffli Christus." I',,', j J r Het raudschrft hejrinnert iaa® h«ti!Hei-' lig Jaar (Anno „sa,moto)' 19331934, ''ger> vierd onder Paup Pius XI, jneitf het Platuser lij,k "Wapen. 1 i - Zoo opgevat, is dit gedenkbord, 0® waarlijk artistieke wiijze uitgevoerd, niefi alleen een schoone herinnering, ma,ar. ook -een blijvende oru tooostivollo meditatie. Het Latijn is gekozen, omdat dit ge denkbord niet alleietn voor Nederland, mia,ar voor alle volkeren is. KIuisHnrichtiiig Vau Keel Co. N. V., te Goes; Heden 14 do nieuwe "kluis,-inrichting van howengenoemlde firma, gereedgekomen. D-e d-eoir, die toegang geeft tot de kluiq, iq geleverd door de N.V. Lips' Brandklaq-i ten- en Slotenfablriek te Dordrecht, do,or bemiddeling van hare agenttesjse voorG:o;ea en oniStreken, de N.V. Handelmiaatscliappij! v.h. Wed. dj. C. E'. Masjsee te Goes; E'ijj is van het nieuwste type, dat deze fabriek maakt. Behalve brandvrijte zijln, iq deze deur ook' b'eqtand tegen ernstige inbraak' pogingen, daar z!ij| over de geheele opper vlakte te bekleed met smeJtpr,oeflma-te(-< riaial, hetwelk niet isj te snïj'den met deh tegenwoordig door inbrekérq veelvuldig toegapasten en terecht' gevreesdqb autoc genen isgiïjhrander. 'De totale deurdikte ie 30 cM., de dikte voor de sloten 24,5' cM. Het qluittwierK bestaat uit rondo staj-> len Bichoten, die iu gestoten toestand wiorw den vastgehouden door een prima dub'bep baard iqleutel'slot en een dijferalbt, waarop circa 10 miliioen dijferetombinatieq tnoge-t lijk 'Zijln. Voorfcq is een noodschoot aanga-i bracht die wiainneer ee® inbreikler er al i» mbcht slagen een der sloten te bereiken!, het sluitwerk geheel onwrikbaar vastzet. Achter d-e deur bevindt zioh een gesmeed ïjiZexen hek. In d-e kluis bevinden zich! drie bloikKen tjafetoketten, met in feta.al '234 loketten van verschillende grootte, ia jaarlïjkqehe huiurprijzlen vanaf f"3,50. Het' gebruik van qafetokbtten achten w'ijl -ga-( noegzaam' bekend. 1 Aannemer van dit Werk wals de heen Góedemondt. 't iSifcihilderWterk' 'i-s; uitgevoerd door dhr. Bruggeman. Yeilingsvereen. Zuid-BeyCland, Goes. .Veiling van 9, Mei 1933. Postelein f 1820, Tomaten 'f 42, Spina,zia f35, Asjperges 'f3437, Uien f 1,10, Aardbeien f42147, ,alleq per 100 k.gv; Aardbeien f 0,602,40, Bloemfltool f' 7 14, id. 2e sport f25, Komjpomtoei-sj if 11' 13, Kropsjla f 12,70, id. 2e soort '110,70 0,80, Andïjlvia 2e sjoert f0,60, Bloemen,-' planten f 1-3, Gangeieren f 4,504,80, Kipeieren f 1,902,20, alieq per 100 ai, Bloemen f 1050 per 100 ptot; Bbloemeni Bozen f 21, Tulpen f-24, Anjelieren f 5', Lelietjes van D|alen f 35, LSthyrus 'f 3 7,60, iSeringen f3, R|habar-ber f0,90 4,20, Badlijlq f 1,'20—1,60, Prei 'f25', allés per 100 blos. Groentenveiling van 10 Mei 1933. Postelein f 1922, Spinazie [fr48, Witlof F4— 8, "Uien f0.901, Aardbeien f116121, allés per 100 Kg.; Aard< beien f 2, Bloemkool' -f713, 2e qoorfi f46, Witte Komkommers f914, Gr. KomkomWers f 10, Kropsla f"0.80—3.10, 2e ®,oort f0.400.80, Violenplanten Él, allés per 100 stuks; Bloemen (Ralmam f 41, per 100 potTulpen f 24, jRadïj'lsi f 0.602, fihabarber f2'.403.60 per 103 bos. Veiling te Middelburg. Op de veiling v.au 10 Mei waren xfe prij'zen alq vogt Zeeuwsche bauwe aard appelen 2023 -cent per 25' k1)?.Spinazltel 1—4, postelein 1021, moskrut 715, uien 4, sitoofsla 12, zuring .4-6 cenf, allés per kg.; nieiulwe aardappelen 22 ■27, poters I 2122, idem II 13 cenf, allés per kg.; pieterselie 1013, kervej 7 leent, beide per ehipje; nareigsert 2, tulpon 14) seringen 16 cent; alle» per btoS; lathyrus 710 cient per 103 -stuks; viel en-planten 611' cent p-er 13 'qtukfe; peeën 918, raapstelen }fi1', prei 11/2'6, -uien 1V-fa en selderij 4, rabarber 241/2', nad5j!s 12, rame- na's li^'21/2' eent, allés per bos; bloem,*! kool 116, kropsla W3, komkommers 917, kteuztensjla 31/2'41/2T cent, allea per 4tnk', fruit: perztikkén 7, aa-rdbeiett lï/é' «ent, beide per sjtuk'; tomaten 65 cent, aardbeden 1,101,22 per kg. m

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3