DONDERDAG 11 MEI 1933 UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES f IN HET KRAAIENNEST NIEUWE ZEEUWSC COURANT itdngswict, cl® stichting xan oen monopolis tisch gemengd melkbedrijlf 'te Amsterdam, jfcot hot af'betiilingisswiezen en oen actie (bij 'den Minister van Finaincito, waardqo.r is bereikt, dat voortaan de inspecteurs der 'directe belastingen aan .de belastingschul digen. mededeeling moeten. doen van de [wijtea waarop' de ïnkbjmstennicalmen, die de inspecteurs. naar violen. teelngein zijn be rekend. Vruchtbare besprekingen werden in 1932 gehouden imcit de Biclgis'che on buitsche inittdeini|tandsbondeu. Hielt Hpofdbelsttujur vergaderde twaalf maal an is met twee leden uitgebreid. Het Honds „Ui'tkeieirinig bij overlijden" mocht 'zich wederom in een vooruitgang van het etdental vier heiligen. Het VarZe- head kapitaal overschreed liet millioien. Vopr het Informatie- en IncaiSaoibureaM wordt meieu' belangstelling gevraagd. De Oiasverzckering, de bedrijfeverzekering, .de cqlleetieve brand- len antoimoibielenVerze- keringen mogen 'zich in meer b-ila,ngstel- ling .verheugen. S.A.N.T.O.S. ontving in 1932 aain blo,c- mendagopbrengsten en bijdingan ice® be- da.g ad 123.794,15. In 61 gevallen ken hulp' worden geboden, waarmede een be drag van £21.229,87 nan verplleegkbistien iwas gemoeid. Heit aantal aangesloten veretoigingto bedroeg in hat begin van 1932 100. In den loop van heit jaar werden 6 nieuwe afdeedingen .opgericht. Het ledenaantal be droog 8218. 'leden en vermieierdard» met 423 leden, zioioda.t de bond thans 8641 leden telt. Het verslag besloot, met ean opwekking itpit vasthouden aan de princi pieel© argainisaitie. Dan was heit, Woprd aan den heer J. T'h. Petiers, voorzitter, va* heit Diocesaan y.oorscliotinsltituluit, die wiees op' het nut van dit ins|titu|Utv D.c plaatselijke afdeeliiv ge,n krijgen van lvat diiooeisiaain instituut de gr.oc telt moigiilij'ka medewerking1 bij het stichten van een plaatselijk voorscbioitt l'ondis.. Spir. wekte de afïdaelingon tolt mede werking iop. Inplant® van dhr. v. Tailoring werd in hot hoofdbestuur dhr. Klaver -uit Hil- legom gekózen. Bij' de behandeling van da agenda bracht de' Vimrziititeir oiok het Ivlidoo,-z'egel (r.abat- aegel) ter sprake dait als wapen van den middenstand legen de coöperaties. is ba- de.old. De>z'e kwestie zal a.s. Donderdag, docr de. 3 grbioite Middtoisila-ndsbonideln met het bastuluir der Midco worden besproken. In den Haag is de proef armee mislukt. Tot uitbreiding van het Nationaal Han- Btebuircam.wlaaraain een s,qciaal-juridische en 'Oi0conio|mii|stehe ©n ©ein aoimnrarcieielle a£- deeling zial Warden toegevoegd. is reeds besloten en volledige medewerking .yam de Hanze is daaraan toegelegd. Ba directe,ur van heit diocesaan Hanzc- bureau mr. F. J. H. .Blach, deed YeirvojL- gen's ©enige, mededeielingrln' met beltnaklkin|gl tot het lidmaaituehap van dft stands-organtii satie en Van de vakbonden waarmede liet bureau .zich bazig houdt. De pto.a.tsieiyk'6 afdeelingen kunm.an daarbij een afwach tende houding aanineonan. De pirae-iadviazan vian het hoofdbestuur, betreffende een beitiene wettjalijke irègleling van de inning va.n kleine Vorderingen; de bisschoppelijke bepalingen voor xekenplieh- tiiga besturen, alsmede betreffende 'den handel en de t.eir Veiling onVcr'jtocMftl goederen, Werden aanigeniqmon. Te, 2 uur wead de buitengewion© Ceni- trale Hiaiadsvenga,darjng gehouden ter bes handeling van "het voorstel tot- iwijizigimg van .statuten en het huishoudelijk regle ment van den boind. Uc herdenking van Willem van Oranje. 'n Woord van de Ko nlimgin. Aan diverse bladen heeft de Koningin 't volgende schrijven igeZomdeni: Nu de herdenking van den 24slten April zopwel 'hier te lande als in het Rijk 'buiten [Europa en bij onze landgeinoioten in den Vreemde tot het verleden behoort, w.enscb ik' toii. .allein een enkel woord te richtifln. Wa,ar ontelbare scharen :uit verschillen de en uiteenlaopende deeian cler bevolking izich .als leden van ©en groot gezin ver- eenigden om de figuur van dein Vader des Vadeadandis, is op' treffende wijlze gebleken dat lift voor ons allien geen nevelige histo rische persoon uit een ver verleden is, doch warkelij'k in ons hart voortleeft. Deze aanhankelijkheid en vereerinig is onafscheidelijk verbonden met pnze veir- knoeht'heid aan de bqginlselein van ons fetaa.tsbeetel, waarvan Jiij 000 meesterlijk "de grondslagen gelegjl heeft, en welke in het lieden zaoals in het verleden zoo. uit nemend 'bij qnzem. volksaard passen en een Waarborg voor de toekomst vormen. Tijdens de herdenking toefden mijne ge dachten menigmaal bij den langen worstel strijd mat zijn zware beproevingen, zoowel door ieder persoonlijk als daar ons geheels Volk met. Zooveel .offervaardigheid e,n tiaaie volharding gedragen. Bieproevingen waar in de. leider van onze onafhankelijkheids'' beweging nt-aeds getoond heeft met vader lijke bez'orgdheid te deeiein, bouwende op den „Potentaat der Patenitaitem" onwrik baar in zijn geloof aan uitredding en be tere tijden. Kien moeilijke weg en .ontberingen zijn niet te vermijden Voor een Vollk' in nood, dat zicli voor eein betere toekomst wil aangorden. Me.b bezorgdheid denk ik aan de on guurst dieir tijden waardoor iallle doelen des Rijks 'getroffen zijn en ik bein met deernis vervuld ovlar den izwaren dimk gn do moeilijk te brengen offers, die ©en ieder opgelegd wordeneen mood, Welk© liet, We reldgebeuren om 011®, buiiten ons toedoen, heeft in het leven geroepen. Ik voel do bezieling en de Kracht, die «r van dat Verleden uitgaan om ons door aanpassen, taaie volharding en eensgezindheid, den greep van den tijd te doen tiiohsearan len met den ijver en de wilskracht, die da omstandigheden gebieden, de handen ineen te slaan en allen te z'a.men te offeren len te arbeiden voor, wat God geve, ©enma.al ©en betere toekorqst zal zijn. Moge die viering die achter ons ligt ©n da daarbij opnieuw a.an den dag gebre- Öem aanhankelijkheid aan de .figuur van dein .Vader des Vaderlands en aan liet werk dat. hij heeft magen 'tot island brengen blij ken «en zegen vaoi- otnis .allen te rijn ge weest. Invoer van roggemeel en roggebloem. De „ISitaatstiomrant" bevatte gister ten Koninklijk Besluit waarbij' de invoer van roggemeel en roggebloem wordt geclontin- genteerd. Het percentage is vastgesteld op 100, terwijl als basisjaren gelden 1931 lm .1932. De oontingenteering geldt voor den tijd van 1 'jaar. (1 April 1933 t/m. 31' Maart 1934). Onze steim-inrlliodr. Kan Bij vereenvoudigd w .0 r d e n.? In „D,e Zoom" wijst rector F. van Mansield o.p het betreurenswaardige feit, dat ook ,aan deiZe stembus vele katholiek© kiesgerechtigden blijkbaar geen weg .wis ten met hun -U-mbiljett, daar .zij .de stip achter den Katholieken candidaat rood kleurden en alduis stemden «p: do t.ijst, wellce achter de katholiek© wia,9 geplaatst-, een Voordeeltje waarvan reeds inaormalen door diverse partij'en is geunnofiteerd. Is daar ni'eibs aan te doen, vraagt de schrij ver, en geeft- dan als rijm imeeiningi „Dg isbeim-mefchode deugt nieit voor min der jOinfcwikkeilde menaehen. Man krijgt een graoit Vel plapier in zijn handen, dait men eerst .opien anoeit voiuw-en: -eers't kijKeln (als men ziie-n .kan) waf boven en wat om- der is. Wlaar is. nu da.t. roode öti'pije, dat ik bp het model--stembiljet gezien heb? .Waar is de ropde hand en die vinger, die -er heen wijöt? Heil. zweet breekt hem uit. Ma,ar gauw e,em liokje rood gemaakt op hoop yam zegen, daf het qji de goedo plaats igadaan is. „Het ongeluk is, dal de Jie-ele stem- m-eth de uitgedacht en uitgewerkt is door zeer ontwikkelde mensohen, dat hit ook uitgevoerd moet worden door een gnoot aantialldeiZers, die zelden of nioioi-t ©an sbuk -papier in handen krijgen om er zelf een aa.nteekening pp te maken. 1 Bij he,t stemmen jnoeten tif-e© hoiofdcom- dities betracht worden. De stemming moet geheim zijn ©n iedereen mout Yolkor men vrij rijn ,ziju .of haar stem uit te brengen op de partij ©11 qp den persoon, dien men wenseht te Kiezeln. „Kan dit tweevoudig doel nu ni.e-t bereikt worden op; een veel eenvoudiger manier?. Ik m©en van w-el. Mag ik z.o-o vrij zijn mijn pla.11 nader te ontwiUkelen, Dc opiroepibaart-en worden 2010,als voorheen, aan eiken kiezer uitgereikt -per post; dovh elke Candida®,t lcrijlgt ©em volgnumimer, in difgeval .op de lijst van onzen Kies kring van 1 tjoit 327. „In de plaats van de feg-einlw-oordigo Stembiljetten krijgen de kiezers uit do hand van dein voorzitter cein velletje gl©- vig papier van S(©ge 15 X lQ.Va (gpoo.t~ formaat briefkaart) 1 dit velletje wordt i'n het midden toegevouwen overhandigd. De binneinikant. is gelieel blank, terwijl de buitenkant officieel bedrukt is, liefst ,200 vol mogeRjk' om te voorkomen, dat de kiezer bekoord wordt op den 'buitenkant ietis 'te schrijven. „Met dit gevouwen velletje gaat de kiezer in het stemhokje en heeft nieihs an ders te doen dan het nummer van zijn candidaa.t a.an den binnenkant -op te schrij ven. Het komt er niet op ,a,an, waar hij dat nummer Schrijft, 'links .of rqcht, als liet maar aan den binnenkant is. „Om te voqrkoinen, dat het nummer verkeerd gelezen wordt-, wlarden de vol gende cijfers 9, 91, 81, 61, 99 on 89 ni'eit gebruikt vaor het niuinimeren vain do Candida ten, omdat die cijfers, w.anlnieer omgekeerd, .voor 6, 16, 18, 19, 66 cm 68 zouden geleaen kjunmen .wlord-eu. ,',Biekij'ken wijl.nu" ons laatste stembiljet, dan vinden wa dat jjummer 1 van lijst 25 heit volgnummer 200 gekregen heeft. [Wil dus iemand rijm s'lani geven aan nummer 1 van lijist- 25, heeft hij maar het cijfer 200 op zijm biljet- t-e BdhriKen ©11 bat gevouwen in die bus te stoppen. 'Wil iemand ilever zijn vpoijceurstem geven a.an 'een anderen candidaat op diezelfd© lijist, dan. schrijft liij i207. „Me dunkt, aau hj-ide cisdlipn is vol" daan: de istemiming blijft geheim, 'nieder kan 'stepime.ii op wien hij 'Wil, teiuvijl Wij nu verzekerd zijn, dat die caindidiaat do stem krijgt voor wiein .zij' bestemd was. „OVer het gemaje -en de 'tijdbesparing die de,ze wijze van stemmen vqar de stem- bureaux za,l opleveren, behoef ik hier niet uit te weiden." Gemeenteraad. Iu de (Woensdag gehouden Vergadering van den gemeenteraad deelde da vqor- ritter o.a. mede, dat G,ed. Stlatcn de bc~ groaling 1933 hebben goedgekeurd. Da raad verwlierp me't 10 tagpn 7 atim-meii ©en voorst,el v.an B. ©11 W. om ten bdroeve yan het behoud Van dein heer J. A. Veuteegt, oud-ira.adslid en voottiz'ittier van de Ambachtsschool, iu de commissie van toezicht op de avondschool vlaai' Njj- yeriieidsandeiiiwijis, die commissie mot één lid uit te breiden. Bij enkele benoamingön moot o.a. wor d/en voorzien in eein plaats in de com missie van toezicht pp de gemeentelijken dienst der 'wlerkloodhaidve-rzlekeiring en ar beidsbemiddeling, (welke plaats tot nu toé bezet was door ©en varfegebwioordigar. der moderne .arbeidsbemiddeling, dén R©Cir_L. J. Adria.ansen. Voorgesteld Was Re heer J. Mondeel, eveneens van die richting. Nadat er op gewezen was, dat qolc de R.-K. recht hebben pp vartegeniwhordiging en dat reeds Ifiwee andere per.son'en va,n moderne richting zitting hebben', koois dé raad me:t 11 atemmen den hew J. H. Merk (R.-K.) tegen 6 op dhr. Mondeel. De raad verleende een sredielt van f 39.500 voor het varna,eulwen van ©ein deel van de waterleidingbuis, die het wlaj ter van de prise d'aaiu njar den 'Watler- toa'on voent,, nadat medegedeeld iwlas, dat als voomwiaande wordt gesteld het t(e werk Rtellein van Middelbuirgsche arbeiders ©n het werk na helt zomenseizioian zal plaata heboen, ;om het verkeer over" den Weg MiddelburgDomburg S°'0 weinig moigp lijk te storen. In de vorige vergadering wlae eirn'stig bezwaar gemaakt, tegen een a-egeü-ng van de eerste lrulp bij ongelukken, waardoor steeds over een medicus, ©en verpleegstieï en een brancard kaïn wqrdien beadhikt; ma.ar wat f 300 per jaa,r izal Kasten. Thans stelden B. en W. een regeling van £100 voor. ma,ar dan zonder modieus. Met. dit voorstel vereenigd© de raad zich na am pele bespreking, al wias het vopr verschil- lende leden verre van afdoende. De raad ging .mede met de voorstel len tot verkoop van grond aan de Mei doorn! aan ion met dien van drie .perceelen in het nieuiwie Griffioenpark, teirlwij! da wetnoudca' mededeelde, dat nog pp 4 pler- ociclcn daaa1 optie is, dan zouden c.r jreeda 7 vain de 23 peU'oeelen verkocht z'ijin. (Ben Voorstel om iu de Werkveirsoliaffinlg ©en nieuw gedeelte van de twreinien bij Ida prise d'cau der wiatlelrleiding te «lgalisele|ren, verairzaaKlie langdulrige discussie, voiqral omdat men beizlwlaair maakte tegen het aangaan van eein ge-ldleening van f 11.300 vaor dit wtei-K, dat man niet urgent lacbltte, als het. niet zieker is, da.t yiiss-ingen ón- Üo toekomst 250.000 M3 pier jaar ga at afne men. Van de- zijde van B,. on W. Werd ei' op. gie.w'eizen, .dat vooir 5 jaar ©011 tijnamo door yiksingeu van 100.000 M3 is toege zegd 'en dait G-ed. Staten geen bez|w!a,aa' hebben 'tegen deizc l©en,i|n|g ale 'rij in 5 j|a,ar wordt afgelost-. Het vqoirstel is ten slot te z.h.s. aangenomen. Met taeistemming van den raad stelde do heea' van Andel enkele vragem' aan B'. rn W., die hij' ontleende aan vnoeiger in den raad igesprokeii wlcorden. T011 eerste of het collage in zijn te,gen|Wo.oxdige saman1- stalling ï-e-eds nader de kiweati© va.n iniog verder gaande salariskanting, heeft, over wogen, ten tweede hoe het Staat met pvenl- t|U|cole opheffing van liet vervfolgonderWijlg ©n ten derde of men ©r mag aVeir denkt het aantal geimeenteigeiioeishleeire.n va.n tiw'ee op! één te brengen. De heer van Andel Wees daarbij op Irnt Stijgen van het werkliuazeiniaainfal, op den ve-rm'o-edelijk-eai tegenvaller Van de uefce- na-ng yan het gasthuis, de vermoedelijke hooge.ro bedragen no,-.dig. vopr atennWeir- ieeining -en burgerlijk armbestuur. D'c burgeimeeslteii', de heer M. Fcinnbquit, die do eenSt© rniaial de vflsgtadierinig presi deerde, zoude, da.t Bi to W. d© Kwestie van bet vervolgonderwijs in atuldie bebbleto, dat inzake- de geffleenltieigcuBeslheertn' over leg wjordt gepleegd met lwt bungjeiriijik armbestuur ©n dait B. ©n W., gezien zij eerst sedert 5 April in liuai tieigenlwloioa-idige samenstelling bije-enkolae'n, zich inzake die salarissen nog nieit- hebban baraad. ÊJpr. 'weeit niets van de 'te Vtowiaiahtpn fiiniau cieele tegenvallars:, dia de "hlewr van .A-Hidett noemde. Wethouder Onderdijik dos'tijlds wa.airne- memd burgemeestEr, Verklaaari©, dat al de vragen van dan heen- vlam Andel voort komen uii't- oiplmeii'kingen biji .de behaindeling der begrqoitiiiig, en dat toen gCaagld is een en ander te óvai;wegap, waaraan opk zal worden voldaan. Be u'iiigellaoj Zaterdag a.q. te 4 uur houdt de Mid- dclburgsc'he Atliletiekvcreeniging E.M.M. haar jaarlijksph-en Siingelloop, waarvan de start weer is aan den V.eeirschen weg en liet eindpunt aan den Roeiendaa 1 schen sin gel bij de .Wint.ersjtraa-t. Er hebben Zich tot nu toe 12 toppers opgegeven. D'c houder van den beker, jJ. Kem'p, lid van Di.O,S|. te Rotterdiiim, zal rijn tlijfdelijik' bazit komen verdedigen. De loopers klom.cn bijeen ,op de boven zaal van de s]obli«teit St. Jloris met de bestimrs- en jury-leden. 1 Rlijlks pos tspaa rlra nk. Opgave betreffende het postkantoor te Middelburg gedurende de maand April 1933. Aau bovengenoemd kantoor word in den loop der maand "Dp spaarbankboek jes ingelegd f 68.372.10 en terugbetaald f55.523.31. Derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 12.848.79. Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboekjes be droeg 32. Door tussehenkoimst van dit kantoor werd 'ter Directie op staa-tsslchuldboekjes ingeschreven nominaal f 600. Derhalve meer in- dan afgeschreven, 'f600. Regenten Huis van Bewaring. Benoemd tot voorzitter van het "Col lege van regenten van het Huis van Be- warin .alhier mr. O. 'F. baron fhoe Schwartzenberg en Hoheulan-berg, thans lid van genoemd college. Bad- en zwemvereen. ,,'t Sas." Dinsdagavond hield de Goessohe Bad en Zwemvereniging ,,'t Sa-s" haar jaar- lijklsche ledenvergadering. Uit de verslar gen van penningmeester en secretaris bleek dat de vereeniging er zeer goe'd voor staat. 'Na zeer geanimeerde bespre kingen werd besloten d© Koninklijke be williging ,op de statuten der vereeniging aan te vragen terwijl voorts in principe de vergadering zich uitsprak voor een gewone jaarlij'ksehe Zwemwedstrijd, ter wijl ook de Provinciale kampioenschappen dit jaar door 't Sas zullen worden ge regeld. De voorzitter sprak er Zijn voldoening .over uit dat gedurende den afgeloopen winter vele leden hebben medegewerkt aan de gehouden gymnastieklessen en hij Sprak de hoop uit dat de resultaten ervan iu het a.s. zwemseizoen duidelijk mogen blijken. Een en ander doet zien dit de .Vereeniging zich in een behoorlijke bloei mag verheugen. Examen typografische lakken. Door de Leerlingen-Commissie voor de Typografie in het district Zeeland werden op 6, 8 en 9 Mei de ja-arlïj'Ksc'he examens voor de vakken handzetten en drukken afgenomen, 'Na onderzoek' 'der ingeleverde pijoef- stukken kondein alle enndidaten tot het practise^1 'en mondeling examen worden toegelaten. Voor handzetter slaagden de leerlingen A. Korstanje te Goes on Wi. iN. van Liere te Kloetinga; vo|or ©ourantz'etfer J. de Jonge te Vlissingon; vqor Zeitter en voor drukker J- A. M. Verheft t© Gjoes 'Hét praetisjch onderzoek' liad plaats op de drukkerijen der firma's, Oosterbaan ft Le Cointfe te Goes ©n F. van de Velde |Tr te Vli^singen. Evenalsj verleden jaar werden deze examens bijgewoond dioior den dontroleur der „Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding in het typografisch bedrijf"', den heer R. J. Kok' te Hilversum. Districts-arbeidsbeurs. Dinsdagmiddag is in het S|Chuttershof alhier een vergadering gehouden door den directeur der Arbeidsbemiddeling iu het district Middelburg met de lot dit district behoorende agenten. Door den heer U, Heij'Iigier, ajnbtenaia.r der Beurs, word oen duidelijke uiteen zetting gegeven van de verschillende statistische gegevens, die Voor een goedo regeling steeds benoodigd Zijn. Vervolgens werd door den heer- J. IC. Melse, landbouw bemiddelaar van de. Beurs een zeer interessante lezing gehoudon over „Dé Wieringerm'eeir'pioldeii* en de fandbbuw'- bejniddeUng." Duidelijk kwam naar voren de gr.Oiote noodzakelijkheid, zoowel van werkgevers als werknemers, om zooveel mogelijk van do diensten der plaatselijk© agentschappen gebruik' te maken. Vooral ook in verband met de vele aanvragen van werkgevers in den landbouw om in wonende knechts, zoowel gehuwde als on gehuwde, en vrouwelijk' personeel, dient ieder, die in den landbouw' geplaatst of verplaatst wil worden, zich zoo spbedig mogelijk Wij den plaat^elijken agent (op elke gemeente-secretarie; op te\ geven. De Arbeidsbemiddeling, di© geheel gra,- tis bemiddeling verleent, moet vooral ook in deze tijden meer in alle kringen be kendheid krijgen als de schakel tusschen werkgevers en werknemers voor alle be drijven. Collecte crisiscamitc. De cioileidte voor hot Crisis-Comité bracht deze -week f 62,711/a op'. Eijikspostspaarbaink. Opgave betreffende het postkantoor to Goes over de ma,n,nd April 1933. Aan bovengenoemd kantoor werd, in den loop der maand op spaarbankboekjes ingelegd f 29.162.60, terugbel, f43.702.82. Dierhalve minder ingelegd dan terug betaald f 14.540.212. Het aantial nieulw uitgegeven spaar bankboekjes] bedroeg 28. 6 NIEUWE RADIO-TOESTELLEN (N. S. F. en Philipls) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J, M. Polderman Goes. Tel. 129. (Adv.) Iersléke. Tegen 1 Augustus a.s. heeft de heer P. de Ve(y; ontsjag aangevraagd als, secretaris-ontvanger en ambtenaar van den burgerlijken sjtand onzer gemeente. Die heer de VeSj! 'iq dan Wijfna 42 jaren e|ec'retaris-ontva,nger gëw'eest. 'Woensdag 14 Juni hoopt Ierseke de Congressisten van V.V.V. (die dan in .Vlisjsingen -zullen vertoeven) ©en aange name dag te bezorgen. Onder leiding vau den voorzitter, burgemeuisjter H. C. J. Gunning, Werd oen vergadering .belegd ,om een commis|sie van ontvangst te hte noemen, waarin verschillende takken van industrie .ziulien zij'n vertegenwoordigd. 'Eiersjt zal den heeren ©en btaottjoloht wor den aangeboden om de Slc'helde te bezien en een bezoek 'te brengen a.an de oe^ter- perreelen. Half twia,al'f zullen de heeren te Wemeldinge wiorden gelost. Direct daarna volgt ©en lunch in hotel No-tei Daarna bezoek" aan kïeeftenp'arken en oesterputten. Ook 'zullen de voorzitter van 't visgcherijbéstuur en de Rijpte- bacterioloog dr. Grijns] van Bergen pp Zoom', wiorden uitgenoodigd. TJ/endijiiC. Dinsidaga.vond is tijdens een vrij lievig on'weer de bliki^em' geslagen in -een SjcShuurtj'e, waarin een paard ge stald wlas. Het. schuurtje is ten deele afgebrand, het paard bekwam wel enkele brandwonden, ma,ar Kon toch nog bijtljlds worden gered. Biervliet. Dius,dag vergaderde de Raad. Behandeld werd de aanvrage, van het R.-K. Kerkbestuur om gelden uit de ge meentekas voor het bouwen van een gang met privaten en het gedeeltelijk verhar den der speelplaats ten behoeve van de R.-K. Bijzondere sphqol- Enkele leden drukten hun sjpïjlt er over uit, dat juist in dezen crisistijd van benarde geldmidde len een dergelijke verandering moet wor den aangebracht. Hierna werd dei aanvra ge toegestaan. Besloten werd tot medewerking aan de oprichting van een centra®!' agentschap, der arbeidsbemiddeling in W. Zeeuw'sch- .Vlaanderen, voorlloopig voor één jaar. De heer M. A. Verplante werd benoemd tot plaatselijk' agent der arbeidsbemiddel- ling. f Bij' |de voorgestelde wijziging der be" grooting 1933 Zei men, dat de post voor steunverleeniug en werkverschaffing is uitgeput, terwijl notg plin'. 140 werklqo" z'en, waaronder 70 hoofden van gezinnen, staan ingeschreven. Alsnog werd een ere- diet van f 1000 toegestaan. Oost'burg. Vandaag wordt alhier den 400sj;en geboortedag van Prins Willem van Oranje herdacht. Dr. H. W. E. Molier, lid 'der Tweede Kamer zal van- Koloniale Waren. „Waarom de belasting zoo. ljqog is," luidde de titel van een berichtje dat de vorige week' de Indisch© geschiedenis verhaalde vftn 'n lapje grond (prijs f 12.50) dat 'n particulier van de regeew ring kocht en waarmee bïjlna alle depara tementen 14 maanden bjazig Wagen vóór de overdracht kon plaats) hebben. Er Zijn evenwel nog rnper oorzaken dia de belastingschr,oef pijnlijk aandraaien. Hét jaarverslag der alg. Rekenkamer over 1932 doet tenminste zien, hoe da eorruptieve knoeierij1 én verkwisting hand in hand hun dans,® ma-cabre blijven door-; z'etten opa de Ind. schatkist. Die houder van een dienStvoorschpt had bedragen van f25 en f 15 uitgegeven en verantwoord als „transportkosten lager persloneel," terwijl hff" ©r bloemstukken voor had gekocht! De 'G-,quv. iic'counci tantsldienst lontdekte dit., en toen er be-: merkingen werden giemaakt, verzocht liet hoofd van W. en E|. in die uitgaven te berusten, -omdat zij' wiaren gedaan op een moment, toen nog geen ^pieciaal regees ringsyerb'odt ©gen dergelijke uitgaven op lands kosten bestond! Men "weet hoe royaal vroeger door som!-; mige beheerders van zekére fondsen wüfrd omgesprongen met de verleening van liyp potheken; enkelen Waren er, die groote Kommen wisten te doen verleenen op hun eigen huizen. I11 1930 bboktei de iWjeepn kamer te Batavia een verlies van f 6474.35 'door het verleenen ©ener te groote hypotheek; natuurlijk bleef de hypotheeknemer aansprakelijk. Maar de Weeskamer schreef: dat de debiteur Indië had verlaten en men ier niet in was geslaagd z'ijin verblijfplaats op le 'sporen. Diank rij dq Rekenkamer .werd geconstateerddat deziei debiteur ge-. pensionneerd kapitein der infanterie was en in 1924 naar Nederland was ven iiuisd, derhalve: da.t Zij'n verblijf wel bekend was. Doch in Februari j.l. kroeg- de Rekenkamer bericht: dat in verband met zftri particuliere omstandigheden zijn pensioen bedroeg f1700 'sjaars van z'n inkomsten niet kou worden gekort Eu daarmee iq de zaak voorlqopig aigen da.an. Fraai! In de gevangenis te Sa bang dronken (op papier althans) de gevangenen nog in 1932 ujappe thee... welke, thee f2.50 per kilo kostte. Vqor de bereiding dezer thee Was driemaal meer hout noodig dau elders wordt gebruikt. In de eersjte helft van 1931 werd aan zieken in de militaire hospitalen buiten-I gewoon veel limonade ©n a-er blanda vers strekt. Te Malang, Koot®, Radja en Pa,-: dang werden (alweer op, papier) res/p. verstrekt, per 100 patiënten: 17,6, 27,5 en 42,8 flesschen dezter versnapering. Dioor lrulp van het Legerbestuur Wejrd aan deze verkwisting een einde gemaakt; al eerder Was er door de militaire autoriteit op g;e-: -wez'en, „dat limonade en mineraalwater hls regel volmaakt overbodig waren en met een glas! Sjswiater of koude thee heks Zelfde doel wordt bereikt". In de gevangenis te Bandjcrmasin kre gen de gestraften dageRjkls een extra-rantt- soen, waarvoor per i-antqqen f 1 was uit-i gegeven. Het onderzoek' 'toonde aan, dat dit extra-rantsoen bestond uit„een kVart kati katjang idjoe", welke tegen den plaatselijiken prijfs van Zes cents per rantsoen had moeten zijn "bereikend. Men begrijpt, w'aur de rest van het 'geld gebleven is I De Rekenkamer kan mopperen wiat izft 'wil; men gaat gewoon z'n gang, vertrou wend dat de een om 'dto ander niet Zal duiven ingrijpen. Die fout van de heeren der Rekenkfaj-j mex iq, dat. zij teveel mijnheer blijven' in bun optreden. Zij! «ioesjten in bun .verslag man en paard .noemen, waardoor 10 nvr-rb icl d e 11 ijl: de nette bedriegers aan de kaak kwlatnem ts staan. Alleen dan Zou de belas,tinlg 'n flink bedrag lager worden. UIT KERK. avond in de Beursj ©en rede houdelnl over Willem van Oranje',q idealen. 'Sluis. Dinsdagnaic'ht is angebroke'n in de R.-K. 'Kerk 'te Sluis- De daders hebben zich toegang ,tot 'de kerk' 'weten te verschaffen door het verbreken van een ruit. Bijl onderzoek bleek dat vere schillende offerblokken waren, geledigd, terwijl de sjloten waren verbroken. In denzelfden nacht is] eveneens in braak gepleegd in de R.-K. Kerk' te Knock© (B.), alwlajar de daders op dei zelfde wlij'ze zEjfn te werk gegaan. De politie «(telt eein uitgebreid onder,e zOek in. 'Zaterdagmiddag reed oen BeF giqche auto die op een aanhangwagen een paar biljards vervoerde, in eein sloot nabij de „Hoogte". Behoudens( eenig© materieele sc'hadiej a.an een der biljardsj en da auto, kwamen er geen verdere ongelukken vqor. Bestrijding werkloosheid onder de jeugd. Te 'is-Herfcogenbosoh hield Maandag da Landelijk© Commissie ter bestrijding van de gevolgen der jeugdwerkloosheid een vergadering v,oor de Zuidelijk© provincies. - IMej. W. 'Hi. Harthoff, adjunct socretas resse van het Nederl. Jjeugdleiders Instiii tuut, hield een inleiding over de wljizie, zv'aarop de landelijke commissie tot stand kwam en wat haar Roel is. Voor den goeden gang van zaken, bleek het noodig het land in vier districten te verdeelen, 'met aan het hoofd een distr.ict<-s'ecrefaaris, 'die in overleg met de provinciale com,- missie en plaatselijke eomlmissie's zal na gaan wat in elke plaats "kan gedaan: kvorden voor de vakjppleiding, ontwikkel"! ling en ontspanning van de werkloaz'en in het algemeen en de jeugdige in het bijb Zonder. I f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2