uJilbuluts! SBH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND HUfHhacdt's Boedels veedcif ü&t atte> ipijtteti. REGENJASSEN GEBRs. STEUTEL D e Kruis iwsche Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS JWSC COURANT KE GESPREKKEN j cweld wordt erlei pijnen, z'n beste ontwikkeien, eze dus eerst ERS VAN HET FEUILLETON HOOG SPEL. fl BUITENLAND |~1 BINNENLAND NUMMER 56 DONDERDAG 11 MEI 1933 29btb JAARGANG igena,ar, z'al haar reken. binnenkort. ULSphe parlementslid de. Monzia Je redenaar met zijn 200 wrawp nu,ut. Opi hem valgen. Dlaladier n Tardieu met 175 woprden. Hf erilc'aapis|öhe, dominé Cadm'a® grootste gemeente der w,t|reld. Ilwe®. luisjtervink'en hooren des naar zijn preek'en. spli kan een kbiartsteimpei'.utuur, raden Celsius verdragen. Maar n men nog niet van iederen dit weerstandsvermogen vers 'en paar sjrepen hoven de 43' ngen in de mee'sjte gevallen dej® erikaansehe stad HjoWfe'en ini NeWf Jersey is genaamd naar r WplfgangGuilIeiaiume, hertog Ien, die in Haanderen geboren heeft ^lieohts 150.000 werk^t ar van zljin 350 vrouwe®, Steun echts 73.390 personen. 5 zich een man over de brug* aat ,ui doen'.S" vrple'g .een voorbij^ «schrikt. orgnet is in de Maas gevallen !'r het heertje, „en nu haai ik niertia dit is de Maas niet; eeniS," wee® hem terecht. „Dit is de 'iWiaal.'* di iuj zelf, hoe bijlziend ik hen, dat it eens kon ondersdheidemriep pxokëne uit'. t. vrijgesproken." 'jjb me eigenlijk wel, Iwiant ik had. maatregelen voor; een jaar ge- INGEN EN VERPACHTINGEM meubilair, Jfe Eok'. oirpi, café' met erf qn inventaris,. eert, iwtoioin- en winkelhuis, bak- en erf en huis en erf, Va® Pijke tegen, bouwland, Oele. heerenhuis, Verbist, egen, woonhuis met erf, Betlv CENT. PER DOOS EDERS 45 CENT. ERS EN DROGISTEN. rant- en Handelsdrukkerij te GOES ■ken couranten ma's, Wissels iën, Tabelwerken tarten, Dankbetuigingen Jpening, Reclamekaarten .atiekaarten, Convocaties ioorten Enveloppes u's, Servetten •endrukken werken icurreerend enoemde Drukwerken zjjn ien ons gaarne aanbevolen NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Jnterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contracfregefprijs, te beginnen bij 500 regeis, beduidend iager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V De union der Volkenbonds- vereenigingen. Sedert 'de oprichting, van deii Volken.-, 'hond in 1919 besjtaan, naar het Ejngelsöho .voorbeeld, in de vea-sjohiliiende landen af-. zbnderlÜjjke Volienbiondsyeivenigingen. Db tE®gels;ch© is de eerste f11 d© hraohtigste gebleven; zSj| feit omstrtteke een millioen leden, die verdeeld Zijn over twee dui-. z'end afdeelingen in geheel! het Koninlf rïjlfc. pVfaiar, al iR' ebben andur© lande® dit voorbeeld niet op; gelïjPte wSjfzte kunnen volgen, Vollkienbbndsjvereierdgingen bestaan mtet uitzondering van Zuid-Amqrik!a, 111 alle landen, die lid rijn van den Volklen,- bbnd en aofkf in de eukteiei landen, die nog niet tot de leden bejiopren. Zulk! een Ne- derlandbcha vereteniging), is de Vereeni) ging voor Vplktabpndi en Vrede, geyes;- tigd te '^-O-ravenhage, in deaen vorm be- ö,taande sedert 19.19, al onderscheidt zij zich in zooverre van andere nationale Vplkenbündsivereenigmgten, dat Zij tegelijk de traditied, van „Vrede door Biecht" (19011919) en den Algemeemen Neder- lands-ehen Vredesbbnd (18711901) heeft voortgezet en dus) optkl 'tegelijk Vereeniji ging van algemeen poeifisjtischen aard is, al isj zij' allereerst 'VollktenbondsvieTeejiif- ging- I Van den lannvang.af isde noodzakelijk!' hpid gevoeld, dat deze; nationale 'Volk'enj- biond^vereenigingen zich zoude® aanslui- ten. Aanvankelijk "kwiamen de eersit ges vestigde, de Elmgelschie, Fransiche en Ita,-. liaiamscbe sain'en, doch reeds in D|öoemh bier 1919 vereenigdlen de Volkenbondsjver|s ©enigingen in de in dein oorlog peutraai gebleven landen zich miet deze en korten tüj'd daarna traden ook de Bluitsjche, do .Oosjtenhylksche, do Bulgapgsehe, de Hons gaarSch© en, diolch Zulks eerst 'later, do Turksche Volkenbondsver&enigingen tot deze internationale organisatie toe. Offi cieel heet riji „Union iInternationale ded Associations pour la Sjoteiété des Nations." Zijl 'is van den aanvang af gevestigd to Brusselaan haar hoofd staat afs secra-. taxis-generaal Prof. Buyssen, vroeger lioogleeraar te Bordeaux, die door- een Engelsehen en een D|uitsc'hen secretaris wordt terzlijlde gestaan. Plannen zijS aan-, hangig om den z'etel van de Union naar Genève te verleggen; deze plannen zul len alleen ten uityoer wbrden gebracht, wanneer de daartoe noodigei meerdere gfjld- middelen beschikbaar ztij'n. D!a.t Zulks in dez'en tijd niet zoo gemakkëlijjk jzlal gaan, 'behoeft Wel nauweffijklsi betoog. P!e Union kbmt eens) per jaar in con- .gre's samen; het vorig .jaar geschiedde dit te Patoij'Sjin Uuni a.s. z'al dit te| iMoh- treus geschieden, terwijl het Congres, dat de Union in 1928 te 'si-Gravenhage hield, nog in veler herinnering ia lljei UnitHni wordt btestuur'd 'door een Raad, waarin aR:e vertegenwoordigde landen zitting hehi- be.n; dez'e Baad kbmt in den regel in het najaar afzOnderBjjk samen en vormt een klein congres, dat ook alVeer telkenmale in verschillende landen plaats heeft. De Baad en het S;ecretariaat worden .bijige;- staan door een viertal permanente oom'- missiën, wier arbeid respectievelijk be trekking heeft op politieke en juridische aangelegenheden, op de minderheden, op het economisch en so'ciaal Werk! én op aangelegenheden betreffende opvoejding ein propaganda. In den regel vereenigen deze ■vier permanente eomimissiën zich in het vroege voorjaar te Brussel, 'tegelijk met liet .Bureau, het Bfagelij[ksch Bestuur uit den Baad, teneinde de voorbereidingen te treffen voor het aanstaande congres. Die .Union heeft een wisselend presidium1; te voren trad elk1 jaar 'een nieuWe president op; thans; geschied dit'om de tWeei jai-en. De eeTste president op wien deizte blejpaling van toepiaissing wterd, was onz'e landge noot mr. J; Limbhi-g, te Zurich in 1929 tot president gek'oz'en, die in 1931 tijdens 6 Hiji zag Gfraaf Alanerfco a,an mat een ilanwen glimlach, wiaarmede hij rijn dank ie kennen scheen te geven, e® toen dwaal den zijn bru|tale ooigen, dia niu vair ver moeidheid half bedakib 'waren donp ïto zware, oogleden, veirder naar -da dame, die naast den sltoel van haar vader stond. Zij was niet meer dan een meisje1, met een sierlijk, maagdelijk tenger figu|urtje, -zteeir eenvoudig gekleed in een wijin-noiod ge- .waad, da.t van voren vierkant wtas( uitge sneden en om heit middel Werd bijleen ge- jhouden door een zilveren gordel mat beril-' eteenen gesp. Over haai- bliauiwizlwart haar, dat van achteren in een wrong, iwtas gelegd, droeg .zijl eten net van gfiudkbord, en Jiaar oogen, zoo diep; blanW, dat zij; bijna zwart leken, zlagen helm vanuit het bleëko gezichtje vol medelijiden aan. Dit. was de eerste aanblik, dien Messea'ö Pamtaieone van ba,ar had, en daar zijn smaak betreffende vrouwen mieer van do ruwe soprt Was, ltoktte het hejm geen moei te zijn opg van haar af te wenden oim in de schaduwen van dat edele vertrek naar een ander te Zoekjen, die zich daar nieti de Raadszitting te Pei-ugia werd ppgej- volgd door Uord Robert Cecil. In den aanvang der vorige maand lieb- ben te Brujssel de vergaderingen plaats gehad, die diendon ter voorbereiding van het Congres, dat, als boven gezegd, bin nenkort te Montreux zal worden gehpiuf- den. Alle do vier permanente Cpmmdasiën vergaderden met hot Bureia®, .teiWijl dit-i maal ook de Baad een enkfeiei zitting hield. Deze mag vooraf daarom van bte- lang wioa-den gerekend, w'iji in d'eizte Bjaiads,-. zittting werd aangenomen eene; resolutie, betrekking heb'btende dpi hetChineesdh! :J:apa,nisclie geschil. Opi het oogenblik', dat de Baad is.ajmtenk'wam, was Japan's voorn nemen om uit den Volkenbond te treden, nog niet definitief! gewlorden. Vandaar, dat een.deel deizter resolutie rec^s doon* de feiten is achterhaald. Maar zij"ljliij|ït 'van belang, omdat daarin d© volledige mstetaj-: ming der openbare meening,in de verH schillende landen wördt üitgesprokten met do beginselen van het rapport der buiteii!J geWon© Assemblée, en wordt vastgehouden aan het standpunt, dat door den Volk'enj ttond tei-zake van Japan's optreden moet wörden ingenomen. Dit heeft niets te ma ken met het minder of mleer gerechtvaar digd optreden van Japan tegenover de iTooverbenden in Mandsjjoerijte, m!aar houdt uitsluitend rekening, met 'bet feitf, dat Zoowel het Grondverdrag van den Vol kenbond als het Pact vjan Pafijls door Ja pan zSjh overtreden en dat dit aan Japan duidelijk dient te worden geimaakt. Do Economisdhei Ciommiissie ,o'ndertobeid{- d© zich in deze zitting .door bijzonder© activiteit. Dfe Nederla,ndaehte delegatie in deze Commissie vond aanleiding om ©en urgentie-voorstel te doien behandelen, waarin nog eens gez'egd wordt, dat dei economische vraagstukken het allereerst de aandacht van den Volk'enbbnd eisöhen. In deze resolutie, die mtet algemeenjdstetmi- men werd aangenomen, en, gtelijkl ook iu Nederland is. geschied, in afïe landen ter kennis van de regeeringen is gebfacht, 'wordt het bijtend© van het economischs en financieele vraagstuk haar voren ge- bebracht en de meening geuit, clat Spoedig tot beslissingen nioet wjorden geikjomen, die in öpbbnw'ende richting gaan. Het is te hopen, dat deZe bijfdraga aan de stem van het verdtand en het piractisc'h inziahlt gevoegd Hj' 'de reads( vele stemmen, did op dit gebied izïjln vernomen, niet zal na laten eenigen invlbed uit'te oefenen. Die zittingen dezer comtaiisbiën hebben ,ook nu reeds! doen zien, dat heit aart voorstellen en initiatieven vloar het Con gres te Moptreux niet z'al ontbreken. Tal van vlagstokken, ztookvtel opi politiek- juridisch terrein liggend al's ópl dat der- minderheden, ziullen aan del orde Worden gesteld, m'aar ook vraagstukken van pro paganda en opvoedibg. Wiant de Union is niet blind voor het feit, dat in tal' vani landen, helaas ook vO|Or een deel nog in ons land, de openbare meeïiing moet War den geWonnen voor den Volkenbond. Niet, dit kan niet duidelijk genoeg gezegd wor den, om' allfes goed te kepren Wat id© Volkenbond doet of nalaat; neen, maar om kennis "te verkrijgen van den Vols kenb'ond, zoodoende belangstellingte too- nen in zijn WefkZaaimheden en daardoor mede te Wterken, dat deZe werkzaalm^ heden gaan in de goede, opbouwende rich ting. Die Volkenbond is( niet' een werk van 'd© jaren, mlaar een Werk van! da tientallen jaren, Zoo niet "van d!a eeuiwten. Dlat kan niet' Voldoende bedacht 'worden, Wanneer !men geneigd is| tot critiek öp den Volkênbbnd, omdat deIZe niet „zoo apoe- dig'.' als men dat zou w'enschem, de resul taten geeft waarop de wereld inderdaajd w'acht! bevond, „Waairom zijit g!ij! juisjt naai- mij! too gekomen b' vroelg .Almerico met pindoior- grondelijken eenvoud. „Waarom?." Mesisere Pantaleone khi'gitO eens met de oogen, alsof hielt vreemde vani die vraag hem bprbaasdei. „Omdat gij een Orsipi rijt, en omdat mijn zaak de zaak is van. de Orsini's" Om zich nader te verklaren, voegde hij en%art tk>e: „Paolo Qrsini was mijlp vriend." „Was?." klonk het sdierp uit 'den m,ond van Madonna F.ulvia. Pantalleon© slaakte .£'eu diepefi zucht en Zo'hk ineen als iemand die; uiterst tea'lnleer- geslagen is. „Ik' ris al, dat gij aolgf niete hebt gehoord. Tüch z|ou ik' gedacht fhelbibteh dat zullr een slecht© tijding nluj *1 Pfver heel Italië verbreid Zout zdjb.' Paolo ia gisteren te Assdsi geworgd en felg^lijk met helm hertog .Gravina." De oude map uitte ©en scheppen krbet, zrch op zij® bevend© armen steuntod rees hij half overeind om' 'n oogenblik later uitgeput in zijn sipel terug '.te zinkleto. „Vergteef mij', dat ik' u ziulk slenjht nieuws brengj' gromde de sfulwe Pam- falaon© woest. Maar .do oude heer, die zich feeds hersteld had van het pogtenblik' van eWak te, dat de schok' van 3at bericht had BELGIE financieele vuliiiaclitcuwet. Bij, het parlement isi eindcilijjk. de lang verwachte en veelomstreden finamcieelcf volmadhtenWtet ingediend. - Artikel 1 van dit wetsvoorstel bepaalt dat, mtet het doel het herstel' yam de-rijk's!-. finanoiën voort to ztetten en heit evenwicht der btegrpoting te verzekeren, aan den Eo,- ning dei noodig© maeht wjordt verleend om, vo|of een termijh van 3 maanden, door middel van door de ministers bespfoken besluiten, diverse ma,atre)gel'en te treffj^i. Dtezte majatregelen mogen strekken tot de wüjiziging of aanvulling van de bestaande wetten btetrefffende de salarissen, vergoe dingen en toelagen van allen aard die ten laste zijn' va.n het rijk. Ook mag de Jegeering het koninklijk! besluit van 13 Januari 1933 inzake de nationale clrisisbel'asting wijzigen, de or-. ganisaiie van d© publieke diensten ver eenvoudigen, de contfolei versterken en alle thesjawrieverriehtingen op langen en korten termijn m het binnen- en het bui tenland, in Belgische of vreemde munt, ondernemen. Bovendien heeft de: regeering het fficht de maatregelen te treffen Welke Zij! hoo- dig. acht om' aanvallen opi het staatsorcj-' diet te beteugelen en onmogelijk te ken. Bij' 'artikel 2 'wOrdt bepaald dat, bij] het verstrijken van den tei-miijln van 3 maanden, in de Earner verslag zal' wor den uitgebracht over de maatregelen Wel'- ke de regeering, krachtens deze wet, zal hebben getroffen. hersteld, zbodat de D'uitsche jeugd het Weer als zijn hoogsten vaderlhjnjdschem plicht en eer 'z'al' "beschouwen voor het vaderland te Rienen."' Iu beklag genomen. De „GeneralsjtaatKiamwialt I" te Berlijn heeft het gejheiele vermojgjen van dié sjooiaal- demiocratisichte partij en haar bladen, als mede de ge/heele Bijkbb'anier gelaisjt'. Dei reden hiorviooir, liglt in de tialrijlke gevalle® van knprieirij die bijl dia oivtarlne- mi®ig .der' vakveii-eienigingein ©in arbeideire- bauken door de N.S.B.O. Afdekt iwigrdetn'. FRANKRIJK Een Franschman over Ujuits'chlaud. De Matin publiceert een artikel van den radicalen .afgevaardigde Baistide, die rijn indrukken weergeeft van een yerblijlf van drie Weken in Diuitschland. Bastide z'egt, Jat de toesfand in DJuitSch land aan den Franis'chen waarnemer geen grond voor onmiddellijke verontrusting geeft. Men vindt zich geplaatst tegenover een feit, waarvan het annojpjzlel zou zijn het te onderschatten. Heit, nationale regiem heeft alle k[ans zich te handhaven, daar het prachtig, aan drie gevoelens' "Voldoet t hei, militaire, hetramiamtidc'he en de be-i hoei'ten van het volk'. .Wj© u|og rekent op den val van dit regiem', wie nog. treurt over den dopd van liet Vroegerei regiem, die houdt zich met herslenstelhimtajen op. Volgens Hitl'er is hhiten hom' slechts de chaos mogelijk. Het is nppit gepjast, zlijji tegenstanders te mina|chteii. Wanneer de Hitlerianen den Fnaiiislchen ztoiudeip! z'egi gen, dat de na,tio®aalJslocialisteii de revo lutie \d(er nationale eeinilieid voltrokken1, zooalsi de Franschen in het verleden deze Pet stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist X DUITSCHLAND Nalionaal-sorialistiscJie sudt'i'wijsp aljtick. In een z'eer uitvoierige verordening hqejft rijksminister Frick' d© richtsnoeren voor de van nu af te volgen onderwijfepjo.iitiek uiteengezlet „De D'uitsche school m/o.et "den pioli- tieken m'ensoh vormen, diei in al zijk denl- kten en handelen in dienststa,at van Zij®, volk én Si© met de geschiedenis van aijh land en volk innerlijk vcffikpinen verbonj- den 'is. Bij 'het onderwijs 'in vreemd© talen moet aan de Germaansche talen de) Voorkeur gegeven wtorden boven dia van Xiatijnj-i sche® oorsrppng. Het geScliiedcnisondef- wij's moet volkfomen gereorganiseerd wor den: bij' 'de vaderlandsche geschiedenis moet uitvoerig wk>rden stilgestaan bij' den wereldoorlog, de vernedering van ons volk door het verdrag van Versailles, en bij de ineenstorting van de tibfemlistikch!- marxistisch© gedkateht'enWereld, die dat tracta,at aanvaard heeft. Hot. loit der van ons rijk' afgescheurde Duitsche broeders moet meer iu het licht wbrden gesteld. Bij het biologische onderwïjp moet de „Bassenkunde" meer en bteter oaderw'eZeti wbrden; de blik van den leerling voor rasverschillen moet gesWherpt, en er moet hem ge'wiezen worden opi liet gevaar va® vermenging van Diuitslch bloed met vreemd bloed, in de eerste plaats met Jioodsch bloed. Een belangrijk onderdeel' van de op voeding is de lichamelijke opvoeding wia,ar bij' 'niet allë,en op lichamelijke geoeféndp lieid gelet moet worden maar tevens de liefde tot den krijgsdienst moet wioi-den veroorzaakt, berispte hem om die wooir" den, terwijl Momna Fulvia om^ejWete|gli]k en stralc bleef oinder een verdriet, dat zij eigenlijk niet hls persoonlijk voeSide, wanlt hoewel zij haar bloedwetilwianfem! warjen, kende zij geen Van deze beid© manjneln, wier dood de yluicht'eling hen berichtte, richtte. i „Dat is nog niet' alles," vervolgj© Pan-1 taleone, .alsof hiji zich tegenover die jbe- rispang van graaf Almierieo, wild© recht vaardigen. „Uit Biome Isdmt de tjjiding, dat de kardinaal in een kerker Van Saint Angelo gevangen zit, e® dat tegjelijk' fnieifi hejmi Giandiordano, Santaeroce e® ik'Weet niet; wie noig meer geigpepie® gijn. Wij kennen d© barmhartigheid der Borgia's zij' zhllen geen- rust liebbe®, zoolang jnog één isteen van het Huis Oreini op de,n anderen s'taflf." „Dan zulle® zfji nooit toste®',' merkte Monna Fulvia fier o-p. i „Ik bid, dat heit zoo zij® mag, Madonna; het is mijn vrome wensch van tmij, die Paolc's vriend w.as en die tbt mijh pmvter1- geitelijke schande Jget hem onder den tiran' Btergia diende. Da.arojm omdat Valentino weet, "dat ik' hem alleen maar diende, oimdat ik daardoor Orsini diende en dat ik bijna, tiot een lid yan Je familie Orisini werd gerekend daaroimi ben ik nu' verbannen e® word ik nagejaagd; revolutie Zelf opjk' hebben doorgezet, zou den zij) '"daarmede niet geheel ongelpjjk hebben. Hit ïsi naar het Zegge® der nationaalpgocialiste® de grjoptste b©- teek'eni^ van den eersten Mei. Met (je®, grootecihheid en discipline, w'elltóe k'emmerh kend Germaartslch is, e® in .©c® .Wjagnea-i-l aa®Sche detaoriatio heeft dit gropite lente feest op 'Ziekere piunten herinnerd aa® wat da feestelijkheden van 14 Juli 1789. voor Frankrijk) beteekendie®. SPANJE Dp syndicalistische al'gcmeere staking D» door de syndicalisten als prptest tegten de onderdrukking der. arbeiders beweging afgaktondigdo ai(g'|e®ieene staking is Dinsdag begonnen. D,o staking heieft vooral te Rarctel|ona, Sievilla, Valencia, en Siaa'aigoslsa ee® grojoften omvang aartgenoj- men. Die dagbladen der syndicalisten en teMmmunisften izïjh vqor onbepaalden tijjd verboden. D.e directeur van den veiligheidsdienst te Madrid heeft de leiders! van c;ommuniij- ti'dch© e-n andere vafcvareenigingen laten aanhouden. D© Zeteld cler vakvea-eeniginj- gen zijh geslote®. T.egen twaalf mili-j taire® van hoogea rang z'ijh mandaten tot in hechtenisneming uitgevaardigd. Djel- ze militairen Zullen ®a,ar de Canariskshiei eilanden werden gedelporteerd. Te Madrid en in tal van andere steden is op vele plaatsen sabotage gepleegd. D© naai' Madrid leidende hoogspanningsl- leiding is door hlomluen beschadigd. Ook te Bilbao, werden aanslagen op da eleci- trieche hoofdleidingen gepleegd. Vpp-rts Constateerde de politie da.t ppginge® z5j!n en als zij' miji klrij^em, moet'ik sterven, zooals Paolo em Gravina stiervten, en eteioi- als pie® z'egt', dat .ook Ma,tt)eiu gestorvfn ie." Uit piets was de slu|wheid va® den taan misschien nog ztoo sterk gebleken als uit deiae bewerkipg, die hij! als heit Ware ala ©ein voellioior® vooruiitetak. Onder het spreke® ware® ziju ooigeto onjderzloiekend, dio.ch schijnbaar bezlorigd e® medelijdend olpl vader en doitfhitter gevestigd. Hij' zag net plotselinge gebaar va® verba,zing, dat ge,en va:n beiden ko® terugbo®de®. Toe® vroeg hef meisje eemislklaplsi pwB eem vuur, waardoor zij! ziclizielvei verriej:. „Zieigt me® dat?," E® 'baar oojge® Hchib tierden terwijl haar adem Sneller gim|g. I „Men zegt het algemeen," zeidie de bedrieger saomber. „Ik bid God e® do Heilige®, dat hef nieit waar pjoge zijh."- „Inderdaadbego® Almerico ernstig, als onj. hem .geruist t© 'stelle®, tniaar toe® hteeg zijln voorzichtigheid de overhand e® zweeg hiji plotseling. Ho© onschuldig da man ook was', hoe Wiednig hiji pok in da wereld verkeerde, toch had hij' in Je® loop der jare® ziijln medemenschen, wel cenigszins leeren kennen, en deze vluoh- leling boezemde hem niet veel vertrouwen in. Hij riep een gev*oel va® buittangew.o®© voorzichtigheid in liena te voor schijn en hieraan gehoor gevende, veranderde hij IN LODEN, GABARDINE EN TWEED MET GUMMI PRIJZEN f Q Crt VANAF I ïJjOU KLOKSTRAAT- GOES gedaan om' de sipoprwegen naar Galicië, Asturië en Barctelonai'te vernielen. AMERIKA Paraguay verklaart Biolivië den oorlog. Naar de Assg;ciated Press gister uit Asuncion, d© hoofdstad va® Paraguay, vernam, heeft .Paraguay, nu formeel aan Bjolivië den oorlog verklaard. Tweede Earner. i O ver Zioht, Gister k.wajm de nieiu(wte Earner bijeen. Ingekomen ware® d© geloofobrieve® va® 97 leden. Hlet blijkt, dajt niet ware® in gekomen de geloio&ibrieve® va® S®eiefvlie(f e® yan de beid'e® Indische oommuinisfle®. Da Grondlw'eittelEjk voorgesehveviein aerle® werd'en afgelegd dopr de leden dejr okichtt- siche lraeldes1, lallsmeide dqor de bearen Arts, van Hpiuite®, Wtestermam, Veiryoiomn, door de Vrijheadsbondien-s dir. Vosi, van Eempen en van Biapplard, door de® jVrijiz. Dern', 'Eibefe en de® sac. dam. dominee Eai- bea-. D'e overig© afgevaardigden der lin kerzijde legde® de belofte af. Daiarop had de stemming ovea- het voote zitteirechapi püafl.ts. i Bij ©erstte stemming veakineieg rnr. J. vau Spliaik 84 va® de 91 Stemme®; ©r Werden 8 blanco atemwen ui%ebra.cht. 1 Tot tiweede® voorzditter werd de heer Schaper mat 62 ya® de 89 me®. Derde voorzitter wend da lieer SJjotet- makea' de Bruin© malt 57 va dg 81 st. D'e veagadering is1 daarop verdaagd tolt Vrijdagmiddag 1 u\up. De kabinetscrisis. Het Ned. clorrespondentiebfureau meldt? D'e antWIo,orden, door den heer Colij® van d© versphilTende frajeties ontvangen, hebben nader overlegmet enkel© fraotiel'^ noodzakelijk gdm|a;alct, hetgeen gistermids dag heeft plaufs, gehad. De muiterij! op „de Zeven Provinciën.'' Uit zteer betrouwbare bton vernam het B.-E. Marineweekbiad ietsj omtTent het' lid der B'.-E. .VereeiTlging van Marinej- perspneel „St. Christoforus", dat aan bbord van „Die Zeven Provincie®"' door de vallende bom werd gedood. Uit het voorloopïg onderzbek' moet ges bleken zijn, dat de jongeman zich 'aan bbord van „De Zeven Provinciën" vterztet heeft tegen dei muitende bemanning, waar op men hem wilde fusjl'eieren. Hij: Is Zelfs gebbeid geweelsjt en ©en korporaal 'is voor hem staan toen zijl "hem wilden neer-i schieten. De Hanze in het Bisdom Haarlem. G-iister werd de Ceimtpala Raadsverga dering der H.artzie te 'si-Gpaveinihagei ga- ho.udan onder voiorziititieusehap va® dim-, Sitruyokc®. Na diens bip'©ni®gsrieide braidbü de seeiri©- tarig, de heer iW. Batm, rijin jaa,ryetnslia|g uit. Verscliillende stuppe® dopr idem Bi. E, Mkldenirtand op sociaal iteamein i® dat jaa® gedaan, .werden daarin herdacht o. ,a, mat betrekking tot wijziging dar iWinlkelialui- den lorji van zijln zin. „MHjlnjhietea- ik dank u voor die bede." Pantaleone had echter al genoeg ge merkt ien maakte uit dit .alles op, da.t' CeSara Borgia's vermoeden juist was ert dat Matte© Orsini zich hier in Pievanoi of in de onmiddellijke nabijheid verborgetn hield. HSj redeoeerdj} ïogigch. De vtouw, di© Matteo Orsini liefhad, zo® zijn doodtijding niet Zoo kalm hebben /aangehoord, als zij niet zeker ha.d geweten, dat hiji mog loefde, In eie® tijd als de'z'e® Idoin zij .deaei Zeker heid allee® maor koeBtereto, wanneer, da man in Pievano, was. Dia opge|wbin|d'elniheid, die ziij aan de® dag had gefegd bij haf door Panltóileome' varzonne® bericht va® Matteo Orsinis' dood, bewees1, hoe wlelkboai zulk ee® gerucht haar zou zijln, daar me® hierna de jiaoht op den vogelvrij v'eïkla,ar den vluchteling misschien zio® opgeven. Terwijl hiji uiterlijk gr,oote neerslachtig heid vbprwlelndde, verhengda MeSsera Pan taloon© ©r zich i® het diepst ya® feijrt varradcirjïjik Rapt over, dat hiji nu z'ekell wist, dat hij!.op het goede spoor wlas ©n dat hij Matteo Orsini wieldra in handea zou hebben, waarmede hij! Ju® 'zij® duizend dukaten had verdiend. ("Wordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1