NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL" ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering f! BINNENLAND H v De 18-Mei-Volkenbondsdag. FEUILLETON HOOG SPEL. BUITENLAND CHINA UIT ZEELAND MIDDELBURG NUMMER 55 DINSDAG 9 MEI 1933 29<3tb JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES. Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Adrn'"lst™''®' Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN ,i (Ijellkeii jare wOrdt op 18 lfel Oiok dit jaar in ztoveel keel het land aandacht gevraagd vpor den iViol-kenbond.' Z.ulks, gaat uit, van de „V ere-enigingvoor Violkenbtad en Vrede de> typisphe .Vv ea'|e.eï).igi ujg in ons land, dia ais zoodanig; opik de) INedicadandi^che ,a,fdee« voannt van de te Brussel gevestigde' Union der Violken- bbnbswereenigiaigen over geheel de wereld. Wiat is zjaa wlordt 'menigmaal ge,- vraaigd de bwtoeïfagb v» dszlen Vol-, kenblondlqdag en wla«r|pml heeft deiZe: op 18 (Mei plaids 1 1 1 - D|e Volkenbondsdag hoeft te|n doei om zooveel mjoigelijjk op een',- en - den zei i d en; dag, aandacht to v-eis|tigen pp den Volkenbond, kijb beginsjelen, aüjju arbeid. Want wbi) neemt de 'gemiddelde Nederlander van 'Zichzelf aan, dat hfijf hp de hoogte is van den Vplklenhbnd en ontleenen velen daaraan het recht, dezen tei critispeTen, maar zfloflanigei ktemift is op den keper beschouwd, dikwerf niet in groote mate aanwezig. Dja,t k;an da-drom niet verwon,', deren, omdat er tuisjschen den .Volkenbond in theorie en in praktijk een groot ver-, isebil is. Bjat is jwer-1i zoo. De Volken!- 'b|ó,ndisjgedachte is een groot en n grootsch ideaal; in de praktijk toegepast, kan zij1 niet anders) dan, voor het oog van tijdgenoot althahs; uiteenvallen iu tal van kleine, pxaotisjdhe aangelegenheden. Men ziet dien Violkehbbnd "Werken; door do 'hoornen ziet men dikwerf het 'bosch niet meer. .Vanda.ar critiek; vandaar teleuïisjteli ling; v»nda,ar -spins ontgoocheling, die be. gfijpeling 1st Slechts degenen, die het do,el van den Vpllkenb'ond in het oog, hou,, den, en die btepffen,dat 'deze op de tfep-i tallen jaren, z|op niet'op de eeuwen ft ingesteld, veel! m|e-er dan pp, de jaren, val len niet aan dergelijpé; witgjOpcheling. of teleurstelling ten plïler- Op dien Vplkienblond'sjdag nn wb-rdt een maal in het ja,ar aan het Nederl|andsjeh9 .volk', met medewerkingvan sphoile», pers en ook' tal van Kerkfen, di'ie machten, dio tezamen loipi He openblapei meening ,een groote-n invloed hebben, duidelijk ge maakt 'w'at de Volkenbond is| tea wat hij tof dusverre deed. Maar ook wat in de todioohst van hem te verwachten is. En Oiok, waarin bij heeft gefaald en waarin de openbare meaning liem1 moet steunen. Dat ge;s|chiedt op de meest uiteenloopendo wïjtze; het gesjohiedt door het geschreven 'en geslp-iokeii wloordhet 'geschiedt iu ''beeld; bet gesjchiedt iu eiken kring, die daarvoor vatblaar blijkt. Op den IS Mei gesphiedt het'om duide lijk te maken, dat Nederland, het land van 'HJugoi 'de Grppt, blijf voorkeur is aangewezen om' zijke krachten in dienst v.an den Volkenbond te «feilen. Bij' 'da bevordering van de Volkenbond^gedachto verm]ogen ook kleine landen meer dan dik'wterf wordt aangenomen. Djoor hun Voorbeeld, do,or hun aandrang, en dooi de sfem, die pok' de kleinen te GenèvÊ' in het kapittel hebben, kunnen zij; '''veel bereiken. Die datum' van IS Mei symboli seert den aanvang van een periode, waarl- in voor Nederland een nieuwe internatio.-. nale ta,ak' bleek weggelegd. Opi dien, da tum toch wjerd in 1899 te 's-Graven- hage de eerste Vredesconferentip| geopend. Over de res|ultaten van deze en haar op volgster kali men oordeelen gelijk men Wil één ding kan men niet uitkien,-' nen, dat dom- deze conferenties; aan den Haag en Nederland een bijzondere plaats in het internationaal btesjtei' wfard aange wezen. W;ant uit de eersjte V.redesciOlufe|-' rentie kwlam' bet Permanente Hpf van Ar bitrage voort; teneinde dit te herbergen schonk' Carnegie zlijfn Vredespaleis, dat thans; nevens het Perm'anente JBCpf voor noemd het Hof van den Volkenbond' en de Academie voor Internationaal R-eïht fcëvat, nog gez'wegen van 'de schitterende en omvangrijke bibliotheek, die aan het 5 „Neen,!' Bekte hijl weer. „De, peja vau het suicceis is daarin gelegen, dat mén de goede gereedschappen kiest voor bet werk dat miein onderbanden heeft; jijób-ent niet' heit goede werktuig hiervoor, Miehele. ik moet een sehrapielrigen, geweltenlooz-eh schurk hebben, met e,en knap uiterlijk, e»n die tegelijk een Zwaard kan hamt,eer-en en een mfan|ejlied zingen. Waar vind ik iemand, die aan die beschrijving bieaut- wi.ordt? Pierramta de, Isiota -zo.» de juiste man (geweest zijb, miaar de larme Ferrante efteirf a.an e,en van zijn eigen) igrapipea." „W-at nioet. el- gedaan worden. Uwio Genade?" waagde C'oinetUa t'e vragen. „Dat Zal ik' zeggen aan den; imam, dien ik uiteend .om hielt: werk te doen. Is Ra mirez, hier?" vrpeig hdjl,eensklaps. „Die is in Uxbirro, Uwie 'Genade," ant woordde Goralla. „Maar Pa.n|tialeioine' degli Ubesr'ti is hier, en hiji schijnt juist de man, difiini -gijl beschrijft." Do Hertog dacht na. „Laat hem hier komen," iz]eide hiji kortaf tot CorieHa, en na een -stijve buiging vertrok' Oorella, om .Vredespaleis is verbonden, en die zlonl-. der meer eenig in de wereld kan wo|i' -; dan geheeben. Ook dit jaar Zal op de.n 18 Mci-Vol!- kehbfmdsjdag lall'er aandacht wlai-den ge vraagd. Laat men die aandacht schenken, en bedenken, dat .al voldoet de Volkenbond ongetwijfeld niet aan alle verwachtingen, de tijdgenoot 'niet altlijfd do mee;s|b objeoj-f tieve beoou'deelaar is!, jluist nu, waar de Volkenbond behoefte heeft aan steun, in nerlijk. en juiterllij|kr; ju,is|tbu, waar, te leurstelling vel'en zich van hem' doet fil- w'enden; juist nu, dat de hechtheid van z'ij'n grondslag daaa'dioor in gevaar zou klfnnen kbmen dient bijl gesfeiund. Het is te ho'pen 'dat-velen dat doen:' juist nu! DUITSCHLAND B|r. Briining Ceiitriuin'teider, Dl'. Kaas. is als leider van 'het Gentrum afgetredennaair beweerd wordt wegens geizOindheids|oanStandiglieden. Het partijbestuur beuoemdiei tat zlijfh opvolger dr. Briining, den vroegerien rij'k|s(- kans.elier. Ei en m pit ie. Aan het qLo't van de vergadering vau bet Centrum is| éen motie aangeniojmjen, waarin. O'.a. gezegd w)ordt: Bij "het b'egin van de beraadslagingen ging de leiding) van het Centrum van de- uiteleai'zietjtingen van rijkskanselier Hitier uit, die geiztegd heeft,,ïk' z|ou degenen, 'die ten fe)lotte wellicht langs anderen weg.het volk' zou den willen vinden, de hand willen rei ken. Ik zlou geen oorlog willen aankon digen, niet uit zwakte, mja.ar .uit liefde voor mijd volk', om dit viojk aÜesl te. bte- pparen, w|at in tijden van striij|d mee te, gromde gaiat.'1' Dpze woorden van den r'ijksjkanselier pjapsen blij| 'den steeds her haalden o'proepi tot eensgieiz'indheid en de bereidheid van het Centrum tot gemeeh- löchappelij'ken arbeid aan den nationalên op'bioiuw. Dlajarbïjl kifoopt het Centrum a,an zijn oude eln'isjtelijjkj-consei'vatieve: we reldbeschouwing, aan en liet Zal uit allo kracht aan den wederopbouw der poli tieke orde medewerken. H;et Centrum 'spreekt zich uit voor de vrijheid van de zedeïj'kle piersjoi,oail|ij|klredd. Het arbeidt voor bet welzijln van alle volksgroepen, doordat liet aan de politieke ordening van liet Dluitsphe v|olk, 'aa,u staat en maaitT schappij' medewerkt. D|e Centrumjp|artSji s.trij'd tin de ïjijjen van het na,tiop|a(l|ei front voor D|uits|chland's eer en" gei'ijlkf- gerechtiglieid. D|e keuze van Briining tat voorzitter van de katholieke centrumpartij alsj op|- volger van Kaa;s| "heeft hier in politieke klingen groote belangstelling gjeiwekt, een belangstelling Welke nog z'eer is toege nomen door het bericht dat alle andere persponlSjkheden wtelkfei opi het oioigenblilt een leidende ppisjitie in de centrumpartij! bekleedcn, h an ambt 'aan Briining ter be- iscbikkiug hebben gesteld, zloodat deze op1 liet oog en blik' iu de gelegenheid is) ge steld om naar eigen goeddunken, een alge,-. heele perf|oneelsreiorganisiatie van de leli-' ding der partij' ten uitvoer te brengen). Het i's) bekend, dat Briining vooral bijl de katholieke jeugd zeer populair is. Dit is voor een deel toe te sclirijfiun a,an het lot liet'wellk' hem' trof na do vc.rki&zin s—i campagne voor iijk'sjptesident Hindenb'ift-w Gelijk men zich zal heriimeiyn, heeft Briining, die toen nog rijkskanselier w!as, zicli voor die ciindidatuiui* sjchier bbven- menschelijk'e Inspanning getroost, maar moes't hiji, nadat deze "inspanning met 'succes wa's bekfoiond, zijn" plaats rui men. De jeugd, voor zoover zijl idealist tisch van Sard is, is steeds geneigd haar sympathie te schenken a,an deugeen, dien zijl onrechtvaardig behandeld' acht. a.an dalt. bevel te Langzaam liep Oeisare terug naar "het vuur en «itbuid zich daar te warmen, totdat Ba.nitptcoine binn.cnikwarn. Deze wiais eau lang, k'niapi mian meit isluik, z'wart; haar, brutale, Zwarte ooigeri en krïjlgislhaftiige houding, tierwijl hiji in zijln ldeéding .iets fatterigis had, dat aam de jieuigd miert; kwaad staat. Hist onderhoud was van korten duiur;, „Volgens imige'wiomiiein berichten," zieida Oesare, „wil ik duizend dukaten -tegen eiep no'elijz'er yeiweidden, dat Mjaitteo bij zlijn oom in Pievanoi is. Ik bied duizend 'duka ten voor z'ijjn hoiof'd. Ga zei Verdienen;."' Pantelieioine stand verstomd. Hjji knipltp mjeit. zijn brutale Zwarte oogein. „Hloiev'eel man zial ik' meenemend" slta- meldei hij'. „Zooveel als1 je wilt. Maar bedenk1 Wefl', aat «r geen geweld gebruikt moiet iwlo.r- r™' het e'eretie vertoom daarvan 'aal a e.o als eem mol einder den griond auipien en dan zia.1 '.niet ééin. van j-e no- „ingen om heim te vimdem, hem t'a voor- Li: "S?'j BeD?™' Di® is' 'n kwestie vain - unheid, niet van wapenen,. Eir is in levano teem vrouw, die Matte.o bemint, oi van wie Maitt'ao. houdt.Je moet, zelf maai' -eens uitkijken, hoe je kansen staan, ■en maak da,ar dan gehruik van. CoreRa Velen zien in het 'feit 'dat juist de candidapt van de jeugd is. gekjaizen, een aanwijzing dat men in het Centriuu m'et de m|ogel5jkheid van een sphoplstrijd reke ning hp'udt en men Weet, oven' niets Zijn alle groepen van het Centrum' het zpozèer eens dan over de confessioneele school. SPANJE JE|em compijot tegen de rcgecring. Maandaigpchtend is de' politieke politie ;op het spoor gekomen van eenl coanpioit, 'dati heden zou worden witgevherd en beraam'd zo.u zijn geweeist; tegen de re- gearing. Volgens me'de.deelingen van het ministe rie van binnemlaudische Zaken betreft het mpiparehtet-is'chp, elementen -om, teiZ'am'ein met syndicalistische vak'ver- eeni,gingen elu militairen, de reigeerii)|oj Azana, ten val tei brengen en het parle ment te ontbinden.. Het ischijlnh, dat hqt dopr de syndi'cialie- ten uitgegeven stakjugspiarooj voor gle'heel Spanje van kracht' blijft, zao-dait verwacht kan w.orden, dat heden eem1 algemeen® staking, zial aanvangen,, voor zop.v'er het de .syndicalistische arbeiders beitv.eft. In hqeverre militairen bijl de samenlzWe- ring betrokken zijn, lfoin nog .niet worden vastgesteld. „Slechts w-ordt medegedeeld, dat de zevende brigade, welke te Vallado- lid in garnizoen ligt', bij.deze zaak' betrok ken is. I i AMERIKA Eicii hadio-i'tdc van Rmascvclt. Kondag heeft president Rioioisevelt vpior dei radio gespinok'en tot het Amerikiaiamsclie volk'. Men had heim) n.l.,. verBOidht e-ems opening te doen va» zij» pilamnem ter be strijding van de; miaü-aise en va» de tot dusver reed-s' bereikt® reeiultaten. Rlijkems de beknopte samenvatting, door Rfutier g-eigaven, heeft Rioosevelt oind-er mieier lilet vlolgende gezegd: iWij! hebben reden om aan te n-emein, dat de toestand ee» weinig beter is, da» tlw'ee maanden geleden. De industrie leefde iets opi,. de spoor wegen very'o.erden .ipeer, goiederen, de prij zen van de lamdbo.uwpïo'diuietem lieipe» ietis opi, do.eli ik ben niet voornemens al 't-es -enthousiaste verzekeringen te geven. Ten aanzien van de wet tot steun, van dan landbouw, welke met haar inilatia- moigelijikheden ,de» President grootte be voegdheden verleemt v'oor niopidgevallen zeide- hij1, dat haar .toepassing geheel Zal afhangen van wat de toekomst in haar schoot verborgen brandt. Hij' verklaarde, dat liet verlaten van den gouden standaard geheel bedoeld was om een mogelijke- -paniek, en hef stilzetten van de- industrie te voorkomen, welke Zou, kunnen worde» veroorzaakt door het onttrekken van goud aan dein natiom-aeln voorraad door hef buitenland. De besprekingen met buitlenlandsebe ajf- gevaarfli'gdem leidden tot een gazlameinlajlke actie ten aanzien van ointwapeningsoonfer rentie en oeeomoimisch herstel. Diei internationale aomféremitia mioief ster gen, de toekomst der wereld eisokt ..dit en- wijl hebben allen p-n-s zelf ebfeofd fa dit opzicht pns best te doen. Over de sehuldenk'westie splrak de Pree fiidenit niöt. i In net verder* verjooipi .van Zijn irede ver- klaarde R,o.oisevelt', dat de besprekingen met de vertegeniwoo'rdige.ris van de gnooito miOigendheden een vierledig doel ha.dldein'j, be. Een algeimeene. vermi-mderfaig vian maant, dat je «lim. gemo-eig .bent om hef klaar' te -spielen. Geef mijl daar de bewijiZen van e,n je fortuin is gemaakt." Hijl „wenk te met de hand, dat liijklon gaan en Pam- taleone icnderdrukta honderden' vragen, die zich in.zijn brein verdr,ong.em, en ging heien. II. Pantaleone degli "Uberti kwam -,0'pi do vleugels van een sneeuwstorm, die ovier hef Perugiaaiische voorgebergt-a lieen streek in Pievano aan, en bijl kwam alleen. Opi eie.n p-aar mijl afstand van het kleine plaatsje had hij tien soldaten achtergela ten, die hij uit AsSisi had meegebracht. Hiji gaf hun bevel -zich in groepen v.aa 'tWeei en drie te' verdeel-en en h'em Zoio naar Pievano te v-olgen, waar iedere groep -eeni ander logies moest oplzloek'en en zich zou bonden, alsof hijl df» lanidere» niet kende. Hij sprak signalen af, waardoor hiji hen zoo naodiig tiot zich kon roepen en bepaalde dat altijd minstens één va» de drie mannen, die bun initrek zlouden nemeln fa de herberg .del Tor-o-, daar voiortiduirend aanwezig ziou zijln, zoo-dat Pamtalepne hem altijd zou kunnen vinden. Gijl ziet, dat' Pantaleone een man was; die. systematisch te werk ging. Verder gebood hijl hen, hun ware identi teit te verbergen, en terwijl hij zelf tevem de bewapeninig en- hierdoor ieeini vermin dering van de Vrees vlooi- invallen pf ia;am- vallein en ter zelfder tijd -een vermindering van de klosten van de bewapeiningen, ten- icindo de mogendheden ,t-e hclple» bet eVenr wiehfc in liun beigroptfagen te hers(tellefa 2e. .Ee» verlaiging v.an de: tariefmu-ren', teneinde wederom: een uitwisseling „van de landbo-uw-p'roiduioten en koopware» tuis- schcn de landen mogelijk' te maken, 3e. Een .sfabdlisiaitie va,n de -yisselmarkt, 'teneiinde den handel mogelijk' te maken eoinitraciten af te- slu-iten. 4e. Een herstel van de vrienidsohgppet- lijbe beteekldnige» tuissohent de lande» oil een vermeerdering van bejj verlrouwen. net nieuwe Japansche offensief. Het hoiofdk-#ai'tiiei* deelt mede, daifc. de Japiansche troepen .in dein nacht va» Zon dag .op Maandag dfe Chineesohe' stellinjgen bij .de rivieren Dueran e» Sjicho env,be,t Zuidelijke deel via» deu Groote Muur na e.em kraöhtig. a.ritil'lerievuiu'r hebben bla- stormd. Japiamstehe bomibardemeutls-ieiskaders hebben met 35 toestellen de» etirijid deelgenomen. Zes Jiapians'eha 't|Oïpieldoj..ai- gers en een kruiser Zij» Maandag uit Tsjfaigwangto.u vertrokken om e.ein aanval te ondernemen opi de vesting. TkWae, In' kringen van helt JaplainiSche ministerie van oorlog wiordf verklaard» dat 'het Ver loop, der jnilit'ajre operaties Zo.u .kjipnen' leiden tof de bezetting .Van Peking „en Tientsin. In he-t bizonider zial' er opi wor den gelet, dat butttenlamldische belangent- gnoiepen geen seha.de zuRe» ogrdervfa'dein. Opiwp'. Heit Oomi-té tot isamenstelling van Ne- derlandische Bedevaarten (Nationale Bede vaart) heeft beBlofen in heit „J.ubieljaar" 1933, waarin te Lpurdeis plechtig her dacht: Wordt da,t vóór 75 ja,ar Onlzle) Heva Vrouw aan de gelukzalige Bierna- deitte verscheen, de 40e Nationale Neder- lands'che bedevaart te doen plaats heibben van 25 Juli t-oit' en imeit 3 'Aiuguisitluls. D;a H.W. E|xcellen|tieis Mgr. Jansen, Aartsbisschop; va» Uitrecht en Mgr,. Die pten, Bisschop! van 's-Bosch, Zullen dit jaar on'zie; Bedevaart vergezellen. 1 j Heit plan is, om evenals' vorige jaren een 300-tal zieken de reisi naar het- genade^ oord van Oniza Lieye Vrouw ite laten mee maken. f Tijdens de heen- en ter,u|grefa is de .Ver zorging van deze zieken t.aev:ert!i'o,u|Wd aam da leden van da Blroederisehapi der Ziekenverpleging van Onze LieVe Vrouw van Lourdes van dei Nationale Neder- landsehe Bedevaart en de zich daarvoor aanmeldende gedi-plomeierde ver-pleegstieTs. Vo,or de» tijd van hef verblijf ta Lour des wordt echter dringend liujpl gavraaigd aan Dames en Htaeren van eiké» leeftijd dia zich hiertoe uit dein geest vain paasfieiii)-' lie'Lite en ter eere van de Moieder Maagd bereidwillig beschikbaar stelfen. Hletdeiel- neim'en aan ,de vettipleigiimg .der zieken' is leien offer van tijd ein kracht-, waardoor men p'ersoonilijk zijln bieiderv'aantl blijlzondeT vteuldht baar ka,n maken en zijln; 'lijidjeinide me,des menschen de bezwaren van da bedevaart helpt verlichten. I I 'Er* is véél hulpl nooidig. Niemand meiena dus, dat' z'ijiu meideiwerkfag ..overbodig z,al zij'». Gediplomeerde verpleegsters zijn bij zonder welkom, even welkom o,ok zij' die zieli nimmer aan ziekenverpleging, wijd den. 1 Meit wensc'lien omtrent lichtere of zwaardere, werkzaamheden wordt; rekening gehouden, 1 Bovengenoemde ziekenverpleging j® uit sluitend liefdewerk, er wordt dan ook noch aan fafirmièreis, noch aan brancar diers reductie gegeven opi reis- en veir- blijlkósiten. ".Wie bereid is tot' medewerking ge-ve eens hiernaar handelde, stromplelde hij een paar uur later, te voet, biemodderd, pijn-" lijk als iemand die in het' laatste eltiadium v,an .uitputting verkeerde, de ophaalbrug over naar heit. binnenplein va» de citadel. Nadat een bediende hem had binnengela ten, wankelde hijlhet vertrek bininlein, waar zich dei lieer Allmericlo' 'Otrisini be vond en sprak hijgend als met -zlijn laat ste» adem zijn; verzoek voor beslche.imfa'g uit. „Is be,n een opgejaagd stuk' wild, mijn heer," loog hij. „Die bloeddoiiisltige despoot Valentino roept ojn mijn leve» -om zijn hecatombe ermede ,aa.n te vullen." li'a blöödlooze handein van de» busten beea* van Pieviamo kle'mden zieh om de gebeel'dhouwde eblbenhoiuifen armleuningen van zijn groot-en -stoel. Zijn doordringende donkere oogein sio-egen van onder de bo-r- Stelige wenkbraujwen z-ijjn bezioekër gade. Hij! wist zeer goed, W'at de hecatombe Was, waarop'Meiss,ere Panitial-enne d-o-eide, hij[ .beJ hoef de hem da;ar geen uitleg van tie vra gen; hoe verdiept hijl o,ok miooht .zij» fa z'ijln: studiën, hoe weinig hiji zieh ook naar' lichaam en geest om dei wereldsche woelingen bekommerde, to,eb. lag het niet iu den men'schelijken aard, 'dat hij', die zelf een Or'sini was', geheel onkundig Zo» blijven van bet vergieten van het Orsini zich zo,o sploeidig mogelijk op! liefst vóór 15 Mei, doch uiterlijk vóór 1 Juni. - Da gediplomeerde verpleegsters bij de secretaresse- Mej, A. Tilman, Vuithteir.dijk nr. 24, 's-Hertjogeinbosch- De i-nfirmièreis bij Mej. A. Doeff, Hiirtlftnierstraiat n,r. 141, VHertoggdtasoh, De brancardi-eirs 'bij den lieer v. d, Ca-mp, Lindeplein nr. 17, Heerlen, waia,rna verdere inlichtingen w-orden verstrekt. Moge het aantal Nederlandsöhe Ka-tho^ lie ken, dat in dit jubeljaar met de Natios nala Bedevaart naar Louijdes ga Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Onf dank te brengen voor de vele welke Zij' in de verloopen 75 jaren aan de mensehheid moeht geven, het geital de» vo-riga jaren verre overtreffen. D« i|i|olitielk!e radio-iilzieiidingeii. Na,ar wij! vernemen, is bij Koninklijk be sluit van 22 April, Sf.bl. mo. 2:23, „flat weldra zal verschijnen, de regeling vagta gesteld voor de %-g.n. politieke radio*' uitzendingen, welke regeling met het ad vies v.an den Radio-raad dezer .ïlagen vertrouwelijk ter kennis van da jJW'eeda Kamer is gebracht. Bijl dit Koninklijk besluit wordt hef Riadio-reglepieinit. in detetar voege- gewijzigd, Aait politieke- uitzendingen nieji mogen inr houden een reiohtisbreeiklstehe dan wel ztijdle- lingsohe of bedekte ondermijbing yan goidsdiengt, zellel'ijkheid, gezag, en volks kracht, EWeinmin mOge-n, de uiitizteUding.en bestemd 'zijin v-oor het' buitenland, .fa'di.e» bekend is, dat Zijl in een' bevi'ieinden stlaaf niet -zijn toegelaten. De mededeelingen van plolitieken aard mogen, bovendien geen anderen inhoud heibib-e» daji een stellige uiteenzetting, of totelichting v!a» plolitieke beginlselen. In bepaalde gevallen of omstandigheden! kan de minister vlan wateins|taait toejsltaan, dat' mededeelingen Va» plolitieke» aard,, welke niet aan deize ,eis;e'lie» voldoen, wior- den uitgezonden. Nederland handhaaft den gomden' standaard. In verband met de boosaardige geruieh." ten, welke Zaterdag opi de Amsterdam* soke Effectenbeurs verspreid w-erden, dat ite Nederlandsebe B|aiak geen igouid meer zo» willen afgeven, heibbein wijl jeiem kort' onderhoud gehad .met den president van Dei Nedeirlaodsche Rank. i De president ,die in het geheel niet den' indruk maaktie1 va» door deize geiiuiehten -onaangenaam te zijb verrast;,, jelni ze te» stelligste tegensprak, verklaarde 'kort en bondag: „Wijl zijl» geen m, urn tv' er- vals cheir-sl" 'n Tunnel onder de Nieuwe Maas. Bij den Rbtiterdamaehem gemeenteraad is ingediend een Voorstel olm. fa beginsel te besluiten tot de» aanleg., van ee» tdnmel onder de Nie.ulwei Maas in de lijln Parkkade Obarloiis. D-eiz-e tunnel ,zial nielb diene» voor bet voetgangers- en rijlwielvlerkeiep,. n-oich. voor plaardamtraictie, De fagaug- xa» de tunnel aan de» Rechter Maamover ka»,, in verband daaamao ,gepirp-j.ecteerd worden aan Jen W eis'tr-zieeidijk. De kosten z-uillen -ongeve-er .24 milüoen' bedragen. De gemeente Zal volgens heit oolleige deze kios't-en niet alleen kunne» dragen en derhalve een beroept mloleten doen opi. de medewerking van rijk en pro vincie. Mocht deize hulpi niet w-oyden verleend, dan .Zullen plartieullieren w-aar- sehijnlijk genegen Zijb aan da tofstanglkte ming van het werk bijl jt© dragen. De uit* gaven van de exploitatie zullen wellicht gedeeltelijk' moeten w-orden. geoompienseerd door de heffing, van een matig Jmnnelgeld. Gemeenteraad. D|e gemeenteraad' heeft onlangs besla-; ten tot'verkaveling vpn fle in haar 'blezit bloed en dat dit hem onverschillig ,zoiui laten. En daar hieir -een man was, die naar hef aehe-en, regelrecht v-an he-t too* neel van den strijd kwam, moest deze welkom wior-den geheeten al® iemand, die nieuws bra-oht .over z'aken, die den heer van Pievano- van zeer- naibij betroffen'. Toch wais het kara-kteriistielk1 Voor den ouiden Altaiericio Orisini, en felvenlS im strijd met den t-ijld, waarin hiji leefde, waarin een m-'enschenleven zieier goeidkioiopl was! en' m-e.n zich sledhts; weinig om he|fc ongeluk van zijn mede-memsichem bekommerde dat hij'hef eerst van miles aan den toe stand van den vreemdeling dacht. Nu hij de-zen zoo freurig gehavend, Zo» doods bleek en vervallen ,a|l)s -eien dromkenm-an p'g zijn been-en zag wankel-en, b-lijkbiaar m-ef moeite ademend -kiortioim een mian, «diie da ui't.er-s'le 'grens; van zijln hithondingSvefan-o-i gen bad bereikt mui gaf Graaf Almerico, vlug een we.nk aian den bediende, die hem' had binnengelaten). Deze schoof een rieten' st-oel naar vorpn, waarin Pantaleone zdob zwaar ma,ar dankbaar liet neervallen. Zijb doorweekte muts wi-eirp hiji op Hem gr,o,nd -en toen maakte hij zijn langen roibden mantel lo-s-, Zoodat zijn léderen militaire harnas te zien kWam- f 1 - - i 1 (Wordt vervo-lgd.)) I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1