Tweede Blad ZATERDAG 6 MEI 1933 NIEUWE ZEEUW8CHE COURANT FEUILLETON HOOG SPEL. Wetenschap en Kunst HISTORISCHE KRONIEK MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. ONTSPANNINGSLECTUUR V Hoe is 't gesteld met de financiën van den Staat? Het beantwoorden van dazie vraag kan den bela.sjtingbet.aler geen prettige leotunr beizbrgten. Ten eerste niet, omdat liet verre van [prettig is) te munten hooren, dat liet met d© financiën van den Sitaat slecht héél slecht staaf. (Ten tweede niet, (omdat liet antwoord op de gestelde vraagnoodwendig en on- veinnijdeljik' in cijfer) mioet worden ge geven en cijfers] nn eenmaal nooit prettige lectuiur vormen. Cijfers; hebben echter één vppirdeel, dat •ze pms^ als ze mjaar niet met da voor- .fipgeizeSe bedoeling, een valseh beeld te geven wjojrden gerangschikt, de volle waarheid te annsphoiuwen geven, wajatrtep •gen niet te fedeueercnj valt. Die cijfers nu, die ons oen beeld ver- toonen van de Staatsfinanciën sjweikcn een duidelijke taal', "wfelke doior niemand kan Wonden miqverstapp. Djo financiën van den Staat besfaan uit inkomsten en uitgaven. Hf» sfaat het nu me.t de in!kiomsten van den Hederlands|chen Staat, van de schal- ikii)t.£ Het antWIoiord geven ons de cijjfeirs betreffende dei belastingopbrengst. Alle Ibelasjtingen teizlamvn brachten op: in 1929 f605.621.000 in 1930 f 583.051.000 11 in 1931, f 532.566.000 in 1932 487.327.000 (raming) In 1932 waisj do geraamde opbrengst van alle belastingen dus ruim 118 milli- Aen minder dan in 1929. D|e wcrkielijko opbrengst (volgens den maandstaat der Rijksmiddelen, de zUjLveuei dienstjaar- lOtptorengsf staat nog .nie t vast) bleef©vemj- wel ruim 17 miHitoien beneden de raming, 'zoiodat da achteruitgang ruim 135 mil li- pen bedraagt. Dit Kegt veel, maar het zegt niet: alles. [Wiant na 1929 zljfu vele belastingen aanzienlijk' verhoogd, waartegenover een lang niet OiVereenham'sjtigw verlaging staat. D[e verlaging besjtond in de afschaffing der Verdedigingsbelasting, II op 1 Mei 1930, waardoor een bedrag van 10 milli- oen ViOior de, Ejchatiklst, ten bate komend van het L.e,cnings|f|oin;ds, verloren ging. pEveneems wiardlen pip 1 Mei 1930 afge schaft de •pipeénten opi de personeele be lasting, ten behoeve van het leeningfonds, Welke ongeveer '5Va millioen .opleverden en de 20 opcenten opi den s|Uiikë,racte5jS"s, die ongeveer 10! milliaem opb'raohten. Samen duq: 25V2 milliioen. Daarentegen werden ingevoerd: I op 17 Augustus 1930 een Cnmpensie«j- Tend invoerrecht op epjEkjar (joipibpengst ff 100.000); |0p E9 (Jtinuiairi 1931 e.en ver- hopging van den nöcdjns) opi gedistilleerd van f180.tot ff 200.per HL,, van 50 »°/o êjterkte (opbrengst 4 millipen) (otp 1 (Jluni 1931 een heffing,van 30' ojri- benten op den tabalklsjajcfcljlns voor sigaret ten, welke opcenten den len April '1932 wérden verhoogd tot 50 (opbrengst oven' 1931 f 1.745.000, over 1932' 2Va mill.; op 1 |J,a.nuiari 1932 een verhooging yan liet tarie f van invoerrechten en een bij zonder invoerrecht op benzin® (opbrengsf 25Va millioieinlop 1 April 1932 een ver- hpoging van het aantal opcenten op dea wfijfnacefiihis; 'van 20 tot 80 (opbrengst 1}[% milRoen). Tegsnpiver een verlaging,met 25V2 mil lioen is(tond dus een verhooging gtar helste! tingopbrengsjt met 34V2 millioen. Er had du.s| uit dien hoofde een ver hoogde ophtrengs(t' moeten ztij® van 9 mill. Die lagere bpbrengisjt v,an 135 miliipen is, dus njog veel erger dan zlei lijkt. In w'erkleljjkheid mpiet zie op 144 mil- liojen worden gos|tel'd, als m|en met 1929 vergelijkt. D® inkbmsjten van den Sltaftt zijn dus ini 4 jaren a,dhteruitg|ehoJd. Djaairentegen zjijh de uitgaven, alle be zuinigingen ten BjpSjt, nog - toegenomen, want de bedragen die voor steun. aan be drijfstakken en steun aan de wierklAozen worden uitgegeven, ziijn honger dan de bezuinigingen, die w'erden "ingevoerd. fTjoit nu, toe isj er namelïjjk op de geiwone uitgaven vergeleken met 1929 toen ze 598 (millioen bedroegen in het geheel 10 millioen bezuinigd, want over "1932 be droegen iz'e '588. millioen, (geraamd). Dlaartegenoiver sjtaat, dat aan steun voor bedrijfstakken millioenen «li millioenen, ook' rechtsjtreeks uit "eRijks schatkist, moeten w.orden besjtaed. Het juiste be drag daarvan i) nog. moeilijk' te, bepalen. De totale isjteun aan de bodem'bedrijTvem mag veilig op 180 millioen gulden per De Hertog .staakte zijn op en neer loo- pen. Hiiji bleef voor da vlammende blok ken staan ©n stak een hand uit om die bij den weldadigen gloed tei verwarmen, en deze hand was zoo tenger en slank, dat uren nooit geloofd zou hebben, dat dg puntig toeloopienide vingers de kracht be zaten een hoefijzer te breken. Ziopals hij daar stond, zijn scharlaken mantlel besche nen door het flikkerende schijnsel vani het vuiur, was het of hijl z'elf in vlam stond. Hijl .wierp het blonde hoofd achterover en nu ziij'n schoon® oogen ziöh op het gelaat van den boodschapper vestigden, Verloren zijl hunne droomerige, peinziende (uitdruk king. „Veel waarschijnlijkst" zeide hij, „zie daar dan aohter te komen." Dei boodschapper was op. deze vraag voorbereid. „Graaf Almerieo heeft °5fen dochter," zeidei hij -onmiddellijk.. „Het. is over heel Pivano bekend, dat daz'ji damtej Madonna Fulvia, en Messer® Matfeo i^amen gaan trouwen. De trioe.dveyw an tsckap is te ver. jaiar worden geraamd, waarvan mcecidero tientallen mikteenen rechtsfreeks uit do Schatkist (gestekat Wlojrdt 30 a 40 millioen. Haiafit deiZen steun aan bedrijlvieu komt dan de sjteun aan. io Werklo|0|ziea. D'eza heeft, w.'at liet Rïjlk aiangaat, in 1931 be dragen bhjfe-nsj 'den brief van dei minis ter van Binneinlandsplia Zaken d.d. 10 Eebruari 1.1. (s[tu!k 2 R,i„ksbegr' oting voor het diensitjaar 1933, .Ve H'ofdstuk No- 20) in rr)|nde cijfers; ruim 21 miliiocln gulden. .Volgen^ de laatste gegevens, onlangs gcjjiubliceerd, beliep over 1932 het 'be- drag ia,an uitgaven van werkloozenzorg X 132.000.000. Dit bedrag geldt voor Rijk en Ge-< meenten tezamen. D|0ich vqor liet Rijk alléén zpil het cijfer van 1931 (21 niil(- liiOien) zié ér ruim 'wloi-den overtiloffen Die nieuwe uitgaven tengevolge van do erisfs overtreffen d|u,s vcrgeleikien met 1929 de besjparing doior reeds getroffen be.- Zuinigiugijmaiaitregelen met ten minste -10 ïuiUioen gulden. Het 'ijtaiait nu reeds vast, dat de toestand van 's lands financiën over .1.933 nog slechter- Zal zijln dan hlijf'iu 19.32 was. '.Want het is) bekend, dat do aanslagen in de R|ijll;^inkomstcn'belasting 30 tot 40 procent minder zulian opleveren dan over 1232. i" i Die leexsjte tWea ma,anden van 1933 geven een zeer qterkia verlaging, van du •w'aarde van den invoer ie zien. Bedroeg deze waarde in 1932 nog ruim 240 mil lioen, in 1933 i'sj 'ze 'toi-uggellooperi tot •even 180 millioen. 1 Wat naluiurlïjlk''hen isterko vermindering van de opibrengsjt der invoerrechten ten gevolge moet hebben. p|aia;rtegeji|0iver isjta^it, dat aan dc uit gaven in 1933, ondanilrs, de bezuiniging van 63 millioen op* do bogrootiugen, f»-. kier hoogere eisjohen aulleM wlorden gv- wtcld. I I I f lmmers|: iwteer nieuwioi steun, aan den landbouw vooral, z|a,l noodig, zijln! j, iMinisjter V.ea-scbuur heeft reeds de vol gende nieiulwe sjteiunmaafregelen ingev.O|t-(rd 1. de fabriekl^aardappele®; 2. heit aard appelmeel; 3. de coinis|um|pitieiiaia'rdap,pelen; 4. den griend- cn rietoogsit 1933; 5. den vlasoogst 1933; 6. de rogge; ,7. den tuin bouw ,en do baom'kiweekerïj1. B|o,vendien is) vhet aantal werktoozen, dat io,p 1 Jiauiuari 1932 nog' '„slechts" 263.900 bedroeg, volgens do laatste tel ling thans 387.510. Die Rijksuitgaven v,oor w'erklaozcn- steun zjullen dus pflki sterk toenemen, Kvanneer ar geen gunsjtigo wending kioint, welke tlvans niemauid meer durft voor spellen binnen alizienbarvn tijd. 'Ook 'tal van gemeenten zulten geholpen moeten Wprden. r 1 Allëfj sa:mien.gei)|0|inen m|oet dus iO)* do vraag: „hoe «taat. het met de financiën vdn den S'tant?" wjafrden geantwoiord: ulhtOie'wei niet hopelioosj, loch in ernstige male onrustwekkend. iNieu'w'e las|ten pp een steeds vermin derend violkisjinkomon puilen onvorm'ijde- [y:k zlijfn. Men kan wel twi-sjten nver de vraag, hoe deze lasjten zulten worden verdeeld en opgelegd; men kan -echter niet 'be twisten: dat er lasten, in welken vorm dan ppik, iziullen mootcn worden opgei- legd. Het igeheelc kar(akter der 'R.-K. Ka;- uierfractie, aid vertegieinwioion-digstel' van Óen volkspartij', brengt- mede, dat zijl met de gr,o,olste Zorgvuldigheid zal waken voor een rechtvaardige verdeeling dozen' la,s;t>ejn. Vandaar dan iopik, dat m»n in het ver- kiazingejpïogTam 1933 der.Ri.-K. SkaiatSf partij de,ze zinsnede k|ain vindon: „Bij' 'het opleggen van nieulwë, lasten, rechtstreeks pf izjijldelingB', wiordo een recht vaardige verdeelingdaarvan nagestreefd. Niet duid het voortrokken van dei eene groep béven do andere, ook''niet het be- oiordêelen van ecu bepaalden las)t in z'ijln Werking pp zichzelf, doch de rechtvaar dige verdeeling van onvermij|delTij|lce lasten over all'e groepen, en in hun geheel. Het Ncderlaudseli Historisch Instituut, tc RiOjnc. Dezer dagen heeft te R,ome de plech tige opening plaatsgehad van het nieuwe gebouw van het Nederlandstch Historisch Instituut. Dleate plechtigheid, welkte een zeer voornaam khraktei" di'oeg, werd o.a. bijgewoond dopr Mussolini, die in gozël- ®ohap wlas van zlij'n onder-sta.atssociretaris van onderwlijfej, Solmi, en van don gou verneur van Rome-, prins; Boncompagni. Ludovtei. Mot den bou'w' van deze nieuwe dan dat hot een beletsel zou zlijn. Dte oude graaf vindt hot goed* aangezien hij' 'Meis- sexo Mattao als1 een aoion liefhlaeft. Wia.ar zoui Meisisere Matteo, dan in Italië veiliger kunnen z'ijn, dain bij beu, die hem lief hebben?. Bovendien ligt Piev'aj» zëer .afge legen en is de eigenaar een geteerde, die niet deelneemt atan de wietrteldscihq wp.elin-' gein; daarom is, het meer dan iwaarsohjjn- lijik, dat Mattteio, zijln tpeivlucht beeft ge- zoolit in Pievypo, de laatste plaats, waar me.11 hem zou .zoeken. Deze omstandighe den bevestigen de praatjes, die zeggen, dat hiji zich daar zou bevinden." Een oogenblik keek de Hertog de.u boodschapper zwijigend a,an, terwijl hij diens woorden overwioiog, Jei weet good te praten," gaf hij einde lijk toe, en overweldigd do,or zooveel lof, boog de boodschapper bijna dubbel. „Je kunt gaan. Verzoek Messere da, Coi;alla oven hiftr t,e komen." Dei man boog opnieuw, liep geruiséhloios naar de deuir en verdween. Toen heit. zware gordijn Jwteer tot rust wja,s gekwmen, liep Cesa're na.a.r een van de vensters en st.aia.rde: naai- het verlaten landschap, dat zich in heit koude licht van den .Jian|uari- midda.g mijlen ver voor ham. uitstrekte. Boven de blauw igtrijlzji massa, deir Apenijt- nen, in hét verschiet, ,was de dof gpijze Woning van hot Ned. II 1st. instituut te Riome werd 0enige jaren geleden aange vangen. D|ezo Nederlandsjchv instelling-v heeft hiermede Voor het eers|t een .ejgen wbning gekregen. Ten gevoigje van de ^teeds moeilijker woningtoestanden en WbningprijiZten te- Rome moest het Insti tuut iz'ich totnuitoe achtereeuvolgcm; mot een vijftal Woningen behelpen; geduren de de laUitsjte jaren had men 'u gjejieeljo verdieping in da Villino Paula, Via 0a.- voia 31, 'bietroklken. D|ocli ttok dezo be huizing bloelkl cjpb.edig' te klein, vooral door de uitbreiding van de bibliotheek1, welke thans) 5000 dieelen .telt. Door een aantal belangstellenden Werd toen eene 't^m bSjleengebraoht voor 'do stichting win een eigen gebjoulW. M|eu kpu hierto© oven- wel niet direct overgaan, da,ar het ©enigen tijd dujurdo alvoreusf men 'v.an de ge meente Rome een ges|ahikt stuk' 'bou'wi- gxond ten geisjohenlk'e ontving. Eienige, ja ren geleden echter i§jc(hp|nk' "de stad Rome aan lliet Ned. Riïjl,. Instituut eea stuji grond, gelegen in de Vaila, Giul'ia, waar nog tal van andere instellingen op kunst en w'etensohappelijlk gebied1 'zlij[n gevestigd. Het gebouw is in rustige, ingetogen vor men gehouden en opgetrokken in natuur steen, het zlo,o benoemite Romeinscht tra,- ,v'ertij|ii. 'Het gebjonw is een waardig® aan winst Voor het Historisch Instituuit, dat reeds zooveel belangrijk wteffk heeft ver richt. Het Ned. Hbjt. 'Instituut bestaat tluin» bïj'na 30 jaar. Dien 20en Mei 1904 werd deize intjtellinggevestigd, dooi- do aanstelling van den eersten directeur, d'r. GlijMbert Blom. Die Leidscha liooigleieiraar pyi'of. Blok had blij! zlijfn bezoek >ian do Italjaansjche arcilüevon in 1901 de wen- .e|chelSj|kheid bevonden, dat ook'Nederland vertegenwoordigd zou zijn in do sedert ■die;n nog voortdurend aangroeiende rij! dep groiote e.n kleine staten, dia -je Romo zulke instellingen bezitten Ijui behoeve van [de studiën op geschiodkhudig, oud heidkundig en kunsthistorisch gebied. Hij' Vond (Min. Kuyper, wiens breode blik zich up dit terrein nietonbetuigd liet, aanstonds bereid om het denkbeeld fje helpen uitwpierem. Ook deize zag in, dat de arohieven der JtaJiaanisjehei staten met nam® die, v,an de wereidinlarkt Rome, pp rte geschiedenis van Nederland een we|- reld-bisjtioii-isoh licht zloudein kunnen wer1- pe;n, dat de maohtige, nati|omale archieven van Engelaud, Erankrïjik', enz. niet klod den geven. Ook Zi.R. w'a^1 aanstonds door drongen van het belang, dat voor de klas- isitiekte studiën ten onzent een instelling 'alsj het Instituut z|ou kunnen hebbenhij' gevoelde overneem) sterk de bcjteekhis, ook voor oiniz'e Ikjimfjlgesehiodeuis, van 'n nauw - 'kieurig onder,zoek dor betrekkingen van pnizte islahildeps, beeldhouwien-s enz. tot 'Ita lië, in het bijzonder tot Rome, van oud» middelpunt van bet kunsthistorisch leven. Eer bletrekkolijik kü[e(in, ejedert dien belang1- fijk vermeerdeird, maar nog steeds matige sjibsidio werd doior .'de Regjeering ter be,- slchikking gesteld en onder_ <jn energieke leiding va.11 dein eersten "directeur, tor izijile gefjlaan dnor de Idunstgesdhtedeinis en aj-cheiojiogio aanvankelijk!"doer dr. Orbaan, later (sjnds 1909 )tl(0|Oi' dr. HoogcwerlT, Verhief zich het Inisjtitumt weldra tot gelijkwaardige, insftelling, nevens de- an dere, thant^ meer da,n 20 niatioualc: insti tuten van dien aard, van w'elke mteer 'dan lééh «en voorbeeld nam ajun pmizlei een1- Ivoiudige richting te Rome. Opi historisch en kün)t-hist|0jriseh gebied verschenen in dc eerbiedwaardige! reeks; der Rijks Hist. Publication vanwege het Instituut negen zlwlare doelen mat blioinnenmiateriaalop arohcaloigisjch terrein gaf ainds 1920 de twen aangestelde ardwoioog dr. 'Leopold zlijn bekend© sjtudies „Uit dei Leerschool van de Spade," lhans| in vier fraaie gte- illusltj-eerdè deelen verzUmeld; do jaarvcii'- tjlagen va.11 het Instituut, sedert 1922 ver vangen diopir de s|tatig,e 'ppriei der Meda- deelingen, Worden door de deijkundigen op de drie perreineu van werkzaamheid binnen- eu buitenlandis|'hnog gewaardeerd als een z'eer bieiangrijb: periodiek, uit muntend polk door fraaie illustraties Zoo wel al'sj door degelijjkheid v.an inlioiud. Niet minder' waardeering vonden de leer rijke „oonferemze" en „gii'i" (roudleidiu- geu), waaraan ieder voprjaar een aantal Nederlandsehe historici, kunsthistorici en archeologen, van wie vete leeraren ,aan deze insjtellingen van pnderwïj's, ouder lei ding der 'beti-wkken ambt enarien deelnamen. D,e jaarversjlageu leggen getuigienis af van de voortdurende Wter&Wmhieid den- ambte naren pok' blijl het geven van inlichtingen ,a,an landgenoot en vreemdeling. Dr. Brom lieeft tot z'ijln, helaai) vroegen, dood in Februari 1915 de< leiding met groote toe wijding gevoerd; :ziij[n opvolger Mgr. Dr. Hensien, w'erd door den grooteu .Wereld- hemel met goud gestreept. Do Ühiagi- rivier vervolgde kronkelend zijln weg paar de Tiber en doorsneed als een izilverlem linit de eentonige groene vlakte. Tpen keierdie dei Heiitog zich plotseling naar Fra, ge- ralino, die1 juist de pen proheerdej welke liijl zooevein had gesneden. „Wat moeten wij doen om dien kef-el te pakken t© krijlgenS" vroeg Jiij. j Het was zijn geiwomte om .a,an iedereen raad te vragen, maar ijlteen dien pp te volgen, die meit z'ijn eigen wienséhein! pver- eenstemde. En daar niemands raad 'ooit met zijn eigen denkbetelden strookte, han delde hij toch altij'd naar zijn eigen in zichten. Bijna verschrikt over die onverwachte vraag, hief de monnik zijn maigcr gelaat op. Daar hij' de manieiren van don Heiteg keuiue en wist, dat deze Oorglla, lia.d laten koaneu, bracht hiji Tiet een in verband meit liet. ander en deelde datgene, wat hij als de sjotsom beschouwde, aa.n den Her tog mede. „Zend vijftig lancierg .0111 hem uit Pie- va.uo weg te halen," antwoordde hjj. „Vijftig lanciers hm! en ,als Pievano eens zijn bruggen .ophaalt on yem-staind biedt.?" „Zend dan nog twintig jnucieis ©n een kanon," z'eid© de monnik. i oorlog «ser iu z'ijh Weihzaambeid belem merd, maar isJLaftgd© er toch iu, vooral met behulp vau den voortdurend te Roma achtergebleven dr. HioogeWerff, het In stituut te doen voor.tw'erkcn, terwijl hij|na alle laudere insjtituten lij'delljfi! ipoesten wtei'den gesloten; dieus opvolgen' dr. Hoo- ge'werff (s|iuds 1 jJlan. 1924) wist do in- is|tell!ing ppinieulW tot grooten bloei te bren gen, pok al) middelpunt van Nedcrlaudsoh ,wetenis(ch,appel5j(ki leven te Rpme, zoadat z!ij' tlians| oen eereplapts inneemt te mid den van de andere instituten. Het Esi-iiriarl. Op 'dien 28siten April 1563 werd de ■eerste spade in den grond gestoken voor den bouw, van het JE|)cu;riani, kloioster1 en koninklijk paleis;1, da.t op ia,st van koning Philip) II 51 KM- van Madrid zou wolf den gebouwd. Philip) had bij' den .suoeesvollen aan vul op Sit. Quëntin in 1557 uit sjtrategi-' •sche gronden een nap. deu Heiligen ,Lau(- rentius gewEjid ilrloostei' moeten verweest-' teu. Om de .soldaten cn martelaren van .Sipanpisjcbe gebporto genjoegdppning te g|e- von, en ook uit dankbaarheid w)|l. gj;, 'Laurens, pp wiens da,g do overwinning' pp |Sit. Quentin wend behaald -(10 'Aug. .1557), beloofde hijl %eni nieuw ,kloo|S|tiea- to bouiwten, dat reeds] bijl de eerste steen legging den naam 'kreeg van „El real monaSterio de |S|ap Lorenz|0| 'del Éseiorial." Dit laatste Woord is afgeleid van hei Spaansjche „eseora," dat „slag" beteelilent. BIJ Apoth. en Drogisten Het EiSicuiiaa! is door Pliilips II tot het panthépn vau Spanje, tot 'do begraaf plaats van z!ij,n kjoningen, gemaakt. Het vormt ieen rechthoek van 206 M. 'lengte en'16 1 |M, bli'eodtq met vier torens op de hoeken. Men telt 1111 vensters, die naar buiten uitkomen en 1562, die naar de binnenplaatsen zSj'n gekoerd. Het gehoiifw. heeft 1201) deuren, 86 trappen ien ,89 fonteinen. H(ct bevat 7500 reliquien ion 26 isafeophagen. v- 'Hlet grondplan werd geteekbnd iu roois|- tervorm, ter hcrinne,ring aan het folter- w,eih'tuig waarmede (3jt. Laurentiusj ter dood gebracht wtei'd. 'Men 'bereikte het Eisjeuriaal van Ma;- di'id lang) een weg van wtusseii, ©en bosch van pijtaboomen. En, voor deizen weg gebruikte de doodziek© koning dat win) in J,uli 1598 ztes 'dagen. M.cu droeg hem in een sport draagstoel, waaij- in h'ij' z'ijn b'eenen rechtuit kon leggen, omdat izie met verschrikkelijke iwteiren wa;- ren bedeikt. V,o,or zij]n vertrek van Madrid bad z'ijn vriend, Dpu "Cristobal de, M.ora, 'hem gosjmeekt te blijivum, want de koning Zou z'ijh dood tegemoet gaan. De kiöinmg z'ou daeropi hebben geantvvoioird: „Wanjf neer het zpovei' i), dat ik sterven kan, zoo kau niemand m'ijh gebeente «ervolt Ier naar liet Espuriaal dragen, dan ik izldlf." Philips) wilde in lmt gebouw ster- vcu, dat n;a,£U' zijn geest en naar zijn plannen 'wjUjSj opgebouwd. Maar de reis bracht izjjlu dood niet. Liohamel'ijlk, gej- brokten, mugr nogmet sterken geest, leefde liliji nog veert jan jaar In het Epcuf riaal, eenvoudig al) oen monnik. .Van uit rJijn spbej' klein vertrek kon hij Vlooyt een raam, oollC iwjanneor hlij! ziek t© bed lag, den priester uau bet altaar %'ien. Gp den avond v.an 8 November 1571, terwijl de kbniug. in do kerk' van het Espuriaal iu gebed was, kwam pen bode, ademloos; bij zijn bidstoel om hom' opgo- W'unden mee te doelen, dat de halfbroej- der van Z. M. Djon Jjuan, d© Turlkbjoho vloot bij' Lepanto, hadl vernield. Philips bleef bidden, verrperdei geen trek1 op het geloot. Toen liet gebted w:aa[ geëindigd, riep ltij den prior en verzocht hem ©en „Te Djeujuaan te laten hefflen. Op ide.n 15clen April 1587 werd hier iCen requiém voor de ongelukkige kouin(- 'gin Maria S|tu,art gehouden. Na afloop gaf do kpaing. den prior een diamanten ring van deizte kjoningiu om hem te be waren in de reliqien'^ehat, als een syni|- bool van reinheid en vaisjtheid in hot, gd- loof van deizte kioningin. E,n toen hem jiier de ongelukkige adf luu'aal der onoverwinnelijke vloot de tij ding van de- nederlaag,en de verwoesting 'der vloot k'wam brengen, zei h'jj' rus,tig: „Ik heb u tegen menqehen, niet tegen elementen iuitgez|omlen." 1 Allo koningen van Spanje muds K'h'ci V', met uitZoaderingvan Dhilip) V, eh Ferdinand IV, slijm in het Esjcuriaial bijj- gez'et. Dte Eranslchen plunderden het iu 1805. Het avontuur van kolonel Bolton „Dat is .werie in ondal" Kolonel Bolitjon lisg.de liet teis|tp:mient, da,t hij juist met zijtu uaa.m oiidai'tetektend had aan den «verkanit van de 4;afel vppr. lue- neeir Gust neer. „Vrij, «lechit gadiaan", antwoordde, -deztó aoherp. i Hij' wais -al meien- dan dortijg jaar de no,-> larie van de familie en had het viooira-eioht (^WMnwonden aijln oordeel \iait» te gBrek'em. -„Zo,o, is dait ntw meieniinig."i Dei klieut v,an noterte G.uist wasi feen hij nog, in het leger diende «en thjiztendeir dis ciplinair man cn ook' 'ifltt, in zlijln priVé- leveu w,as hij! vopn^taiuider vlam orde. „Ik zal de jongeman een® ^n lesjjo geven,. Ik duld zoio'n toonoels|Belellebett,, sriqoi 'u nieilisnutter niet iu „HaizteUmpst." Piet,er: wiee|b heel goed, da.t ik hem wil laten t'reuwten met Kate EEea-harn. Ik he'b hem da(tl al meermalen gazteigd." 1 „U z'ou dat zaakje niet sfeöhter kiunneni aanpakten" 'De Notaris lachte fijntjes. Hij' kende, P,e ter Bolton goied en hijl moioht hem wel. Hijl was een man, die alleen uit wapo Heide getrouwd Was en hij had daar nog nooit updjt van gehad. „Ik1 zeg", een man moet zteR' zijln vtouw zoeken. 'Ein u,w neef doet heral vteinsltaudi® als hiji u 'dineot izijn vealoving m'e|t juf- riouw Clifford biefceind muaht. Kolonel BioRoin igrpmdei. i „Ja, hij heeft hef, miji vea-tfld maar lui', stoorde: zich niet aan mijn .protest. De jong© dwaas z'a.l dat nog. .eens, teejijlk' to talen. Helt, landgosd „Haizlelhuiust" wordt bij! testament yermaaklt aan Mark Bolton of' aan die zijln ziopm." j „Aa,n oan neef, waarmee u, ftig nooit kennis teeibt geapaakt," z'eide de .notaris- ^ipo'ttiend. U kent nieh ©e)n yam die Auistra.- liëns en nog raiudeir weetl ui jet) van hun karakter af." i De kolonel sprong op. Hiji lief aicli veel' zeggen, maar dezie woorden van den notaris kon hij! niet, verdragen,. „Zwijg,! Heit testament, ie geaehiwen. E|e,n iarineelspeelslter op Hlazelhinrat, neein. dat noteit" „Juü'r.ouw Cliififjojrd iis geien toeneelspeel- ister evenmin als, u„" ant.oiwordde de mota.- 3O0.„Zij geelt muiziqkles An zipgt in eerste klas coinöerten of op huiselijke fees ten." „Zij zingt voor 'geld, cn dat is jttij .vol doende!" zeide de kojtqjrel, fer\Rijl hij ^ijh h an diSeiho:epen aantrok'. „Ja ,z.ij' zingt voo;r geld en zoio tender- houdt. zij! al jiaa-en haar zieke mftedea'," tarnum de notaris. „Kate Eillerham is een gped meisijie!" „Dat ,zial ik nief ontkennen en daarbij het, landgoed v.a.n haar vader grenst aa,m „H,azol'hurat." De kolonel .ging' paar de d^ua1. 't 'Was een sombere Noiyember-naimiddiag gn ophef kantoor van den notaris brandde, fll het licht. „Gaaf ;u per aiu|t,ovroeg de notaris. Want 'kort geleden had de kokmql izich een prachf-.wiagen ajangestehaft, en de af stand van „Haaeilhurst" nuar ^;n notaris wois 'ongeveer 2 una'. „Ja, unaof hef is één tegen tien, da,t ilt mijh chauffeur dronken vind. Ik zal hem wel moefen ontsfaan en èein nieulwien izlieu ■te krijgen. Adieu, Guis|t. Zioijg go,ed vjoior hef testament!" |- De notaris, zeide iefs binneinsmpinds. De kolome! gjng naiair de gianagp en Vojnd zijn chauffeur afomck-uinkein em niet in staaf om te rijden.. i T,oen die kotomel goied jjiitjgeraasd was tegen .den dr,onkien chauififeup.- liet) hij! hem over aan de zorgen yan den garagehouder- en reed aReqn naar" „Hiaizlelhualsf". Toen hij zó,o, pingewe.er halva-wegp Nva», kia.aWe er waf in de moitoii; on ptetjsteling stond de-w.ag;ein, stil.. I Da kolonel keelt ©ems onder den kap, maar kon nieit. vinden waf er na® man- iceea-de. Bet regende hijlstr,opmen. Hij keek eens rond en zag in de verte; lidht branden. 1 „Ik daeht, dat! dat huis nief bewoond was," zeide hiji bij zichzelf. Misschien hebben nieuwe beiwpners het gebuiurd .Misschien w,oo.nit er nu iemand, die igte vain auto's lafeiwet?" i Hiji ging er na.a,r toe en ziag, eem gfqoiot huis, dat er van 'buiten z'eer donkfer uit zag, .alleen door een van de onderste ven- atea-s kwam een beetje licht. Op z'ijln klop- De Hertog zag hem met een f'ia.uwen glimlach aan. „Hiermede levert ge mij het bewijs', Fra Seraiino. dat ge. niets van Pievano afweet en nog minder verstand hebt van manneri. Ik ben benieuwd of ge eeuig verstand lie.bt van vrouwen,?" „Dat verhoede de heimal!" riep de mon- uik geërgerd, „Lun is uw ijaad in deiz'ju! waardeloos," was de gevollgtrekkijng ,v.a,u den Hlertog. „ik had gehoopt, dat ge u een qoganhlik liadt kunnen voorstellen dat ge een vrouiw vvaa,nt." „Mezeilven voorstellen ,dat ik'een vlroiuw was herhaalde Fra Serafino met een uitidi'ukkimg van verbazing in zijini diep liggende ,00'gen. „Zoodait ge mij!zbudt kunnen zeggen, welk soort van nuan jl© meeste kans ziou hebbe.n om u om den tuin te leiden. Ziet ge, Pievano is een konijnenhol. Men iztou daar een heel leger kunnen Verhangen, hoeveel gemakkelijker dus ©én enktel mia,n. En iir wil graaf Almerieo nielt v.enont- ruisten door bij! heim eeu gast te laten zoeken, terwijl ik niet eens zieker Wleet, of die zich daar .bevindt. Ge ziet de moeilijkheid toch wel in, hoop ik'.?, Om deze op te lossen heb ik een man moodig; zonder hart en met nog. minder geweiten.; een schurk, die zich door niets laat be wegen dan zijn eerzucht, die om nietg geeft dan zjjh eigen voordeed/, boivendien is 'n noodzakelijke vofwiviaaidie, daf hij een uiterlik Jjezit, dat leen vnouw voor ziek zou inineimien qn haar veutroiuwiem zou inboezemien. Waar zoui ik z|oo'n foon- beeld van alle, de.ug.dein nu1 vandaaini ,k'ujj- nan halen?" Fra Senafïnio antwoordde echter ajet. Hij" ,was in gedachten (verdiept', verbaasd over de slink'sohe, verborgen nmnierv waarop Cesare tot. zijn "doe! z|ooht fp ge-1 raken. Toen kwiam met rinikeiende spo ren Core'lla gelaarsd, met Zwame® baard an flinke, «Itijive, houding, ket type van «ein condolticre, de kamer binngn. Dc Hertog keerde ziolh om en flloeg kern langen tijid .gade. Eindelijk schudde hij! bet hoofd. u I 1 „Neen," zeide hij je beat njet de mar, dien ik hebben moet. Je "bent te 'vee! militair en te weinig hoveling, te veel krijgsman, te Weinig minnezanger, ien ik zou zeggen, dat je bijna leelijk bent." De Hertog doeg zijn blik weer op z'ijh condo'ttiere. j (Wordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6