ZATERDAG 6 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSC .E COURANT IW HET KRAAIENNEST 1 Het tragisch geval. BOEK EN BLAD I DAVERENDE DINGEN 1 I GEKKE GESPREKKEN j Horsenverzwa k'king. Tioit !weik een geestelijke afwijking men 'komt, Wanneer men blind voor de werke lijkheid blijft teren op en zweren bij een vergaan verleden, laat de liberale pers in haar politieke beschouwingen zien. Z,0o fephreef de N. Eptt. Crt. deze W'ögI? „Aan dir. Co% ïsj de opdracht .gegeven, eeen parlementair khbiniet" samen te steif len. Hit hl de eerste mbie|ii5j|k:heid, die de Jt'arm'ateiur izjal ontmoeten op zijh paÜ. Hij is aan een piafleimfentajr kabinet (gehori- den, maar een parlementair kabinet in den eigenlijk! zin van het woord is; hier te lande onbesjtaanbaalr. D« bedoeling tzlaJi du'd Wel zijn, dat een psleudóppdriementair 'k|a|binet zal worden gevormd, ietó Waaraan wel de naam1 van parlementair klabinet k'an wbrden gegeven, <k>0h dat het "weiz'an van een parlementair kabinet: homogeneïteit v,an staatkundig beginqeïl t.usschen kabineten kamermeerf depheid, mis^:. iWlaiapslcliijlnlijik zjal' dr. Coïijjn, die niet ataiatsreehtelïjlki geschoold is en de ware beteefk'enisj van de staatsrecht elijk'e tonnen niet altijd juislt voor opigen heeft, bij' de overweging van de opdracht dusj wei aan pen paxtSjkk|a|binet denken, aan een kabinet op nauwkeu,rig ontschreven program, waar voor bij! voorbaat Wijl de cmdertjaheidene part5j[en, wla,arop het klabinet inzonderheid denkt te sltöunen, instemming is verkregen. Die heer ColÜjb heeft .voor: de) vorming van «ullk 'een p.seUjdoép|a;r]|ementair kabi net keuizd te over. In oen groot deel van die realiter pers; is aangedrongen öpi een kabinet, dat .uit de ou.de aoalitiq-partrijten 'Zou 'wörden gnreöruteeird en het "zon pmq niet verwonderen, too. de heer TMijh in die richting althiap's) begon, zijn voelhorens uit te Zetten. i (Wij1 laten nu terzijde, of "de tïj|d er naar is^ om kulk een kabinet het meest aam de behoeften tegemöietikbmend te achten. Wij gelooven het niet, cm helbten fyerlfcden week onze redenen daarvoor aangegeven. '.Wie van de rechter perU)®^ 'kennis genomen, zal ook! Wei' 'dpor qterken twijfel bevangen zlijfn, of de heer Colijn met zulk een coalitie-kabinet zal kunnen slagen. Diuidelijlk' isj in ieder gevat daarbij gel wórden, dat een goed gedeelte van de Room'steh-Katholieken zijn verwiachtingen heeft gebbulwd op een veel meer naar de radicale rijide. georiënteerd kabinet, dan een ooalitie-kla.b'inet zal kunnen zïph- Le- ven!ajvatb|aiarheidl Zon zul'ki een kabinet slechts kunnen hebben, zbo de formateur bij' "voorbaat erop ging, rekenen, dat de liberale partij» uit beginsel gpuvernemenj teel is, 'zpodat hijl daarin, als in de Kamer 'bijl ©ene, of andere sjbemtaiing de nood aan den m'an klomt, vergoeding, zal vinden voor het verlies) aan stemtaen,' dat hij1 aa,n Room's|chen kiaht k'an hebben te lijfden." ,Men schiet in 'n la.ch over zulk' proza. Wat 'n grenz'enlooze pretentie jsjohuilt er bijv. in dat zinnetje over den niet staatsrechterlijk geslchoolden dr. Colijn. 't iStompizinnigsite hiervan is dat. men van Colijnq tekortkomingspreekt, dio.ch feitelijk de Koningin, die immers) de op- dracht tot het vormen van een pjarlement tair kabinet gaf, treft. jEn dat maakt dan lawaai, afo 'n socialist Zich a,an oneer biedigheid tegenover hethoofd van den Staat beizbndrgt! Van iwerteelijklheidisjzin is ook de op merking btetreff'ende de sjolidariteit der klath. Kamerleden geïjpeend, omdat deze tensjliotte alk één mlan geregeld 'de regee- aing gesteund hebben. De libérale heerien zouden gouvernci- m'enteeler rijin dam rij[! Jawel! Van 1925 af toen de liberalen er alt) de kippen bSjf w'aren om met de anti papisten liet gezbntsohap bijf den Paus weg te 'stemtoon, waardoor het pas ge:- Voirmde k'abinetf-Colïjh viel tot in 1933 toen zïji via de motie-Boon het Kabinet- R.uys] de Beerenb'roludki den nek braken, ligt een peTio.de w'amrin de liberalen bijna altijd in iOibls|ti-u:ctie. standen, tegen de re geering. i' (Ein op die. men'sloliem zbu dhr. Colijn moeten rekenen. Hij' ztfl genoeg sjta,a,tsf nechterlïjlke Scholing hebben, die dw'aze invitatie voor kennisgeving,dan te nemen! UITKIIJ1K. pan, deed voorzichtig een oude man de deiut epen. I i jTUIJ „Wat wilt ,u;vroeg, bij onvriendelijk. De kolonel vertelde' van de auto. „Kom binnen, meneer, kom binnen. De kamer iss een bbeekje in Wianorde. Volg mijl n>aar, maneer." Dei man leidde den kolonel naar eein ka mer, die nauwelijks gemeubeld was ^n wee© den kolonel een stoel aan. Hiji qing .zitten, vermoeid alls hij was van de lange wandeling door regent en wind, Ploteeling_ Iwerd hjj „van "achteren vastgegrepen en eer hij v.an dien. aoh.rik was bekomen, hadden dikke kWden a'ijin armen aan z'ijn lichaam vastlgeisUoeTid. „Wat is HaitiWialt moeit dat?" fcrijschte de kolonel. Maar de. man, die hem had overvallen was z'ee,r Sterk'. D'e tegenstand san deai kolonel duuirdei niet lang; izïjta corpiutiantie en zijin pelsjias', zwaar van den re,gein, hinderden hem', en na een minuut of tien zat 'hij! .stevig vast gebonden op zijn. steel terw'ijlL een pr.opi in Zijn rniond 'wiaS geduwd. „Het sp'ijit me1, meheea', dat ik deizio me'tihcde moettaep'assien ,maiar de schurken 'laten mij geen anderen uitweg. Ik' ben Dokter Ósborn, de bekende keel-,spieici'alisil„ U hebt toch wel e,ens van mij' gehoord De ongelukkige kolonel Wrong srich in alle 'bochten om uit den stoel te kamen, Ja, hijl herinnerde izieh heel' goed dien eigeiiaardigan chirurg, genaamd O'sboirn, der plotseling krankzinnig was gdw!o,rd0n. En ja, dat Was Waar ook, deiz-a man) had een eigen hospitaal ergens hier in defti oui- trek. i I _f „Mijne collegay\zieide de krankzinnige, „zijn afiguns'tdig op mijne epccesse» era zja hebben jnij een he.elen tijd van mijn: vrij heid beroofd, maa.r doo.r een handige ia;uo ben ik hun weer iontsna.pt, Zij 'zeggen, dat ik' geen operatic mag doen onder z'uilko otostandighedeinj maiar ik zal ze io.onen eu aan de heele wereld, hoe»gi'ma.kkeiijik dat gaat. Bied geien tegenstand, meneer. Do schurken hebben me alles ontnomen', izelfs chloroform era aether heb ik niet moei', maar dit instrumentje heb ik toph nog ,en dat. is mij voldoende. De' spreker 'haalde een lang, vlijimisiöherp mes tc voorschijn en sitreek' met -ziju ster ke, zenuwachtige vingers Ianigs dein; gicihe're pen kamt. „Het is er soherp genoeg yloiorj" Hiji rjaderde den kolonel. „Als ik ut veel ipijn .doe, meneer, dau ligt heit niet aan mij, maar aan die Schur ken, die mij allles pntjmnen hebbtein." •Eien klop opl de deur onderbrak heit all'een-gespnek van den krankzinnige. Hij beeldc, dacht, oven besluiteloos! na, en legd® toen het scherpe mös op de tafel. „Zeker nog, een .patiënt", aeide hij! .ter wijl hij de. Maimer niitlgipg. Even later kwam' hij vergezeld vjan een juffrouw terug, Zij! iwag jong, grapt van gestalte en mooi van uiterlijk en terwijl ziji 'de kamer binnenging aprak »e: „Ik wilde naar Hiolly^ioioid omi een feestje t'a zingen, toen plotseling jmijini paard sbei- gerdei voor een ia;u|tos hieil viiell lopi den gliond en- nu. is de as van mijln wagen, gebroken. D'ei koeteien' aleide, dat Hollywopd dicht bij ligt, Z.O.UI n mij idem weg'wïllenlwiijzten?," De dokter sloot de deur on n,ui zog. ze dan gebonden kolOuel. Zij tlrad eVe.ni terug, waulil,it evenen Werd getroffen, door de bede ojn h;u|l!p;, die in de oog,era. van den hullpieloozen kolonel te leizien stond. „Do tweede patiënt", Zeide de chirurg; met doctorale plechtigheid, terwijl hijl zich' tot. de julDPro|u,w keerde; „D aul)lt een op»- ratic meemaiken onder de meest moieilijke .otolsta.ndig'heden. Daarna ben ik gaarne bereid om u te (helpen." 1 Nu nam de ima,n heit' Bcherpie ..toes; .ap, lachte vroolijk' en ging qaar kolonel Bol ton toe. „En zie zeggen nog wel, 'dat ik' krank zinnig ben; wat stornjmelingcn1,. maar ze zullen het z'ien!" De aDgstige juffrouw doorzag, .alles. „.Wacht eens even" rielp Zg, toien d!é doldcr zich al over de, etqpl boog. .Wacht cans" .Wal, moest zie do,enals ze hulip! ging na.lcn, zo.u de. man in den stoel zekert al vermorrd z'ijn ,ee,r z.e 'terugkWam. 'Wiait kon ze doen? In haar angtéb had ize„Móé der, Maria.." „Wacht eens meneer, u is doktor, niet waar.?. Ik moeit- zingen in HpRywioiod, maar mijn. stem isis een beetjeZou) lu naur m'ij. willen luisteren.? U is immers do-ktier,?" „Ik ben de. beroemde dokter Oislbia.rn,", 'do man wendde. Zich tot haar. „Dat Weet u tóch zeker en ook waarom u hier, moei zijln', is 't niet „da ja, mlaar luislfcer eens naa,r tmiji, ik verzoek' het ui." •Met mes. werd We,er op tafel gelegddia krankzinnige knikt© haar goedldeureind toe. „Ik ben ook jnusiouisi; de opératie kan ook' wel eve,ïi uitlgesteld Warden. Gaaij lu maar 'zingen." i 11© juJ'irouw aarzelde ©en moment, toen begon zé. te zingen en raog nooit te^vonan zong Juffrouw Marcella, Clifford zioia schoen, als in dien nacht. De krankzinnige, za.t in, een groeten stoel. Met een hand sloeg liij.de maat. Toen Zij' o.p hield, klapte hij geweldig in de handen. i „B'is, bis, bis!" schreeuwde- hij! w.toieslt. Hij had geen belangstelling meer in hef mes, dat. onder zijn bereik lag. JVIu,i'cella ging er een sltapje dichter maar toe. Als ril 'heil eens. pakken kon en den man1 iln den- stoel dan losmaken. i De dokter Zag de beweging .jnet. een vlugheid alleen eigen aan krankzinmigen en legde het mies vlak' voor hein me,er. „Zing ijoig eens! Zing inoig! .eens!" be val hij. „Vroieger kregen wfe v.oor geo opératie alcohol, nu ©en selliopn lied." Marcella. .zong pipiniyuw, steeds opnieulw maar hoe lang yo.u. datt; duren? Zou e.v niemand langs komen? D'e vaistgelbondan m;a.n bleef baar maar aankijken met dezelfde vragende, .oojgetoi. 7ij gaf zich geen rekenschap, meer van de. woorden, dié zij' zong, en eenmaal toen haar stam oversloeg, bij' een booige ■nooit', fronste' Dokter Os'b'orn de wenk brauwen. Teen .ze terstond weer normaal doon> zong, meende ze buiten iets fce hooren. Ja, daar was iemand. Steeds harder en harder zong ze om zooi het geluid van de voetstappen ifce smoren. De deur werd met gelw'eld geaplend ten drie mannen grepen de dokter, v,aSt. „Hij is uit heit .kranibzinhigenigestóchil ontvlucht", izeide een v#n de drie. „Wij hebben heim al don heelen dag .gezoeh'i en konden niet vermoeden, 'dat> 5jij(.weer naar zijn vroeger hospitaal! was telrulg gegaan. H)ij is zeer gevaarlijk; hij'. Vil maar steeds öpexeeren, a.lljjld ataaf 'hij1 mot het mes .klaar." Zoedra de. krankzinnige gebonden, was werd de kolonel bevrijd. Hij; kon niet genoeg woprden, viindein om Marcella te. danken. „Ik heb a,a,n U mijn 'leven te dankeln, juffrouw", 'Zeide hij: pn vervolgens deelde hij hen m,ede, dat hijl naar hier was ge komen, omdat Z'n auto onkllaar was ge1- TU.aVt. Een van de verplegers zeide, dait hij misschien wel kpn helpen omdat hij een treetje van autp's afwist. "??r,/raa«"' antwoordde de "kolonel, en tot Marcella„Ik -ben bang, zelfs all z'oul, M melt te laat. zijn, dat U var» nac.t ïuet kunt zingen. Daarom verzoek ik L,als de wa-gen Weer kla,ar ig, 'u naar uw huis te mogen brengen. De ban kolonel Bolton." „Och maneer".! zeide MarcgUa,. „Ik' ben u wel verplicht. Maar,, ziet u, ik woon in DIk geef les in de muziek. Ik ben Marcella Clifford." „Nee, maar zeg"! dt.atterdc de kolo nel. „Is u die jiui'f'rpuw Clifford, die fliemei mijn neefmef Peter?." De kolonel zweeg, pldtselling. Marcella barstte uit in een zjemuwlach, haar heele lichaam scihokte. Op. de- lang durige inspanning volgde de nea-citie. „Ik dacht da,'t üken nu begon z'e te schreden. „O-cli mijn allerbeste juffrouw Cliif'ford, m-oiet, a n.u gaan huilen, niadat tui izioh jzloior sit'erk en dapipier hebt geiaond? Kom! geel' m'e. een hand! Wie g,a.an samen; naar huii®. Mijn zuster z.a.l goed vo-or pr .zpigein, en Peter, ja, Peter. En ik' was een doimme kerel." Den volgenden dag .verbrandde de Wic hel' het testament. Notaris) Gust w,a,s er bij! uitgenpodigd. Uit „Esp'- Kafolik'a." B. 'Langzaam wandelde de inspecteur de bijkans geheel verlaten, donkere straat in. Als naar gewoonte gingen 'zijln blikken, hoeWel hij- buiten dienst was, onderzoer hemd rsfhd of bij nergens i-ets oingei-echtigls of vei'daChts on,tw,aia.rde. Toen hij pngeveer halverwege d'e strjaialt gekomen was, begon hij! _ylulgg|gr te Xoo- peu bijl het zien van een mian, tlie, met ciera onaajigeistok'en, sigaar in dan mand, in de donkiere portiek van ©en winkelhuis Bltbttd. Toen. de inspecteur bij! .hem' wa.s, zei de man opeens: j „Het i-s in ordei 'hoior, inspieot-eur. Ik waeiht hier oipi ecu Vriend. Twintig j.a.ar. geleden hebben w,e afgeisp,luiten. Het klinkt misschien, een beetje -grapjpig, niet? Maar ik' zal bet u. vertellen!,, aflia (ui 'zJeker- heiid hebben wilt. Ongeveer twintig jaiar geleden stond er hier een restaurant „Dat, is vijf jaiar gede'dera afgebroken." zei ,de inspecteur. i i De man in de plortiek sfreek een lucifer af en ©tiak z'ijh sigaar aan. In 't liöht Va.n hetl vlammetje werd een gebruind gelaat zichtbaar, me.t vierkante kaken, pittige o-oigen en een wit litteeken bijl het re.clifteir- oug. Opl z'ijh das schitterde een groote diamant. I 1 1 i I „Twintig jaar geleden," vertelde, de man vei'dei', „dineerde ik hiea? met mijn vriend Jimtay WeUs, een baste kamera,a,d en de t.oMle jongen vara de wereld. Ik was achttien en Jimmy twintig Wtelwioo.nl den hier samen op) één kamer, raet als tt|wee broers. Den volgenden moggem Zuji; ik naar 't Westen gaan om njijh fortuin te maken, dimmy. kon je met geen stok uit New-York krijgen; liijl vond het' de e-enige, stad .o.p. a'arde. Enfin, o.m.kprt te gaan, we sp'rakén dien avond af, .dat |w:e elk'ü.ar' hier preieieS fwin'tig jaap later weer 'zou,den ontmoeten, ongeacht hpe jw'e er a»n toe zouden zijn of welke afstand ons zou scheiden. We waren van! imeeuing, dat we binnen twintig! jaar ojilze bestem ming wel zouden hebben bereikt,, wat er dau ook van ons zio.u z'ijra gewprdeai." 1 „Het klinkt heel interessant;," merkte de inspecteur op. „Het; lijikl toe andere wei een lange tijd, dien juffilie mioastem wachten. Hebt u niets van jjlwl. vriend gekoerd, sinds jullie elkaar vpor Jje't (jiaatet liebben gezien?" „O ja, we hebben een ifjidje imet lelkaar ga-orrespondeerd," jztei rle andea-. „Majar na een paar ]"aar zijj'n we eikaars Spiooir kwijtgeraakt. Het .Westpn is, -zoo groiot, nietwaar, en ik' "heb er als een dolle door heen geraasd. Maar ik weet' Beker, dat Jiuimy hieir zal' kiomen als liij' nog: leeft, want hij w;a,s altjijld de; trou]w,9te, beste, kerel van de wereld. Hijf vergeet het step lig .niet. Ik heb duizend m'ijl afgelegd om vanavond hier te. kunnem; kijin on ik he'b ex geen sptjj't van' als mijn ou,de vriend komt." De wachtende oman haalde 'n prachtig horloge t,e voprschij'n, dat rijlk' met kleius diamanten was heZet. „Drie minuten vóór tienen," zei hij'. „H©t was precies tien uiur toe'n w'e hier voor de deiur van he.t restaurant afscheid van elkaar qamera." „U hebt goed geboerd in het .JVesten, niet vr,oeg de inspiecteur. „Üitsteke.nd! Als Jimmy maa.r voor de helft 'zO,o. fortuinlijk is geweest', ben ik al blij! yo-or hem. Hef w:a,s een beetje, ©en tobber, weet u, hoe goed 'hijl overigens' opfc: was. Ik heib m©t de seharpiste. hersens moeten concurreeren om te woonden wat ik nu. ben. In New-York' Wondt! er nooit uit je gehaald, wa,t! er in je zit. Daai' moet! je voor in het W'eslten gijin." De inspecteur keek ap ,zSj:n pdllshor- loge. „Ik moet weer vérder," zei hij. „Ik hoop», dat je vriend khm't. Als bij! pr. cm tien u.ur niet- is', wacht je dan niet, langer op. hem?" i „O ja," antwoordde dei ander gretig. „Ik- wacht tot hailfeif opl hem. Als ;J immy .noig in leven is, zal hij[ er dan zéker zijn. (goe denavond, inspecteur." „Goedenavond, majln'heer," groette de,.in specteur tering en liij.,vei';voi'gde «lijnwag. Het was intusisttheji, gaan motreg.era.eu en de wind w'as veel kóutler geworden. D-e weinige voorbijgangers haaistten zich huis waarts, hjin kragen hop-g opigezet cn de handen diep' in hum z'akkan. ©n ira de portiek van e;en der winke'lsi stond do man, die. duizend mijl had afgelegd, te wachten ,op. een vriend, Waarmee- liij %in.- tig jaar geleden oen afspraak' had ge maakt ©n van wien hij!_miet ©eins iwist! ,of liij' nog 'leefde. Hiij r,o»kle zijn sigaar cn wachtte. Hiji had ongeveer twintig minuten ge wacht, toen ae.n rijlzige man in pen 'ïairige .overjas', .waarvan de. kraag tot gan 'fïjln «oren was opgeslagen, vlug, «n. jhem te«e- irad. i f „Een jij dat, Bob?" Vroeg hij' aarzelend. „Ben jij het, Jimmy. .Wells?" riep de man in de portiek' uit. i j „Gelukkig!" riep' de nieulw-aangeik'onie- ue. de handen yam den ander gfijpiand «a ze druikkend. „Ja, je bent hef, ik zie het! Ik was er zeker van, dat ik ja hier, zon vinden als ja n«g. in leven' was. Wiel, (well1, twintig jaar is ©en lange tijld! Hat o-uda restaurant is verdwenen, 'Bob, ik (wte1 dat liat er nog w,as, dan konden Wie er vanavond weer eens' dineeran'. JEfoie heb je hetg. emaakt in het W.esifcen, kerel?" Reusachtig. Het heeft me alles ge geven, waar ik om gevraagd heb! Ja bent. erg veranderd, Jiimimy. In mijin ■herinnering was je Veel kleiner." „Ja, ilA bein nog een stuk. gegroeid ma mij'n twintigste jaarv!' „Gaat heit je goed in New-Y-ork',. Jimmy,?." „Nogal. Ik heib een haantje et,an de gemeente. Ga mee, Biob; ik wetef 'n aajxlig rustig plaatsje, waar We) «verfden oude'n tijd kunnen boolmen." J 1 D'e, heide mannen 'liepen de straat: uit. De man uit het Weisten, wieu's egoïsme door 'Z'ij'n Succ'es' nog .gnoioter was geWpn'1-, den, begon t.e verte'ljera hoe hij! Zijn car rière had gemaakt. De ander, bijha cnJ herkenbaar door .zijln overjas,, luisterde 'belangstellend. 1 1 i Aan dan hoek van de straat was eera winkel, Waarvan alle 'lichten jnog. branden. Toen zjj in de 'lichtplek kwamen, kelken Zij elkaar' onwillekeurig ,a,an. De man uit het Westen bleef me<t leen r,uk staan en greep den ander bij;zijn „je b'ent Jimmy Wells| niet," riepj hij .uih „Twintig ja,ar is wel lang, maar toch niet lang genoeg ,om vara iemands Griek- sahen ne.uis een ,mopi£iinodel te malton." „Soms maken twintig jaar van een goed mcnsch wel een slecht merasch", .zei da groot© man, „Je bent 3I tien minuifen langrmij'n arrestant, „Zachte Boh". Chica go! dacht, dat j© naar hier wiaisi ^gekomen en ze seinden pns, dat iz© gm hartig wjoprdje jn©t ja sprjeken1 wilden. Ga ja kalm mee? Ja,.?, D.at is verstandig. Maar vóór we naar hejta bureau, gaan, moet ik' ja cerat niog een briefje gevien. Dat' is tno door iemand gevraagd. Je kunt het hier wel even lezen, in het licht va.ni dien .win kel. H©t is van inspecteur Jjnimy IWeüïs." Da man ,udt het Westen \sqijwde he|t stukje papier .oipen, dat de ander hem had gegeven. Z'ijh handen beefddn niet, .toen hijl. begon te lezen, maar to®n hiji. heb ,uj|lfc had, trilden ze toch een beetje. Het. was maar een hed Kort briefje: „Biob ,dlr was op .tijd op de, afgesplroken .plaats. Toen je dien lucifer .aanstak -voor ja .sigaar, aag ik, dat het het gezicht was van dien man, dien ze in Chicago, ziodhten. Ik weet niet w'aaroim', maar ik kon je Zelf nlët arresteeren. Daarom ben ik maar do wach't gegaan en heb iemand gestuurd, die zoo.wa t va,n m'ij'n gTiOpfte jas, om heft kaakje op te k'nappien. 1 1. I i Jimmy,". Mannenadel cn Vr.nn,weneer. Over dia .gijooite hervorming, liius- giodsdicnsit, systemajtiscli in.gev.opi'd iseihred pastoor A- van de Venn© aim a,l z'n 8c artikel aisi iemand, die de geesten geleidelijk o.p iets nieuws voorbereidt. Dat dei inrichting van de .hn&kfeymex eein gods- dieraiSitig Stempel inoiet drageln, is al vroe ger betoogd en begrepen. Haoir heirsehapien in eein 'huisikaip'el, waar de geesit'G'lodiSr.ond- ziweeift en WierKt era rapelt zijn gieheimzimr ni/ge .straling zielen raakt .en binnendringt, is de quintessens vara ',t nieulwe betoog. Want kerk- ,ein hui'sgodsdiemat staan in innig Verband, w:a.ar de laatst© ,u.itges|t)or- wein is, verschnompelf, Vterteeit o«k do kerkgodsdiianjs-t,. Neen, de KerkT is niet al leen de plaats wa.ar gebeden motet wtoird©.!!;, Hje.tl laatste woord is. pfog nuqt, over dit chapiiter vernomen we jviaohtiera met belangstelling op de voflgerade artikeleh..- Dan «ein treffend eenvoudig,, wniopige- ■schroofd in miemoriam aam de nagedadhtie- nis van mlevr. Alb. Steenhoflf-iSmulders', diii'. bestuurslid was Van heit hoofdbestuur van Voor Eler ©ra Deugd en, kijachitiigd istirijdster met de pen, veel' deed vop.r bevordering vande openbar©! 'Zedelijkheid. Over da vrouiw Wan tegenWloordigt be- vïvtl dclz'e aflKverirag .pittige .gedachten Wan Famikei, belicht door Pater Keulens. Zij cohjStateeatdat, d© ©tenzij,digei .toeleg op studie en de zoa'gelijkle w'aia.rnemiug H.a,n vorant-woordelijlke ambten', .tie; vruiehtbaar^ h'aid der vrouw schijlnera teiglem te Wer- k!eu„ Voor het oiud-Eemiinislm'e; ©en ge- voielige slag wordt dit feit '©.elnmlaa] als vaststaand bewezen,, pok' is er zWteai- kinjï bij' hat nieuw-feministm© over walt do tegenwoordige vroulwi denkt pvoT, de har weJijkstrouW. Door de ondervinding ge leerd, meent Famké, dat de vro.uiw weer iu lra.air echtelijk' leven, in de opvoeding barer kinderen en in de huishouding haar voornaamst© teak' moet 'leeren zien. Ho.o menige vr.0|iiw heeft 'haar nupt hejt lev.era, aa.u, h aar .ziij'dei z!oo koel en tonder ©enige bekoring, hef verhlljif in hui© zóó onge zellig en saai gemaakt-, dajt .hij' la:ngz!aam aan uithuizig era pp den langen du,W ook put,nouw werd? AVeiderkeeuig ,'ga,ara de mannen wel evelnmiinl vrij!juditHop rnear de vrouw h©)t( Bpecdfiek-vroulwelijk© pkijis geeft, des te mindcli' wordt rij ge schikt om de. liefde vara 'Ren rpkn qt® Zóódanig op Je wekken en levendig tie houden. Ouder den tiit'el woning .©in .zedelSjikhedd iaat de wOniragrinelpeiatlricei Mie.j. van Bias1- ten-B-altenburg orae kénlnis nranien Van de voornaamste bepalingen uit de 60 arti kelen! '.der tien panaigrafem vara de Wioe Hing wielt. - Voor belanghebbende® ho,oigs|(» in'twineeisafflt, vo«r anderen .faeinzaam. Voor ©eruipuileiuaera 'bevat! deze. afleve ring het vervolgartikel vjara Patas J. ,L. Duifner M.S.C., haradleiende oyielr de vol komen geho.otnzaaimlieidé, die de HOr.upUr leute z'ij'n biechtvader moet Schenken era. van Chriatius' gaast in de installijjig Vain het Sacrament der Biecht. Saamge,npinera is deZe efleVeri-ng weer eerae, die ig.aa.rn© Zal' gelézen wardian. Waarom de belasting hoog is. Daar jvias een ingezetene van ©era dier regentsfchappera in Oost-Java, die eera stukje .grond ter oppervlakte vara 50 vierkante meter tegen een. civial prijislj© van he't Gouvernement wilde k|oo,pg,n. Eerst werd een rialclest gezoradea aam dgn .tesLdent-af'deeiingsliopf'd; delz'e instruleerdc zijnen geheimi-iscrjjver-secretarijs, het docu- mcrat officieel door te zenden paar ,deo aisij-resident, teneinde detoinl laaitste in de gelegenheid te ételfen pp. rijn beurt den regent errned gelukkig fe (mailton. Gij' ycc,et hde dat ga.a,tiedere nieulw©1 pha.s!e in da verzending wordt ingeluid dioior, bet oonc'ipieeren vau een: hegeteidelnidera ibiief. „Ik heb die eer, U.H-.E.G.eraiz." Via den. negenschap'ssecretalris kWam het rekeet bij dera deslbetrefffende wtedono, en tenslotte, bij! den ass.-wedono, terecht. Deizo gaf den loeirah 'van de desa waarin het lapje 'grond gelegen was, opdracht, een ond-erzipek in te stellen en evonitueelia be- zWaren voor te brengen. 'E|n de loarah ging .heen .era zag .dat het goéd wais en toera was de eerste maand sedert de indie ning vara het rekest verstreken. I -' 1 Nad,at het rapport wa,s uitgebracht werd eane commissie benoemd, bestaande, uit w'edoraO' gra aiss.-iwedono,; beidera trokken ■erop uit, veriiieerdera het advies vlam den loerah, zagen dat het goed was era her schreven de noodiige vellen panier, die vervolgens bij'-den regent' werden inge diend. De regent nu. was listiger daiï alle ambtenaren en ontdekte eera toultj© in 'het advies, het geschiedde dat de reeds! aan merkelijk uitgegroeide ■paperlaSsenstiaipel te rug werd gezonden naar den Wedorao, het comimdsoiriaal onderzoek' werd hemgperad pn eerae wijziging aangebracht. De regent kreeg, .bet dossier era zie het waisi z'e,er goed. Hijl liftt een brief schrij ven „Ik heb de eer U.H.E|.G.enz.." en toera dq ass.-resident voor loraftviswigst affeekende in het register w:ap jle iiwiaeda maand er geweest en brak de derde aan. In vele gevallen ontdekt de ass.-residenit e.erae fout, want! er behoeft nief al ta didpl t,0 worden gegraven in de ©tukken om iets onjuists tc yinden. Opnieuw 'werd twee maal de hiërarchiesche weg .afgelegd, ver gaderde de commissie, enlz'. en toen de'oss- resident tera tweeden maje den buradel pntving, was de derde maand gepasseerd era brak de, vierde aan. Zoo. kwam bet advies tenslotte bij! den resident. i I Achtereenvolgens werd nu advies ge vraagd aan: regentschapferaad, irrigatie, boschwezen, leider landsgelbouyeradienijt, provincialen w.a.fe.rstaiatsdiens|t, S.S. en) T.\ en den gouverneuir, wiellte laatste teri in formatie afsc'hi'iflten kreeg „voor c|opy .a cotpiy". Kortheidshalve vermelden wij slechts, dat na ontvangst van het laatste der vijf adviezen de 9d© maand Verstreken was en de 10de aanbrak.... Dei gouverneur uit ving nu den comple ten bundel, zag dat het 'goed ©ra naar zijnen aard was #a ©p'rak: v.norlwla.aa', een g'ropj, werk is t,o,t sjta,nd gebracht en .ilc ben zeer tevreden. Gaat thans heen) era vpltiuoi den arbeid! En brieven werden gericht aan Bandoeng, waar de lcgeritó.m- ma.ri.dant .alsnog, over d© kwestj.© moest worden gehoord, en naar Batavia, iwiapr de Vlootvoogd (heit „erfje lag yrijl dicht hiji de kuistdiende te adviseeren. Eindelijk' was alles in .ord.e ©n to©n Wlas het .Maart 1933,' ruim .een jaar nadat het rekest aan den resident in zee was gegaan. En de secretaris ontving.eeajtbrief van den gouverneur met ©ene zé© v(a|n bijt lagen, waarin op grond van de adviezen, eniz'. in overweging gegteven ;w:erd, eera,stuk grond groot 50 vierk. M. telgen den pjirij's van f 0,25 per vierk. meter af je ©taan aan aanvrager. Men stort de bewuste f'12,50 en vraagt inschrijving bij' den residentie-rechter te Pasoeroe,anna, verloop van 14 ma«ndem, waarbij, alle diensten in geheel Ned.-Indië mot uitzondering van Onderwijs gra 'E|ere- dierast in 't geiweer gekomen ïrijn, ka.n dan het lapje1 grond eigendom, genoemd wor den Geen w'ez'en kan zonder me.us ruiken, 'Zei de onderwijfeer. Toch wel, merkte een tegensprekende knaap op,, het viooltje. i Bobby heeft zjch pnlangs, een waradel- sitdk aiaingeséhaft. Tro.tsc'h wandelt hij ermee door de straten o£sch)pion de ©tok veel te lang voor hem is. j Een bekende spreekt hem aan ep. gegt: „Hallo, die stok' is veel t-e lang, je moet er van onderen een stuk' afsraljden." Zegt Bobby„Ga heen man.; vara onde ren past bij1 mij 'juist goed, maar bijl is mij van bóven tg l'érag.l" l Agent „Hé, j.raffoolu.w, kunt u, niet le zen? Dit. is een een-riohtinigstraait!" 1 IJuttr.„Ja, en wat (ep.ui dak?" Agent „Dat- zou, dat zb maar in één richting kan. berieden worden." J ul'fr.„Maar, .agent, ik' rijld toch maar in één richting?" Wat doet jullie ,o.u.d-directeur tegen woordig Ja, wat hij1 doet? Blij icuzla barak heb1- b'bera Ze hem er iirt ge,stoeten, dat weet, j,e, en toen heeft hij: eerst no,g. een hypioitheeli- barakjei opgericht en toon oibiigatieleeniin.- gen geplaatst. Tegenwoordig doet hij! wan alles en niets en toch rijidt hij) in een duro auto, cn fuift flink. j' 'j Maar w,aar leief'ti 'hij! dan Van'? Béigrijp, je dat nieti? Van gebrek1 a,an b&wij'.s. -- 1 I „Ik weet n;og niet of ik oor- of tandarijs zal worden." „Tandaxte natuurlijk. Jet moet nie|tj Verl .geten, dat ©en mcnsch maar twee «oren heelt, en met een beetje, geluk' 32 tanden." j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5