Magazijn „DE HOOP" DOUWE EGBERTS TABAK NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UNTVELT'S BAZAR. 0. J. TILROE, Ganzepoortstraat 23, BOES Inmaakbrandewijn. Firma J. LUYKX, Roosendaal DES ZATERDAGS Bezuinigen is goed PLEGINQ'S BEREIDE VERF. Witte Krui* UW BIER- EN LIMONADE-GLAZEN Advertssrt In dit Blad FEIJENOORD-STORMVOGELS A. VISSER Jz., Markt 2, GOES door GEHEEL GOES verspreid. JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) Deze week brengen wij in den verkoop: BENZO-RIJWIELEN Praat eens met onzen Vertegenwoordiger Adverteeren doet verkoopen. BOHEMIA REUZEN-KOOPJES IN Bij verdienste. N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank ZATERDAG 6 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT handschoenen Ontvangen de moderne lichte kleuren Kousen in mat-zijde 98 en 125 cent. Sij elke 50 ct. die men besteedt ontvangt U een Bon voor mooie cadeaux, DENEVERS FRÈRES BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen Adverteeren doet verkoopen „Hötel Zoutkeet" te Goes, Uw tabak blijft lang van snede 'Verschaft U wolken van genot. Als nieuwsblad komt het niet alleen in HUIS maar ook in HANDEN. Een goed zakenman weet deze buitengewone reclame-kans te benutten, temeer daar, ondanks de groote publiciteits-waarde, de advertentie-prijs laag is. ADM. „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT". Fa. GEBRs. MULDER, Korte Kerkstr. 17, Tel. 415 en J. PRIESTER, Nieuwstraat 4. ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 DE POEDERS VAN HET J. GEENSE, Opticien, Lange Vorststraat 49, GOES NAAR DEN VOETBAL-WEDSTRIJD De Ondernemer: J. VAN FRAASSEN, GOES, Berkelïte edel alluminium Seeking Gasfornuizen en Gascomforen Prof. Junkers Geijsers en Drukautomaten Jacht-en Kampeerartikelen Wasch- en Wringmachines Staalwaren en overigens alle Huishoudelijke Artikelen MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.550.000,- PANDBRIEVEN f 21.400.000,— RESERVE; f 558.000,- 4'/z PANDBRIEVEN tegen beurskoers ZATERDAG f IN NET KR WASCHZIJDEN DAMES KOUSEN, onbeschadigd 35 ct. MACCO MET ZIJDE, ijzer- sterk 45 ct. MATT-ZIJDE, de mode 75 en 98 ct. ZIJDE MET PILL DE COSSE SOKKEN 35 ct. WOLLEN JASPÉ, prima 59 ct. Groote sorteering in mooie kwaliteit, geel, nu 39 ct. Zijde, modern 98 ct. ZWARE ZIJDE MET FILL DE COSSE 59 ct. DAMES-DIRECTOIR, prima Macco, ijzersterk nu59 ct. KINDER-DIRECTOIR 15 ct. Kleine stijging per maat. OPRUIMING THEEDOE- DEN, groote maat 20 ct. BLAUWE EN ROODE HANDDOEKEN 25 ct. DAMES-SKISOKJES 39 ct. KINDER 15 ct. SPORTKOUSEN, alle maten 35 ct. OPRUIMING FANTASIE BROEKEN, nu' 125 ct. MANCHESTER-BROEKEN 150 ct. DAMES-SCHORTEN, zon der mouwen 89 ct. Met mouwen 165 ct. KINDERSCHORTEN 55 ct. GRIJZE JASSEN 150 ct. KAKHI-HEMDEN 95 ct. Met ritssluiting 125 ct. MAAKT thans uw ADVOKAAT door de bijzonder goedkoops eierprijzen. Speciaal voor het doel ge stookt met Advocaatrecept en gratis pakje Vanillesui ker, welk een preparaat bevat, gelijk fabrieksge heim voor spoedig dik wor den en tijden goed blijven. Ook aanbevolen voor inmaak- v. Boerenjongensrozijnen en Abrikozen. Deze inmaakbrandewijn kan ook als gewone brandewijn gedronken worden. Per literflesch f 2,80. Deze speciaal gestookte in maakbrandewijn alléén ver krijgbaar bij 31369-36 Langedelft Middelburg Likeurstokers Distillateurs Levering franco. Het allerbeste fabrif kaat. - Alles Hal- Transport. - Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt garcgeld •Iksu DINSDAG goduronds do markturen zitting in het tn beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. 18174-30 wanneer U ze bewaart in het handige imit. oud-zilv. tabaksdoosje, dat Uw win kelier U gratis verstrekt bij aankoop var» Douwe Egberts Tabak. U neemt het doosje gemakkelijk in den zak mee en 't is een groot gemak bij 't stoppen van Uw pijp! C73 WORDT DE SS SS HEDEN GEËTALLEERD DE NIEUWSTE PAPIERMANDEN EN PARAPLUIEBAKKEN HANDGESCHILDERD EVORIET LANGE VORSTSTRAAT 58 GOES TELEFOON 256 mits bet op een verstandige manier gebeurt. Elk jaar opnieuw met minderwaardige Verf schilderen, beteekent geld verkwisten. Gebruikt voortaan er» U zult tevreden zijn! Pleging's Verf houdt jaren stand; Pleging's Verf bezit de grootste dekkracht; Pleging's Verf geeft den diepsten glans; Pleging's Verf is verkrijgbaar in 40 verschillende kleuren. Vraagt kleurenboekje en prijscourant! Te Goes alléén bij: Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. WITTE WIJNEN ROODE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Ckoix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevuë Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nedarland. PER STUK 7 CENT, PER DOOS VAN 3 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN, j HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. eisehen een BRIL met zuiver geslepen Glazen ge maakt door een vakman, wij hebben steeds het beste en 't nieuwste in voorraad. Levering voor HH. Oogartsen. Let op het juiste adres. TELEFOON 6 ZIE ETALAGE Groote fmancieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau Aangename werkkring, van dit Blad- te Rotterdam op 14 Mei a.s. Vertrek Goes vanaf de Garage 7,30 uur; vertrek Rotterdam vanaf den Coolsingei 9,00. Prijs per persoon f 2,25. Ook kaarten voor den match verkrijgbaar a f 1,00 en f 0,50 bij ondergeteekende. NIEUWSTRAAT 48 TELEFOON 190 Wij danken U beleefd voor uw sympathieke be langstelling bij de heropening onzer gerestaureerde en uitgebreide zaak. Voorts brengen wij onder uwe welwillende aandacht onze nieuwe artikelen De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f1000,f500,en f100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Har Tot 'w elk eeu ge 'Jiiomt, 'wanneer men lijikheid blijft terer vergaan verleden, haar politieke bes Zoo bphreei" de w'e,©b:; „Aan dir. ColSjjn eeeu parlementair len. Uit is| de eer formateur izjal omtn is a,a,n een pai'lel den, ma,ar een p|| den eigenlijlkl zin te lande obbesjfca; Dp bedoeling zal psiaudd-lwrleimenfaai gevormd, ietó Waan p'arleimtentajr khbim doioh dat bet 'Wte'aq kabinethomogene beginqeïl tusschen detrbeid, misjt. ■WktappliMjlnMjb 52| istaatsrechtelijlki gesi beteefcenisj van de niet altijd juislt vL overweging van 'de een part'jjbk|a|binet dj op nauwkeu,t'ig 0m1 voor Üyl voorbaat partijen, h, dienikl te sltëme ,D'e beer ('olijn b van GSuflc 'een. peet net keuizte, te over. de reefhter jjers) is kabinet, dot uit d Zou 'worden gereo niet verwonderen, die richting althap'sj uit te a'etten. W]ij' laten nu te® iaj, om 'Zlulkl ©en k'a! beboetten tegemoet! gelooven bet niet, week onzle redenen .Wie van de rec'h genomen, zal oolbi 'w bevangen zlijln, of d( een coalitiekabinet Diuidelijlk' k( in ie< ■wlorden, dat een gl R ©amsjdh-Katholieik e heeft gebouwd op e radicale zijde gepr: een ooalitio-klabinet venbjvatb|ajarheidl zo. Rechts kunnen hebl bij 'voorbaat erop liberale partij1 uit teel is, z'oodat hijl bi 'bSji eene, of' andere den man hiomt, vl voor bet verlies] a aan Rioom^cben k! lijden." Men schiet 111 'n Wat 'n grenzënl er bïj'v. in dat mi. staatsrechterlijk ges 't iStotnpiziimigSjte van Col'ijte] telfort!1 feitelijk de Koningi dracht tot het vorm tair Kabinet gaf, tre lawia,ai, al'-1, 'n sooii biodigheid tegenover Staat 'helzbndigt Van iwiérktelijfelhei, merking betreffend' kiath. Kamerleden tensjtotte aïs één m|i ring 'geisjteiund heWb De libbralfe heer menteeler z'ijïn dan Van 1925 af to<^ de kippen Wij!" W'ar papisten het gezbr ■weg te 'stemta'en, 1 vormde kabï.neil/-Co]| toen zij' via de m<J Riuys| de BeexenbW ligt een periode Was1 altijd in oibsjtruictiei geering. En op die menfej' m'oeten rekenen. H! recht erlïjlk'o öcholin', invitatie voor kennb .pon, deed voorzicht deus- ropen. I „Wat wilt' ,u?" v. De kolonel vertel „Kom. binnen, me kamer is een bbëe't mijl n»a.a,r, meneer." Da man leidde dei mor, die nauwelijto we,es den kolonel ee-il Biji ging .zitten, van de lanige wand wind. Plotseling Iwi vastgegrepen en een wais 'bekomen, hadde armen aan z'ijln liet „Wat is dab? Wat da kolonel. Ma,ar de man, die' was z'eer sterk. De kolonel duiupdet niet' en zijin pelsjas1, z'w hinderden ham, en 1 zaït. hij! stevig vast 5 terwijl een prop: in z „Heb spijit me', methode moettoiapass 'laten mij geen and Dokter Osfarn, da 1 U hebt toch wel' een, De ongelukkige h allei bochten om ui J a, hij' herinnerde eiigenaardigen cliiru der plotseling krank En jia, da.t w!a,S War een eigen hospitaal <1 krek.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4