WEES SLIM BRILLEN. Fietstasschen COMMUNIE- PLAATJES E. TILROE, Opticien, HET HEERENHUIS 80 RIJWIEL-REPARATIE Drukkerij H.Z.G. LINTVELT'S BAZAR Dl. I. G, KINDERMAN lange V'oiststraat No. 74 dan geheele» Inventaris, St. Elizabeth-Gesticbt Fa. W. SCHIPPER Zn. KEIZERSDIJK No 14 A.C.VAN DER REST DRUKKERIJ N.Z.C. HET CAFÉ MELOTTE. M. RUISAARD. „FOCUS" flleuwe zeeüwsche courant Financieele Berichten 0 RECHTSZAKEN Q ONDERWIJS marktberichten burgerlijke stand verkoopingen en verpachtingen Acivertentiën OOGARTS, houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de Openbare Verkooping op Woensdag 17.Mei 1933, i Een Woon- en Winkelhuis Een Bakkerij en Erf m Een Huis en Erf openbaar te verkoopen: op Woensdag 17 Mei 1933, met Erf en Dijk Huishoudelijke Goederen, Lange Vorststraat 74, Goes. P. GOEDBLOED ZOON. Dinsdag 23 Mei 1933, openbaar te verkoopen met afzonderlijke Bovenwoning Halsteren bij Bergen-op-Zoom. TE KOOP: KUIKENS vanaf 10 Mei. Er kunnen nog gebroed worden per kuiken of per ei. Vraagt prijs. L. NIEUWENHUIJZE Borsselen. Verkrijgbaar voor Hand-, Motor- en Electrische kracht. ook van de Melotte Ploegen NIEUWSTRAAT. 45, TELEF. 10 GOES. HET ADRES VOOR UW Vakkundige behandeling. BILLIJKE PRIJZEN. VLEESCHHOUWERIJ KORTE KERKSTRAAT 7 TELEFOON 186 - GOES. ZEEUWSCH TARWEBROOD. Fa. D. BAKKER Met Uw Recept van den Oogarts Fa. A. R. DE MUYNCK U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. Grootste sorteering BRIL-MONTURES. goedkoopst in Hebtu6eneesmiddelennoodig? (HicnwHu w mei 1900 Eeü-iniieh.tmg e® karn dus de an d® z'enl*e»r mi0t vastefeïllieln, dqoh zij] (Lrmoedt, dat het engene nabij. Je hoofd.- fitóa ia,oet ziiiln* stel,ti fllie m0©ê®ikl® poigijig® in- W werft). oim: ietf t® Oprekking tot JiiowcnstaMng 411 de .Ver. gtaten. i i Hg Des Moines in den afeist loiwia,,, kwam eergisteren het congres bijeen van hoerenafgevaiardi'g'den. luit' 24 NloioTd-Ame- rik'a,ansohe ©taten, waarin, werd ojpigsWekt Itofb een nationale: boeranirfiakinig teneinde behoorlijke plrijz'an ei® een .btetaprlijik be- atean voor de.® boerenstand af' te dwiinigtae, De voorzitter van. da Fairjneirs Holiday 'Association, Mifo Ken®, hield een oipr (windend hatooig-, w'aarin hijlzeide> 'dat do. Ameïik'aansche boeren, indien zij) niet hun toevlucht tot het middel van de stalking EPude® nemen, een volk1 van minderw,aaa'- «jige slaven zioude® worden ,.die zioh. mr Jerwierpen aan een Meinet grpept tinaininan. Man diende alle vnonoiordeefai tege® bë- iplaalde sociale klasisan en in het bijlziondeir tegen de arbeidersklasse te laten ya.ren en. een einde te maken aai® de piolitiekei tandganjPidtedhaiplpen. met' gnoiepla®, die slielöhtö discussieerden oveir allerlei onbelangrijke jkwestie®. 1 „O'iidei'aai'dsclie gewiel'vlen". dag de nationaal socialisten met da onder drukking van heit comimiunislma .begonnen is groot misbaar gpmaak't pveff, vondsten au geheime gangen en catacomben in Jieib Karl LiébkneiAitihaula De D. A. -Zitg. die er toen nog wel ©en'si een eig'elnmeening pp na hield de Gleiehsohattung .stand nog in haar kinderschoenen heeft des tijds op heit gehalte van die vondsten het nooidigei afgedongen. 1 Sedert dien zijn da oommunistieni eini ao- ■ïialistein in één maxxis|tAsiciheM pot ge duwd em zijn ook. hij vakvereeniiginlgien en andere coxporaties van socialistische richting even verrassende vlondslbelnl gedaan, als in het Karl liebkhacMhaiuis. Hiet laatste nieuws] da,t we daarover krijlgen is ©en V. D'.4;elegrajmi ,uit Duislsieldorp, luidende:, "Bijl e.eji huiszteking in hét. gebouw van. da .soriaal-damoiomtiseha Volkisizieitiujng te 'Bussieldorp lonitideiktain politie en S,A.-lie- den eenige onderaardischei gangen, waag een gwolte hoieiveellneid materiaal met hoioig- veriaderlijken. inh|0|Uid werd gevonden ön in beslag, genomen. De> bedrijfsleider va® de uitgeverij-Vey. en .de Heiden van .den (boekhandel ziiyn. gearresteerd. lEleji kind pntv'Oiei'd. Er is te New-York grioiote iap|windin|g pyer da brutale ontvoering, via® ,éeu 1.0- jjarig ..dochtertje, v,a,n vermogende ouideirs, (Margaret McMa.tli. Djt. ontvperiinlsf ge schiedde in de plaats: Harwich Pogt Cape Cod. De bandiet-en, die nat stuk uithaal den, pasten een kinaipipie .truc toe. 'Herat' telefoneerde (een lid van de bende 'het huis van de familie JJoMaith op en vroeg de telei'OpiR van den haak' te léggepi en 10 minuien zoo. te laten liggen. Bait, was heette het mondig pimidut er een defect aan de geleiding moest wiorden hersteld. iZoodra dit gebeurd was, kw|a|m er aan. Bchool, waar heit meisje ezioh beWond, eeai telefoontje, dat zij! dadelijk thuis rnoeisit feme®. 'Ein toen -zijl .ging |U -een auto. klaar icxm.' haiar thuis te breinge®. Maan Idie ante (me,t een neg,er-chaiu|ffaur) veijwleen mat het kind. De ouiders van het meisj'd verzochte® a,aui de plolifeie voiorloofpig1 pitad te doen. Voorts lieten zij .verluiden, dat er ,o.pi geld niét IW warden gezien, indie® hettl kind m'aar teruigkwiaim. ll I Naar Q&iuter uit Harwich. in Mateaehu-' settel meldt hebben de pmbwolerdeiriS jiet 10-jarig mieasja Mo Math,, daib óipl geraff'D nieerde wijizie was mqd'e|ge®iqimen, aani de Piuiders terpglgegetVieini, l SLi U EiXiiicditic gered tJPiOR radio. Over de dramatische réddinlg. vam da mislukte 'Eisea-^DarBen^ZluidipioioiLeixpaditia zijn tlianis' enkele bij|zjoindetrhedle|h jbfekend gew.ordiein. 'Efin gedelelte va®, de Ij^blair^Lèïle, waarop: de expeditie zich 'Wetvppid,. wjord door een k!radhtö|gein ©tjoirlm'loi^gelsiliagen ten dreef naar de ppen zee, zioh onderweg ju nog mieerdere daelen Splitsend. Machteloos moesten de o®ider1z|o.eklers aanzien, hoe 58, htinne rhondem op een der HehioibSen. ^fdtiei- ven. Levensmiddelen,. dranjkep' en 'iujtlir|u|sk tiagsstukfcem waren vemsltglooid ever - de brekende ijfetaaasiai's. Hielt was loutejtoe val, dat zich «etn ikleiaie draagbare ffleto- i'imkenzender beviond op.bet'ijlsveld, waar op drie der expeditieleden zich ophielden. Hieraan is1 telnsljoltte de 'gelukkige nedding fei danken geeweslt. Dia teerstenaodsignialen worden onmiddellijk doior wlalviachjagers bieamtwloord. tT'erlwljï zijl mat de Vetenger iukten in vioortdiurende r.adiioriooimlmuniclaitia bleven, voeren de blorrtie® '©iilel maar do plaats dels onlbeato. BÏJ jle ïredding heeft vooral de wialvi'schkbtlber „Globxiis 5" zich •b'ijzionder loindeilsaheidendeiz'e was hieif ■eOTSifc ter pla,atse ein .mam alle (lieden der ■expeditie aam hoprd. I Da dappere neiddejris Wébhlein'griao.br gevaar igataopen, daar de miaissale ijislb'ergen tel- 'kén-koirteig|qlfzleind)e|rl slechts eein zeep ge- tan te verpletteren. HJooWel da jTolefun- kein-korbeigolflamder slechts pien «zep ge ring .gewicht had, hetgeen, onder pimlstan- dighedem iaën gnop|b Voprdeel kan izijln, w.as door de gnopite reikwijdte en de gemakken lijpe bediening, ervan eeni Wettnojujwbialile Eiar dioverbindinig. progejijk. 1 ZeeuWsche irjpioitlicckljanlc N.V. In de Vrijdagmiddag gehomden alge- meene vergadering, van uandeelhoiudeps der N.V. iZaau'wi^he Hypotheekhlank.1 'te Middelburg zTijh. de balans', en de winst on verliesrekening goedgekeurd en he^t Evidend bepaald op 15 °/o (dividendbewijs moi. 33)ten de uitk'eering op da oprichtings)-; bewijzen pip f59 ,(no. 29)'. i D|e vergadering btesjlppb in het' reservé-: fonds' te storten ïl2)2.500 ^n is dit'thans totaal f 581.052.9)2. f Die vergadering herkloWq tot' domtoisH eprissen de heeren IJl. A. Vertregt te Mid^ delburg en 'prof. mf. dr. G. (W). J. BrjiiinB te. Wgqseniapr en kfops in de vacialtUr® Wijlen den h eer A. van der Wielijfde, den "heer jhr. mr. dr. iW. )A. 01. Snptiick' Hurgrpn'ge, griffier der §taten van G'el-i derland te Arnhem'. 1 f Anisterilamsclie Bank N.V. 1 'Die Windt pyex 1932 bedraagt, na yer,-: belaging van 'de Algeta'eewe Efebitemien1 •ve m'et f3.500.000, a&dhxljlving pp purperende gjaediegen f817.765.14 fn een sjtejrting van f 500.000, in hetreservejn lonidisl: ifr3.660.10.4.23, wlaaruit aandeels hoiuiderS een uitkeering ontvangen 'Van 5 .°/o. t| 1 f .Ji.) 1 Kantongerecht te Goes. Djoor den Kantonrechter te Gpeq z'ijh veroordeeld wegenis .qvei.tlriedin.gi. !z'ich met een Wapen op] ,dem qpienlblagen Wieg, 'blevinden:. Dj. d. K., 'è(H|. Aremdsli kerke f 15 |ojf( 15 d. h., yegbeu|rdven'klar|i|ng b|ok|s!be|ugel. I ïl& IWisjsenikferke, venten zonder, vexgjunf ning A. W-i. Gflefq ontslagen yan redhtS- vervolging. i iZpnder vergunning, vee op epn anders w'eiland faten foppenC. H.> Kruiningen Vtjijlgeisjprioikieln. j Met autoi in ver bladen richting, in een Straat rijfde®:, [W|. 'de K., Gpes fö o±' 5 d. Met een autpi xijfdenda Hijtehct gelijkf tijdig nadej-en van een ljlrEspiunt ya® wogen reciitS niet vppg liaten ga,an: jP, P. C., Op|s|ïblurg, f 10 .,ofl 10 d. |Mpt een ntoittoijtliug de vrijjbeid van het verkeer belemmeren: M- N., Ien^efca f25 pl' IQ d. j iMjet een mloitorrijtuig, rijfden zonder dat 'dit is voiorzie® Van minstens twee goed wierkende remlme®: M. de ,J|., Kloetinga f 5 ok* 5 d. h. 1 |M'et een bjjWiel iziondeg naadzaak linkk houden: J|. B., IWegeningeU £3 offf'3-d. Met .een autoi zlander hpofdzaftk op een i:3jlwïelpad rijfdenJ. O. K., Djordrqdht f 10 pf IQ d, 1 j f 'ti"Avonds fietsen zlander- licht: O. P., lersiakfi, Hl. L.. Hf., :aldaiai', C. V., Oveizand; E. S:., EiJand-Baith, Dj. M;. K., Eïlland^ Bath f 6 foffl 5 ld. 1 Ptenkfan'^chaJp!:' J|. D., Goes f 10 pf 10 d.O. L., zonder bekende waonplajate f 10 off 10 d., J. M:- iWv k. b'. WiQomplaiate P. M-, NfonWidojrp, Hf. Wl-,. GoeS f 15 of 15 dagen. 1 ijl .Yrijgaspir.ok'L-n. Door da rechtbank ta Middelbiurg. is dhr. A. O. v. d. E. ta G;o,eis,. dia baschujl-1 digd was van .oyartireding Jer wet op da aa'tfieinijberei'dkujnst en van zijin yoninis in .bexpep was gegiaani. vrijlgeisp:r|ok''eni.. Dp mpord te "Nujnansilurp. I Vpor 'da Dfoi'dtitelie rechtbank 'is gis-i teg behandeld de in den ay|on,d van 3 Jfan'. pp een ].andb|o|u)wier te Nulmlaiusjdorpi gq- pleegde mjoprd, wiaardopi- de Hoiek^Clie Waard wierd opgeisfchxikt en iyeriantr|ust. 'Efeedsi den vplgenden dag jfijfn de 'daders gepakt en. in het 'huiq van bewaring te 33|opdre|oiht pp.gesjU>ten, wiaar pén van hen Kort daarna izlelfmbOird heeft geplfepgid. Na den m|oprd kfwlanu aan het licHt, dat de beide dadersf reeds bijna een j,aar een Ware terreur "hadden uitgeiopfend pp da bewoners in dei buluirt van Nuimiainlé- doa-p' en ter z'aife van dezq verqéhilïende 'feiten beeft gisjber P- B., 25 jaar ppd, varensjgeizlel te Ejatberdalm', thans in voor-i foiapige hacliteniié, terecht gestaan. (Tegen hem werd 2Q jaar geëisfeht. - Eindexamens, El. Hf- B. S: Pie minister van O., K en W- 'heeft blepaiald dat de eindl-exam|anqf der E|. H. B. |S;. aan de Bl-afdeelingen éElen pllaatq hebben te Middelburg, Gr(o|elsj, Zierikzee, Vlisjsingen, Oppltburgen !Neiuizfe'n, resp. pip 5, 6, 7, en 8 Juli; 23, '24, 26 en 27 Pluni; 28, p!9 en %0 "Juni; 1, 3 f.u 4 jjfuli10 en 11' Jnli en 12 en: 13 JEi, Viopr de. A'-afdeelingen beblben de eind; examtesf plaats: te Middelburg 12' en 13 Pjuli; Gjnw) 5 en '6 Jiuli; iZiqrikfe'és 3 en 4 Jjuli; Vlisjsingen 10 en 11 J;uli ien. Dplsltburg, 7, ©n 8 Jjuii. 1 f" Vcilingsverccn. Zituit-Bevcland, Goes, GrqentenVeiling,'van 5 Mei 1933. Pplsjtelein f182.2', Witlof ¥5;6, 2é (sjoioa-t f 12, Spinaizie (ff!-3, Uien fl.30 1.40, Aardbeienj f 60164 .allés pér 100 Kg.; Aardbeien f0.602.30, Bfo.emklool! f817, '2:e tfoprf; 5f59, idem1 uitscjhoit f 14, Groiene Kornkfomimlersl f 11, |W. Kolmkloimlmierq f918, Kropsla B24.70 2© pjoprt f 0.501.40, Andijvie f T.30- 1.50, Kipieiere®. f2', allaq per 100 stuks; Wortelen f712, Ehalbiarber Ïf3.,203.40 Eladïjfs f 0.;901.20, Efalmlmenas f 4.50, S,el- de,rij'f 0.70Pietersjeliei Sff0.60 Prei f4, Bloiemen: Efdzien f1720, Anjeliqren f5.20, Tiulpien lf[25, Lathyru^ f4, jSje,- ringen 'f2.60—3.30, allés] per- 100 'blos; Bfo.emen f415 pier 100 plat. f f MIEPELBUEG. 'Huw.-aangiftenA. J. KniptoeRjiér, 26 j. en Jl. M. Akkerman, ,33 'jaar. I 1 f i Gclrulw'd: Ji. de Visfser, 2)2j. en O. JV Eoppje, 21 j.Pj. J|. G. Caqtenmi-ller, (22i j. en N. jT|. LaïnleSjh, 23 jj f j Bevallfein: C. (Wj. EatnleSjSiLpgmansj,i •'d.N. de Kam'^KuRjlt, d. Pverleden: H. de Kolk, 70 j., geli. met V. van de iWjajifej; A. iW|. M. Grifffofen,, 3;2 j., Igeh. met Jj. J. de Vasjt'; G. E- JansP ^|en, 74 j., pngeli. zL; P. Dfékker, 78" j., Wadn. v. J|. O. fo. Maafsj. HEINKEfN|S|Z.AiN]Dj. Gahulwid:' 13, Ma-, rinuisj"Efentmieiester, 27 j. te 'sHéerenhppk en Maatje Adriana de 'Jjong, 31 j. Geboren: 2', Laurentiujsj Adrianus Al- bke'cht, 0.V. Oprnelisj "GeeraaJus d© J|ange en Lena Knuit'; 7, Cpirnelisj, e.v. Nolberl- tu|sj Bal 'en iMjtefoi J|anse. Overleden: 8, te Gipningen, "Datharinai Dojurina Mpl, 70 j., weduwe yan Matthij'sf van Djanimte. I Id I 'I J IWOLPHAABfflSDPK. Géhulwd:' 13, Wiülém1 LeRjfsj, 12(5 j. 'jfcti. en LWillémina Bter- kéveld, '24 j. Jd. j I I I j Geboren:' 12, Piater Wül'elm1, K.v. jMkri- nuls Kopmels en Mlartina 'u. WilReminjaf BahaUégange16, WRlJfem, z>. iv. Willem1 Vers|telle en Jpeina Mia-rina Kfoeit; 24, Jiohaimés, iz'.v. Jan Lpu|werse en Jadomina Karmjan. I 1 l f I 1 Overleden: 21, Goraelisf vanIS.trïen, 8)2 j., eidhtgen. van Gornelia gchippier; 23, Maatje van Antwierpen, 66 j'., echtgen. v. Jjan DRngemJahte- KEUININGEN. Ondertrouwd: Cornelia Eo^en, 28 j. te Bergen op iZjopm ie® Jfaa'a netje Bfqelancllsf 27 j.; 'Albertus Dluindajm', 4)8 j. en Geertrujda KJap'j J.® te Krabf* Overleden: CprneEsf A'brahamae, 6)9] j., engeh.; Janmia Spnt, .70 j., weduwe van Tpuiniq Vjojgel. 1" I i OVE|ZlAINlD|. IGébforen: J, Leanie, d.v. C. Gjopnte en |C. van 't Wpsteiinide; 15', tfer hannes,, zi.v. J|. Bppnmjaa en'M- Vermue; 27, Jaooiblai d.v. Ml- Hjuiga en C. L. Mars tenK; 29, Adriana Miaria, d.v. P,. Mari'i teuq en P. Varschragen; 2^, Jlobinai, jl,vj Jl. van den Dlriesj en Ml. Vfermiiei. j 1'. GéhuW'd: 21, J. Witkam', 2g j.e n P'. Kpienisj, 2-2 'j. f i I f j li Overleden: 24, ^gjornelïa Eangem,aire« 79 jaar. 1 1 1^». II r PEIEWEGEN. öeb.jren14-, Abrai ham: Jjaqoib! IJoibjannqs, z.v. A. J, Wolse ,eni A. )W. Karrejm|a|n; 18, 'Jjannie Neeltjp, d.v. C. Eerman en M'. G. Iljaogsta-ate; 26, Pieter Ar. M DkijfdRjfk en M. Martens|< INIBPiEj. GeibforenLpua-epsj 'Jjaeobus, z'.v, Jacpbluja Lokjerse en HauWerina TGaosterfJ man. I I I, KAPEEBH. 'OndertrouwdJolian Gej-i rard van Willigen, 27, 'j. en EaftharW Kojsjten, 25 j.; Jjohannes Hjoekmam, 22 jt en Neeltje G°Uid, 2,4 j. te Kattend£j|ke;; Abraham jSp'Iwt, 31 j. te 'sjHieer Arende klérke en jJ(obann,a Vermaiirp, 27 j. Bevalten: W- Ppl 't Hjoif geb!. Kar elsje, z'; jM. Üe Jager geb1. yan Weele, z.O. da Leeuw: geb. Eiver-|dïjikj z1-; K. Ganseman, 'géb1. de 'Koietjfer, el. I Overleden: Willemina van de Vrede, 60 j., echtgenioptq van .(Juinten vjn da Linde. 1 WAAEDIE- Gehuwd: 20, 'A'driaan, Brulj'npoge, >26' j.jm. te Wemeldinga en Btoffélina Kriekfa^rd,, 23 j. jd.20, Pieter, vim Kruiningen, 44 j. jin'. en janna jKopj-i melq, 27 j. jd.20, Adriaan Leijs, 23 j. jm. te Slêhor© en Dina Jannetje Oveij-I b'eelkë, 22 j. 'jd.27, Jjaoob Blokr, 31 jj. (jijt 'te Kruiningen en Djina 'Komelia Won^-i 'dergem', 23 j. jd.27, Jaoobusj Eraniclaia Goud ,2'4 j. jm. en Leuntjjé MaeiulwBlejn» 21 j. jd. 1 Gtebforen: 5, Adriaa®, z'.v. Ger.ard de Plager en Mpatje Johanna van Koeve/i ring©; 15, Marie Jannetje, d.v. Gili|esj 'Pieter All'eWSjln en Maria Jaoomina Mol, Overleden: 6, K°fl-meliq Marinus Wpsf'* Veer, 1 jaar. I 1 I i f 1 f EIBB'ANDjBATH,. GehuWd: 20, Bern' ■hard In de WeSjl 56 j. en Gatharina B(inp Iké, 18 j.27, Djingenuj^ "Vermeulen, 30 j. en Adriana 'Ida Lambrechtqe, 23 j. Gebjoren: '26, Marinuisf Cornelis, z.v, Pieter Johannisj Walraven en Jaqaba van; de Griek'. 1 I i r Overleden: 2, pjavid Kofcr, 75 'jaar. Mei: II en 18 S:ohoondij|ke, hofsjede, Verbist, 17, LejW'ecliorp1, café met erf qn inventaris, r Dele. i j - 17, JHaneweiert, wqon- en winjkeUifuifo',. baké keraj .en erf ein huis en erf, Van Dij|kei, 18 pjrieWegen, blouwland, Oele. 1 23 .Gjoiaq, heerenhuis, Verbfot. 27, Driewegen, woonhuis met erf, Beth', Het Bestuur van het Water schap „de Breede Watering be westen Yerseke" maakt inge volge art. 114 van het Alge meen Reglement voor de Pol ders en Waterschappen in Zee land bekend, dat de in de op 28 April 1933 gehouden Alge- meene Vergadering van Inge landen vastgestelde begrooting voor het dienstjaar 1933/1934, ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage ligt en hier van afschriften tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn van 6 tot 13 Mei a.s. 31414-23 C. D. VEREEKE, Dijkgraaf. A. MOL, Ontvanger-Griffier. des middags 2 uur, te Hansweert, in bet café van den heer Charles Mollet, tqp verzoeke van de Erf- Sanamen van wijlen de echtelieden A. B. MODDE en ST. VAN ROMPU, ten overstaan van den Notaris J. J. VAN DIJKE te Kruiningen, van te Hansweert, groot 1 Are 8 Centiare te Hansweert, naast Koop I, groot 44 Centiare; te Hansweert, groot 1 Are. f i on urd aan E- Rijkhais voor 1 Lw per week. tPDJ; kooPen I en II zün in gebruik kooD mat'len 'ten 5 Juni 1933, en inu,* na afl°op der bestaande 31412-30 De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemens in het ten verzoeke van dhr. L. TKAAS A. des nam. 2i/s uur wettelijke tijd, in de herberg van J. van dbn Dries te Lewedorp, bij den Kasteelweg hij Nieuwdorp, groot 21 Aren 60 Centiaren, in ge bruik hij den verkooper. Te aanvaarden bij de betaling. Bezichtiging iederen werkdag B. des nam. 3y2 uur wettelijke tijd, aan voormeld café, tegen contante betaling alsmede eenige ais: Biljart met toebehooren, Tafels, Stoelen, Glaswerk en Aardewerk, Lampen en Kachels en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Te bezichtigen in den morgen van den verkoopdag. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. 31399 38 en vermoei uw oogen niet langer met lezen enz., maar koop nu eens een BRIL, die werkelijk af is, en dat is bij Schrijf een kaartje en wij komen bij U thuis. WIJ NOTEEREN nog steeds: 3 pond Runderlappen f 1, 3 pond Gehakt f 1, 3 pond Rollade fl, 3 pond Bladreuzel f 1, 3 pond Worst fl, Uitsluitend prima kwaliteit. Aanbevelend, Notaris VERBIST te Goes is voor nemens op des avonds 8 uur (wettelijke tij dl in de „Prins van Oranje" te GOES, ex art. 1223 B.W., in het aan de Groote Kade te Goes, no. 28, met daarachter gelegen HUISJE, samen groot 2,81 Are. Het heerenhuis is verhuurd voor f900,— per jaar tot 30 Nov. 1936; het bovenhuis voor f 5,per week, het huisje was verhuurd voor f2,50 per week. Te bezichtigen iederen Donderdag van 2 tot 4 uur. Aanvaarding bij de betaling uiter lijk 27 Juni a.s. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris, te wiens kantore het huur contract ter inzage ligt. 31401-31 M MEER DAN o/ /O ^fof'ocfiemieciltfn Jl t op t' s 1-ery J}en Herder PENSIONKAMERS TE HUUR, ZALEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. der ontroomers in gebruik op de hofsteden in Zeeland zijn Ontroomers Dit is waarlijk het beste be wijs hunner voortreffelijkheid. Vertegenwoordiger voor ZUID- en NOORD-BEVELAND is s Aanbevelend, V De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Dagelijks voorhanden: Kalfsvleesch vanaf 50 ct. p. Rundvleesch Varken svleesch 35 ct. p. 35 ct. p. Gebraden Kalfsborst a 25 ct. per ons Gekookt Pekelvleesch a 18 ct. per ons Aanbevelend, PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES LANGE KERKSTRAAT 9 GOES naar: of een Buikband, een Breukband, een Spataderkaus, een Rechthouder, Verbandstoffen of Verplegingsartikelen, een Geneeskrachtige Radiwoll-doek, Bandages, Huis-Apotheken, Wijnen, Limonades, Bronwater, Honing, Was, Toilelsponsen, Tandpasta's, Tandenborstels, Haarborstels, Zeep, Scheerzeep, Mesjes, Eau de Cologne, Parfum of welke andere Toilet-artikelen ook, koopt 't al bij Ass. Apotheker, Lange Kerksfr., G0ES.TeI.168 De zaak waar U vakkundig bediend wordt, waar U van alles de grootste sorteering vindt, de prijzen billijk zijn en waar U de grootste „service" betoond wordt. Voor f 10,— CASSABONS 20 cent terug. Uitgebreide collectie in nette uitvoering en tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar WE8TSIHGEL 75 - GOES OUDE KAAS 60 ct. per pond R00DB0L 35 ct. per pond LUNCHKAASJES 28 ct. per stuk KNAKWORSTJES 60 et. p. blik (inh. 4 paari DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3