MERCURIUS HAVERMOUT ZATERDAG 6 MEI 1933 CENT PER PONDSPAK KOLONIËN KERKELIJK LEVEN GËMENGDÜÏËUWS NIEUtfE ZEEUWSC-jE COURANT Beier eenvoudig, cfooli ook zeer mensclheilij-k geluk, waarbij lie't eigen ik volkome® wptrdt ingezet. t tipr. lichtte ee® eto ander toe meit ver schillend© passages uit ha,ar bopfk en ver dedigde af en tpiei haar karakterteejkeninig. ."Voor de lazing, was vepl belangs-teRing. Dhr. v. Uizian, dir. van de -uitgiwferannj. „Holland" lpftddc.de spr. in, tevens 'n uit eenzetting giewend van de bedoeling .der B-oekenw-e-ek. Bevolking. I n g ek'pim en: ff. A. do Laat, geb. I/fiijbi -z|onder béroep-, van Kloetinge, .Wiea- .terqtr. 16; Wt. Pi M- öiee, fotograaf', van Amsterdam, Lange Vjorsts-traat 28(J. M. (Windhorst en echt., lijnwerker, van Hiuls;t, RpmmersWIale-straat 14; P. de Rij- ger, zpnder beroep, vamDri-elwegen, Oude Aisjolunarkt 12; B. AJfOverb'ebke', ver? kiopp-er, van Zeiqt, Oósreingel 88; R. P. Ampersp, dienstbode, van Kortgene, .Vk®- Inarkt 6; C. yan de .Velde, dienstbode, van Kruiningen, PicriardtSjtra.al 70; O. Biyenso en edit, kantoorbed., van Ko.udek-erke, .'G-oiuW-ervesjti'. 1; ,W-. van Keulen, leerl. mach., van S|0>ubiixg, Rpm'mersw-alestraajt 2; H. Zuidhoi', zonder beroep, van Rouf (jjendaal, Rehengestraat .31; J. M. Boo gaard, geb. Mpnteau, zöndcr beroep, van Rpprtvliet, R-uijteriaan 36A. Mol en echt., ontv. gr. Br. Wiat., van Kapplle, i.VV'es,twal 30dP. N. Ritovense, dienstbode van Kruiningen, Schotje van Armoede 2; |M. ff. A. Reinders, kinderjuff., van Kant- pen, (NieuWsjtraat 44; J. J. Feijfen, scbo-en- inakler, yan 'Wpiensjctreoht, Voprstad 33a; F. G. de J|ong, hoofd openbt bew,aars]ch.,, van Rotterdam v. d. Bautsjrao. 1A. ff. Klopte en echtg., weelsyader, Van Schie dam, 2hs[terstria,at 15C. M- Ropns, dienstbode, van Arendskerke, .Wijngaard-. B.traat 21. Ver trpkke n: E. Magielsp, corrtes- ppndente, naar Utrecht, Balijelaan 2 B bis; ff. Diane, geb. Gelok, zonder beroep, naar .Vlispingen, Eyertsenstraat 8P. ffl Viefs,, leei'ares, n-aal" R|enlkum, Bennekom- eckeweg 15; M. Bjijk, dienstbode, naar Maastricht, Klopster'G. Bosman, dienst bode, naar Nisjse 47'J'. G. Paardeké-op-er, 'diensjtbode, naar Kloetinge O 27P. H. van Diriel, diens,tblode, na,ar Kapelle, Mieststraat 206M. G. Windhorst, Kjh- w'erker, naar Middelburg .W-al 42b j O. de H(o®d, 'geb. v. d. D|orpei, ztander beroep, naar 'si-HieerenhoiekM. A. v. d. Griek, dienstbode, naar Arendskerke, Nieuwdoirp 11. |J. Gr. Holthuis;, leerl. mach., aa,a,r Hoorn, M.untisjti'aat 2'2P. Gpiadegetare, dienstbode, naar Katten-dijkeM- Maf- tliïjjsjse, dienstbode, naar Nisse, Drieweg 145; P. van der Wjeele, dic-ns;tbioide, naar Ro-tterdam, Na,dorststra,at 26; H1. ff. "Jan- Ben en echtg. zander beroep-, naar Mid'- delbiu'g, F 16; L. Sjoherp, dienstbode, 'naar Zeis;t, Djriebergsche'wieig 3c; J. M. 'de Jager, geb1. v. d. Weele, zónder be,-, reiop, naar .Wplpiltaartsjdijk' A 52. Handelsavondschool mei 4-jarige cursus. ■Bevorderd van do le na,ar de 2e klas-se; A. A. Aefrtstsens, C. Dluvekpt, J. P. Hopj- mans, jM- 'de Jager, G. de Klerk, P,a|.' iW. Klopsiterman, ff;. A. 'Korstanje, J. ff'. Naeqsens, J, A. de S|chipper, Btje. Fa. Trimpe, Ga. B;a. Trimpe en J. v. lWoiudenb-eag. Van die 2e iiaar de 3o klaqse: Ca. N. Gaugeman, F. Godesehalk, G. do Kok, J'. v. d. Maple, O. Paauwe, G. Paaiuwe, kT. IV. B'ijk, Ma. Ja. Blijiii, Ja. S. pWart, iMtje Pa. van der Vliet. Van de 3e naar de 4e klasje: H. Piuvef [blot, J. Fraanje, P. Haog^trate, O. J. Huiasoon J. P. van Liere, J. van Lpien|-: hout, ,J. 'Staal, M. v. d. Velde en J. Versitelle. Het einddiploma. Werd uitgereikt pfan: Ltje van Dfilen, Ja. Ca Lansjen, A. J. Minnaar, P,a. Rlijln, Ga. Pa. van Sitee, C. ff. Staraub, A. J, Overbeekc, G. Krekel)- berg, ,Wi. Vleugel en J. F. W.alrave. Aauhcslcdiug. Gister is aanbesteed do,or B. en AV. het lichten ën slehoiommaken van 2 sluisr deuren: Inges|cthreyeln w'erd: A. Spbrijver IMz'. yopr f1155; A. Koniiek'esj if'1425; Belijfersie en cle Dteu f' 1350; Iz. Adriaanse f12125. iWARM 'WiATËB', met nachtstroom! of gas, voor keuken of bad. Installateur: J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Ovezaud. Wpienisdagaviond slp-eg J paard van de:n landbonvwer Joh. G., dat vpoi een r-olblok getspiannen wa,s, oip1 hol, relndei den dijk af en liep, zich dood in een islooit. De xolblok wa;s eaig gehavend. Peraopin- Iijke ongelukken hadden niet plaats. Jrrsek'c. Als een bijiz'onder'heid kan ge meld worden dat in (inze gemeente va® ruim 7000 inwoners in Je inaaindejn Fe bruari, Maart «m April sjschfe één aterL geval heeft jplaafo gehad. Baarland. "Woensdagmiddag brandde 'n klamp kooi van dein heer BB. Hoeve ge heel af. De brandspuit wias gpoedig ter plaatse, maar was niet in staat Jiet vgiur te blussdiein, zoo-dat de klamp geheel afbrandde. Oorzaak': het spelen met lu cifers door kinderen. Nieuwdort1. Dondea-dag had alhier ee,n ongeyal plaats, dat gelukkig vrij giped afliep. Bijl het inladen van koeien op .een vrachtauto, viel het zware aehtersdhoit, dooTdat één der ktoeien aohte'guit driong, weer open en trof' den 14-jarigen P. Bi., die bij' h§t inladen biehulplzijiajn was. De knaap werd in berw'ulstelooaen tpesbainid opgenomen. Hij had fiukesle yjerYondiinigein lOpgetoo-pen. De dokter wa.s spoedig ter plaatse; deze achtte het geval niet heel ernstig. Ook liep één Jar bij' de a,utoi he- hoore-nda^ personen .©en lioofdwonde opr. Biervliet. In de vergadering Van in gelanden van den Am elia-p older is lja- noemd tot ontvanger-griffier de heer M, A. Verplanke te Biervliet. De benoeming van den heer H> Vleil gel®, door ingelanden van den Elisjai-l bethpolder, gold eveneens die van ont vanger-griffier. 1 NEDERLANDSCH FABRIKAAT Schof,indijkt'. In dein oudeffdom-Van ï|U|im 94 jaar' o,Verleed Wioensdiag .de oudste ijv w,o,nler van Salioiondijke ,'de beier K. A. Sanderse. D|c «prujer., iu Indië. p|e kwartiermeester Piek'art en korpo raal ISeverijhqe, die getracht hadden de blemanning der „Java" op te ruien, zijn te iSjoerabp-ya do,or den Keekfijgyraad resp. tot drie en twee jaren gevamgenis|straf veroordeeld. ïï.un verdediger, luitenant Lmyverman, hield een kras pleidooi, vv;aar- ^an'wlj'! het yojgende ontiaenen: iSlpreker zeide, niet dienstweigering of Oipruiïng te verdedigen; hij; laat dit 'gaarne over aan de lutersjt-linksche lpden van -de 'Tweede Kamer, doclr pleitte sfochs voior de ine-nsfolien wien daz'e feiten zijn ten lasite gelegd. Spreker hoopte, met dit pleidooi belangrijke troeven te ontne men aan die maatschappelijke groep; dio m. ïunes|ten onderniijnendien invloed slechts ■afbreekt zonder .ooit eens; constructief te zijn. H|ijf achtte het Oicn bedroevend feit en een teelk-en van verwording der demor eratie, dat, ter'wijl de krjijfgsjraad hier zit-, ling hoiu-dt en alle üioeite doeit de oprui ende elementen uit een der ge|zagqa,pparai- raten .te verwijderen, ginds| in het mioe|- derland onder bos(ciierming van da onaan tastbare wet, oinsdhendbaarheid, eert'ij'ds isladhts het recht van koningen, o. a. ver-, geven wordt aan vier persjonen, van wis drie misdadigers zlij'n en de vierde zic'li versjckuilt achter wetteEj|kie bescherming, Pppefcer vroeg zich af, of liet te' ver wonderen is, dat manslcihen als beklaagdeu geen weerstand kunnen bieden a.an schro melijk vrSj^evende beloften, welke niet kunnen worden nagekomen. Beklaagden begrijpen, en 0|ok' qpreker begrijpt, dat gev.a-ngenisjstraf onvermijjilei- lijlk is, inaar daaa'mede "W|ordt de etterende WO-nde nog niet Volledig uitgebrand. S'pr. zag in een korte gevangenisstraf', gevolgd dopr -een langdurig plaiafsjen in de straf-, klaspe, de beste remedie. .WERKLUST van .7—13 Mei. ZONDAG, Mis van het f'eeist van den H', Jozef', 2e geb. e,n laatste Evangelie van 3en Zondag na Pasebem, Gloria,. Credo. Pragf. II. Joizef. MAANDAG, Mis Verschijning ,H. Aaid-sengel Michael, Gloria, 2e geb. H. Jozef, 3. Kerkwijding, Creido. Praef'. II, J oz'ef. DINSDAG, .lis van Kerkwijding, Glo ria, 2e gab. Hi. .Gregioriu-s1, 3 H. Jozef, Creido. Praef. v. Pas-ehen. t i iWOENSDAG, .Mis Oofeaaf 'Feeist -H. JozeJ, Gloria, 2e geb. H, Biavio, 3 'H, Anto.nius, 4 H„ Gordianu,® e|n Eipima* clius, Martelaar. DONDEiRBAG, ,Mis H. Gangulphus, Martelaar, Gloria. VRIJDAG, Mis H', Nereus Achilles ©n Domitilla e.n Pancratius, Martelaars, .Gko- ria, 2e geb. Concede, 3 Kerk of Paus. ZATERDAG, Mis H. Rabertuls Bcllar- nünu.s', Bisschop, Leeraar, Gloria, 2a geb Paus, Oreido. i GOEtS. (Parochie H. Maria. Magdaletia.) ZONDAG, uitreiking, B. Ciommunie oon hel 7, 7 u|ur, na de Vroegmis ©n 9 u)ur, half jj de Vroeg-, 10 jjiut de Hoibgmi®. S ell aalcol] epite voor de Kea'k. Nam'. 2 u(ur Cateicliistous, 3 .|upjr Lof meifc Rozenhoedje, half 5 MariarCloinigrer gEiitia 2a afd. der jongea'e meisjes, 5 uur Patronaiat. MAANDAG,, slechts één II. Mis om .7 uur. DINSDAG, 's av. 7 ,ujur Meimaandliof met rozenhoedje, 8 uur Maiia-C'oingir©- gatie' voor de girootera jiomgeinjs. WOENSDAG, 's av. 7 uiur St. Jozef- lof' met roeenhoedje. DONDERDAG, -de eerste H. Mis S.m 7 ivur, 8 uur uitreiking II, Communie1, tc half 10 gaz'oinigen H-uwelijksmis vo.or Com ne-lis Airtonius van Lee|u]we|n en Jo.aiiina Maria Veirelbeim'. ZATERDAG, vanaf 4 uur bichtgele- .genheid, 7 uiur Maria,-lof m,et roeenh. Dioicicsauo Kalhalichendag te Delft. (Zpn-dag 21 jMei .z|al te Dlelft de twaalfde, dioicieqane Kaflipliakendag in het bisdom Haarlem Worden gehouden. D|e< Katholie kendag begint des. morgens dm half 11 miet een H. Misj in de Sit. Hippolytuskerk aan die V(oors(traat, op te dragen door* Mg1'- Aengenent, bis)sclli(0pi van /fjaarlem. Na de H. Mis| zal er opi het kerhp'ljein der St. Hippplytusjkerh' teen Imldebetooging aan Chrhjtus'-Koning plaats hebben. Dloor leden der Graa] ziai ©en spreekkoor wtor- den opgevoerd, teïwljl hat Credo door het volk z'al wbrden gezongen. 'a Namiddags om één uur beginnen de afdeelmgijveïgaderingrai, w'eLUe alle plaats hebben in de Sitadsf D|aelen aan de Ver- Wier.-jd'yk. D|e afdeelingsivergjaldering I stO,a.t onder voor.z'. van den. heer J. D'. Koik. Als inleider treedt hier p.p de heer Henri Hermans), lid der Tweede Kamer, Don Haiag, miet het Onderwerp „S'aarnhoorigf- heidd ex Katholieken, uit Ma,ats[ehappel" lijk oogpunt besjchouWd.'' I. Groot© ge varen bedreigen geloof cn goedo Zed,ejn. Voordat v,an sjoiciial© vraagstukken moet de ioplos|sing wiorden gazOcht langs 'den 'weg der cihriqtelïjkle beginselen. Verslap ping van geloofsleven, neiging om belan gen blowen beginselen te stellen en helt ver^ciiïjhsel van jlan klassenstifjld ont;- wrichten de ma.atsjoli.ap'pSj. Hit olies legt aan den Kaïtho'ligk'en pliohteo op- van waakzlaambeid, ondeaiingen slteun, saaon;-. hoioriglieid, vorming van g-eesjtelijlU'e, "weer baarheid en oefening'in le©kena;piois(tolaat. II. Middelen zlij'n: 1. Sterke aa®,eens|l|ub ting van 4116 Katholieken, ook in eigen organisaties van ontspanning, maar vooral in ®|oiciale en Quitureel© veu'eenigingen, 2. Het in ^tand homden, bevorderen en versterken, naast no,adz;akeKj'kiei Stands- en iVak|ópganisjaties, van alge-meeme prganh 6|aties pis Katholiekendagen en Sociale Actie, waarin alle Katholieken in oen- heid optreden voor hun beginsjalen en hongvre belangen. 3. Scheiding maar geen afsjc'heiding. 'Ciolleotiéf' en individueel, doior wioord en volorbeeld, uitdragen van dé Katholiek© beginselen in de maatschappij'. Ingediende amendementen; Die af'deelings|vergia,cte'ring lï sta,at pnder voorz1. van den heer J. van den Akkfeir. Op'deizie vergadering zal dei z'eerearw1. hqer ractor Bots! uit "Amsterdam 'het .ondacH worp „Siaamhoioriglieid der Katholieken lop het ter-rein van Jiet ifetkfel'ijk© gods|- diensjtige leven" inteiden: 1. Voior God zïjh alle mens|chen geljlk. 2. Om het RSjflt' van God .op. ftaxd© te vesjtigen heeft Clu'iatus één Kerk gasticht voor alle inenschen. 3. Dlez'e IderkHs krachtens haai' wezen één familiegemieensjc'hap, na,ar het woord van den goddelij'ken MeesterGij allen zlij'n broeders). 4. Dié persoonlijke heiliging, waarto© een ieder geroepen isj, mag wel naar individuoelen aard ve!rs|ctiiï- lend zlij'n, maar moet toclh imfner in har monie blijven en in nauw contact met het leven der kerk, d.i. der gemeensjcliap 5. Het verdei'felijllile individualisme, dat het individu tot gelding wil brengen ten hosjte van gemeenschap,, heeft ook vela Katholietké'n die gem'eiens|cka,psgedachte verz'wakt en vertroebeld. 0. Die gevolgen daarvan zlij'n niet alleen mérikbaar op maatslclhappeDjlW gebied, maar'nok" in het godsdienstig leven. Veler godsdienstig le ven krijgt een louter pftrpponillijlk 'k'arakf- ter, zionder verant'wlaoa-delijkheids|bésef voor anderen, zionder Samenhangmet anderen. Als typislcih yoiorbeeld valt te vermelden, 'dat de Zondagsjdhe Hhogmis als hoogtei- punt van het godsdienstige leven der pia,- roicbie voor zieer Velen han.r béteekenis heeft verloren. Ook de verztw'akking van den paroidhieband isj een verschijnsel van dieizlelfde verzwakking. 7. Zelïsi zijn er binnen dat kerkelijk verband enkele ge bruiken loaitSjtgan, die den indruk kunnen wiekken, dat de leden 'der Kerk op uiter lijke materieels gropden vers|cjiill'end wor den gewaardeerd. 8. In da hedendaags tjche inenschheid herleeft zieer sterk de' drang na,a.r gemeenisjdhap', zioodat elke in breuk op, die gemeeinsp5iapsged,ii,chte tlians Zeer pijnlijk 'Wordt gevoeld, terwijl om1- gefceerd en donS|eik'wente toepassing va® on® broeders éh apsi-d e.a.ajltenminste op. k'erkelijlk terrein, a.an de Zoekende menseh- heid niet z'al ontgaian. H.et besjmur der afdeelingsverga.deiring III bles(tap|t |0|.m. uit de-n heer drs. de Boer. Als, inleider treedt hier óip, mr. Mutsaerts te Amsterdam met het óinderwerp „Siapim)- hoorigheid der Katholieken 'in luiiqelljk Opzicht." j Cp,nlcl usjiets: 1. Het gezin is de eetrisite ©n volmaakte kea'n der ma,a,t- isjfHiappiji, wiaprrn, drie grondvoirmen van vereeniging der mien-jcthen ontstaian: a. vereeniging van mjan en VroiiiW', 6. vjeaj- eeniging van onderst en kind-aren, c'. ver eeniging- van heer ie® diensjtbaren. 2. Ver sterking dier drie gezinsbanden brengt mede versterking van du mlaiatsdhappij'; in tegen,0|vei'geqtelden zin beteekëjut het verzwakken dier banden dei ontzenuwing der' samenleving. 3. Mogelijkheid van levens)onderho!ud van verkrijging van eigendom is) noodzakelijke voorwaard© vioor het gezinsleven. 4. Hjet materialisme als ©enige grondslag va,n het gezinsleven vio-ert tot o,ndergang van het gezin en daardoor va.u de maatsjclhappij. '5, Onder de Katholieken yan alle rangen en stan den beihpiort een ©ens|gezinde opvatting over het gezin als zoodanig, over hetgeen het gezin versterkt en verhakt, te be- qtaan. Die beleving dier opvatting, w.-erkt als het 'krapjhtigste propiaganda,-middel on der oinz'e g'eloiofsgenooten en onder anders)- denk,énden. I Om vier uur zal in de groiote zaal van Sitads; Dpelen de plechtige glgemeene slot vergadering pla^tsj hebben, waaraan ook Mgr. Aengenent zal deelnemen. D!eze ver gadering zal wiorden opgeluisterd door gezJangen van een mannen- en e.en knapenr kioor -onder leiding van den heer Nic'. Verhof. i I Liel'desidramai 'Eie;rgisjterav|ond heeft ziéh t© Nieuw iWplda ©en iiefdesjdrama afgespeeld. Om half tien kberde die 2;2l-jarige prf beider E. H. met zSjk meisje, de 20-jarigè E. H., wonende in Nieuw Sleheemda, die in Nieuw Wjolda in dienstbetrekking is, van eien bezloak ia",an ha,ar ouders, per fiets nawh. uia terug. Onderw'eg klregen ziiji een 'w|o|ordenwis|seling, omdat het meisje d© verloving wilde verbreken. Dicht bij haar woning sjprong H'. plotseling van zijk 'fieta, greep asa revolver ©n loste drfa (schoten op zijn verloofde. 'Twee kogels gingen van. aclhteren. door liet lichaam! heen en kw'amen ex aan den voorkant 'weer uit, do derde, bleef in de borst zit ten. D© dader heeft hierna het wapen op aie'h zelf gericht. In levensgevaarlijken toestand zlij'h bei den per Groene Kruis-auta naar 't aoadc* mi?|ch ziekenhuis te Groningen gebracht. De in a atschapipiij-hei'Tormerk Donderdagavond is het te Amsterdam in de Passage Middenlaan tamelijk1 rumoe rig toegegaan tengevolge van een. treffen tusisclien een groep communiste,m en ©en igrioepl fascisten. Aanleiding ;tot he;t geval was een bijeenkomst van een ampisleirnants- ve-reeniging ,van Duitsöhens, die niet «atji politiek doen, in het café „Eik en Linde,". In de kringen der communisten was het bekend, dat deze bijleenkoimist plaatsl zou hebben, en ar waren briefjes verspreid, lom in zoo groot mogelijken getale/naar bovenganioemd café te gaan, teneinde da Duitechers „een wanna ontvangst" fp 'b© reiden. Da politie was daarvan «eluter op de hoogte, en heeft ervopr geizlorg'd, dat de by-eenkomst ongestoord heeft lcnnnein do-oa- gaan,. Toen de oopimuinisten heïn -gipgein, onl- mloctten zij een gippielpje jeugdige fsasois-Jieri, mat het bijpa v,a,nz»M,sprekend gevolg, dat beide piartrjén onmiddellijk met elkander sliaagis raakten. De 'politie-, die nog 'de waqikt, betrokken haid voor Hetfe café „Eik en Linde", in vol- dioemd aantal bij1 de handj he'efi Ojniniddel- lijk ingeigrepien en miet. gébruiikmakin'gi .vlam da wapenen gatraiöhü de strijdenden hot rods te bremlgen, wat" -haar- vrij- spoedig gelukt wa,s, Hierbij zijn gevoelige klapi- piein uitgedeeld, en, bovemjien zijn van do fascis,tlein -aicht j-oingelui gearresteerd cn overige,bra ebt flaar,_h&t potiti-etpostiliuis on dier da Muid-erpioiort. De agenten hadden .gezien, cla,t ca- bij do vechtpartij van metalen wapenstokken ge- bruik' werd gemaakt; bij (Je acht aange hondene-n zijn Jerlgelijko wapen-s in be slag genomen, en "beigen hein is da^we-gi» proceis-verbaal .opgemaakt. Daarna konden z'ijl zich huns we-egj begeven, maar zij! verzochten .piolitiegel-eide naar h©t Bruine Hiui-s, liet hoofdkwartier der fascisten in dc hooffdstad. E|?nige communisten hadden verwacht, dat zlij' zich daarheen zoude-a begeven e® waken liun in een li-uuiia|ut.a voioruitgei- gaan om hen da,ar- o-pl te wachten. Zij heb ben daar nog getracht, om heil opnieuw aan ta vallen, maar o:ok ditmaal heeft cle politie! kra.clilig ingegrepen en de .aanval lers met den gummikfflippel uiteengedre ven. Schietpartij. Eiergistermiddag ontstond bij oen land verhuring t-e AkkrjUim een geschil lus- iscli-en twee veehouders-, dat nia. eenigep, tijd werd bijgelegd. In de avonduren Werd da yuzi© yoortgezet. De een Wond zic'h z'o-oi -op-, dat er vier pjo-litie-agenten aan te pias moesten komen. Plots trpk hij' gsem revolver en schoot ,flp, de agenten, Bonder «ickt-er iemand te troffen. Onmiddellijk vuurden de agenten terug -en Söhotein den ruiziemakea', Posttma géh-eeten, neer. Hij wea-d 'getroffen in de. lies en in da hart streek. Nader wordt hierover gemeld P. ha-d dien dag bij gen openbare land verhuring fe Akkrum -gebeden tegen 0c gen zekeren J. S, H. en was huurder ge worden van een bepaald et,uk land. De liuursojn -leek hem achteraf te liioiog, waar na hij! H. ©enige malen yerz'ocht', -en hem HamslffltJfce londer bedreiging m-eit ©en revoR ver péoigde te dwingen de huur d-esnopdjs to,t lageren pirijis! v,a,n hem o-v-e'r te nemen, Hl had intuisBchen elders- land gebuurd en vv-eigérde dit v-eï-zio-ek in te willigen. P, trad zoo-dreigend opi ten lala1tsltie,, dat H, door een van z-ijn zioons de hulp, der politie licit inroepen. P. ging vna dit bemerkt te -hébben in heit café Paism-a aan den. Stationsweg fe Akkrum, wia-a-r ook de ve-rnuring was geschied en bleef daar tot sluitingstijd. Inmiddels waren de beide ge- mee.nteyel-dwaéhters te Akki'um, D. Vis ser en P. Bergmui e.n de ©hef-vteldwaelitei1 van Old-e-boorn A. Kuiaprs' bijl jjlkaa.r geik'om'en. Oplc de ïjjiksv-eldwachter Térpl- s'tra voieigde- zich bij lien. Het was- jnimid- aols' ongeveer tien uur, tijd van öluitin-g geworden. Beide politiemannen Bergsma en Terp-stra, die ya,n plan waren P. opl ta halen kwamen liem op, den St,a,tioinslw«g 'tegen ©p, de fiets. Hij- werd aangehouden en men verzlo-eht lieim zich te laten fouil- le'e-ren, hetgeen hij, ©c-hfer mat veel w-oior- de.n -en vlaeken weigerde. Eien- ieind|jé vverder -op- den weg, waar -zich de beide achtengebleven veldwiachtere bevionden, -cwrd hem tenslo-tite gelasit zich fe laitcn 'fouillcercn -en mee fe gaan naar helt ge meentehuis. Op dit «ogenblik gooide P. beiden eerstgenoemd© veldwachters zijn f'ieits voor de bee-n-en -en plla-aitste zidli m-etj den rug telgen -een de,ur en trok zijn revol ver :en waarscuhvvde de veldwaohbeTs niet nader bij ile komen. Eien- hunner deed ©en stap- na,ar vorein, waarop P. tiwc-cnia.aJ achtereen -een sohoit loste, do-ch beide hé- gdls vlogen tu-SEéhein de v&ldwaélitera Bergamo en TerpMtna daoa-, die nog geen iwe-e melt-er van elkaar stonden. Op di't ©ogenblik vuurden ,drie van de veldwachters (Visser schoot niet) hun re volver af en dadelijk zakte P. ineen. Hij ward in hotel Prinsen binnengedragen, waar de. inmiddels gewaarschuwde dokter licit eerste onderz'oek instelde. Daarbij Hoek, dat de veehouder jl°°r tweie kogels wa,s gafcroff'e® -e,n wel in de li-es, in de onmiddellijke nabijheid van een slagader ■en in deh artstreek. De getroffen© werd naar liet dia-conessenliuis, f© Leetuwarde® vervoerd, waar opera,ti-ef wprd ingegreip-en. Zijn toestand was .eergister redelijk w'el. P. is ©en man van ongeveer- dertig jaar, gehuwd en vader van een kind. Hlij sta,at t-a Akkrum als aeer opvliegend beeknd. Ongeveer vier jaar geleden heeft lüj bi] èen verii'Bpartjjl te Irnsum iemand over de brugleiuning in hef water gegooid en in hetzelfde ja-ar fij-dans de Akkrum er k'eay mis viel hij den veldwachter Visser laan ©n verwonde hem. Een en ander kostte hem ne'gen maanden gevangenisstraf. Ongeluk op- de Rjijswijksdie wielerbaan. EiergisterocMend is tijdens helt trainen dp cle Rijswijkscha wielenba-an taéhter gryno' ta .matoren een ongeluk gebeurd. D e j-on-ga stayer Ceurrem-ains, die achter zijn broer r-ee.d, die hem „gangmaakte", kwam bij het rijden in een 80 K.M,-t-emji|o- doioa' ©en slecht gemonteerde voorband te vallen. Ce.urremans werd naar h©-t Ziekenhjik aan het "Westeinde vexyoerd, waar hehalvie -een zware schouderfractuur, een bloMuiift ■storting in da harsenen werd g-eoomsifca- teerd. Gister ha.d Courrpmans liet bew-uisifc- z'ijn nog niet ter.uiggeki'eglen. Z-ijin Toestand is -z/eer ernstig. Twee ja-ar geleiden is de vader van de,zen jongen stayer op- de wielerbaan te El'bexfeld verongelukt. Felle, brand ie Hsiiigeveen. Donderdag i-s brand .uitgeibroken in de rijlwielheirStelplaialtis van den heer J. E, v. -d. Aa, gelagen -achter z-ijn woniug .aan da Hoofdstraat te .HoiOfgeveen. De Hand li-et iz-ieh arnA-ig aanzien en .breidde zich snel -uit. Nqg vo-or dat de brandweer ter plaatse was, Was! het vuiur overgeslagen na-ar cle koffiebranderij .en tabaksfabriek,, annex handel in kruidenierswaren, van de firma J. Pet. Ook' het winkelpand van de V-elo-wa-sclunaicliine: Maats-chaplp-ij' geraakte an brand. i I 1 I De -brandweer rukte met gro,ot mate riaal -aan-en slaagde erin de drie laangrein zen-de weonliu-i-z-en te behouden. De rij- wieliherstielplaaits, he-t m-agiazijn. van de firma Pet en het winkelpan,d, brandden -ecihtea- geheel uit. De woonhuizen kre gen vqel waterschade-. Da oorBaak' van den brand is onbekend. De schade die zeer aanzienlijk is,. Wordt door verzekering gedekt, Braiidsl-ieliKugfl In verband m-et -den p-laate gehad heb-- benden 'brand te Nieuw Helvoet, in dein naclit yan 3 Mei waarbij, de boer-enhof- isfede van J. L. door brand werd vernield, kan worden medegedeeld, dat L. dooi den burgemeester van Nieuw Helvoet in verzekerde bewaring is gesteld en iu het Huis van B-ewarin-g, ta Rotterdam z-al woirden ingesloten. Dorr een auto gegrepen en gedood. E-ergigteïavond l-,aa!t heeft d© verztekec ringsinsiplaoteuir A. J C. v. B. uit Rotter dam, die mat gfaoioife snelheid pe-ed, In dec Gioi-rliaatrant te Tilburg den ,61-jarige® J. Smits maait z'ijm a.uto laainigerad-en. S. wea-d ■deerlijk aan heit hoofd verwond .en stierf 'tijden-s het vervoer naar, heT zliekenhuis. D-u auto botste na, do aanrij-di-ng in volle va,art te-gein e-©n wording aiun de p-ver;zïj'ide van de sttr.aftt e-n richtte daar groot© ver- woiCiSltingen a,an. De n-uto [wferd ernstig1 beisicliadiigd. De beisjtuiurd-er bleef -oinget- dteierd. 1 Doior ccn wagen overreden en gedood. Eieagisltermiddag is de 15-,jarige H-. rfce Rijis'wi„'k (Z. H.) bij) helt- afsjpirinigen van -een wagien, geladen mét- bran-dsito-ffeln, kioimlein te vallen. H'ij Kreeg, eien va,n de Wielen' pv-er d-e boi-st. Op! advies v|a,n dén genees-; neer werd hij naa.r hét R. K. 'ziekenhui-s in D-en Hang vervoerd, waar hij, na. aan- k,oms-t| is over leiden. i Ernstige antoMising. Gistermiddag pmstreekls rijf uur was de Hoornbrug in den jSjikl^w'eg Rotterdam ,—Djen Haag geppend. Ojï den nieiuw'eu wég, die op de brug aanfluit., begon zich een rij vanuit richting Rotterdam aank'o,-. mende aut-o's| tc fo-rmeeren. Toen Biéh ongeveer tien auto's! hadden opgesteld, naderde uit dezelfde- richting een autoi met zeer groote spielheid. D|e bestuurder slchïjnt niet tlijjdig genoog te hebben opgei merkt, dat hij'moeqt stoppen; ,io,ok kan het zijn, dat de remmen weigerden. In elk geval iq de wagen miet grqote snelf heid op den achtersten auto van de: stil® staande rij gereden. Dl© mannelij(ke bg-: igtuui'der van den aankomenden auto wérd op -slag gedood. Een vrouwelijke p-.assaj-i gier, die naast hein zat, -werd zwiaaff; gew-o.nd. Die a,ulo-zelf w.aq nagenoeg ver nield de sjclhade uan den aangereden auto- ,en a,an een vóór \deaen HaaiUdep. -wagen, w,a;artegen hij waq aangeschoven, Was- zeer groot. .Vreeselijk'e ,eint(leKkiug. Gis|teraviond om half-10 -ontdekte men te Amers|fo©rto bij' het binnenkomen van den -s|neltrein uit Utrecht op dei b-uffers vau de loiclomotief liet verminkte, lijk van oeu ongeveer 20-jarigen jongeman, ba- nevens; 'n stuk van een /rijwiel. Het is; doior de politie in beslag- genomen. Bij nad-er onderzoek bleek het 1-ijlk te zïj-n van den 20-jarigen A. B. uit U,tröc)ht. D-,e zaak iq in onderzoek. De madhiii jiisjt verklaarde, zili geen denk'bto'eeld te kunnen vormen van de plaats-, wu.a,r het ongeluk z'on ziijn gebeurd. TweelKnub'i'd arbeiders verongelukt. Reuter meldt uit Ahmedab'ad in Br.-f Indië, dat 200 -arbeiders;, die WerklZaaan- wai'en bij' den bouw yan een brug- over d© Moj-rivier in den ^taat G-ondal, dooi den sjroiom meegevoerd zijn, toen deze rivier plotseling buiten hare oevers tr.ad. Biilgarijlc's couinnuiiste-n. De Bulgaarsclie politie hyeft van ï-adio- ontvangers in Zuid-EpgeRmd ©n Er,ankrijk bericlit ontvangen, dait ergens in Bulgarijé een geheime revpl u-tionnaire zender Wffrkt, Da politie weet echter niet y'a-aa'. Hot station z-end-t uit in de B-Uiligaarsohé taal en de autoriteiten vennpieden, dat door middel -„vun dit station insjtipuictieia worden gegeven a,an Biulgaiarsoh© cioimmu- Misten, terwijl liet tevens w|oa-dt gébrttikt^ ©an aa,n Rusland rapport ,uit 'te brengen -ove rde- commiunistisch,e activiteit, in Bul garije, De Russische pers is ten minste wonderlijk snel en nauwkeurig hieroyletr ingelicht,. j i_l D© politie is oog niet in het beiziiit) 'vaas

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2