WERKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Staatsloterij ILEWERELD jNEN IS, S UITGEVOERD G K eKruil 'J' Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No. 474 J'I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Tl Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerst® BI lad I«m OVER D£ GRENZEN |l AMSTERDAMSCHE BANK N.V. fSCHE COURANT :weld wordt erlei pijnen, z n beste ontwikkelen, eze dus eerst ERS VAN HET ZATERDAG 6 MEI 1933 BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN KAPITAAL f 55.000.000,-- RESERVE f 46.500 000,-- Bijkantoor GOES Alle Bankzaken GOES veroordeeld tot. f 15 boete, Igen hechtenis, werd vrij'ge- fERKOOPINGEN, ENZ. JiG EN. Wioensjdag 3 |Mei 1933 I in hotel Korenbeurd ten ver- ]le fam'. A. KarelsjeCok al-r overstaan van notaris E. C. i te Goes, publiek' verkocht: ttingen: 1 onhuis; met schuurtje en erf btraatArmenWeg B no. 50- ttgiang. .a.d. Armen'w'eg, groot IA. en een perceeltje tuin, aldaar, groot ciroa 78 etA- a. d. Hoofdstr. B 49a Inet It circa 75 d.A. en feen per- Iuitkomende alsjvoor groot cir-f Koop'er va® 1 en 2 werd I te Kruiningen voor f 3125. lonhuis met tuin op de iMo:>l- groot circa 1 A. G5 d.A'. I en .aldaar B 162 groot circa ^oper 3 en 4 Werd werd J, .Kruiningen voor f 1475. Tr en aldaar achter perceel la-pot ca. 2,33 A. Kooper hier-» I3i. Sidkë Ezin. te Kruiningen I .M Ir en aldaar achter perdeel 3, lot ca. IA. 67 c.A. Kooper I'd C. Peklaar Mzn. te Iea-steke en aldaar B 170, groot 1.30 hiervan werd A. Sja,anian ta voor f 550. Ir aan de Slabbestraa.t A 112, 139 c.A. Kooper hiervan werd Ite Kruiningen voor f475. |sse. Tw'eede lijsta Trekking van 2 'Mei. 157 J-\ 41 |S2 l'2h2ll |«5 3182 8/27 10142 10522' 189. 17845 3e lijst, bkking van 3 Mei. SI 7 118 1 171 13785 lil' 6162 i i 186 l 1 |456 11365 12651 14690 zij de ZENUWSTILLENDE IEËNK. Verkrijgbaar bij HH. ynm uj£liu)Lusl CENT. PER DOOS IEDERS 45 CENT. ERS EN DROGISTEN.! NUMMER 54 29STB JAARGANG Oegstgeest (bij Leiden), en Zuid-Beveland: /DER te Goes. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT .1. Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; ,1, D!T B L A D V E R S C H IJ N T DES DINSDAGS lil Adver tentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f O.lf; ijl Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15 Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Wi eekrevue. Optochten van tien duizenden socialisten cd. communisten, menseili'esn, die aan hieit eeuwig .conflict hussdben werkgever en •Weirk'nemer, tussehen twee Idagsen der maatschappij' .hun aardsche zaligheid heb-1 ben .gevonden. i 1 Urenlange menischenrijen, die onder fel- roodo vaandels en onder 't meevoeren va® traiispanantje vervloekingen, huini sombere ideologie manifeistieere®. Tenslotte samenstrocmen maar de grpote (pleinen, waar* een tiot dubb'ele sterkte op gevoerde pplitte-macht „Je orde hand haaft, gewapend met traangasbommen. Op den achtergrond madhine-gcwere® en pantserauto's. Dat is 'f jammerlijk beeld, dat de wereldsteden op 1 Mei wiedeiroui (te zie® hebben gegeven van onze liedeinidaaigsche saanienleving. E|en -beeld inbusgchen, waaraan de HSitler-regeieping, de omgewond, de vinr diin-gpijlko mazi-rageieirinig, ju D'uitschlaind mteib een slag een eind heeft gemaakt. In iDujjteehlaud is dezelfde «prste Mei .een ïeesit vau dein arbeid geweest, „^rrbteid brengt vreugde, hoogste v,reiu|glie delr we reld. Beu vreugde die ons trofuw blijft f)oit) den dood". Zop heeft die gouache Duiti- schet pers gezongen. .Eien daverend feefst ns \tl geworden, dat bedoeld Was. cm eeins voor goed afrekening; ,te honden met de Marxistische idee der klassenveydeeldheid pon.' da teigensibeUinjge® in; de meinischelijlke ■samenleving, althans in Duiteehland, lip wisschen. En nu loopan er nog. had wat pessi misten rond, die er voiorai nadruk op leggen, hoezeer zijl ,'t succes van Hitler vioor de toekomst twijfelachtig. vinde®; en fdiet niet ophouden te verzekeren, da,t de xegeering maar. steeds doorgaat 't Volk wat geestdrift in plaats; van arbeid en brood te bieden, maarde werkgevers (name® 2.00.000 werMopizieu otpnieutw1 .als arbeiders aan en bewezen daarmee dat geestdrift daden weidt. Ein.... in alle geval is 't feeist in Duitsehlamd blijden gebeurtenis, dan de optochten i® Moskou, Parijs' 'en Neiw-Yprkl In Oostenrijk1 maakt de Christelijk- So'cialp regeering ya® Bolfuss, moeilijke dag;en door. Eien de vorige week ontdek te samenzwering: van ene stelletje misdadi- giers-oommunisten is er een bewijs van. Maar bovendien zijh het de natiomaal- .Boeialisten, die ee®. voortdurende bedrei ging vormen teigen de tegenwoordige re geering. Niets meer of minder dan es® geforceerde aaneensluiting jmk Dluitsch- land, Fr,anldrijk, Itahë en dei kleine Ein- is hun bedoeling, een eenheid, die voior de nazi's Ba, a.l 'de gebeurtenissen; in D|uitscli- land b'ijna vanzelfsprekend is. Gelukkig voo;r Oostemijlk wprdt bondskansefcr DM- fuss behalve door zijn waakzaamheid gegteund door de symEiathie van 'Enge land, Frankrijk, Italiëë en de kleine En tente. Bij een poging enkele jaren; gele den .door Duitschland beproefd om met Oóetenrijk tot eien economische eenheid te geraken hebban die Staten 'Zioo: fel ge- protjeisteerd, dat alle; plannen direct weo«- •dfeu epgeborgen. Wanneer eem poigingj van -da nutionaal-sioicialistien pm eieln pioli-i Keken „A'nschlus'z" te bepa-peven moriht gelukken zoiuden dezelfde S.tateai alles behalve werkeloos toeschoulwer "blijven. In Genève de stad van v'reda en ont wapening wordt, soms heimelijk en ver bitterd gestreden. Tusschen da oude riva len van den. groeten wereldoorlog. En 't geschilpunt is de rijksweer in Diujtschland. Huitecnlands vija.nderi hebben spijt óls hafen o pi 't hopfd, dat 'Z'ij1 a,an dlen ove{rwonniene ,een politie-macht hebben, ga laten. Dat leiger, zoogenaiamd ®m de orde in. eigen huis te handhaven hêeft da be tekenis van de best geoefende militaire mankt die denlfhaar is. Ein in .ootlogsge- va-ar vormt de rijksweer met een ha;nd- omelraai de legerleiding vian hooigiot laag. Mat d;e S. A.-mannen daaraan toegevoegd heeft men in Duitschland 't leger com pleet. Omdat Duitschland alduis kans heeft gerien om door de mazen van YenSaillas heep teglippen, omdat de tegenipiantjijj (zich eeta beetje bij' den neus genome® weet, daarom is de stemming, te Genève er nu( jais.t piet een van de vriemidelijlkfete. Belachelijk: Duitschland betwist men, nog steady even vijandig .als im 1918, een handjevol mainsohaplpeoi, maar dat Jiajplau 'aanstalten imaakt tipi zijn. bawapeningsr achterst,and met Amerika ear Engeland dia trouwens alleen in de veabaelding dea- Japaneezen besta;at in te halen,, laait ze in Genève onverschillig. En dat ■Amerika in jéén j;a;ar tijd drie en yeeaitig Poxllogssch epen aal laten bouwen ^lag le Genève geen on/jerryer® Van discuispie zijjn. Eerste Kamer. Donderdag heeft de Eerste Kamer ,o.in. de volgende wetspntwierpe® aangenomen. TEj'delïj|ke maatregelen ter .bevordering va.n een 'Zjopveel miogielïjjb evenredige vracht verdeeling. in de binnenscheepvaart. 'Drcdietverleeningten behoeve van booon- Ji'w'eekersr Uitkeeringen ten behoeve van tde teelt en dei verwerking van vlasi öivler den oogst 19.33. 8|teiun aan da riet- en igriendcultiitur, pogslt 1933. Gai',antierege- ling 1933 ten behoeve van verbouwers van fruit eu wlarmjoozlerfjg.ewassen. Steun aan de verbjojuw'er^ van fabrieikSaardappiei- len in de veen-kjcloniën. Dlekking van het verlies, pip den gelforoeerden verkoopt van 600.000 blalen aardappelmeel. Garan- tieyegeling.1933 ten behoeve van de kip- .pen- en eendienhomderijÉ Siteiun ten be hoeve van verbcntWer^ van rogge, oogst '1933. Credietverlaeining ten behoeve van 'bloemehkWeekiersJ te Aalsmeer en Hjaar- üemtnernteer ien het wetspntwerp .tot yffi*- leening- van bevoegdheiden tot het nemen van Wijjzjondejre m|aiatregel«n in het be lang van den iamdbloiuwi (de z.g. Machti- gingsjwbt). (Minisjter Verschuur 4eelde in de Ka mer mede, dat dezier dagen wordt over gegaan tot oontingenteering van don in voer van. roggebloem. Die kabinetscrisis. Overleg met v er abliil le:n de 'f radties, 'Naar wij' vernemen, heeft dr. H. Cplijju in veirb'and met de hem verleende opdracht 'tot vorming van een parlementair kabi- teet, zich gewend tot de navolgende Tweede Kamerfracties;: de roomsoh-katholieke', de anti-revolutionaire, de dhr.-historische, de liberale en de vrij!z'..-deinio|drlatis;che, met verzoek, zoo mogelijk voor a.s. Dinsdag avond, hun opvatting te mogen vernemen over een door hem ontworpen regeerijngsi- program. Djc -opening der Staten-Generaal. Het is thans nogniet zeker dat de opening, der Statenl-Generaal voor het tijidt vak IM ei-Si&pt emb er dioor de Koningin zal geschieden. Wanneer minisjter Buys de opening verricht, wlordt inplaiatsj van de Troonre.de een openingsjredei uitgesproken. .Vcrriuck om' een departement van Landbouw. De Christelijke Boei-en- ©n Tuinders- bond in Nederland te Goes en de Katho lieke Nederlandsjche Boeren- e® Tuinders- boud te Dien Haag, hebben zich mot een adret! tot H:. M. de Koningin gewend, Waarin zliji 'de meeninguitspreken dat het nogenblik, in verband met 'de vorming van eeu nieuw Kabinet, giuisïtig. is 'om O-nder de oogen te zie® de vraag: 'ój de verschillende takkle® va® staatsdienst 'wel dusdanig oiveu' de departementen van algemeen bestuur zij® verdeeld, dat de verzorging der desbetreffende belangen 't meest krachtig is gewaarborgd. Adres santen zijn van meening, dat, hu de land en tuinbouw1 door een zoo hevige crisis geteisterd w'orden, en da uiterste inspan ning, aoodig; ft, om dezen tak van volkai- bcntaan van algeheele® ondergang te red- den, de belangen van land- en tuinbouw eia'chen, dat een der departementen ztao.» dauig wop:de hervormd of ingericht, dat het rich onverdeeld kan Wijlden aan du belangen v,an den land- en tuinbouw' en aanverwante vakken vat volksbestaan. Men acht het than^ hoodig, dat een met do landeconiomie en de ejoiclale en land bouwkundige verhoiudingem in den land en tuinbouw volktomen vertrouwde minis,- ter, met de zaken van den land- en luiu|- bouw wordt belasjt, meer in het bijkonder omdat aan deaen minisjter Mji "'een -wet 'bevoegdheden rijh taeigekend, die ziek ,ook tot de regeling en beperking van ,'de productie en van den afzet der producten, '.uitstrekken. Kicdenen, Waaropi adres(santen Ilare Ma jesteit eerbiedig verzoeken, de liicjr tot uitdrukking gebrachte w'ensjohen, levende in geheel de l'andbloiuiwl- en tuinhouwj-bevol- king van Nederland, wlelivilltend in over-i Weging te nemen. I Crisisbotermcrk. De ürisis-z'uivel-centrale maakt bekend, dat v,oor de week v,an 7 t/m 13 Mei de prijs voor heit criisas-ibotairlmerk e® die voior de vervoervergunning van buitenlandsche bote zijln vastgeisiteld ppl-fi (per Kg. Swiali-tisdic (crrei:r. Men slchrïjfft ons van arbeidensz(lj[de Utmuide® verkieea-t, gie,zien de mioeilijk- heden in de TraiwlvisjscherajjbedrEjrven, qedert langen ftjjü in no,od. Die schiepen worden op-gelegd en de haven leverde) een trcpstelooizien. Uiahbliki op; men sprak reeds van „stervend TTmuidcn De ooll'ectieve arbieidsjovereenkbmst, wel ke 'dateerde van 1 Jlanuari 1931, was door de werkgevers! opgezegd en het liet •zich aanzien, dat 'ook de arbeiders. e,en (offer zouden moeten brengen, teneinde erger te voorkiömen. In een ^amenspreking tusschen de be;-. Stuurders van de aohtrapteerende offga- nis;aties, t.W. de IJmuider Epder.atie van TranSpprt-arbeiders, aangesloten bij' 'den Centrale® Bond van Transpprtarbeideriis en den Nederlandtehën Bond van Clu'is- telijke Eabrieksp en Transportarbeidei'fs, stelde eerstgenoemde organisatie zich op het S(tandp:uut, geen verlaging van da loon- en arbeidsvoorwaarden te willen aanvaarden. Was men dun blind voor de bedrijfs'-. moeilijkheden.?, In gaehen deele. 'Van die zijde zoiu men, zoodrii de collectieve ftr-. beidi£|overeenk,,omst o-ngetwijfeld was ver lengd, 'willen p' r a t n over het doen van coneespies, mits' de readers het in de vaart brengen van een aantal booten wilden garandeere®. D;at dit een voor de reeders nooit ta aanvaarden eisjjh was, 'was met beide handen te takten. Die Nederl. Bond vian Christ. Flabrieks;- en Transiportarbeidei's kon en wilde deze nooit te verdedigen eisch niet overnemen en ging, in o-verleg met de aangesloten lodeu, zelfsjtandig met de werkgevers onderhandelen. Het res,ulta,at van 'deze onderhandelingen is geweest, 'dat, behou den^ enkele bepalingen welke het in bedrijf brengen van meerdere schepen beo moieilijkten, zakellij|k de arbeidsvoorwaar den voor de schepelingen gelijk 'bleven, terwijl het contract voor de havenarbei- der$ gelijk bleef. Op 2 Jjanuari 1933 proclameerde "da IiJimuider Federatie, nadat van te voren vergaderd w|asj met werklooze §n weri- kende arbeider^, betrokken in de hoofd en nevenbedrijven, de staking, wftarhij men zelfs, zoo ver ging, ,om de lossing van de nog binnenkomende booten, w.a.ar- too men krachten^' het oude contract verplicht wash te weigeren. Na 'zes; weken staken was men, toon de b'ijiztondere bemiddelaar, burgemeester B.ambonnet, partijen bijleen riepi bereid concessies te doen, maar greep men weer naar het oud© contract toen bleek', dat de reader^' geen verdere tejgemjoetklaming Wilden beioone® dan de met den Christe- lijken Bond aangegane overeenkomst. Tot iop dit oogenbftb duurt dez'e sta king voort, waarbaji de S|Ocialistisiohe or- ganis(a;tie het bedrijfsleven en de arbei ders opoffert .aan een waan. Het boiofd'bë'sEiuur van den phristelij(- ken BiOind besprak Tiet verkregen resul taat met de betrokken leden, w'elkë zich volkioiuien achter de leiding,plaiataen en da voorwaarden aoo^jpleeren. De® op noimale WljTze t,ot Sjtandgep kiomen overeenkomst moest natuurlijk uit gevoerd 'Worden, wat pnder grootei tegen werking van de IjJjmuider F,ederatie ga* beurt. Op alle mogelijke wïj|ze tracht da IjJimuider Federatie hét uitvaren van $chape® te beletten. Die leden van Ben Chrisjtelïjjkèn Bond werden, ofsjchoon zij! 'daartoe verplicht Werd gezien hun gegeven woord, voor «jtakingsbrekers uitgescholden en de Chr. Éoind voorge|slteld als vei'vull'ende een Ju das nol. Bij versjcliillende personen zliji® d® rui ten ingegooid, waarbij; men zoover 'ging pl (m( vuilniaemni'ers, 'flesschen met teer en plie door de ruiten te gooien. D,e vronwen vau deze arbeiders; worden belet om hun levem|niiddelen in te kpopen. .Voor de wiukeiq wordt gepost. (Winkeliers| iwprden in het uitoefenen van hun bedrijf belemmerd, zel'fs| is men zloover gegaan om een formeele boyco.tf- 'actie in het leven te rpppien. 'Viopr jeder officieel boycöt is; een apant besluit van het Centra,at Bestuur dier Federatie nppdig. Op sdraffe vau royement ia het aan alle leden verboden iets te koopen b'ij' 'de N.V. Indttsjtrie, daar deze zaak goederen leverde aan de Viosj If-I TJmuiden I, welk 'sphip. bemand is mot leden van den Chrisjtelijken Bond. Men ontziet zich niet om in een mani fest aan 'de 'leden mede te deelpjn, dat de leden of groepen van leden gerechtigd 'Zijn die bloyooti-gedachte verder 'toepas sing. te geven. Het aantal gevallen en vormen, aldus? dit manifest, waarin het boycot fe'an Wioi-dien toegepast is legio- Die betrokken Christelijbe Bond verzet rich tegen deze terreur met kracht. Maat'" u-egeleu, pm' de geizinne® der betrokken leden van voedsjel te yoorzién, z'ijn door de leiding van den Bond getroffen. Teneinde dit waanzinnige conflict te kunnen financieren wprdt tbamïj door het .sjooialistisdh Nederlandsclr Verblond van Vakveieenigingen een stennaotie opgezet. (Een beajoep wordt pp de arbeiders ge daan om f 25.000 per week' 'bij'een te 'brengen. i Dien arbeiders ntoet nu wlorden gesug- 'gereerd, dat het gaat tegen een harteloaz'd aanval der Bleedersj pp hun levenspeil. Vraagt men zich af, waarover het öoni flict iu feite loopt, dan kan wlorden vas)ta gesteld, dat in de lopm- en arbeidsvporj- rwaarden zakelijk geen verandering is ge komen. Alleen eenige belemmierdè bepalin gen voor het in de vaaa-t blremgen vaat meerdere booten isj uit het' oontradt ge nomen, terwijl het contract 'voor de ha venarbeiders) pmgewEjlzigd is vei'lengd, 1 In feite lpiop't than^ dan ook' heel dit conflict pm de politie van de EJEnuide)1 Federatie en tegen den invloed ya® den Christelijke® Bpnd. i I Daarom moet alle^ worden aangewend die invloed te b'rekje®. iEen ieder die dan ook de vrEjhe|öd( ■liefheeft, zal zich vol weerzin .afwen den van methpde® als door de socialisp tisehe vakbeweging toegepast. Dfe Overheid heieft dan ook reeds de kjrachtigste maatregelen genomen. Bij: liet overzien van dit alles, is de .vraag gewettigd, of'er reden iq vooa" "de isjolcialististehe Vaikbeiw'egingzich te bet- klagen «ver beperking, van vrijheid, wan neer men zieli zelf niet ontziet in bnl^ land, w'aar volledige vrijheid nog wordt gevonden, dez'e vrijheid jegens) anderen met alle middelen tegen te staan. Dit toch isj een vermoorden van d« democratic. Vcrecniging schaolmusfuin te Middelburg. Woensdag 17 Miei zal in da verga,dea-ing van de VeraeniigEng 'Sdliooltnuseiuim te Mid- dielblurg, hat jaarverslag van, den .Sacre- tariis aan de or:de komen. i Daaruit blijkt o„ a,., dat hati aantal on- dierwijizeiisleden bedraagt 365, da;t dear nie)t-.o,nderwij,zeirsleden 96. Subsidie ver leenden 34 gemeenten en 33 schoolbestu ren en vexaenjginigen. Miochtl het bestuur verschillende nie'uiwe leden hoek'en', en- k'elia andere meenden hu® lidmaiaiischap ta moeten opizeggen of hun Bubsidie te moeten inhouden. Hiervan zijln achter uitgang in inkomsten <eiu de slechte eaomoK mischei toestond wel de Jiopfdoprz'alr&n. Toch meent het bestuluur .dat men tpoofo 'bedenken, dat heit' mueauim dopr de ge legenheid, die het biedt tofl uitbreiding van vakkennis en tot kennisneming vjan onderwijisuitgaven de contributie of s,ub- sidia wel waard is. Hlat Biolrpolimuiseuim is nog steeds gevestigd in vier lokalen Van da Voormalige eclMpl B' aan da Nieuwe Haven. De ruimte van h©t dvbrtziohtelijk (opstellen der leeirmidde|lien is no,g Vol doe,nde, ofschoon het -al aardig! .vol wordt. Hlof groot aantal plaatwerken z'al z'acht" je® a;a,n nopien ojn' uit te zaein1 iua,aa- een aniddel tot uitbreiding, der ophanginrich ting. De, uitgaven opi verschillend gebied komleiu nog steeds' in gropfc getal binnen. In 1932 zijin 507 uitgaven pimtiyamgen, w.o. die uii 8 ileele® bestaan, wel een bewijls, dat het nieuwste aanlwerig ja, Ook kwamen er s'eer nieuwe .uitgevers bijl. Slechte een zeer enklele stuurt niet geregeld. De afd. Jeuigdleetiuur kfieegt gen gr,o,o:to uitbreiding ^en bevat .jneer dan 500 -deelen. Hielt aantal bezioekers beidroeg ju 1932 totaal 317. Geen IMopiin «pi vicprraad. Nu de ptójls van betaratinglsmaiteriaal, Speciaal va,n vlamoVeinklinkera 'gpieidköiop, z'ij'u, ha,ddem B. eai W. helt plan om bijv. voor vijf jaar in cerna vb;Oir|ria,ad fa fcoopie® wat de directeur' van gieimwntleiwterke® een daad va,n wijjs kooplmanslbeleid noemdie eu er op wees, dat die prijs der kiinkeiiis (thans f 21 is teigcn f 36 in 1930 en M 34 in 1931. Ge'd. Staten hebben zich echter tegen ditl voornemen ver,zet omdat ten eerste bijl kocpl votor vijf jaar reinitaVerllieis e® opibergloio® mpelt worde® berekend en da® alleen bijl gropta prijisverhoioginigi aeni^ voordeel anltstaat. Te® twöedc olpfdat men voor vijf ja,ar uitgaviem vast legt, waar door de. noodzakelijke verlaging va® het uitgave,plan wo-rdt belmoeildjkt, tieaiwijl ten slotte de'z'e wijlae van haindelie® h. i. de toe-' komst, der nationale ldinikerinduistjpi© (nog verder zal ontwrichte®. i Gemeenteraad. In de Vrijdagmiddag .gehouden vsrgjaide- ring van den gemeie®tera,ad, heelt het oud ste lid, de he,er van der Bleke CallemfeHa, den burgemeester, de® heier va® Woelde- reu, welkom gehpete® na ciem langdurige ziekte en hem toageweniseht, dut hij/nug tal van jaa-etri pnaflgabroke® izich aan zijh taak' van burgemeester eu voorzitter Van den raad z'al mogen wijden, De burgemeester heeft daa.rVooir dank gebracht en speciaal aa® de® .hper Laer- noes voor het zpolang. wa,ajmsmen va® zij'n functie,. De naad vereeinigde zieli m3t heit voor stel van B>. en W. tot opheffing ya® de gemeentelijke igroenifien- eu fruibveilimig, da laatste gemeentelijike inslte'liliug ya® die® aaa-d. Ook met heit- voiomstel "bpifc het aangaan van een w.atea!,etóingsico®'briaiclt meit Mrd- jielburg, omda.t de winplaaits der gemeen telijke waferleidinjg piet voldoende iw;afjer van de gewemschte JtwiaJitcit verschaft, kon de vergadering zich vareenigen e® hebben versoliidlende lede® Be en W. ge prezen over de oplossing. Een zestal leden steunde® tegen ea® voorstel om nieit een deel, doidi bijina het geheele sehoolgabouw aan de Gopsjq Opgericht 1871 LANGE KERKSTRAAT 36 Telefoon 441 (2 lijnen) SAFE-INRICHTING Biuokenshraiat te verbouwen cpdait daarin de openbare ein de ibijfzlondere ULO-schioEeia znlletn kjupnen w.ordecu ondergshbjcocht. Du bezwaren daartefien wiaren van filnan- cieelen aard an men meende dat de Vol ledige verbouwing ®u| nog niet jgjeboideml is, Bij het vooratiel tck het bo,uiw,e® van, een woning, waarvoor da gervet vian het voor malige beeldein'huis zal komen fa efeaan welk voiorsted de raad zfh.sjt. aaniniajn,.heeft dei voorzatter dank gebracht laan rijki provincde en piarticuflieren voor dan finanw oieelon steu® Voor het behoud van deu gavel v.ooa- Vlislsiiingen. Spr .wees ar. echtte» pp, dat ean beeld, dat in plaats van: in steen, deKtiij'dB "in ho.ut is geplaatst,- ga- heel vermolmd is en jhijl hoopte dat 'een in- istellingi ,of piai-ticulier ten deze nog ,ae®s te huüfi zal klome®, om ook de reisitaiuraibia daarvan mogieldjjk te maken. Spir. noiemda ot. a. den naam van de venaemiginig ^en- drilck1 de Keijlzer. i- i Serenade. Eergisteravond br,aoMI eegst he9 mue ziekg&zelschapi „Eixcelisior uit 'KLoatinga daarnta. „Euphonia" uit Goes1, aan dhr.' >e® mevr. Mannhaa'dit in, de YiegelzaingiScha straat ean sarenade in verband met huu? vertigjarige eehtvereeniginlgj. De heen? Mjannhard't is directeur va® „Eixcelsior" en «nderdirecteur Va® „Euphonia", Kantoor waterleiding. Na,a,r wij. vernemen i® hat bo,u(Wen van het nieuw© kantoor- aan den Sibaitionöwie® voor de N.V. Wlaterleidinlg .Mij'. Zuid-Bej- veland gegund ,aia® de fa. SohrijVer anl Zonieiu alhier. Te water geraakt. Donderdagmiddag omgeveeir half drie,. ge.ra,alcte de jeugdige J. va® Akkeren,, bij het vissche® in de haven. De koopman Th, de Broek', die iu de nabijheid was, begaf zich te water en wist den jongen dva reeds een paar maal onder geweest was, iweer op den wal fe brengen, i Lezing Biet Kramer. Gisteravond heeft in Schuttershof Diet Kramer een yoprdiriackt over en uilf rigetn werk gehouden. H|aar 'eerste boek' {Begin) heeft volgens spa-, niets met literatuur te maken. Haar eigen generatie heeft rij -Ris model geno men. De jonge menische®,. 'die doos.- haar werden uitgebeeld blinken nieit uit door diepite vau geèslfc, doior èe®. gelouterd le vensinzicht. Hoewel zij' nieit zop héél jong meer zïj'n, kW,amen zijl nog jttoib gee® etnkej waarachtig bazik Met hek Voorbeeld van' ouderen voioa- pogen,, cleft in hum z(©er steak de wil t|0it aflweea- va® ieder persoon lijk leed. Esr basta'ait ee® pipoibaait middel vo,ra- hein die niet verliezen willen. Dait ia niet te willen bazittem dat ia wieig(eren| io,ck' maar ean .enkel'a waarde toe te ken nen. Als aen gesloten, gebald® vuiat. zóó groeit dit joinga gesladit in, het Ie/Ven, hard,meedopgenIolOS,, bereid Lort: Verwew, „Alles maat glas-hefiler zij®, öptartóef, zon der sentimewt." Eien gesloten hand kan geven noch ontvangen, doch dit g&baiaa' valt hun lichter da® te erkennen; daf nie mand door helt laven gezegend kan Wor den, die rich niet do,or dat leven liet kwetsen ©n iwlonden. Zoo blijft de liefde tpit hift leven, die zeker in h'en is,, eem onvruchtbaa-e liefde, die nergens! uitweg vindt. Hard wei-ken, ,om de plaaitsi dia veroverd werd in het maahaohapipelijlk le ve® t,e behouden; zeer intens fijive® ie® vro,olijk zijn eu geniotemeu in zeldzame oigenblikkin stil worden en zeer eem'zaam en zich krampaidhitig vetrzieilie® tegien het vermoede®, dat dit alles op ee® groot! fiasco uit Zal loopien. 5)°^ i® enk'eleln. da moed groieit fouten te erkann-e®, armpieda e® leegte t,e erkèinnie® an de porzaak van die armoede e® die leegte. Tot mkelien de® weg terug djuirve® te ga;an, naar, een.'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1