I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Hoofdpijn en Kiespijn DONDERDAG 4 MEI 1933 Rechtvaardigheid en liefde. feuilleton HOOG SPEL. |~1 BUITENLAND R Mijnhardt's Poeders BINNENLAND NUMMER 53 29»™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15 Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN [Die onderhandelingen tnsfechen wterkl- gevers) en werk'nemleirs in den Landbouw op iZuid-Beveland zij® weel' v-ai^tgeloopön. Het contract "door partijfon aangegaan en geteekend 2'2 )J|u®i 1931 en verleden jaar gecontinueerd, blïjït zijn waarde en bsi- teeïkenisj houden, wijl pe® der partijen een <k>ntract we®s|c!ht! Immers) Art. 9 van het Collectief Con tract zlegt: „Djeze óveraeaikbmls|t is geldig vanaf 1 (Mjaart 1931 tot'29 Febr. 1932. Indien vópr of op dien datum geen nieuw- «ollectie fclontgact 14 afgesloten, zullen de -werkgevers! verplicht zijln tqt doorbetaling van de in dit contractb-epjaalde loonen, totdat een nieuWi coUeldtief dontraet hete!]1 door onderling overleg, hotizljl door middel' van een scheidsgerecht is tot1 stand gcr -komen. Die bepaling.vervalt, wtaneer bei de partijen geen contract wfensjehen. Aldusj door partïjhn aangegaan en ge teekend 22 Juni 1931." Dit een en ander hlSjikt, dat door onder ling overleg of door scheidsgerecht de nplosjsing der bestaande mbeilijkheden moet "«orden geizlochl Besprekingen hebben intustehe® plaats gehad, wajar toen isj niet geslaagd om' door onderling overleg, uit de moeilijkheden te geratou, 1 I f Blijft dus' nog alleen over het soheidsi- gerecht, Wijf welks) uitspraak de partijen zich hebben neer te leggen. Bij' de (arbeiders' is dit van, z'dfeprekfend. De patroons1 wljfeen dit van de hand, of schoon liet loopend -Contract hen daartoe verplicht.i ilVSjl het mijl' niet mogelijk is de RAK. hazen van Zuid-Beveland op een andera Wijke te bereiken, meende ik goed te doch hngy dezen Weg, hun toa te roepen, 'dat zij' toch op de sjchreden huns weegs zul len tcrugkeeren. Djaarbljï/kwamietn mij da volgende overwegingen in den gees;t, dia Vellicht hun invloed niet zullen missen, oindafc men weet' en toch stellig overtuigd is, dat talie vingerwijzingen afkomstig zijn van een goeden vriend. Allereeirsjt kan ik' de gedachte maar~hiet. van mij (afzetten, dfat de handelwijze onzer katholieke boeren 1 och - ecii vreemden in1" druk op andorsjdenkènden moet 'maken. Van de daken af wlo'rdt het verkondigd, dat Ponden en Bisschoppen juist deze richttljhen ^teeds hebben aangegeven, als hot middel om gesjchillen op vredelievende wïj'z'e tot oplossing te brengen Zal het da.n niet vreemd aandoen als katholieken den hun aange'wezieri plicht niet nakomen. 'Mapir erger Wordt het in het onderhavi ge geval, wijl liet Scheidsgerecht door h'et Contract verplichtend wbrdt gesteld. Wat toen tloor contract is] overeengej- kotofen moet voor de partijen iets; heiligs blijven -en men kan zich daarvan zoo maar niet, 'Zonder meer, van afmaken. Zouden ei- niet heel wat meer niet» katholieken tot- de katholieke kerk over gaan, indien de daden der katholieken meer in overeenstemming waren met de leer, die zliji 'belijden. Waisj dit immer het geval geweest, da,n ■teu wellicht geen speialisïne en e'ommui nis|me in de Wereld zijn geik'oMen.' Althans had het nooit' die vlucht kunnen nemen, «00als nu het geval is. Ten shotte Zij® de loonen gekomen bet neden de -grens van mensahWa a.rcligh-eid en as. de toestand der arbeiders daardoor Meeds droeviger gewlordan. Mocht -er bijl 'U "hieromtrent nog twijfel bestaan, vraag dan mlaar eens naar den toestand der linnenkjasten, dan kunt ge toet eigen oogen aabsjdhouWen, dat het niet anders dan volle Waarheid is, wat hier to geschreven. Moge -deze w'einige regelen er toe bijl- c age® dat toet beoefening van rechtvaaij- W der Christelijke naastenliefde het ht^ 6611 ®°ec^e °pl°ssing worde -3 l 1 1 Da Blorenltdjta begaf zich, Aqoajs helm verzocht was, naar het paleis, en schreef vandaar rat -zij® beroemden brief aan de bignori van Blarende, jn weiik' gcihrij-'ve® i i S^f^kenisse® aan tol1» taefflsfers muedeelde. Ha] deelde 'hun mede, hoe Ce-/ eare, Borgia, de borden had ver-hangen te genover hen, die heim jiiefb tirouw waren gebleven., hij. vertelde hum, hoe Idhe tole(es- tarhjke -zet was geëindigd roeit de gevan genneming van de drie Orsimi'e, van Vi- Hloziz'o, ViteBi en Oliver-otto, Heer 'van ten slotte de «ttetejang juife betwijfel fen zeerste of ean van h;ein nag in leveini -zial eïjln." ■-lioedig z'ow hij'- inzien, dat hiji ondaptö sl?,wL°Tldlt Die,t in was geisliaaigd de in v ^tglist van Cesiare Biopgia tot' schramt diept© te .pleite. Z,ulk' leen da.t w 0f'miaidf,e.r had mo-eten begrijpen, on-tstpJfoV '?;ain ^en '^&eir B-°to0 hen J..Bls en ,an'gst verwekt zpu heb- dè 'On^.eer ^uder vomn vap prpees Daai-rlr,,11113 *ïel1 ^a's Bad omgedraaid. 'rdCOT teden de machtige Kardinaal Laat toen het nu toch "w:eer niet hierop aan laten komen, dat op een of andena wïjize weel' met geweld moet worden in gegrepen. iVooruit katholieke baeren van iZiuidr Be'veland, aanvaardt .de arbitrage. God wil het! Rector KC\K, Bond^adviseur van de L. T.B. V De collectieve arbeidsover eenkomsten in Nederland. iH-et Centraal'Bureau voor de Statistiek heeft onlangs! wederom het jaarl'ijfelsch overzicht doen vea-s|ehSjiien van den om vang en den voorpaiam'sjten inhoud der C.A.O. in Nederland, Zboate deze waren op. 1 Juni 1932. 'Hoewel de C.A.O. mede door het feit, dat izïj 'hormapl ongeveer 25 °/o van het totale ia:antal arbeiders, w'eriklzaam in het Nederlandsphe bedrijfsleven omvat na tuurlijk niet alq de eenige maatstaf van den loop der arbeidsjvoorwtiaii-den moet worden opgevat, zïjln deze 'C.A.O. toch een belangrijke aamWijizing voor de waj-ze kvaarop in Nederland de arbeidsvoor-waai den worden geregeld eai voor den inhoud daz'er arbeidsjVoorW|ap|rden zelf. Allereea-s.t Mijjkt uit "deze nieuWe pu- hlicatie, -d)a,t het aantal C.A.O. z'eei' be langrijk is; tea-uggeloopen. Terwijltoch in 1930 n-og, 1546 C.A.O. bestonden, gel dend voor 23.538 ondernemingen en 386.000 arbeiders, Waren er in 1932 nog slechts 1325 C.A.O., geldend voor 21.720 ondernemingen en 292.000 arbeiders. Voor- hl het aantal arbeiders verminderde dus -sterk. Dit was in de eerste plaats natuur lijk te wijten aan de vermeerdering der werkloosheid, waardoor, ook zonder dat de C.A.O. werd opgeheven, een belangrijk minder aantal arbeiders; er onder viel, d-och teven-sj werd ditveroor'z'aakt dioitj- dat een -aantal belangrijke contracten niet 'werd verlengd. Zoo bijv. de C.A.O. in de metaalindustrie Waarbijl in 1931 bijna. 40.000 arbeiders wiaren betrokken, alsmede de overeettkbm's.t voor het bakkersbedrijf in -de gioote -steden en die voor de KSjjh;- -sleepvaart. In tegenstelling daarmede kwam' in de istigareniindustrie wederom ©en landelijke C. A. O. tot stand, waarbij 16000 arbeiders; betrokken waren. Gaat men de verschillende bedrijfsgroep pen na, dan blijikt, dat het- grootste aantal collectieve contracten voorkwam in de bouwbedrijven, n.I. 244, geldende- voor 8761 ondernemingen en 67.500 arbeiders. Die geweldige werklo'osjh-eid in de bbuwj- vakken demonstreert -zich w:el zeer sterk in dit laatsite cijfer, Wanneer men ziet, dat op 1 Juni 1931' nog bijna 111.000 arbeiders onder -de verschillende C.A.O. in d-e bbbw'b'edrïjjven vielen. Verder kwamen er belangrijke C.A.O. voor in de drulckërsbedrijven (omvat! tende 21000 arbeiders;) het mijnbedrijf en de veenderijen (beizamen ruim 4000Ö ar- b-eidersj) de steenindustria (ruim' 10000 arbeiders), 'de houtbewerking (vooral in de^ meubelindustrie, totaal bijna 9000 ar beiders), -kleedingindustrie (7500 arbei ders), bedrijven voor voedings- en gemot- middelen (voornamelijk' .-sigarenindustrie, brouwersbedriji", bakkersbedrijf en suiker industrie, totaal 27.000 arbeiders en het verk'eerstw'ez'en (voornamfelSjk havenbedrij ven en kb'opvaardlj1 '(2500Ö arbeidei-4). In het metaalbedrijf kwiamen nog 113 C.A.O. voor met bijna 5000 arbeiders;, voornam el- li jk het spated-ehbedrijf "en de centrale ver- Warmingsjnd'Ustri®- Ook in de sohoenj ind-ustrie kwamen nog een aantal con tracten voor, met 5200 arbeiders;. In den landb-ouW is het aantal C.A.O. nog. zteeT gering. In totaal'zijn er 143 C.A.O. af gesloten blji 6400 ondernemingen met 26.500 arbeiders. "Wanneer jn'en bedenkt, dat in 'ons; land in den landböuW ruim 600.000 arbeiders zijn, 'beteekfent de C. A. O. da,ar du^ nog weinig. In da vissche1- Orsini, zijn broeder Giu'lio en z-ijn meef Matteo (meit wie-n Wij meer in heit bjijizisti- delr te do-en Zullen hebben) in hup' ,ang!s;t traohte-n zich door d-e vlucht in veiligheid te brengen en vanuit die schuilp-la-aits op wraak -zïnnein. Het feit, dat Macc'hiavelli niet in (Staat was, den W-eg te zien, Welken zulke overweigin-gen aa,n Cèsare- moesten vioor- sclirijivcn -bewijst opnieplw, hoezeer de Hertog den ïloremt-ijher in etaakkktod-e overtrof. Met de HeeneP va-n Fermo en Casfcello werd gehandeld, -zoioals Ma.cc-hiaveüi had verwacht. Zij Werden voor den vbi-m. ver hoord. schuldig heivonden aan hao-gverraad en diemz-eilfden nacht i-n- heb Paleis der Prefectuur te Sinigaglia g:eworg3 rug aan rug, met hetzelfde touw, z-eide mep waarna -hu'n stoffflellijk -overschot plech tig naar het Miserioorda Hpsp-itaal werd overgebracht. De Orsini's1 deelden ©öbter niet in het lot hunner medeverraders. Zij warden -nog een tiental dagen in leven galaten, dat wil z-egge,n totdat Oesare uit Rome bericht had gekregen, dat de Kar dinaal en de rest van het Orsimi-gelbroed Veilig gevangen waren genomen. Daarop werden te A-Ssisi, Waarheen de Hertog toen getrokken was, Gravina en Pjtolo Orsini aan den worger overgeleverd. rij is d-e invloed van de C.A.O. Iets groot- ter. Óp. een totaal van 20.000 'arbeiders Waren er voor '4500 arbeiders een C.A.O. afgesjtoten. Daarentegen is de C-A.O. in de handelsjbedrljVen nog,Zeer weinig,ont wikkeld. èlechtsj 2150 arbeiders vielen eronder pip een totaal van ongeveer 300.000 arbeiders! In de textielindustrie kWam heelem'aal geep C.A.O. voor. Een volgende keeT hopen wijV'iets na der op den inhoud der verslchillende C.A.O. in te ga-am.' DUITSCHLAND Een nienwc krariitprvct. Wolff meldt uit Bierlijb ,dat in lieit' gahe-ele rijik «en krahhtage ladti-e is begon nen legen de vrije. -(siom-^Mistóhe) ,vak- veTCeniginigiei). Alle ge-bouwen Vana den Algeimeeste Dudtschen VakVepeenigmglsbopid iep vian de ■bij hem aangesloten honden lelni rirgani-* saities zijp. -bazel. .Hoe men -te werk' ging. In het he-ale rijk ie de- tot in hijlzlondeir- haden uitjgewerkte actie tegelijk begonnen. HVuESc.he.-n 10 en 11 uur reden vooir'-d© ge- Wou-wen der vakVar-eenigingem vtaaöhitaiuitio's aanstaande .scherpe maatregete (fci- hegae- ring te-gen de nat. socialisten, in- he;ij bjf izpnidér tegen de nat. sac. etaaitea-mlbbjnla- ren. Men heeft den indruk ,dafc de regele- riinig dein et-rijd te-gen het marxisme ,als' met su-coes -geëindigd beschouwt, en (Jat ïïj' nu ha-ar aandacht aan de besbrijidinlg Vain heb tweede v'ij'andelijk' fremt, de, mafi-o- naal-so-ei-alisten ,gaat wijden. AMERIKA Roosevelt wil bezuinigen, Iu het -Witte, Huis werd gis-tpsem mede gedeeld, dat' de bagroo-ting .Vo-og -hgt I Juli aanv-amgemd bagirootingsj-aaii- lamigtzia- toerhand duidelïjkë vormen ap-nn-eern-f. [Te- -genóver het 'in December van htot vbrjg jaar door Ho-oveir ihgediend b'agnopt.inigs- lOntewrp hoap-t Ro-osevelt m-e-er dan. een milliard dollar te bespairen. KORTE BERICHTEN Het. Engels-chDiiitsche handels-veirdra-g is gisteren t-e Londen opdeiteekemd. Gistea'e-n is het Iertehe Voorstel tot afschaffing va-n den eed van -taou-w aan den Engelsehen Koning wet geworden, Rij-k'stoani-ster. Go«.bbeliS (D-uitsch- land), ga-at ©ein beiz-oak' brengen aan d-e Wcrelldtento-anstellin-g te Ohicago-. zullen spoedig bedaren door Vraag Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders en zie toe dat de naam Mijnhard! op doos en poeders voorkomt. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. mat S.A. e-n S.S. 'lieden vqor. Volgens een Van -te Vjoren piitgewerH plan jwlelrdeln alls in- en uiibgan-gien en tawp-piemihuiziBU beaat. Vppr elk' gabpfuw Was een stpeoiiale ledder aangewezen-, die zidh datje-lijk' mat heit beist|U|uir der -vakV-ere-euigio-g in Ver binding stelde-, -en Jit. piper ch jrodien-eln tem doeleinde-n der actie inlichtte. Hjelti perso neel werd daarna met het bestuur in een groot lokaal bije-engenoepen,. waar de led der der a-ctie inlichtingen verschafte o-Vea' do maatregelen e-n de taakomstige positie der vakVea-eeniginigem. De gangjcln, d-e af zonderlijk© vertrekken, alles- wleird do-or S.A. lieden bewaakt. Ieder, die bet g-er b-amw Verliet h^tjgeen ,B-leohta fasige- staan w-erd wanneea' men iin helt be-Zit iw'as van -een bijlzgndere n-anwijizing ïüo-eisit zich aia.n -ee-n .etrenge clon-trole cmde-rw-eli'- p-cn. Elke S.A.-afdeel-img ha-d ©en lyt-ken,- kruisvlag -bij zjch, die dadelijk aan .(Jen -gevel v an heit beita'ftkkein vakvereeouginlglg- 'gebouw gehesohen Werd. In -da gangen werd hat in b-aslag gjano- m-en mat©riaal, meest documenten, ta ri°h te-gem de regaeriing richtten, of welkbr inhoud niet met de t egenwqio-rdige hoieisfan- in -ov-ereems-temiming was, op-gest-a-peld. Na de toespraak va,n de aotieleideTS gin-g .de arbeid in de gelboiuwen zijn geWonen gan-gl. Den arbeiders en b-edienjen werd Ver zocht, op hun 'plost te blijivem; ieder dia dit echter nie-t met, zijto politiek© over tuiging in pvereenstemming kón oren-gien was vrij- p-m te ga-a-n. Na het eindigen van de h-ui-s|zteking ble ven- de S, A. wa.c-ht©n nog 'in vde 'gabo-u- wen; 'hein Werden speciale veritlrejbkle|n toiegewezen. ..Hp-elan-g .da S.A. de ge bouwen nog beiz-et zal ho-u-den, hangt va,n heit verder verloop der actie af. OOSTENRIJK De regcering slaaf toe. De avondbladen maken melding Van D-e Herto-g had, zlooals hij dien -avond in Sinigaglia -aan Macchiavelli had gezegd, zijn net ver uitgezet^ T-o-dh waren er nog yi-er doorde mazen heen 'g-egjipit,: Gianpaolo B-a.glioni, dje doior ,©en ziekte, dia va or hem minder noodlottig was -ge weest dan hun gezondheid voor z'ijn m-a-k'- k'ers, verhinderd was gdw-eieist d-em Hie-rlog in Sinigaglia zijn opwachting ,te makén; Pandolfo Pe-txucci, Tir.an van Siem-a de -e-anige van hen die, naar het schijnt, Ver standig .genoeg .was geWegst oto de bedoe lingen van dein Hertog te wamitroulwtem- die zich tot aan d-e tanden gewapeind achter de wallen van zijn stad had ver schanst om daar de gtebeurtenislsein af te wachten; Fabio Orsini, die Petruloci -Was gevolgd; e-n Matte-o Orsini, de spoorloos verdwenen neef van (te' .laatst© ein van den Kardinaal. f Dg Herto-g stelde zich te-n t,aak' o-m de drie eersten, wier verHijifp-laa-ts hij kende, in het nauw te drijven. Miatt'eo Wlas van- minder belang en kon tot later wa-oh-bein. „Maar ik -zW-eier," z-eide Oeisare tot Èra Serai'ino, dan Minoriet monnik, die i-n ge val vian afweizdgbedd v'an Abajgito m-et het voUemaan-gsgie-laat ,de functie wan geicre- taris waarna-m. „Ik z-weer da-t ar in Italië geen plekje is, waarhee-n ik h-eto niet Zal achtervolgen." 1 Eerste Kamer. O v er zli c-ht. D-e kiftSWetlwSjziging, welke de voorzit ter iuit w-el te bevroeden red-enen tiegen- dein will van iie|geering ©n Ka-m-eirmaerderheid nie-t tijdig wilde doen behandelen, is gister dan m'elt grootte meerderheid 27 te(gan 16 st.. door da Eprste Kamier. aa.nga- nomte. Het beepottelijk-e van helt, geval was dat d-e voorzitter, -barpn de ,V-ob v-an Steenwij'k nu z-elf vaoa-ist-am-d©- Biepajald 3-s Hij- ges'chrokk-en van de uitrw-ea-king welke zijn da,a-d ha,d, Iwant de Versterkte -ciomto. m anjti-plap. foacltie-s -zlullen bom to-ch' niet smaken als öhr. hi-St. politicus. Er was nog 'n z'wiak' verzet van vrij.z.- dem., an-ti-yev. ein dhr.hislt. zijde, waa.rmec R-rtijis -d-e Beeren-brouck niet Veel mioeitle had. Zij no|g yermlel-d dat ook 'de libcraleln tegen do rech-tvaardigeir veirdaelinig der zetehs stemden! Over 'het euvel der dwerg-partijtjes zijn ook' hartige wo-oirden gezegd. Va® Kath. z'i]'da werd o. m. heit etortan Van ;e-pn Waar borgsom ibleptei-t. Daar,doio,r wordt he-t ten minste onmoigel'ijjk dat pi-en Vo-qr de grap oan-didat-an -ga,at ete-llen, Zo-o-als thans ge beurt. Ook tegen het .gescharrel me|t d« veireischte handteeke-Iiin-gen, man deinkc ■aa® liet argarlij-k geval met hat gr.oiapje- ,Vera,art, die'nt ppgetradem te won-den, wil mep. tenslotte niet, alle respect in pins Ktaatisbes'tujuir verniele-n. Dr. COLIJN K ABIN ETSE OI1M AT EL II Da Koningin hle-eft Dim^dag .den' minis ter van at-a-at, dir. H'. Colijln, pn-tyan-ge|n en hem opdracht geigeVen fo-t yjprming ylan een parlemea.taii- kiabinteh Dr. Cplijn heieft verzte-.öht deZe opdradh-t in berap-d te mogen ho-uden. Dit had .plaaitis op denz-elfde-n dag, waar op hijl.de worging -gelastte vatn Gravina en Giangiordono's 000®. DieWztelfden ayon-d kwam -e-an van zijn sipiototeein hem be-rioh" ten. dat Matte-o Orsini zidh var-borgen hield in Piayam-o, heit kasteel van zljin vletr- ran blo-edverwanit, Almeiaco- w-elke laatste -een te oude en te p-nsriiaidelïjikle Orsini was, dan dait de Hartp-g1 ricli om hem zo-u hekoinmeir-pn, ©en geleleirde, dia zander .eend,gen «erz-uoht m-et Zijin, boeklèh en zij'ti do-cht-er nagano-eg 'gëheel i-n iaf- Zonderin-g leefde, en niets m-eer vlerlanigde, dan met rupt gelaten te worden, terlwlij-1 liij zich van den strijd en het bloedveirgie- tcn, waiaroinde-r Italië leed, niets aanitirxxk. Da H-ertog had zijn intrek genom-en in do Riocca M-aigigiore-, die grijlza vansterk'ta vesting, die dan eteilen heu,val j>ovLn da stad k'ro-oinda en yanaf haar hoo|ge stoind- plaats bovan de ruwe hellingen, de vlakte van Um'briia beiheersehte. Hiji .ontving den -boodschapper in een groot-, kla-ajl -en kil vartrelt', havLoard m-et gpoote öb.eanlep te gels. In dein diepen haa-rd h-nanddiij: aan helder vu'uir, dat een onanjergloed dopr da xit-imlo venslpireidde m de sdhad|UWen voopr zich uit dreef, tpt -zijl hun toevlucht zo-ohte.n op de gewelfde zoldering. Toch had dei Hecrfog, die in nadenken verztomke® ■op en neer liep, terwijl (Ie boodschapper De Tijd voiegf a,an het bericht ovelr tie opdracht aan dr. Colijm het volglonde taet Naar wij .uit aeieir hotirauiwbare bro-n vernemen, zla-1 de heer Cioüj'.u zjjn, miedc- Werkeï"S aanvankelijk till-eiein zöekfen bij da reie'htlstehe pariijein ein wel oip teem ma- itianaal program, gwbaisee-rd op- de vier bekende païnten, welke hij in zijin verkie- zimjgisredo herhaaldelijk mar voirie'n heeft gebracht. Met een der-gelijk priogra-m -zou- de heetr Cölijm vemtiwifw-en in de Kamer e-an grioio- teira meerdea-heid to vrrkiljlgein, dam enkel -die, welke :g,evöa-m-d Iwterdt diopir die- pfllittlj-enr waaruit hij -zijn kiaibinelt t-zjoju- hebben ea rn et^östeld. Eczmimgiug ,0-11- dc keuringsdiensten. In-gediend is een npta yam wijiziging in het wetóontwerp wijziging en v-arhoio-ginig amn het vijf-de hoofd-stiu-k detr rijiksbegro-o- t-ing yoo-r heit dienstjaar J933. Aan da toelichting wordt ontleend, da.t da p-ost voor het' aandeel Van het Thjik im de kosten van de keurinlgsdieinisitm voor 1933 -met f350.000 Verminde-rd is, -zulks o-p advies van de comtoistsie-Wiel-tieff, dia voor haar -advi-es als -grondslag h-eieft ge nomen het desbetmeiffende rapplo-ft der commissie-Van B'elreslteyn. In dit rappOTt komt laatstgenoemde oommi-slsie tipt de oonc-iusie, dat tup, de Uiitvocaing) der w-a,Ten- wet 1350.000 jfa-n wiordan beauinjgid, het geen neei-klom'ti iop f 175.000 ten la-ste van hlett rijk en f175,000 tiem lapte van de gemeenten, -orodat rijik ©n geimieemtem' de la-stien geizlamenljjik d-naigen. Da commissiesWelte heeft .geadviseerd, alleen op de rijkfefeösten Ï35Ó.000 te be zuinigen, hetgeen ,ofp -een misvei-si't-amd moet berusten. Ziulk een beiztuiniginig gou -niet kunnen worden bereikt., zbinder d-e wer king der waxemlWct ernstig ,te schaden. H,eb is daarom ge-wenseht ,de bezuiniging oip d-e rijksbijdrage® ie beperken tot f175.000 overeenkomstig de oprspTomkellijke bedoe ling. Da-arijoiei dieint de desbetreffend© potst rnieit f,175.000 te worden ver-ho-ogd. Dei be-z-uiniging w-ordt gevonden 'doior kcirtimg op de saliairissan, dopr inlorim'pinlg van pe-rso-n-eel v,a.n onkiele te ziwniar'belztette diensten en do-or Verlaging Van' helt eiala- risjpeil. Daartoe wordt de lalgemeem-e m-aat- regel" van bast,u|uir tot •uitvo-ering yfan art. 13 d-gr we-t (vowXwia,arden vppy ,df. bijdragen) lVcet' 'it conflict bij| de K.LIM. De leden der Nsderlandgicbc Ve-ripniigin(g van veak-eeffSvSie-gers, .waarvan alle pajloiten der K. L. M. op- -twee na lid -zijln, hebben in. een te AmStea-dam gtehouidan veirg|a,deTjmg unaniem besloten met inigkinig jean 1 Ju|ni ontislag t|e netoan al-s vliqgtttiigbeisltiu'urdea's bijl de K.L.M. f Van de -zijde 'dea- puloitlein wordt het ©en ©11 and-er medegedeeld -over d-a rad-e|niein, aiia tot .d-az© beslisisinig yam zO-o- groot© im- poatoan-tie hebban geleid. H|ef huidige- conflict is nie-t in de ©eirste jtis -e,e-n gevolg yan de eioon-o-miselhe pm- stiandi.gheden, wafla-o-n-der Je piloten Wer- k'em, doch van den aü|game.einein toestemd va® net bedrijf. De Vliegt,uighe®fcu;u-rders en speciaal de vereeniging ya.n vlerkeiers- Vliegers, waarin omgevee'r olie pillotten, in diemst van de K.L.M. voor Nederland en Koloniën zijn geoatgaiMseard, hebben zidh ernstig te beklagen over het gebrek aa® pad-ewerking, d-a,t Wordt betoond va® dia zij-de van de directie dar K. L. M. M0b hei inboinein, dat sje piloite® over helt .afgeloop-en jaar -gemoltem, 'z-ijln z-eer wel tevreden, belho-udariiS enkele jiong'eiieln, dii|a na,a,r helt in'zicht. van de Vereio,nigin|g o-nvold-o-einde wiord-en ge-salard-fierd. 1 Da pilote® -aohfein liet gegn-szjns ojjbil- lijik, dait ,op< hum i-hkom-e® in Vembamd m,at dia 'tïj'dsom'standigfheden moa-male l<)ortin|gen wlordieiu toegepiast-. Earn jtmdene kWlesfi© is cab tea' ,dat in een kort tijd-dbastek tel rijke vead-agingen van het' ziuivler inktamem .heb ben plaaite gehad en wel op- zbo vea'schdl- liem zijn -omtdelkking meedeelde, dem schar laken, met lynxbont gev-oerdein mantel1 dicht o-m zidh heen getrokken. 'Era Se rai'ino Zat aan een ©igen lessenaar bijl ©etn vaD de veoiisters, sohijlnb-aar vb-rdielp't. in sS|!n werk, een p-e® je snijden, maiar toch ontsnapte hein geen wioiord van het ge sprokene. De bnod.sehap'p'ec' was een scüinanderman -en had met IjVeir gewerkt. Nog jniet djeVre- d-en me't helt bericht ,-dat Ma-tteo- Orsini, naar m-e-n me-ende in PieVamo was, had hij in de etad alle piraatjes verzameld, die nierover de ronde deden, ein daa,r,hij bij intuïtie verdacht wa;s gdwieesf op. de vra,ag, dia de Hertog hem nu deied, .ofiseholcm ni-elt onmdddeEijk had hij' da-aihp een afdoend amtwoard gejreed. „K-eit iZijn dus maar lalüeimaal praatjes," merkte Oesare schamper op. „Man zagt-, dat' MiaitteiO in Piavamoi is. Ik be® dat ,,-mie.n zeigt" met al zïjfn -aanhang ial lang moe; ik 'hah heit al meetr da® .geïtoiag ge hoord en nqoit a®ders gazien-, dam dat li-et e-en leutgemaar was." I „Ma,ar Uwe Genade gelieve op lie rnjer- k-'e®, dat het verhaal veel waarscHijinlijlkS heeft," zeide de boodschapper. - - I (Wordt vervolgd.)'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1